Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 29. september 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 188 Ændring af regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder Anden behandling af budget Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv Jegindø Efterskole anmoder om afdragsfrihed i forhold til kommunegaranteret banklån Arbejdernes Andelsboligforening søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Forslag om ændring af vilkår for kautionslån til beboerindskud i almennyttige boliger Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Quistrup Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Ausumgaard Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 tilknyttet lokalplanforslag nr. 307 for Bremdal Torv O. V. Hansens Plantage, pleje (fj) 250

2 Indholdsfortegnelse 198 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 2010 (fj) Endelig godkendelse af Handicappolitik Akvakultur Orientering Lukket punkt: Maabjerg BioEnergy Drift A/S Lukket punkt: Kommunens ældreboliger 256 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 2

3 S Ændring af regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder Struer Kommune har hidtil registreret udgifter til slidlag og asfalt som en driftsudgift. Da der for en stor dels vedkommende er tale om større planlagte projekter, foreslås det at flytte budgetter og udgifter til slidlag over på anlægsbudgettet fra Budgettet til slidlag ser således ud: 2009: kr., inkl. overskud fra 2008 på kr og hvert år derefter: kr. I forhold til at ændre praksis i 2009 skal nævnes, at det indebærer, at der i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal besluttes en omplacering af bevillingen på kr., fra drift til anlæg., jf. Struer Kommunes bevillingsregler. Såfremt det besluttes at ændre regnskabspraksis skal budgettet i 2010 og fremover flyttes til investeringsoversigten. Det foreslås, at beløbet hvert år mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Direktionen indstiller, at der ændres regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder fra 2009 at 2009-budgettet på kr. omplaceres fra drift til anlæg at budgettet optages på investeringsoversigten og mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Sagen kan færdigbehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at der ændres regnskabspraksis vedrørende asfaltarbejder fra 2009 at 2009-budgettet på kr. omplaceres fra drift til anlæg at budgettet optages på investeringsoversigten og mærkes som frigivet med budgettets vedtagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 242

4 S Anden behandling af budget Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslag for 2011, 2012 og 2013, herunder fastsættelse af beskatningsprocent, valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,5) 24,5 Udskrivningsgrundlag (Statsgaranti) Statsgaranti Grundskyldspromille (20,61) 20,61 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) 10,305 Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 8,75 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune har søgt Indenrigs- og Socialministeriet om andel i skattepuljen, således at skatten kunne hæves fra 24,5 % til 25,5 %. Ministeriet meddelte afslag på ansøgningen den 21. september. Fristen for aflevering af ændringsforslag er mandag den 28. september kl. 12. De modtagne ændringsforslag udsendes til Byrådets medlemmer mandag efter kl. 12. Efterfølgende udarbejdes en afstemningsliste til brug for Byrådets anden behandling af budgettet. Hvis der vedtages ændringsforslag, som medfører takstændringer i forhold til de i budgetforslaget viste, vil disse takster efterfølgende blive forelagt Byrådet for godkendelse. Budgetforslag er sendt til høring ved Handicaprådet og ved Ældrerådet. De to råd holder møde henholdsvis den 28. september og 6. oktober. Høringssvarene ventes udleveret til Byrådet den 6. oktober ved budgettets anden behandling. Se desuden øvrige vedlagte bilag. De viste tal omfatter Budgetforslaget samt tekniske ændringer indtil nu. Bilagsliste Bilag 1 - Tekniske ændringer Bilag 2 - Resultat Bilag 3 - serviceudgifter 2010 Bilag 4 - Investeringsoversigt Bilag 5 - Kirkeskat 2010 Bilag 6 - Selvbudgettering eller statsgaranti Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 243

5 Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af beskatningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse - fremsendte ændringsforslag med aftalte rettelser - fastsættelse af beskatningsprocent til 24,5 %, grundskyldspromille til 20,61 %, dækningsafgiftspromiller 10,305 % og kirkeskatteprocent 1,20 %. - at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag S Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2010 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Spørgsmålet om valg af område til analyse har 24. september været forelagt Direktionen. Direktionen indstiller til Byrådet at der udarbejdes en analyse på driften af kommunale bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved nuværende decentrale organisering at der udarbejdes forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring og bygningsvedligeholdelse, energidrift, mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at at der udarbejdes en analyse på driften af kommunale bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved nuværende decentrale organisering der udarbejdes forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring og bygningsvedligeholdelse, energidrift, mv. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 244

6 Ø Jegindø Efterskole anmoder om afdragsfrihed i forhold til kommunegaranteret banklån Kommunalbestyrelsen i Thyholm Kommune besluttede på et møde den 16. november 2004 at yde dels et kontant tilskud på kr. og dels en kommunegaranti på kr. for et lån i Hvidbjeg Bank A/S. Med baggrund i tilsagnet fra Thyholm Kommune optog Jegindø Efterskole i 2005 et 10- årigt lån i Hvidbjerg Bank A/S på kr., som Thyholm Kommune kautionerede for. Lånets restgæld var ved udgangen af 2008 på kr. I brev af 22. september 2009 oplyser skolen, at Hvidbjerg Bank A/S er ansøgt om afdragsfrihed på lånet i resten af 2009 og Da Struer Kommune efter kommunesammenlægningen står som kautionist for lånet, skal kommunen tiltræde, at dette bevilges - hvilket skolen med brevet ansøger om. Det kan oplyses, at kommunen ikke ligger inde med oplysninger om skolens aktuelle økonomi. Seneste regnskab søges fremskaffet til mødet. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at afdragsfritagelsen for Jegindø Efterskole godkendes for 2009 og Ø Arbejdernes Andelsboligforening søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 245

7 For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år, er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Ansøgning herom skal indsendes til kommunens godkendelse senest den 1. oktober Arbejdernes Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om at få beboerhuset i Grønnedal med under ordningen. Beboerhuset er opført i forbindelse med helhedsplanen for Grønnedal, og er taget i brug i foråret Byggeriet er belånt med et realkreditlån på kr. De nye regler medfører en reduceret betaling på knap kr./år de første år. De følgende år reduceres besparelsen som følge af den højere indeksering. En imødekommelse af ansøgningen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser. Teoretisk kan der være en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Betydningen er helt marginal, da besparelsen fordeles på 270 lejemål. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på det støttede lån i beboerhuset i Grønnedal nedsættes. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at beboerbetalingen på det støttede lån i beboerhuset i Grønnedal nedsættes Ø Forslag om ændring af vilkår for kautionslån til beboerindskud i almennyttige boliger Struer Kommune kautionerer i dag for boligindskudslån til almennyttige boliger, jf. lov om individuel boligstøtte 59, i de tilfælde hvor der ikke er krav om pligtlån. Struer Kommune kautionerer i dag med en maksimal løbetid på 10 år. Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter retningslinjerne for afvikling af kautionslånene. Det foreslås, at man ændrer den maksimale løbetid på kautionslånene til 3 år. Dette betyder at låntagers rentebyrde reduceres, og Struer Kommunes forpligtelse ved mislighold reduceres. Omvendt bliver låntagers månedlige ydelse højere. Struer Kommunes kommunaldirektør og borgmester underskriver i dag kommunens kaution vedrørende banklån til indskud. Både kommunaldirektør og borgmester har ytret ønske om, at underskriftsbemyndigelsen uddelegeres til Borgerservice, såfremt beløbet på kautionslånet er under kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 246

8 Borgerservice og Økonomiafdelingen indstiller, at afviklingsperioden ændres som forslået at Borgerservice får underskriftsbemyndigelse som beskrevet. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådet at afviklingsperioden ændres som forslået at Borgerservice får underskriftsbemyndigelse som beskrevet. Socialdemokraterne stemte imod ændringen af afviklingsperioden P Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Quistrup Debatoplæg for vindmøller ved Quistrup har været i høring i 2 uger. I høringen er der indkommet 8 høringssvar. Herudover er der modtaget 3 høringssvar med meddelelse om, at der ikke er bemærkninger til høringen. Høringssvar er vedlagt. Alle høringssvar er sendt til bygherre og dennes konsulent. I vedlagte bilag er høringssvar kort refereret og Planafdelingen har givet kommentarer og anbefaling hertil. Såfremt Byrådet beslutter at fortsætte med planlægningen for projektet, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinier for projektet. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan. For planerne skal der udarbejdes en miljørapport, hvor der også skal redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne. VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet dokument. Formålet med undersøgelserne er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og landskab samt andre værdifulde miljøer. I undersøgelserne indgår forslag og ideer fra offentligheden og forslag til alternative opstillingsmuligheder indenfor området. Eventuelle behov for at ændre kommuneplanens retningslinier for opstilling af vindmøller i området vil kunne ske med kommuneplantillægget. Der vil evt. kunne blive tale om at udvide eller begrænse området, give mulighed for flere eller færre vindmøller og større eller mindre vindmøller. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes præcise placering og krav til møllernes udseende. Planerne har form af forslag, der, såfremt byrådet beslutter at projektet skal fremmes, sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Indenfor den offentlige høring har vindmølleejer (bygherre) pligt til at holde et offentligt møde inden fire uger før høringens afslutning, hvor der bl.a. skal orienteres om værditabsordningen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 247

9 Bilagsliste Høringssvar - indledende høring for vindmøller ved Quistrup - til forelæggelse for Byrådet Kommentering af høringssvar - Quistrup Planafdelingen indstiller, at det anbefales Byrådet, at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Quistrup at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Susanne Olufsen deltog ikke i behandling af punktet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Quistrup at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Arne Thorgaard og Niels Viggo Lynghøj stemte imod P Høringssvar til indledende høring - planlægning for vindmøller ved Ausumgaard Debatoplæg for vindmøller ved Ausumgaard har været i høring i 2 uger. I høringen er der indkommet 11 høringssvar. Herudover er der modtaget 3 høringssvar med meddelelse om, at der ikke er bemærkninger til høringen. Høringssvar er vedlagt. Alle høringssvar er sendt til bygherre og dennes konsulent. I vedlagte bilag er høringssvar kort refereret og Planafdelingen har givet kommentarer og anbefaling hertil. Såfremt Byrådet beslutter at fortsætte med planlægningen for projektet, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinier for projektet. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan. For planerne skal der udarbejdes en miljørapport, hvor der også skal redegøres for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne. VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet dokument. Formålet med undersøgelserne er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og landskab samt andre værdifulde miljøer. I undersøgelserne indgår forslag og ideer fra offentligheden og forslag til alternative opstillingsmuligheder indenfor området. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 248

10 Eventuelle behov for at ændre kommuneplanens retningslinier for opstilling af vindmøller i området vil kunne ske med kommuneplantillægget. Der vil evt. kunne blive tale om at udvide eller begrænse området, give mulighed for flere eller færre vindmøller og større eller mindre vindmøller. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes præcise placering og krav til møllernes udseende. Planerne har form af forslag, der, såfremt Byrådet beslutter at projektet skal fremmes, sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Indenfor det offentlige har vindmølleejer (bygherre) pligt til at holde et offentligt møde inden fire uger før høringens afslutning, hvor der bl.a. skal orienteres om værditabsordningen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Bilagsliste Høringssvar - indledende høring for vindmøller ved Ausumgaard - til forelæggelse for Byrådet Kommentering af høringssvar - Ausumgaard - til forelæggelse for Byrådet Planafdelingen indstiller, at det anbefales Byrådet, at der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Ausumgaard at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse af planforslagene. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender sagen med anbefaling der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse tilknyttet kommuneplantillæg for vindmøller ved Ausumgaard at anbefalinger, på foranledning af høringssvar, inddrages som grundlag for udarbejdelse at af planforslagene P Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 tilknyttet lokalplanforslag nr. 307 for Bremdal Torv I forbindelse med planlægningen af en lokalplan for Bremdal Torv, skal der laves ændringer i rammebestemmelserne for lokalplanområdet, hvilket er grundlaget for kommuneplantillægget. Lokalplanforslagets formål er, at give Bremdal udviklingsmuligheder som en selvstændig bydel med tilbud som børnepasning og dagligvareindkøb i nærområdet. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for udvidelse af daginstitutioner samt mulighed for etablering af detailhandel indenfor lokalplanområdet omkring Bremdal. Lokalplanområdet er kun omfattet af ét rammeområde udlagt til offentlige formål, herunder institutioner. Men med kommuneplantillæg nr. 27 vil lokalplanområdet også være omfattet af et rammeområde udlagt til detailhandel. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 249

11 Der er tale om et eksisterende rammeområde, som udvides i forbindelse med kommuneplantillægget. Dette rammeområde er udlagt til detailhandel i en detailhandelsplan for Struer Kommune, og vil altså med det nye kommuneplantillæg nr. 27 også omfatte en stor del af området vest for Bremdal Torv, som er en del af lokalplanområdet. Kommuneplantillæg nr. 27 har, sammen med lokalplanforslag nr. 307, været i offentlig høring i perioden fra den 8. juli til den 16. september Der er kommet to høringssvar, hvoraf det ene delvist relaterer sig til kommuneplantillægget. Høringssvaret kommer fra Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4, som er usikre på, om kommuneplantillæggets max. bebyggelsesprocent bevirker, at de i fremtiden ikke kan bygge mere til, idet de mener at børnehavens kommende udvidelse vil kunne udfylde kommuneplantillæggets max. bebyggelsesprocent på 40. Planafdelingen kan oplyse, at rammeområdet på nuværende tidspunkt er bebygget med ca. 15 % og at der efter børnehavens tilbygning vil være bebygget med ca. 18 %, hvorfor der ikke er grund til at øge rammeområdets max. bebyggelsesprocent. Sagen sendes ikke videre til førstkommende Byrådsmøde, da lokalplanen, som kommuneplantillægget er knyttet til, behandles på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 8. oktober Den samlede lokalplan, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, kan herefter sendes samlet til Byrådsmødet den 24. november Planafdelingen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 sendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender til Byrådet med anbefaling at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 endelig vedtages G O. V. Hansens Plantage, pleje (fj) Resumé Orientering om pleje af O.V. Hansens Plantage og den øvrige beplantning i Kilen området. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets orientering Teknik- og Miljøudvalget udsatte (11. august 2009, pkt. 138) sagen med henblik på besigtigelse af området. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 250

12 Teknik- og Miljøudvalget besluttede (2. september 2009, pkt. 164) at der udarbejdes et forslag med økonomi til etablering af en udsigtskile med kig fra opholdsrummene på plejeboligerne Voldgade 65. Der skal etableres en sti i kilen. Arne Thorgaard og Johannes Mortensen stemte imod forslaget. I en lige linje fra Voldgade 65 til Kilen fældes alle træer over 4 meter i et 15 meter bredt bælte i O.V. Hansens Plantage. Arbejdet udføres for at skabe udsigt fra altanerne i Voldgade 65. Der etableres en flis-sti i den linje hvor træerne fældes. Stien vil få flere trappeforløb da skoven ligger på en skrænt og det vil være nødvendigt med et par gangbroer da området er meget sumpet. Anlægsudgifter til fældninger og sti er kr. (budget ligger på sagen). Driftsudgifter til renholdelse, buskrydning langs stien og vedligeholdelse af trapper og gangbro er kr. årligt (budget ligger på sagen). Luftfoto med kilen indtegnet ligger på sagen. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets drøftelse og stillingtagen. Bilagsliste Udsigtskile O.V.Hansens Plantage Udsigtskile O.V.Hansens Plantage anlægsudgifter Udsigtskile O.V.Hansens Plantage driftsudgifter Teknik- og Miljøudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiog Erhvervsudvalget og Byrådet at beløbet finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskatalog Helle V. Lyng, Arne Thorgaard og Johannes Mortensen stemte imod. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at beløbet finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskatalog Arne Thorgaard stemte imod. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 251

13 P Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 2010 (fj) Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2010, hvor de enkelte projekter er beskrevet og budgetteret. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at udvalget prioriterer hvilke projekter der skal udføres i 2010 og videresender den endelige Anlægsoversigt 2010 inkl. økonomi til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på, at de prioriterede projekter frigives til udvalgets disponering. Bilagsliste Ansøgning om anlægsmidler fra Hjerm Borgerforening Bypark i Hjerm med arealafgrænsning Anlægsoversigt 2010 beskrivelser Anlægsoversigt i tal 2010 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (24. september 2009) at de nævnte projekter i Anlægsoversigt 2010 inkl. økonomi sendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på, at de prioriterede projekter frigives til udvalgets disponering. Helle V. Lyng, Arne Thorgaard og Johannes Mortensen kan ikke tiltræde at der frigives kr. til O. V. Hansens plantage. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender med anbefaling til Byrådet at de prioriterede projekter inklusiv økonomi frigives til udvalgets disponering. Arne Thorgaard kan ikke tiltræde at der frigives kr. til O. V. Hansens plantage. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 252

14 P Endelig godkendelse af Handicappolitik Handicappolitikken for Struer Kommune er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andre Handicaprådet, handicaporganisationer, borgere og politikere. Handicappolikken har været i høring frem til den 28. august, hvorefter høringssvarene er gennemgået af en skrivegruppe bestående af hhv. repræsentanter fra handicaporganisationer samt kommunale embedsfolk. Der er indkommet høringssvar fra: Beskæftigelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ergoterapien Handicaprådet Ældrerådet Høreforeningen Struer Værkstedet Bedre Psykiatri Jens Kvist, DH Parkskolen Radikale Venstre v. formand Carsten Hallqvist Jensen Struer Folkedanserforening John Børsting, DH (afgivet før høringsfasen) Flere af høringssvarene udtrykker generel tilfredshed med indholdet i handicappolitikken, mens andre har kommenteret på såvel det sproglige som indholdet. Alle høringssvar er blevet behandlet i såvel skrivegruppe som styregruppe, og flere af høringssvarene har betydet ændringer af prioriteringer og ordlyd i Handicappolitik for Struer Kommune. Den foreliggende handicappolitik er således resultatet af de foregående måneders arbejde med et udkast samt bearbejdning af indkomne høringssvar. Udskrift af høringssvar kan rekvireres hos Anna-Marie K. D. Andersen, , Bilagsliste Handicappolitik til godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 253

15 Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget sender Handicappolitik for Struer Kommune til godkendelse i Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at Handicappolitik for Struer Kommune godkendes G Akvakultur Resumé På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet (8. september) blev fundraiser Sara Bilenberg bedt om at undersøge mulighederne for brug af ny pulje fra miljøministeriet vedr. Akvakultur. Af pressemeddelelsen fra Miljøministeriet anno juni 2009 fremgår det, at "Regeringen styrker miljøvenligt opdræt af fisk med 100 mio. kroner og nedsætter et akvakulturudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan erhvervet kan vokse sig større, mens miljøregningen bliver mindre. Akvakulturerhvervet får med aftalen om Grøn Vækst en ferskvandsindsprøjtning på 100 mio. kroner. Formålet er at gøre dambrugene grønnere, så der kan produceres flere fisk i miljøvenlige opdrætsanlæg. Tilskudspuljen på 100 mio. kroner kan søges til omlægning af dambrug i perioden Puljen består af et nationalt investeringstilskud på 50 mio. kroner suppleret med 50 mio. kroner fra Den Europæiske Fiskerifond. Støtteordningen gælder omlægning til de mest avancerede dambrugsteknologier, som modeldambrug type 3 og fuldt recirkulerede anlæg (FREA), og kan operere med en støtteprocent på 40 procent begrundet i de større miljøfordele og investeringsusikkerheder, der er forbundet med denne type anlæg. Den normale tilskudssats er max. 30 procent." Det er således ikke muligt for Struer Kommune at søge puljen, da der udelukkende gives tilskud til omlægning af eksisterende dambrug. Arbejdsgruppen nedsat af Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre på at undersøge, om mulighederne for akvakultur kan indarbejdes i Kommuneplanen for Oddesund Syd. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 254

16 Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Sagen taget til efterretning A Orientering a) Borgmesteren har 22. september 2009 administrativt bevilget kr. til Dance Team Struer til præmier i forbindelse med DM i 10 danse, Talent Cup og Turnering for seniorer. 1. Orientering om ansættelse af skoleleder til Gimsing 2. Orientering om besøg af skatteminister 3. Orientering om tilskud til ny færge til Venø færgefart 4. Orientering om arbejdet vedrørende fælles specialtandlægeklinik 5. Orientering om afholdelse af åbent møde vedrørende dagsinstitutioner d. 8. oktober. Eter aftale med formand og næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 29. september 2009 Side 255

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Møde 6. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus

Møde 6. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 6. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen, i stedet deltog suppleant Ivan Jakobsen i punkt 144. Mødet hævet kl.: 20.45 Pkt. Tekst Side 136

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Hulgaard Mødet hævet kl. 10.50 Pkt. Tekst Side 114 Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 1 115

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 13.00 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 143 kl. 13.20 - Britta Rasmussen vedr. punkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Møde 7. oktober 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 7. oktober 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 7. oktober 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen, Mads Jakobsen Ivan Jakobsen er indkaldt som suppleant for Svend Sønnichsen og Claus Hansen er indkaldt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra Hovedudvalgets møde

Referat fra Hovedudvalgets møde Referat fra Hovedudvalgets møde Dato: Onsdag den Mødetid: 13:00-15:00 Mødelokale: B 205 Medlemmer: Lars Holte (formand), Vibeke Bøgh Lynge (næstformand), Bo Petersen, Brith Josephsen, Charlotte Markussen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere