København, den 22. August Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen"

Transkript

1 MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K MOBIL MAIL København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens i alt 11 idrætsklubber er placeret på Svaneknoppen, som udgør havnens nordlige dækmole. Klubberne er selvfølgelig bekymret for de gener som forlængelse af Nordhavnsvejen vil påføre vores område under byggeperioden. Derfor skrev vi i september 2013 til overborgmester Frank Jensen om vores bekymringer. Kan klub-livet og det sociale fællesskab, som udfolder sig i klubberne opretholdes, vil klubberne kunne overleve en lukning af området over en længere periode? Frygten er i værste fald om klubberne vil kunne overleve. For at imødegå dette scenario, vil vi pege på en eventuel løsning som indebærer at adgangsvejen til Svaneknoppen kan forblive intakt, samtidigt med at vore klubbers aktiviteter vil kunne udfolde sig som vanligt under hele byggeperioden. En løsning blandt sikkert mange er, at man under byggeperioden flytter alle de flydebroerne der udgår fra Svaneknoppen til et interimistisk havnebassin på ydersiden af Svaneknoppen. Dette vil frigøre et 75 meters bredt byggefelt gennem lystbådehavnen. Løsningen forudsætter dog at byggepladsen etableres på den modsatte side af havneløbet på i Nordhavns-området. I parentes skal bemærkes at ca. 400 bådpladser vil skulle flyttes, men da gennemtrækket i havnen viser at ca.: 100 både forlader havnen på årsbasis, vil det midlertidige havnebassin kunne nøjes med at skulle rumme ca.: 300 bådpladser. Undskyld at jeg blander mig i planlægningen, men som arkitekt er det svært ikke at søge på mulige løsninger af problemet. Med venlig hilsen Mogens Wöhliche, arkitekt M.A.A. og medlem af Sejlklubben Sundet

2 Kære Mogens Mange tak for din mail. I forbindelse med behandlingen af aftalen mellem Staten og Københavns Kommune om Sydhavnsmetro og udvikling af Nordhavn blev det også besluttet i Borgerrepræsentationen, at man skal komme med bud på midlertidige løsninger for Svanemøllehavnen i anlægsfasen, så havneaktiviteterne kan fortsætte under anlægsarbejdet - f.eks. andre steder i Nordhavn. Der vil formentligt blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra f.eks. Københavns kommune, By & Havn, Svanemøllehavnen og klubber i Svanemøllehavnen, der skal komme med bud på løsninger til dette. Der er således stort fokus på at sikre havneaktiviteterne under selve anlægsfasen. Vi er derfor rigtigt glade for dit forslag, der vil blive taget med til det videre arbejde, men jeg kan naturligvis ikke allerede nu vurdere, om forslaget vil komme til at indgå i den endelige løsning. Endnu engang tak for din mail. MVH Mads Mads Monrad Hansen Teamleder/Chefkonsulent KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset - 3. sal, værelse København V M: E:

3

4 til orientering, brevet til overborgmester Frank Jensen september 2013 incl. hans svarbrev: Kære Frank Jensen Nu her hvor kommunevalget nærmer sig vil det være interessant at høre om din holdning til Nordhavnsvejens videreførelse til Nordhavnen. Tror du at der er en mulighed for, at indgrebet kan minimeres, fra den firårige lukning, som VVM rapporten, kom frem til. Det er jo klart at det bekymrer havnens brugere, at store dele af de aktiviteter der udfolder sig her, vil blive berørt. Jeg har forsøgt at beskrive nogle alternative løsninger på problemet i en artikel som jeg har fremsendt til offentliggørelse i Østerbro avis. Redaktøren af avisen mener at det kunne være interessant at få dine synspunkter med, når artiklen offentliggøres. Håber at du har tid til at besvare denne henvendelse, jeg kan selvfølgelig godt forstå at du har fuldt op at gøre i valgkampen. Mit indlæg til Østerbro avis: Store dele af Svnaemøllehavnen trues af lukning i en fireårig periode, hvis planerne om at videreføre Nordhavnsvejen til Nordhavnen føres ud i livet. Det har selvfølgeligt foruroliget sejlerne og roerne i havnen en hel del. Set ud fra en overfladisk betragtning, er Svanemøllehavnen bare et hjemsted for en masse sejlbåde, og et område der lægger kajer til en frisk promenade for nærområdets beboere. Men går man et spadestik dybere, er den også rammen omkring rige klubliv, hvor netværk og livslange bekendtskaber er opstået. En masse frivilligt arbejde for børn og unge er også med til at præge hverdagen her. Ifølge Frank Jensen vil man fra kommunens side forsøge at finde et sted til sejlerne, i den periode hvor byggeriet foregår, men man må desværre frygte at nogle af de 11 idrætsklubber vil få det svært, og ikke vil klare en forvisning til en anden lokalitet i Københavns havn.. En anden ting der er værd at påpege, er det faktum, at kreative områder, genererer en betydelig økonomisk gevinst, for tilstødende områder, hvorimod det kreative område ingen økonomisk værdi har. Hvis Svanemøllehavnen, i sin egenskab af rekreativt område, havde en økonomisk værdi, ville der være en ligeværdighed mellem områder på selve Nordhavnen og Svanemøllehavnen, når der skulle udvælges arealer til byggeplads for tunnelbyggeriet. Diskussionen om en østlig omfartsvej omkring København er nu blusset op igen. Argumenterne for og imod er blevet vendt og drejet, men efter at man fra kommunens- og By og Havns side, har valgt at placere en containerhavn på den yderste spids af det opfyldte areal på Nordhavnen, vil en forlængelse af Nordhavnsvejen være en nødvendighed, omfartsvej eller ej. En containerhavn genererer megen tung lastbilstrafik til og fra, og da det ikke vil være hensigtsmæssigt, at alle disse lastbiler med deres last af store containere skal køre gennem de nye boligområder, der er under etablering længere inde på Nordhavnsområdet, vil en forlængelsen af Nordhavnsvejen kunne afhjælpe det problem. En forlængelse af Nordhavnsvejen med en tunnel under havnen, rejser imidlertid det dilemma, at den skal passere igennem, eller tæt på det store rekreative område, som bl.a. Svanemøllehavnen er en del af. Så set fra en lægmands synspunkt, vil en tunnelforbindelsen drejende nord om lystbådehavnen, være at foretrække, da etableringsfasen i dette tilfælde, vil være mindre generende for aktiviteterne i lystbådehavnen, samtidig med at den vil lande tættere på containerhavnen, med dens tunge lastbilskørsel til og fra.

5 Som bekendt udkom VVM rapporten om Nordhavnsvejen i 2009, på det tidspunkt har den sikkert været nogle år undervejs, så dens konklusioner om udførelse og linieføring, er formentlig 8 10 år gamle. Det var i rapporten vi kunne læse, at store dele af Svannemøllehavnen incl. nordmolen skulle omdannes til arbejdsområde for tunnelbyggeriet, under en fireårig periode år er gået siden planerne blev fostret om at udlægge lystbådehavnen til arbejdsplads. Derfor rejser den tanke sig, om der ikke i den mellemliggende periode er fremkommet andre byggemetoder og alternative linieføringer for tunnelforbindelsen. Altså, de visionære løsninger må frem i lyset. Det blev derfor bemærket at vores overborgmester bl.a. har talt om en sænketunnel. Sammenholdt med dette, kan overborgmesterens bemærkning om en sænketunnels løsning vise sig at være en ny indfaldsvinkel. Den lokalplan der er i høring i øjeblikket, omhandler området omkring den gamle Skudehavn, hvor en 30 meter bred kanal fra Kalkbrænderihavnsløbet til Skudehavnen også indgår i lokalplanen. En løsning som kan minimere generne i lystbådehavnen i byggeperioden kunne også være, at byggepladsen for tunnelelementerne blev etableret i Skudehavnen, hvor den planlagte kanal blev anvendt som transportvej, når elementerne skulle bugseres til deres blivende plads. Der findes sikkert flere tunnelløsninger, så lad visionerne blomstre.. Med venlig hilsen Mogens Wöhliche 29. oktober 2013 svarede Frank Jensen på mit brev Kære Mogens Wöhliche Tak for din mail om Svanemøllehavnens situation ved en eventuel beslutning om en havnetunnel. Jeg har tidligere givet udtryk for mine synspunkter i netop Østerbro Avis, da jeg er meget optaget af emnet. Jeg forstår udmærket dine og andres bekymringer, idet Rambølls bud på en havnetunnel vil gribe ind i havnen i anlægsfasen. Til at starte med vil jeg dog gøre det helt klart, at der ikke er truffet beslutning om at etablere eller finansiere en havnetunnel i København. Folketinget og Borgerrepræsentationen har alene godkendt Rambølls og Transportministeriets anbefalede overordnede linjeføring for en havnetunnel, så den kan indgå i de videre analyser. En havnetunnel har lange udsigter. Jeg synes, at den foreslåede linjeføring er god. Den vil mindske trængslen og styrke miljøet i København ved at flytte en masse biler ned under jorden. Samtidig vil den styrke hovedstadens overordnede infrastruktur og skabe grundlag for fremtidig byudvikling i Nordhavn, Refshaleøen og Kløverparken. Når det er sagt, er der en række lokale gener ved en havnetunnel uanset den valgte linjeføring. Det gælder bl.a. en midlertidig lukning af Svanemøllehavnen i anlægsperioden. Da Borgerrepræsentationen i november sidste år stemte for den overordnede linjeføring, gjorde Socialdemokraterne og jeg det klart, at vi kun kan bakke op om en havnetunnel, hvis der bliver taget størst muligt hensyn til havnetunnelens naboer og til miljøet. En havnetunnel kan desværre ikke undgå at berøre Svanemøllehavnen, da første etape vil være en videreførelse af den kommende Nordhavnsvej fra Strandvænget til ydre Nordhavn. I VVM rapporten om Nordhavnsvej fra 2009, som du også henviser til, fremgår det, at en første etape af en havnetunnel under Svanemøllebugten vil berøre havnen i 4 år, da der skal etableres arbejdsplads i

6 området. Den vil dog ikke berøre hele havnen i hele perioden. Det fremgår også, at al sejlads fra lystbådehavnen vil være umulig i formentligt et år i forbindelse med placeringen af sænketunnelen. Ved en eventuel beslutning om en havnetunnel er det derfor helt afgørende for mig at inddrage alle relevante parter i Svanemøllehavnen, så vi i fællesskab kan finde en god løsning i anlægsperioden. Det vil umiddelbart være oplagt at anlægge en midlertidig lystbådehavn et andet sted i Nordhavn, så lystbådejere, roklubber m.v. kan fortsætte deres aktiviteter under anlægsfasen. Derudover bør man naturligvis tilrettelægge anlægsarbejdet, så det griber både mindst og kortest muligt ind i Svanemøllehavnen. Jeg vil gerne have en havnetunnel, men jeg er meget optaget af at inddrage alle berørte parter, så vi finder de bedste løsninger for borgerne. I dette tilfælde skal vi sikre, at de mange brugere af Svanemøllehavnen fortsat kan gøre brug af Københavns fantastiske placering ved vandet under og efter anlægget af en havnetunnel. Venlig hilsen Frank Jensen

7

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30

Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30 1. Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30 Dagsorden: 222/07 Trængselsafgifter 224/07 Gang i København: Deregulering for restauranter 220/07 Københavns Kommunes regnskab 2006 221/07 Overførsel af midler fra

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015

Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015 Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015 1. runde spørgsmål Hvordan kan man invitere til borgermøde efter beslutningen er truffet? Hvad er det for en timing?

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte

Læs mere

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Mandag d. 23/4-2007, kl. 13:30-15, Rødby. Tilstede: Rina Sandberg, Pernille Arborg, Trine Kristoffersen PA: Du er teamleder i planafdelingen.

Læs mere

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen -

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

-- Venlig hilsen. Fam Kannegaard Lybæk Højvangen 33, Assentoft 8960 Randers +45 64645141/+45 53328379

-- Venlig hilsen. Fam Kannegaard Lybæk Højvangen 33, Assentoft 8960 Randers +45 64645141/+45 53328379 Vi er en familie på 4, som er en af de nærmeste naboer til Daka. Vi er meget bekymret over den mulige placering af et biogas anlæg så tæt på vores bopæl. Vi oplever jævnligt lugtgener, ikke kun på vores

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Juni 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere