DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus"

Transkript

1 DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre, hvis vi gør dem på andre måder? Der er afsat penge til, at en gruppe kompetente mennesker kan gå sammen og lave underholdning. Alle foredragsholdere er på plads; på programmet er: - Brenda Taggart fra University of London, forsker i kvalitet i dagtilbud - Jacob Torfing fra RUC, forsker bl.a i samarbejdsdrevet innovation i det offentlige - Anders Seneca fra Dogmekompagniet, forfatter til Kend din kerneopgave. Der har været møde i Personale om Lokallønsforhandlinger. Vi har bedt om, at de sætter et kursusforløb i gang om forhandlinger og forhandlingsteknik og opfordret til, at der kommer et modul med i styringsværktøjet, hvor vi kan holde øje med lokallønsmidler. De er også blevet opfordret til at holde os løbende orienteret via ugepakken. Ruth og Kristine har været til møde med direktøren og de andre lederforeninger omkring Kvalitetsrapporterne. Der er møde igen efter sommerferien for at drøfte hvilke punkter, der skal trækkes med ind i byrådsindstillingen. Oplægget til afrapportering og forberedelse til byrådsindstillingen, kan læses her. b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer Familieprojektet starter i efteråret 2015 Merete Graarup kommer rundt og orienterer på alle veje og et dagtilbud fra hver vej skal byde ind med en pædagog, som kan undervise. Kristine er kommet med i styregruppen for projektet. Ruth og Kristine tager op på næste møde i styregruppen i PA, at det vil være fornuftigt, at tænke mere i helheder og samarbejder i den type projekter. DTLAA skal problematisere, at Sundhed og trivsel sætter så stort projekt i søen uden at spørge 0-6- års- området. Kan vi lave en fast procedure for den slags, så det ikke sker igen?

2 Karin sidder i interessegruppe omkring praktik, men føler sig ikke godt nok informeret og klædt på til at håndtere den nye praktikordning. Martin Hundrup sidder med til møder med seminariet, men vi mangler et tilbageløb. Kristine tager kontakt. Karin er desuden inviteret til at være DTLAA s repræsentant i en gruppe om ny rotationsordning. Steen deltager i samtaler ved ansættelse af kontorchefer i både Personale og Ledelse og organisation i denne uge. Jan Grand sender mail i denne uge til alle DTL omkring detaljer i energibudgetter. (Som beskrevet i referat fra sidste repræsentantskabsmøde) Han har modtaget en forklaring på baggrunden for at foreslå ændringer i budgettildelingsmodellen, den sender han også ud til alle. Han slår fast, at tildelingsmodellen og størrelsen på energibudgetter ikke hænger sammen; så DTLAA skal behandle det som to særskilte ting. Morten fra styregruppen om kommunikation: Der er udarbejdet en vision om at lave én fælles portal med ét password på tværs af alle magistrater. Næste step er godkendelse i direktionen. Bestyrelsens arbejde evaluering og fremadrettet Evaluering Der er bred enighed om, at formanden har gjort et godt stykke arbejde og har konsolideret sig og dermed foreningen - i det forgangne år. Der er til gengæld også enighed om, at hun har alt for meget om ørerne, og at bestyrelsen skal prøve at afhjælpe noget af det og klæde hende godt på til de ting, hun skal gå ind i. Størstedelen af bestyrelsen oplever, at DTLAA gør sig gældende i Børn og Unge, vi bliver inviteret, og der bliver lyttet - dog primært fra embedsmændene. Den interne kommunikation er blevet bedre, men der er stadig plads til forbedring i forhold til at inddrage alle DTL og repræsentantskabet som i øvrigt får ros for at være aktive og involverede. Der er i perioder lange pauser i bestyrelsens kommunikation; er det muligt med tættere kontakt, så vi er bedre orienteret om hinandens arbejde i bestyrelsen? Fremadrettet En mulig udsigt til distriktsledelse optager mange af bestyrelsesmedlemmerne blandt andet fordi der bliver talt om det i områderne. Flere er inde på, at administrative fællesskaber er første skridt på vejen. DTLAA skal gå i offensiven i forhold til ændringer i organiseringen. Bestyrelsen skal være skarpere på at få sat en dagsorden til chefgruppemøderne. Møderne er flere gange aflyst, fordi vi ikke har haft en dagsorden med kød på. Måske skal der udpeges én til at samle op på, hvilke temaer vi skal bringe op på chefniveau.

3 Bestyrelsen skal fortsat have en opmærksomhed på tilbageløb og inddragelse af både repræsentantskabet og alle de DTL, som ikke sidder med der. Der skal fokus på at få dem informeret og få sikret at alle kommer med. Også tilbageløb fra kontakt- og interessegrupper er vigtigt. DTLAA har tendens til at være reaktive. Vi reagerer på de ting, der kommer fra Børn og Unge. Det kommende år vil vi fokusere på at være mere proaktive; altså selv sætte nogen ting på dagsordenen, som VI vil og finder vigtige. Formandsskabet skal styrkes ved at: 1) Steen og Kristine sætter sig sammen og fastlægger nogle procedurer og principper for arbejdsgange fx i forhold til møder, fordeling af opgaver og deling af viden. Beskrivelser af: a) Principper og procedurer for uddelegering Hvordan får I henvendelser vurderet og bragt ud i kredsen; hvem der deltager i hvad? Kristines mange møder skal bestyrelsen informeres/inddrages skal de i højere grad uddelegeres? Husk matrixen. b) Procedure for Kommunikation/information til bestyrelse/repræsentantskab frem- /tilbageløb. Brug Lone hjemmesiden mails nyhedsbreve. c) Administrativ understøttelse af formandsskabet skal alle henvendelserne i stedet havne hos en administrativ enhed, som sorterer? Forslag til formandsskabets overvejelse: Skal bestyrelsen mødes hyppigere; i kortere tid og få koordineret/uddelegeret/afrapporteret fra møder mm? 2) Bestyrelsesmedlemmerne har fordelt sig på områder, som de forpligter sig på at orientere sig indenfor, have fingeren på pulsen og holde formandsskabet (og bestyrelsen) opdateret på, hvad der rører sig. Hver især skal blive bedre til at kigge i Matrixen og sende opgaven videre til dem, det sorterer under med Kristine på Cc. Distriktsledelse Claus, Karin, Morten, Jan F Skolereform Ruth, Morten Ledelse Ruth, Claus, Diana Pædagogik Ruth Arbejdsmiljø Diana HMU Diana

4 Inklusion Morten, Jan G IT Jan F Haver til maver Ruth Efter/videreudd. af pæd. Claus Samarb. med udd.inst. Karin Formandsskabet skal have en særlig opmærksomhed på: Temadrøftelserne (budget): Uddannelse til alle Tidlig indsats Sundhed og trivsel Inklusion Kvalitetsrapporterne Administrative fællesskaber HMU Samarbejde med de faglige organisationer (BUPL) Samarbejde med lederforeningerne Samarbejde med forældreorganisationen Samarbejde med rådmanden Børn og Unge- Udvalget Chefgruppemøder Samarbejde med Børn- og Unge- chefen Budgetforhandlinger TR- strukturen 3) Kristine skal informere bestyrelsen om, hvad hun har brug for input til. 4) Bestyrelsesmedlemmer og DTL er generelt sætter Kristine på Cc i mail- henvendelser til forvaltningen, som er på vegne af DTLAA, eller som kan have principiel interesse for DTLAA. DTLAA skal særligt være proaktive på følgende områder: Der kommer ny formand i BUPL Aarhus. Vi skal invitere til dialog og få etableret et godt samarbejde fra første færd. Vi har fået ny rådmand, som er oprigtigt interesseret i at blive klogere på vores område og lytter til gode argumenter. Vi skal huske dialogen med ham. Børn- og Unge- udvalget er for størsteparten nye i både udvalg og byråd. Også de er lydhøre overfor den viden, vi kommer med. Strategier

5 Hvordan håndterer vi tingene, så vi gør vores indflydelse gældende? Det politiske Aktuelt er der en række politiske emner, som presser sig på i forbindelse med effektiviseringerne: 1) Høringssvar til forslag til udmøntning af effektiviseringer, herunder Administrative fællesskaber Det står ikke beskrevet i forslaget, men til møder om effektivisering er det sagt ret tydeligt, at det ikke bliver et valg. Planen er at indføre administrative fællesskaber mellem DT og skoler i alle lokaldistrikter. Kristine har pointeret, at dagtilbuddene er organiseret administrativt på mange forskellige måder, som fungerer. Hun har spurgt til, om et DT kan få lov at aflevere de kr. og så vælge en anden løsning; det blev et nej. Vinkler på et høringssvar: Det er et indgreb i det decentrale råderum. Det bliver rullet ud på en måde, så vi bliver kørt over. Vores medarbejdere er specialiseret ind forskellige faggrupper og overenskomster. Vi har en bekymring for, at det bliver en dårligere løsning. Bliver vores administration mere effektiv af det? Hvem har den ledelsesmæssige kompetence? Kan vi fortsat få det, vi beder om i forhold til administrativ understøttelse? Fx intern pladsanvisning. Det økonomiske argument er det bærende element i det her ikke en faglig eller kvalitetsmæssig begrundelse. Spørg evt. om erfaringer fra dem, der allerede gør det. (Trige- Spørring) Der nedsættes en arbejdsgruppe (Jan G, Diana og Lone) De laver en survey, som sendes til alle DT. (Fx undersøgelse af antal timer til administration, hvordan samarbejdes administrativt og hvad de ser som fordele og ulemper ved det?) Resultatet vil blandt andet danne baggrunden for et høringssvar. Der er bestyrelsesmøde den 13. August. Udkastet til høringssvar skal være færdigt der. Der burde findes en opsamling/rapport/evaluering på pilotprojekterne. Jan efterlyser den ved Søren Jermiin. 2) Budgetforhandlinger Der kommer fokus på : Sprog. Generel sproglig indsats sprogvurderingen er frivillig man har en fornemmelse af, at man ikke får fat på alle dem med et behov. Sundhed og børns overvægt. Inklusion Fokus på udsathed

6 Tidlig indsats drøftes i denne uge. DTLAA s fokus skal være på tidlig indsats og forældresamarbejde. Tidlig indsats Groft sagt kan alle punkterne ligge under tidlig indsats, som derfor bør vægtes ekstremt højt. Vi skal have en dialog med politikerne om, hvordan vi kan gøre det her endnu bedre. Lidt firkantet sat op er alle indsatser i skolen en reaktion på en forsømt tidlig indsats. Fx sprog og sundhed hvor får vi den bedste effekt af at bruge pengene i skolen eller på 0-6- års- området? Vi skal ved enhver given lejlighed minde dem om Heckmann- kurven, som giver et meget tydeligt svar på det spørgsmål. Vi skal udfordre vores eget system i Børn og Unge hvordan kan de være med til at understøtte det her? Og kodeordet er ikke kun tidlig indsats det er tidligere koordineret indsats. Forældresamarbejde DTLAA skal prøve at sætte en debat i gang om, hvad man vil med forældresamarbejdet i Aarhus Kommune. Kan vi arbejde helt anderledes med forældresamarbejdet og bruge en anden retorik? Vi har inklusions- og sprogvejledere skal vi have forældrevejledere? Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe (Diana, Morten, Ruth, Kristine), som dykker ned i tidlig indsats. Hvordan skal systemet understøtte os i forhold til de politiske effektmål? Og hvilke effektmål vil vi foreslå dem? I forhold til budgettet skal vi gøre opmærksomme på, at det kræver penge, hvis alle skal klædes på til de opgaver ude i DT. Gruppen prøver at samles 1,5 time inden sommerferien ellers i august. 3) Fusion af dagtilbud Børn og unge stræber efter, at kommunen som hovedprincip organiserer sig med ét dagtilbud pr. skoledistrikt. Der er blevet talt om fusion af dagtilbud til effektiviseringsmøderne. Bestyrelsen er stort set enige om, at princippet om ét dagtilbud til én skole giver størst sammenhængskraft i lokalområdet og dermed er til gavn for kerneydelsen. Et synspunkt er, at i forholdet til skolen er tyngden ikke ligeligt fordelt, hvis vi er to små dagtilbud og én stor skole. Samarbejdstyngden bliver mere ligeværdig, hvis man slår de to små dagtilbud sammen. Vi bliver stærkere, jo større vi er.

7 Et andet synspunkt er, at det måske i højere grad afhænger af lederne både på skolen og DTL og det er vigtigt, at vi som DTL står tidligt op og agerer som ligeværdige med vores lederkolleger på skolen. På sigt vil ét dagtilbud pr. skole måske stille dagtilbuddene strategisk stærkere, hvis det på et tidspunkt bliver en realitet med fælles ledelse. Bestyrelsen er enige om, at det her er én af de sager, hvor DTLAA skal være proaktive. Foreningen skal gå forrest i at arbejde for, at der bliver lavet nogle ordentlige processer/procedurer/principper for de fusioner, som kommer fremover. Og proceduren skal være gennemsigtig og lagt åbent ud fra starten. Lige nu er det op til områdecheferne, hvilket giver meget forskellige processer. DTLAA skal opfordre til, at der vurderes på hver enkelt sag. Nogle steder giver det bare ikke mening at have ét dagtilbud/én skole. Nogle dagtilbud blive meget store (budget på 80 millioner) også meget større end den tilhørende skole. Hvis dagtilbuddene bliver så store, skal DTLAA arbejde for at dagtilbuddene får råderum til at organisere sig ledelsesmæssigt, som det giver bedst mening. DTLAA skal sætte principper for dagtilbuds størrelse til diskussion. Er der noget, som er for stort eller småt? Et af de største problemer i de processer, vi har set, har været, at de involverede dagtilbud og ikke mindst DTL har været i undtagelsestilstand i et år. Det er en belastning for det psykiske arbejdsmiljø og det giver ikke kvalitet. En del- problematik i dét er, at DTL som de eneste ledere ikke er reglementsansatte, og dermed har vi ikke tre års løn, hvis vi bliver tilovers i en fusion; vi går i udviklingspolitik som alle andre medarbejdere. Det betyder, at vi ikke kan arbejde aktivt for vores fremtid, i den (lange) periode processen kører. Det stresser DTLAA skal også pointere problematikken omkring bestyrelsernes store indflydelse i fusionssager. Er det optimalt, at en tilfældig gruppe forældre kan sætte Børn og Unges visioner i stå? Er det områdelederen, der skal være ansvarlig for at det ikke sker, eller vil forvaltningen tage ansvaret? Claus skriver et oplæg til, hvordan vi kan præsentere vores strategi for det. Det har han klar til bestyrelsesmødet den 13. August. 4) Energibudgetter Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 5) Efter/videreuddannelse af pædagoger Igen et felt, hvor DTLAA vil være proaktive: Vi vil foreslå forvaltningen at hæve barren og ambitionsniveauet for efter- og videreuddannelse af pædagoger og PL i Aarhus Kommune.

8 Børn og Unge skal sætte nogle formelle forventninger op til alle medarbejderne, som danner udgangspunkt for en overordnet uddannelsesstrategi for den enkelte. Et krav kunne være, at pædagoger som minimum gennemfører dét, der svarer til en diplomuddannelse altså en kompetencegivende uddannelse med de internationale ETCS- point. Det vil hæve professionalismen og fagligheden i hele Børn og Unge i Aarhus Kommune. Tanken er, at Børn og Unge skræddersyr uddannelsesforløb til vores medarbejdere i samarbejde med byens pædagogiske uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal jobrotation tænkes ind i det. Kommunens fokuspunkter skal naturligvis være omdrejningspunkt for de fleste forløb det kunne fx være tidlig indsats, hvor medarbejdere får et kompetenceløft til at løse opgaven bedst muligt. Det kan desuden have en positiv indflydelse på sygefraværet. Måske vil det blive reduceret, hvis medarbejderne bliver klædt bedre på til at magte opgaven. Debat: Der er mange DT, hvor medarbejderne har masser af videreuddannelse og der er nogen DT, der ikke har. Måske skal vi på forhånd undersøge, hvordan de enkelte afdelingers medarbejdere er uddannet og hvordan de arbejder med kompetenceudvikling nu? Der er ikke enighed om, hvorvidt udspillet skal være, at ALLE medarbejdere skal på ECTS- kurser, eller om det er OK, hvis der er en anden type uddannelse, som giver mere mening for den enkelte. Det bliver et emne til næste repræsentantskabsmøde den 5. September. Claus som har fået idéen - laver et oplæg inden bestyrelsesmødet 13. August, som han sender til repræsentantskabet Hvis vi derefter går videre med forslaget, skal vi nedsætte en ad hoc- gruppe, hvor vi tager PL med, for at få deres input til hvad der kunne være brug for. Arbejdsmiljø I arbejdsmiljøudvalget er der fokus på: Cafédag Traditioner Netværk Social kapital Psykologisk kapital. Udvalget vil i det kommende år have fokus på fortællingen om DTL s egen identitet og

9 rolle. Det bliver sat på dagsordenen på et fælles møde i det kommende år. DTLAA skal i år have fokus på, at en sygemeldt (dagtilbuds)leder står ret alene. Der ikke nogen, der holder fast i én der er ikke et system, som holder hånden under os. Arbejdsmiljømæssigt er der ikke noget oplagt sted at gå hen og få en fortrolig sparring. Man mangler et organ til at tage en dialog om, hvor man er. En uvildig instans som ikke er chef eller arbejdsgiver, men bare én som lytter. Bestyrelsen mener, at det er en generel ledelsesmæssig problematik hvem skal løfte den opgave? Igen ville tjenestemands- lignende vilkår løfte en del af bekymringerne dem der handler om økonomi fra skuldrende. Det er én af de ting, som kan være med til at fjerne den sygemeldtes fokus fra at blive rask. Formandsskabet tager kontakt til de andre lederforeninger og hører, hvad de gør. Og hvis de ikke har et beredskab om de vil være med til at etablere noget. Et forslag lyder på en slags ring- til- en- ven - korps. Det pædagogiske På mødet om kvalitetsrapporterne blev det gjort klart, at konsulent og områdechef kommer til at rykke tættere på i forhold til tilsynsanliggender og udviklingspunkter. De vil gå i tættere dialog om det enkelte dagtilbuds niveau. Og tilsynet skal undersøge, om dagtilbuddet bliver drevet på en økonomisk forsvarlig måde. Et af de nye fokuspunkter bliver børns overvægt, hvilket kan være problematisk, fordi man som pædagogisk personale skal ind og intervenere i familierne. Her skal DTLAA ind og arbejde for et samarbejde med sundhedsplejen igen er kodeordet tidlig indsats. Inklusion Inklusion baserer sig langt hen ad vejen på situationsfornemmelser. Ruth efterlyser, at personalet uddannes mere teoretisk i etik og dømmekraft, når det handler om inklusion. Pædagogisk kvalitet Dagtilbuds succes måles groft sagt - på om økonomien hænger sammen ikke på den pædagogiske indsats. DTLAA skal sætte kvalitetsbegrebet til debat i Aarhus Kommune. Hvad er kvalitet og hvordan ser det ud på bundlinjen? Hvordan kan pædagogisk kvalitet omdannes til kroner og ører? Hvordan er det, vi måler på kvalitet i vores dagtilbud? Vi mangler noget, vi kan måle kvalitet på set i børnenes optik vi glemmer deres perspektiv og den læring, der ligger i legen. Vi skal sætte fokus på mellemrummene; på de ting der sker, når der ikke sker noget? Det er dér dybden er og det én af de ting, vi aldrig bliver målt på.

10 Hvornår måler vi på børnenes generelle udvikling og dannelse? Det gør vi ikke! Hvordan kan vi gøre det? I den offentlige debat er det fx familievejleder Lola Jensen som får taletid og sætter en form for dagsorden for forældrene. Hvordan kan vi som fagfolk få en stemme i den debat? - Være med til at give den dybde? Ruth og Morten forbereder et oplæg om kvalitet til repræsentantskabsmødet den 31. Oktober. Emnet skal være omdrejningspunkt for mødet. Hvordan kan vi dagsordensætte dagtilbud i forhold til folkeskolen gennem kvalitet? Måske et tankeeksperiment (evt. på et inspirationsmøde for alle DTL) : Nu har vi fået en folkeskolereform. Hvis DTLAA skal lave et bud på en daginstitutionsreform hvordan skal den så se ud? Punkter til chefgruppemødet Næste møde er den 17. September kl vi foreslår at lade det være til kl Vi inviterer dem ud til én af os. Temaet: pædagogisk kvalitet set i et ledelsesperspektiv.. Hvad tænker cheferne i forhold til udvikling af kvalitet? Der er flere forskellige virkeligheder derude: Forskernes, kvalitetsrapporternes, vores. Kan vi få det til at gå op i en højere enhed? Det er vigtigt, at vi har planlagt mødet og er godt forberedt. (Måske Ruth og Morten kan være på forkant med deres oplæg til repræsentantskabsmødet den 31. Okt?)

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 1. Valg af dirigent Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere og referent Lone blev

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 5. September 2014 1. Orientering fra 1) Bestyrelsen Kristine har holdt møde med Marianne Gilbert, konstitueret formand

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED 30-04-14 Dato: 30.04.2014 Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK René Bugge, BUF Min lederside forside Ledersiden giver: Fast ramme for: 1. Struktureret og systematisk ledelsesdialog 2. Nemmere at samle op og følg på 3. Vedværende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere