Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 188 Ændring af regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder Anden behandling af budget Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv Jegindø Efterskole anmoder om afdragsfrihed i forhold til kommunegaranteret banklån Arbejdernes Andelsboligforening søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Forslag om ændring af vilkår for kautionslån til beboerindskud i almennyttige boliger Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Quistrup Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Ausumgaard Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 tilknyttet lokalplanforslag nr. 307 for Bremdal Torv O. V. Hansens Plantage, pleje (fj) 250

2 Indholdsfortegnelse 198 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 2010 (fj) Endelig godkendelse af Handicappolitik Akvakultur Orientering Lukket punkt: Maabjerg BioEnergy Drift A/S Lukket punkt: Kommunens ældreboliger 256 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 2

3 S Ændring af regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder Struer Kommune har hidtil registreret udgifter til slidlag og asfalt som en driftsudgift. Da der for en stor dels vedkommende er tale om større planlagte projekter, foreslås det at flytte budgetter og udgifter til slidlag over på anlægsbudgettet fra Budgettet til slidlag ser således ud: 2009: kr., inkl. overskud fra 2008 på kr og hvert år derefter: kr. I forhold til at ændre praksis i 2009 skal nævnes, at det indebærer, at der i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal besluttes en omplacering af bevillingen på kr., fra drift til anlæg., jf. Struer Kommunes bevillingsregler. Såfremt det besluttes at ændre regnskabspraksis skal budgettet i 2010 og fremover flyttes til investeringsoversigten. Det foreslås, at beløbet hvert år mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Direktionen indstiller, at der ændres regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder fra 2009 at 2009-budgettet på kr. omplaceres fra drift til anlæg at budgettet optages på investeringsoversigten og mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Sagen kan færdigbehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at der ændres regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder fra 2009 at 2009-budgettet på kr. omplaceres fra drift til anlæg at budgettet optages på investeringsoversigten og mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 242

4 S Anden behandling af budget Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslag for 2011, 2012 og 2013, herunder fastsættelse af beskatningsprocent, valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,5) 24,5 Udskrivningsgrundlag (Statsgaranti) Statsgaranti Grundskyldspromille (20,61) 20,61 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) 10,305 Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 8,75 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune har søgt Indenrigs- og Socialministeriet om andel i skattepuljen, således at skatten kunne hæves fra 24,5 % til 25,5 %. Ministeriet meddelte afslag på ansøgningen den 21. september. Fristen for aflevering af ændringsforslag er mandag den 28. september kl. 12. De modtagne ændringsforslag udsendes til Byrådets medlemmer mandag efter kl. 12. Efterfølgende udarbejdes en afstemningsliste til brug for Byrådets anden behandling af budgettet. Hvis der vedtages ændringsforslag, som medfører takstændringer i forhold til de i budgetforslaget viste, vil disse takster efterfølgende blive forelagt Byrådet for godkendelse. Budgetforslag er sendt til høring ved Handicaprådet og ved Ældrerådet. De to råd holder møde henholdsvis den 28. september og 6. oktober. Høringssvarene ventes udleveret til Byrådet den 6. oktober ved budgettets anden behandling. Se desuden øvrige vedlagte bilag. De viste tal omfatter Budgetforslaget samt tekniske ændringer indtil nu. Bilagsliste Bilag 1 - Tekniske ændringer Bilag 2 - Resultat Bilag 3 - serviceudgifter 2010 Bilag 4 - Investeringsoversigt Bilag 5 - Kirkeskat 2010 Bilag 6 - Selvbudgettering eller statsgaranti Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 243

5 Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af beskatningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse - fremsendte ændringsforslag med aftalte rettelser - fastsættelse af beskatningsprocent til 24,5 %, grundskyldspromille til 20,61 %, dækningsafgiftspromiller 10,305 % og kirkeskatteprocent 1,20 %. - at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag S Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2010 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Spørgsmålet om valg af område til analyse har 24. september været forelagt Direktionen. Direktionen indstiller til Byrådet at der udarbejdes en analyse på driften af kommunale bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved nuværende decentrale organisering at der udarbejdes forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring og bygningsvedligeholdelse, energidrift, mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at at der udarbejdes en analyse på driften af kommunale bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved nuværende decentrale organisering der udarbejdes forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring og bygningsvedligeholdelse, energidrift, mv. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 244

6 Ø Jegindø Efterskole anmoder om afdragsfrihed i forhold til kommunegaranteret banklån Kommunalbestyrelsen i Thyholm Kommune besluttede på et møde den 16. november 2004 at yde dels et kontant tilskud på kr. og dels en kommunegaranti på kr. for et lån i Hvidbjeg Bank A/S. Med baggrund i tilsagnet fra Thyholm Kommune optog Jegindø Efterskole i 2005 et 10- årigt lån i Hvidbjerg Bank A/S på kr., som Thyholm Kommune kautionerede for. Lånets restgæld var ved udgangen af 2008 på kr. I brev af 22. september 2009 oplyser skolen, at Hvidbjerg Bank A/S er ansøgt om afdragsfrihed på lånet i resten af 2009 og Da Struer Kommune efter kommunesammenlægningen står som kautionist for lånet, skal kommunen tiltræde, at dette bevilges - hvilket skolen med brevet ansøger om. Det kan oplyses, at kommunen ikke ligger inde med oplysninger om skolens aktuelle økonomi. Seneste regnskab søges fremskaffet til mødet. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at afdragsfritagelsen for Jegindø Efterskole godkendes for 2009 og Ø Arbejdernes Andelsboligforening søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 245

7 For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år, er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Ansøgning herom skal indsendes til kommunens godkendelse senest den 1. oktober Arbejdernes Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om at få beboerhuset i Grønnedal med under ordningen. Beboerhuset er opført i forbindelse med helhedsplanen for Grønnedal, og er taget i brug i foråret Byggeriet er belånt med et realkreditlån på kr. De nye regler medfører en reduceret betaling på knap kr./år de første år. De følgende år reduceres besparelsen som følge af den højere indeksering. En imødekommelse af ansøgningen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser. Teoretisk kan der være en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Betydningen er helt marginal, da besparelsen fordeles på 270 lejemål. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på det støttede lån i beboerhuset i Grønnedal nedsættes. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at beboerbetalingen på det støttede lån i beboerhuset i Grønnedal nedsættes Ø Forslag om ændring af vilkår for kautionslån til beboerindskud i almennyttige boliger Struer Kommune kautionerer i dag for boligindskudslån til almennyttige boliger, jf. lov om individuel boligstøtte 59, i de tilfælde hvor der ikke er krav om pligtlån. Struer Kommune kautionerer i dag med en maksimal løbetid på 10 år. Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter retningslinjerne for afvikling af kautionslånene. Det foreslås, at man ændrer den maksimale løbetid på kautionslånene til 3 år. Dette betyder at låntagers rentebyrde reduceres, og Struer Kommunes forpligtelse ved mislighold reduceres. Omvendt bliver låntagers månedlige ydelse højere. Struer Kommunes kommunaldirektør og borgmester underskriver i dag kommunens kaution vedrørende banklån til indskud. Både kommunaldirektør og borgmester har ytret ønske om, at underskriftsbemyndigelsen uddelegeres til Borgerservice, såfremt beløbet på kautionslånet er under kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 246

8 Borgerservice og Økonomiafdelingen indstiller, at afviklingsperioden ændres som forslået at Borgerservice får underskriftsbemyndigelse som beskrevet. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådet at afviklingsperioden ændres som forslået at Borgerservice får underskriftsbemyndigelse som beskrevet. Socialdemokraterne stemte imod ændringen af afviklingsperioden P Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Quistrup Debatoplæg for vindmøller ved Quistrup har været i høring i 2 uger. I høringen er der indkommet 8 høringssvar. Herudover er der modtaget 3 høringssvar med meddelelse om, at der ikke er bemærkninger til høringen. Høringssvar er vedlagt. Alle høringssvar er sendt til bygherre og dennes konsulent. I vedlagte bilag er høringssvar kort refereret og Planafdelingen har givet kommentarer og anbefaling hertil. Såfremt Byrådet beslutter at fortsætte med planlægningen for projektet, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinier for projektet. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan. For planerne skal der udarbejdes en miljørapport, hvor der også skal redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne. VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet dokument. Formålet med undersøgelserne er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og landskab samt andre værdifulde miljøer. I undersøgelserne indgår forslag og ideer fra offentligheden og forslag til alternative opstillingsmuligheder indenfor området. Eventuelle behov for at ændre kommuneplanens retningslinier for opstilling af vindmøller i området vil kunne ske med kommuneplantillægget. Der vil evt. kunne blive tale om at udvide eller begrænse området, give mulighed for flere eller færre vindmøller og større eller mindre vindmøller. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes præcise placering og krav til møllernes udseende. Planerne har form af forslag, der, såfremt byrådet beslutter at projektet skal fremmes, sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Indenfor den offentlige høring har vindmølleejer (bygherre) pligt til at holde et offentligt møde inden fire uger før høringens afslutning, hvor der bl.a. skal orienteres om værditabsordningen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 247

9 Bilagsliste Høringssvar - indledende høring for vindmøller ved Quistrup - til forelæggelse for Byrådet Kommentering af høringssvar - Quistrup Planafdelingen indstiller, at det anbefales Byrådet, at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Quistrup at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Susanne Olufsen deltog ikke i behandling af punktet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Quistrup at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Arne Thorgaard og Niels Viggo Lynghøj stemte imod P Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Ausumgaard Debatoplæg for vindmøller ved Ausumgaard har været i høring i 2 uger. I høringen er der indkommet 11 høringssvar. Herudover er der modtaget 3 høringssvar med meddelelse om, at der ikke er bemærkninger til høringen. Høringssvar er vedlagt. Alle høringssvar er sendt til bygherre og dennes konsulent. I vedlagte bilag er høringssvar kort refereret og Planafdelingen har givet kommentarer og anbefaling hertil. Såfremt Byrådet beslutter at fortsætte med planlægningen for projektet, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinier for projektet. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan. For planerne skal der udarbejdes en miljørapport, hvor der også skal redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne. VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet dokument. Formålet med undersøgelserne er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og landskab samt andre værdifulde miljøer. I undersøgelserne indgår forslag og ideer fra offentligheden og forslag til alternative opstillingsmuligheder indenfor området. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 248

10 Eventuelle behov for at ændre kommuneplanens retningslinier for opstilling af vindmøller i området vil kunne ske med kommuneplantillægget. Der vil evt. kunne blive tale om at udvide eller begrænse området, give mulighed for flere eller færre vindmøller og større eller mindre vindmøller. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes præcise placering og krav til møllernes udseende. Planerne har form af forslag, der, såfremt Byrådet beslutter at projektet skal fremmes, sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Indenfor det offentlige har vindmølleejer (bygherre) pligt til at holde et offentligt møde inden fire uger før høringens afslutning, hvor der bl.a. skal orienteres om værditabsordningen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Bilagsliste Høringssvar - indledende høring for vindmøller ved Ausumgaard - til forelæggelse for Byrådet Kommentering af høringssvar - Ausumgaard - til forelæggelse for Byrådet Planafdelingen indstiller, at det anbefales Byrådet, at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Ausumgaard at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender sagen med anbefaling der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Ausumgaard at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse at af planforslagene P Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 tilknyttet lokalplanforslag nr. 307 for Bremdal Torv I forbindelse med planlægningen af en lokalplan for Bremdal Torv, skal der laves ændringer i rammebestemmelserne for lokalplanområdet, hvilket er grundlaget for kommuneplantillægget. Lokalplanforslagets formål er, at give Bremdal udviklingsmuligheder som en selvstændig bydel med tilbud som børnepasning og dagligvareindkøb i nærområdet. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for udvidelse af daginstitutioner samt mulighed for etablering af detailhandel indenfor lokalplanområdet omkring Bremdal. Lokalplanområdet er kun omfattet af ét rammeområde udlagt til offentlige formål, herunder institutioner. Men med kommuneplantillæg nr. 27 vil lokalplanområdet også være omfattet af et rammeområde udlagt til detailhandel. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 249

11 Der er tale om et eksisterende rammeområde, som udvides i forbindelse med kommuneplantillægget. Dette rammeområde er udlagt til detailhandel i en detailhandelsplan for Struer Kommune, og vil altså med det nye kommuneplantillæg nr. 27 også omfatte en stor del af området vest for Bremdal Torv, som er en del af lokalplanområdet. Kommuneplantillæg nr. 27 har, sammen med lokalplanforslag nr. 307, været i offentlig høring i perioden fra den 8. juli til den 16. september Der er kommet to høringssvar, hvoraf det ene delvist relaterer sig til kommuneplantillægget. Høringssvaret kommer fra Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4, som er usikre på, om kommuneplantillæggets max. bebyggelsesprocent bevirker, at de i fremtiden ikke kan bygge mere til, idet de mener at børnehavens kommende udvidelse vil kunne udfylde kommuneplantillæggets max. bebyggelsesprocent på 40. Planafdelingen kan oplyse, at rammeområdet på nuværende tidspunkt er bebygget med ca. 15 % og at der efter børnehavens tilbygning vil være bebygget med ca. 18 %, hvorfor der ikke er grund til at øge rammeområdets max. bebyggelsesprocent. Sagen sendes ikke videre til førstkommende Byrådsmøde, da lokalplanen, som kommuneplantillægget er knyttet til, behandles på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 8. oktober Den samlede lokalplan, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, kan herefter sendes samlet til Byrådsmødet den 24. november Planafdelingen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 sendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender til Byrådet med anbefaling at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 endelig vedtages G O. V. Hansens Plantage, pleje (fj) Resumé Orientering om pleje af O.V. Hansens Plantage og den øvrige beplantning i Kilen området. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets orientering Teknik- og Miljøudvalget udsatte (11. august 2009, pkt. 138) sagen med henblik på besigtigelse af området. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 250

12 Teknik- og Miljøudvalget besluttede (2. september 2009, pkt. 164) at der udarbejdes et forslag med økonomi til etablering af en udsigtskile med kig fra opholdsrummene på plejeboligerne Voldgade 65. Der skal etableres en sti i kilen. Arne Thorgaard og Johannes Mortensen stemte imod forslaget. I en lige linje fra Voldgade 65 til Kilen fældes alle træer over 4 meter i et 15 meter bredt bælte i O.V. Hansens Plantage. Arbejdet udføres for at skabe udsigt fra altanerne i Voldgade 65. Der etableres en flis-sti i den linje hvor træerne fældes. Stien vil få flere trappeforløb da skoven ligger på en skrænt og det vil være nødvendigt med et par gangbroer da området er meget sumpet. Anlægsudgifter til fældninger og sti er kr. (budget ligger på sagen). Driftsudgifter til renholdelse, buskrydning langs stien og vedligeholdelse af trapper og gangbro er kr. årligt (budget ligger på sagen). Luftfoto med kilen indtegnet ligger på sagen. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets drøftelse og stillingtagen. Bilagsliste Udsigtskile O.V.Hansens Plantage Udsigtskile O.V.Hansens Plantage anlægsudgifter Udsigtskile O.V.Hansens Plantage driftsudgifter Teknik- og Miljøudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiog Erhvervsudvalget og Byrådet at beløbet finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskatalog Helle V. Lyng, Arne Thorgaard og Johannes Mortensen stemte imod. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at beløbet finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskatalog Arne Thorgaard stemte imod. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 251

13 P Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 2010 (fj) Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2010, hvor de enkelte projekter er beskrevet og budgetteret. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at udvalget prioriterer hvilke projekter der skal udføres i 2010 og videresender den endelige Anlægsoversigt 2010 inkl. økonomi til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på, at de prioriterede projekter frigives til udvalgets disponering. Bilagsliste Ansøgning om anlægsmidler fra Hjerm Borgerforening Bypark i Hjerm med arealafgrænsning Anlægsoversigt 2010 beskrivelser Anlægsoversigt i tal 2010 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (24. september 2009) at de nævnte projekter i Anlægsoversigt 2010 inkl. økonomi sendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på, at de prioriterede projekter frigives til udvalgets disponering. Helle V. Lyng, Arne Thorgaard og Johannes Mortensen kan ikke tiltræde at der frigives kr. til O. V. Hansens plantage. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender med anbefaling til Byrådet at de prioriterede projekter inklusiv økonomi frigives til udvalgets disponering. Arne Thorgaard kan ikke tiltræde at der frigives kr. til O. V. Hansens plantage. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 252

14 P Endelig godkendelse af Handicappolitik Handicappolitikken for Struer Kommune er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andre Handicaprådet, handicaporganisationer, borgere og politikere. Handicappolikken har været i høring frem til den 28. august, hvorefter høringssvarene er gennemgået af en skrivegruppe bestående af hhv. repræsentanter fra handicaporganisationer samt kommunale embedsfolk. Der er indkommet høringssvar fra: Beskæftigelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ergoterapien Handicaprådet Ældrerådet Høreforeningen Struer Værkstedet Bedre Psykiatri Jens Kvist, DH Parkskolen Radikale Venstre v. formand Carsten Hallqvist Jensen Struer Folkedanserforening John Børsting, DH (afgivet før høringsfasen) Flere af høringssvarene udtrykker generel tilfredshed med indholdet i handicappolitikken, mens andre har kommenteret på såvel det sproglige som indholdet. Alle høringssvar er blevet behandlet i såvel skrivegruppe som styregruppe, og flere af høringssvarene har betydet ændringer af prioriteringer og ordlyd i Handicappolitik for Struer Kommune. Den foreliggende handicappolitik er således resultatet af de foregående måneders arbejde med et udkast samt bearbejdning af indkomne høringssvar. Udskrift af høringssvar kan rekvireres hos Anna-Marie K. D. Andersen, , Bilagsliste Handicappolitik til godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 253

15 Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget sender Handicappolitik for Struer Kommune til godkendelse i Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at Handicappolitik for Struer Kommune godkendes G Akvakultur Resumé På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet (8. september) blev fundraiser Sara Bilenberg bedt om at undersøge mulighederne for brug af ny pulje fra miljøministeriet vedr. Akvakultur. Af pressemeddelelsen fra Miljøministeriet anno juni 2009 fremgår det, at "Regeringen styrker miljøvenligt opdræt af fisk med 100 mio. kroner og nedsætter et akvakulturudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan erhvervet kan vokse sig større, mens miljøregningen bliver mindre. Akvakulturerhvervet får med aftalen om Grøn Vækst en ferskvandsindsprøjtning på 100 mio. kroner. Formålet er at gøre dambrugene grønnere, så der kan produceres flere fisk i miljøvenlige opdrætsanlæg. Tilskudspuljen på 100 mio. kroner kan søges til omlægning af dambrug i perioden Puljen består af et nationalt investeringstilskud på 50 mio. kroner suppleret med 50 mio. kroner fra Den Europæiske Fiskerifond. Støtteordningen gælder omlægning til de mest avancerede dambrugsteknologier, som modeldambrug type 3 og fuldt recirkulerede anlæg (FREA), og kan operere med en støtteprocent på 40 procent begrundet i de større miljøfordele og investeringsusikkerheder, der er forbundet med denne type anlæg. Den normale tilskudssats er max. 30 procent." Det er således ikke muligt for Struer Kommune at søge puljen, da der udelukkende gives tilskud til omlægning af eksisterende dambrug. Arbejdsgruppen nedsat af Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre på at undersøge, om mulighederne for akvakultur kan indarbejdes i Kommuneplanen for Oddesund Syd. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 254

16 Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Sagen taget til efterretning A Orientering a) Borgmesteren har 22. september 2009 administrativt bevilget kr. til Dance Team Struer til præmier i forbindelse med DM i 10 danse, Talent Cup og Turnering for seniorer. 1. Orientering om ansættelse af skoleleder til Gimsing 2. Orientering om besøg af skatteminister 3. Orientering om tilskud til ny færge til Venø færgefart 4. Orientering om arbejdet vedrørende fælles specialtandlægeklinik 5. Orientering om afholdelse af åbent møde vedrørende dagsinstitutioner d. 8. oktober. Eter aftale med formand og næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 255

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere