Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering (For)revalidering - antal. Aktuelle tal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten."

Transkript

1 (For)revalidering - antal Revalidering FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1

2 Regler Lov om aktiv socialpolitik kap. 6 Vejledning nr. 39 af 05/03/1998 kap. 6 BEK nr af 14/12/2004 uddsøgendes ret til kth.hjælp Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr af 19/12/2006 BEK nr af 18/12/2006 -om visitation og det individuelle kontaktforløb BEK nr af 13/12/2006 -om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne VEJ nr. 62 af 03/06/2004 om handicaptillæg SKR nr. 109 af 30/6/1998 om ferie i udlandet FINKELSTEIN 22 1 Undersøgelsen af berettigelse til revalidering Afklaring af begrænsning i arbejdsevnen Metoder til beskrivelse vurdering og udvikling af arbejdsevnen Arbejdsevnemetoden (Behov for) social indsats (Behov for) behandling Revalideringens tre søjler 2 Undersøgelsen af hvordan revalidering skal gennemføres Afklaring af jobplan Forrevalidering (LAS 47) Periode og aktiviteter mellem berettigelse og egentlig revalidering Metoder til Erhvervsmodning Afklaring af uddannelses- og erhvervsmuligheder Revalidering med jobplan Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp (LAS 46) Uddannelse og oplæring (Behov for) social indsats (Behov for) behandling FINKELSTEIN 25 3 Metoder til fastholdelse (Behov for) social indsats (Behov for) behandling 46 Vejl. 5. Marts 1998 pkt. 27 og 235 Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp Betingelser begrænsninger i arbejdsevnen (også ly og sy) realistiskmulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse, og at andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til at pgl. kan klare sig selv Aktivering eller revalidering? Aktivering: Vedligeholdelse eller umiddelbar forbedring af kvalifikationer eller en forbedring af livskvalitet Revalidering: Mere langsigtet. Krav at der er en realistisk mulighed for, at den revalideringsindsats, der ydes, vil føre frem til og er nødvendig for en bestemt erhvervsmæssig placering For personer, der gentagne gange deltager i aktiveringsforløb, må kommunen være særlig opmærksom på, om der skulle være et behov for revalidering FINKELSTEIN 27 FINKELSTEIN 28 2

3 LBK nr. 983 af 27/07/ Spsu.dk SU-alternativet Specialpædagogisk støtte (SPS) 7. Uddannelsesstøtte gives som: 1) Stipendium. 2) Studielån. 3) Slutlån til afslutning af en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet. Stk.2. Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde. Stk.3. Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillægtil uddannelsessøgende, der er 1) enlige forsørgereeller 2) forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU Målgruppe: fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen ikke en forudsætning for at få SPS, at funktionsnedsættelsen er varig eller af en særlig art eller grad (dvs. ikke samme krav som ved handicaptillæg) Formål: sikre, at elever/studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. SU administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område. FINKELSTEIN 29 FINKELSTEIN 32 Spsu.dk SPS -eksempel SPS funderet i de forskellige uddannelseslovgivninger Eksempel: SPS på erhvervsuddannelser: Særligt tilrettelagte undervisningsforløb Tegnsprogstolkning og skrivetolkning Hjælpemidler og instruktion i brug heraf Særligt udformede undervisningsmaterialer Personlig assistance og sekretærhjælp. Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer Det erhvervsmæssige sigte mv. beskæftigelse på normale vilkår forbedres aftalebaserede skånejob fleksjob skånejob med løntilskud føp* Årsager: fysiske, psykiske og/eller sociale Ret uanset ægtefælles indkomst/formue LAS 46 FINKELSTEIN 33 FINKELSTEIN 34 3

4 Vejl. 5. Marts 1998 pkt Bek af 13/12/ Andre erhvervsaktiviteters tilstrækkelighed personer, hvis beskæftigelsesproblemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning eller ved tilbud om aktivering skal ikke tilbydes revalidering Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal derfor som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger Arbejdsevnevurderingen I beskrivelsen og vurderingen af de udvalgte elementer fra ressourceprofilen skal indgå: 1. Borgerens faktiske ressourcer, der kan anvendes i forhold til arbejdsmarkedet 2. Mulighederne for yderligere udvikling af borgerens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet 3. Mulighederne for at reducere eller fjerne de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for borgeren at anvende eller udvikle sine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet FINKELSTEIN 36 FINKELSTEIN 37 BEK 1402 af 13/12/ Borgerens Ressourcer Ressourceprofil Arbejdsevnekriteriet Arbejdsevne Arbejdsmarkedets krav Jobfunktion Samlet vurdering af berettigelse at genoptagelse af hidtidigt eller lignende arbejde ikke er muligt eller formålstjenligt at pgl. ikke kan stå til rådighed for det almindelige arbejdsmarked på lige fod med andre, der har ledighed som problem at pgl. ikke kan opnå de fornødne kvalifikationer gennem anden lovgivning at pgl. har de fornødne ressourcer til at gennemføre et revalideringsforløb FINKELSTEIN 38 FINKELSTEIN 42 4

5 Vejl. 5. Marts 1998 pkt Målgrupper for revalidering* Det er ikkemuligt at udpege bestemte persongrupper for revalideringsindsatsen Det afgørende er, om revalideringen er nødvendigfor at give pågældende det løft, der skal til for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet Kommunen må derfor foretage en samlet vurdering af den pågældendes og familiens helbredsmæssige og sociale situation, herunder uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilrettelæggelse af revalideringen* i samarbejde med revalidenden tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og Uht. egne ønsker til fremtidig beskæftigelse Ved virksomhedspraktik eller løntilskud tilrettelægges forløbet: i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og sigte mod efterfølgende varig ansættelse på normale lønog arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner FINKELSTEIN 45 FINKELSTEIN og 47 Forrevalidering Når sdp-modtageren skal afklares Aktiviteter før erhvervsmæssig sigte er afklaret I perioden mellem beslutning om revalidering og eventuel iværksættelse af jobplan(efter 50) Så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses ( 49) Ydelse: hidtidig ydelse f.eks. sygedagpenge* Aktiviteter LAB kap. 10 og 11 Ved flytning: tilflytningskommunen træffer afgørelse om videre forløb Sygedagpengemodtager ønskes afklaret i tilbud Sdp 27 Arbejdsprøvning/afklaring i Kap.10 - vejledning og opkvalificering Kap.11 virksomhedspraktik LAB 3 stk. 2 Arbejdsevnevurdering LAB 4a Forrevalidering LAS 46 og 47 Starthjælp erstatter revalideringsydelsen FINKELSTEIN 48 FINKELSTEIN 49 5

6 A-8-08* LAB og 53 Forrevalidering og revalidering Revalidering - jobplan Arbejdsevnevurdering Afgørelse: Revalidering LAS 46 Forrevalidering Tilbud : LAB kap. 10 el. 11 Forsørgelse: Hidtidig forsørgelsesgrundlag LAS 47 stk. 5 Jobplan - LAS 50 jr. LAB 27 og 28 stk. 3 Revalidering Tilbud : LAB kap. 10, 11 og 12 Forsørgelse: Revalideringsydelse Mindste lærlingeløn Mindsteløn LAS 51 Hvis uddannelse -en beskrivelse af mulighed for optagelse og for endelig erhvervsmæssig placering Hvis løntilskud -hvordan virksomheden deltager i forløbet samt Kommunens bistand til virksomheden I samarbejde med revalidenden Når erhvervsmæssigt sigte er afklaret Kun revalideringsydelse hvis planen følges Forrevalidering tilstrækkelig FINKELSTEIN 50 FINKELSTEIN 52 SM A VEJ 39 af 5. marts 1998, punkt 253 SM A-27-05* 49 Varighed* Både forrevalidering og revalidering Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, herunder en forrevalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses Dog mere vægt på arbejdsmarkedets behov (: en 3½årig uddannelse i stedet for en 2årig gav størst sandsynlighed tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår) Højst revalideringsydelse i 5 år* - ferieperioder indgår Dog -betydelige begrænsninger + personlige forudsætninger + interesser + evner da mere end 5 år Udd. forudsættes gennemført på normeret tid Kortest muligt Dette hensyn skal dog afvejes i forhold til, at kommunen samtidig skal sørge for, at revalidendens behov tilgodeses Det tidsmæssige perspektiv er således ikke en isoleret betingelse, men skal ses i forhold til, hvilke revalideringstilbud revalidenden i det enkelte tilfælde har brug for I vurderingen indgår fx også revalidendens muligheder for at klare sig på arbejdsmarkedet på længere sigt efter endt revalidering Med LAB blev arbejdsmarkedets behov fremhævet som en indikator for, hvilke redskaber, der skulle bringes i anvendelse for at bringe personer tilbage til arbejdsmarkedet. FINKELSTEIN 53 FINKELSTEIN 54 6

7 SM A Vejl. 39 af 5. marts 1998 pkt Forlængelse mv.* Kortvarige afbrydelser -ydelse bevares hvis afbrydelse uden betydning for mål og indhold Graviditet/barsel/adoption- revalideringsydelse bevares Forlængelse Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Sygdom/pasning af syge børn mv., manglende børnepasning eller særlige sociale forhold ansøgning om forlængelse af revalideringsperioden behandles efter reglerne i arbejdsevnebekendtgørelsen Selvstændig virksomhed betingelser* faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed + forsvarlig plan Gratis vejledning om forretningsplaner mv. - regionale væksthuse Kommunen bevilger: rentefrit lån bil/værktøj/materialer evt. op til max 6 måneders tilskudtil forsørgelse* - kun tilskud til forsørgelse, hvis der samtidig bliver givet støtte til etablering af den selvstændige virksomhed FINKELSTEIN 59 FINKELSTEIN 60 SU-loven: LBK nr. 983 af 27/07/2007 Revalidering og SU Hvis en tidligere revalidend søger su: 16. Der kan højst gives 70 klip (rammen) til uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet. Stk.2. Rammen udvides, i det omfang den normerede uddannelsestid efter 17, stk.1, overstiger 58 måneder (klip). 18. I rammen fratrækkeset antal klip, der svarer til de måneder, den uddannelsessøgende til en uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet, har modtaget 4) revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, Vejledning og opkvalificering - kapitel 10 TILBUD -LAB FINKELSTEIN 62 FINKELSTEIN 66 7

8 KAPITEL Vejledning og opkvalificering Korte vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb Danskundervisning Ordinære uddannelsesforløb Uddannelse - revalidering Vejl pkt. 245 Der er i princippet ingen begrænsninger i de typer af uddannelser, som kan indgå i et revalideringsforløb, ligesom det ikke er et krav, at kurser og uddannelse er kompetencegivende Det afgørende er derimod, at det uddannelsestilbud, som kommunen giver som led i et revalideringsforløb, enten har et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden, og derfor kan indgå i en forrevalidering eller har et erhvervsmæssigt sigte for revalidenden, og derfor kan indgå i en erhvervsplan FINKELSTEIN 67 FINKELSTEIN 70 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter Betaling for uddannelse Stat og kommuner betaler for uddannelse af (LAB) 2.1, 2.2 og 2.3 ere herunder forrevalidering 2.4 og (6 ugers uddannelse jfr. 73 b i LAB) Undtaget: specialundervisning for voksne (personer med fysiske eller psykiske handicap integration Tilbud LAB kap. 11 Revalidering på virksomhed Forrevalidering Forsørgelse Jobplan med erhvervssigte Tilbud LAB kap. 11 LAB kap. 12 Revalidering Forsørgelse Hidtidig forsørgelsesgrundlag Revalideringsydelse Mindsteløn (løntilskud) - Løntilskud til elever Psy/fys/soc problemer 64. stk. 5 FINKELSTEIN 71 FINKELSTEIN 73 8

9 L I kraft BEK nr. 690 af 26/06/2008* 44 L I kraft Virksomhedspraktik varighed Ydelser -virksomhedspraktik Op til 4 uger Op til 13 uger + + hvis langvarig ledighed mv Forlængelse op til 26 uger konkret vurdering konkret vurdering Forlængelse i øvrigt Særligt behov - konkret individuel vurdering Særligt behov - konkret individuel vurdering Varighed fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning jobplan efter LAS år 8 uger - 91b - Se ret og pligt Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg.- 82 Godtg Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) 2.2 Kontanthjælp Starthjælp Forrevalidend: hidtidig ydelse Revalidend: Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy + + Obs! fejl i 44 stk. 2 FINKELSTEIN 77 FINKELSTEIN 78 KAPITEL 12 Løntilskud 2.4 -mindstelønsordning LAS 51 stk. 1 nr Ansættelse med løntilskud (ansættelsesbevis) I privat eller offentlig virksomhed Omfattet af overenskomst og lønmodtagerlovgivning Merbeskæftigelse Ikke konkurrenceforvridende Kommune og stat afsætter kvote Betingelse:Særlige forhold, f.eks. at personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn Formål:oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer - 52 Varighed:Individuelt også over 1 år - 53 stk. 2 FINKELSTEIN 82 FINKELSTEIN 85 9

10 51 BEK /12/2004* LAS 12 stk Mindstelønsordning Løn: Minimum - mindste overenskomstmæssige løn - 56 Ansættelse:Forud for ansættelse -drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte - 60 Bruttostøtteintensitet: max. 100% - bek Merbeskæftigelseskrav - BEK Mindstelønsordning heltid/deltid Økonomisk hjælp til revalidering kan omfatte: Helt eller delvist løntilskud efter kap.12 i LAB ( 47 stk.3 nr. 2) Der kan ydes hjælp efter 25 og 34 til uddannelsessøgende, som efter 47, stk.2 LAS er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering FINKELSTEIN 86 FINKELSTEIN 87 Bruttostøtteintensitet (1) Ved bruttostøtteintensiteten forstås støttebeløb for den enkelte ansatte med løntilskud i procent af de samlede lønomkostninger for den ansatte kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige Max. 50 pct. for 2.1-3, og Max. 100 pct. 2. 4, 6 og 8. Bek Elev - lærling Mindste overenskomstmæssige praktik-, elev-eller lærlingeløn lavere end revalideringsydelsen, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen Voksenlærling: mindste overenskomstmæssige løn, hvor der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn LAS 51 FINKELSTEIN 88 FINKELSTEIN 90 10

11 L 74 i kraft Revalidering elev/lærling 51,56 og 64 Elever med omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer som alene kan yde meget begrænset arbejdsindsats - 51 stk.3 nr Elev/lærling får: Mindste elev- og lærlingeløn + evt. supplement op til revalideringsydelse Arbejdsgiver: udbetaler elev/lærlingeløn Kommunen udbetaler : supplement til eleven - LAS 51 stk. 2 Elev/lærling får: Mindsteløn LAS 51 stk. 1 nr..3 LAB 51 stk. 3 nr. 1 Arbejdsgiver: Udbetaler og afholder elev/lærlingelønnen LAB 56 stk. 1 Kommunen udbetaler: Løntilskud til forskelsbeløbet mellem mindsteløn og elev/lærlingeløn LAB 64. Stk Pkt. Elev/lærling får: Mindste elev- og lærlingeløn + evt. supplement op til revalideringsydelse Arbejdsgiver: Arbejdsgiver udbetaler mindste elevog lærlingeløn LAB 56 stk.2 Kommunen udbetaler: evt. supplement op til revalideringsydelse LAS 51 stk. 2 Elev/lærling får: Mindsteløn LAB 51 stk.3 nr. 2 Arbejdsgiver: Udbetaler mindsteløn LAB 56 stk. 1 Kommunen udbetaler: Løntilskud til forskelsbeløbet - mellem mindsteløn og elev/lærlingeløn - løntilskud efter LAB 64 stk. 4 Mindsteløn Revalideringsydelse Mindste elevløn Arbejdsgiver udbetaler og afholder løn Revalidering elev/lærling Hvis løn mindre end revaydelse da supplerende revaydelse Arbejdsgiver udbetaler og afholder løn Arbejdsgiver udbetaler og afholder løn Løntilskud til forskelsbeløb 51,56 og 64 Elever med omfattende problemer Tilskud til selve elevløn i alle tilfælde + Løntilskud til selve elev/lærlingeløn 64 stk. 5 + Løntilskud til selve elev/lærlingeløn 64 stk. 5 FINKELSTEIN 91 FINKELSTEIN 92 BEK nr 1130 af 27/09/2007 AER-lov kap. 6 - præmiering 51 og 68 BEK nr af 13/12/ Elev/lærling andre tilskud Ikke samtidig voksenelevstøtte (VEJ nr af 17/04/2008 pkt. 15)* Eromfattet af reglerne om præmiering af merbeskæftigelse i praktikpladser efter AER Såfremt arbejdsgiveren får refusion af løn under skoleophold fra anden side, bortfalder eller reduceres lønrefusionen fra AER Erstatning i kapitel 10 og 11 Staten og kommuner betaler erstatning ved Arbejdsskader Skade på person eller andres ejendele Staten Arbejdsskader til driftsregion Arbejdsskadestyrelsen afgør Person-tingsskade driftsregionen afgør Kommunen Arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsen afgør Person-tingsskade kommunen afgør FINKELSTEIN 93 FINKELSTEIN 97 11

12 Resume tilbud og ydelser Tilbud LAB kap. 10 LAB kap. 11 Forrevalidering Forsørgelse Jobplan med erhvervssigte Tilbud LAB kap. 10 LAB kap. 11 LAB kap. 12 Revalidering Forsørgelse Hidtidig forsørgelsesgrundlag Revalideringsydelse Mindsteløn (løntilskud) - Løntilskud til elever Psy/fys/soc problemer 64. stk. 5 FINKELSTEIN 98 12

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere