SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS"

Transkript

1 SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf fax april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse af udviklingen af Lean Construction og af teorien bag, samt en tilsvarende kort introduktion til metoderne i Trimmet Byggeri. Der sluttes af med nogle betragtninger om indførelsen i praksis Det skal understeges, at der ikke er tale om en patentmedicin. Trimmet Byggeri baserer sig på en række gode og sunde principper, som de fleste vil kunne tilslutte sig. Men bag metoderne ligger der en ændret holdning til byggeprocessen, og det er dén, der sammen med alle metoderne sikrer succesen. 1. INDLEDNING Trimmet Byggeri er betegnelsen for den danske implementering af Lean Construction. Trimmet Byggeri er en ny form for ledelse, planlægning og styring af byggeprocessen. Ledelsen bygger på simple regler og stor uddelegering med respekt for den enkelte deltagers indsigt og faglige kompetence Planlægning ses som aftaler mellem deltagerne om, hvad de vil lave og hvornår, samt som tilsagn om at sikre, at arbejdet kan udføres, når det skal udføres. Styringen sker ud fra den aktuelle situation ikke ud fra overordnede planer. Det grundlæggende princip i den trimmede byggeproces er at sikre, at arbejde kan udføres, når det skal udføres. Det sker ved at sikre det, der kaldes sunde aktiviteter. Formålet er at øge produktiviteten i byggeriet. Produktivitet er forholdet mellem værdiskabelse og forbrug af ressourcer, så Trimmet Byggeri søger at øge værdiskabelsen og minimere spildet. Det sker altså ikke ved at arbejde hurtigere, men ved at undgå de aktiviteter, der ikke skaber værdi. Work smarter not harder! se nr Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I

2 2 2. BAGGRUND 2.1 Historie Lean Construction opstod i begyndelsen af 90'erne gennem et arbejde, der udførtes af den finske forsker Lauri Koskela på Stanford universitetet i Californien. Her forsøgte han at tilpasse den moderne, japanske produktionstænkning til byggeri og anlæg. Udgangspunktet var blandt andet den beskrivelse af produktionstænkningen, som Womack mfl havde givet i bogen Lean Production på dansk 'Trimmet Produktion'. 1 Lauri Koskela er stadig guruen inden for Lean Construction, og hans afhandling fra foråret 2000 rummer en væsentlig del af den teori, der ligger bag. 2 I 1993 blev der afholdt en workshop i Espoo i Finland, hvor en halv snes forskere fra blandt andet USA, England, Chile og Finland mødtes, og det blev starten på The International Group for Lean Construction IGLC, som siden har mødtes én gang årligt til uformelle konferencer. På den seneste IGLC-10 i Gramada i Brasilien i sommeren 2002 var der ca 150 deltagere, der præsenterede ca 40 papers. 3 Ud over Lauri Koskela er der en håndfuld personer, der især har præget udviklingen. Her skal nævnes Glenn Ballard fra Berkeley i Californien, der sammen med professor Greg Howell fra Idaho har udviklet Last Planner metoden på dansk døbt UPPs der er grundlaget for styringen af byggeprocessen. 4 Fra dansk side har Sven Bertelsen deltaget i arbejdet siden 1999 med en mere og mere central placering i gruppen. I august 2004 bliver IGLC s 12. konference derfor afholdt i Danmark. I slutningen af 2002 stiftedes Lean Construction-DK med tilhør hos Teknologisk Institut som en organisation for virksomheder, der arbejder med den trimmede byggeproces. 2.2 Stade I dag foreligger der en gennemarbejdet og afprøvet metode til styringen af byggeprocessen, baseret på en forholdsvis veldokumenteret teori. Desuden foreligger der forslag til en metode til styring af projekteringsprocessen samt enkelte afprøvninger heraf. Endelig foreligger der forslag til en værdistyring, som dog endnu ikke er afprøvet og dokumenteret fuldt ud. Metoderne til styring af byggeprocessen kan ses som en generalisering af de metoder, der under betegnelsen Byggelogistik med succes blev afprøvet i Sophiehaven i årene , altså samtidig med at udviklingen startede i IGLC. 3. TEORI Målsætningen for Lean Construction er i 2001 formuleret af Greg Ballard og Lauri Koskela som: Mens du gennemfører projektet, skal du stræbe efter at maksimere værdien og reducere spildet. Bag Lean Construction ligger der ud over teorien og principperne fra Lean Production to grundlæggende tænkninger: Dels en forståelse af byggeri som en pro-

3 3 duktion, dels en opfattelse af byggeprocessen som et komplekst, dynamisk fænomen. Disse to tankesæt gennemgås kort i det følgende. 3.1 Byggeri som en produktion Lean Construction tager afsæt i den moderne forståelse af begrebet produktion. Her forlader man den hidtidige tanke om, at produktion blot er en serie operationer, der udføres af de enkelte fag, og som sammen leder frem til det færdige produkt i vort tilfælde bygværket. Naturligvis finder disse operationer sted, men nok så vigtigt er det at se på det samlede flow, som disse operationer udgør, og som selve produktet gennemløber i forhold til produktionsapparatet. Ser man på byggeprocessen på denne måde finder man, at den meste tid på byggepladsen slet ikke går med at bygge, men med forberedelse og venten, og at hele produktionsforløbet ofte er dårligt planlagt og ringe styret. Endelig kan byggeprocessen opfattes som en værdiskabelse. Hvis det vi udfører ikke har værdi for kunden, giver det jo ikke mening uanset hvor effektive vi så ellers er. Og igen finder vi i byggeriet overraskende megen aktivitet, der ikke skaber værdi. Med disse tre forståelser af produktion, arbejder man i Lean Construction derfor ud fra en TFV-model, hvor alle tre hensyn tænkes ind. ///Figur/// 3.2 Byggeri som et komplekst fænomen De fleste fænomener i vores hverdag er komplekse, og ofte befinder de sig på randen af kaos. Det vil sige, at deres 'adfærd' er uforudsigelig blot nogle få tidsskridt frem. Vejret er et sådant fænomen. På byggepladsen oplever vi det samme. For at udføre en aktivitet, er der 7 forudsætninger, der skal være opfyldt: De foregående arbejder skal være afsluttede Der skal være plads Mandskabet skal være til stede Materiellet skal være til stede Materialerne skal være til stede Den nødvendige information tegninger mv skal foreligge De ydre forhold vejret, godkendelser mv skal være i orden Først når alle disse syv forudsætninger er opfyldt, er aktiviteten sund. Men de syv forudsætninger har i praksis hver deres usikkerhed. Er der blot 5% usikkerhed på hver, bliver usikkerheden på aktiviteten ca 30%, og da den og eventuelt andre aktiviteter er én af forudsætningerne for den næste aktivitet, vokser usikkerheden hurtigt, hvilket netop er karakteristisk for komplekse, nærkaotiske systemer.

4 4 I den traditionelle projektledelse tages der ikke højde for dette forhold. Her anses processen tvært imod for at være forudsigelig, og derfor planlægges og styres den ud fra denne antagelse, hvilket ofte fører til afvigelser planerne, lav produktivitet, store omkostninger og frustration. 5 Trimmet Byggeri tager hånd om dette problem. 4. VÆRDISTYRING Trimmet Byggeri arbejder desuden med en formaliseret værdistyring i byggeprojektet. 4.1 Værdiformulering Den fysiske manifestation af værdien af et byggeri phenotypen opstår på byggepladsen. Men tidligt i projekteringen fastlægges og ofte fastlåses denne værdi i form af projektets tegninger og beskrivelser genotypen. Dette sker på så tidligt et tidspunkt, at kun de mest professionelle bygherrer opfatter, at det sker. Men er genotypen først fastlagt, er ændringer altid vanskelige og ofte umulige at gennemføre. Derfor starter værdistyringen i Trimmet Byggeri med en meget grundig fastlæggelse af bygherrens værdiparametre i form af en detaljeret kravspecifikation og et udvidet byggeprogram. Værdien omhandler først og fremmest det færdige byggeri, men der er også værdiparametre, der knytter sig til projekterings- og byggeprocessen, og disse kan være ganske væsentlige. Værdiparametrene afhænger af den konkrete situation, men i de danske afprøvninger er der taget udgangspunkt i følgende parametre: Generelt Arkitektonisk værdi, dvs udtryk, rumoplevelse, lysvirkninger, tilpasning til omgivelserne etc. Bygherrens samlede tilfredshed. (Denne parameter benyttes kun i værdistyringen) Produktet For produktet er der ud over den generelle parameter: arkitektonisk værdi 4 specifikke værdiparametre: Indretning og funktion, dvs bygningens brugsmæssige værdi, herunder fleksibilitet, arealudnyttelse, møbleringsmuligheder osv. Produkter og systemer, dvs de valgte materialer, komponenter og systemer. Totaløkonomi, dvs bygningens samlede opførelses- og driftsomkostninger Miljø, dvs bygningens hensyn til miljøet lokalt og globalt. 6 Processen For processen er der yderligere 4 værdiparametre: Byggeprocessen, dvs leveranceteamets overholdelse af tid, aftaler mv, samt eventuelt bygherrens muligheder for senere at ændre udformningen etc. Økonomi, dvs overholdelse af budgetter og overslag.

5 5 Fejl og mangler, dvs ønsker om mangelfri aflevering. Hensyn til omgivelserne, fx til naboer, myndigheder og omverdenen i almindelighed. Hver parameter gennemdrøftes omhyggeligt på et eller flere møder, og der snakkes og skrives, og evt eksemplificeres tankerne med skitser, men der tegnes ikke! Alt for ofte ses det, at byggeriets udformning låses for tidligt, fordi man begynder at tegne. Møderne har en karakter af workshops, dels for at give tid til en grundig gennemarbejdning, dels for at signalere, at i denne del af processen sker det vigtigste arbejde på møderne ikke imellem dem. Programmet skrives omhyggeligt med en præcisering af kravene til hver af de nævnte 9 parametre. Derefter gennemgås programmet endnu en gang med en påpegning af, hvad en given formulering betyder, fx eksemplificeret ved hvad der dermed er fravalgt. Som oftest vil programmet stadig have karakter af et Oplæg til Byggeprogram, når udarbejdelsen af dispositionsforslag startes. Men i den følgende fase konkretiseres parametrene, således at endeligt program foreligger senest samtidig med dispositionsforslaget Værdisikring Med værdiformuleringen er der skabt et grundlag for en systematisk værdistyring. Ved leveranceteamets præsentationer af skitser, løsninger og valg redegøres der samtidig for, hvordan de relevante værdiparametre er tilgodeset. Og ved afslutningen af hver fase og evt hyppigere foretages der reviews, hvor indfrielsen af samtlige værdiparametre vurderes. Denne proces fortsætter frem til afleveringen, hvor der laves et afsluttende review, der eventuelt følges op af en tilfredshedsundersøgelse fx et år efter ibrugtagningen. Indfrielsen af mange af vædikriterierne vil være fastlåst længe før byggeriet er afsluttet. Men bevidstheden hos de medvirkende om, at der helt frem til afleveringen vil blive sat fokus på bygherrens værdiopfattelse, er med til at sikre, at det er hans værdier, der kommer i centrum. 5. STYRING AF BYGGEPROCESSEN Styringen af byggeprocessen er det andet hovedelement i Trimmet Byggeri. Metoderne i det følgende er beskrevet, som de anvendes under udførelsen, men meget tyder på, at de med en tilretning også kan anvendes under detailprojekteringen. Der arbejdes med 4 skridt: Produktionsforberedelse Periodeplan Ugeplan Opfølgning

6 6 Alle fire skridt er nødvendige, hvis metoden skal virke, og de skal benyttes under en samlet procesledelse. 5.1 Procesledelse Proceslederen er en ny funktion i byggeledelsen. Hendes opgave er at koordinere byggepladsens produktion og sikre, at alle kan arbejde så effektivt som muligt. I Byggelogistik blev dele af denne funktion varetaget af skafferen. Procesleder og projektleder (byggeleder) bør ikke være den samme person. Projektlederen varetager de kontraktuelle forhold over for fagentreprenørerne, og er dermed deres modpart. Proceslederen sikrer en effektiv koordinering af processerne og skaber gode produktionsvilkår, og er dermed på samme side af bordet som fagentreprenøren. Der er altså tale om et ligestillet supplement til projektlederen en ying-yang relation der afspejler den grundlæggende forskel på operationer og processer. 5.2 Produktionsforberedelse Før byggeriet starter fx i forbindelse med projektgennemgangen udarbejdes der en Procesplan, der fastlægger hvilke aktiviteter, der indgår i byggeriet, deres sekvens og bindinger, samt deres forventede tidsmæssige udførelse inden for de rammer, der er udstukket i projektets hovedtidsplan. Procesplanen udarbejdes af konduktørerne 8 fra de deltagende fagentreprenører og samordnes af proceslederen. Procesplanen udtrykker hvordan byggeriet bør udføres. På dette grundlag udtages der units, såfremt der arbejdes med materialestyring som i Byggelogistik, og materialer og særligt materiel mv bestilles. 9 Med andre ord: det sikres, at aktiviteterne kan gøres sunde. 5.3 Periodeplan Periodeplanen er en rullende plan, der udarbejdes hver uge, og som har en tidshorisont på 3-5 uger. Planen omfatter dog ikke den førstkommende uge. Periodeplanens formål er at forudse, hvilke aktiviteter, der dukker op i den nærmeste fremtid og at sikre, at de bliver gjort sunde. Planen holder styr på, hvorvidt de syv forudsætninger for hver enkelt aktivitet er eller med rimelig sikkerhed kan forventes at blive opfyldt. Eventuelt suppleres den med en forhindringsliste omfattende særlige forhold, der kan være en forhindring for de kommende aktiviteter. Periodeplanen udarbejdes af konduktørerne i fællesskab fx på byggemødet under ledelse af proceslederen. Periodeplanen udtrykker, hvad der kan udføres. 5.4 Ugeplan Ugeplanen er ligeledes en rullende plan, der udarbejdes i slutningen af ugen, og som dækker den næste uge. Den omfatter kun sunde aktiviteter, og den udarbejdes

7 7 af formændene i fællesskab på et kort formandsmøde under ledelse af proceslederen fx fredag formiddag. Den udarbejdes med andre ord så tæt på virkeligheden, som det er muligt, idet det kun er her, man er fuldt opmærksom på alle de forhold, der gør aktiviteter usunde. Den udarbejdes i fællesskab, fordi den er pladsens fælles produktionsgrundlag og fordi, det oftest er koordineringen mellem fagene, der svigter. Ugeplanen siger hvad der vil blive udført. 5.5 Opfølgning Senest på det næste formandsmøde følges der op planerne. For hvert fag udregnes PPU Procent af det Planlagte, der blev Udført som er en meget nyttig målepind for planlægningens pålidelighed. PPU fortæller, hvad der blev udført. Derudover suppleres der med indikatorer, der signalerer eventuelle svigt i planlægningen af de 7 flows fx antal hasteleverancer, afvigelse i bemanding fra det planlagte eller antal daglønstimer ud over akkorden. Alt, der ikke er gået som planlagt, følges op med fem gange Hvorfor? Kun ved at spørge igen og igen kommer man frem til den egentlige årsag til, at det svigtede, og proceslederen griber derefter omgående ind over for denne egentlige årsag. Med denne tætte opfølgning opnås det, at der sker en læring og en produktivitetsforbedring, mens man bygger og ikke bag efter. 5.6 Procestilsyn Erfaringen i praksis har vist, at indførelse af Trimmet Byggeri er et stort brud med sædvanerne. Selv om det hele virker naturligt, og selv om parterne er indstillet på at indføre metoderne, så er der en stor risiko for, at man falder tilbage i uvanerne, når hverdagens små og store problemer melder sig. Indførelsen er behandlet mere detaljeret i afsnit 6. Men for at sikre, at det hele kører som det skal, bør der etableres et procestilsyn som en pendant til det traditionelle fagtilsyn eller til bygherrens kvalitetssikring. Procestilsynet skal ikke selv stå for metodernes indførelse og anvendelse, men normalt alene tilse, at det sker på en hensigtsmæssig måde. 6. INDFØRELSE AF TRIMMET BYGGERI 6.1 Indledning Det er af afgørende betydning for, om anvendelsen af metoderne bliver en succes, at der sker en grundig introduktion til tænkningen og metoderne bag Trimmet byggeri. Dette gælder såvel rådgiverne i projekteringsprocessen som de involverede fagentreprenører, deres konduktører og deres formænd på pladsen. I det følgende er principperne i en sådan indførelse i udførelsesfasen skitseret.

8 8 6.2 Motivering Det hele starter med at sikre, at de deltagende firmaers ledelse er motiveret for et være med til i fællesskab at etablere en trimmet byggeproduktion. Idealt set bør dette ske ved, at de former et partnerskab, der uafhængigt af den konkrete byggesag samarbejder om at indføre Trimmet byggeri. I partnerskabet kan der afholdes workshops, hvor byggeriets produktion sættes i fokus og metoderne præsenteres, således at det enkelte firma er forberedt på, hvad der vil ske, når den konkrete opgave manifesterer sig. Det er vigtigt, at der i denne proces skabes en forståelse for, at det som oftest er forudsætningerne flowet der svigter, og at dette er årsagen til den lave produktivitet. Deltagerne i arbejdet bør såvel være fagentreprenørens ledelse, som et antal af firmaets konduktører og helst også formænd samt evt nogle af svendene. 6.3 Projektopstart Ved opstarten af det konkrete projekt gennemføres tre sæt aktiviteter: værktøjsintroduktion, produktionsplanlægning og teambuilding Værktøjsintroduktion Som et led i opstarten afholdes en halvdags introduktion af teorien, metoderne og værktøjerne. Deltagerne er primært de formænd og konduktører, der skal stå for byggeriet, men også proceslederen og procestilsynet medvirker dels som instruktører, dels for at parterne kan lære hinanden at kende Produktionsplanlægning I samme periode gennemføres der en grundig produktionsplanlægning, der kan opfattes som en udvidet projektgennemgang. Her gennemgås løsninger og arbejdsoperationer i detaljer, og deres sekvens og forventede varighed fastlægges. Det er i den forbindelse procesplanen opbygges, og det er her, der udtages units til logistikken og fastlægges en leveranceplan. Er der tale om en renoverings- eller ombygningsopgave, gennemgår parterne i fællesskab bygningen på stedet, og aftaler koordineringen af kritiske detaljer. Eventuelt tjekker formændene 'kritiske' steder som råd, svamp, pudsreparationer mv, der traditionelt giver anledning til overraskelser Teambuilding Denne finder primært sted som et integreret led i de to andre aktiviteter, men der kan eventuelt gøres særlige tiltag for at få gruppen af formænd og svende til at opfatte sig som et samlet hold. 6.4 Indkøring Erfaringerne har vist, at indkøring af de nye systemer og afviklingen af den nye slags møder kan være vanskelig. Derfor etableres der en 'mesterlæring', hvor mere erfarne medarbejder fra de deltagende virksomheder, proceslederen eller procestilsynet i en tid hjælper med råd og dåd på de steder, hvor der synes at være problemer.

9 9 6.5 Opfølgning Selv om systemet er godt, kører det ikke af sig selv. Især ikke så længe det ikke er en helt sædvanlig rutine. Derfor bør der med passende mellemrum afholdes time outs, hvor de samme deltagere som i opstartsmødet samles og vurderer, hvordan det går. Inden sådanne time outs kan der passende udsendes korte spørgeskemaer til samtlige deltagere, hvor der i en halv snes spørgsmål fokuseres på, om pladsen kører bedre eller dårligere end normalt. 6.6 Afslutning Umiddelbart efter byggeriets aflevering afholdes en sidste time out, hvor sagsforløbet gennemgås, og hvor erfaringerne samles og afstemmes med henblik på at gøre det bedre næste gang. Sven Bertelsen 1 Womack, J.P; Jonès, D.T & Roos, D (1990), The Machine that changed the world, Rawson Associates. På dansk: Princippet der ændrede verden Trimmet Produktion. Centrum Koskela, Lauri (2000): An exploration towards a production theory and its application to construction, VVT Technical Research Center of Finland 3 IGLC hjemmeside er: hvor der dels findes de nævnte afhandlinger, dels er links til de seneste års konferencer og de papers, der er præsenteret. 4 Metoden er beskrevet i Ballard's afhandling: Ballard, Glenn (2000): The Last Planner System of Production Control, Scool of Civil Engineering, Faculcy of Engineering, The University of Birmingham. 5 I den moderne virksomhedsledelse er de samme tanker begyndt at dukke op. En virksomhed og dens kunder og leverandører er også et komplekst system, og troen på at dette system kan styres ovenfra, er en illusion. 6 jf Miljørigtig Projektering 7 Her og i det følgende er der anvendt de 'traditionelle' fasebetegnelser. Men i trimmet byggeri indgår også en nyfortolkning af faserne, hvilket medfører andre navne og et andet indhold. 8 Her og i det følgende skelnes der mellem funktionerne: Konduktør og Formand. Konduktøren er den funktionær, der styrer fagentreprenørens arbejde fra kontoret, formanden er den ofte timelønnede medarbejder, der leder det i det daglige på pladsen. 9 Det forudsættes, at der på dette tidspunkt er entreret med fagentrepremørerne.

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case Min baggrund :o) Hvorfor fik jeg opgaven? Ing, B Ing, B Logistikteknolog.DK Logistikteknolog.DK Byggelogistik Byggelogistik Lean Lean Construction

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen Bachelorspeciale om Trimmet Byggeri - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af studerende, 7. semester Teknologi & Business Aalborg April, 2014 Kopi Titelblad Titel: Trimmet Byggeri Undertitel:

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009 Nyhedsbrev Nr. 12 Indhold: Inspiration til bedre byggeprocesser 2 Finland tur-retur 3 Mod skal forvandle drøm til virkelighed 4 Håndbogen opdateres 6 Kalender 7 Inspiration til bedre byggeprocesser Praktiske

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. Anni Schmidt

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 Maj 2006

Nyhedsbrev Nr. 3 Maj 2006 Nyhedsbrev Nr. 3 Indhold: Leder 2 Generalforsamling 2006: Ny bestyrelse og strategi 3 Årsmøde 2006: Vision 2020 og Lean Construction 5 Studiepris 2006: Trimmet fodboldhold løb med sejren 7 Arbejdsgruppe:

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere