Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene"

Transkript

1 Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Ross W. Greene, ph.d., er tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School som klinisk lektor og grundlægger af Institut for Samarbejdsbaseret Problemløsning ved Afdelingen for Psykiatri på Massachusetts General Hospital. Om metoden har han skrevet to bøger: Det Eksplosive Barn er en generel indføring i Samarbejdsbaseret Problemløsning og især målrettet forældre og pædagoger. Fortabt i Skolen giver lærere og pædagoger konkrete værktøjer i hverdagen. Han har desuden skrevet en lang række indlæg, kapitler og videnskabelige artikler om effekten af Samarbejdsbaseret Problemløsning, diagnosticering og behandling af børn og unge med adfærdsmæssige problemer, stress blandt lærere og hvordan lærer-elev-forholdet fungerer bedst. Ross W. Greene anvendes ofte som konsulent ved almindelige skoler og specialskoler, psykiatriske afdelinger, bofællesskaber, ungdomsinstitutioner og ungdomsfængsler. Han giver forelæsninger over hele verden. af Mette Purup Lærer på Lystrup Skole 2011

2 Indhold 1. Præsentation af Lystrup skole 2. Historien bag at vi nåede til Plan B 3. Grundantagelser 4. Indhold i Samarbejdsorienteret problemløsning 5. Skema over Triggere og uløste problemer 6. Tre voksenreaktioner på eksplosioner: Plan A, Plan B, Plan C 7. De tre trin i Plan B samtalen 8. Forarbejde til Plan B 9. Instruktion til Plan B Spørgsmål Tid

3 Lystrup Skole Forstadsskole fra 1974 bygget i ét plan Har kl. på 3-4 spor Godt 600 elever fordelt i 5 huse Modtager desuden elever fra Ellekærskolens distrikt 594 Vi har et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger Sammensætningen af beboere i Lystrup svarer godt og vel til landsgennemsnittet

4 De udfordrende/udfordrede børn på Lystrup skole Projekt ELLY - relationspædagogik Handleplaner - redskab Værdi-grundlag synlighed Ny pædagogisk leder anerkendende pædagogik Inge Brink Nielsen formidler af Samarbejdsbaseret Problemløsning

5 Handleplan Barnets navn Tid Deltagende personale Pædagoger, lærere, AKT, Ledelse og PPR Ansvarlig tovholder Ledelseskontaktperson STATUS: Generel indledning Vejledende hjælpespørgsmål: Barnets resurser? Barnet fagligt? Barnet motorisk? Barnet sprogligt? Barnets vanskeligheder? Barnets reaktioner på krav? På hvilken måde fungerer barnets kommunikation? Barnets relationer til jævnaldrende børn? Barnets relationer til voksne? Ordlyd fra Socialforvaltningens 50 undersøgelse kan ses som inspiration på side 2 Opkridtning af banen. Tanker og ideer til forløbet

6 MÅL: Hvad vil vi? Hvad skal være opnået efter projektet/emnet/temaet? TEGN: Det er vellykket, når... Hvordan kan den ideelle tilstand/situation inden for det valgte område beskrives? HANDLINGSPLAN: Undervisning SFO AKT Hjemmet Barn Hvad skal vi gøre for at nå de enkelte mål? Hvem gør hvad hvornår?

7 EVALUERING: Hvordan skal de enkelte mål evalueres? Hvilke evalueringsværktøjer skal der bruges? Hvem skal evaluere? Hvornår evaluerer vi? Hvordan skal evalueringen evt. formidles? MØDER: Oversigt over afholdte møder. Til inspiration under STATUS. Ordlyd fra 50 udtalelse: Elevens adfærd og udvikling. Helhedsindtryk. Har der været ændringer i elevens udvikling og sociale situation i den tid skolen har haft kendskab til eleven. Elevens oplevelse af sig selv (selvværd). Er eleven alderssvarende. Familie forhold. Forældresamspil. Forældrenes beskæftigelse/forsørgelse. Boligforhold. Forældresamarbejde. Skoleforhold. Elevens faglige standpunkt. Opmærksomheds- og koncentrationsevne. Stabilt fremmøde. Sundhedsforhold. Grov motorisk udvikling. Fin motorisk udvikling. Psykisk tilstand. Venskaber og fritidsforhold. Elevens social- og følelsesmæssige udvikling herunder elevens samspil med kammerater og voksne i skolen. Familiens netværk. Jeres kendskab til familiens private netværk. Jeres kendskab til familiens offentlige netværk. Andre relevante forhold. Giver elevens udvikling anledning til bekymring. Hvad har skolen gjort for at imødegå en evt. bekymring for eleven. Hvorledes forholder forældrene sig til en evt. bekymring for eleven. Er eleven henvist til f.eks. PPR eller anden samarbejdspartnere.

8 Grundantagelser /værdigrundlag/grundholdning til børn Børn med sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige Børn gør det rigtige, hvis de kan Children do well if they can (Ross Greene) udfordringer mangler vigtige kognitive færdigheder. Find ud af, hvilke kognitive færdigheder barnet mangler, så ved du, hvilke kognitive færdigheder du skal lære barnet. Metoden er ikke så optaget af at stille diagnoser, for vi skal jo rumme børnene uanset hvad! Hvornår finder udfordrende adfærd oftest sted? Når de krav, man stiller til et barn, overstiger barnets evne til at reagere hensigtsmæssigt.

9 Hvad nu hvis grundantagelsen er: Børn gør det rigtige, hvis de vil Så siger vi typisk : Hun vil bare have opmærksomhed det vil alle. Hun mangler evner til at søge opmærksomhed på den hensigtsmæssige måde. Han vil altid have sin vilje det vil alle. At få sin vilje hensigtsmæssigt kræver færdigheder Hun manipulerer med os disse børn er mindst i stand til at være manipulerende. Det kræver forudseenhed, planlægning, impulskontrol og organisering. Han er ikke motiveret Hvorfor skulle et barn ikke ønske at gøre det rigtige? Hun har en forkert indstilling er sikkert blevet misforstået i mange år Han er psykisk syg Han har livsproblemer og skal have hjælp til at håndtere livet uanset hvilken diagnose, der er stillet. Hendes søster var lige sådan ligger det i generne? Forældrene har opdraget ham dårligt udfordrende børn har ofte velopdragne søskende Disse klicheer er udbredte forklaringer og leder os i en blindgyde, som bliver en undskyldning for ikke at gøre noget. Den voksne vil alene opfatte barnet som problemet og skubber det fra sig.

10 Velkendt tilgang til udfordrende børn Tilgang med samarbejdsbaseret problemløsning Børn gør det rigtige, hvis de vil Børn gør det rigtige, hvis de kan Børns udfordrende adfærd er opmærksomhedssøgende og beregnet på, at tvinge den voksne til at give efter Målet er at få børn til at rette sig efter de voksnes anvisninger Redskabet er belønning og straf Fokus: At forholde sig til adfærden efter den er forekommet Børns udfordrende adfærd er et resultat af indlæringsvanskeligheder med hensyn til fleksibilitet, tilpasningsevne og frustrationstolerance Målet er at lære børn de kognitive og følelsesmæssige færdigheder, de mangler Redskabet er Plan B samtaler, hvor den voksne og barnet lærer at arbejde hen imod gensidigt tilfredsstillende løsninger af den udfordrende adfærd Fokus: At forholde sig til at løse og forebygge problemer før de forekommer

11 Indhold i samarbejdsbaseret problemløsning At besvare spørgsmålet: Hvilke manglende tænkeevner og hvilke uløste problemer er baggrunden for den udfordrende adfærd? At blive klar over at jeg som voksne har valgmuligheder for, hvordan jeg reagerer på adfærden, og hvad jeg kan forvente at opnå med hver af de valgmuligheder. At gennemføre en Plan B med succes.

12 Situationsanalyse Situationer med udfordrende adfærd giver oplysninger om: Triggere fx bestemte skoleopgaver, frikvarterer, bestemte klassekammeraters konfrontationer osv. Manglende færdigheder fx. ved overgange, udholdenhed, flere tanker og ideer på én gang, er impulsiv, afvigelser fra plan osv. Indsigt i triggere og manglende færdigheder gør, at udfordrende adfærd bliver meget let at forudse! Triggere er: Situationer og relationer som udløser den eksplosive adfærd.

13

14 Tre voksenreaktioner på eksplosiv adfærd Plan A Plan B Plan C Du skal Er du fordi du? Det er ok Du må ikke Jeg er fordi jeg med mig 1,2,3 (Tavs accept) -at sætte sig igennem -at sætte sig sammen -midlertidig -enten/eller -både/og afkald på -vrede, skam, skyld -samarbejde/partnerskab mine behov -krav, forbud -holdbare løsninger -behold fokus -straf, belønning -gensidig respekt og koncentrer -rigtig/forkert -accept, empati kræfterne på -godt/skidt -anerkendelse en valgt indsats Plan A Plan B Plan C At forfølge egne værdier x x At undgå eksplosioner x x At lære barnet færdigheder At skabe holdbare løsninger x x

15 1.Empati De tre trin i Plan B Empati Definer problemet Invitation - Reflekter barnet følelser og behov med ord, så barnet føler sig hørt og forstået så du siger at - Hjælp barnet med at sætte ord på sin bekymring eller behov i situationen og lad barnet forstå, at dets behov er betydningsfulde for mig Jeg har lagt mærke til at Hvad sker der?/hvad er der i vejen? (Neutralt!) Empati skal sikre: at barnet (og den voksne) bevarer roen at barnets interesser kommer på bordet at barnet tør åbne munden og sige, hvad der er i vejen at den voksne lytter og får forståelse Pas på med overfladisk empati, for det kan give overfladiske/ ingen løsninger.

16 2.Definer problemet Den voksne kommer nu på banen med sit anliggende eller behov. Dette trin er betydningsfuldt, fordi definitionen på et problem er, at der foreligger to parters anliggender, som der ønskes en fælles løsning på. Hvis der kun et ét anliggende på bordet og det er den voksnes er der tale om Plan A. Hvis der kun er tale om barnets anliggende er det Plan C. Det er af stor betydning, at begge parters anliggender er klart definerede, for at der kan findes en løsning. Den voksne kan fx formulere sit anliggende sådan: Jeg er bekymret for om Det er vigtigt for mig, at Jeg vil gerne være sikker på at Jeg sætter stor pris på Jeg vil gerne kunne

17 3. Invitation Nu opfordres barnet til at deltage i en fælles brain storm med ideer, som kan løse problemet for begge parter. Det kunne lyde sådan: Lad os finde ud af, hvordan vi kan løse problemet Lad os se, hvad vi kan finde på Har du nogle ideer? Nå, men jeg har et par stykker, har du lyst til at høre? Hvis barnet bliver træt eller man selv kører fast, er det vigtigt at aftale et nyt møde, så begge parter kan blive friske og få tid til at gennemtænke problemløsningen. Måske har den voksne brug for hjælp hos en kollega?!

18 Situationsanalyse For-arbejde til Plan B Se nu på listen over triggere og uløste problemer. Hvilke vil du/teamet give første prioritet og dermed starte med at træne og løse problemer på? Vælg en konkret situation hvor den prioriterede trigger eller det uløste problem udløste en eksplosiv situation: Hvad udløste barnets eksplosion? Hvad skete der? Hvad sagde barnet? Din egen reaktion (Hvilken plan var det?): Hvad sagde og gjorde du?

19 Instruktion til Plan B samtale 1. Empati og beroligelse af barnet formuler din observation Hold det neutralt Jeg har lagt mærke til Hvad er der i vejen? Bliv ved med at spørge: (hvem, hvad, hvor, hvornår ) Jeg gætter på, at du gerne vil Er det rigtigt forstået? 2. Definer problemet Det er vigtigt for mig Det er min holdning 3. Invitation brug ord som signalerer fælleskab Jeg tænker på, om der findes en måde Mon Vil du være med til at? Opsummer de to parters interesser med ord, der ligger tæt op ad dem, der var indhold i de første to trin Er løsningen realistisk og ok for begge parter? Aftal at vende tilbage til Plan B, hvis løsningen ikke holder

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser

Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser Inge Brink Nielsen December 2010 Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser For nogle år siden måtte den daværende undervisningsminister

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere