DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus"

Transkript

1 DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre, hvis vi gør dem på andre måder? Der er afsat penge til, at en gruppe kompetente mennesker kan gå sammen og lave underholdning. Alle foredragsholdere er på plads; på programmet er: - Brenda Taggart fra University of London, forsker i kvalitet i dagtilbud - Jacob Torfing fra RUC, forsker bl.a i samarbejdsdrevet innovation i det offentlige - Anders Seneca fra Dogmekompagniet, forfatter til Kend din kerneopgave. Der har været møde i Personale om Lokallønsforhandlinger. Vi har bedt om, at de sætter et kursusforløb i gang om forhandlinger og forhandlingsteknik og opfordret til, at der kommer et modul med i styringsværktøjet, hvor vi kan holde øje med lokallønsmidler. De er også blevet opfordret til at holde os løbende orienteret via ugepakken. Ruth og Kristine har været til møde med direktøren og de andre lederforeninger omkring Kvalitetsrapporterne. Der er møde igen efter sommerferien for at drøfte hvilke punkter, der skal trækkes med ind i byrådsindstillingen. Oplægget til afrapportering og forberedelse til byrådsindstillingen, kan læses her. b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer Familieprojektet starter i efteråret 2015 Merete Graarup kommer rundt og orienterer på alle veje og et dagtilbud fra hver vej skal byde ind med en pædagog, som kan undervise. Kristine er kommet med i styregruppen for projektet. Ruth og Kristine tager op på næste møde i styregruppen i PA, at det vil være fornuftigt, at tænke mere i helheder og samarbejder i den type projekter. DTLAA skal problematisere, at Sundhed og trivsel sætter så stort projekt i søen uden at spørge 0-6- års- området. Kan vi lave en fast procedure for den slags, så det ikke sker igen?

2 Karin sidder i interessegruppe omkring praktik, men føler sig ikke godt nok informeret og klædt på til at håndtere den nye praktikordning. Martin Hundrup sidder med til møder med seminariet, men vi mangler et tilbageløb. Kristine tager kontakt. Karin er desuden inviteret til at være DTLAA s repræsentant i en gruppe om ny rotationsordning. Steen deltager i samtaler ved ansættelse af kontorchefer i både Personale og Ledelse og organisation i denne uge. Jan Grand sender mail i denne uge til alle DTL omkring detaljer i energibudgetter. (Som beskrevet i referat fra sidste repræsentantskabsmøde) Han har modtaget en forklaring på baggrunden for at foreslå ændringer i budgettildelingsmodellen, den sender han også ud til alle. Han slår fast, at tildelingsmodellen og størrelsen på energibudgetter ikke hænger sammen; så DTLAA skal behandle det som to særskilte ting. Morten fra styregruppen om kommunikation: Der er udarbejdet en vision om at lave én fælles portal med ét password på tværs af alle magistrater. Næste step er godkendelse i direktionen. Bestyrelsens arbejde evaluering og fremadrettet Evaluering Der er bred enighed om, at formanden har gjort et godt stykke arbejde og har konsolideret sig og dermed foreningen - i det forgangne år. Der er til gengæld også enighed om, at hun har alt for meget om ørerne, og at bestyrelsen skal prøve at afhjælpe noget af det og klæde hende godt på til de ting, hun skal gå ind i. Størstedelen af bestyrelsen oplever, at DTLAA gør sig gældende i Børn og Unge, vi bliver inviteret, og der bliver lyttet - dog primært fra embedsmændene. Den interne kommunikation er blevet bedre, men der er stadig plads til forbedring i forhold til at inddrage alle DTL og repræsentantskabet som i øvrigt får ros for at være aktive og involverede. Der er i perioder lange pauser i bestyrelsens kommunikation; er det muligt med tættere kontakt, så vi er bedre orienteret om hinandens arbejde i bestyrelsen? Fremadrettet En mulig udsigt til distriktsledelse optager mange af bestyrelsesmedlemmerne blandt andet fordi der bliver talt om det i områderne. Flere er inde på, at administrative fællesskaber er første skridt på vejen. DTLAA skal gå i offensiven i forhold til ændringer i organiseringen. Bestyrelsen skal være skarpere på at få sat en dagsorden til chefgruppemøderne. Møderne er flere gange aflyst, fordi vi ikke har haft en dagsorden med kød på. Måske skal der udpeges én til at samle op på, hvilke temaer vi skal bringe op på chefniveau.

3 Bestyrelsen skal fortsat have en opmærksomhed på tilbageløb og inddragelse af både repræsentantskabet og alle de DTL, som ikke sidder med der. Der skal fokus på at få dem informeret og få sikret at alle kommer med. Også tilbageløb fra kontakt- og interessegrupper er vigtigt. DTLAA har tendens til at være reaktive. Vi reagerer på de ting, der kommer fra Børn og Unge. Det kommende år vil vi fokusere på at være mere proaktive; altså selv sætte nogen ting på dagsordenen, som VI vil og finder vigtige. Formandsskabet skal styrkes ved at: 1) Steen og Kristine sætter sig sammen og fastlægger nogle procedurer og principper for arbejdsgange fx i forhold til møder, fordeling af opgaver og deling af viden. Beskrivelser af: a) Principper og procedurer for uddelegering Hvordan får I henvendelser vurderet og bragt ud i kredsen; hvem der deltager i hvad? Kristines mange møder skal bestyrelsen informeres/inddrages skal de i højere grad uddelegeres? Husk matrixen. b) Procedure for Kommunikation/information til bestyrelse/repræsentantskab frem- /tilbageløb. Brug Lone hjemmesiden mails nyhedsbreve. c) Administrativ understøttelse af formandsskabet skal alle henvendelserne i stedet havne hos en administrativ enhed, som sorterer? Forslag til formandsskabets overvejelse: Skal bestyrelsen mødes hyppigere; i kortere tid og få koordineret/uddelegeret/afrapporteret fra møder mm? 2) Bestyrelsesmedlemmerne har fordelt sig på områder, som de forpligter sig på at orientere sig indenfor, have fingeren på pulsen og holde formandsskabet (og bestyrelsen) opdateret på, hvad der rører sig. Hver især skal blive bedre til at kigge i Matrixen og sende opgaven videre til dem, det sorterer under med Kristine på Cc. Distriktsledelse Claus, Karin, Morten, Jan F Skolereform Ruth, Morten Ledelse Ruth, Claus, Diana Pædagogik Ruth Arbejdsmiljø Diana HMU Diana

4 Inklusion Morten, Jan G IT Jan F Haver til maver Ruth Efter/videreudd. af pæd. Claus Samarb. med udd.inst. Karin Formandsskabet skal have en særlig opmærksomhed på: Temadrøftelserne (budget): Uddannelse til alle Tidlig indsats Sundhed og trivsel Inklusion Kvalitetsrapporterne Administrative fællesskaber HMU Samarbejde med de faglige organisationer (BUPL) Samarbejde med lederforeningerne Samarbejde med forældreorganisationen Samarbejde med rådmanden Børn og Unge- Udvalget Chefgruppemøder Samarbejde med Børn- og Unge- chefen Budgetforhandlinger TR- strukturen 3) Kristine skal informere bestyrelsen om, hvad hun har brug for input til. 4) Bestyrelsesmedlemmer og DTL er generelt sætter Kristine på Cc i mail- henvendelser til forvaltningen, som er på vegne af DTLAA, eller som kan have principiel interesse for DTLAA. DTLAA skal særligt være proaktive på følgende områder: Der kommer ny formand i BUPL Aarhus. Vi skal invitere til dialog og få etableret et godt samarbejde fra første færd. Vi har fået ny rådmand, som er oprigtigt interesseret i at blive klogere på vores område og lytter til gode argumenter. Vi skal huske dialogen med ham. Børn- og Unge- udvalget er for størsteparten nye i både udvalg og byråd. Også de er lydhøre overfor den viden, vi kommer med. Strategier

5 Hvordan håndterer vi tingene, så vi gør vores indflydelse gældende? Det politiske Aktuelt er der en række politiske emner, som presser sig på i forbindelse med effektiviseringerne: 1) Høringssvar til forslag til udmøntning af effektiviseringer, herunder Administrative fællesskaber Det står ikke beskrevet i forslaget, men til møder om effektivisering er det sagt ret tydeligt, at det ikke bliver et valg. Planen er at indføre administrative fællesskaber mellem DT og skoler i alle lokaldistrikter. Kristine har pointeret, at dagtilbuddene er organiseret administrativt på mange forskellige måder, som fungerer. Hun har spurgt til, om et DT kan få lov at aflevere de kr. og så vælge en anden løsning; det blev et nej. Vinkler på et høringssvar: Det er et indgreb i det decentrale råderum. Det bliver rullet ud på en måde, så vi bliver kørt over. Vores medarbejdere er specialiseret ind forskellige faggrupper og overenskomster. Vi har en bekymring for, at det bliver en dårligere løsning. Bliver vores administration mere effektiv af det? Hvem har den ledelsesmæssige kompetence? Kan vi fortsat få det, vi beder om i forhold til administrativ understøttelse? Fx intern pladsanvisning. Det økonomiske argument er det bærende element i det her ikke en faglig eller kvalitetsmæssig begrundelse. Spørg evt. om erfaringer fra dem, der allerede gør det. (Trige- Spørring) Der nedsættes en arbejdsgruppe (Jan G, Diana og Lone) De laver en survey, som sendes til alle DT. (Fx undersøgelse af antal timer til administration, hvordan samarbejdes administrativt og hvad de ser som fordele og ulemper ved det?) Resultatet vil blandt andet danne baggrunden for et høringssvar. Der er bestyrelsesmøde den 13. August. Udkastet til høringssvar skal være færdigt der. Der burde findes en opsamling/rapport/evaluering på pilotprojekterne. Jan efterlyser den ved Søren Jermiin. 2) Budgetforhandlinger Der kommer fokus på : Sprog. Generel sproglig indsats sprogvurderingen er frivillig man har en fornemmelse af, at man ikke får fat på alle dem med et behov. Sundhed og børns overvægt. Inklusion Fokus på udsathed

6 Tidlig indsats drøftes i denne uge. DTLAA s fokus skal være på tidlig indsats og forældresamarbejde. Tidlig indsats Groft sagt kan alle punkterne ligge under tidlig indsats, som derfor bør vægtes ekstremt højt. Vi skal have en dialog med politikerne om, hvordan vi kan gøre det her endnu bedre. Lidt firkantet sat op er alle indsatser i skolen en reaktion på en forsømt tidlig indsats. Fx sprog og sundhed hvor får vi den bedste effekt af at bruge pengene i skolen eller på 0-6- års- området? Vi skal ved enhver given lejlighed minde dem om Heckmann- kurven, som giver et meget tydeligt svar på det spørgsmål. Vi skal udfordre vores eget system i Børn og Unge hvordan kan de være med til at understøtte det her? Og kodeordet er ikke kun tidlig indsats det er tidligere koordineret indsats. Forældresamarbejde DTLAA skal prøve at sætte en debat i gang om, hvad man vil med forældresamarbejdet i Aarhus Kommune. Kan vi arbejde helt anderledes med forældresamarbejdet og bruge en anden retorik? Vi har inklusions- og sprogvejledere skal vi have forældrevejledere? Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe (Diana, Morten, Ruth, Kristine), som dykker ned i tidlig indsats. Hvordan skal systemet understøtte os i forhold til de politiske effektmål? Og hvilke effektmål vil vi foreslå dem? I forhold til budgettet skal vi gøre opmærksomme på, at det kræver penge, hvis alle skal klædes på til de opgaver ude i DT. Gruppen prøver at samles 1,5 time inden sommerferien ellers i august. 3) Fusion af dagtilbud Børn og unge stræber efter, at kommunen som hovedprincip organiserer sig med ét dagtilbud pr. skoledistrikt. Der er blevet talt om fusion af dagtilbud til effektiviseringsmøderne. Bestyrelsen er stort set enige om, at princippet om ét dagtilbud til én skole giver størst sammenhængskraft i lokalområdet og dermed er til gavn for kerneydelsen. Et synspunkt er, at i forholdet til skolen er tyngden ikke ligeligt fordelt, hvis vi er to små dagtilbud og én stor skole. Samarbejdstyngden bliver mere ligeværdig, hvis man slår de to små dagtilbud sammen. Vi bliver stærkere, jo større vi er.

7 Et andet synspunkt er, at det måske i højere grad afhænger af lederne både på skolen og DTL og det er vigtigt, at vi som DTL står tidligt op og agerer som ligeværdige med vores lederkolleger på skolen. På sigt vil ét dagtilbud pr. skole måske stille dagtilbuddene strategisk stærkere, hvis det på et tidspunkt bliver en realitet med fælles ledelse. Bestyrelsen er enige om, at det her er én af de sager, hvor DTLAA skal være proaktive. Foreningen skal gå forrest i at arbejde for, at der bliver lavet nogle ordentlige processer/procedurer/principper for de fusioner, som kommer fremover. Og proceduren skal være gennemsigtig og lagt åbent ud fra starten. Lige nu er det op til områdecheferne, hvilket giver meget forskellige processer. DTLAA skal opfordre til, at der vurderes på hver enkelt sag. Nogle steder giver det bare ikke mening at have ét dagtilbud/én skole. Nogle dagtilbud blive meget store (budget på 80 millioner) også meget større end den tilhørende skole. Hvis dagtilbuddene bliver så store, skal DTLAA arbejde for at dagtilbuddene får råderum til at organisere sig ledelsesmæssigt, som det giver bedst mening. DTLAA skal sætte principper for dagtilbuds størrelse til diskussion. Er der noget, som er for stort eller småt? Et af de største problemer i de processer, vi har set, har været, at de involverede dagtilbud og ikke mindst DTL har været i undtagelsestilstand i et år. Det er en belastning for det psykiske arbejdsmiljø og det giver ikke kvalitet. En del- problematik i dét er, at DTL som de eneste ledere ikke er reglementsansatte, og dermed har vi ikke tre års løn, hvis vi bliver tilovers i en fusion; vi går i udviklingspolitik som alle andre medarbejdere. Det betyder, at vi ikke kan arbejde aktivt for vores fremtid, i den (lange) periode processen kører. Det stresser DTLAA skal også pointere problematikken omkring bestyrelsernes store indflydelse i fusionssager. Er det optimalt, at en tilfældig gruppe forældre kan sætte Børn og Unges visioner i stå? Er det områdelederen, der skal være ansvarlig for at det ikke sker, eller vil forvaltningen tage ansvaret? Claus skriver et oplæg til, hvordan vi kan præsentere vores strategi for det. Det har han klar til bestyrelsesmødet den 13. August. 4) Energibudgetter Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 5) Efter/videreuddannelse af pædagoger Igen et felt, hvor DTLAA vil være proaktive: Vi vil foreslå forvaltningen at hæve barren og ambitionsniveauet for efter- og videreuddannelse af pædagoger og PL i Aarhus Kommune.

8 Børn og Unge skal sætte nogle formelle forventninger op til alle medarbejderne, som danner udgangspunkt for en overordnet uddannelsesstrategi for den enkelte. Et krav kunne være, at pædagoger som minimum gennemfører dét, der svarer til en diplomuddannelse altså en kompetencegivende uddannelse med de internationale ETCS- point. Det vil hæve professionalismen og fagligheden i hele Børn og Unge i Aarhus Kommune. Tanken er, at Børn og Unge skræddersyr uddannelsesforløb til vores medarbejdere i samarbejde med byens pædagogiske uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal jobrotation tænkes ind i det. Kommunens fokuspunkter skal naturligvis være omdrejningspunkt for de fleste forløb det kunne fx være tidlig indsats, hvor medarbejdere får et kompetenceløft til at løse opgaven bedst muligt. Det kan desuden have en positiv indflydelse på sygefraværet. Måske vil det blive reduceret, hvis medarbejderne bliver klædt bedre på til at magte opgaven. Debat: Der er mange DT, hvor medarbejderne har masser af videreuddannelse og der er nogen DT, der ikke har. Måske skal vi på forhånd undersøge, hvordan de enkelte afdelingers medarbejdere er uddannet og hvordan de arbejder med kompetenceudvikling nu? Der er ikke enighed om, hvorvidt udspillet skal være, at ALLE medarbejdere skal på ECTS- kurser, eller om det er OK, hvis der er en anden type uddannelse, som giver mere mening for den enkelte. Det bliver et emne til næste repræsentantskabsmøde den 5. September. Claus som har fået idéen - laver et oplæg inden bestyrelsesmødet 13. August, som han sender til repræsentantskabet Hvis vi derefter går videre med forslaget, skal vi nedsætte en ad hoc- gruppe, hvor vi tager PL med, for at få deres input til hvad der kunne være brug for. Arbejdsmiljø I arbejdsmiljøudvalget er der fokus på: Cafédag Traditioner Netværk Social kapital Psykologisk kapital. Udvalget vil i det kommende år have fokus på fortællingen om DTL s egen identitet og

9 rolle. Det bliver sat på dagsordenen på et fælles møde i det kommende år. DTLAA skal i år have fokus på, at en sygemeldt (dagtilbuds)leder står ret alene. Der ikke nogen, der holder fast i én der er ikke et system, som holder hånden under os. Arbejdsmiljømæssigt er der ikke noget oplagt sted at gå hen og få en fortrolig sparring. Man mangler et organ til at tage en dialog om, hvor man er. En uvildig instans som ikke er chef eller arbejdsgiver, men bare én som lytter. Bestyrelsen mener, at det er en generel ledelsesmæssig problematik hvem skal løfte den opgave? Igen ville tjenestemands- lignende vilkår løfte en del af bekymringerne dem der handler om økonomi fra skuldrende. Det er én af de ting, som kan være med til at fjerne den sygemeldtes fokus fra at blive rask. Formandsskabet tager kontakt til de andre lederforeninger og hører, hvad de gør. Og hvis de ikke har et beredskab om de vil være med til at etablere noget. Et forslag lyder på en slags ring- til- en- ven - korps. Det pædagogiske På mødet om kvalitetsrapporterne blev det gjort klart, at konsulent og områdechef kommer til at rykke tættere på i forhold til tilsynsanliggender og udviklingspunkter. De vil gå i tættere dialog om det enkelte dagtilbuds niveau. Og tilsynet skal undersøge, om dagtilbuddet bliver drevet på en økonomisk forsvarlig måde. Et af de nye fokuspunkter bliver børns overvægt, hvilket kan være problematisk, fordi man som pædagogisk personale skal ind og intervenere i familierne. Her skal DTLAA ind og arbejde for et samarbejde med sundhedsplejen igen er kodeordet tidlig indsats. Inklusion Inklusion baserer sig langt hen ad vejen på situationsfornemmelser. Ruth efterlyser, at personalet uddannes mere teoretisk i etik og dømmekraft, når det handler om inklusion. Pædagogisk kvalitet Dagtilbuds succes måles groft sagt - på om økonomien hænger sammen ikke på den pædagogiske indsats. DTLAA skal sætte kvalitetsbegrebet til debat i Aarhus Kommune. Hvad er kvalitet og hvordan ser det ud på bundlinjen? Hvordan kan pædagogisk kvalitet omdannes til kroner og ører? Hvordan er det, vi måler på kvalitet i vores dagtilbud? Vi mangler noget, vi kan måle kvalitet på set i børnenes optik vi glemmer deres perspektiv og den læring, der ligger i legen. Vi skal sætte fokus på mellemrummene; på de ting der sker, når der ikke sker noget? Det er dér dybden er og det én af de ting, vi aldrig bliver målt på.

10 Hvornår måler vi på børnenes generelle udvikling og dannelse? Det gør vi ikke! Hvordan kan vi gøre det? I den offentlige debat er det fx familievejleder Lola Jensen som får taletid og sætter en form for dagsorden for forældrene. Hvordan kan vi som fagfolk få en stemme i den debat? - Være med til at give den dybde? Ruth og Morten forbereder et oplæg om kvalitet til repræsentantskabsmødet den 31. Oktober. Emnet skal være omdrejningspunkt for mødet. Hvordan kan vi dagsordensætte dagtilbud i forhold til folkeskolen gennem kvalitet? Måske et tankeeksperiment (evt. på et inspirationsmøde for alle DTL) : Nu har vi fået en folkeskolereform. Hvis DTLAA skal lave et bud på en daginstitutionsreform hvordan skal den så se ud? Punkter til chefgruppemødet Næste møde er den 17. September kl vi foreslår at lade det være til kl Vi inviterer dem ud til én af os. Temaet: pædagogisk kvalitet set i et ledelsesperspektiv.. Hvad tænker cheferne i forhold til udvikling af kvalitet? Der er flere forskellige virkeligheder derude: Forskernes, kvalitetsrapporternes, vores. Kan vi få det til at gå op i en højere enhed? Det er vigtigt, at vi har planlagt mødet og er godt forberedt. (Måske Ruth og Morten kan være på forkant med deres oplæg til repræsentantskabsmødet den 31. Okt?)

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 1. Valg af dirigent Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere og referent Lone blev

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 31. oktober 2014 1. Orientering fra 1) Formanden DTLAa haft et læserbrev i Stiften samme dag som Marianne Gilbert fra

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO ÅFO er interesseorganisation for forældre i Århus med børn i dagtilbud, SFO og klub. Vi varetager forældrenes

Læs mere

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Fusionsplan vil indeholde 4 spor: Det faglige spor pædagogikken (professionel kapital) Medarbejder spor trivsel (social kapital)

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013

Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013 DTLÅ dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Afbud fra Oddervej Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013 Orientering fra 1) Bestyrelsen a) DTLÅ har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september på Rosenstien

Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september på Rosenstien Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september 13.00-15.00 på Rosenstien 1) Input til to høringssvar Mobilitetspolitikken Mobilitetspolitikken handler udelukkende om at give mulighed for, at

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 31. jan 2014 Rosenstien 2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Orientering fra: 1) Bestyrelsen Kristine til møde med

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

NORD At vi oplever, at der er et fælles billede af hvad kerneopgaven er. At vi bruger at vidensdele At vi taler samme sprog omkring god kvalitet

NORD At vi oplever, at der er et fælles billede af hvad kerneopgaven er. At vi bruger at vidensdele At vi taler samme sprog omkring god kvalitet Kompetenceudvikling NORD sætter spor. Med hjerne og hjerte sikrer vi det gode barneliv. Sammen gør vi en forskel. Italesætte: Kerneopgaven Den gode kvalitet Foretage : Vidensdeling Gå i dialog med : Medarbejder

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 5. September 2014 1. Orientering fra 1) Bestyrelsen Kristine har holdt møde med Marianne Gilbert, konstitueret formand

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. februar 2016 0BStyrket trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016

Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016 Notat Emne Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune Børn og Unge Den 27. juni 2016 1. Baggrund I forbindelse med spørgsmål fra SF om dagtilbudsbestyrelsers

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Vær MED. Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg

Vær MED. Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg Vær MED Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg MED-idéen Idéen med MED-udvalgene i Aarhus Kommune er at: MED skal samarbejde om kommunens mål og opgaver MED skal skabe gode rammer for

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den kl

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den kl Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den 28.4.2015 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Heino Hermann, Jørgen Hulgaard, Kim Frandsen, Lone Jensen, Kim Andersen, Thomas Glanz, Mette

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Afbud: Ruth, Diana, Skanderborgvej og Grenåvej Øst 1. Orientering fra Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 23. januar 2015 1) Bestyrelsen Sanna Lassen tager

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt,

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere