SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS"

Transkript

1 SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf fax april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse af udviklingen af Lean Construction og af teorien bag, samt en tilsvarende kort introduktion til metoderne i Trimmet Byggeri. Der sluttes af med nogle betragtninger om indførelsen i praksis Det skal understeges, at der ikke er tale om en patentmedicin. Trimmet Byggeri baserer sig på en række gode og sunde principper, som de fleste vil kunne tilslutte sig. Men bag metoderne ligger der en ændret holdning til byggeprocessen, og det er dén, der sammen med alle metoderne sikrer succesen. 1. INDLEDNING Trimmet Byggeri er betegnelsen for den danske implementering af Lean Construction. Trimmet Byggeri er en ny form for ledelse, planlægning og styring af byggeprocessen. Ledelsen bygger på simple regler og stor uddelegering med respekt for den enkelte deltagers indsigt og faglige kompetence Planlægning ses som aftaler mellem deltagerne om, hvad de vil lave og hvornår, samt som tilsagn om at sikre, at arbejdet kan udføres, når det skal udføres. Styringen sker ud fra den aktuelle situation ikke ud fra overordnede planer. Det grundlæggende princip i den trimmede byggeproces er at sikre, at arbejde kan udføres, når det skal udføres. Det sker ved at sikre det, der kaldes sunde aktiviteter. Formålet er at øge produktiviteten i byggeriet. Produktivitet er forholdet mellem værdiskabelse og forbrug af ressourcer, så Trimmet Byggeri søger at øge værdiskabelsen og minimere spildet. Det sker altså ikke ved at arbejde hurtigere, men ved at undgå de aktiviteter, der ikke skaber værdi. Work smarter not harder! se nr Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I

2 2 2. BAGGRUND 2.1 Historie Lean Construction opstod i begyndelsen af 90'erne gennem et arbejde, der udførtes af den finske forsker Lauri Koskela på Stanford universitetet i Californien. Her forsøgte han at tilpasse den moderne, japanske produktionstænkning til byggeri og anlæg. Udgangspunktet var blandt andet den beskrivelse af produktionstænkningen, som Womack mfl havde givet i bogen Lean Production på dansk 'Trimmet Produktion'. 1 Lauri Koskela er stadig guruen inden for Lean Construction, og hans afhandling fra foråret 2000 rummer en væsentlig del af den teori, der ligger bag. 2 I 1993 blev der afholdt en workshop i Espoo i Finland, hvor en halv snes forskere fra blandt andet USA, England, Chile og Finland mødtes, og det blev starten på The International Group for Lean Construction IGLC, som siden har mødtes én gang årligt til uformelle konferencer. På den seneste IGLC-10 i Gramada i Brasilien i sommeren 2002 var der ca 150 deltagere, der præsenterede ca 40 papers. 3 Ud over Lauri Koskela er der en håndfuld personer, der især har præget udviklingen. Her skal nævnes Glenn Ballard fra Berkeley i Californien, der sammen med professor Greg Howell fra Idaho har udviklet Last Planner metoden på dansk døbt UPPs der er grundlaget for styringen af byggeprocessen. 4 Fra dansk side har Sven Bertelsen deltaget i arbejdet siden 1999 med en mere og mere central placering i gruppen. I august 2004 bliver IGLC s 12. konference derfor afholdt i Danmark. I slutningen af 2002 stiftedes Lean Construction-DK med tilhør hos Teknologisk Institut som en organisation for virksomheder, der arbejder med den trimmede byggeproces. 2.2 Stade I dag foreligger der en gennemarbejdet og afprøvet metode til styringen af byggeprocessen, baseret på en forholdsvis veldokumenteret teori. Desuden foreligger der forslag til en metode til styring af projekteringsprocessen samt enkelte afprøvninger heraf. Endelig foreligger der forslag til en værdistyring, som dog endnu ikke er afprøvet og dokumenteret fuldt ud. Metoderne til styring af byggeprocessen kan ses som en generalisering af de metoder, der under betegnelsen Byggelogistik med succes blev afprøvet i Sophiehaven i årene , altså samtidig med at udviklingen startede i IGLC. 3. TEORI Målsætningen for Lean Construction er i 2001 formuleret af Greg Ballard og Lauri Koskela som: Mens du gennemfører projektet, skal du stræbe efter at maksimere værdien og reducere spildet. Bag Lean Construction ligger der ud over teorien og principperne fra Lean Production to grundlæggende tænkninger: Dels en forståelse af byggeri som en pro-

3 3 duktion, dels en opfattelse af byggeprocessen som et komplekst, dynamisk fænomen. Disse to tankesæt gennemgås kort i det følgende. 3.1 Byggeri som en produktion Lean Construction tager afsæt i den moderne forståelse af begrebet produktion. Her forlader man den hidtidige tanke om, at produktion blot er en serie operationer, der udføres af de enkelte fag, og som sammen leder frem til det færdige produkt i vort tilfælde bygværket. Naturligvis finder disse operationer sted, men nok så vigtigt er det at se på det samlede flow, som disse operationer udgør, og som selve produktet gennemløber i forhold til produktionsapparatet. Ser man på byggeprocessen på denne måde finder man, at den meste tid på byggepladsen slet ikke går med at bygge, men med forberedelse og venten, og at hele produktionsforløbet ofte er dårligt planlagt og ringe styret. Endelig kan byggeprocessen opfattes som en værdiskabelse. Hvis det vi udfører ikke har værdi for kunden, giver det jo ikke mening uanset hvor effektive vi så ellers er. Og igen finder vi i byggeriet overraskende megen aktivitet, der ikke skaber værdi. Med disse tre forståelser af produktion, arbejder man i Lean Construction derfor ud fra en TFV-model, hvor alle tre hensyn tænkes ind. ///Figur/// 3.2 Byggeri som et komplekst fænomen De fleste fænomener i vores hverdag er komplekse, og ofte befinder de sig på randen af kaos. Det vil sige, at deres 'adfærd' er uforudsigelig blot nogle få tidsskridt frem. Vejret er et sådant fænomen. På byggepladsen oplever vi det samme. For at udføre en aktivitet, er der 7 forudsætninger, der skal være opfyldt: De foregående arbejder skal være afsluttede Der skal være plads Mandskabet skal være til stede Materiellet skal være til stede Materialerne skal være til stede Den nødvendige information tegninger mv skal foreligge De ydre forhold vejret, godkendelser mv skal være i orden Først når alle disse syv forudsætninger er opfyldt, er aktiviteten sund. Men de syv forudsætninger har i praksis hver deres usikkerhed. Er der blot 5% usikkerhed på hver, bliver usikkerheden på aktiviteten ca 30%, og da den og eventuelt andre aktiviteter er én af forudsætningerne for den næste aktivitet, vokser usikkerheden hurtigt, hvilket netop er karakteristisk for komplekse, nærkaotiske systemer.

4 4 I den traditionelle projektledelse tages der ikke højde for dette forhold. Her anses processen tvært imod for at være forudsigelig, og derfor planlægges og styres den ud fra denne antagelse, hvilket ofte fører til afvigelser planerne, lav produktivitet, store omkostninger og frustration. 5 Trimmet Byggeri tager hånd om dette problem. 4. VÆRDISTYRING Trimmet Byggeri arbejder desuden med en formaliseret værdistyring i byggeprojektet. 4.1 Værdiformulering Den fysiske manifestation af værdien af et byggeri phenotypen opstår på byggepladsen. Men tidligt i projekteringen fastlægges og ofte fastlåses denne værdi i form af projektets tegninger og beskrivelser genotypen. Dette sker på så tidligt et tidspunkt, at kun de mest professionelle bygherrer opfatter, at det sker. Men er genotypen først fastlagt, er ændringer altid vanskelige og ofte umulige at gennemføre. Derfor starter værdistyringen i Trimmet Byggeri med en meget grundig fastlæggelse af bygherrens værdiparametre i form af en detaljeret kravspecifikation og et udvidet byggeprogram. Værdien omhandler først og fremmest det færdige byggeri, men der er også værdiparametre, der knytter sig til projekterings- og byggeprocessen, og disse kan være ganske væsentlige. Værdiparametrene afhænger af den konkrete situation, men i de danske afprøvninger er der taget udgangspunkt i følgende parametre: Generelt Arkitektonisk værdi, dvs udtryk, rumoplevelse, lysvirkninger, tilpasning til omgivelserne etc. Bygherrens samlede tilfredshed. (Denne parameter benyttes kun i værdistyringen) Produktet For produktet er der ud over den generelle parameter: arkitektonisk værdi 4 specifikke værdiparametre: Indretning og funktion, dvs bygningens brugsmæssige værdi, herunder fleksibilitet, arealudnyttelse, møbleringsmuligheder osv. Produkter og systemer, dvs de valgte materialer, komponenter og systemer. Totaløkonomi, dvs bygningens samlede opførelses- og driftsomkostninger Miljø, dvs bygningens hensyn til miljøet lokalt og globalt. 6 Processen For processen er der yderligere 4 værdiparametre: Byggeprocessen, dvs leveranceteamets overholdelse af tid, aftaler mv, samt eventuelt bygherrens muligheder for senere at ændre udformningen etc. Økonomi, dvs overholdelse af budgetter og overslag.

5 5 Fejl og mangler, dvs ønsker om mangelfri aflevering. Hensyn til omgivelserne, fx til naboer, myndigheder og omverdenen i almindelighed. Hver parameter gennemdrøftes omhyggeligt på et eller flere møder, og der snakkes og skrives, og evt eksemplificeres tankerne med skitser, men der tegnes ikke! Alt for ofte ses det, at byggeriets udformning låses for tidligt, fordi man begynder at tegne. Møderne har en karakter af workshops, dels for at give tid til en grundig gennemarbejdning, dels for at signalere, at i denne del af processen sker det vigtigste arbejde på møderne ikke imellem dem. Programmet skrives omhyggeligt med en præcisering af kravene til hver af de nævnte 9 parametre. Derefter gennemgås programmet endnu en gang med en påpegning af, hvad en given formulering betyder, fx eksemplificeret ved hvad der dermed er fravalgt. Som oftest vil programmet stadig have karakter af et Oplæg til Byggeprogram, når udarbejdelsen af dispositionsforslag startes. Men i den følgende fase konkretiseres parametrene, således at endeligt program foreligger senest samtidig med dispositionsforslaget Værdisikring Med værdiformuleringen er der skabt et grundlag for en systematisk værdistyring. Ved leveranceteamets præsentationer af skitser, løsninger og valg redegøres der samtidig for, hvordan de relevante værdiparametre er tilgodeset. Og ved afslutningen af hver fase og evt hyppigere foretages der reviews, hvor indfrielsen af samtlige værdiparametre vurderes. Denne proces fortsætter frem til afleveringen, hvor der laves et afsluttende review, der eventuelt følges op af en tilfredshedsundersøgelse fx et år efter ibrugtagningen. Indfrielsen af mange af vædikriterierne vil være fastlåst længe før byggeriet er afsluttet. Men bevidstheden hos de medvirkende om, at der helt frem til afleveringen vil blive sat fokus på bygherrens værdiopfattelse, er med til at sikre, at det er hans værdier, der kommer i centrum. 5. STYRING AF BYGGEPROCESSEN Styringen af byggeprocessen er det andet hovedelement i Trimmet Byggeri. Metoderne i det følgende er beskrevet, som de anvendes under udførelsen, men meget tyder på, at de med en tilretning også kan anvendes under detailprojekteringen. Der arbejdes med 4 skridt: Produktionsforberedelse Periodeplan Ugeplan Opfølgning

6 6 Alle fire skridt er nødvendige, hvis metoden skal virke, og de skal benyttes under en samlet procesledelse. 5.1 Procesledelse Proceslederen er en ny funktion i byggeledelsen. Hendes opgave er at koordinere byggepladsens produktion og sikre, at alle kan arbejde så effektivt som muligt. I Byggelogistik blev dele af denne funktion varetaget af skafferen. Procesleder og projektleder (byggeleder) bør ikke være den samme person. Projektlederen varetager de kontraktuelle forhold over for fagentreprenørerne, og er dermed deres modpart. Proceslederen sikrer en effektiv koordinering af processerne og skaber gode produktionsvilkår, og er dermed på samme side af bordet som fagentreprenøren. Der er altså tale om et ligestillet supplement til projektlederen en ying-yang relation der afspejler den grundlæggende forskel på operationer og processer. 5.2 Produktionsforberedelse Før byggeriet starter fx i forbindelse med projektgennemgangen udarbejdes der en Procesplan, der fastlægger hvilke aktiviteter, der indgår i byggeriet, deres sekvens og bindinger, samt deres forventede tidsmæssige udførelse inden for de rammer, der er udstukket i projektets hovedtidsplan. Procesplanen udarbejdes af konduktørerne 8 fra de deltagende fagentreprenører og samordnes af proceslederen. Procesplanen udtrykker hvordan byggeriet bør udføres. På dette grundlag udtages der units, såfremt der arbejdes med materialestyring som i Byggelogistik, og materialer og særligt materiel mv bestilles. 9 Med andre ord: det sikres, at aktiviteterne kan gøres sunde. 5.3 Periodeplan Periodeplanen er en rullende plan, der udarbejdes hver uge, og som har en tidshorisont på 3-5 uger. Planen omfatter dog ikke den førstkommende uge. Periodeplanens formål er at forudse, hvilke aktiviteter, der dukker op i den nærmeste fremtid og at sikre, at de bliver gjort sunde. Planen holder styr på, hvorvidt de syv forudsætninger for hver enkelt aktivitet er eller med rimelig sikkerhed kan forventes at blive opfyldt. Eventuelt suppleres den med en forhindringsliste omfattende særlige forhold, der kan være en forhindring for de kommende aktiviteter. Periodeplanen udarbejdes af konduktørerne i fællesskab fx på byggemødet under ledelse af proceslederen. Periodeplanen udtrykker, hvad der kan udføres. 5.4 Ugeplan Ugeplanen er ligeledes en rullende plan, der udarbejdes i slutningen af ugen, og som dækker den næste uge. Den omfatter kun sunde aktiviteter, og den udarbejdes

7 7 af formændene i fællesskab på et kort formandsmøde under ledelse af proceslederen fx fredag formiddag. Den udarbejdes med andre ord så tæt på virkeligheden, som det er muligt, idet det kun er her, man er fuldt opmærksom på alle de forhold, der gør aktiviteter usunde. Den udarbejdes i fællesskab, fordi den er pladsens fælles produktionsgrundlag og fordi, det oftest er koordineringen mellem fagene, der svigter. Ugeplanen siger hvad der vil blive udført. 5.5 Opfølgning Senest på det næste formandsmøde følges der op planerne. For hvert fag udregnes PPU Procent af det Planlagte, der blev Udført som er en meget nyttig målepind for planlægningens pålidelighed. PPU fortæller, hvad der blev udført. Derudover suppleres der med indikatorer, der signalerer eventuelle svigt i planlægningen af de 7 flows fx antal hasteleverancer, afvigelse i bemanding fra det planlagte eller antal daglønstimer ud over akkorden. Alt, der ikke er gået som planlagt, følges op med fem gange Hvorfor? Kun ved at spørge igen og igen kommer man frem til den egentlige årsag til, at det svigtede, og proceslederen griber derefter omgående ind over for denne egentlige årsag. Med denne tætte opfølgning opnås det, at der sker en læring og en produktivitetsforbedring, mens man bygger og ikke bag efter. 5.6 Procestilsyn Erfaringen i praksis har vist, at indførelse af Trimmet Byggeri er et stort brud med sædvanerne. Selv om det hele virker naturligt, og selv om parterne er indstillet på at indføre metoderne, så er der en stor risiko for, at man falder tilbage i uvanerne, når hverdagens små og store problemer melder sig. Indførelsen er behandlet mere detaljeret i afsnit 6. Men for at sikre, at det hele kører som det skal, bør der etableres et procestilsyn som en pendant til det traditionelle fagtilsyn eller til bygherrens kvalitetssikring. Procestilsynet skal ikke selv stå for metodernes indførelse og anvendelse, men normalt alene tilse, at det sker på en hensigtsmæssig måde. 6. INDFØRELSE AF TRIMMET BYGGERI 6.1 Indledning Det er af afgørende betydning for, om anvendelsen af metoderne bliver en succes, at der sker en grundig introduktion til tænkningen og metoderne bag Trimmet byggeri. Dette gælder såvel rådgiverne i projekteringsprocessen som de involverede fagentreprenører, deres konduktører og deres formænd på pladsen. I det følgende er principperne i en sådan indførelse i udførelsesfasen skitseret.

8 8 6.2 Motivering Det hele starter med at sikre, at de deltagende firmaers ledelse er motiveret for et være med til i fællesskab at etablere en trimmet byggeproduktion. Idealt set bør dette ske ved, at de former et partnerskab, der uafhængigt af den konkrete byggesag samarbejder om at indføre Trimmet byggeri. I partnerskabet kan der afholdes workshops, hvor byggeriets produktion sættes i fokus og metoderne præsenteres, således at det enkelte firma er forberedt på, hvad der vil ske, når den konkrete opgave manifesterer sig. Det er vigtigt, at der i denne proces skabes en forståelse for, at det som oftest er forudsætningerne flowet der svigter, og at dette er årsagen til den lave produktivitet. Deltagerne i arbejdet bør såvel være fagentreprenørens ledelse, som et antal af firmaets konduktører og helst også formænd samt evt nogle af svendene. 6.3 Projektopstart Ved opstarten af det konkrete projekt gennemføres tre sæt aktiviteter: værktøjsintroduktion, produktionsplanlægning og teambuilding Værktøjsintroduktion Som et led i opstarten afholdes en halvdags introduktion af teorien, metoderne og værktøjerne. Deltagerne er primært de formænd og konduktører, der skal stå for byggeriet, men også proceslederen og procestilsynet medvirker dels som instruktører, dels for at parterne kan lære hinanden at kende Produktionsplanlægning I samme periode gennemføres der en grundig produktionsplanlægning, der kan opfattes som en udvidet projektgennemgang. Her gennemgås løsninger og arbejdsoperationer i detaljer, og deres sekvens og forventede varighed fastlægges. Det er i den forbindelse procesplanen opbygges, og det er her, der udtages units til logistikken og fastlægges en leveranceplan. Er der tale om en renoverings- eller ombygningsopgave, gennemgår parterne i fællesskab bygningen på stedet, og aftaler koordineringen af kritiske detaljer. Eventuelt tjekker formændene 'kritiske' steder som råd, svamp, pudsreparationer mv, der traditionelt giver anledning til overraskelser Teambuilding Denne finder primært sted som et integreret led i de to andre aktiviteter, men der kan eventuelt gøres særlige tiltag for at få gruppen af formænd og svende til at opfatte sig som et samlet hold. 6.4 Indkøring Erfaringerne har vist, at indkøring af de nye systemer og afviklingen af den nye slags møder kan være vanskelig. Derfor etableres der en 'mesterlæring', hvor mere erfarne medarbejder fra de deltagende virksomheder, proceslederen eller procestilsynet i en tid hjælper med råd og dåd på de steder, hvor der synes at være problemer.

9 9 6.5 Opfølgning Selv om systemet er godt, kører det ikke af sig selv. Især ikke så længe det ikke er en helt sædvanlig rutine. Derfor bør der med passende mellemrum afholdes time outs, hvor de samme deltagere som i opstartsmødet samles og vurderer, hvordan det går. Inden sådanne time outs kan der passende udsendes korte spørgeskemaer til samtlige deltagere, hvor der i en halv snes spørgsmål fokuseres på, om pladsen kører bedre eller dårligere end normalt. 6.6 Afslutning Umiddelbart efter byggeriets aflevering afholdes en sidste time out, hvor sagsforløbet gennemgås, og hvor erfaringerne samles og afstemmes med henblik på at gøre det bedre næste gang. Sven Bertelsen 1 Womack, J.P; Jonès, D.T & Roos, D (1990), The Machine that changed the world, Rawson Associates. På dansk: Princippet der ændrede verden Trimmet Produktion. Centrum Koskela, Lauri (2000): An exploration towards a production theory and its application to construction, VVT Technical Research Center of Finland 3 IGLC hjemmeside er: hvor der dels findes de nævnte afhandlinger, dels er links til de seneste års konferencer og de papers, der er præsenteret. 4 Metoden er beskrevet i Ballard's afhandling: Ballard, Glenn (2000): The Last Planner System of Production Control, Scool of Civil Engineering, Faculcy of Engineering, The University of Birmingham. 5 I den moderne virksomhedsledelse er de samme tanker begyndt at dukke op. En virksomhed og dens kunder og leverandører er også et komplekst system, og troen på at dette system kan styres ovenfra, er en illusion. 6 jf Miljørigtig Projektering 7 Her og i det følgende er der anvendt de 'traditionelle' fasebetegnelser. Men i trimmet byggeri indgår også en nyfortolkning af faserne, hvilket medfører andre navne og et andet indhold. 8 Her og i det følgende skelnes der mellem funktionerne: Konduktør og Formand. Konduktøren er den funktionær, der styrer fagentreprenørens arbejde fra kontoret, formanden er den ofte timelønnede medarbejder, der leder det i det daglige på pladsen. 9 Det forudsættes, at der på dette tidspunkt er entreret med fagentrepremørerne.

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Maj 2003 TRIMMET BYGGERI. Teori og tænkning

Maj 2003 TRIMMET BYGGERI. Teori og tænkning Maj 2003 TRIMMET BYGGERI Teori og tænkning Dette notat er udarbejdet i foråret 2003 for Byggeriets Evaluerings Center www.byggeevaluering.dk til temagruppen vedrørende byggeprocessen. Indhold Indhold...

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case Min baggrund :o) Hvorfor fik jeg opgaven? Ing, B Ing, B Logistikteknolog.DK Logistikteknolog.DK Byggelogistik Byggelogistik Lean Lean Construction

Læs mere

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning 3. maj 2004 Gr.A-104 1. Indledning Kapitel 1 Indledning I forbindelse med kurset "Projektledelse" på byggesektorens 6. semester på Aalborg Universitet er udarbejdet dette miniprojekt. Det er valgt, at

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008 Nyhedsbrev Nr. 8 Indhold: IGLC 2008 Leder 2 IGLC 2008 3 Studietur til USA 4 Efterårets medlemsmøder 5 Lad os samarbejde 6 Introduktionsseminar til medlemmmer 9 Farvel, men på gensyn! 9 Kalender 10 Læs

Læs mere

En ny form for konkurrencepræget dialog daog

En ny form for konkurrencepræget dialog daog En ny form for konkurrencepræget dialog daog 1 Michael C Hartmann - født 1943 - arkitekt MAA 1972 - Byggeøkonom 1987 - chartered surveyor FRICS 1991 - arkitekt MAK 2008 2 1 Ansættelser - lærer på 1970-71

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Forskning i Construction Management Arbejde i Film Branchen PhD: sammenligne PRODUKTIONS processer Postdoc: SOFTWARE til at koordinere Byggepladser ...and ACTION! Filmprojektets

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 August 2005

Nyhedsbrev Nr. 1 August 2005 Nyhedsbrev Nr. 1 Indhold: Leder Side 2 Lean Construction i Europa Side 3 Ny håndbog i Trimmet Byggeri Side 3 Lean Construction i Europa I foråret blev det første møde i European Group for Lean Construction

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri 5 veje til produktivitet og bedre bundlinje (Dansk Byggeri og 3F, 2011) Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Bedre processer

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Bilag - Produktivitetsindikatorer Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Erfaringsopsamling fra værktøjsudvikling

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Op mod 70 deltog og overværede de spændende oplæg, bud og bud på innovative teknologier i byggeriet ved Lean Constructions

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere