Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)"

Transkript

1 7. februar 2002 J.nr ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg Pedersen Vibeke Laumann Lene Christoffersen Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) Elisabeth Haase, sekretariatsleder Helge Andersen (under pkt. 4.1, 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under pkt. 4.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens pkt. 1: Referater til underskrift. Hovedbestyrelsen underskrev godkendte referater fra hhv. HBM/25/10/2001 og HBM/30/11/2001. Ad dagsordenens pkt. 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der uddybende redegjort for følgende møder: Den : Formøde vedr. forhandling af særlige stillinger som uddannelseskonsulenter og kvalitetsudviklingskonsulenter på Århus Kommunehospital. Den : Møde i Ulandssekretariatet for drøftelse af projektansøgning om udvikling af de fysioterapeutfaglige organisationer i Zimbabwe og Zambia. Flere møder omhandlende afdelingsfysioterapeuter: 2 af disse var vedr. afdækning af deres uddannelsesbehov i f.t. lønforhandling og det tredje var den almindelige årlige lønforhandling for gruppen. Orienteringen blev taget til efterretning.

2 HBM/10/1/ Ad dagsordenens pkt. 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 21. november HB blev uddybende orienteret om beskæftigelsesministerens beslutning om en såkaldt tænkepause med hensyn til tidligere besluttede udvidelse af BST-pligten pr. 1. januar Konkret betyder det, at sygehusene er omfattet af BST-pligten pr. 1. oktober Det øvrige social- og sundhedsområde som skulle være omfattet pr er stillet i bero, og herunder tilslutning af ansatte ved Klinikker for Fysioterapi. Derudover er der flere branchegrupper under industrien, grafiske branche samt transport og engros, der skulle være tilsluttet ved årsskiftet, men nu er stillet i bero. Orientering herom er lagt på DFs hjemmeside, omtales i fagblad nr. 1/2002, i næste Lederinformation, TR-information, Arbejdsmiljønyt og Kontakten. Ved udsendelse af takster pr til samtlige praktiserende vil der blive orienteret om diverse tiltag og ændringer inden for arbejdsmiljøområdet. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 333 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i Specialistrådet den 23. november Her havde man kommenteret og korrigeret udkast til rapport om Specialistordning i Danske Fysioterapeuter. Denne omhandler udformning af Specialistordningen samt inden for hvilke områder DF skal etablere specialistanerkendelse og i hvilken rækkefølge. Fornyet udkast forelægges Specialistrådet på møde den 4. februar Den endelige rapport forelægges til HBs godkendelse. Det er herefter hensigten at søge godkendelse af Specialistordningen i Sundhedsstyrelsen. Der vil blive taget kontakt til Ergoterapeutforeningen for drøftelse af ensartet niveau for betegnelsen specialist. Når rapport om Specialistordning i DF forelægges til HBs godkendelse ønskes der også en drøftelse af muligheder for klinisk baseret kompetenceanerkendelse / kliniske eksperter for en bredere skare af fysioterapeuter. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr FU-OFF Forhandlingsudvalg for de offentlige overenskomster (FU-OFF). Der forelå referater fra møder i FU-OFF den 7. november, 26. november og 12. december HB udtrykte anerkendelse af planlagte informationsstrategi i forbindelse med OK 02. Under punktet blev der givet en generel orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger. Herunder møde den 3. januar hvor Sundhedskartellet og de enkelte organisationer havde udvekslet specielle krav med ARF, KL, H:S, København og Frederiksberg Kommune. Ved forhandlingsmøde på KTOområdet den 11. januar forventes afgjort hvilken %-del, der skal afsættes til de specielle forhandlinger. Mødet imødeses med en vis spænding også i relation til forhandlingssamarbejdet i KTO.

3 HBM/10/1/ HB vil løbende blive holdt orienteret om forløbet af forhandlingerne og må påregne indkaldelse til evt. ekstraordinært HB-møde. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 382 Arbejdsområder i fys Praksissektor og kommunal fysioterapi. Som aftalt på HBM/13/9/2001/4.6 var der til HBs godkendelse vedlagt fornyet udkast til vejledningen: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. To HB-medlemmer Solvejg Pedersen og Vibeke Laumann har bidraget til revisionen. I forhold til forrige udkast er vejledningen forkortet bl.a. ved udeladelse af konkrete eksempler på samarbejde mellem sektorerne, hvor der i stedet henvises til skematisk oversigt over de afgrænsninger, hovedbestyrelsen har fundet naturlige. Revisionen har også haft til hensigt, at vejledningen både opdateres og skrives, så den vil være anvendelig i lang tid fremover. Under HBs gennemgang af udkastet blev der foreslået yderligere rettelser, som vil blive indarbejdet af sekretariatet. Vejledningen vil blive sproglig gennemarbejdet inkl. layout med henblik på udgivelse som ny vejledning fra DF og evt. som en A5-pjece. Målgruppen er kommunalt ansatte fysioterapeuter, kommunale forvaltninger, praktiserende fysioterapeuter og kredskontorer. Pjecen vil ikke uopfordret blive sendt til målgruppen. Der sendes et passende oplag til hvert kredskontor (100 eksemplarer blev foreslået) inkl. følgeskrivelse om vejledningens/pjecens målgrupper og dermed anvendelse. Den omtales i fagbladet, og vil også kunne downloades fra hjemmesiden eller rekvireres fra sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger forelagte udkast til vejledning fra DF: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. 4.2 J.nr. 22 Priser og honorarer Fejlagtig honorarstigning. HB blev uddybende orienteret om den fejlagtige honorarstigning pr En honorarstigning der var 2,3 % højere end den skulle være. Der var vedlagt brev herom fra DF udsendt den til Klinikker for Fysioterapi, praktiserende og mobile fysioterapeuter inkl. reviderede takster. Fejlen opstod, fordi nye grundtakster blev fastsat pr. 1. januar 2001 med ikrafttræden den 1. juni Normalt reguleres taksterne den 1. april og den 1. oktober. På grund af det skæve tidspunkt for ny overenskomst og nye honorarer blev der den 1. oktober fejlagtigt medtaget en del af den regulering, der allerede var indregnet den 1. april. Ved forhandlinger med Sygesikringens Forhandlingsudvalg er der den indgået en aftale om, at det af patienterne for meget indbetalte honorar i oktober og november måned 2001 svarende til 1 mio. kr. tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden

4 HBM/10/1/ tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden Beløbet på 1 mio. kr. indbetales af amterne til en konto i Amtsrådsforeningen og anvendes til patientrelaterede formål efter nærmere aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter (aftalen var eftersendt til HB). DF har med den indgåede aftale modgået, at hver enkelt patient skulle have tilbagebetalt de 2,3 % af den praktiserende fysioterapeut. En stor administrativ opgave, der ikke står i forhold til de småbeløb, som det drejer sig om for den enkelte patient. Selvom fejlen er sket hos Sygesikringens Forhandlingsudvalg, har DF et medansvar for, at betalingen er korrekt. Derfor har foreningen også accepteret, at fejlen blev rettet hurtigst muligt, og indgået nævnte aftale. En aftale som vurderes at være den mest hensigtsmæssige, om end den ikke sikrer millimeterdemokrati. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte aftale om tilbagebetaling af for meget opkrævet patienthonorar. 4.3 J.nr Diverse, Ansatte i privat BST Advokatbistand i afskedigelsessag. Til HBs stillingtagen forelå notat med indstilling om bevilling af advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST. HB blev uddybende orienteret om sagen. Det anslås, at udgifter til advokatbistand kan beløbe sig til kr hvis sagen tabes. Under punktet blev HB også orienteret om, at FTF efter aftale med DF fører en principiel sag om afskedigelse fra privat virksomhed af en gravid fysioterapeut. Ved opsigelsen kan der være sket en overtrædelse af ligebehandlingsreglerne. Hovedbestyrelsen bevilgede advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST med henblik på udtagelse af stævning, såfremt det ikke lykkes at finde en acceptabel forhandlingsløsning. Dvs. en løsning der indeholder godtgørelse for usaglig afskedigelse, hhv. godtgørelse for afskedigelse af en sikkerhedsrepræsentant uden at have forhandlet sagen med organisationen. 4.4 J.nr. 30 FaFo Fagligt Forum. Til HBs godkendelse forelå notat med indstilling om udpegning af 4 medlemmer til Fagligt Forum, der er et overordnet idéforum inden for fagudvikling, forskning og uddannelse. Opslag om ledige pladser har været bragt i Fysioterapeuten nr. 18/2001. Der har været genopslag på DFs hjemmeside udfra ønske om en bredest mulig sammensætning af Fagligt Forum, hvad angår stillingskategori, arbejdssted, geografi mv. Hovedbestyrelsen besluttede følgende udpegning til Fagligt Forum for en 4-årig periode: Bente Holm Andersen, sagkyndig konsulent i fysioterapien, Hvidovre Hospital

5 HBM/10/1/ Benedicte Rostock, klinisk udviklingsfysioterapeut, Frederiksberg Hospital Benedikte Steinrud, freelance fysioterapeut Anne-Marie Virum, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapifunktionen ved Kulturelforvaltningen, Københavns Amt 4.5 J.nr. 30 FaFo Ad hoc gruppe under Fagligt Forum. I forlængelse af HBM/30/11/2001/4.0 var der til HBs godkendelse vedlagt udkast til kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedrørende udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt. HB kommenterede forelagte udkast til kommissorium. Dette fandtes ikke i tilstrækkelig grad at afspejle HBs intentioner om en hurtigt arbejdende ad hoc gruppe, der ved 3 til 4 møder udarbejder forslag til HB med konkrete bud på hvordan den fysioterapeutiske indsats i større grad kan udvikles og organiseres gennem større grad af integration i det samlede patientforløb. Der ønskes i større grad en beskrivelse af målet/opgaven til fordel for arbejdsprocessen. Hovedbestyrelsen besluttede, at forelagte kommissorium tilrettes udfra kommentarerne. Udkast til revideret kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedr. udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt es til HBs godkendelse. For at uddybe HBs hensigt med gruppens arbejde, deltager enten Johnny Kuhr eller Vibeke Laumann i det første møde. 4.6 J.nr / Sundhedsfremme / Folkesundhedsprogrammet. Hensigten med punktet var, at HB skulle foretage en helt indledende drøftelse af initiativer fra DF i relation til folkesundhedsprogrammet med henblik på forelæggelse af uddybende notat på et kommende HB-møde. Et af de tidligere initiativer fra DF og ETF var: PC-nørdens 10 bud. Til inspiration var vedlagt kopi af pjece om den tidligere regerings folkesundhedsprogram for Der er her sat fokus på en række risikofaktorer, målgrupper og forebyggelsesmiljøer. Derudover at implementering af programmet skal være en del af amternes og kommunernes sundhedsplanlægning. Hovedbestyrelsen besluttede, at følgende baggrundsmateriale forelægges til brug for en nærmere drøftelse i HB om øget fokus på sundhedsfremme / folkesundhedsprogrammet og hvordan DF / fysioterapeuter kan medvirke til gennemførelsen: Den nye regerings beslutninger i forhold til tidligere vedtagne folkesundhedsprogram Eksisterende råd, nævn mv. inden for området i forhold til tidligere Hvordan 2 til 3 udvalgte amter har arbejdet med implementering af folkesundhedsprogrammet. Lene Christoffersen indsamler materiale herom fra Nordjyllands Amt. Emnet kan også indgå på næste møde mellem HB og kredsformændene Definitioner på sundhedsfremme og forebyggelse (det er på ingen måde entydige begreber)

6 HBM/10/1/ entydige begreber) Drøftelser på kredskonferencen 2000 om folkesundhedsprogrammet Et udkomme af HBs drøftelser kan være forslag til repræsentantskabsmøde 2002 om et målsætnings- og handlingsprogram om sundhedsfremme og forebyggelse. 4-7 J.nr Nye lønformer Evaluering af ordning med ansættelse pr af 2 forhandlingskonsulenter. HB besluttede på HBM/8/12/2000/4.7 at det af repræsentantskabet vedtagne forslag om forhandlingsopgaver efter med et budgetteret rammebeløb på kr skulle implementeres ved: Ansættelse af 1 fuldtids central forhandlingskonsulent pr til at varetage de centrale opgaver om særlige stillinger og uddannelse i forhandlingsopgaver Ansættelse pr af 1 regional konsulent på 25 timer ugentlig til at gennemføre uddannelsesopgaver omkring forhandlinger samt efter behov gennemføre forhandlingsopgaver i samarbejde med kredsbestyrelserne Afsættelse af kredspulje på kr ,- som kredsbestyrelserne kan ansøge om midler fra til særlige forhandlingsopgaver (er evalueret på HBM/30/11/2001/4.6) Afsættelse af uddannelsespulje på kr ,- til at uddanne kredssekretærer, tillidsrepræsentanter, KB-medlemer og fysioterapeuter i ledende stillinger (statusnotat er tidligere udsendt til HB) HB skulle på dette møde foretage en midtvejs evaluering af ordning med ansættelse af 2 forhandlingskonsulenter med henblik på eventuelle justeringer i indeværende budgetår og dermed frem til repræsentantskabsmøde november Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. Heri beskrives forhandlingsgruppens opgaver inden for det lokale forhandlingsområde og de problemstillinger, der er på feltet. Dvs. i forhold til: lederne (ca. 500). Målet er, at lederne i tiltagende grad gøres ansvarlige for at forhandle egen løn. Det er dog et problem, at arbejdsgiverne oftest kun accepterer forhandling med en organisationsrepræsentant, og dermed ikke uddelegering af forhandlingskompetence til enkeltpersoner. I forhandlingsgruppens overvejelser indgår behov for særlige tiltag overfor afdelingsfysioterapeuter. Fraktionen er kontaktet herom særlige specielle stillinger (ca. 100) inkl. fysioterapeuter med akademisk baggrund. Et område med store vækstmuligheder. Som for lederne problemer med arbejdsgivernes villighed til at forhandle med den enkelte konsulentfunktion overfor kredssekretærerne / kredsene. Indebærer telefonisk kontakt eller mail-korrespondance omkring enkeltsager. Herunder sparring om og vurderinger af forhandlingsstategier og forhandlingsresultater. Det er forhandlingsgruppens opfattelse, at den besluttede strategi vedr. varetagelse af forhandlingsopgaver efter , har været den rigtige løsning. Kredsbestyrelserne og tillidsrepræsentanterne bliver bedre og bedre til at varetage de lokale forhandlingsopgaver, om end langt fra alle medlemmer er begejstrede for Ny Løn.

7 HBM/10/1/ for Ny Løn. HB anførte, at den øgede arbejdsbyrde med varetagelse af lokale forhandlingsopgaver i nogle tilfælde sker på bekostning af varetagelse andre opgaver. Et andet element er de halvårlige bevillinger fra kredspuljen vedr. forhandlingsopgaver. Det er ikke acceptabelt ej heller på længere sigt - med midlertidig opnormering af kredssekretærtimer for varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Der er også uklarhed om hvilke lokale uddannelses aktiviteter, der skal afholdes fra hhv. kredspuljen og fra centralt afsatte uddannelsespulje. Aspekter som evt. bør drøftes på næste kredsformandsmøde. Derudover må det indgå i HBs drøftelser af forslag til budget 2003 og 2004 angående varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Angående uddannelsespuljen afdækkes målgruppernes behov for uddannelse fortløbende, således at uddannelsen bliver så målrettet og behovsstyret som muligt. Uddannelsen arrangeres i tæt dialog med de pågældende målgrupper, arrangeres med lokal placering og med udgangspunkt i de lokale forhold. Uddannelsen er hovedsageligt forestået af ansatte i DF og i form af work-shops, temadage og møder. Det har sikret en effektiv udnyttelse af ressourcerne og færre udgifter end ved brug af eksterne undervisere og internat kurser. Samtidig har det været timemæssigt ressourcekrævende for forhandlingsafdelingen. Forhandlingsafdelingen vurderer, at de afholdte lokale uddannelsesaktiviteter har været med til at styrke samarbejdet mellem de lokale og de centrale aktører i foreningen, ligesom der har været god respons på aktiviteterne. Derfor er det oplagt, at det fortsat hovedsagelig er foreningens forhandlingskonsulenter som varetager uddannelsesopgaven, hvilket dog ikke er muligt med de nuværende ressourcer. Det foreslås, at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer pr. uge, således at der ved en yderligere omorganisering af forhandlingsgruppens andre opgaver sikres den mest optimale anvendelse af tidsforbruget og uddannelsespuljen. I 2002 vil opnormeringen kunne finansieres fra uddannelsespuljen. Det vil derved være foreningens ansatte, der forsat udbygger de lokale uddannelsesaktiviteter, og beløb til rådighed vil så være kr For beløbet vil der kunne udbydes flere undervisningstimer end ved brug af ekstern undervisningsbistand. HB drøftede hvorvidt den foreslåede timeudvidelse skulle være permanent eller tidsbegrænset til udgangen af året. Hovedbestyrelsen besluttede, at nuværende ordning med varetagelse af forhandlingsopgaver fortsætter uændret. Dvs. støtte til varetagelse af det lokale forhandlingsarbejde, herunder yde bistand og rådgivning til kredsbestyrelser og kredssekretærer, samt rådgive og bistå særskilte medlemsgrupper og enkeltpersoner ledere, akademikere m.fl. i forbindelse med deres lønanliggender. Hovedbestyrelsen godkendte en omprioritering af uddannelsesmidlerne således at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer ugentlig (fra 25 timer til 35 timer ugentlig) indtil

8 HBM/10/1/ J.nr. 8171/812 WCPT-E og WCPT best. Bestyrelse i Europa Region og WCPT bestyrelse. HB skulle drøfte kandidater til bestyrelsen Europa Region of WCPT for perioden maj 2002 maj 2006 og den dermed forbundne regionale plads i WCPTs bestyrelse for perioden juni 2003 juni Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. DF er siden 2000 repræsenteret i de 2 bestyrelser af Inger Brøndsted, som gerne fortsat vil varetage repræsentationen. Det er efter vedtægterne i de internationale organisationer nødvendigt, at kandidatens organisation støtter kandidaturer, for at dette er gyldigt. Der er alene plads til en repræsentant fra hvert land, dvs. at der ikke vil være valgmuligheder for andre, før udløb af bestyrelsesplads i Der er ikke udgifter forbundet med repræsentation i de internationale bestyrelser, idet det er vedtægtsbestemt at alle rejse- og opholdsudgifter dækkes af den internationale organisation. HB drøftede spørgsmålet helt principielt, og herunder betydningen af at repræsentationen er forankret centralt i foreningen for at udvirke den gensidige orientering, som er nødvendig for bestyrelsesarbejdet. Dels er det nødvendigt at være ajourført med uddannelsesområdet og den arbejdsmæssige udvikling, og dels er tilbagemeldingen til organisationen om arbejdet væsentlig. HB udtrykte anerkendelse af det store arbejde Inger Brøndsted har ydet på europæisk plan og i WCPTs bestyrelse. Herunder betydningen af det mangeårige arbejde i internationale sammenhænge, hvor Inger Brøndsted har stor indflydelse og er højt værdsat. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at støtte Inger Brøndsteds kandidatur til bestyrelsen i Europaregionen under WCPT som regional repræsentant. Begrundelsen herfor er, at HB ønsker en forankring af det internationale arbejde centralt i foreningen. Til næste valg om 2 år vil HB overveje opstilling af kandidat til bestyrelsen i WCPT-Europa. 4.9 J.nr. 426 Udvalg Udvalgssammensætning. Kirsten Dennis har ønsket orlov fra arbejdet i HB for perioden I forbindelse hermed er suppleanten Marianne Stannum indtrådt. Kirsten Dennis deltager i HB projektgruppe: Danske Fysioterapeuter Din Forening og er suppleant til FTF-kongressen. Da næste møde i projektgruppen er aftalt til den fandtes ikke behov for at foretage nyudpegning i orlovsperioden. Under punktet blev det oplyst, at Tina Lambrecht har meddelt, at hun grundet forældreorlov ønsker at forlænge sin orlovsperiode fra HB til og med repræsentantskabsmødet 2002 (valgperioden ud). Maila Pedersen fortsætter i HB i resterende valgperiode. Grundet snarlige overenskomstforhandlinger med de ansatte i sekretariatet skulle der i stedet for Tina Lambrecht udpeges et andet HB-medlem til de 3 forhandlingsudvalg.

9 HBM/10/1/ Hovedbestyrelsen udpegede Lena Olsen som HBs repræsentant i forhandlingsudvalg vedr. hhv. HK-overenskomst i DF, overenskomst for de i DF ansatte fysioterapeuter og overenskomst for de i DF ansatte kredssekretærer J.nr. 571 Øko.støtte Ansøgning om økonomisk støtte. Til HBs stillingtagen var vedlagt fornyet ansøgning om økonomisk støtte til projektet: Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i en sengeafdeling fra sygehusledelsen på Hillerød Sygehus. Den oprindelige ansøgning blev drøftet på HBM/13/9/2001/4.4 med afslag om økonomisk støtte. Den nu foreliggende ansøgning er suppleret med funktionsbeskrivelse for fysioterapeut og ergoterapeut, der indgår i projektet. Derudover vil man under evaluering af projektet samarbejde med Københavns Universitet ved bearbejdning af data med henblik på at sikre validitet i evalueringen. HB havde en grundig drøftelse af argumenter for / imod støtte til projektet. Herunder begrundelse for evt. støtte dette projekt vel vidende, at der ikke er økonomisk råderum til at støtte de mange andre lignende projekter, der er i gang eller er på vej. Til hovedbestyrelsens godkendelse es udkast til svar med henblik på, at projektet fra Hillerød Sygehus støttes med kr I svarbrev til sygehusledelsen skal det tydeligt fremgå, at støtten på ingen måde kan opfattes som foreningens tilslutning til den i projektet valgte opgavefordeling og organisering. Projektet støttes, fordi DF dermed er med til at sikre en valid evaluering og fordi erfaringer fra projektet gode som dårlige - vil kunne øge DFs vidensgrundlag indenfor området: faggrænser og optimal udnyttelse af faggruppernes respektive kompetencer J.nr. 7 Red./ Information Samarbejde med andre organisationer og virksomheder på informations- og kommunikationsområdet. Udsat fra HBM/30/11/2001/4.11. Blev udsat til HBM/21/2/2002. Ad dagsordenens pkt. 5: Eventuelt. E.1 Praktik i primærsektoren (Solvejg Pedersen). Til drøftelse på HBM/21/2/2002 udarbejdes notat om indgåelse af praktikaftaler samt øget praktik i primærsektoren. Et behov der findes stigende grundet opgaveomlægning fra sekundær- til primærsektoren. Drøftelsen ønskes også relateret til den nye uddannelsesbekendtgørelse. Ad dagsordenens pkt. 6: Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede kort mødet. For referat Ulla Andersen, faglig konsulent

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af offentlighedens og mediernes interesse for de psykiatriske

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere