State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse"

Transkript

1 State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN:

2 INTRODUKTION Denne rapport er udarbejdet i juni 2003 i en arbejdsgruppe under temagruppen 1: Byggeproces & Samarbejde som et led i det faglige arbejde, der ved udgangen af 2002 blev iværksat af Byggeriets Evaluerings Center. I arbejdsgruppen har følgende deltaget: Direktør Peter Henningsen, MT-Højgaard A/S (formand) Teknisk chef Jørn Andersen, J&B Entreprise Chefkonsulent Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning aps Økonomisk konsulent Sidse Buch, BAT kartellet Konsulent Allan Dam Cand Scient Soc Steen Elsborg, Danmarks Pædagogiske Universitet Chefrådgiver Finn Alex Hansen, Carl Bro A/S Civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, Byggeriets Evaluerings Center Direktør Jørn Kristoffersen, Ernst Nielsen & Co. A/S Afdelingsarkitekt Torsten Lybeck, Forsvarets Bygningstjeneste Seniorkonsulent Pernille Walløe, Lean Construction DK Sektionsdirektør Mogens Aaskov, MT-Højgaard A/S Arbejdsgruppen blev nedsat med kommissorium af 18. december 2002, som er vedlagt i bilag 1, og gruppen indledte sit arbejde 30. januar Gruppen har indtil juli 2003 afholdt 8 møder, hvor der blandt andet er behandlet udviklingslandskabet i dansk byggeri, mulighederne for at etablere en registrant over procesudviklingsinitiativer, eksempler på gode byggeprocesser og karakteristika for den idéelle byggeproces og herunder besøg på en trimmet byggeplads med efterfølgende drøftelser med procesleder og projektleder, teori og metode, best practice samt metode til registrering af trimmet byggeri til brug i evalueringscentrets nøgletalssystem. Målgruppen for rapporten er primært temagruppe byggeproces og samarbejde, men kan i øvrigt læses af andre interesserede. Rapporten er skrevet i en essayagtig stil, hvor såvel det empiriske som det teoretiske grundlag er vedlagt i separate bilag. Af bilagene vil litteraturfortegnelsen ligeledes fremgå. Til indsamling af data om de 5 rapporterede cases blev konsulent Mogens Høgsted i april 2003 knyttet til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har internt med udgangspunkt i medlemmernes erfaring udpeget de fem cases som værende grundlag for best practice indenfor anvendelsen af trimmet byggeri. De politiske forslag i denne rapport står for arbejdsgruppens egen regning. Arbejdsgruppen er en del af et autonomt netværk, og evalueringscentret har ment, at det ville være forkert at forsøge at styre endsige censurere i gruppernes udsagn. For god ordens skyld skal det understreges, at forslagene og holdninger i øvrigt i rapporterne ikke er drøftet med centrets bestyrelse, og at forslagene derfor ikke tegner evalueringscentret, eller forpligter dette på nogen måde. Rapporten er udarbejdet af Sven Bertelsen og Mogens Høgsted. Juni,

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning...5 Situationen efter Projekt Hus...6 Bygherreinitiativer... 6 Virksomhedsinitiativer... 6 Institutioner... 7 Internationalisering... 7 Formidling... 8 Teori og Tænkning...9 Sunde aktiviteter... 9 Byggeriets uforudsigelige hverdag Jævn strøm af arbejdsopgaver Samarbejde Lære af fejl Proceslederen Den idéelle byggeproces...13 Indledning Byggesagen skal være God Byggeprocessen skal køre Glat Samarbejdet skal være godt og stemningen Glad Anvendelse til benchmarking Eksempler på best Practice...16 Profil af byggerierne Skovgården i Ringsted Delta Forskningscentret i Hørsholm Skoleudbygning i Ølstykke Rødlundparken i Harlev Chalottehaven II på Østerbro Samlet vurdering Generelt Organisering Teambuilding og kommunikation Planlægning og styring Opfølgning og læring Konstaterede effekter Anbefalinger til det videre arbejde...21 Indførelse af den nye byggeproces Pjece Vejledning til beslutningstagere bygherre og entreprenører Checklister til den ideelle byggeproces afprøvning og færdiggørelse.. 21 Uddannelse Den bedste Trimmet byggeri i projekteringen Styring af flowet i projekteringen Ændringer er kommet for at blive Tak men lidt hurtigere!

4 Bygbarhed men hvordan? Projektmaterialets egnethed Supply chain management Barrierer Konservatisme Forandringspres Tanker om offentlige initiativer F&U Lean Construction Denmark Samarbejde mellem forskning og virksomheder Opmærksomhed Bilagsoversigt

5 SAMMENFATNING Rapporten indledes med et bredt overblik over udviklingslandskabet efter Projekt Hus. Her konstateres det, at udviklingsarbejdet har skiftet karakter, idet det er gået fra at være drevet af offentlige programmer til at være en integreret del af mange virksomheders hverdag. Desuden fremhæves det, at udviklingen har en voksende intensitet, og at der melder sig flere og flere aktører til indsatsen. Derefter gennemgås teori og metode bag Trimmet Byggeri, der efter arbejdsgruppens opfattelse er et af de bedste bud på en bedre byggeproces. Afsnittet er et sammendrag af en udførlig redegørelse, der er udarbejdet som et led i gruppens arbejde vedlagt i bilag 5, og som desuden er offentliggjort på centrets hjemmeside, se Med udgangspunkt i dette tegnes der derefter en skitse af den ideelle byggeproces i form af en række korte karakteristika. Dette er grundlaget for en vurdering af de fem eksempler på best practice, som gruppen har undersøgt. Resultater heraf bringes i det følgende afsnit, idet selve undersøgelsen er dokumenteret i bilag 4. Konklusionen af undersøgelsen er, at der ingen steder er sket en fuldstændig indførelse af den nye byggeproces, og der fremsættes den hypotese, at det dels kan skyldes manglende forståelse af den underliggende teori, dels at der ikke er fortaget de organisatoriske tilpasninger, denne proces kræver. Rapporten sluttes af med en række forslag til videre initiativer. 5

6 SITUATIONEN EFTER PROJEKT HUS Det er hævdet, at byggeriets udvikling er gået i stå efter afslutningen på Projekt Hus. Arbejdsgruppen deler absolut ikke denne holdning. Tvært imod er det gruppens opfattelse, at udviklingen er mere frodig og kreativ, end nogen sinde siden byggeriets procesudvikling igen blev startet i midten af 80 erne. Men i stedet for at foregå i offentlige programmer, er der i dag tale om en udvikling, der er forankret i sektorens virksomheder og hos de førende af dens bygherrer. Drivkraften kommer fra et mindre antal, men meget aktive agenter blandt bygherrerne, hvor ikke mindst Danmarks Radio træder tydeligt frem, men hvor også flere af de almene bygherrer har meldt sig. Desuden har flere af de større entreprenører taget fat, ligesom mindst én stor rådgiver har taget spændende initiativer. Endelig er det bemærkelsesværdigt, at også arbejdstagersiden er kommet på banen, på det seneste repræsenteret gennem BAT kartellet (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet). De projekter, der omtales kort i det følgende, er derfor kun et mindre uddrag af, hvad der sker, men de tegner alligevel et billede af alsidigheden. Bygherreinitiativer En af de bygherrer, der længe har arbejdet med procesudviklingen, er Byfornyelse Danmark/Købehavn. Her er det især værktøjskassen, der viderefører arbejdet i Projekt Renovering gennem en systematisk udvikling, afprøvning og indførelse af metoder til forbedring af renoveringsprocessen fra beboermedvirken og værdiskabelse til logistik og samarbejde på byggepladsen. På det seneste har især Danmarks Radio markeret sig med målsætningen om, at deres byggeri i Ørestad skal være Danmarks bedste byggeplads. En lang række initiativer fra partnering over sikkerhed til Trimmet Byggeri indgår i konceptet, og der satses stort ikke mindst set i forhold til projektets begrænsede varighed. Også i betragtning af, at flere af bygherrerne i boligsektoren har et større årligt byggevolumen end DR, er initiativet imponerende. I den almene sektor arbejder Lejerbo, KAB, 3B med flere med den nye byggeproces, dels for sig selv, dels som deltager i netværket Bygherrer skaber Værdi under Erhvervs- og Boligstyrelsen. I alt 22 bygherrer (pt.) deltager med udviklingsprojekter i dette netværk, hvor også Forsvarets Bygningstjeneste er repræsenteret. Selv en forholdsvis beskeden, lokal aktør som boligselskabet Fruehøjgaard i Herning har iværksat et ganske ambitiøst program over en række byggesager. Og på det seneste er der iværksat et samlet initiativ i Nordjylland kaldet BygiNord med en bred medvirken af såvel boligselskaber som kommuner og virksomheder. Virksomhedsinitiativer Blandt Entreprenørerne var MT Højgaard den første til at melde sig med en systematisk indførelse af Trimmet Byggeri under betegnelsen TrimByg, og 6

7 derefter har J&B Entreprise og NCC ligeledes taget idéerne op. På det seneste er yderligere blandt andet Jakon, CEG (en murerentreprenør med ca. 100 ansatte), Hoffmann og KPC-byg begyndt at arbejde med idéerne. Hertil kommer, at der blandt disse firmaer også er arbejdet med andre aspekter af byggeprocessen, ikke mindst med medarbejdermedvirken, hvor især BygLOK programmet er bemærkelsesværdigt. Og det spændende ved disse firmaers indsats er, at de trækker en bred gruppe af fagentreprenører med sig, og derved spreder idéerne sig gennem hverdagen. På den anden side er det også lidt bemærkelsesværdigt, at det blandt de projekterende kun er NIRAS, der på virksomhedsniveau er gået aktivt ind i udviklingen af den nye trimmede byggeproces. I de øvrige større rådgivende virksomheder knytter introduktionen af trimmet byggeri sig primært til enkelte ildsjæle, eksempelvis hos Carl Bro og COWI. Byggeriets første industrialisering skete jo netop i høj grad gennem arkitekters og ingeniørers indsats. Institutioner På universiteterne er byggeprocessen kommet i fokus på såvel DTU som i Aalborg, ligesom Handelshøjskolens masteruddannelse er et bidrag til udviklingen. Desuden har Danmarks Pædagogiske Universitet med baggrund i erfaringerne fra BygLOK dannet et udviklings- og forskningskonsortium i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, By og Byg, Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse fokuserende på Læring, Innovation og Kompetenceudvikling (LINK) i byggeriet. Endvidere bør nævnes Teknologisk Institut s initiativ til at stifte Lean Construction DK i samarbejde med det amerikanske Lean Construction Institute, der blev markeret ved et åbningsseminar i november 2002 med deltagelse af bl.a. prof. Glenn Ballard og dr. Lauri Koskela, samt deres oprettelse af Byggelogistikskolen. Endelig er der fagbevægelsen s opbakning gennem BygLOK programmet og på det seneste gennem BAT s deltagelse i udviklingen af Trimmet Byggeri. Dette er en indsats, der ikke mindst internationalt har vakt opmærksomhed. Internationalisering Udviklingen er stort set foregået i det hjemlige miljø. Men mere og mere bliver den internationale byggeverden opmærksom på, at der sker noget interessant i Danmark, og det siges ofte på konferencer og seminarer, at man i Danmark er på forkant indenfor anvendelsen af de trimmede metoder. I sommeren 2004 afholdes den årlige konference i IGLC 1 i Helsingør, og i forbindelse hermed planlægges et seminar, hvor danske virksomheder får lejlighed til at møde en række af de internationale eksperter, der deltager i konferencen. Desuden søges der arrangeret en international summer school for forskere og studerende i tilknytning til konferencen. 1 The International Group for Lean Construction (IGLC). 7

8 Formidling Endelig er der sket en vis formidling af resultaterne fra de gennemførte afprøvninger, om end man nok må konstatere, at rapporter ikke læses af andre end dem, der selv har medvirket. Spredningen ad denne vej er derfor begrænset. Men herudover er der udgivet nogle publikationer, der igen er fulgt op af møder i blandt andet Bygherreforeningen. Mest markant her er formentlig vejledningen til bekendtgørelsen om logistik i det støttede boligbyggeri 2, men også bogen Bygherren som forandringsagent har bidraget til spredningen af viden om den nye byggeproces. Desuden er der i denne sammenhæng afholdt flere kurser og seminarer, ligesom budskaberne er spredt gennem foredrag, artikler, presseomtale mv. 2 Er pt. i høring, men forventes offentliggjort snarest. 8

9 TEORI OG TÆNKNING Arbejdsgruppen har udarbejdet et ret omfattende notat om Teori og Metode bag Lean Construction og Trimmet Byggeri. I det følgende er der givet en kort oversigt, idet interesserede henvises til det egentlige notat, der er vedlagt som bilag 5, og i øvrigt findes på evalueringscentret s hjemmeside. Udgangspunktet for arbejdet med byggeprocessen har været Lean Construction, der i Danmark er implementeret under navnet Trimmet Byggeri. Lean Construction kom i fokus under arbejdet i Temagruppe 4 i Projekt Hus, hvor der blev udarbejdet såvel en introduktion som en praktisk vejledning til metodernes anvendelse på byggepladsen. Metoderne minder på forbløffende vis om de principper, der i begyndelsen af 90 erne blev udviklet i Danmark til anvendelse i Byggelogistik. Dette arbejde har derefter været kernen i de fleste initiativer til en effektivisering af byggepladsproduktionen. Trimmet Byggeri er en ny form for ledelse, planlægning og styring af byggeprocessen. Ledelsen bygger på simple regler og stor uddelegering med respekt for den enkelte deltagers faglige kompetence. Planlægning ses som aftaler mellem deltagerne om, hvad de vil lave og hvornår, samt som tilsagn om at sikre, at arbejdet kan udføres, når det skal udføres. Styringen sker ud fra den aktuelle situation ikke ud fra de overordnede planer. Det grundlæggende princip i den trimmede byggeproces er at sikre, at arbejde kan udføres, når det skal udføres. Det sker ved at sikre det, der kaldes sunde aktiviteter. Formålet er at øge produktiviteten på byggepladsen. Ikke ved at arbejde hurtigere, men ved at undgå venten, fejl og spild. Work smarter not harder! Sunde aktiviteter En sund aktivitet er en aktivitet, hvor alle forudsætningerne for dens udførelse er til stede. I praksis drejer det sig om 7 typer forudsætninger: De foregående arbejder skal være afsluttede Der skal være plads Mandskabet skal være til stede Materiellet skal være til stede Materialerne skal være til stede Den nødvendige information skal foreligge En række ydre forhold som vejret og godkendelser skal være i orden. 9

10 Sikkerhed og sundhed indgår dermed ikke direkte i forudsætningerne for en sund aktivitet, men de overses ikke. For eksempel indebærer forudsætningen plads, at det er en sikker plads med alle de nødvendige afdækninger og rækværker, og information omfatter også sikkerhedsinstruktioner. Materiel dækker over sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, og mandskab at der er tale om kvalificeret mandskab med det nødvendige kendskab til fx anhugning eller særlige sikkerhedsforhold osv. Sikkerhed og sundhed er altså ikke noget for sig selv, men er en integreret del af den trimmede byggeproces. Byggeriets uforudsigelige hverdag Byggeprocessen er og vil formentlig altid være præget af usikkerhed. Der er tale om en kompleks og dynamisk produktion, der skal udføres under forhold, der er vanskelige at kontrollere i alle detaljer. Sådanne usikkerheder medtages normalt i planerne ved, at der levnes plads til det uventede. Men alligevel kan man blive overrasket både positivt og negativt. Så enten bliver opgaven hurtigere færdig, eller også tager den mere tid. Resultatet i begge situationer er, at planen ikke følges. I Trimmet Byggeri erkender man denne usikkerhed. Selv om man gør meget for at reducere den, fastslår man som udgangspunkt, at man ikke kan arbejde efter de overordnede planer. Planer holder ikke, fordi de ikke kan holde! Trimmet byggeri arbejder derfor med en rullende planlægning, der hele tiden tager udgangspunkt i den aktuelle situation. Processen fastlægges fra start. Men hver uge ser procesleder og konduktører 5 uger frem, og hver uge beslutter sjakkene selv, hvad der kan og skal udføres i den kommende uge. Jævn strøm af arbejdsopgaver Trimmet Byggeri stræber efter at skabe en jævn strøm af sunde arbejdsopgaver. Erkendelsen er, at der kun udføres værdiskabende arbejde på en byggeplads i en tredjedel af arbejdstiden. En anden tredjedel går til forberedende aktiviteter, mens den sidste tredjedel går med at vente og med uautoriserede pauser. Et jævnt flow af aktiviteter vil derfor uundgåeligt medføre en anderledes fordeling af arbejdstidens anvendelse. Flyttes fx blot 3 procentpoint fra de ikke værdiskabende aktiviteter der optager to tredjedele af tiden til de værdiskabende ca. 30 procentpoint, er der skabt en produktivitetsforbedring på 10%. Dette vil alt andet lige medføre 10% kortere byggetid og 10% bedre indtjening på akkordtimelønnen. 10

11 Samarbejde Trimmet Byggeri ser et godt samarbejde mellem sjakkene og mellem konduktørerne som en vej til en bedre produktivitet. Samarbejde skabes ved den fælles planlægning af byggeprocessen, af logistikken og af ugens arbejdsopgaver. Samarbejde skabes også ved at vise respekt for svendenes faglige kompetence. Den fælles procesledelse spiller en væsentlig rolle i at få dette samarbejde til at fungere. Et bedre samarbejde medfører, at der udvises det hensyn, der letter hverdagen for alle. Man lader fx ikke sine materialer, sit affald eller materiellet bare ligge og flyde, men sikrer, at der også er plads til de andre fag. Den trimmede byggeproces kaldes ofte og med rette partnering i hverdagen. Lære af fejl Trimmet Byggeri indebærer, at man lærer, mens man bygger. Læringen består især i, at fejl og misforståelser findes og udbedres med det samme. Det gælder såvel fejl i projektet eller udførelsen, som det gælder fejl i planlægningen og logistikken. En metode hertil er registrering af planlægningens pålidelighed, udtrykt ved Procent Planlagt Udført, eller blot PPU. Rationalet er, at en pålidelig planlægning er udgangspunktet for en produktiv byggeplads og systemet skal lære at lave pålidelige planer. Fejl skal rettes men vigtigere er, at fjerne årsagen, så fejlen ikke gentages! Proceslederen Trimmet byggeri arbejder med en egentlig procesledelse. Proceslederen kan opfattes som et supplement til den traditionelle projektledelse eller byggeledelse, der sædvanligvis tager sig af kontrakter, betaling og hele den formelle styring på vegne af bygherren. Proceslederen derimod, tager sig af selve produktionen på vegne af samtlige deltagere i byggeprocessen. Hun står for planlægning og tilrettelæggelse af byggeprocessen, og hun sørger for, at fejl i planlægning og logistik opdages og rettes. Procesledelsen er udelukkende en hjælp til at skabe en bedre byggeproces for samtlige deltagere. Derfor må procesledelsens aktiviteter, planer og værktøjer holdes klart adskilt fra det kontraktuelle system. Kontraktuelt gennemføres byggeriet efter de traditionelle dokumenter: Kontrakt, betingelser, hovedtidsplan osv., suppleret med aftaler refereret på byggemøder mv. Procesledelsens dokumenter må aldrig blive en del af det kon- 11

12 traktuelle system, for derved mister de deres effekt. Procesledelsen opfatter deltagerne som et partnerskab, mens det formelle system bygger på de traditionelle modsætninger mellem køber og sælger. 12

13 DEN IDÉELLE BYGGEPROCES Indledning I dette afsnit er der kort tegnet et billede af den ideelle byggeproces. Formålet er, at etablere et sigtepunkt for vurderingen af best practice i de cases, der er gennemgået i det følgende afsnit. Men desuden foreslås det, at beskrivelsen benyttes som et værktøj til en rullende intern benchmarking under udførelsen. Disse overvejelser er anført til slut i afsnittet. Beskrivelsen af den ideelle byggeproces er opdelt i tre synsvinkler: Byggesagen, Processen og Samarbejdet. De tre synsvinkler er ikke uafhængige. I alle praktiske tilfælde vil man formentlig finde, at en god byggesag for alle parter også har en god proces og et godt samarbejde. Tilsvarende hvis samarbejdet er dårligt, er der næppe tale om en tilfredsstillende proces eller en god byggesag. Derfor kunne man måske hævde, at man kunne nøjes med én af synsvinklerne, men det er næppe rigtigt. Synsvinklerne sætter nemlig fokus på en række forhold, der er vigtige at holde øje med, for at mærke hvor godt byggeriet kører. Og det er også på disse områder, der skal gribes ind, hvis noget ikke kører, som det skal. Byggesagen skal være God Det første krav til en god byggeproces er, at den indfrier bygherrens forventninger om fejlfrihed, overholdelse af aftaler, ingen ekstraregninger eller andre overraskelser mv. Men bygherren er ikke den eneste interessent i byggesagen, deltagerne skal også have deres forventninger indfriet. Dette drejer sig blandt andet om leveranceteamets forretning i forhold til forventningerne, og herunder også akkordtimelønningerne. Endelig skal byggesagen have et tilfredsstillende, planlagt forløb med hensyn til tid og tidsfrister mv. Byggeprocessen skal køre Glat En glat byggeproces er karakteriseret ved et effektivt flow af arbejde og materialer, information mv. med andre ord en optimal logistik. Desuden er den karakteriseret ved meget få ikke forudsete projektændringer, idet den godt kan have mange planlagte justeringer, fx hvis der er tale om en samtidig planlægning og udvikling af den produktion, der skal ske i byggeriet, når det står færdigt. Sådanne ændringer kan være en del af den værdi, bygherren ønsker sig, men de skal være under kontrol. Den glatte byggeproces skal også have en høj sikkerhed og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Og endelig er den glatte byggeproces karakteristisk ved, at der ikke forekommer fejl. Her er der altså ikke blot tale om en mangelfri aflevering, men en byggeproces, hvor fejlene slet ikke laves. 13

14 Dette kræver selvsagt, at den har et fejlfrit projektgrundlag. Samarbejdet skal være godt og stemningen Glad Den ideale byggeproces er karakteristisk ved et godt samarbejde. Der er ikke blot tale om samarbejde mellem bygherren og leveranceteamet, men også mellem fagentreprenørerne indbyrdes, og ikke mindst mellem folkene på pladsen i hverdagen. Byggepladsen skal være som en god virksomhed, hvor kollegaer har det godt med hinanden. Den ideelle byggeproces er desuden fri for de konflikter og tvister, der ofte kan gøre projektet til et mareridt for alle de medvirkende. Skulle der opstå små problemer, er det vigtigt, at de klares i hverdagen på lavt niveau. En ideel byggeproces rummer desuden en læringsproces for såvel den enkelte som for systemet. Der skal hele tiden ske en forbedring ved, at man bliver klogere, og det lærte skal huskes til næste gang. Ikke mindst det sidste kræver en bevidst indsats fra ledelsen for at fastholde og videreføre erfaringerne fra projekt til projekt. Er alt det anførte opfyldt, giver det næsten sig selv, at det sidste krav også vil være indfriet, nemlig at der skal være en god stemning i hele projektorganisationen og især på byggepladsen. Anvendelse til benchmarking 3 De anførte punkter kan formentlig med fordel benyttes til en rullende benchmarking. Til det formål har arbejdsgruppen omarbejdet kravene til 10 spørgsmål, der i udkast er samlet i et et-sides skema. Udkastet til skemaet er vedlagt som bilag 2. Anvendelsen i praksis kunne ske ved, at parterne ved byggeriets start sammen drøfter punkterne og sammen sætter nogle mål for, hvad der tilstræbes. Fx en gang om måneden udsendes skemaet til de deltagende mestre, formænd, konduktører, byggeledere, entrepriseledere mv. altså det lag i organisationen, der kan skabe forandring. Skemaet har form af en afkrydsningsliste med de 10 punkter, hvor der for hvert punkt gives en karakter på en skala med 5 værdier: i top, god, middel, under middel, og ad H til udtrykt ved smileys. Resultatet bearbejdes og drøftes sammen med eventuelle korrektioner eller forandringsinitiativer på fx det følgende byggemøde. Det er sagt, at man som leder får hvad man måler. Et problem i byggeriet er, at vi alt for ofte måler den enkelte medarbejder på en måde, der stimulerer til suboptimering. Med denne lille benchmarking, der næppe tager 5 minutter at lave input til, sætter projektledelsen fokus på projektets succes, og flytter dermed en del af fokus væk fra de lokale mål og over til de globale. 3 Benchmarking foreslås her som et supplerende værktøj til projektledelse, og må dermed ikke forveksles med det nøgletalssystem Byggeriets Evaluerings Center udvikler. 14

15 Den ideale byggeproces kan næppe realiseres fuldt ud i praksis. Der vil altid være noget, der kan gøres bedre. Men er de ovennævnte karakteristika blot nogenlunde til stede, er vi kommet et langt skridt. 15

16 EKSEMPLER PÅ BEST PRACTICE Arbejdsgruppen har gennemgået 5 projekter, der efter gruppens opfattelse udtrykker en best practice med hensyn til at nærme sig den ideelle byggeproces. De 5 projekter er: Skovgården i Ringsted Delta Forskningscentret i Hørsholm Skoleudbygning i Ølstykke Rødlundparken i Harlev Chalottehaven II på Østerbro Projekternes indsats mod en bedre byggeproces spænder fra trimmet planlægning og udførelse og over trimmet projektering og til teambuilding, samarbejde og læring i hverdagen. De enkelte cases, deres indsats og deltagernes opfattelse af effekten er fyldigt refereret i bilag 4. I det følgende er der givet en kort beskrivelse af hvert af de 5 byggerier og af deres indsats mod en bedre byggeproces. Herefter er der foretaget en samlet vurdering af best practise ud fra iagttagelser og deltagernes udsagn. Profil af byggerierne Skovgården i Ringsted Projektet omfatter opførelsen af 64 almene boliger. Indsatsen omfatter styring efter Trimbyg 4 konceptet, og der anvendes en systematisk styring af logistikken. Der er ikke etableret en formaliseret og selvstændig procesledelse, men entrepriselederen afholder ugeplanmøder med sjakbajserne, og der arbejdes med opfølgning gennem indikatorer og PPU. Delta Forskningscentret i Hørsholm Projektet omfatter m 2 kontor og administrationsbyggeri. Indsatsen består i anvendelse af trimmet byggeri s metoder i hovedprojekteringen, og deltagerne planlægger endvidere, at anvende trimmet byggeri i udførelsesfasen. Planlægningen er sket gennem opgavelister, der er fulgt op af en styring med outputliser samt med PPU-målinger og årsagsanalyser. Der er ikke etableret en formaliseret og selvstændig procesledelse. Skoleudbygning i Ølstykke Projektet omfatter en totalentreprise vedrørende skoleudbygning med en kontraktværdi på 200 mio. kr. 4 TrimByg er MT Højgaards betegnelse for trimmet byggeri. 16

17 Indsatsen er et led i BygLOK programmet, hvor metoder til inddragelse af samtlige medarbejdere i byggeprocessen, via teambuilding til understøttelse af den enkelte medarbejders læring, er blevet udviklet. Projektet arbejder med en fælles målsætning for værdikriterierne for medarbejdere og ledelse, og der afholdes ugentlige stormøder med samtlige medarbejdere, herunder alle svendene i alt ca. 70 personer. Samarbejdsprocessen styres af to eksterne procesfacilitatorer, og stormødet omfatter en ugeplanlægning og teambuildingaktivitet, og der følges op på ugeplanens pålidelighed. Derimod er der ikke anvendt en egentlig procesplan eller periodeplan. Rødlundparken i Harlev Projektet omfatter opførelsen af 44 almene boliger. Indsatsen omfatter trimmet udførelse og styring af logistikken. Der er etableret en selvstændig procesledelse, men der er ikke udarbejdet en egentlig procesplan. Den rullende planlægning sker ved periodeplaner og ugeplaner, og der følges op gennem PPU-målinger på ugeplanens pålidelighed. Chalottehaven II på Østerbro Projektet omfatter opførelsen af m 2 boliger, institutioner og erhverv. Indsatsen omfatter trimmet udførelse og styring af logistikken. Der er etableret en procesledelse, men der er ikke udarbejdet en egentlig procesplan. Den rullende planlægning sker ved anvendelse af forhindringslister og ugeplaner, mens der ikke udarbejdes selvstændige periodeplaner. Der anvendes ikke indikatorer eller ugentlige PPU-målinger. Samlet vurdering Generelt Samlet set er der ingen af de undersøgte byggerier, der har implementeret alle metoder og værktøjer i den ideelle byggeproces. Skoleprojektet i Ølstykke må dog siges at være noget særligt, idet trimmet byggeri ikke indgik i oplægget til forbedringer. Desuden er det karakteristisk, at der stort set alle steder er sket en tilpasning af systemerne efter projektlederens opfattelse af, hvad der er nyttigt, ligesom dele af metoderne er fravalgt. Der er i og for sig ikke noget galt i, at systemerne tilpasses situationen. Men de gennemførte undersøgelser efterlader en indikation af, at der generelt mangler en dybere forståelse af metoderne og deres anvendelse. Årsagen hertil skal eventuelt findes i byggeriets kultur og traditioner, hvilket medfører, at mange opfatter Trimmet Byggeri som en anderledes form for planlægning og styring. Men i realiteten er det en anden form for samarbejde. Misforståelsen kommer tydeligt frem i procesplanen, hvor alle i stedet benytter projektets hovedtidsplan, der er udarbejdet af byggeledelsen. Men procesplanen er en aftale mellem fagentreprenørerne om, hvad de anser for at være den bedste måde at gennemføre byggeriet på og herunder anvende den tid, der er til rådighed inden 17

18 for hovedtidsplanens rammer. Proceslederen er altså alene koordinatoren og opmanden i denne aftale. Tilsvarende kommer det i casestudierne frem, at registrering af PPU og indikatorer anvendes som karakterer. Men i realiteten er der tale om simple signaler om, at her er der noget, der ikke er ideelt eller tilfredsstillende, og årsagen bør findes og rettes nu! Derved kan man frygte, at den potentielle produktionsforbedring kun realiseres delvist. På den anden side er stort set alle enige om, at der er en mærkbar, positiv effekt af indsatsen. Organisering De fleste steder er der ikke etableret en egentlig procesledelse, idet opgaven er indarbejdet i enten projektlederens eller en entrepriseleders opdrag. Herved blandes administration af kontrakter og betalinger på uheldig vis med tilrettelæggelse og koordinering af en hensigtsmæssig produktion. Samtidig kan man måske her finde grunden til den tilsyneladende manglende forståelse af principperne bag Trimmet Byggeri. En procesleder, der alene har til opdrag at skabe en god proces, vil være mere tilbøjelig til at sætte sig ind i tænkningen. Hendes succes står og falder jo med, at selve processen bliver god, mens entrepriseleder og projektleder primært bedømmes på sagens økonomiske resultat for deres eget firma. I en travl hverdag vil denne forskel uundgåelig lede til forskellig prioritering, med svigt i den langsigtede planlægning og forberedelse som resultat. Ingen steder synes der at være gjort overvejelser om den hensigtsmæssige organisering af byggeledelsen i forhold til den formaliserede procesledelse. Proceslederen løfter en stor del af de opgaver, der traditionelt varetages af entrepriseledere og konduktører, og der er dermed basis for en nytænkning af rollerne og opgavefordelingen, og måske endog en eliminering af funktionen som entrepriseleder. I de første afprøvninger af metoderne blev der desuden arbejdet med et formaliseret procestilsyn, der refererede til ledelsen gennem en styregruppe. Set i lyset af de undersøgte cases kan dette anbefales genindført indtil principperne er helt forankret i hverdagen. Denne formelle kontrol giver nemlig anledning til, at der ikke skæres hjørner i hverdagen, eller at dele af systemet udelades uden en grundig overvejelse. Procestilsynet udgør også et element i den institutionelle læring i virksomheden ved at udøve en tværgående overførsel af erfaringer. Teambuilding og kommunikation Alle projekterne har haft eller planlægger en kick-off workshop, men i de fleste tilfælde nok med en for høj fokus på metoderne og mindre på målsætningen om et bedre samarbejde. Det fremgår ikke, i hvor høj grad introduktionen er fulgt op af time outs, hvor projektets indfrielse af målene, metodernes betydning og anvendelse mv. er drøftet. Her er skoleprojektet i Ølstykke igen undtagelsen, idet fokus netop var samarbejdet. 18

19 Fælles mandskabsfaciliteter er indført i et par tilfælde, og det konstateres, at det absolut har en positiv effekt, om end der er traditioner og holdninger, der skal overvindes. Planlægning og styring Som nævnt anvendes procesplanen ikke efter sin hensigt, hvilket formentlig skyldes, at den ikke er forstået af deltagerne. Sen udpegning af nogle af fagentreprenørerne der er én af byggeriets dårlige vaner kan være en anden årsag. Periodeplanen bruges, om end ikke lige konsekvent. Selve planlægningsprocessen sker på byggemødet, men der er ikke rapporteret, at man har overvejet en anden mødestruktur. Såfremt man gjorde produktionsplanlægningen til hovedemnet ville byggemødet blive et produktionsmøde, hvor man alene så på arbejdets fremdrift i forhold til procesplanen, kommende aktiviteter og eventuelle forhindringer, samt afhjælpning af svigt i logistikken. De aftalemæssige forhold, som ellers optager en stor del af byggemøderne, kunne derved henvises til særlige kontraktmøder, der kunne afholdes et andet sted og med længere mellemrum. Ugeplanen bruges alle steder. Men der er nogle steder en tilbøjelighed til at se den som et udtræk af de overordnede planer og ikke som en aftale mellem sjakkene om næste uges arbejde. Igen kan det skyldes manglende forståelse i kombination med opbygningen og anvendelsen af IT-systemerne. Opfølgning og læring Indikatorer og PPU er værktøjer til en løbende forbedring gennem synliggørelse, sporing og afhjælpning af kilder til fejl. Derfor er det uheldigt, at denne del af metoderne ofte udelades, og man kan have en fornemmelse af, at der, hvor de bruges, ikke altid benyttes til denne bevidste opfølgning. Men læringen opstår også ved, at erfaringer formidles på tværs i organisationen. Det kan ske ved erfaringsmøder for procesledere, ved procestilsyn og ved en afrapportering fra proceslederen ved byggeriets afslutning. Dette synes ikke at være hverdagen i de deltagende firmaer, og herved tabes en væsentlig mulighed for en strategisk forbedring af virksomhedens konkurrenceevne. Konstaterede effekter Ud fra de analyserede byggeprojekter er der ikke fremkommet konkrete oplysninger om effekten, hvilket også kan skyldes tilbageholdenhed af angst for at blive presset på prisen. Generelt fremgår det imidlertid, at metoderne leder til et bedre samarbejdsklima, der i den sidste ende også vil føre til bedre akkorder, der derefter forplanter sig opad i systemet. TrimByg medfører, at akkorderne bliver bedre og fagentreprenørerne får færre timelønsudgifter. Herved kommer der færre ekstrakrav fra dem, 19

20 og det mindsker ekstrakrav overfor bygherren med et forbedret samarbejde som resultat 5 Der synes heller ikke at være tvivl hos de virksomheder, der har stået for afprøvningerne, at de har til hensigt at fortsætte. Men samtidig erkendes det i ledelserne, at der er tale om et langt og sejt træk. Mulighederne er med andre ord til stede, men det ikke helt så lige til at udnytte dem, som det umiddelbart kan synes. 5 Citat fra hovedentreprenørens procesledelse på Charlottehaven II, jf. bilag 5. 20

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere