Aktindsigt, Analyserapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt, Analyserapport"

Transkript

1 Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen (linjeføring B4). Fra aktindsigt 4. april 2013, Rasmus Gravesen, Transportministeriet samt aktindsigt den 1. maj 2013, Transportministeriet. Konklusion: Folketinget har valgt linjeføring B4 for en østlig omfartsvej om København på et urigtigt og mangelfuldt grundlag. Overborgmester Frank Jensen har med embedsmændene fra Københavns Kommune og Transportministeriet, i henhold til aktindsigtsmaterialet, beviseligt, før anbefalingen af linjeføring B4 for en østlig omfartsvej om København til Folketingets Transportudvalg, været bekendt med, at det ikke vil være realistisk at benytte Nordhavnstunnelen som en del af en østlig omfartsvej om København. Projektchef Anne Kongsfeldt (Nordhavnsvej, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg), tilkendegiver i bilagsmaterialet til Teknik- og Miljøudvalgets møde den , punkt 3, Notat , Sagsnr , Dokument nr , vedrørende forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavnen: Citat: Det er i dag forvaltningens vurdering, at de trafikale konsekvenser af den valgte løsning burde være trukket tydeligere frem både Rambølls notat og i indstillingen fra BR 18. november Dette må skyldes, at de trafikale konsekvenser ved at spare nødsporene væk ikke er kommet tilstrækkeligt til udtryk i notatet. Politikerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget en discount Nordhavnstunnel og senere vedtaget linjeføring B4 af en østlig omfartsvej om København på et dokumenteret mangelfuldt grundlag. Fremtidssikring af Nordhavnsvej Afrapportering fra arbejdsgruppen, marts

2 I Fremtidssikring af Nordhavnsvej fremgår nedennævnte citater: Side 26, første afsnit, 3.6 Helsingørmotorvejen: Side 30, andet afsnit, 3-4 linje: Side 51, første afsnit 3 linje: Udvalget har haft kendskab til rapportens beslutningsgrundlag: Citat: Hvis Nordhavnstunnelen bygges med 4 spor, vil det ikke være realistisk at benytte denne som en del af en østlig omfartsvej om København. 2

3 Arbejdsgruppen og Projektgruppen samt Overborgmester Frank Jensen, har derfor været bekendt med, at det ikke vil være realistisk at benytte Nordhavnstunnelen som en del af en østlig omfartsvej om København. Det politiske forlig i Københavns Kommune, vedrørende bygningen af en 4 sporet Nordhavnstunnel, blev indgået den 25. marts 2010 og senere vedtaget i Borgerrepræsentationen den 18. november Analyserapporten vedrørende linjeføring B4 af en østlig omfartsvej om København, er delt op i to faser. Disse faser svarer til etaperne på side 17 i Rambølls Rapport, Østlig Ringvej Sammenfatning af Linjeføringsanalyse, November Citat: Den borede tunnel i linjeføring B4 kan udføres i flere etaper. I denne undersøgelse er der identificeret 2 etaper, der hver især vil leve op til forbindelsens primære formål, nemlig at binde det overordnede statslige vejnet sammen. består hhv. af: 1. Den nordlige havneforbindelse fra Nordhavnsvej via Nordhavn og Refshaleøen til Kløvermarken 2. Forlængelsen fra Kløverparken under indre Amager til Amagermotorvejen i syd. De trafikale undersøgelser viser, at de to etaper skal udføres i denne rækkefølge, samt at etape 1 vil kunne stå alene som en selvstændig løsning. - fase 1. Strandvænget over Nordhavn, Refshaleøen til Kløvermarken. - fase 2. Kløvermarken til Amagermotorvejen. Aktindsigtsmaterialet blev udleveret af Transportministeriet 4. april 2013 samt 1. maj Blandt dette materiale er tilgået 4. rapporter til Transportudvalget i Folketinget. Disse rapporter har dannet beslutningsgrundlag til opstart af undersøgelserne af finansiering og organisering for en østlig omfartsvej om København, som ifølge forliget vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Folketingets Transportudvalg besluttede den 21. marts 2013, under Valg af linjeføring for østlig omfartsvej om København : Citat: placeres denne mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget. Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnelen blev ført igennem havneløbet Grundlaget for Folketingets beslutning for linjeføring B4 er nedennævnte 4 rapporter, jævnfør Rasmus Gravesen Transportministeriet: 1. Østlig Ringvej, sammenfatning af Linjeføringsanalyse til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll november 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 2. Østlig Ringvej Baggrundsnotat- trafikanalyse til Transportministeriet udarbejdet af COWI/Rambøll november 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 3. Østlig Ringvej Fase 2- Geometri og anlægsteknik til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll april 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 4. Østlig Ringvej sammenfatning fase 1 til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll december 2011 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 3

4 Desuden inddrages rapport nr. 192, Havnetunnel i København oktober 1999, sidst opdateret Ansvar for den udarbejdede rapport er Vejdirektoratet og Trafikministeriet, med deltagelse af embedsmænd fra Københavns Kommune. Rapport Fremtidssikring af Nordhavnsvej Afrapportering fra arbejdsgruppen marts 2010, på basis af brev fra transportministeren 23. marts 2009 til Ritt Bjerregaard, Klaus Bondam, Pia Allerslev, Mogens Lønborg, Mikkel Warming og Carl Christian Ebbesen. Disse politikere har sammen med den af Transportministeren nedsatte arbejdsgruppe, med deltagelse af embedsmænd fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og Københavns Kommune med hjælp fra Rambøll, haft til opgave at gennemgå forskellige muligheder for at sammentænke fremtidssikring af Nordhavnsvej med eventuelle senere anlæg og tiltag for en sammenkobling med en østlig omfartsvej om København samt at beskrive mulighederne for finansiering af en fremtidssikring af Nordhavnsvej. Arbejdsgruppen og projektgruppen med embedsmænd fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og Københavns Kommune, udarbejdede rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej 18. marts Denne rapport er senere taget til efterretning i Borgerrepræsentationen. Ovennævnte rapport er fremkommet på basis af 21 referater fra de møder fra Arbejdsgruppen og Projektgruppen der danner grundlaget for denne rapport. Alle disse her nævnte rapporter med data og basisgrundlag for beregninger, beskrivelser mv., skulle have dannet grundlag for Folketingets Transportudvalgs beslutning den 21. marts Disse beregninger og beskrivelser er det essentielle grundlag, for tilkendegivelserne af de tekniske og miljømæssige problematikker i denne analyserapport. Disse beregninger burde have indgået i forudsætningen for den besluttede linjeføring B4 og sammenkoblingen af Nordhavnsvejen med en østlig omfartsvej om København. Rambøll og COWI s rapporter, er udarbejdet for Transportministeriet og Københavns Kommune. Disse rapporter er tilrettet af Transportministeriet og Københavns Kommune. Det gælder også de tekniske og miljømæssige tilkendegivelser og konklusioner. Et flertal i Folketingets Transportudvalg har den 21. marts 2013 bedt Transportministeriet, at starte undersøgelserne af finansiering og organisering, som Folketingets Transportudvalg forventer vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af 2013, for en østlig omfartsvej om København. Rambøll/COWI har af Transportministeriet fået til opgave, alene at arbejde med linjeføring B4 s tracé, som starter ved Strandvænget ud fra nr. 5/7, ved tunnelportalen til Nordhavnsvejtunnelen, hvor det tilkendegives at der skal ske en sammenkobling af Nordhavnsvej og en østlig omfartsvej om København, jf. VVM-redegørelsen Nordhavnsvej, januar 2009 model A2. Se VVM, side 81 pkt. 6.3 Anlægsarbejde Vejforslag A2. Transportministeriet og Københavns Kommune fastholder at Nordhavnsvejen fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen til Strandvænget er en integreret del af en østlig omfartsvej om København. 4

5 De 4 rapporter, mærket rapport nr. 1 til 4 i denne analyserapport, er beslutningsgrundlaget for det indgåede trafikforlig i Folketingets Transportudvalg den 21. marts 2013, jævnfør Fuldmægtig Rasmus Gravesen, Transportministeriet. Ifølge forliget, vedtaget mellem samtlige partier, undtagen liste Ø. Partierne som har givet tilslutning til linjeføring B4, vil undersøgelserne af finansiering og organisering blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Denne undersøgelse kan eventuelt danne grundlag for en anlægslov for en østlig omfartsvej om København. Undersøgelsen er overdraget til Rambøll og COWI, efter beslutning af transportministeren. Der er også mulighed for opdeling i to til tre byggefaser. Teksten fremgår af Folketingsforliget den 21. marts 2013 side 16; Valg af linjeføring af en østlig omfartsvej om København. Citat fra forligets side 16: Valg af linjeføring for havnetunnel i København Parterne noterer sig som opfølgning på aftalen af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv., at der er gennemført omfattende undersøgelser af forskellige mulige linjeføringer af en østlig ringvej i København. Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. Parterne noterer sig videre, at hvis en havnetunnel ønskes realiseret, går den mest hensigtsmæssige linjeføring i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen. Anlægsoverslaget for denne linjeføring udført som boret tunnel lyder på 27 mia. kr. (inkl. korrektionstillæg på 50 pct.). Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnellen blev ført igennem havneløbet. Undersøgelserne af finansiering og organisering vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Fuldmægtig Rasmus Gravesen Transportministeriet, tilkendegiver den 4. april 2013 ved den givne aktindsigt, at undersøgelserne af finansiering og organisering for en østlig omfartsvej om København med linjeføring B4, først vil være færdig i efteråret 2013, hvilket afviger fra Folketingsforligets forligstekst af 21. marts Overborgmester Frank Jensen tilkendegav på TV 2 Lorry den 6. oktober 2012, at linjeføring B4 kunne opdeles i flere etaper og det ville være naturligt at etape 1. ville være en sammenkobling af en østlig omfartsvej om København med Nordhavnsvej på Strandvænget. Denne etape 1 skulle udføres som en cut & cover tunnel samt en sænketunnel på tværs af Svanemøllehavnen til Nordhavnen. Derefter som en boret tunnel fra Nordhavnen under Kronløbet til Refshaleøen og derefter som en cut & cover tunnel videre til Kløvermarken. Opstart af fase 1. (etape 1.) med linjeføring B4, tilkendegiver Overborgmester Frank Jensen i samme TV udsendelse, kan finde sted om ca. 5 år. Det vil sige opstart af arbejdet i oktober Nordhavnsvejen/tunnelen på Strandvænget er estimeret til at være færdig 1. juli Dette spørgsmål må stilles: Er der tekniske og miljømæssige problemer med Nordhavnsvejen og den valgte linjeføring B4 fra Nordhavnsvejen frem til Kløvermarken, som skal være første etape? 5

6 Det er vigtigt at fastslå, at Vejdirektoratet estimerer en holdbarhed på minimum 100 år for tunneler. Derfor skal beslutningsgrundlaget lægge vægt på, at se frem til 2113 med hensyn til holdbarheden for en østlig omfartsvej om København. På basis af Østlig Ringvej, sammenfatning af Linjeføringsanalyse til Transportministeriet, Rambøll november 2012, med Folketingets valgte linjeføring B4 i forliget af 21. marts 2013, er nedenstående etiske, tekniske og miljømæssige aspekter opremset i punktform A-J. Fase 1: A. Kapaciteten på Helsingørmotorvejen ved udbygning? B. Ekspropriation af husblokke på Lyngbyvej for mindst 12 vejspor + nødspor samt nedtagning af Emdrupbro og bygningen af en ny større bro over Helsingørmotorvejen? C. Sammenlægning af en østlig omfartsvej om København og Nordhavnsvej på Strandvænget? D. Lukning af Svanemøllehavnen ved arbejdet med cut & cover samt sænketunnel på tværs af havnen og over til selve Nordhavn? E. Fredede padder på Nordhavnen? F. Tunnelboring under Nordhavn med til og frakørsel? Tunnelboring under Kronløbet? G. Til fra og kørsel på Refshaleøen? H. Linjeføringen frem til Kløvermarken? Nedlæggelse af arealer samt miljøproblemer på Kløvermarken? Fase 2: J. Fra Kløvermarken ned til Amagermotorvejen? Fredede padder m.v. i habitatområdet på Vestamager? Uddybning af de enkelte punkter beskrives i de efterfølgende afsnit. Årsagen til at Nordhavnstunnelen ikke kan udvides er, at et nødspor kræver ca. 9 meter på hver side af den nuværende tunnel som i dag udgør ca. 22 meter i bredden. Afstanden mellem Strandvængets boligblok, Svanemøllegården og boligblokken Strandvejen 6/Strandvænget 2 ved vejkrydset Strandvejen, er ca. 25,3 meter. Nordhavnstunnelen inklusive sekantpæle ligger ca. 2,18 meter fra fundamentet på Svanemøllegården og på 0,8 meter fra Strandvejen 6/ Strandvænget 2. Desuden er Nordhavstunnelens støbte væg en integreret væg for tunnelen til S-tog for Farumbanen. Her vil det ikke være muligt at lægge et nødspor på 9 meter. Med henvisning til EU s Tunneldirektiv fra 2004 og den danske lovgivning herfor: Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet. 1) I medfør af 109 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, 66 a i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 og 95, stk. 1 og 3 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet gennemføres ved denne bekendtgørelse i dansk ret Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Da den østlige omfartsvej om København bliver en del af det Transeuropæiske vejnet, skal Nordhavnsvejstunnelen også opfylde disse krav til tunneldirektivet og det gør Nordhavnsvejstunnelen ikke, da der mangler nødudgange samt nødspor og fortov i tunnelen m.v. Den nye tunnel med linjeføring B4, inklusive Nordhavnsvejtunnelen og frem til Refshaleøen bliver ca. 6,4 km. lang, kræver tunnelen opfyldelse af EU s tunneldirektiv. 6

7 Det fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej at kapaciteten i den nuværende tunnel, under bygning, er på køretøjer HVDT (hverdags døgn trafik). I rapport (mærket nr. 2) trafikanalyserne, tilkendegives at en kommende kapacitet skal være på køretøjer, heraf 7,3 % tungtrafik HVDT, når den østlige omfartsvej om København sammenkobles med Nordhavnsvejen. Desuden forekommer der analyser af trafikmængder som estimeres til køretøjer HVDT og op til køretøjer HVDT. Der er ingen af disse køretøjsmængder som kan passere i gennem Nordhavnsvejen. Derfor er det ikke muligt, set ud fra et miljømæssigt og teknisk perspektiv men ikke mindst den økonomiske faktor, at sammenlægge Nordhavnsvejen med den tiltænkte østlige omfartsvej om København ud fra: A. Kan ikke opfylde EU s tunneldirektiv. B. Kan ikke klare trafikmængden pt. og den fremtidige Østlig Ringvej om København. C. Kan ikke realistisk at udvides fra 4 til 6 spor. Der kan naturligvis bores en tunnel med det helt store bor, kendt fra Tyskland (Herrenknecht Ø 19,25 meter) som kan rumme 2x3 vejbaner i 2 etager, i ét boret rør. For eksempel fra Nordhavnen og til Idrætsanlægget Ryvang, ca. 2 km eller ca. > 3 mia. kr., dog uden til og frakørsel ved Svanevænget. På det foreliggende grundlag er det ikke realistisk at sammenlægge Nordhavnsvej og den østlige omfartsvej om København. Dette var politikerne gjort bekendt med, som det tilkendegives i bilagsmaterialet fra TMU mødet vedr. pkt. 3 Udbygning af Nordhavnsvej. Der har ikke været en massiv tilkendegivelse fra embedsmændene, som bør gøre politikerne opmærksom på, at den vedtagne discount tunnel, jf. politisk forlig af 25. marts 2010 og senere vedtagelse i Borgerrepræsentationen den 18. november Med den nuværende tunnels beskaffenhed og kapacitet kan denne ikke sammenlægges med den tiltænkte østlige omfartsvej om København. Det vil sige at Nordhavnsvej ikke er fremtidssikret. Desuden kan nævnes følgende tekniske og miljømæssige aspekter ved linjeføring B4: Naturgasfordelingsledning< 50 bar, kloak til Lynetten, 400 V el kabler. Naturgastransmissionsledning < 80 bar skal passeres mindst 2 gange. Ekspropriationer af havne og haveselskaber, gokart-bane samt større bygninger. Skadelig påvirkning af fredede arealer. Fredede fortidsminder med afstandskrav > 100 meter. Habitatområder med fredede dyrearter. Åbne og store til og frakørsler, hvor børn og voksende udsættes for støj og luftforurening med kræftfremkaldende stoffer fra sod/partikler, biludstødning, asfalt, bremser og dæk, fra de kemiske stoffer kaldet PAH. Desuden NOx. Ad A. På Helsingørmotorvejen skal der laves ekstra vejbaner for at kunne klare trafikken > og med op til køretøjer HVDT, jf. rapport Fremtidssikring af Nordhavnsvej fra marts 2010 udarbejdet af Vejdirektoratet, Transportministeriet samt Københavns Kommune og underbilag på 21 referater. Heri gøres der opmærksom på, at kapaciteten på Nordhavnsvej er ca køretøjer HVDT (hverdags døgn trafik). Ved fuld udbygning af 3,2 mio. etagemeter i Nordhavnen, med beboere og arbejdspladser samt en tilslutning til en østlig omfartsvej om København, kræver det, ifølge rapporten, en kapacitet på til køretøjer i dette oplæg med linjeføring B4, er tallet nu køretøjer. 7

8 Ad B. Med den mængde trafik som der er på Helsingørmotorvejen jf. trafiktællinger i København år 2011 på køretøjer HVDT og med en tilgang på , eller HVDT køretøjer (tal fra rapport COWI november 2010 baggrundsnotat trafikberegninger), kan den trafikmængde ikke afvikles på de 6 vejbaner der er i dag. Derfor foreslås nedrivning Emdrupbroen og bygning af en ny bro, for at give plads til 12 vejbaner + 2 nødspor på Helsingørmotorvejen. Det bliver derfor nødvendigt at ekspropriere husblokke på hver side af Lyngbyvej alt dette er beskrevet i rapporten om Fremtidssikring af Nordhavnsvej marts 2010, samt i de mange mødereferater som danner basis for rapporten. Ad C. Sammenlægning af en østlig omfartsvej om København og Nordhavnsvej på Strandvænget kræver at der skal være mindst 2 ekstra vejbaner á 3,5 meter (en vest og en øst) + 2 nødspor. Det vil sige, at der skal ske en udvidelse af den nuværende bredde på Nordhavnsvejtunnelen, med et vejspor + nødspor på hver side. De to ekstra gravede tunneler til de 2 ekstra vejbaner + nødspor vil kræve 9 meter ekstra på hver side af tunnelen. Der er der ikke plads til. Dette fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej hvor projektchef Anne Kongsfelt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg, Nordhavnsvejen, fra Vejdirektoratet, Transportministeriet og Københavns Kommune, side 51 andet afsnit, vedrørende manglende nødspor i Nordhavnsvej. Konklusionen var: Citat: En senere etablering af ekstra kørespor udført som gravet tunnel på begge sider af den etablerede Nordhavnsvej vurderes ikke til at være realistisk. Årsagen hertil er, at et nødspor kræver ca. 9 meter på hver side af den tunnel som vi kender i dag. Her udgør bredden af tunnelen ca. 22 meter. Afstanden mellem Strandvængets boligblok Svanemøllegården og boligblokken Strandvejen 6/Strandvænget 2 ved vejkrydset Strandvejen er ca. 25,3 meter. Tunnelen ligger, inklusive sekantpæle, ca. 2,18 meter fra fundamentet på Svanemøllegården og på 0,8 meter fra Strandvejen 6/ Strandvænget 2. Desuden har Nordhavsvejtunnelen en støbt væg mod syd, som er en integreret væg for tunnelen til S-tog for Farumbanen (Rottehullet). Her vil det ikke være muligt at lægge et nødspor på 9 meter. Da en Østlig Omfartsvej om København får en tunnellængde inklusive Nordhavnstunnelen på > 5 km samt at vejen er en del af det Transeuropæiske vejnet, skal kravene i EU s tunneldirektiv fra 2004 og Dansk lovgivning herfor opfyldes. Citat: Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet 1) i medfør af 109 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, 66 a i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 og 95, stk. 1 og 3 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet gennemføres ved denne bekendtgørelse i dansk ret Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Da den østlige omfartsvej om København bliver en del af det transeuropæiske vejnet, skal Nordhavnsvejtunnelen også opfylde disse krav til tunneldirektivet. Det gør den vedtagne (nu under opførelse) Nordhavnstunnel ikke, da der mangler nødudgange samt nødspor og fortove, udsugning m.v. Den nye østlige omfartsvej om Københavns tunneldel, inklusive Nordhavnsvejtunnelen, frem til Refshaleøen, bliver ca. 6,4 km. Lang (0,615 km +0,8 km +5,0 km.) 8

9 Det fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej at kapaciteten i den nuværende tunnel er på køretøjer HVDT. I rapport (mærket nr. 2) i trafikanalyserne, tilkendegives en kommende kapacitet er på køretøjer heraf 7,3 % tungtrafik HVDT (hverdags døgn trafik), når den Østlige Omfartsvej sammenlægges med Nordhavnsvejen. Desuden forekommer der analyser af trafikmængder på køretøjer HVDT op til køretøjer HVDT. Det er udelukket at disse trafikkapaciteter kan passere i 4 vejspor uden nødspor. Ad D. For at forlænge Nordhavnstunnelen fra Strandvænget ved nr. 5/7 ned mod Svanemøllehavnen, skal der flyttes en naturgasfordelingsledning < 50 bar (næsthøjeste fareklasse på land), som ligger nord/ syd på Strandvænget/Strandpromenaden. Da tunnelen ligger vest/øst skal der ske passage af denne naturgasledning. De sikkerhedsregler, som der er for denne type gasledning, må en sådan naturgasfordelingsledning < 50 bar ikke passere over eller under en biltunnel. I godkendelsen af 2011 fra Arbejdstilsynet, af det nye trace for naturgasfordelingsledningen, fremgår det af sagsakterne fra DONG og Arbejdstilsynet med reference til oplysning fra DONG v/ TMF CFA Nordhavnsvej til Arbejdstilsynet, at der ikke bliver en forlængelse af tunnelen på Strandvænget, idet der ikke vil ske en videreførelse til Nordhavn af Nordhavnstunnelen. Arbejdstilsynet tilkendegiver, at hvis der skal sker en forlængelse af Nordhavnstunnelen, kræver det en helt ny sag. Ved en grave, støbe, dække til tunnel (cut & cover) vest/øst, tværs gennem Svanemøllehavnen samt en sænketunnel ved sejlrenden, kræver det en lukning af Svanemøllehavnen fra 3 til 4 år. Sænketunnelen vil ændre vanddybden i sejlrenden fra ca. 6,3 meter i dag til ca. 3,1 meter med linjeføring B4. Der vil ske en midlertidig lukning af havnen i 3-4 år af Danmarks største sejlbådehavn, for ca både med fast bådplads foruden tilsejlende turister. Desuden lukning for kajak- og robåde, idet lukningen betyder, at de ikke kan få deres kajakker og både ud og ind af havnen, med mindre det sker med landtransport, m frem og m tilbage, ad Strandvænget/Strandpromenaden til Svanemøllebugten for at sætte bådene i vandet og optage dem igen. Det kræver naturligvis også faciliteter til nedsætning og optagning af kajakker/robåde. Desuden skal der tages hensyn til 400V el kabler samt kloakledningen til Lynetten. Det er oplyst over for TMU, fra et møde den 13. maj 2013 pkt. 3 Nordhavnsvej, i et skriftligt notat af Anne Kongsfelt, at overfladevand og grundvand fra Nordhavnstunnelen tilgår kloak med tilslutning til Lynetten, til trods for at der i VVM-redegørelsen januar 2009, Nordhavnsvej tilkendegives, at der skal ske direkte urenset afløb i Svanemøllehavnen fra Nordhavnstunnelen. Ved påklager over dette forhold i høringssvar til VVM-redegørelsen, blev det afvist at føre afløbet til kloak. Derfor bør det undersøges om denne kloaktilslutning har en kapacitet som kan klare de skybrud som der var i 2010 og 2011 og som satte Helsingørmotorvejen ved Ryparken under vand i flere dage. Anne Kongsfelt har tilkendegivet at pumpekapaciteten i tunnelen kan klare disse regnmængder. Ad E. Desuden bør det undersøges, at der hvor cut & cover/sænketunnelen ender, og der hvor der laves en tunnelskakt for nedsænkning af tunnelboremaskine, om der er arealer med fredede padder, der skal tages hensyn til jf. EU habitats cirkulære og Dansk lovgivning. Ad F. Det bør ikke give problemer at bore en vejtunneltunnel. Dog skal der tages særlige hensyn til vandspejlet ved boringen, da der kan fremkomme sætningsskader på husfundamenter, da vandspejlet står meget højt i Nordhavn. Under de bygninger hvor den borede vejtunnel skal passere under bygninger, kan der nemt ske sætningsskader. Det er nemmere at styre vandspejlet ved cut & 9

10 cover tunneler frem for borede tunneler. Desuden bør det undersøges, at der udvises hensyn til placering af til/fra kørsel fra tunnelen hvis der måtte være fredede padder m.v. Ved Boring af vejtunnel under Kronløbet, skal der tages hensyn til dvs. ledninger el, kloak m.v. som måtte ligger her, samt at der holdes en fri afstand fra tunnelen på > 100 meter til fredede minder og bygninger. Ad G. og H. Som det fremgår af linjeføring B4, så skal der nedlægges to havne, Margretheholm Havn og Lynette Havnen. Derudover skal B&W s store Hal på Refshaleøen eksproprieres. Desuden skal vej/tunnel passere mange bevaringsværdige bygninger, samt fredede minder. Her er afstandskravet > 100 meter. Desuden nedlægges/eksproprieres en Go-Kartbane ved Kraftværksvej. Ved Kløvermarken skal der laves en meget stor til og frakørsel i åben terræn, lige ved og på en del af et meget stort sportsareal, hvor der er mange unge og gamle som spiller fodbold m.v. Med denne store frit åbne til- og frakørsel vil der ske en ekstra støj belastning samt luftforurening. Særlig luftforureningen som indeholder sod/partikler samt PAHér (gruppe af kemiske stoffer som er kræftfremkaldende), er et problem. Disse PAHér er ikke bionedbrydelige men er vandopløselige. Disse PAHér vil lægge sig på græstæppet ved Kløvermarken og kan udsætte idrætsudøverne ind og udvortes, for at indtage disse kemiske kræftfremkaldende stoffer. Ad. I Fase 2 Tilslutningsanlægget ved Artillerivej og forbindelsesanlæg ved Amagermotorvejen: Her er der ikke truffet endelig afgørelse om linjeføringen. Det bør påses, at der ikke sker åben vej eller lægges til og fra kørsler på dette fredede habitatområde på Vestamager, som rummer 10 fredede dyrearter, hvoraf Padder (8) og Krybdyr (2). Desuden rummer strandengenes arealer, med krat og små træer, særlige sjældne fuglearter og trækfugle m.v. Tillæg: Der er over for Transportministeriet rejst krav om aktindsigt over samtlige dokumenter den 15. oktober 2012 vedrørende den såkaldte Havnetunnel, nu ændret til en østlig omfartsvej om København. Ved hjælp af Folketingets Ombudsmand blev dokumenterne udleveret på en DD-R som indeholdt 83 filer med op til 100 sider pr. fil. Det fremgår, at der er undersøgt linjeføringsmuligheder for en Østlig Omfartsvej om København ud fra de 36 forslag, der har været til en teknisk vurdering. Ved at gennemgå disse filer, er indsat uddrag fra aktindsigtsmaterialet af 1. maj 2013 Pdf. Fil 2-3 fra transportministeriet er uddrag fra denne Fil vist nedenfor. Den langsgående havnetunnel linjeføring B6 (realdania s forslag) er bedst, på trods af at en ny havnebro (Langebro) samt store ekspropriationer er nødvendige. Linjeføring B4 under/over Amager er næstbedst. Af aktindsigtsmaterialet 1-9 pdf, fremgår følgende: Annette Walter, Projektchef, Økonomi og Finansiering, COWI A/S, skriver i en mail til Kåre Enevoldsen, Transportministeriet, den 27. april 2010 kl.10:11:25, Citat: Efter at vores anlægsmand har set på B6 (realdanias løsning), viser det sig at den slet ikke kan laves som cut & cover (sænketunnel) fordi der ikke er plads i havneløbet. Københavnertunnelen, som ifølge Transportministeriet skal indgå i baggrundsmaterialet i forbindelse med det igangsatte analysearbejde, er taget ud af undersøgelsen af Cowi den 27. april 2010, 7 dage efter workshoppen. 10

11 Cowis anlægsmand har sat lighedstegn mellem realdanias løsning og Københavnertunnelen ApS s linjeføring/opp-pilotprojekt til en Motorring 2 Øst. Vedhæftede Metro og Linjeføringer Rambøll marts 2010, viser tydeligt at Havnetunnel, Realdania (2005) og Københavnertunnelen (2005), er to forskellige linjeføringer. Se dokumentation fra Rambøll på tegning nedenfor: Dokumentation ifølge materiale fra Rambøll. 11

12 Citat indsat: 12

13 Det skal bemærkes, at den tvivl der er om krydsning af Metrotunnelen i havneløbet ved en havnetunnel kan give problemer med vanddybde. I Transportministeriets fremsendte materiale med eksempler fra Londons undergrundsbane, samt med direkte spørgsmål til direktør Søren Hansen, Rambøll og Metroselskabet, er det bekræftet, at der kan ske passage af en langsgående havnetunnel oven over Metrotunnelen med den påkrævede sikkerhedsafstand, samt at sænketunnelen kan passere mellem bropillerne. Dermed må denne urigtige påstand myte være manet i jorden en gang for alle, at Metrotunnelen ikke er en forhindringen for at bygge den langsgående havnetunnel. 13

14 Hvis jeg var politiker, og på grundlag af de her to fremførte tilkendegivelser om model B4 og B6 fra Rambøll er det åbenlyst at der bør Københavnertunnelen ApS langsgående havnetunnel vælges. Døm selv! Taget fra pdf fil maj 2013 Transportministeriet: Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato 25. Juni, 2010 Linjeføringsanalyse for Østlig Ringvej Om København Fase 1, version 06a Revision 6 Dato , Udarbejdet af Søren Hansen Kontrolleret af Søren Hansen Godkendt af Søren Hansen Beskrivelse Linjeføringsundersøgelse [Valgfri 1] Tværgiende rapportering [Valgfri 2] Fase l Ref. SH Rambøll s Bredevej ØSTLIG RINGVEJ LINJEFØRINGSUNDERSØGELSE UDKAST - IKKE REDIGERET KUN TIL ORIENTERING FAGLIGE SCREENINGER 5.1 ANLÆGSTEKNIK Side 10: Linjeføring A er alene relevant som C&C tunnel, hvilket er i overensstemmelse med den netop vedtagne Nordhavnsvej, som en kort C&C tunnel. Det er besluttet at anlægge Nordhavnstunnelen med en 4-sporet vej uden nødspor. Linjeføring B er bygbar som både C&C og boret tunnel. En fremtidig linjeføring skal ses i lyset af, at Københavns Kommune har vedtaget at bygge en kort C&C tunnel uden nødspor. En videreførelse af denne tunnel i en østlig ringvej om København skal således tilpasses både Nordhavnsvejens linjeføring, anlægsmetode og konfiguration. Side 15 16: Miljøvurderingen på det nuværende projektstade skal bidrage til valget mellem de foreslåede linjeføringer på overordnet niveau. Derimod er det ikke formålet med miljøvurderingen i denne fase, at bidrage til optimering af trace og anlægsudformning for den enkelte linjeføring. Miljøvurderingen er baseret på eksisterende miljøvurderinger af forslag til havnetunnel og ringvej som er tilgængelige i rapportform fra tidligere undersøgelser samt VVM rapporten for Nordhavnsvej. Miljøvurderingen omfatter ikke tilslutningsanlæg, da de ikke foreligger beskrevet på det nuværende projektstade, og de afledte miljøeffekter af en ændret trafikbelastning på vejnettet i resten af byen er heller ikke medtaget i miljøvurderingen, da der ikke foreligger trafikdata for alle forslagene på nuværende tidspunkt. Miljøvurderingen er sammenfattet i skemaform nedenfor, hvor der er fortaget en foreløbig scoring af miljøpåvirkningen hhv. bygge- og driftsfasen af hvert linjeføringsforslag. 14

15 Scoringen af de enkelte forslag skal tages med betydeligt forbehold på grund af det mangelfulde datagrundlag og den summariske metode, som er anvendt i denne fase 1 screening. Metoden til miljøvurdering vil blive videreudviklet og konkretiseret i projektets næste faser. Til støtte for miljøvurderingen er der endvidere udarbejdet 7 kortbilag, hvor kendte arealrelaterede miljøinteresser er kortlagt. Fra pdf Transportministeriet 1. maj Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato 20. Maj, 2010 Linjeføringsanalyse for Østlig Ringvej Om København Fase 1 4. MULIGE LINJEFØRINGER a. De 36 linjeføringsforslag Følgende er udtaget af de 36 modeller, er: Forslag B4 den som der arbejdes med i fase 3 som oplæg for eventuel vedtagelse til anlægslov; og den langsgående havnetunnel, fejlagtigt kaldet B6. 15

16 16

17 Dette er Rambølls udlægning af de to vejprojekter at B4 skal fremmes frem for den langsgående havnetunnel forstås ikke men se nøje på de to opremsninger, dermed er der ingen tvivl. 17

18 At lave en boret tunnel for B6 er irrelevant, da op og nedkørslerne bliver meget, meget lange. Københavnertunnelens ApS projekt, den langsgående havnetunnel, er netop baseret på at til og fra kørslerne ligger højt og er i en spiral som en rundkørsel og som kan tage monster lastbiler Rambøll har ikke fattet at Københavnertunnelens ApS langsgående havnetunnel giver 3 ekstra broer (under vandet) mellem Sjælland og Amager. Der skal bemærkes følgende fra Københavnertunnelens ApS langsgående havnetunnel: Korteste mulige tunnelløsning (billigere) Kan næsten anlægges uden gener for den øvrige trafik Fungerer godt både som regionalvej og lokalvej Betjener Indre By bedre end de potentielle udviklingsområder, hvis der kan etableres tilslutninger. Løsningen er miljømæssigt fornuftig. Der skal bemærkes følgende fra linjeføring B4: Vanskelige anlægsforhold i syd. En ny havneforbindelse kan blive nødvendig for at aflaste Kalvebodbroen. Lægger øget pres på de i forvejen belastede havnebyroer. Sydlig tunnel kompliceret på grund af eksisterende by og fredning Der er intet nævnt om de miljømæssige forhold. Dette må tolkes som at de ønsker at disse skal nævns hvorfor, svar! Der er meget store miljømæssige problemer med linjeføring B4. Ved at se på oplægget i fase 1 til en østlig omfartsvej om København og de opstillede 36 modeller, hvor der skal vælges mellem linjeføring B4 og den langsgående havnetunnel. må den langsgående havnetunnel være den model som man arbejdede med, og ikke linjeføring B4 med de her opstillinger og opremsninger af forhold ved de to linjeføringer. hvorfor er linjeføringen med den langsgående havnetunnel, ikke det projekt som der arbejdes med? Der er sket en sammenblanding mellem Realdanias forslag fra oktober 2007 og Københavnertunnelen ApS langsgående havnetunnel: OPP-Pilotprojekt 4. reviderede udgave til Folketingets Trafikudvalg 16. juni Dette OPP-Pilotprojekt ligger da også i bilagene fra Transportministeriet. Det er ikke til at fatte, med de to opstillede sammenligninger, at man vælger linjeføring B4 frem for den langsgående havnetunnel der må ligge andre usaglige ikke tekniske grunde (måske politiske, som ikke altid er funderet på teknisk logik og miljø) for denne beslutning, når man ser på de to opremsninger og sammenligner af modellerne. Der tilkendegives fra Rambøll: Metoden til miljøvurdering vil blive videreudviklet og konkretiseret i projektets næste faser. Den model B4 som går fra 2 fase til 3 fase, mangler den her nævnte miljødel. NOTAT. 14. april Vedrørende tilslutning af linjeføring B4 og Nordhavnstunnelen på Strandvænget 2100 Østerbro. Aktindsigt: Modtagne rapporter fra transportministeriet 4. april 2013: 18

19 Har modtaget aktindsigt i 4. rapporter som er tilgået Transportudvalget i Folketinget som beslutningsgrundlag til en opstart af fase 3, for en østlig omfartsvej om København. I fase 3 arbejdes der alene med linjeføring B4 som starter ved Strandvænget ved tunnelportalen til Nordhavnsvejen. Disse 4 rapporter danner basis for det indgåede Trafikforlig i Folketinget jf. Rasmus Gravesen Transportministeriet. Forlig er vedtaget den 21. marts 2013 mellem samtlige partier, undtaget liste Ø. Partierne som har givet tilslutning til en linjeføring som B4, skal sker som en videreføring af fase 3 som model B4, opdelt i to byggefaser, som det fremgår af forligets teksten side 16; Valg af linjeføring af østlig omfartsvej om København. Side 16. Valg af linjeføring for havnetunnel i København. Citat: Parterne noterer sig som opfølgning på aftalen af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv., at der er gennemført omfattende undersøgelser af forskellige mulige linjeføringer af en østlig ringvej i København. Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. Parterne noterer sig videre, at hvis en havnetunnel ønskes realiseret, går den mest hensigtsmæssige linjeføring i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen. Anlægsoverslaget for denne linjeføring udført som boret tunnel lyder på 27 mia. kr. (inkl. korrektionstillæg på 50 pct.). Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnellen blev ført igennem havneløbet. Undersøgelserne af finansiering og organisering vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Der er modtaget aktindsigtsmateriale fra Fuldmægtig Rasmus Graversen Transportministeriet; Center for veje og broer: (Se rapporterne ved at klik ind på de enkelte link). Kopi citat: Screening af østlig ringvej/havnetunnel i København 4. april Som led i de strategiske analyser har Rambøll for Transportministeriet udarbejdet en teknisk screening af mulige linjeføringer for en østlig ringvej/havnetunnel i København. I sammenfatningsrapporten peges der på en linjeføring fra Helsingørmotorvejen i nord til Nordhavnen og videre til Refshaleøen og Amagerbro på Amager for i syd at blive tilsluttet Amagermotorvejen (linjeføring B4). Læs rapporten her: Sammenfatning af linjeføringsanalyse I screeningsfasen er der lagt vægt på at identificere en overordnet linjeføring for en østlig ringvej/havnetunnel som udgangspunkt for de fortsatte analyser. Den gennemførte linjeføringsanalyse har været dimensioneret efter dette mål, og der foreligger således ikke et komplet eller udtømmende analysegrundlag for en østlig ringvej/havnetunnel på nuværende tidspunkt. Baggrundsmaterialet for den tekniske screening af mulige linjeføringer kan tilgås nedenfor. Baggrundsmateriale for linjeføringsanalysen. Baggrundsrapporterne indeholder ikke endelige resultater, men alene delresultater, som indgår i screeningen af mulige linjeføringer for en østlig ringvej/havnetunnel. 19

20 Baggrundsmaterialet inkluderer: Sammenfatning af fase 1, som er en overordnet screening baseret primært på eksisterende viden fra allerede udførte analyser. Østlig ringvej sammenfatning - fase 1 Baggrundsrapport om fase 2 geometri og anlægsteknik der underkaster de udpegede linjeføringsmuligheder en mere detaljeret screening og munder ud i en udpegning af én foretrukken linjeføring. Geometri og anlægsteknik - fase 2 Baggrundsnotatet om trafikberegninger, der indeholder hovedforudsætninger samt resultater af trafikmodelberegninger. Baggrundsnotat - trafikberegninger Det fortsatte arbejde med screeningsanalyser. Frem mod den fælles afrapportering af de strategiske analyser i andet halvår 2013 arbejdes der videre med screeningsanalyserne af en østlig ringvej/havnetunnel, herunder en screening af finansieringsmuligheder for en østlig vejforbindelse. Formålet med de strategiske analyser er at bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. De strategiske analyser skal give et solidt grundlag for den politiske debat om, hvordan fremtidens infrastruktur skal se ud i Danmark efter FORHOLD SOM BØR IAGTTAGES NØJE VED EN SAMMENLÆGNING MELLEM NORDHAVNSVEJ OG ØSTLIG OMFARTSVEJ OM KØBENHAVN MED LINJEFØRING B4 PÅ STRANDVÆNGET? Som der skrives i det politiske forlig af 21. marts 2013 om Strandvænget og Nordhavnsvej. Citat: Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. OPSUMERINGER AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE TEKNISKE OG MILJØMÆSSIGE KONNCEKVENSER DER SKAL TAGES STILLING TIL: 1. Overborgmester Frank Jensen udtalte sig til TV2 Lorry den 6. oktober 2012, at han var glad for en østlig omfartsvej med linjeføring B4 og at den kan opdeles i 2 faser. Han tilkendegav, at om ca. 5 år kan fase 1 opstartes efterår 2017 og det bliver med en tilslutning til Nordhavnstunnelen på Strandvænget, hvor tunnelen forlænges som cut & cover ned til Svanemøllehavnen og første del af tunnelen under havnen laves cut & cover tunnel og resten af tunnel udføres som sænketunnel og med tilslutning til Nordhavn. Herefter udføres tunnelen som 2 borede tunneler med 3 spor i hvert rør under Nordhavnen og Kronløbet og kommer op på Refshaleøen. 2. Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg af Nordhavsprojektets tidsplaner for anlæggets færdiggørelse af Nordhavjsprojektet på Strandvænget, er estimeret til 1. juli

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008 Nordhavnsvej Dagsorden Baggrund og fakta om projektet Udfordringer Tidsplan 2 Grundscenarium 2025 600.000 m2 i Nordhavn 30.-35.000 biler på Nordhavnsvej 3 Scenarium efter 2025 Nordhavnsvej forlænget til

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ OM KØBENHAVN FASE 2 GEOMETRI OG ANLÆGSTEKNIK

ØSTLIG RINGVEJ OM KØBENHAVN FASE 2 GEOMETRI OG ANLÆGSTEKNIK Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2012 Geometrisk og anlægsteknisk vurdering af linjeføringsalternativer ØSTLIG RINGVEJ OM KØBENHAVN FASE 2 GEOMETRI OG ANLÆGSTEKNIK ØSTLIG RINGVEJ

Læs mere

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. 6. oktober 2007 Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Vi har 6 emner vedrørende Københavnertunnelgruppens forslag til en langsgående tunnel under

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 NORDHAVNSVEJEN 1 PRÆSENTATION AF PROJEKTET Baggrund og fakta Undersøgte løsninger Tidsplan Vej- og tunnelentreprisen Tilslutningsanlæg Ringbanebroer og stibroer (Grundvandssænkning)

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ SAMMENFATNING AF LINJEFØRINGSANALYSE

ØSTLIG RINGVEJ SAMMENFATNING AF LINJEFØRINGSANALYSE Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ SAMMENFATNING AF LINJEFØRINGSANALYSE Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr VVM anmeldelse Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium Projekt nr. 760.8240 Maj 2016 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Gasnet P/S Vognmagervej 14 8800 Viborg forestår anlæg

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø

Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

vejtunnelprojekter i Danmark

vejtunnelprojekter i Danmark Status for potentielle kommende nye vejtunnelprojekter i Danmark Af: Formand for DFTU, Jørgen Holst, COWI A/S jho@cowi.dk Med udsigt til en nærmest fordobling af trafikmængden på det danske vejnet frem

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Krauseparken (nødskakt) Nordhavn v/orientkaj Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, Projektchef Metroselskabet Christine Hammer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Havnetunnel i København?

Havnetunnel i København? Havnetunnel i København? Af JENS HANSEN PETERSEN Kronikøren er civilingeniørstuderende på BYG DTU. Han har for nylig skrevet rapport om Københavnertunnelen. Københavnertunnelen er et nyt enormt infrastrukturprojekt

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Nordhavnsvej. - Miljø og samfundsøkonomi

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Nordhavnsvej. - Miljø og samfundsøkonomi Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Nordhavnsvej - Miljø og samfundsøkonomi Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Nordhavnsvej - Miljø og samfundsøkonomi Ref 7554005 (0) Version

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSBRO FAKTA Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode 1933-1937 Anlægsomkostning:??

Læs mere