Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat"

Transkript

1 Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT Nærværende notat er et supplement til notat af 28. oktober 2007, i hvilken Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er gennemgået, og hvortil nærværende notat knytter sig i forhold til mulighederne i beskæftigelseslovgivningen samt i Lov om specialundervisning til voksne. Med nærværende notat er det hensigten at tilvejebringe et billede af, hvilke muligheder der er for unge i henhold til de beskæftigelsesmæssige love, Lov om aktiv socialpolitik (fremover AKL) samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fremover LAB), når disse sammenholdes med Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (fremover LUU). Der sættes herudover fokus på skole- og uddannelseslovgivningen i form af Lov om specialundervisning af voksne (fremover LSV). Sidste del af notatet har som formål, at afklare relationen mellem Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og dels Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og dels til Lov om social service. Notatet er disponeret som følger og hvor passager i lovgivning og tekst er særligt relevant - er disse fremhævet med fed: 1. Beskæftigelseslovgivningens målgrupper og deres juridiske grundlag. 2. De forskellige forsørgelsesgrundlag, deres juridiske grundlag samt sammenhæng. 3. Kort gennemgang af forskellige forsørgelsesgrundlag, herunder: - kontanthjælp (starthjælp) - revalidering - fleksjob 4. Kort præsentation af de lovgivningsmæssige indsatsmuligheder i LAB, herunder: - vejledning og opkvalificering - virksomhedspraktik - ansættelse med løntilskud 5. Andre støttemuligheder, herunder: - hjælpemidler - mentorordning 6. Andre spørgsmål man skal være opmærksom på. 7. Lov om specialundervisning til voksne.

2 Ad 1: Beskæftigelseslovgivningens målgrupper. Af LAB 2 fremgår, at lovens målgrupper er: 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, 3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes arbejdsevne, 6) personer under 65 år personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, 9) særlig udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov om social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et tilbud efter kapitel 11, 10)personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Det er af afgørende vigtighed, at det klart fremgår, hvilken målgruppe pågældende unge tilhører, idet indsatsmuligheder, sanktioner mv. er forskellige for de enkelte målgrupper. Ligeledes knyttes der til de enkelte målgrupper forskellige supplerende bestemmelser om fx kategorisering for så vidt angår kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. Som udgangspunkt kan unge være omfattet af alle bestemmelsens målgrupper, men nogle af målgrupperne er mere relevante end andre, idet der tages udgangspunkt i unge, som antages at være omfattet af LUU. Således vil der efterfølgende sættes fokus på unges retsstilling i forhold til modtagelse af kontanthjælp (fremover inkluderer anvendelsen af ordet kontanthjælp tillige modtagelse af starthjælp) på grund af andre problemer end ledighed, revalidering samt fleksjob. De relevante målgrupper i bestemmelsen er således: 2.3: Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. 2.4: Revalidender.

3 2.7: Personer i fleksjob. Ad 2: De forskellige forsørgelsesgrundlag, deres juridiske grundlag samt sammenhæng. Som udgangspunkt forholder det sig således, at en borger med et forsørgelsesbehov kompenseres på forskellig vis afhængigt af pågældendes konkrete situation. Såfremt vi antager, at kontanthjælp er den første ydelse, så er denne tidsbegrænset, og har alene til hensigt at etablere et midlertidigt forsørgelsesgrundlag for pågældende person, idet forventningen er, at pågældende kommer (tilbage) på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende. Bliver pågældende ikke i stand til at blive selvforsørgende (igen), da er den næste mulighed revalidering. Revalidering er tilsvarende en midlertidig ydelse, der kan ydes med henblik på at genskabe arbejdsevnen helt eller delvist. Såfremt ingen af de to nævnte midlertidige ydelser kan medvirke til at skabe en forsørgelsessituation for pågældende, da er der mulighed for at etablere et fleksjob. Fleksjob er, modsat kontanthjælp og revalidering, betinget af et varighedskrav. På et slags tidsmæssig skala kan forløbet fx skitseres således: Kontanthjælp Revalidering Fleksjob De midlertidige ydelser De varige ydelser Ad 3: Kort gennemgang af de ovennævnte 3 forskellige forsørgelsesgrundlag. Kontanthjælp/starthjælp: Betingelserne for at oppebære kontanthjælp/starthjælp fremgår af Lov om aktiv socialpolitik, hvoraf følger: 1. Almindelige betingelser om statsborgerskab og bopæl mv. jf At pågældende har været ude for ændringer i sine forhold/udsat for en social begivenhed jf At pågældende ikke kan forsørge sig selv og sine og ej heller har formue jf. 11, At pågældende (og dennes evt. ægtefælle) stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet jf c Kommunen har pligt til at vurdere og følge op på den unges kontanthjælpssag i henhold til 7-10, og skal videre vurdere hvorvidt en sygemeldt kontanthjælpsmodtager har behov for en plan med henblik på at sikre at pågældende får den nødvendige hjælp, således at pågældende hjælpes til at opnå/genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet jf. 12b. Kommunerne er underlagt et rådighedstilsyn fra Arbejdsdirektoratet jf. 13.d-e. For så vidt angår modtagere af kontanthjælp/starthjælp fremgår det af Matchbekendtgørelsen - Bekendtgørelse 1692 af 18. december 2006 om visitation og det individuelle kontaktforløb 6: stk 6: Vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale angives på en skala fra 1-5 jf. dog 7 om matchplacering ved den første henvendelse i kommunen med ansøgning om hjælp: 1) Umiddelbar match. 2) Høj grad af match.

4 3) Delvis match. 4) Lav grad af match. 5) Ingen match. Det fremgår videre af stk. 7, at personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed, placeres i matchkategori 4-5. Det må antages, at unge omfattet LUU i forhold til kontanthjælp vil blive vurderet som havende andre problemer end ledighed, og dermed blive omfattet af LAB 2.3 og matchkategori 4 og 5. Det er i denne forbindelse værd at være opmærksom på, at nævnte unge i langt højere grad vil kunne kompenseres for deres vanskeligheder efter reglerne om revalidering. Revalidering: Målgruppen af revalidender er omfattet af LAB 2.4, og dermed af loven i øvrigt. Adgangen til den uddannelsesmæssige revalidering findes i LAB kap. 10, og den virksomhedsrettede revalidering er hjemlet i kap. 11. Herudover reguleres revalideringsområdet i AKL kap. 6, hvoraf bla. følgende betingelser for revalidering fremgår: 1. At der skal være tale om en begrænsning i arbejdsevnen 2. At det er nødvendigt at revalidere for at pågældende kan blive selvforsørgende 3. At det er sandsynligt, at revalidenden via revalideringen bliver helt/delvist selvforsørgende Revalidering ydes fortsat ud fra det kortest mulige tidsperspektiv jf. 49, og kan maksimalt planlægges for et 5-årigt forløb dog med mulighed for forlængelse fx grundet sygdom jf. 56. Der er mulighed for at yde supplerende støtte til revalidender til fx uddannelsesbetingede udgifter jf. 63 hvilket tillige gælder under forrevalideringsforløb, hvor pågældende bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag fx kontanthjælp. Herudover evt. nødvendige merudgifter til bolig, såfremt revalidenden modtager halv revalideringsydelse grundet pågældende er under 25 år jf a. En revalidend oppebærer enten revalideringsydelse, praktik/elev/lærlingeløn eller løn jf. 51, og yderligere regler for beregning af revalideringsydelsen fremgår af samt Om arbejde i forbindelse med et revalideringsforløb jf. 57. Man kan godt revalideres til selvstændig erhvervsdrivende jf I forbindelse med en revalidering skal der udarbejdes en jobplan, når det erhvervsmæssige sigte er afklaret jf. 50. Frem til dette tidspunkt hvor det erhvervsmæssige sigte er afklaret - er der tale om forrevalidering dvs. erhvervsmodnende/afklarende forløb jf. 46.1, og forrevalidenden bevarer under dette forløb sit hidtidige forsørgelsesgrundlag jf Vær opmærksom på, at 5-års-fristen i 49 først regnes fra dette tidspunkt.

5 Væsentligt i forhold til revalideringspørgsmålet og ofte forekommende begrundelser for afslag herpå er, at personer der er tættere på arbejdsmarkedet (lettere sager) de som er modtagere af a- dagpenge, sygedagpenge samt kontanthjælp/starthjælp ofte får afslag på revalidering med henvisning til, at det ikke er nødvendigt at revalidere dvs. betingelse 2. Personer, som er længere fra arbejdsmarkedet dvs. tættere på fleksjob og/eller førtidspension modtager derimod ofte afslag på revalidering med henvisning til, at det ikke er sandsynligt, at de dermed bliver selvforsørgende dvs. betingelse 3. Vær opmærksom på sidstnævnte to forhold, idet det ofte vil være muligt sagligt at argumentere for et revalideringsforløb i en eller anden form. Fleksjob: Reglerne om fleksjob fremgår af LAB kap. 13. Dog er reglerne om ledighedsydelse (fleksjobberes arbejdsløshedsunderstøttelse) placeret i AKL kap. 7. Personkredsen der er omfattet af reglerne om fleksjob er personer med en varigt nedsat arbejdsevne jf. 69 stk. 1. Pågældende skal herudover opfylde følgende betingelser: 1. Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår - 70 stk Alle relevante tilbud for at bringe eller fastholde pågældende i ordinær beskæftigelse har været afprøvet medmindre det er åbenbart formålsløst - 70 stk. 2. (Se hertil N-8-07) Kravene til indholdet af en afgørelse om fleksjob skal opfylde en række betingelser jf. i denne forbindelse LAB 70a. Arbejdsgiver betaler løn til den ansatte i fleksjob, og kommunen yder dernæst arbejdsgiveren løntilskud (1/2 eller 2/3), som beregnes på baggrund af 71. Arbejdsvilkår i øvrigt reguleres i Omkring pågældendes vilkår i forbindelse med ledighed i fleksjob, se 73b-73c. Der er herudover er der mulighed for en mentorordning jf a. En person i fleksjob kan få et fleksjobbevis jf. 74b. Regler for fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende jf. 75. Ad 4: Kort præsentation af de lovgivningsmæssige indsatsmuligheder i LAB. Indsatsen i forhold til samtlige målgrupper i LAB 2 er tillige reguleret i LAB. Således fremgår det af lovens afsnit IV, hvorledes de enkelte tilbudsmuligheder i redskabsviften er reguleret. Udgangspunktet for mulighederne tages dog i 22, hvoraf fremgår: 22. Staten og kommunen kan give tilbud om følgende: 1) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10, 2) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og 3) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12. Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en jobplan, jf. kapitel 9. Stk. 3. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

6 Stk. 4. For de i 2, nr. 1-3, nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse. Det fremgår herefter af de enkelte kapitler, der regulerer det enkelte tilbud/redskab, fx hvilken tidsmæssig ramme mv. der gælder for den enkelte målgruppe i forbindelse med netop dette tilbud. Vær opmærksom på, at man stort set kan give de samme tilbud, som tidligere kunne tilbydes i henhold til AKL dog med en kortere ydelsesperiode i henhold til de i dag gældende regler. For så vidt angår vejledning og opkvalificering efter LAB kap. 10, så kan unge anvende disse regler, såfremt de modtager kontanthjælp/starthjælp eller er under revalidering. Tilbud i henhold til dette kapitel skal udvikle eller afdække den unges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet jf. 32 stk. 3. Kapitlet kan af unge med særlige behov anvendes i forbindelse med uddannelsesmæssig revalidering samt for kontanthjælpsmodtagere til SU-berettigende uddannelser, såfremt den unge har opbrugt retten til SU (de formodes dermed at have haft retten!) eller den unge har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Er den unge omfattet af kap. 10, da er der mulighed for at yde befordringsgodtgørelse eller godtgørelse efter 39, hvortil kommer yderligere støtte efter 40 (se nedenfor under punkt 5). For så vidt angår kap. 11 om virksomhedspraktik, så kan den unge anvende dette kapitel, såfremt pågældende modtager kontanthjælp/starthjælp eller er omfattet af revalidering. Tilbud i henhold til dette kapitel anvendes til at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt til at afklare beskæftigelsesmål jf. 42 stk. 3. For unge der modtager kontanthjælp/starthjælp på grund af andre problemer end ledighed, er under revalidering (i form af virksomhedsrevalidering) eller i fleksjob kan et tilbud efter dette kapitel som udgangspunkt vare op til 13 uger jf. 44 stk. 1, nr. 4. Denne periode kan dog forlænges op til 26 uger eller uden egentlig tidsbegrænsning efter stk. 2. Er pågældende under revalidering fastsættes varigheden i revalideringsplanen jf. stk. 3. Der kan ydes befordringsgodtgørelse eller godtgørelse efter 46 og tilsvarende yderligere støtte efter 47 (se nedenfor under punkt 5). Efter LAB kap. 12 kan en ung modtager af kontanthjælp/starthjælp eller revalidering ansættes i job med løntilskud jf. 51, og tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer jf. 52 stk. 2, nr. 1. Varigheden af tilbuddet er op til et år for personer under revalidering dog udover et år jf. 53.

7 Ad 5: Andre støttemuligheder. Af LAB 76 fremgår, at der kan ydes tilskud til hjælpemidler mv., og af 77 fremgår de supplerende betingelser for at opnå støtte til disse hjælpemidler: 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån under forudsætning af, at det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet. Stk. 3. Til personer, der er omfattet af 2, nr. 4, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance. 77. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til personlig assistance, at assistancen er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler Ovennævnte bestemmelser er gældende for alle lovens målgrupper og suppleres yderligere af Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Videre fremgår det af LAB 78-81, at der kan ydes støtte til en mentorfunktion. Denne mentorfunktions formål er, at styrke den pågældende borgers introduktion på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen (fx sidemandsoplæring ), og støtten kan gives til dækning af virksomhedens/uddannelsesinstitutionens lønomkostninger til mentoren samt køb af uddannelse til mentoren. 78. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

8 Stk. 3. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre virksomhed kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Stk. 4. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet. Udover ovennævnte to støttemuligheder ydes der i henhold til 82 befordringsgodtgørelse til følgende målgrupper: 2.1, 2.4, 2.5 (forsikrede, revalidender, sygedagpengemodtagere), når disse deltager i tilbud efter kap For så vidt angår målgrupperne: 2.2 og 2.3 (kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere), så har disse mulighed for at opnå godtgørelse i henhold til 83, dog max. kr. 1000/mdr. ved deltagelse i tilbud efter kap Ad 6: Andre spørgsmål man skal være opmærksom på. a) Forsikring af personen ved tilbud efter LAB kap Som udgangspunkt er en person, der modtager en overførselsindkomst fra kommunen ikke omfattet af Arbejdsskadesikringsloven jf. fx SM U 4-95 og SM U Denne vurdering hviler på et nyttekriterium, idet pågældende ikke anses for at have udført et stykke selvstændigt arbejde af væsentligt nytte for pågældende virksomhed. Opfylder pågældende person nævnte nyttekriterum, da er det fx den konkrete arbejdsgiver, der har anmeldelsespligt, og det er den pågældende arbejdsgivers forsikringsselskab, der er erstatningspligtigt. For de som ikke opfylder omtalte nyttekriterium er der gennemført en særordning i LAB 113 jf. bekendtgørelse nr af 14. december Det fremgår heraf, at det er staten (for LAB 2.1), og kommunen (for LAB 2.2-5, 2.7), der har pligt til at sikre de pågældende personer i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til LAB kap jf. nævnte bekendtgørelse 1-2. Anmeldelse foretages på blanketter, som kan hentes på Ad 7: Lov om specialundervisning til voksne. Lov om specialundervisning til voksne (LVU) er fra 3. juli 2000, og suppleres af en bekendtgørelse (Bkg) af 1. januar Nedenfor er der henvist til bestemmelser i Bkg., idet der i selve LVU indeholdes en række bemyndigelsesbestemmelser, som er udmøntet i Bkg.

9 Specialundervisningen i henhold til LVU er rettet mod voksne, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicap som følge af funktionsnedsættelsen og som ikke kan modtage tilbud med henblik herpå efter anden lovgivning. Tilbuddet skal medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagernes mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. Omfattet er både specialundervisning og specialpædagogisk bistand og fagundervisning kan indgå. For unge indenfor Ligeværds interesseområde er der centralt, at tilbud efter LVU kan tilrettelægges som særlige ungdomsuddannelsesforløb jf. 2 stk. 3. Tilbud skal gives af den unges opholdskommune, som forud for tilbuddet skal sørge for, at den unges forudsætninger og behov er afdækket jf. 3 stk.1. Selve afdækningen skal kommunen iagttage fx behovet for anvendelse af VISO jf. 6. Skal tilbud iværksættes skal kommunen udarbejde undervisningsplan i samråd med den unge, og under forløbet skal afholdes opfølgende samråd mellem kommunen og den unge, og planen revideres om nødvendigt jf. 3 stk Undervisningsmidler stilles gratis til rådighed jf. 4. Kommunen kan henvise den unge til regionen med en indstilling om, at den unges behov bedst kan varetages med et tilbud i form af en regional foranstaltning, hvorefter regionsrådet træffer en afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen jf. 5. Kommunens kan i øvrigt henlægge sine beføjelser i henhold til LVU til regionsrådet eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner jf. 7. Befordringsbehov vurderes på baggrund af en lægeerklæring jf. 8, og fastsættes på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde jf. 9, og der kan ydes befordringsgodtgørelse til unge uden særligt befordringsbehov ved afstand på over 22 km jf. 10. Afgørelser af retlig karakter fra kommunalbestyrelse eller regionsråd kan påklages til Klagenævnte for vidtgående specialundervisning jf. 17 stk. 1 og 3.

10 Forholdet til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Det fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 1, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område, 1, stk. 2, hvilke love der omfattes af retssikkerhedslovens bestemmelser. Retssikkerhedsloven gælder, som lovens navn antyder, for den sociale lovgivning. At en lov er omfattet af retssikkerhedsloven medfører for bestemte forhold en række fordele såvel for for borgeren/den unge som for kommunerne. Det gælder eksempelvis - den kommune borgeren/den unge skal forholde sig til - mellemkommunale forhold om opholdskommune, handlekommune og refusion - sagsbehandlingsregler om dialogprincip m.v. - ankeregler LUU er ikke blandt de omfattede love. LUU og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 974 af om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henviser ikke til retssikkerhedsloven. Hvilken kommune Det fremgår af LUUs 2, stk. 1, 2. pkt., at pligten til at tilbyde den unge et LUU-forløb påhviler den kommune, i hvis folkeregister den unge er registreret. Afgørelse af, hvor den unge skal være registreret i folkeregisteret, sker således efter CPR-lovens regler. Det vil i praksis sige i den kommune, i hvilken den unge har sin bopæl. Det vil, om overhovedet muligt, kun undtagelsesvist kunne lade sig gøre, at den unge bevarer sin registrering i den hidtidige kommune. LUU pålægger i 1, stk. 3, kommunalbestyrelsen at sikre, at unge orienteres om uddannelsestilbuddet. LUU-bekendtgørelsen gentager denne forpligtelse i 2, stk. 1. I de tilfælde, i hvilke den kommune, der efter lovens 1 skal orientere den unge om LUU-tilbuddet, er den samme som den kommune, der efter lovens 2, stk. 1, 2. pkt., har pligt til at tilbyde den unge et LUU-forløb, vil der ikke opstå problemer om kommunetilhørsforholdet. I alle øvrige tilfælde vil kommunetilhørsforholdet kunne give anledning til problemer, idet i hvert fald 2 kommuner vil skulle involveres i den unges sag. For det første vil det forekomme, at den unges LUU-sag behandles af en kommune (den unges aktuelle bopælskommune), og at den unges øvrige forhold, herunder sociale forhold af servicemæssig og beskæftigelsesmæssig art behandles af en anden kommune, idet det er almindeligt forekommende, at beliggenhedskommunen for skolesteder m.v. indgår aftale med den unges oprindelige opholdskommune om, at denne kommune forbliver handlekommune for den unge. En sådan aftale kan ikke indgås efter LUU, dels fordi en myndigheds kompetence ikke uden for ganske særlige situationer kan delegeres til en anden myndighed, dels fordi hverken LUU eller LUUbekendtgørelsen indeholder en hjemmel til at delegere myndighedskompetencen efter LUU til en anden

11 kommune, heller ikke ved aftale, således som tilfældet er efter retssikkerhedsloven. For det andet kan det ikke påregnes, at den unge går i gang med en LUU-uddannelse umiddebart i fortsættelse af folkeskoleforløbets afslutning. LUU giver i 2, stk. 3, jf. LUU-bekendtgørelsens 2, stk. 2, således mulighed for, at den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. For det tredie kan der være tale om en ung, der indtil sit fyldte 18. år vil have ophold uden for hjemmet, og for hvilken der efter Lov om social service skal etableres efterværn efter lovens 76. Serviceloven stiller krav om, at den ungtes handleplan i så tilfælde revideres, og at revision påbegyndes senest 6 måneder før, at den unge fylder 18 år. Det synes relevant, jf. Lov om social service 140, om kravene til revisionens indhold, at uddannelsesplanen indskrives i den sociale handleplan eller dog i det mindste koordineres med den. Mellemkommunal refusion LUU er ikke omfattet af retssikkerhedslovens 9c om mellemkommunal refusion, og LUU indeholder ikke som f.eks. folkeskoleloven og lov om specialundervisning til voksne en særskilt hjemmel for bopælskommunen til at afkræve den kommune, som har iværksat et ophold i et uddannelsessted grundet den unges særlige behov, udgifterne ved den indsats, som LUU forpligter til. Dette forhold behøver ikke i sig selv at give problemer for den unge, men det kan ikke udelukkes, at der vil være en almindelig træghed i kommunerne med hensyn til tidligt at indgå i forløb af den her omhandlede karakter, så længe der ikke er et refusionsgrundlag svarende til folkeskolelovens 49 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 24. april Sagsbehandlingsreglerne Kommunens sagsbehandling vil skulle følge reglerne i forvaltningslove, offentlighedsloven og persondataloven samt følge de almindeligt gældende uskrevne forvaltningsprincipper og principper for god forvaltningsskik. Det er derfor positivt, at LUU i 3, stk. 2, indeholder en bestemmelse om, at indstilling om optagelse på ungdomsuddannelsen skal ske efter samråd med den unge og dennes forældre.

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere