ressourceeffektivitet og miljøbelastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ressourceeffektivitet og miljøbelastning"

Transkript

1 ressourceeffektivitet og miljøbelastning FAO peger i rapporten World Livestock 2011 på, at intensiv fødevareproduktion er helt central for at kunne fremskaffe de nødvendige mængder fødevarer til verdens voksende befolkning, men at det samtidig er nødvendigt at gøre den intensive produktion mere bæredygtig. FAO peger på tre veje hertil: 1. Reducere miljøbelastningen 2. Reducere det nødvendige input 3. Recirkulere de agro-industrielle produkter Danmark er blandt verdens bedste til bæredygtig intensiv fødevareproduktion. Vi har reduceret den samlede miljøbelastning, effektiviseret og øget produktionen og har gode erfaringer med recirkulere agro-industrielle produkter - f.eks. ved at bringe husdyrgødningen direkte tilbage på markerne, udnytte energipotentialet gennem afgasning i biogasanlæg og udnytte af slagteriaffald til biogas og biodiesel. Figur 4 Udvikling i produktion og miljøbelastning Indeks, 1990= Produktionsmængde Drivhusgasser Ammoniaktab Kvælstofoverskud Fosforoverskud Kilde : DCE: Landovervågningsoplande 2010 og Danish Emission Inventory for Agriculture. NERI Technical Report no Nationalregnskabet. EEA: Central Data Repository Submission March , for og cdr.eionet.europa.eu/dk. Side 8

2 blandt verdens bedste til bæredygtig intensiv fødevareproduktion Bæredygtig produktion vækst i balance Side 9

3 energi og ressourcer Energi Den danske målsætning er, at udledningen af drivhusgasser i 2020 skal være reduceret med 40 pct. i forhold til Samtidig skal Danmark i 2050 være fossilfrit. I EU har Danmark forpligtet sig til i 2020 at opnå en andel på 30 pct. vedvarende energi og en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 20 pct. Mange produkter i det moderne samfund fremstilles af fossil olie. Biomasse kan anvendes til at producere energi og til fremstilling af produkter til erstatning for de mange oliebaserede produkter i vores hverdag, som f.eks. plastik, bleer, fladskærme, en række kemikalier og flydende brændstoffer. Planter er det nye olie, og her er der et stort vækstpotentiale for erhvervet. Vand Den globale opvarmning medfører ændringer med hensyn til, i hvilke lande der kan dyrkes korn uden vanding. Mange lande forventes at få store problemer med vandmangel og som følge deraf også med fødevareproduktionen. Der vil derfor være et øget behov for at producere fødevarer i egnede områder, som f.eks. i Danmark. Figur 5 - ændringer i egnetheden for dyrkning af uvandet korn 2080 kilde: iiasa (2008) note: procentvis ændring i forhold til perioden Side 10

4 Problemer med vandforsyning forventes derfor om få år at blive en meget vigtig parameter i den internationale økonomiske udvikling. Danske slagterier og mejerier har generelt et lavt vandforbrug, som vil være en fordel i denne sammenhæng. Fosfor Fosfor indgår i alle levende organismer og er derfor et helt centralt råstof i fødevareproduktionen, men det er en knap ressource. Fosforforekomsterne i verden er koncentreret på ganske få lande, især Kina og Marokko. Figur 6 Udviklingen i råvareprisen på fosfor Løbende priser. 900 Fosfat priser, dollars pr. tons Kilde: USDA Economics, Statistics and Market Information System (ESMIS) Knapheden kombineret med stor efterspørgsel kan medføre store udsving på verdensmarkedspriserne. Der er derfor kommet øget fokus på genindvinding af fosfor. Eksempelvis har tyve forskellige organisationer i Holland dannet et partnerskab om at recirkulere fosfor og skabe et bæredygtigt marked for fosfor. Bæredygtig produktion vækst i balance Side 11

5 Andre råstoffer Mange andre vigtige råstoffer er enten begrænsede eller koncentrerede på få lande. Dette gælder f.eks. de såkaldt sjældne jordarter, der blandt andet bruges i vindmøllegeneratorer, elbiler, mobiltelefoner og medicinaludstyr. Nogle af disse stoffer er af afgørende betydning i den fossilfrie økonomi, og efterhånden som udnyttelsen af disse jordarter stiger, vil priserne og dermed behovet for genvinding og recirkulation blive forstærket. Hvis der tænkes i værdicykler, fremfor kæder der ender med affaldsprodukter, så kan der skabes nye forretningsområder. Forbruget af fødevarer er steget kraftigere end den globale afgrødeproduktion Side 12

6 Ressourcer i det globale marked De seneste år har der været store prisudsving på råvaremarkederne. Det skyldes især, at forbruget af fødevarer er steget kraftigere end den globale afgrødeproduktion. Det har betydet, at mulighederne for at trække på lagrene i forbindelse med prisstigninger er reduceret. Andre væsentlige årsager er den stærke økonomiske vækst i de nye vækstlande, den økonomiske krise, den voksende verdenshandel, yderligere liberalisering af verdensmarkederne, anvendelse af fødevarer som biobrændstoffer i energiproduktionen og spekulation i fødevarepriser. Figur 7 Udviklingen i priserne på sojaskrå og hvede 300 Kr. / Hkg. Sojaskrå Hvede Kilde: Landbrug & Fødevarer Hvis der i højere grad er sikkerhed for, at varer frit kan bevæge sig på tværs af grænserne, kan handel være med til at udligne de globale forskelle i udbud og efterspørgsel, reducere ustabiliteten på markederne og sikre, at varerne produceres der, hvor produktionen belaster verdens naturressourcer mindst muligt. Bæredygtig produktion vækst i balance Side 13

7 Bæredygtighed som styrkeposition En bæredygtig udvikling er ikke en endegyldig tilstand af harmoni, men snarere en ændringsproces. Det blev slået fast allerede i Brundtlandrapporten fra Den industrielle epoke har været karakteriseret ved en lineær model for produktion og ressourceforbrug: take-make-dispose (brug og smid væk). Miljøbeskyttelsen har haft fokus på at minimere miljøbelastningen i de forskellige dele af produktionskæden. Nye modeller har derudover fokus på ressourceeffektivitet og genanvendelse i lukkede kredsløb, hvor det undgås, at noget ender som affald. I stedet udnyttes alle sidestrømme og biprodukter som værdifulde ressourcer og dermed til en optimal værditilvækst. Vugge til Vugge konceptet Vugge til Vugge konceptet har til formål at ændre produktionen over tid ved at opbygge netværk og samarbejde mellem leverandører, producenter, kunder, regeringer, mv., så de nødvendige fornyelser er rentable og har succes på markedet. Der arbejdes efter tre hovedprincipper: 1. Affald = Føde. Med inspiration i naturens næringsstofkredsløb indgår alle produkter enten i et biologisk kredsløb eller et teknisk materialekredsløb, således at alt er ressourcer for noget andet. I det biologiske kredsløb bliver de biologiske stoffer i sidste ende brudt ned af mikroorganismer for igen at danne nye næringsstoffer, mens det teknisk kredsløb består af materialestrømme, der cirkulerer i lukkede systemer. Side 14

8 De to kredsløb Biologisk kredsløb Teknisk kredsløb 2. Brug den indkomne solenergi: Her er der fokus på en omstilling fra den fossile økonomi til solenergi i forskellige former (solvarme, biomasse, vindenergi, mv.) 3. Værdsæt mangfoldighed: Naturen benytter sig af variation og mangfoldighed, som kan inspirere i design af produktionen. Bæredygtig produktion vækst i Balance Side 15

9 Gentænk fremtiden The Ellen MacArthur Foundation blev grundlagt i Den søger med fokus på den cirkulære økonomi at inspirere til nye måder at tænke på: Rethink the future. Organisationen har allerede haft stor gennemslagskraft, og i januar 2012 udgav den rapporten Towards the Circular Economy. Economic and business rationale for an accelerated transition, der for første gang ser på det økonomiske og forretningsmæssige rationale, der ligger i en overgang til cirkulære forretningsideer. Towards the Circular Economy: A circular economy is an industrial system that is restorative or regenerative by intention and design. It replaces the end-of-life concept with restoration, shifts towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals, which impair reuse, and aims for the elimination of waste through the superior design of materials, products, systems, and, within this, business models. Likewise, the reverse chain for biological nutrients returns those back to the biosphere via composting and anaerobic digestion. Kilde: Rethink the future : - Exec_summary Ligesom hos Vugge til Vugge skelnes der mellem et biologisk kredsløb og et materialekredsløb. Gennem forskellige produktionscykler sikres genanvendelse af materialer og recirkulation af biologiske stoffer. Målet er at reducere prisudsving på råvaremarkederne, øge forsyningssikkerheden og sikre stabil og robust vækst i balance med miljø og klima. Side 16

10 Ifølge rapporten er der mange penge og arbejdspladser at hente. Med konkrete eksempelberegninger peger rapporten på, at en cirkulær produktionstilgang kan være økonomisk fordelagtig, også i stor skala. The U.K. could save USD 1.1 billion a year on landfill costs by keeping organic food waste out of landfills - this would also reduce greenhouse gas emissions by 7.4 million tonnes p.a. and could deliver up to 2 GWh worth of electricity and provide much-needed soil restoration and specialty chemicals. Kilde: Rethink the future : - Exec_summary Organisationen tager udgangspunkt i private virksomheders dynamiske evner til omstilling. Flere og flere virksomheder føler sig klemt mellem på den ene side stigende og vanskeligt forudsigelige råvarepriser og på den anden side stor international konkurrence og leder efter en virksomhedsmodel, der afkobler indtjeningen fra råvareinput. Den cirkulære økonomi er et bud på en sådan model. en overgang til cirkulær økonomi Bæredygtig produktion vækst i balance Side 17

11 Nye muligheder Vi skal fremover over en bred front udvikle den bæredygtige inten og lavere miljøbelastning. Det er allerede i dag en dansk styrkepo investeringer, men gennem fortsat udvikling af den bæredygtige in mere natur og svar på nogle af de store udfordringer, vi står overfo Side 18

12 sive fødevareproduktion, hvor vi producerer mere med mindre input sition, og potentialet er stort. Det kræver politisk vilje og strategiske tensive fødevareproduktion kan der skabes arbejdspladser og vækst, r. Bæredygtig produktion vækst i balance Side 19

13 Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på ca. 120 milliarder kroner årligt og med beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, Oktober 2012 Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

14 2.8 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 10. marts 2013 Kommentar til forslag til Kommuneplan 2013 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsatte materiale. Overordnet set har vi ikke nye kommentarer til de fire temaer udover dem vi fremsendte i forbindelse med planstrategien. Vi vil dog gerne knytte en kommentar til Hovedstrukturen for Kommuneplan 2009, idet der på side står at udviklingsmulighederne for en ny by vest for Malling skal belyses i indeværende byrådsperiode med henblik på prioritering og etapedeling i Kommuneplan Vi er bekendt med, at planlægningen af den nye by trækker ud, og har forståelse for dette. Men denne udskydelse må ikke forsinke anlæggelsen af Bering-Beder vejen. Den har vi stort behov for allerede nu, og uanset om der kommer en ny by. Bering-Beder vejen er selvfølgelig en forudsætning for, at det har mening at overveje en ny by vest for Malling og ikke den anden vej rundt: at den nye by er begrundelsen for vejen. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf mobil

15 Høringsbidrag - KP 2013 fra: To: /O=AAKMAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AZTA105 cc: Subject: VS: VS: Cabelpark Victor Ipsen Pedersen Ryesgade Ry Alexander Badens: Silkeborgvej Ry Fra: victor ipsen pedersen Sendt: 3. oktober :53 Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Cabelpark Hej, Vi er to drenge på 18 år, som gennem et stykke tid har prøvet at undersøge, hvilke muligheder Århus byder på, hvis man ønsker at prøve grænser af på noget anderledes og underholdende vandsport, hvilket har ført os til den konklusion at der faktisk ikke findes noget af dette i Århus. Lad os definere det mere præcist. Det vi har i tankerne er en cablepark, og for at få et indblik i hvad dette er, kan i besøge denne hjemmeside Sidste uge besøgte vi dette sted og fik os en snak med ejeren, hvorefter vi blev enige om, at det kunne være en oplagt ide at starte noget lignende op i Århus med hjælp fra dem. Dette ville åbne muligheden for at unge og ældre kan prøve kræfter af på noget anderledes og underholdende, som vi kan garantere for de fleste ikke har prøvet før. Vi ved fra Copenhagen Cablepark at det har været en kæmpe succes, som fortsætter. Vi kontakter derfor jer, for at høre om der er muligheder for dette og evt. hvor? - hertil skal det siges at vi selv har været rundt og undersøge hvor en mulig cablepark, kunne blive etableret. Vi faldt især over området ved det nye Lighthouse byggeri og områderne deromkring. (evt. ved Marselisborg havn eller Riiskov). Hvis ingen af de nævnte områder er en mulighed, ville vi håbe på i måske kunne komme med en ide om, hvor det kunne være. Vi synes selv dette er en god og oplagt projekt, i og med Århus er en innovativ by, som konstant udvikler sig. Med dette projekt, ville vi kunne hjælpe med at bidrage til et endnu mere innovativt Århus. Vi glæder os til at høre fra jer, Hilsen Victor Ipsen Pedersen og Alexander Baden.

16 To: /O=AAKMAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MTM-Planlegningog Byggeri1 cc: Subject: Forslag til Kommuneplan 2013 Til Teknik og Miljø Hermed nogle kommentarer i forbindelse med det nye kommuneplanforslag. Da der er fokus på udnyttelse af Aarhus' fantastiske kystlinje i kommuneplanforslaget, vil jeg lige komme med et par forslag og kommentarer som bruger af de nordlige strandområder i kommunen. Kort fortalt er der brug for flere og gerne bedre badebroer, evt. flydebroer, som er lette at tage op om vinteren. Lav dem der, hvor der er god offentlig adgang og gerne god parkering eller busmuligheder. Ud over flere broer er der også behov for skiltning af regler for brug af vandscootere/kitesurfere, evt. opsætning af bøjer over hvor man må være, og hvor der kan svømmes og dykkes uden problemer. Kan man ikke udpege nogle bestemte scooterområder i nærheden af en parkeringsplads, da det jo er den måde de kommer til stranden. Begrundelse: Området nord for Egå Marina bruges mere og mere af folk, der ikke bor i lokalområdet, og der er brug for bedre faciliteter, som kan møde behovet for at flere kan nyde stranden og vandet om sommeren. Det samme gælder formentlig for andre dele af kommunen. Der er brug for badebroer, fordi vandkanten har en del sten og tang, men der samtidigt er god sandbund for enden af broerne. Det er sundt og dejligt at bruge stranden, så der bør være gode muligheder for det. I området fra Åkrogen til Egå Marina kan der ikke bades pga badeforbud. Der er en lille og kort badebro langs det offentlige areal nord for marinaen. Den er overfyldt i godt bade-/krabbefisknings-vejr. Folk parkerer desuden på "Ved Stranden", hvilket hurtigt blokerer stien for enden af vejen og er til gene for beboerne, da det er en lille grus/stenvej. Fra dette sted og til buslommen ved Skæring Havvej er der yderligere kun en bro, en lang og god bro, som vist tilhører en grundejerforening, men da den ligger meget tæt på den offentlige parkeringsplads langs stranden ud for skæring skoles fodboldbaner bruges den af rigtigt mange folk når det er godt badevejr. Der bør være en bro ud for den lille parkeringsplads ud for skæring skole, og gerne også en ved buslommen, hvis ikke der er for lavvandet/ eller for mange kitesurfere og der burde være en mere lige nord for marinaen, alternativt skal den eksisterende være længere og lidt bredere, så man kan passere krabbefiskerne, når man skal bade. Måske skulle man overveje at flytte den tættere på Marinaen, så folk i højere grad parkerer der, end på "Ved stranden" Med håb om mange badebroer og en god varm sommer :-) Annemette Jensen Skagenvej Egå

17 3.3 rhus.dk Fra: Ove Nyrnberg Sendt: 2. januar :21 Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Husene på Skovvejen To: /O=AAKMAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Azta0b4 cc: Subject: Husene på Skovvejen. Til Planlægning og Byggeri. Jeg henvender mig, fordi jeg er bekymret for udviklingen af husene på Skovvejen, Århus C. Jeg ved ikke om det hører til i kommuneplanlægningen under "bymiljøer". Men jeg synes, at oplevelsen af at køre ned ad Skovvejen, som slår en let bue, hvor husene i forskellige farver omkranser vejen, er et helt unikt miljø i Århus. Det kan minde en anelse om gader i Lissabon eller San Fransisco. Derfor virker det helt forkert at der for nogle år siden blev bygget et 3 etager højt, helt firkantet, hus i røde mursten, Skovvejen 123. Dette hus falder helt udenfor de andre huse. Er det muligt for kommunen, at sørge for at gadens oprindelige udtryk bliver bevaret... gerne med husene malet i forskellige farver, som nu? Er det muligt for kommunen at forhindre opførelsen af flere bygninger som Skovvejen nr. 123? Venlig hilsen Ove Nyrnberg Skovvejen 46 i, 2.th.,8000 Århus C Mobil: HYPERLINK

18 3.4

19 Henrik Pedersen Emne: VS: Skovvejen Fra: michael harrebek Sendt: 5. marts :50 Til: Henrik Pedersen Emne: Re: Skovvejen Af det til høring fremlagte kommuneplanforslag 2013, kan vi konstatere at man fastholder registranten , hvori skovvejen nr er de eneste bevaringsværdige i rækken og dermed afviser vor anmodning om, at registrantens bedømmelse tages op til revision således, at bebyggelsens særpræg som et samlet symmetrisk anlæg med fælles overordnet proportionering og detaljering beskyttes. På ejernes vegne; Michael Harrebek Skovvejen 41. 1

20 3.5 Forslag til kommuneplan Høringssvar ang. kommunens planer om evt. vindmøller på land I den offentlige fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2013 fremgår det ikke, at byrådet har vedtaget at tage de planlagte mølleområder ved Hørslev og Solbjerg ud af kommuneplanen. Når der forhåbentlig bliver udarbejdet et selvstændigt kommuneplantillæg om dette emne, vil vi i høj grad anbefale, at der bliver tale om reel borgerinddragelse, og at der vil blive taget hensyn til, at de mange borgere, der har ytret sig om mølleplanerne i Hørslev og Solbjerg, ønsker en anerkendelse af deres nærområder i overenstemmelse med brugen af dem som rekreative områder. Begge områder bør udlægges som stilleområder, mens det endnu er fysisk muligt at finde åbne landskabelige områder til dette i Århus Kommune. Mvh Andrew du Plessis og Annie Mygind Tandrupvej 14, Hørslev 8462 Harlev J

21 Re: Forslag til Kommuneplan for Århus Syd, m.m. To: /O=AAKMAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MTM-Planlegningog Byggeri1 cc: Subject: Re: Forslag til Kommuneplan for Århus Syd, m.m. Tak for orienteringen på Mødet 19/2/13 i Rådhushallen. Fint og letforståeligt præsenteret. Men fik vi nu det hele med? 1) Bering Beder Vejen - og andre veje i Syd Tak for tilsendte mail om planen. Som tidligere initiativtager til bl.a. Ring 2 i form af Ringvej Syd fra Ravnsbjerg til Skåde er det rart at blive orienteret løbende. Vi ved jo her i Holme, at ÅK's manglende interesse for Århus Syd nu efterlader os med Ring 2 FYLDT med Oddervejs trafik. Og Ringen er slet ikke stor nok til det. Samtidig må vi trækkes med nedlagte Århus Amts dårlige dispositioner på både Oddervej og Gl. Horsensvej. Uoverskuelige vejføringer og dårligt anlagte veje. Hvorfor skal vi altid svigtes. Vi kan se, at ÅK stort set kun har BLIKKET RETTET MOD NORD, hvor ALLE projekter fremmes... De to arkitekter (Arne Jacobsen og C.F. Møller), der har planlagt Århus, har bestemt fremtiden for os alle. Når politikerne i Århus Byråd kommer ud af Rådhuset, ser de mod NORD til Universitetet - og når professorerne kommer ud af AU's Hovedudgang ser de mod Lufthavnen og deres muligheder ud i Verden. Århus Syd er bare BAGHAVER og KOLONIHAVER for dem. Ka' vi i Århus Syd ikke snart komme MED i Udviklingen af fremtidens ÅK/AAK...? 2) Aarhus Lufthavn i Tirstrup Kommuneplan 2013 bør fastslå, at lufthavnen forbliver, hvor den er. Som det ses, er der heldigvis ikke afsat arealer i Aarhus Kommune. Så jeg vil bede om, at AAK tilkendegiver kraftigt overfor journalister o. lign., at dette er og bliver løsningen, så vi slipper for løse forslag (uden penge) i bl.a. JP Århus. Halvdelen af flypassagererne kommer fra Aarhus Universitet og en stor del af resten fra Region Midt og dens Kommuner. Hvis nogen fra erhvervslivet har ekstra travlt, bør de leje helikopter - eller flytte virksomheden nær Tirstrup - eller nær Billund. 3) Genvejen fra Møllebakken til E45 - og Sletvej glemt Genvejen blev etableret 18 år efter, at Århus Amt havde aftalt det med Vejdirektoratet. 'For sent - og for splejset', som vi var nogen der gjorde Amtsborgmesteren opmærksom på dengang, den blev indviet. Skanderborgvej har 4 spor, så det er mere naturligt at fortsætte med 4 spor osse ad Genvejen til E45. Desværre har man osse efterladt Sletvej i en alt for ringe stand! Der bør snarest ske kraftige forbedringer af vejen med 2 hele vejbaner, 2 cykelstier og 2 fortove. 4) Den Østjyske Motorvej omkring Aarhus Når jeg har prøvet at påvirke Kommuneplanerne har det som oftest været Infrastrukturen og dens mangler, der har været anledningen. Og osse E45 omkring Aarhus må konstateres for lille efter alt for få år. Det gamle Århus Amt var ikke fremsynet nok. Den burde være født 3-sporet med 1 spor alene til den tunge lastvognstrafik. 5) Industriområder i Holme og Viby Som følge af de halve løsninger af infrastrukturen er bl.a. Industriområderne i Holme og Viby ramt af eftervirkningerne af Århus Amts version af 'den brændte jords taktik'. Ergo - vejsystemerne bør forbedres bl.a. som ovenfor beskrevet, så der kan komme gang i udviklingen igen. 6) Niveaufri skæringer i bybilledet ønskes Aarhus Kommune er heldigvis nu begyndt at tænke i niveaufri skæringer i vejsystemerne. Der er nok at tage fat på - som fx Harald Jensens Plads. m.fl.

22 7) Galionsfigur ved Havneindsejlingen ønskes Det var godt man droppede Store Robert. Sejlfart har altid været præget af stolte kvinders navne og figurer. En Lille Havfrue er ikke nok. Aarhus bør have en flot galionsfigur som vartegn fx med Fhv Rådmand Laura Hay som model og med APM som hovedsponsor. Pft tak for venlig behandling Niels Cramer Bjødstrupvej 23 Holme HYPERLINK

23 3.7 Att.: To: /O=AAKMAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MTM-Planlegningog Byggeri1 cc: Subject: Forslag til Kommuneplan 2013 Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C Hermed fremsendes forslag til Kommuneplan Forslaget omhandler bevarelse af kulturmiljø, herunder villabebyggelsen, Falsetersgade, Kaserneboulevarden og Langelandsgade. Vedhæftet: Forslag til Kommuneplan Bevarelse af kulturmiljø. pdf Forslag til Kommuneplan Bilag pdf Med venlig hilsen Christian Stenbro Eriksen, arkitekt Kaserneboulevarden Århus c Mobil

24 Forslag til Kommuneplan 2013 Århus d Bevarelse af kulturmiljø, herunder villabebyggelsen, Falstersgade, Kaserneboulevarden og Langelandsgade Udvidelse af potentielt kulturmiljø Jeg foreslår udpegningen af det potentielle kulturmiljø, området Lollandsgade/Øgadekvarteret udvidet til at også at omfatte rammeområde BO, så udpegningen dækker hele Øgadekvarteret. Rammeområde BO, der udgør Øgadekvarterets nordvestlige afgrænsning, er karakteristisk ved at være blandet bebyggelse med gamle etageejendomme fra omkring 1900 og villaer fra årtiet før. De otte villaer i den nordlige del af rammeområdet, hjørnet, Falstersgade, Kaserneboulevarden og Langelandsgade, er blandt de resterende fra et af Århus første store villakvarter fra sidst i 1800tallet. I takt med at villagrundene blev udstykket omkring 1900 opførtes der etageejendomme som randbebyggelse. Der er ikke mange gamle villaer tilbage, enkelte steder kan de stadig opleves i gadeforløbet. Beskrivelse af området: Området er karakteristisk ved at være en blandet bebyggelse med høj fortælleværdi og er derfor særegent i forhold til de øvrige udpegede bymiljøer, som repræsenterer mere homogene bystrukturer. Professor Niels Ole Lund indfanger områdets karakter spot-on i Registranten, Ø-gadekvarteret, udgivet af Magistratens 2. afd., Stadsarkitektens kontor, Ø-gade kvarteret ikke en afskrækkende ophobning af høje, tætliggende spekulationsejendomme, men et arbejder- og håndværkerkvarter, der nok har en relativ høj udnyttelse, men med sin mangesidighed og beskedne dimension ikke giver de problemer, som storbyens tilsvarende områder frembyder. Det er således karakteristisk for Ø-gade kvarteret, at der bag de lukkede facader findes mange grønne områder med store træer, der stammer helt tilbage fra områdets udbygning i 1880-erne og 1890-erne. Denne kontrast mellem de veldefinerede gaderum og haver er et karakteristisk element, som det er værd at værne om. (s.16) Et tværsnit i Ø-gade kvarteret viser, at ensartetheden nok er det typiske, men at den oplives af en række tilfældigheder, der dels er af historisk art, og dels bunder i mangelen på egentlig planlægning. Dette forløb gennem Ø-gade kvarteret er således meget oplevelsesrigt og inciterende. Et fænomen, som ikke mange moderne bebyggelser kan konkurrere med. Turen er anskuelsesundervisning i, hvordan byhistorie kan forløbe, hvis heldet er til stede, og udbygningen ikke sker for hastigt.(s ) 1

25 Værdifuldt kulturmiljø Enkelte af de tilbageværende villaer har facade mod gaden. Forhaverne skaber grønne oplevelser i gadebilledet og giver variation til byrummet. Sammen danner villaerne en lille enklave, hvor gamle opvoksede villahaver udgør et sammenhængende grønt haverum, der kun findes enkelte af i byen. Områdets byarkitektoniske kvaliteter er i høj grad dets særegenhed. Den rene lukkede karréstruktur er allerede rigt repræsenteret i udpegningen af bymiljøer. også uden for de udpegede områder findes værdifulde kulturmiljøer. Disse bør på sigt udpeges og beskyttes gennem en kommunal planlægning De bevaringsværdige kulturmiljøer omfatter enkeltelementer og kulturhistoriske helheder, som er typiske og repræsentative og som desuden ofte har en kompleksitet og tidsdybde det vil sige, at de viser en udvikling, der har fundet sted og har fortælleværdi. Kommuneplan 2009 Den blandede bebyggelse med sit varierede udtryk og de gamle sammenhængende haverum viser væsentlige træk og strukturer af den samfundsmæssige udvikling. Det er væsentligt at kunne vise, hvorfor byen ser ud, som det gør. Det er en udvikling og sammenhæng, der ikke længere kan aflæses andre steder i byen. Området er et kulturmiljø, som fortæller om byens og kvarterets udvikling. Området mener jeg derfor udgør en samlet beskyttelses-værdig helhed. Bevarende lokalplan ikke tilstrækkelig I forbindelse med et forslag om ejendomsprojekt og nedrivning af villaen, Kaserneboulevarden 23 i 2003 fremsendte By og Land, foreningen for by og landskabskultur følgende indsigelse til Århus Kommune: Landsforeningen skal anbefale, at man i behandlingen af sager omkring de gamle villaer i dette område er opmærksom på, at de stammer fra den første villlabebyggelse i Århus i tiden fra før De har således både byhistorisk og kulturhistorisk værdi for byen. Det bør være et væsentligt moment, når disse villaers skæbne er til overvejelse. Deres antal er i dag meget reduceret. Øvrige indsigere argumenterende også for bevaring af miljøet og områdets særegenhed. Udfaldet blev som bekendt, at der blev udarbejdet en bevarende lokalplan for de to villaer beliggende på Kaserneboulevarden. Stadsarkitektens indstilling til Byrådet blev bl.a. begrundet med:...en eventuel fortætning med tilførelse af nybyggeri på ejendommene vil ikke give en kvalitetsforbedring i kvarteret. (indstilling d , s.3). En udpegning af området som potentielt kulturmiljø, vil således ikke være i strid med Kommunens egne overordnede intentioner for kvarteret. Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for villaerne, Kaserneboulevarden 23 og 25, der har høje bevaringsværdier. En bevaringsværdig eller fredet bygning er sårbar over visuel påvirkning og er meget afhængig af sin kontekst. Rammeplanen for området giver imidlertid ikke det fornødne lovgrundlag for at beskytte området som helhed samt at fastholde byarkitektoniske kvaliteter og hensyntagen til karakteristiske bygningsmiljøer. 2

26 Kvarter/bebyggelse under pres Den resterende villabebyggelse er sårbar fordi rammeplanen tillader hele området opført som sluttet bebyggelse i op til 5 etager. Ejerne til de gamle villaer modtager derfor jævnligt købstilbud fra ejendomsudviklere, der kan se muligheder i udnyttelsesgraden. Områdets særegenhed og kvaliteter er derfor truet af byomdannelse. Problemet har fået fornyet aktualitet med et foreslået byggeprojekt og nedrivning af villaen, Langelandsgade 108. I kulturhistoriske redegørelse 2013, der skal bruges som administrationsgrundlag for kulturmiljøerne, er udpegningerne begrundet med vægtning af områder, der er under pres. Det er afgørende for bebyggelsens fortsatte overlevelse, at der gribes ind øjeblikkeligt. Opbakning til udpegning Jeg har taget kontakt til Udvalget for Bygnings- og Miljøbevaring, Århus Kommune. Udvalget kan udpege særlige interesseområder i lighed med de bevaringsværdige sammenhænge, der er nævnt i SAVE registreringen f.eks. gadestrækninger, bebyggelser, gårdrum og parker. Udvalget for Bygnings- og Miljøbevaring har tilkendegivet, at de afgjort støtter hjørnet som et muligt kulturmiljø. Jeg foreslår derfor området medtaget som en del af Ø-gade kvarteret i forbindelse med udpegning og fastlæggelse af kulturmiljøer, hvilket Udvalget for Bygnings- og Miljøbevaring også giver opbakning til. Udvalget giver ligeledes opbakning til at opretholde hele hjørnet og dets fysiske og historiske sammenhæng med villabebyggelserne Kaserneboulevarden 23 og 25. Med venlig hilsen Christian Stenbro Eriksen, arkitekt Kaserneboulevarden 25, 8000 Århus C Mobil: På vegne af ejere og beboere i villabebyggelsen: 3

VISION VÆKST BALANCE. Bæredygtig produktion

VISION VÆKST BALANCE. Bæredygtig produktion VISION VÆKST BALANCE Bæredygtig produktion VÆKST I BALANCE 2012 Forord De store globale udfordringer verden står over for, er indbyrdes forbundne: Befolkningstilvæksten, den økonomiske krise, hensynet

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Østboulevarden 11a+b, etageboliger

Østboulevarden 11a+b, etageboliger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 16. april 2015 Østboulevarden 11a+b, etageboliger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

I fortsættelse af vores høringssvar nr. 1 fremsendes hermed anden del, som omhandler kommentarer til lokalplanforslaget i sin helhed.

I fortsættelse af vores høringssvar nr. 1 fremsendes hermed anden del, som omhandler kommentarer til lokalplanforslaget i sin helhed. Grundejerforeningen Skovholmslund Haslev d. 1. februar 2016 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Høringssvar nr. 2 vedr. forslag til lokalplan 50082 for nyt boligområde ved Skovholmslundvej Emne: Kommentarer

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den 20. juli 2008. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere