Aktindsigt, Analyserapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt, Analyserapport"

Transkript

1 Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen (linjeføring B4). Fra aktindsigt 4. april 2013, Rasmus Gravesen, Transportministeriet samt aktindsigt den 1. maj 2013, Transportministeriet. Konklusion: Folketinget har valgt linjeføring B4 for en østlig omfartsvej om København på et urigtigt og mangelfuldt grundlag. Overborgmester Frank Jensen har med embedsmændene fra Københavns Kommune og Transportministeriet, i henhold til aktindsigtsmaterialet, beviseligt, før anbefalingen af linjeføring B4 for en østlig omfartsvej om København til Folketingets Transportudvalg, været bekendt med, at det ikke vil være realistisk at benytte Nordhavnstunnelen som en del af en østlig omfartsvej om København. Projektchef Anne Kongsfeldt (Nordhavnsvej, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg), tilkendegiver i bilagsmaterialet til Teknik- og Miljøudvalgets møde den , punkt 3, Notat , Sagsnr , Dokument nr , vedrørende forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavnen: Citat: Det er i dag forvaltningens vurdering, at de trafikale konsekvenser af den valgte løsning burde være trukket tydeligere frem både Rambølls notat og i indstillingen fra BR 18. november Dette må skyldes, at de trafikale konsekvenser ved at spare nødsporene væk ikke er kommet tilstrækkeligt til udtryk i notatet. Politikerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget en discount Nordhavnstunnel og senere vedtaget linjeføring B4 af en østlig omfartsvej om København på et dokumenteret mangelfuldt grundlag. Fremtidssikring af Nordhavnsvej Afrapportering fra arbejdsgruppen, marts

2 I Fremtidssikring af Nordhavnsvej fremgår nedennævnte citater: Side 26, første afsnit, 3.6 Helsingørmotorvejen: Side 30, andet afsnit, 3-4 linje: Side 51, første afsnit 3 linje: Udvalget har haft kendskab til rapportens beslutningsgrundlag: Citat: Hvis Nordhavnstunnelen bygges med 4 spor, vil det ikke være realistisk at benytte denne som en del af en østlig omfartsvej om København. 2

3 Arbejdsgruppen og Projektgruppen samt Overborgmester Frank Jensen, har derfor været bekendt med, at det ikke vil være realistisk at benytte Nordhavnstunnelen som en del af en østlig omfartsvej om København. Det politiske forlig i Københavns Kommune, vedrørende bygningen af en 4 sporet Nordhavnstunnel, blev indgået den 25. marts 2010 og senere vedtaget i Borgerrepræsentationen den 18. november Analyserapporten vedrørende linjeføring B4 af en østlig omfartsvej om København, er delt op i to faser. Disse faser svarer til etaperne på side 17 i Rambølls Rapport, Østlig Ringvej Sammenfatning af Linjeføringsanalyse, November Citat: Den borede tunnel i linjeføring B4 kan udføres i flere etaper. I denne undersøgelse er der identificeret 2 etaper, der hver især vil leve op til forbindelsens primære formål, nemlig at binde det overordnede statslige vejnet sammen. består hhv. af: 1. Den nordlige havneforbindelse fra Nordhavnsvej via Nordhavn og Refshaleøen til Kløvermarken 2. Forlængelsen fra Kløverparken under indre Amager til Amagermotorvejen i syd. De trafikale undersøgelser viser, at de to etaper skal udføres i denne rækkefølge, samt at etape 1 vil kunne stå alene som en selvstændig løsning. - fase 1. Strandvænget over Nordhavn, Refshaleøen til Kløvermarken. - fase 2. Kløvermarken til Amagermotorvejen. Aktindsigtsmaterialet blev udleveret af Transportministeriet 4. april 2013 samt 1. maj Blandt dette materiale er tilgået 4. rapporter til Transportudvalget i Folketinget. Disse rapporter har dannet beslutningsgrundlag til opstart af undersøgelserne af finansiering og organisering for en østlig omfartsvej om København, som ifølge forliget vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Folketingets Transportudvalg besluttede den 21. marts 2013, under Valg af linjeføring for østlig omfartsvej om København : Citat: placeres denne mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget. Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnelen blev ført igennem havneløbet Grundlaget for Folketingets beslutning for linjeføring B4 er nedennævnte 4 rapporter, jævnfør Rasmus Gravesen Transportministeriet: 1. Østlig Ringvej, sammenfatning af Linjeføringsanalyse til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll november 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 2. Østlig Ringvej Baggrundsnotat- trafikanalyse til Transportministeriet udarbejdet af COWI/Rambøll november 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 3. Østlig Ringvej Fase 2- Geometri og anlægsteknik til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll april 2012 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 4. Østlig Ringvej sammenfatning fase 1 til Transportministeriet udarbejdet af Rambøll december 2011 og godkendt af Transportministeriet samt Københavns Kommune. 3

4 Desuden inddrages rapport nr. 192, Havnetunnel i København oktober 1999, sidst opdateret Ansvar for den udarbejdede rapport er Vejdirektoratet og Trafikministeriet, med deltagelse af embedsmænd fra Københavns Kommune. Rapport Fremtidssikring af Nordhavnsvej Afrapportering fra arbejdsgruppen marts 2010, på basis af brev fra transportministeren 23. marts 2009 til Ritt Bjerregaard, Klaus Bondam, Pia Allerslev, Mogens Lønborg, Mikkel Warming og Carl Christian Ebbesen. Disse politikere har sammen med den af Transportministeren nedsatte arbejdsgruppe, med deltagelse af embedsmænd fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og Københavns Kommune med hjælp fra Rambøll, haft til opgave at gennemgå forskellige muligheder for at sammentænke fremtidssikring af Nordhavnsvej med eventuelle senere anlæg og tiltag for en sammenkobling med en østlig omfartsvej om København samt at beskrive mulighederne for finansiering af en fremtidssikring af Nordhavnsvej. Arbejdsgruppen og projektgruppen med embedsmænd fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og Københavns Kommune, udarbejdede rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej 18. marts Denne rapport er senere taget til efterretning i Borgerrepræsentationen. Ovennævnte rapport er fremkommet på basis af 21 referater fra de møder fra Arbejdsgruppen og Projektgruppen der danner grundlaget for denne rapport. Alle disse her nævnte rapporter med data og basisgrundlag for beregninger, beskrivelser mv., skulle have dannet grundlag for Folketingets Transportudvalgs beslutning den 21. marts Disse beregninger og beskrivelser er det essentielle grundlag, for tilkendegivelserne af de tekniske og miljømæssige problematikker i denne analyserapport. Disse beregninger burde have indgået i forudsætningen for den besluttede linjeføring B4 og sammenkoblingen af Nordhavnsvejen med en østlig omfartsvej om København. Rambøll og COWI s rapporter, er udarbejdet for Transportministeriet og Københavns Kommune. Disse rapporter er tilrettet af Transportministeriet og Københavns Kommune. Det gælder også de tekniske og miljømæssige tilkendegivelser og konklusioner. Et flertal i Folketingets Transportudvalg har den 21. marts 2013 bedt Transportministeriet, at starte undersøgelserne af finansiering og organisering, som Folketingets Transportudvalg forventer vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af 2013, for en østlig omfartsvej om København. Rambøll/COWI har af Transportministeriet fået til opgave, alene at arbejde med linjeføring B4 s tracé, som starter ved Strandvænget ud fra nr. 5/7, ved tunnelportalen til Nordhavnsvejtunnelen, hvor det tilkendegives at der skal ske en sammenkobling af Nordhavnsvej og en østlig omfartsvej om København, jf. VVM-redegørelsen Nordhavnsvej, januar 2009 model A2. Se VVM, side 81 pkt. 6.3 Anlægsarbejde Vejforslag A2. Transportministeriet og Københavns Kommune fastholder at Nordhavnsvejen fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen til Strandvænget er en integreret del af en østlig omfartsvej om København. 4

5 De 4 rapporter, mærket rapport nr. 1 til 4 i denne analyserapport, er beslutningsgrundlaget for det indgåede trafikforlig i Folketingets Transportudvalg den 21. marts 2013, jævnfør Fuldmægtig Rasmus Gravesen, Transportministeriet. Ifølge forliget, vedtaget mellem samtlige partier, undtagen liste Ø. Partierne som har givet tilslutning til linjeføring B4, vil undersøgelserne af finansiering og organisering blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Denne undersøgelse kan eventuelt danne grundlag for en anlægslov for en østlig omfartsvej om København. Undersøgelsen er overdraget til Rambøll og COWI, efter beslutning af transportministeren. Der er også mulighed for opdeling i to til tre byggefaser. Teksten fremgår af Folketingsforliget den 21. marts 2013 side 16; Valg af linjeføring af en østlig omfartsvej om København. Citat fra forligets side 16: Valg af linjeføring for havnetunnel i København Parterne noterer sig som opfølgning på aftalen af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv., at der er gennemført omfattende undersøgelser af forskellige mulige linjeføringer af en østlig ringvej i København. Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. Parterne noterer sig videre, at hvis en havnetunnel ønskes realiseret, går den mest hensigtsmæssige linjeføring i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen. Anlægsoverslaget for denne linjeføring udført som boret tunnel lyder på 27 mia. kr. (inkl. korrektionstillæg på 50 pct.). Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnellen blev ført igennem havneløbet. Undersøgelserne af finansiering og organisering vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Fuldmægtig Rasmus Gravesen Transportministeriet, tilkendegiver den 4. april 2013 ved den givne aktindsigt, at undersøgelserne af finansiering og organisering for en østlig omfartsvej om København med linjeføring B4, først vil være færdig i efteråret 2013, hvilket afviger fra Folketingsforligets forligstekst af 21. marts Overborgmester Frank Jensen tilkendegav på TV 2 Lorry den 6. oktober 2012, at linjeføring B4 kunne opdeles i flere etaper og det ville være naturligt at etape 1. ville være en sammenkobling af en østlig omfartsvej om København med Nordhavnsvej på Strandvænget. Denne etape 1 skulle udføres som en cut & cover tunnel samt en sænketunnel på tværs af Svanemøllehavnen til Nordhavnen. Derefter som en boret tunnel fra Nordhavnen under Kronløbet til Refshaleøen og derefter som en cut & cover tunnel videre til Kløvermarken. Opstart af fase 1. (etape 1.) med linjeføring B4, tilkendegiver Overborgmester Frank Jensen i samme TV udsendelse, kan finde sted om ca. 5 år. Det vil sige opstart af arbejdet i oktober Nordhavnsvejen/tunnelen på Strandvænget er estimeret til at være færdig 1. juli Dette spørgsmål må stilles: Er der tekniske og miljømæssige problemer med Nordhavnsvejen og den valgte linjeføring B4 fra Nordhavnsvejen frem til Kløvermarken, som skal være første etape? 5

6 Det er vigtigt at fastslå, at Vejdirektoratet estimerer en holdbarhed på minimum 100 år for tunneler. Derfor skal beslutningsgrundlaget lægge vægt på, at se frem til 2113 med hensyn til holdbarheden for en østlig omfartsvej om København. På basis af Østlig Ringvej, sammenfatning af Linjeføringsanalyse til Transportministeriet, Rambøll november 2012, med Folketingets valgte linjeføring B4 i forliget af 21. marts 2013, er nedenstående etiske, tekniske og miljømæssige aspekter opremset i punktform A-J. Fase 1: A. Kapaciteten på Helsingørmotorvejen ved udbygning? B. Ekspropriation af husblokke på Lyngbyvej for mindst 12 vejspor + nødspor samt nedtagning af Emdrupbro og bygningen af en ny større bro over Helsingørmotorvejen? C. Sammenlægning af en østlig omfartsvej om København og Nordhavnsvej på Strandvænget? D. Lukning af Svanemøllehavnen ved arbejdet med cut & cover samt sænketunnel på tværs af havnen og over til selve Nordhavn? E. Fredede padder på Nordhavnen? F. Tunnelboring under Nordhavn med til og frakørsel? Tunnelboring under Kronløbet? G. Til fra og kørsel på Refshaleøen? H. Linjeføringen frem til Kløvermarken? Nedlæggelse af arealer samt miljøproblemer på Kløvermarken? Fase 2: J. Fra Kløvermarken ned til Amagermotorvejen? Fredede padder m.v. i habitatområdet på Vestamager? Uddybning af de enkelte punkter beskrives i de efterfølgende afsnit. Årsagen til at Nordhavnstunnelen ikke kan udvides er, at et nødspor kræver ca. 9 meter på hver side af den nuværende tunnel som i dag udgør ca. 22 meter i bredden. Afstanden mellem Strandvængets boligblok, Svanemøllegården og boligblokken Strandvejen 6/Strandvænget 2 ved vejkrydset Strandvejen, er ca. 25,3 meter. Nordhavnstunnelen inklusive sekantpæle ligger ca. 2,18 meter fra fundamentet på Svanemøllegården og på 0,8 meter fra Strandvejen 6/ Strandvænget 2. Desuden er Nordhavstunnelens støbte væg en integreret væg for tunnelen til S-tog for Farumbanen. Her vil det ikke være muligt at lægge et nødspor på 9 meter. Med henvisning til EU s Tunneldirektiv fra 2004 og den danske lovgivning herfor: Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet. 1) I medfør af 109 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, 66 a i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 og 95, stk. 1 og 3 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet gennemføres ved denne bekendtgørelse i dansk ret Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Da den østlige omfartsvej om København bliver en del af det Transeuropæiske vejnet, skal Nordhavnsvejstunnelen også opfylde disse krav til tunneldirektivet og det gør Nordhavnsvejstunnelen ikke, da der mangler nødudgange samt nødspor og fortov i tunnelen m.v. Den nye tunnel med linjeføring B4, inklusive Nordhavnsvejtunnelen og frem til Refshaleøen bliver ca. 6,4 km. lang, kræver tunnelen opfyldelse af EU s tunneldirektiv. 6

7 Det fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej at kapaciteten i den nuværende tunnel, under bygning, er på køretøjer HVDT (hverdags døgn trafik). I rapport (mærket nr. 2) trafikanalyserne, tilkendegives at en kommende kapacitet skal være på køretøjer, heraf 7,3 % tungtrafik HVDT, når den østlige omfartsvej om København sammenkobles med Nordhavnsvejen. Desuden forekommer der analyser af trafikmængder som estimeres til køretøjer HVDT og op til køretøjer HVDT. Der er ingen af disse køretøjsmængder som kan passere i gennem Nordhavnsvejen. Derfor er det ikke muligt, set ud fra et miljømæssigt og teknisk perspektiv men ikke mindst den økonomiske faktor, at sammenlægge Nordhavnsvejen med den tiltænkte østlige omfartsvej om København ud fra: A. Kan ikke opfylde EU s tunneldirektiv. B. Kan ikke klare trafikmængden pt. og den fremtidige Østlig Ringvej om København. C. Kan ikke realistisk at udvides fra 4 til 6 spor. Der kan naturligvis bores en tunnel med det helt store bor, kendt fra Tyskland (Herrenknecht Ø 19,25 meter) som kan rumme 2x3 vejbaner i 2 etager, i ét boret rør. For eksempel fra Nordhavnen og til Idrætsanlægget Ryvang, ca. 2 km eller ca. > 3 mia. kr., dog uden til og frakørsel ved Svanevænget. På det foreliggende grundlag er det ikke realistisk at sammenlægge Nordhavnsvej og den østlige omfartsvej om København. Dette var politikerne gjort bekendt med, som det tilkendegives i bilagsmaterialet fra TMU mødet vedr. pkt. 3 Udbygning af Nordhavnsvej. Der har ikke været en massiv tilkendegivelse fra embedsmændene, som bør gøre politikerne opmærksom på, at den vedtagne discount tunnel, jf. politisk forlig af 25. marts 2010 og senere vedtagelse i Borgerrepræsentationen den 18. november Med den nuværende tunnels beskaffenhed og kapacitet kan denne ikke sammenlægges med den tiltænkte østlige omfartsvej om København. Det vil sige at Nordhavnsvej ikke er fremtidssikret. Desuden kan nævnes følgende tekniske og miljømæssige aspekter ved linjeføring B4: Naturgasfordelingsledning< 50 bar, kloak til Lynetten, 400 V el kabler. Naturgastransmissionsledning < 80 bar skal passeres mindst 2 gange. Ekspropriationer af havne og haveselskaber, gokart-bane samt større bygninger. Skadelig påvirkning af fredede arealer. Fredede fortidsminder med afstandskrav > 100 meter. Habitatområder med fredede dyrearter. Åbne og store til og frakørsler, hvor børn og voksende udsættes for støj og luftforurening med kræftfremkaldende stoffer fra sod/partikler, biludstødning, asfalt, bremser og dæk, fra de kemiske stoffer kaldet PAH. Desuden NOx. Ad A. På Helsingørmotorvejen skal der laves ekstra vejbaner for at kunne klare trafikken > og med op til køretøjer HVDT, jf. rapport Fremtidssikring af Nordhavnsvej fra marts 2010 udarbejdet af Vejdirektoratet, Transportministeriet samt Københavns Kommune og underbilag på 21 referater. Heri gøres der opmærksom på, at kapaciteten på Nordhavnsvej er ca køretøjer HVDT (hverdags døgn trafik). Ved fuld udbygning af 3,2 mio. etagemeter i Nordhavnen, med beboere og arbejdspladser samt en tilslutning til en østlig omfartsvej om København, kræver det, ifølge rapporten, en kapacitet på til køretøjer i dette oplæg med linjeføring B4, er tallet nu køretøjer. 7

8 Ad B. Med den mængde trafik som der er på Helsingørmotorvejen jf. trafiktællinger i København år 2011 på køretøjer HVDT og med en tilgang på , eller HVDT køretøjer (tal fra rapport COWI november 2010 baggrundsnotat trafikberegninger), kan den trafikmængde ikke afvikles på de 6 vejbaner der er i dag. Derfor foreslås nedrivning Emdrupbroen og bygning af en ny bro, for at give plads til 12 vejbaner + 2 nødspor på Helsingørmotorvejen. Det bliver derfor nødvendigt at ekspropriere husblokke på hver side af Lyngbyvej alt dette er beskrevet i rapporten om Fremtidssikring af Nordhavnsvej marts 2010, samt i de mange mødereferater som danner basis for rapporten. Ad C. Sammenlægning af en østlig omfartsvej om København og Nordhavnsvej på Strandvænget kræver at der skal være mindst 2 ekstra vejbaner á 3,5 meter (en vest og en øst) + 2 nødspor. Det vil sige, at der skal ske en udvidelse af den nuværende bredde på Nordhavnsvejtunnelen, med et vejspor + nødspor på hver side. De to ekstra gravede tunneler til de 2 ekstra vejbaner + nødspor vil kræve 9 meter ekstra på hver side af tunnelen. Der er der ikke plads til. Dette fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej hvor projektchef Anne Kongsfelt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg, Nordhavnsvejen, fra Vejdirektoratet, Transportministeriet og Københavns Kommune, side 51 andet afsnit, vedrørende manglende nødspor i Nordhavnsvej. Konklusionen var: Citat: En senere etablering af ekstra kørespor udført som gravet tunnel på begge sider af den etablerede Nordhavnsvej vurderes ikke til at være realistisk. Årsagen hertil er, at et nødspor kræver ca. 9 meter på hver side af den tunnel som vi kender i dag. Her udgør bredden af tunnelen ca. 22 meter. Afstanden mellem Strandvængets boligblok Svanemøllegården og boligblokken Strandvejen 6/Strandvænget 2 ved vejkrydset Strandvejen er ca. 25,3 meter. Tunnelen ligger, inklusive sekantpæle, ca. 2,18 meter fra fundamentet på Svanemøllegården og på 0,8 meter fra Strandvejen 6/ Strandvænget 2. Desuden har Nordhavsvejtunnelen en støbt væg mod syd, som er en integreret væg for tunnelen til S-tog for Farumbanen (Rottehullet). Her vil det ikke være muligt at lægge et nødspor på 9 meter. Da en Østlig Omfartsvej om København får en tunnellængde inklusive Nordhavnstunnelen på > 5 km samt at vejen er en del af det Transeuropæiske vejnet, skal kravene i EU s tunneldirektiv fra 2004 og Dansk lovgivning herfor opfyldes. Citat: Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet 1) i medfør af 109 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, 66 a i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 og 95, stk. 1 og 3 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet gennemføres ved denne bekendtgørelse i dansk ret Stk. 2. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Da den østlige omfartsvej om København bliver en del af det transeuropæiske vejnet, skal Nordhavnsvejtunnelen også opfylde disse krav til tunneldirektivet. Det gør den vedtagne (nu under opførelse) Nordhavnstunnel ikke, da der mangler nødudgange samt nødspor og fortove, udsugning m.v. Den nye østlige omfartsvej om Københavns tunneldel, inklusive Nordhavnsvejtunnelen, frem til Refshaleøen, bliver ca. 6,4 km. Lang (0,615 km +0,8 km +5,0 km.) 8

9 Det fremgår af rapporten Fremtidssikring af Nordhavnsvej at kapaciteten i den nuværende tunnel er på køretøjer HVDT. I rapport (mærket nr. 2) i trafikanalyserne, tilkendegives en kommende kapacitet er på køretøjer heraf 7,3 % tungtrafik HVDT (hverdags døgn trafik), når den Østlige Omfartsvej sammenlægges med Nordhavnsvejen. Desuden forekommer der analyser af trafikmængder på køretøjer HVDT op til køretøjer HVDT. Det er udelukket at disse trafikkapaciteter kan passere i 4 vejspor uden nødspor. Ad D. For at forlænge Nordhavnstunnelen fra Strandvænget ved nr. 5/7 ned mod Svanemøllehavnen, skal der flyttes en naturgasfordelingsledning < 50 bar (næsthøjeste fareklasse på land), som ligger nord/ syd på Strandvænget/Strandpromenaden. Da tunnelen ligger vest/øst skal der ske passage af denne naturgasledning. De sikkerhedsregler, som der er for denne type gasledning, må en sådan naturgasfordelingsledning < 50 bar ikke passere over eller under en biltunnel. I godkendelsen af 2011 fra Arbejdstilsynet, af det nye trace for naturgasfordelingsledningen, fremgår det af sagsakterne fra DONG og Arbejdstilsynet med reference til oplysning fra DONG v/ TMF CFA Nordhavnsvej til Arbejdstilsynet, at der ikke bliver en forlængelse af tunnelen på Strandvænget, idet der ikke vil ske en videreførelse til Nordhavn af Nordhavnstunnelen. Arbejdstilsynet tilkendegiver, at hvis der skal sker en forlængelse af Nordhavnstunnelen, kræver det en helt ny sag. Ved en grave, støbe, dække til tunnel (cut & cover) vest/øst, tværs gennem Svanemøllehavnen samt en sænketunnel ved sejlrenden, kræver det en lukning af Svanemøllehavnen fra 3 til 4 år. Sænketunnelen vil ændre vanddybden i sejlrenden fra ca. 6,3 meter i dag til ca. 3,1 meter med linjeføring B4. Der vil ske en midlertidig lukning af havnen i 3-4 år af Danmarks største sejlbådehavn, for ca både med fast bådplads foruden tilsejlende turister. Desuden lukning for kajak- og robåde, idet lukningen betyder, at de ikke kan få deres kajakker og både ud og ind af havnen, med mindre det sker med landtransport, m frem og m tilbage, ad Strandvænget/Strandpromenaden til Svanemøllebugten for at sætte bådene i vandet og optage dem igen. Det kræver naturligvis også faciliteter til nedsætning og optagning af kajakker/robåde. Desuden skal der tages hensyn til 400V el kabler samt kloakledningen til Lynetten. Det er oplyst over for TMU, fra et møde den 13. maj 2013 pkt. 3 Nordhavnsvej, i et skriftligt notat af Anne Kongsfelt, at overfladevand og grundvand fra Nordhavnstunnelen tilgår kloak med tilslutning til Lynetten, til trods for at der i VVM-redegørelsen januar 2009, Nordhavnsvej tilkendegives, at der skal ske direkte urenset afløb i Svanemøllehavnen fra Nordhavnstunnelen. Ved påklager over dette forhold i høringssvar til VVM-redegørelsen, blev det afvist at føre afløbet til kloak. Derfor bør det undersøges om denne kloaktilslutning har en kapacitet som kan klare de skybrud som der var i 2010 og 2011 og som satte Helsingørmotorvejen ved Ryparken under vand i flere dage. Anne Kongsfelt har tilkendegivet at pumpekapaciteten i tunnelen kan klare disse regnmængder. Ad E. Desuden bør det undersøges, at der hvor cut & cover/sænketunnelen ender, og der hvor der laves en tunnelskakt for nedsænkning af tunnelboremaskine, om der er arealer med fredede padder, der skal tages hensyn til jf. EU habitats cirkulære og Dansk lovgivning. Ad F. Det bør ikke give problemer at bore en vejtunneltunnel. Dog skal der tages særlige hensyn til vandspejlet ved boringen, da der kan fremkomme sætningsskader på husfundamenter, da vandspejlet står meget højt i Nordhavn. Under de bygninger hvor den borede vejtunnel skal passere under bygninger, kan der nemt ske sætningsskader. Det er nemmere at styre vandspejlet ved cut & 9

10 cover tunneler frem for borede tunneler. Desuden bør det undersøges, at der udvises hensyn til placering af til/fra kørsel fra tunnelen hvis der måtte være fredede padder m.v. Ved Boring af vejtunnel under Kronløbet, skal der tages hensyn til dvs. ledninger el, kloak m.v. som måtte ligger her, samt at der holdes en fri afstand fra tunnelen på > 100 meter til fredede minder og bygninger. Ad G. og H. Som det fremgår af linjeføring B4, så skal der nedlægges to havne, Margretheholm Havn og Lynette Havnen. Derudover skal B&W s store Hal på Refshaleøen eksproprieres. Desuden skal vej/tunnel passere mange bevaringsværdige bygninger, samt fredede minder. Her er afstandskravet > 100 meter. Desuden nedlægges/eksproprieres en Go-Kartbane ved Kraftværksvej. Ved Kløvermarken skal der laves en meget stor til og frakørsel i åben terræn, lige ved og på en del af et meget stort sportsareal, hvor der er mange unge og gamle som spiller fodbold m.v. Med denne store frit åbne til- og frakørsel vil der ske en ekstra støj belastning samt luftforurening. Særlig luftforureningen som indeholder sod/partikler samt PAHér (gruppe af kemiske stoffer som er kræftfremkaldende), er et problem. Disse PAHér er ikke bionedbrydelige men er vandopløselige. Disse PAHér vil lægge sig på græstæppet ved Kløvermarken og kan udsætte idrætsudøverne ind og udvortes, for at indtage disse kemiske kræftfremkaldende stoffer. Ad. I Fase 2 Tilslutningsanlægget ved Artillerivej og forbindelsesanlæg ved Amagermotorvejen: Her er der ikke truffet endelig afgørelse om linjeføringen. Det bør påses, at der ikke sker åben vej eller lægges til og fra kørsler på dette fredede habitatområde på Vestamager, som rummer 10 fredede dyrearter, hvoraf Padder (8) og Krybdyr (2). Desuden rummer strandengenes arealer, med krat og små træer, særlige sjældne fuglearter og trækfugle m.v. Tillæg: Der er over for Transportministeriet rejst krav om aktindsigt over samtlige dokumenter den 15. oktober 2012 vedrørende den såkaldte Havnetunnel, nu ændret til en østlig omfartsvej om København. Ved hjælp af Folketingets Ombudsmand blev dokumenterne udleveret på en DD-R som indeholdt 83 filer med op til 100 sider pr. fil. Det fremgår, at der er undersøgt linjeføringsmuligheder for en Østlig Omfartsvej om København ud fra de 36 forslag, der har været til en teknisk vurdering. Ved at gennemgå disse filer, er indsat uddrag fra aktindsigtsmaterialet af 1. maj 2013 Pdf. Fil 2-3 fra transportministeriet er uddrag fra denne Fil vist nedenfor. Den langsgående havnetunnel linjeføring B6 (realdania s forslag) er bedst, på trods af at en ny havnebro (Langebro) samt store ekspropriationer er nødvendige. Linjeføring B4 under/over Amager er næstbedst. Af aktindsigtsmaterialet 1-9 pdf, fremgår følgende: Annette Walter, Projektchef, Økonomi og Finansiering, COWI A/S, skriver i en mail til Kåre Enevoldsen, Transportministeriet, den 27. april 2010 kl.10:11:25, Citat: Efter at vores anlægsmand har set på B6 (realdanias løsning), viser det sig at den slet ikke kan laves som cut & cover (sænketunnel) fordi der ikke er plads i havneløbet. Københavnertunnelen, som ifølge Transportministeriet skal indgå i baggrundsmaterialet i forbindelse med det igangsatte analysearbejde, er taget ud af undersøgelsen af Cowi den 27. april 2010, 7 dage efter workshoppen. 10

11 Cowis anlægsmand har sat lighedstegn mellem realdanias løsning og Københavnertunnelen ApS s linjeføring/opp-pilotprojekt til en Motorring 2 Øst. Vedhæftede Metro og Linjeføringer Rambøll marts 2010, viser tydeligt at Havnetunnel, Realdania (2005) og Københavnertunnelen (2005), er to forskellige linjeføringer. Se dokumentation fra Rambøll på tegning nedenfor: Dokumentation ifølge materiale fra Rambøll. 11

12 Citat indsat: 12

13 Det skal bemærkes, at den tvivl der er om krydsning af Metrotunnelen i havneløbet ved en havnetunnel kan give problemer med vanddybde. I Transportministeriets fremsendte materiale med eksempler fra Londons undergrundsbane, samt med direkte spørgsmål til direktør Søren Hansen, Rambøll og Metroselskabet, er det bekræftet, at der kan ske passage af en langsgående havnetunnel oven over Metrotunnelen med den påkrævede sikkerhedsafstand, samt at sænketunnelen kan passere mellem bropillerne. Dermed må denne urigtige påstand myte være manet i jorden en gang for alle, at Metrotunnelen ikke er en forhindringen for at bygge den langsgående havnetunnel. 13

14 Hvis jeg var politiker, og på grundlag af de her to fremførte tilkendegivelser om model B4 og B6 fra Rambøll er det åbenlyst at der bør Københavnertunnelen ApS langsgående havnetunnel vælges. Døm selv! Taget fra pdf fil maj 2013 Transportministeriet: Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato 25. Juni, 2010 Linjeføringsanalyse for Østlig Ringvej Om København Fase 1, version 06a Revision 6 Dato , Udarbejdet af Søren Hansen Kontrolleret af Søren Hansen Godkendt af Søren Hansen Beskrivelse Linjeføringsundersøgelse [Valgfri 1] Tværgiende rapportering [Valgfri 2] Fase l Ref. SH Rambøll s Bredevej ØSTLIG RINGVEJ LINJEFØRINGSUNDERSØGELSE UDKAST - IKKE REDIGERET KUN TIL ORIENTERING FAGLIGE SCREENINGER 5.1 ANLÆGSTEKNIK Side 10: Linjeføring A er alene relevant som C&C tunnel, hvilket er i overensstemmelse med den netop vedtagne Nordhavnsvej, som en kort C&C tunnel. Det er besluttet at anlægge Nordhavnstunnelen med en 4-sporet vej uden nødspor. Linjeføring B er bygbar som både C&C og boret tunnel. En fremtidig linjeføring skal ses i lyset af, at Københavns Kommune har vedtaget at bygge en kort C&C tunnel uden nødspor. En videreførelse af denne tunnel i en østlig ringvej om København skal således tilpasses både Nordhavnsvejens linjeføring, anlægsmetode og konfiguration. Side 15 16: Miljøvurderingen på det nuværende projektstade skal bidrage til valget mellem de foreslåede linjeføringer på overordnet niveau. Derimod er det ikke formålet med miljøvurderingen i denne fase, at bidrage til optimering af trace og anlægsudformning for den enkelte linjeføring. Miljøvurderingen er baseret på eksisterende miljøvurderinger af forslag til havnetunnel og ringvej som er tilgængelige i rapportform fra tidligere undersøgelser samt VVM rapporten for Nordhavnsvej. Miljøvurderingen omfatter ikke tilslutningsanlæg, da de ikke foreligger beskrevet på det nuværende projektstade, og de afledte miljøeffekter af en ændret trafikbelastning på vejnettet i resten af byen er heller ikke medtaget i miljøvurderingen, da der ikke foreligger trafikdata for alle forslagene på nuværende tidspunkt. Miljøvurderingen er sammenfattet i skemaform nedenfor, hvor der er fortaget en foreløbig scoring af miljøpåvirkningen hhv. bygge- og driftsfasen af hvert linjeføringsforslag. 14

15 Scoringen af de enkelte forslag skal tages med betydeligt forbehold på grund af det mangelfulde datagrundlag og den summariske metode, som er anvendt i denne fase 1 screening. Metoden til miljøvurdering vil blive videreudviklet og konkretiseret i projektets næste faser. Til støtte for miljøvurderingen er der endvidere udarbejdet 7 kortbilag, hvor kendte arealrelaterede miljøinteresser er kortlagt. Fra pdf Transportministeriet 1. maj Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato 20. Maj, 2010 Linjeføringsanalyse for Østlig Ringvej Om København Fase 1 4. MULIGE LINJEFØRINGER a. De 36 linjeføringsforslag Følgende er udtaget af de 36 modeller, er: Forslag B4 den som der arbejdes med i fase 3 som oplæg for eventuel vedtagelse til anlægslov; og den langsgående havnetunnel, fejlagtigt kaldet B6. 15

16 16

17 Dette er Rambølls udlægning af de to vejprojekter at B4 skal fremmes frem for den langsgående havnetunnel forstås ikke men se nøje på de to opremsninger, dermed er der ingen tvivl. 17

18 At lave en boret tunnel for B6 er irrelevant, da op og nedkørslerne bliver meget, meget lange. Københavnertunnelens ApS projekt, den langsgående havnetunnel, er netop baseret på at til og fra kørslerne ligger højt og er i en spiral som en rundkørsel og som kan tage monster lastbiler Rambøll har ikke fattet at Københavnertunnelens ApS langsgående havnetunnel giver 3 ekstra broer (under vandet) mellem Sjælland og Amager. Der skal bemærkes følgende fra Københavnertunnelens ApS langsgående havnetunnel: Korteste mulige tunnelløsning (billigere) Kan næsten anlægges uden gener for den øvrige trafik Fungerer godt både som regionalvej og lokalvej Betjener Indre By bedre end de potentielle udviklingsområder, hvis der kan etableres tilslutninger. Løsningen er miljømæssigt fornuftig. Der skal bemærkes følgende fra linjeføring B4: Vanskelige anlægsforhold i syd. En ny havneforbindelse kan blive nødvendig for at aflaste Kalvebodbroen. Lægger øget pres på de i forvejen belastede havnebyroer. Sydlig tunnel kompliceret på grund af eksisterende by og fredning Der er intet nævnt om de miljømæssige forhold. Dette må tolkes som at de ønsker at disse skal nævns hvorfor, svar! Der er meget store miljømæssige problemer med linjeføring B4. Ved at se på oplægget i fase 1 til en østlig omfartsvej om København og de opstillede 36 modeller, hvor der skal vælges mellem linjeføring B4 og den langsgående havnetunnel. må den langsgående havnetunnel være den model som man arbejdede med, og ikke linjeføring B4 med de her opstillinger og opremsninger af forhold ved de to linjeføringer. hvorfor er linjeføringen med den langsgående havnetunnel, ikke det projekt som der arbejdes med? Der er sket en sammenblanding mellem Realdanias forslag fra oktober 2007 og Københavnertunnelen ApS langsgående havnetunnel: OPP-Pilotprojekt 4. reviderede udgave til Folketingets Trafikudvalg 16. juni Dette OPP-Pilotprojekt ligger da også i bilagene fra Transportministeriet. Det er ikke til at fatte, med de to opstillede sammenligninger, at man vælger linjeføring B4 frem for den langsgående havnetunnel der må ligge andre usaglige ikke tekniske grunde (måske politiske, som ikke altid er funderet på teknisk logik og miljø) for denne beslutning, når man ser på de to opremsninger og sammenligner af modellerne. Der tilkendegives fra Rambøll: Metoden til miljøvurdering vil blive videreudviklet og konkretiseret i projektets næste faser. Den model B4 som går fra 2 fase til 3 fase, mangler den her nævnte miljødel. NOTAT. 14. april Vedrørende tilslutning af linjeføring B4 og Nordhavnstunnelen på Strandvænget 2100 Østerbro. Aktindsigt: Modtagne rapporter fra transportministeriet 4. april 2013: 18

19 Har modtaget aktindsigt i 4. rapporter som er tilgået Transportudvalget i Folketinget som beslutningsgrundlag til en opstart af fase 3, for en østlig omfartsvej om København. I fase 3 arbejdes der alene med linjeføring B4 som starter ved Strandvænget ved tunnelportalen til Nordhavnsvejen. Disse 4 rapporter danner basis for det indgåede Trafikforlig i Folketinget jf. Rasmus Gravesen Transportministeriet. Forlig er vedtaget den 21. marts 2013 mellem samtlige partier, undtaget liste Ø. Partierne som har givet tilslutning til en linjeføring som B4, skal sker som en videreføring af fase 3 som model B4, opdelt i to byggefaser, som det fremgår af forligets teksten side 16; Valg af linjeføring af østlig omfartsvej om København. Side 16. Valg af linjeføring for havnetunnel i København. Citat: Parterne noterer sig som opfølgning på aftalen af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv., at der er gennemført omfattende undersøgelser af forskellige mulige linjeføringer af en østlig ringvej i København. Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. Parterne noterer sig videre, at hvis en havnetunnel ønskes realiseret, går den mest hensigtsmæssige linjeføring i tunnel over Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen. Anlægsoverslaget for denne linjeføring udført som boret tunnel lyder på 27 mia. kr. (inkl. korrektionstillæg på 50 pct.). Den beskrevne linjeføring B4 er forbundet med væsentlig færre komplikationer, end hvis tunnellen blev ført igennem havneløbet. Undersøgelserne af finansiering og organisering vil blive gennemført for den udpegede linjeføring B4 i 1. halvår af Der er modtaget aktindsigtsmateriale fra Fuldmægtig Rasmus Graversen Transportministeriet; Center for veje og broer: (Se rapporterne ved at klik ind på de enkelte link). Kopi citat: Screening af østlig ringvej/havnetunnel i København 4. april Som led i de strategiske analyser har Rambøll for Transportministeriet udarbejdet en teknisk screening af mulige linjeføringer for en østlig ringvej/havnetunnel i København. I sammenfatningsrapporten peges der på en linjeføring fra Helsingørmotorvejen i nord til Nordhavnen og videre til Refshaleøen og Amagerbro på Amager for i syd at blive tilsluttet Amagermotorvejen (linjeføring B4). Læs rapporten her: Sammenfatning af linjeføringsanalyse I screeningsfasen er der lagt vægt på at identificere en overordnet linjeføring for en østlig ringvej/havnetunnel som udgangspunkt for de fortsatte analyser. Den gennemførte linjeføringsanalyse har været dimensioneret efter dette mål, og der foreligger således ikke et komplet eller udtømmende analysegrundlag for en østlig ringvej/havnetunnel på nuværende tidspunkt. Baggrundsmaterialet for den tekniske screening af mulige linjeføringer kan tilgås nedenfor. Baggrundsmateriale for linjeføringsanalysen. Baggrundsrapporterne indeholder ikke endelige resultater, men alene delresultater, som indgår i screeningen af mulige linjeføringer for en østlig ringvej/havnetunnel. 19

20 Baggrundsmaterialet inkluderer: Sammenfatning af fase 1, som er en overordnet screening baseret primært på eksisterende viden fra allerede udførte analyser. Østlig ringvej sammenfatning - fase 1 Baggrundsrapport om fase 2 geometri og anlægsteknik der underkaster de udpegede linjeføringsmuligheder en mere detaljeret screening og munder ud i en udpegning af én foretrukken linjeføring. Geometri og anlægsteknik - fase 2 Baggrundsnotatet om trafikberegninger, der indeholder hovedforudsætninger samt resultater af trafikmodelberegninger. Baggrundsnotat - trafikberegninger Det fortsatte arbejde med screeningsanalyser. Frem mod den fælles afrapportering af de strategiske analyser i andet halvår 2013 arbejdes der videre med screeningsanalyserne af en østlig ringvej/havnetunnel, herunder en screening af finansieringsmuligheder for en østlig vejforbindelse. Formålet med de strategiske analyser er at bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. De strategiske analyser skal give et solidt grundlag for den politiske debat om, hvordan fremtidens infrastruktur skal se ud i Danmark efter FORHOLD SOM BØR IAGTTAGES NØJE VED EN SAMMENLÆGNING MELLEM NORDHAVNSVEJ OG ØSTLIG OMFARTSVEJ OM KØBENHAVN MED LINJEFØRING B4 PÅ STRANDVÆNGET? Som der skrives i det politiske forlig af 21. marts 2013 om Strandvænget og Nordhavnsvej. Citat: Parterne konstaterer, at det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København placeres mest fordelagtigt i forlængelse af Nordhavnsvej ved Strandvænget, idet et nordligere udgangspunkt er meget omkostningsfuldt, og en sydligere overfladeløsning ad Kalkbrænderihavnsgade ikke trafikalt er fremtidssikret. OPSUMERINGER AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE TEKNISKE OG MILJØMÆSSIGE KONNCEKVENSER DER SKAL TAGES STILLING TIL: 1. Overborgmester Frank Jensen udtalte sig til TV2 Lorry den 6. oktober 2012, at han var glad for en østlig omfartsvej med linjeføring B4 og at den kan opdeles i 2 faser. Han tilkendegav, at om ca. 5 år kan fase 1 opstartes efterår 2017 og det bliver med en tilslutning til Nordhavnstunnelen på Strandvænget, hvor tunnelen forlænges som cut & cover ned til Svanemøllehavnen og første del af tunnelen under havnen laves cut & cover tunnel og resten af tunnel udføres som sænketunnel og med tilslutning til Nordhavn. Herefter udføres tunnelen som 2 borede tunneler med 3 spor i hvert rør under Nordhavnen og Kronløbet og kommer op på Refshaleøen. 2. Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg af Nordhavsprojektets tidsplaner for anlæggets færdiggørelse af Nordhavjsprojektet på Strandvænget, er estimeret til 1. juli

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere