Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat"

Transkript

1 Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT Nærværende notat er et supplement til notat af 28. oktober 2007, i hvilken Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er gennemgået, og hvortil nærværende notat knytter sig i forhold til mulighederne i beskæftigelseslovgivningen samt i Lov om specialundervisning til voksne. Med nærværende notat er det hensigten at tilvejebringe et billede af, hvilke muligheder der er for unge i henhold til de beskæftigelsesmæssige love, Lov om aktiv socialpolitik (fremover AKL) samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fremover LAB), når disse sammenholdes med Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (fremover LUU). Der sættes herudover fokus på skole- og uddannelseslovgivningen i form af Lov om specialundervisning af voksne (fremover LSV). Sidste del af notatet har som formål, at afklare relationen mellem Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og dels Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og dels til Lov om social service. Notatet er disponeret som følger og hvor passager i lovgivning og tekst er særligt relevant - er disse fremhævet med fed: 1. Beskæftigelseslovgivningens målgrupper og deres juridiske grundlag. 2. De forskellige forsørgelsesgrundlag, deres juridiske grundlag samt sammenhæng. 3. Kort gennemgang af forskellige forsørgelsesgrundlag, herunder: - kontanthjælp (starthjælp) - revalidering - fleksjob 4. Kort præsentation af de lovgivningsmæssige indsatsmuligheder i LAB, herunder: - vejledning og opkvalificering - virksomhedspraktik - ansættelse med løntilskud 5. Andre støttemuligheder, herunder: - hjælpemidler - mentorordning 6. Andre spørgsmål man skal være opmærksom på. 7. Lov om specialundervisning til voksne.

2 Ad 1: Beskæftigelseslovgivningens målgrupper. Af LAB 2 fremgår, at lovens målgrupper er: 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, 3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes arbejdsevne, 6) personer under 65 år personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, 9) særlig udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov om social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et tilbud efter kapitel 11, 10)personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Det er af afgørende vigtighed, at det klart fremgår, hvilken målgruppe pågældende unge tilhører, idet indsatsmuligheder, sanktioner mv. er forskellige for de enkelte målgrupper. Ligeledes knyttes der til de enkelte målgrupper forskellige supplerende bestemmelser om fx kategorisering for så vidt angår kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. Som udgangspunkt kan unge være omfattet af alle bestemmelsens målgrupper, men nogle af målgrupperne er mere relevante end andre, idet der tages udgangspunkt i unge, som antages at være omfattet af LUU. Således vil der efterfølgende sættes fokus på unges retsstilling i forhold til modtagelse af kontanthjælp (fremover inkluderer anvendelsen af ordet kontanthjælp tillige modtagelse af starthjælp) på grund af andre problemer end ledighed, revalidering samt fleksjob. De relevante målgrupper i bestemmelsen er således: 2.3: Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. 2.4: Revalidender.

3 2.7: Personer i fleksjob. Ad 2: De forskellige forsørgelsesgrundlag, deres juridiske grundlag samt sammenhæng. Som udgangspunkt forholder det sig således, at en borger med et forsørgelsesbehov kompenseres på forskellig vis afhængigt af pågældendes konkrete situation. Såfremt vi antager, at kontanthjælp er den første ydelse, så er denne tidsbegrænset, og har alene til hensigt at etablere et midlertidigt forsørgelsesgrundlag for pågældende person, idet forventningen er, at pågældende kommer (tilbage) på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende. Bliver pågældende ikke i stand til at blive selvforsørgende (igen), da er den næste mulighed revalidering. Revalidering er tilsvarende en midlertidig ydelse, der kan ydes med henblik på at genskabe arbejdsevnen helt eller delvist. Såfremt ingen af de to nævnte midlertidige ydelser kan medvirke til at skabe en forsørgelsessituation for pågældende, da er der mulighed for at etablere et fleksjob. Fleksjob er, modsat kontanthjælp og revalidering, betinget af et varighedskrav. På et slags tidsmæssig skala kan forløbet fx skitseres således: Kontanthjælp Revalidering Fleksjob De midlertidige ydelser De varige ydelser Ad 3: Kort gennemgang af de ovennævnte 3 forskellige forsørgelsesgrundlag. Kontanthjælp/starthjælp: Betingelserne for at oppebære kontanthjælp/starthjælp fremgår af Lov om aktiv socialpolitik, hvoraf følger: 1. Almindelige betingelser om statsborgerskab og bopæl mv. jf At pågældende har været ude for ændringer i sine forhold/udsat for en social begivenhed jf At pågældende ikke kan forsørge sig selv og sine og ej heller har formue jf. 11, At pågældende (og dennes evt. ægtefælle) stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet jf c Kommunen har pligt til at vurdere og følge op på den unges kontanthjælpssag i henhold til 7-10, og skal videre vurdere hvorvidt en sygemeldt kontanthjælpsmodtager har behov for en plan med henblik på at sikre at pågældende får den nødvendige hjælp, således at pågældende hjælpes til at opnå/genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet jf. 12b. Kommunerne er underlagt et rådighedstilsyn fra Arbejdsdirektoratet jf. 13.d-e. For så vidt angår modtagere af kontanthjælp/starthjælp fremgår det af Matchbekendtgørelsen - Bekendtgørelse 1692 af 18. december 2006 om visitation og det individuelle kontaktforløb 6: stk 6: Vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale angives på en skala fra 1-5 jf. dog 7 om matchplacering ved den første henvendelse i kommunen med ansøgning om hjælp: 1) Umiddelbar match. 2) Høj grad af match.

4 3) Delvis match. 4) Lav grad af match. 5) Ingen match. Det fremgår videre af stk. 7, at personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed, placeres i matchkategori 4-5. Det må antages, at unge omfattet LUU i forhold til kontanthjælp vil blive vurderet som havende andre problemer end ledighed, og dermed blive omfattet af LAB 2.3 og matchkategori 4 og 5. Det er i denne forbindelse værd at være opmærksom på, at nævnte unge i langt højere grad vil kunne kompenseres for deres vanskeligheder efter reglerne om revalidering. Revalidering: Målgruppen af revalidender er omfattet af LAB 2.4, og dermed af loven i øvrigt. Adgangen til den uddannelsesmæssige revalidering findes i LAB kap. 10, og den virksomhedsrettede revalidering er hjemlet i kap. 11. Herudover reguleres revalideringsområdet i AKL kap. 6, hvoraf bla. følgende betingelser for revalidering fremgår: 1. At der skal være tale om en begrænsning i arbejdsevnen 2. At det er nødvendigt at revalidere for at pågældende kan blive selvforsørgende 3. At det er sandsynligt, at revalidenden via revalideringen bliver helt/delvist selvforsørgende Revalidering ydes fortsat ud fra det kortest mulige tidsperspektiv jf. 49, og kan maksimalt planlægges for et 5-årigt forløb dog med mulighed for forlængelse fx grundet sygdom jf. 56. Der er mulighed for at yde supplerende støtte til revalidender til fx uddannelsesbetingede udgifter jf. 63 hvilket tillige gælder under forrevalideringsforløb, hvor pågældende bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag fx kontanthjælp. Herudover evt. nødvendige merudgifter til bolig, såfremt revalidenden modtager halv revalideringsydelse grundet pågældende er under 25 år jf a. En revalidend oppebærer enten revalideringsydelse, praktik/elev/lærlingeløn eller løn jf. 51, og yderligere regler for beregning af revalideringsydelsen fremgår af samt Om arbejde i forbindelse med et revalideringsforløb jf. 57. Man kan godt revalideres til selvstændig erhvervsdrivende jf I forbindelse med en revalidering skal der udarbejdes en jobplan, når det erhvervsmæssige sigte er afklaret jf. 50. Frem til dette tidspunkt hvor det erhvervsmæssige sigte er afklaret - er der tale om forrevalidering dvs. erhvervsmodnende/afklarende forløb jf. 46.1, og forrevalidenden bevarer under dette forløb sit hidtidige forsørgelsesgrundlag jf Vær opmærksom på, at 5-års-fristen i 49 først regnes fra dette tidspunkt.

5 Væsentligt i forhold til revalideringspørgsmålet og ofte forekommende begrundelser for afslag herpå er, at personer der er tættere på arbejdsmarkedet (lettere sager) de som er modtagere af a- dagpenge, sygedagpenge samt kontanthjælp/starthjælp ofte får afslag på revalidering med henvisning til, at det ikke er nødvendigt at revalidere dvs. betingelse 2. Personer, som er længere fra arbejdsmarkedet dvs. tættere på fleksjob og/eller førtidspension modtager derimod ofte afslag på revalidering med henvisning til, at det ikke er sandsynligt, at de dermed bliver selvforsørgende dvs. betingelse 3. Vær opmærksom på sidstnævnte to forhold, idet det ofte vil være muligt sagligt at argumentere for et revalideringsforløb i en eller anden form. Fleksjob: Reglerne om fleksjob fremgår af LAB kap. 13. Dog er reglerne om ledighedsydelse (fleksjobberes arbejdsløshedsunderstøttelse) placeret i AKL kap. 7. Personkredsen der er omfattet af reglerne om fleksjob er personer med en varigt nedsat arbejdsevne jf. 69 stk. 1. Pågældende skal herudover opfylde følgende betingelser: 1. Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår - 70 stk Alle relevante tilbud for at bringe eller fastholde pågældende i ordinær beskæftigelse har været afprøvet medmindre det er åbenbart formålsløst - 70 stk. 2. (Se hertil N-8-07) Kravene til indholdet af en afgørelse om fleksjob skal opfylde en række betingelser jf. i denne forbindelse LAB 70a. Arbejdsgiver betaler løn til den ansatte i fleksjob, og kommunen yder dernæst arbejdsgiveren løntilskud (1/2 eller 2/3), som beregnes på baggrund af 71. Arbejdsvilkår i øvrigt reguleres i Omkring pågældendes vilkår i forbindelse med ledighed i fleksjob, se 73b-73c. Der er herudover er der mulighed for en mentorordning jf a. En person i fleksjob kan få et fleksjobbevis jf. 74b. Regler for fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende jf. 75. Ad 4: Kort præsentation af de lovgivningsmæssige indsatsmuligheder i LAB. Indsatsen i forhold til samtlige målgrupper i LAB 2 er tillige reguleret i LAB. Således fremgår det af lovens afsnit IV, hvorledes de enkelte tilbudsmuligheder i redskabsviften er reguleret. Udgangspunktet for mulighederne tages dog i 22, hvoraf fremgår: 22. Staten og kommunen kan give tilbud om følgende: 1) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10, 2) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og 3) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12. Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en jobplan, jf. kapitel 9. Stk. 3. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

6 Stk. 4. For de i 2, nr. 1-3, nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse. Det fremgår herefter af de enkelte kapitler, der regulerer det enkelte tilbud/redskab, fx hvilken tidsmæssig ramme mv. der gælder for den enkelte målgruppe i forbindelse med netop dette tilbud. Vær opmærksom på, at man stort set kan give de samme tilbud, som tidligere kunne tilbydes i henhold til AKL dog med en kortere ydelsesperiode i henhold til de i dag gældende regler. For så vidt angår vejledning og opkvalificering efter LAB kap. 10, så kan unge anvende disse regler, såfremt de modtager kontanthjælp/starthjælp eller er under revalidering. Tilbud i henhold til dette kapitel skal udvikle eller afdække den unges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet jf. 32 stk. 3. Kapitlet kan af unge med særlige behov anvendes i forbindelse med uddannelsesmæssig revalidering samt for kontanthjælpsmodtagere til SU-berettigende uddannelser, såfremt den unge har opbrugt retten til SU (de formodes dermed at have haft retten!) eller den unge har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Er den unge omfattet af kap. 10, da er der mulighed for at yde befordringsgodtgørelse eller godtgørelse efter 39, hvortil kommer yderligere støtte efter 40 (se nedenfor under punkt 5). For så vidt angår kap. 11 om virksomhedspraktik, så kan den unge anvende dette kapitel, såfremt pågældende modtager kontanthjælp/starthjælp eller er omfattet af revalidering. Tilbud i henhold til dette kapitel anvendes til at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt til at afklare beskæftigelsesmål jf. 42 stk. 3. For unge der modtager kontanthjælp/starthjælp på grund af andre problemer end ledighed, er under revalidering (i form af virksomhedsrevalidering) eller i fleksjob kan et tilbud efter dette kapitel som udgangspunkt vare op til 13 uger jf. 44 stk. 1, nr. 4. Denne periode kan dog forlænges op til 26 uger eller uden egentlig tidsbegrænsning efter stk. 2. Er pågældende under revalidering fastsættes varigheden i revalideringsplanen jf. stk. 3. Der kan ydes befordringsgodtgørelse eller godtgørelse efter 46 og tilsvarende yderligere støtte efter 47 (se nedenfor under punkt 5). Efter LAB kap. 12 kan en ung modtager af kontanthjælp/starthjælp eller revalidering ansættes i job med løntilskud jf. 51, og tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer jf. 52 stk. 2, nr. 1. Varigheden af tilbuddet er op til et år for personer under revalidering dog udover et år jf. 53.

7 Ad 5: Andre støttemuligheder. Af LAB 76 fremgår, at der kan ydes tilskud til hjælpemidler mv., og af 77 fremgår de supplerende betingelser for at opnå støtte til disse hjælpemidler: 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån under forudsætning af, at det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet. Stk. 3. Til personer, der er omfattet af 2, nr. 4, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance. 77. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til personlig assistance, at assistancen er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler Ovennævnte bestemmelser er gældende for alle lovens målgrupper og suppleres yderligere af Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Videre fremgår det af LAB 78-81, at der kan ydes støtte til en mentorfunktion. Denne mentorfunktions formål er, at styrke den pågældende borgers introduktion på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen (fx sidemandsoplæring ), og støtten kan gives til dækning af virksomhedens/uddannelsesinstitutionens lønomkostninger til mentoren samt køb af uddannelse til mentoren. 78. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

8 Stk. 3. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre virksomhed kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Stk. 4. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet. Udover ovennævnte to støttemuligheder ydes der i henhold til 82 befordringsgodtgørelse til følgende målgrupper: 2.1, 2.4, 2.5 (forsikrede, revalidender, sygedagpengemodtagere), når disse deltager i tilbud efter kap For så vidt angår målgrupperne: 2.2 og 2.3 (kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere), så har disse mulighed for at opnå godtgørelse i henhold til 83, dog max. kr. 1000/mdr. ved deltagelse i tilbud efter kap Ad 6: Andre spørgsmål man skal være opmærksom på. a) Forsikring af personen ved tilbud efter LAB kap Som udgangspunkt er en person, der modtager en overførselsindkomst fra kommunen ikke omfattet af Arbejdsskadesikringsloven jf. fx SM U 4-95 og SM U Denne vurdering hviler på et nyttekriterium, idet pågældende ikke anses for at have udført et stykke selvstændigt arbejde af væsentligt nytte for pågældende virksomhed. Opfylder pågældende person nævnte nyttekriterum, da er det fx den konkrete arbejdsgiver, der har anmeldelsespligt, og det er den pågældende arbejdsgivers forsikringsselskab, der er erstatningspligtigt. For de som ikke opfylder omtalte nyttekriterium er der gennemført en særordning i LAB 113 jf. bekendtgørelse nr af 14. december Det fremgår heraf, at det er staten (for LAB 2.1), og kommunen (for LAB 2.2-5, 2.7), der har pligt til at sikre de pågældende personer i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til LAB kap jf. nævnte bekendtgørelse 1-2. Anmeldelse foretages på blanketter, som kan hentes på Ad 7: Lov om specialundervisning til voksne. Lov om specialundervisning til voksne (LVU) er fra 3. juli 2000, og suppleres af en bekendtgørelse (Bkg) af 1. januar Nedenfor er der henvist til bestemmelser i Bkg., idet der i selve LVU indeholdes en række bemyndigelsesbestemmelser, som er udmøntet i Bkg.

9 Specialundervisningen i henhold til LVU er rettet mod voksne, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicap som følge af funktionsnedsættelsen og som ikke kan modtage tilbud med henblik herpå efter anden lovgivning. Tilbuddet skal medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagernes mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. Omfattet er både specialundervisning og specialpædagogisk bistand og fagundervisning kan indgå. For unge indenfor Ligeværds interesseområde er der centralt, at tilbud efter LVU kan tilrettelægges som særlige ungdomsuddannelsesforløb jf. 2 stk. 3. Tilbud skal gives af den unges opholdskommune, som forud for tilbuddet skal sørge for, at den unges forudsætninger og behov er afdækket jf. 3 stk.1. Selve afdækningen skal kommunen iagttage fx behovet for anvendelse af VISO jf. 6. Skal tilbud iværksættes skal kommunen udarbejde undervisningsplan i samråd med den unge, og under forløbet skal afholdes opfølgende samråd mellem kommunen og den unge, og planen revideres om nødvendigt jf. 3 stk Undervisningsmidler stilles gratis til rådighed jf. 4. Kommunen kan henvise den unge til regionen med en indstilling om, at den unges behov bedst kan varetages med et tilbud i form af en regional foranstaltning, hvorefter regionsrådet træffer en afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen jf. 5. Kommunens kan i øvrigt henlægge sine beføjelser i henhold til LVU til regionsrådet eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner jf. 7. Befordringsbehov vurderes på baggrund af en lægeerklæring jf. 8, og fastsættes på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde jf. 9, og der kan ydes befordringsgodtgørelse til unge uden særligt befordringsbehov ved afstand på over 22 km jf. 10. Afgørelser af retlig karakter fra kommunalbestyrelse eller regionsråd kan påklages til Klagenævnte for vidtgående specialundervisning jf. 17 stk. 1 og 3.

10 Forholdet til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Det fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 1, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område, 1, stk. 2, hvilke love der omfattes af retssikkerhedslovens bestemmelser. Retssikkerhedsloven gælder, som lovens navn antyder, for den sociale lovgivning. At en lov er omfattet af retssikkerhedsloven medfører for bestemte forhold en række fordele såvel for for borgeren/den unge som for kommunerne. Det gælder eksempelvis - den kommune borgeren/den unge skal forholde sig til - mellemkommunale forhold om opholdskommune, handlekommune og refusion - sagsbehandlingsregler om dialogprincip m.v. - ankeregler LUU er ikke blandt de omfattede love. LUU og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 974 af om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henviser ikke til retssikkerhedsloven. Hvilken kommune Det fremgår af LUUs 2, stk. 1, 2. pkt., at pligten til at tilbyde den unge et LUU-forløb påhviler den kommune, i hvis folkeregister den unge er registreret. Afgørelse af, hvor den unge skal være registreret i folkeregisteret, sker således efter CPR-lovens regler. Det vil i praksis sige i den kommune, i hvilken den unge har sin bopæl. Det vil, om overhovedet muligt, kun undtagelsesvist kunne lade sig gøre, at den unge bevarer sin registrering i den hidtidige kommune. LUU pålægger i 1, stk. 3, kommunalbestyrelsen at sikre, at unge orienteres om uddannelsestilbuddet. LUU-bekendtgørelsen gentager denne forpligtelse i 2, stk. 1. I de tilfælde, i hvilke den kommune, der efter lovens 1 skal orientere den unge om LUU-tilbuddet, er den samme som den kommune, der efter lovens 2, stk. 1, 2. pkt., har pligt til at tilbyde den unge et LUU-forløb, vil der ikke opstå problemer om kommunetilhørsforholdet. I alle øvrige tilfælde vil kommunetilhørsforholdet kunne give anledning til problemer, idet i hvert fald 2 kommuner vil skulle involveres i den unges sag. For det første vil det forekomme, at den unges LUU-sag behandles af en kommune (den unges aktuelle bopælskommune), og at den unges øvrige forhold, herunder sociale forhold af servicemæssig og beskæftigelsesmæssig art behandles af en anden kommune, idet det er almindeligt forekommende, at beliggenhedskommunen for skolesteder m.v. indgår aftale med den unges oprindelige opholdskommune om, at denne kommune forbliver handlekommune for den unge. En sådan aftale kan ikke indgås efter LUU, dels fordi en myndigheds kompetence ikke uden for ganske særlige situationer kan delegeres til en anden myndighed, dels fordi hverken LUU eller LUUbekendtgørelsen indeholder en hjemmel til at delegere myndighedskompetencen efter LUU til en anden

11 kommune, heller ikke ved aftale, således som tilfældet er efter retssikkerhedsloven. For det andet kan det ikke påregnes, at den unge går i gang med en LUU-uddannelse umiddebart i fortsættelse af folkeskoleforløbets afslutning. LUU giver i 2, stk. 3, jf. LUU-bekendtgørelsens 2, stk. 2, således mulighed for, at den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. For det tredie kan der være tale om en ung, der indtil sit fyldte 18. år vil have ophold uden for hjemmet, og for hvilken der efter Lov om social service skal etableres efterværn efter lovens 76. Serviceloven stiller krav om, at den ungtes handleplan i så tilfælde revideres, og at revision påbegyndes senest 6 måneder før, at den unge fylder 18 år. Det synes relevant, jf. Lov om social service 140, om kravene til revisionens indhold, at uddannelsesplanen indskrives i den sociale handleplan eller dog i det mindste koordineres med den. Mellemkommunal refusion LUU er ikke omfattet af retssikkerhedslovens 9c om mellemkommunal refusion, og LUU indeholder ikke som f.eks. folkeskoleloven og lov om specialundervisning til voksne en særskilt hjemmel for bopælskommunen til at afkræve den kommune, som har iværksat et ophold i et uddannelsessted grundet den unges særlige behov, udgifterne ved den indsats, som LUU forpligter til. Dette forhold behøver ikke i sig selv at give problemer for den unge, men det kan ikke udelukkes, at der vil være en almindelig træghed i kommunerne med hensyn til tidligt at indgå i forløb af den her omhandlede karakter, så længe der ikke er et refusionsgrundlag svarende til folkeskolelovens 49 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 24. april Sagsbehandlingsreglerne Kommunens sagsbehandling vil skulle følge reglerne i forvaltningslove, offentlighedsloven og persondataloven samt følge de almindeligt gældende uskrevne forvaltningsprincipper og principper for god forvaltningsskik. Det er derfor positivt, at LUU i 3, stk. 2, indeholder en bestemmelse om, at indstilling om optagelse på ungdomsuddannelsen skal ske efter samråd med den unge og dennes forældre.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

1. Oversigt over lovændringer pr. 1. juli 2003 der har indflydelse på områder, der behandles i Guide til arbejdsrelaterede hjælpemidler...

1. Oversigt over lovændringer pr. 1. juli 2003 der har indflydelse på områder, der behandles i Guide til arbejdsrelaterede hjælpemidler... 518013_indhold 18/07/03 14:14 Side 3 1. Oversigt over lovændringer pr. 1. juli 2003 der har indflydelse på områder, der behandles i Guide til arbejdsrelaterede hjælpemidler... 5 2. Indledning... 7 3. Metode

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen?

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 fra 2005 til 2011. Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere