DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 5. September Orientering fra 1) Bestyrelsen Kristine har holdt møde med Marianne Gilbert, konstitueret formand for BUPL. De drøftede de snitflader, der er mellem DTLAA og BUPL. De har aftalt at holde ret tæt kontakt, idet det fortsat er BUPL, som har forhandlingsretten på vores område. FOA vil gerne have, at vi har fokus på PA erne. Mette Fuglsig har inviteret til møde om, hvordan PA erne kan profileres. Udviklingspolitikken Kristine har været i dialog med Personale om en smidigere håndtering af udviklingspolitikken. Det er aftalt, at Personale laver et udkast til, hvordan vi kan håndtere udviklingspolitikken bedst muligt. Det drøftes på næste repræsentantskabsmøde. 2) Diverse udvalg og øvrige grupper Økoløft: Det har været en hård start for nogen køkkenledere, men generelt er økoløft indført med stort succes. Flere afdelinger kan allerede få guldmærke (fordi de er over 90% økologisk). Også en succes på økonomien. Desværre er der nogle steder problemer med, at leverandørerne ikke kan følge med til at levere økologisk. I ugepakken i næste uge kommer et tilbud omkring rotation i forhold til køkkenpersonale. Læs evt. temaet om økologi i Børn & Unge nr. 14 side Administrations-bachelorer i praktik Der er gode historier at fortælle om et løft til administrationen. Steen opfordrer til at t akke ja, næste gang tilbuddet kommer. Dagtilbudskonferencen: Ingen har budt ind på de kr. til underholdning. HUSK tilmeldingsfrist den 12. september klokken 8.00 via Kursusportalen. Familieiværksætterprojekt er et forskningsprojekt, som undersøger, om den ekstra støtte, man giver, har en effekt for børnenes trivsel op gennem barndommen. Der er en bekymring omkring, at der ikke er så mange undervisere ude fra områderne, som har meldt sig. Tag den gerne med hjem, Kristine har gjort opmærksom på, at det er, vigtigt at OC erne også følger op på det. RULL: Byleddet og Mårslet er i gang. Der er lavet en oversigt over alle skoler, hvor der er gjort status på personalefaciliteterne (etablering af lærerarbejdspladser). De er stort set i mål. Der skulle være en prioriteringsliste over de næste RULL- projekter, men den er ikke offentliggjort endnu. Inklusion/fællesskaber dialogmøde med direktionen.(ruth og Morten Berg) Sundhed/Omsorg er optaget af at lave fælles projekter for hele kommunen. Morten har understreget vigtigheden i at tage udgangspunkt i det lokale. Ruth har opfordret til mere udvikling og uddannelse. Fremtiden bliver, at der er indikatorer på udsathed, som kan føre direkte ind til læreplanerne. Vi skal have gjort opmærksom på de begrænsninger, der ligger, for at vi som dagtilbud kan løfte inklusionsopgaven.

2 Morten har bedt om, at vi bliver klædt ordentligt på til at løse opgaven sammen med de andre faggrupper, så vi får et fælles sprog. DTLAA skal være hurtige og tydelige, hvis vi skal nå at sætte et aftryk. 2. Nyt fra vejene Grenåvej Vest Bente Jonsen er startet i Anne Mettes stilling i Lystrup. Der er et skævt børnetal i området der mangler børn i Vejlby, mens der er masser i Hjortshøj. Arbejder med Leadership-pipeline Ny skoleleder på Ellevangsskolen til november Kristine eller Christian skal i ansættelsesudvalg. Randersvej Kompetenceudviklingsforløb i alle dagtilbud individuelt i dagtilbud og afdelinger. Seminar om Leadership pipeline bl.a individuelt supervisionsforløb. Mange har været på et kursus i innovativ evaluering hos Malene Skov Dinesen. Kæmpe ros til kurset det opfordres til, at alle tager på det. Trige Skole har opslået skolelederstilling. Viborgvej Optaget af valg til dagtilbudsbestyrelsen. Internat i næste uge. Blandt andet med fokus på overgangsarbejde, sammenhængskraft, overvægtige børn og tidlig indsats. Silkeborgvej Der er kommet ny skoleleder på Sødalsskolen: Helle Mønster, tidligere Beder Skole. Har arbejdet med at kvalificere overgang fra DT til skole med særligt fokus på udsatte børn. Har nu en gennemarbejdet plan for hvordan det skal gøres, så ingen børn tabes. Alt er præcist beskrevet. Bl.a. hjemmebesøg med både dagtilbud og skole. Et rigtigt godt materiale spørg endelig, hvis I vil inspireres af det. Den nye FU-organisering har skabt meget debat, idet der tidligere har været et tæt samarbejde. Hvordan sikrer vi nu 0-18-års perspektivet? Drøftelse af administration: hvordan skal vi understøttes? Det giver stor tryghed at vide, at man har en kompetent administration. Skanderborgvej Der er kommet ny afdeling i Stavtrup DT og Hasselager DT. Kolt-Hasselager og Stavtrup har masser af børn på venteliste og lidt problemer med at få bygningerne klar. De to DTL har meget travlt. Vestergårdsskolen har ansat ny skoleleder den tidl. PL fra Rundhøjskolen. Optaget af lønforhandlinger med FOA omkring køkkenpersonale. Måske er det en idé med en bydækkende debat om det? Horsensvej Ledelsesseminar leadership pipeline. Også her ros til evalueringskurset med Malene Skov Dinesen. Arbejder meget med sygefravær, som de får at vide er højt. Oddervej Planlægger lederudviklingsforløb: leadership pipeline. Lederne arbejder på at gøre det lokalt forankret. Arbejder fortsat med mødestruktur hvor meget monofagligt og hvor meget på tværs? Dagtilbudslederne på seminar alene: Mads Ole Dall frisættende ledelse. Vil gerne arbejde med det i DTL-gruppen. Har fokus på LUP. Der kommer en skabelon, som man skal bruge, men de vil gerne fortsætte med at bruge ROYE. Området oplever problemer omkring udsatte børn, som starter i skole, uden at skolen er

3 ordentligt informeret om deres udfordringer. 3. Telefoni i dagtilbuddene I IT er der et forslag om at, dagtilbuddene går fra fastnettelefoni til udelukkende mobiltelefoni. Vi kan spare en del penge ved at abonnementet til 8713-numrene nedlægges. Samtaler viderestilles til mobilnumrene. Et dagtilbud betaler fx pt kr. det vil blive kr. med den nye løsning med andre ord en stor besparelse. Der er opbakning til forslaget hele vejen rundt. Men der er en helt anden problematik omkring, at der nogen steder ikke er tilfredsstillende mobildækning. Jan Grand foreslår, at der skal stilles langt større krav, når man laver udbud. Vi slipper ikke for kabler ind i husene til alarm og evt. til digital fremmøde-registrering. Jan Madsen melder tilbage, at der er sagt ja tak fra DTLAA. Men med en opmærksomhed på mobildækningen og om der er en problematik med alarmerne. 4. Efter/videreuddannelse af pædagoger Claus Bossow har på vegne af DTLAA lavet et oplæg til, hvordan Aarhus Kommune kan hæve niveauet for efter- og videreuddannelse af pædagoger. Med baggrund i det har Anders Probst lavet et oplæg til, hvordan vores puljemidler kan bruges til et rotationsprojekt. Her uddannes både praktikvejledere og fire hold på et diplommodul, som DTLAA selv kan være med til at sammensætte. Finansieringen af projektet sker bl.a. gennem midler til rotationen, men skal også findes hos os selv. PI har et forslag om, at vi ændrer prioriteringen i de centrale puljemidler, således at de kan dække størstedelen af egenfinansieringen. Det er det ene spor i debatten. Det andet spor i debatten handler om, hvorvidt der er brug for noget tværfaglig uddannelse af pædagoger og sundhedsfaglig personale i kølvandet på indstillingen omkring Tidlig indsats. Indstillingen går primært på flere sundhedsplejersker og deres tættere samarbejde med dagtilbud. DTLAA mener, det vil være oplagt også at tænke kompetenceløft af pædagoger ind i forlængelse af indstillingen. DTLAA og BUPL ønsker et tværfagligt samarbejde omkring det, idet de to organisationer er enige om, at der er et missing link i forhold til 0-6-års-området i indstillingen. Derfor har BUPL og DTLAA et tæt samarbejde op til budgetforhandlingerne. Fra debatten: Det er godt med uddannelse på tværs af sektorer, men DTLAA skal være skarpe på, hvad det er, 0-6-års området har brug for. Det er nødvendigt med uddannelse, for vi har en stor pædagoggruppe, som agerer i én tid, men er blevet uddannet i en anden. Opgaven er simpelthen anderledes i dag og bliver hele tiden større. I forhold til uddannelsens niveau deler repræsentantskabet sig i to lejre. 1) Dem der roser, at der i udspillet sigtes mod en diplom altså kompetenceløft på et højere niveau, og de er sikre på, at det vil alle medarbejdere kunne klare. Forslag om at der kommer to af sted pr. afdeling af gangen, så de kan støtte hinanden. 2) Dem der mener, at en diplom bliver for stor en mundfuld for en stor gruppe medarbejdere, som har en frygt for at gå til eksamen og for, at det er for akademisk. Måske skal der være noget, som er mindre end diplom-niveau til nogen? Her frygter andre dog, at et nemmere alternativ, vil friste mange medarbejdere til at vælge det, fremfor at tage tyren ved hornene. Alternativt et forslag til gruppeeksamen, så der er støtte at hente hos sine medstuderende.

4 Problematik omkring vikarer: Anders Probst s oplæg opererer med en stor og en lille model i forhold til finansiering. Den lille model kræver 25 vikarer. Den store model støvsuger Aarhus for ledige vikarer. BUPL og A-kassen har udtrykt bekymring for, om der er nok gode vikarer at tage af, eller om det kan ende med at blive en belastning ude i afdelingerne. Karin Faust fortæller, at der kommer en ny procedure for udvælgelses af vikarer til rotationsprojekterne: Det bliver et speed-dating-agtigt koncept, hvor de pædagogiske ledere kommer ud og møder kandidaterne. Tanken er, at det blandt andet giver en mere fair chance til ansøgere, der måske umiddelbart ville blive valgt fra, ud fra en liste. Økonomi: Nogle PL har udtrykt bekymring for, at det kommer til at koste lønkroner, når mange medarbejdere tager flere moduler i en diplom. Et modul giver 10 ECTS-point. Der er løntillæg, (men ikke løntrin) når man er over 15 ECTS-point; altså to moduler. Der udtrykkes bekymring for, om der kan være en fare i, at finansieringen baseres for meget på de centrale midler, da vi kan risikere, at eventuelle besparelser vil nedskære puljen. Catharina Damgaard: Om økonomien i det ligger centralt eller decentralt har ikke nogen betydning, for hver gang vi bliver ramt af besparelser, kigges der på begge puljer. Hvad har vi at arbejde med nu og her: -Den centrale pulje for efteruddannelse: 1,2 millioner. -Indstillingen fra magistraten omkring Tidlig indsats (som DTLAA vil forsøge at påvirke) -17 millioner fordelt over 5-årig periode, som allerede tidligere er bevilliget til tidlig indsats. Den pulje blev fordelt gennem en inddragelsesproces, som bl.a. viste, at det var meningsfuldt at efter- og videreuddanne. Der er stadig penge i den pulje, som kan bruges til uddannelse i tidlig indsats. Det betyder, at 0-6-års-området stadig kan få noget af det andet, DTLAA tidligere har valgt at prioritere frem til DTLAA beder Catharina og Anders om at gå videre med forslaget, uanset om der kommer egenbetaling. -Men med opmærksomhed på, om det bliver med det max på 9000 kr. som der er lagt op til. Arbejdsgruppen finpudser notatet som sendes til BUPL, inden de mødes med rådmanden. Notatet tages med på dagsorden til styregruppemøde i PA og chefgruppemødet. Da budgetforhandlingerne er godt i gang, når disse møder afholdes, kontakter Kristine Rasmus Bak Møller for at undersøge mulighederne for, at efter/videreuddannelse tænkes med ind i budgetforhandlingerne. 5. Medfinansiering af Center for Læring Kristine fik tilsendt forslaget om dagtilbuddenes medfinansiering af Center for Læring i sidste uge. Forslaget er udarbejdet af Center for Læring. Historien bag CFL det tidligere SKOLF: SKOLF blev i sin tid etableret af lærerforeningen - uafhængigt af forvaltningen. Centeret er så sidenhen overgået til forvaltningen. Det tidligere SKOLF havde et brugerråd. Det har de ikke længere, men det skal etableres på ny, så dem, der finansierer Centeret, også er med til at definere, hvad de skal levere til hhv. skole- og dagtilbudsområdet. Debat:

5 Der er stor enighed i repræsentantskabet om, at en finansiering af Centeret på 40 procent fra dagtilbuddene er for meget. En model, der hedder 80 procent til skolerne og 20 procent til dagtilbuddene, vil formentlig være mere rimelig i forhold til behov og brug. Ingen har et klart billede af, hvad det er, 0-6-års området kan bruge Centeret til og det er den gængse opfattelse, at centret ikke prioriterer området og derfor ikke har nok at tilbyde os. Repræsentantskabet er enige om, at der mangler sammenhæng mellem tiltag i forhold til pædagogisk IT og mål. Da der skulle laves pædagogisk IT-strategi for 0-18-årsområdet, endte man med at tage 0-6-års området ud. En af begrundelserne var, at det er skolerne, som finansierer Center for Læring. Desuden er der en problematik omkring trådløst net. På 0-6-års-området er der stor forskel på, hvor langt afdelingerne er med det trådløse for vi har selv skullet stå for økonomien i det. I modsætning til skolerne, hvor det et blevet betalt fra centralt hold som en del af strategien; i øvrigt finansieret af sparede lønkroner fra pædagogstrejken. Vi vil gerne medfinansiere, men vi vil vide, hvilken vej vi skal gå og hvad vi får for pengene, så inden der diskuteres finansiering, skal følgende drøftes med Børn og Unge: der skal laves en strategi for pædagogisk IT på 0-6-års området der skal være trådløst net i alle afdelinger der bør være en plan for hardware. der bør tænkes i at personalet skal kunne løfte opgaven måske skal vi have itvejledere? Kristine melder tilbage, at vi ønsker, at der udarbejdes en strategi for pædagogisk IT, før vi går ind i en medfinansiering. Kristine sætter problematikken på dagsordenen til styregruppemøde i PA, kontaktgruppen i PA og på chefgruppemødet. Overfor sidstnævnte skal DTLAA problematisere, at B og U- ledelsen ikke tager teten på området. På næste bestyrelsesmøde drøftes, hvordan vi kommer videre end det. Måske skal DTLAA tage initiativ til et møde med de andre lederforeninger (Skole/FU) og evt. lærerne? Vil de være med til at nydefinere, hvad formålet er med det nye center? Hvad er visionen? Hvordan skal de varetage hele 0-18-års området? Kan vi tage ejerskab på centeret igen sammen med lærere, ledere, FU? 6. Principper for dagtilbudsfusioner At være i proces om eventuel fusion af dagtilbud kan være opslidende for de involverede dagtilbudsledere og medarbejdere i det hele taget. DTLAA har et ønske om at minimere tiden fra beslutningen træffes, til der er udpeget en leder af fusionen. Det kunne ske ved at få vedtaget nogle principper, som fremadrettet gælder for alle fusioner, og som områdecheferne og forvaltningen skal forholde sig til. Punktet tager afsæt i Claus Bossows oplæg. Diskussion: Oplægget fik en blandet modtagelse ude på vejene. Generelt er der opbakning til, at DTLAA skal problematisere det arbejdsmiljømæssige i fusionerne. Hvordan kan de passe bedre på os? Der er også enighed om, at det er vigtigt at få sendt signaler videre i systemet om, at der bør laves nogle anbefalinger og retningslinjer i forhold til at sikre ordentlighed, tydelighed transparens og forudsigelighed i fusionsprocessen. Hvornår skal bestyrelsen fx inddrages? DTLAA rådgiver gerne i udarbejdelsen af retningslinjerne.

6 Samtidig skal DTLAA være opmærksom på, hvilken understøttelse, vi kan forvente at få centralt fra, når fusionen er en realitet. Skolelederne bliver understøttet med forskellig konsultativ bistand, så det kan vi vel også forvente? På de fleste veje var der ikke opbakning til de dele af oplægget, hvor Claus havde sakset fra indstillingen til den seneste fusion. Det blev pointeret, at oplægget i sin nuværende form, ikke kunne godtages. De vil gerne have, at en opblødt version sendes ud til godkendelse, inden DTLAA går videre med den. Samtidig blev det foreslået, at DTLAA som forening på et senere tidspunkt bør forholde sig til den formulering og tanke, som ligger i byrådsbeslutningen fra 2010: ét dagtilbud til ét skoledistrikt. Der er enighed om at tage fat i den del, der handler om DTL s psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med en fusion. Vi kan med rette forvente, at vi bliver behandlet ordentligt. -Her kan vi måske også samarbejde med BUPL. Bestyrelsen diskuterer det på næste møde og vurderer om sagen skal overgå til arbejdsmiljøgruppen. På næste repræsentantskabsmøde tages punktet op igen. 7. Tidlig indsats Bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe, som skulle dykke ned i, hvad DTLAA s input til tidlig indsats skulle være, er blevet halet indenom af en indstilling til byrådet. Det er positivt med fokus på området, men arbejdsgruppen mener, der er et missing link nemlig dagtilbudsområdet. Diskussion: Det er rigtig godt med fokus på tidlig indsats, men vi forstår ikke, hvorfor vi ikke er inddraget, når det handler om 0-6-års-området. Det er som om, der ikke er nogen, der har opmærksomhed på dagtilbudsområdet i budgetforhandlingerne. Vi prøver gang på gang at pointere vigtigheden af Heckman-kurven og dermed at indsats på området betaler sig også i det lange løb. Alligevel er dagtilbudsområdet stort set ikke nævnt i indstillingen. Se under beslutningen i punkt 4, da notatet om efter/videreuddanelse er DTLAAs umiddelbare indspark i forhold til at få dagtilbudsområdet med i budgetforhandlingerne. Derudover skal bestyrelsen problematisere i chefgruppen, at 0-6-års-området ikke er nævnt eller inddraget i den indstilling. Afledt diskussion: Flere sidder med en fornemmelse af, at tingene går for stærkt i forvaltningen, og at DTLAA bliver brugt som redskab til at forcere tingene. Hvis forvaltningens opfattelse er at det at inddrage DTLAA er at orientere en kontakteller interessegruppe, fungerer vores organisering ikke, som det blev formuleret. Kristines oplevelse er, at DTLAA har fået lavet nogle strukturer, som er gode. Hun opfordrer til, at hvis der er noget I studser over, at der står at DTLAA har været inddraget i, og I ikke ved hvad det handler om så spørg! Det blev foreslået, at alle DTL, som sidder i kontakt-, interesse eller andre arbejdsgrupper på DTLAA s vegne, fremover stiller krav om, at det pointeres inden et møde, hvad DTLAA s rolle er: Inddragelse, orientering, involveret, blevet hørt eller noget helt femte? 8 Budgettildeling for bygningsdrift ny model Forslaget til ny budgettildelingsmodel for bygningsdrift (rengøring, energi, skatter/afgifter, bygningsvedligehold) kommer snart i høring. Modellen opererer med objektive kriterier for, hvordan de penge, der er budgetteret med, tildeles. Kontaktgruppen i Økonomi med Jan Grand og Tina Haugstrup har ønsket at få en ny

7 model efter samme overordnede principper som på skolerne, som overgik til modellen her i Søren Jermiin og Helle Jespersen fra Økonomi var på besøg for at uddybe modellen. Deres slides kan ses her Søren Jermiin: Budgettet er kun til indvendig vedligehold. Budgetterne udmønter cirka 80 % af det faktiske forbrug. Vi søger en anden retfærdighed indenfor det eksisterende budget og besluttede, at det højst må give et udsving på 5 % i hele dagtilbuddet. Kun ét dagtilbud går ud over det. (Se side 3 i slides) Der er et startbudget på kr. (gange to for sammenlagte dagtilbud). Modellen tager højde for kvadratmeter - forskel mellem rengjorte kvadratmeter og reelle kvadratmeter. For lejede bygninger er der trukket kr. i budgettet. 74% er udmøntet direkte pr. kvadratmeter 542 kr. pr. kvadratmeter. Afvigelsen i forhold til tidligere budget: 5 procent af 7 procent af det samlede budget. Afvigelserne skyldes primært skatter og afgifter. (Renovation, grundejerforening, snerydning, ejendomsskatter mm.) Nogen har fået trappepenge og andre tillæg til særlige forhold tidligere, dem rører modellen ikke ved. Men energibesparende foranstaltninger er trukket fra, for eksempel solceller. Der bliver givet et samlet bygningsbudget til rengøring, vedligehold, skatter og afgifter og så bestemmer den enkelte DTL selv hvordan midlerne bruges men vedligeholdelsesplanerne skal overholdes. Kommentarer Der blev fra nogle udtrykt bekymring for, at den samlede pulje skjuler energibudgetterne og gør det sværere at holde øje med udgifterne til energi. Andre havde en bekymring omkring ældre bygninger, som har større vedligehold end de nye og bygningernes alder er ikke indregnet i tildelingsmodellen. Proces: I løbet af næste uge får alle DTL materialet ud. Her kommer regneark med oversigt over tallene for eget dagtilbud - ny tildeling sammenholdt med den gamle. I får en frist på 3-4 uger til at melde tilbage i en høringsfase. Økonomi satser på, at det bliver indarbejdet til budget 2015 og foreslår, at der kommer en overgangsordning for de få DT, som har større afvigelser. De regner med at modellen fuldt implementeres fra Afledt: Der er en generel frustration over snitflader, i forhold til hvilke områder de forskellige typer af udgifter omkring bygningsmassen hører til. Jan Grand og Tina Haugstrup vil arbejde på at få det gjort mere klart, hvor de forskellige dele hører hjemme. Søren Jermiin holder afskedsreception den 26. September. Han håber at se jer alle. 9. Eventuelt Christian Thaarup overvejer at købe Christianiacykler eller noget der minder om - men er lidt i tvivl om hvilke, hvor osv. Giv ham gerne et praj, hvis I har erfaringer, tips og tricks, han kan drage nytte af. Der kommer et høringsmateriale omkring dagtilbudsbestyrelsen, som Christian Thaarup opfordrer til, at man svarer på. Steen Frøslev opfordrer til, at alle DTL læser den samlede behandling af kvalitetsrapporterne. Og til at DTLAA melder tilbage på det. På byrådsmødet den 10. September har byrådet sendt MBU s indstilling om Status og perspektiver på baggrund af kvalitetsrapporteringen for Børn og Unge 2013 videre til

8 behandling i Børn- og Unge-udvalget. Indstilling og udviklingspunkter kan læses her. Kristine ønsker, at vi tager fat i hvilke områder, den interne arbejdsmiljøgruppe skal tage fat på og hvad det er, vi i DTLAA mere overordnet skal være med i. Fra arbejdsmiljøgruppen en opfordring til at bruge dem, hvis I selv eller en kollega har brug for hjælp til at håndtere stress-symptomer eller andet i den retning. Gruppen kan henvise til hjælp udefra, fx Falck Healthcare.

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 1. Valg af dirigent Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere og referent Lone blev

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere