Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)"

Transkript

1 7. februar 2002 J.nr ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg Pedersen Vibeke Laumann Lene Christoffersen Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) Elisabeth Haase, sekretariatsleder Helge Andersen (under pkt. 4.1, 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under pkt. 4.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens pkt. 1: Referater til underskrift. Hovedbestyrelsen underskrev godkendte referater fra hhv. HBM/25/10/2001 og HBM/30/11/2001. Ad dagsordenens pkt. 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der uddybende redegjort for følgende møder: Den : Formøde vedr. forhandling af særlige stillinger som uddannelseskonsulenter og kvalitetsudviklingskonsulenter på Århus Kommunehospital. Den : Møde i Ulandssekretariatet for drøftelse af projektansøgning om udvikling af de fysioterapeutfaglige organisationer i Zimbabwe og Zambia. Flere møder omhandlende afdelingsfysioterapeuter: 2 af disse var vedr. afdækning af deres uddannelsesbehov i f.t. lønforhandling og det tredje var den almindelige årlige lønforhandling for gruppen. Orienteringen blev taget til efterretning.

2 HBM/10/1/ Ad dagsordenens pkt. 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 21. november HB blev uddybende orienteret om beskæftigelsesministerens beslutning om en såkaldt tænkepause med hensyn til tidligere besluttede udvidelse af BST-pligten pr. 1. januar Konkret betyder det, at sygehusene er omfattet af BST-pligten pr. 1. oktober Det øvrige social- og sundhedsområde som skulle være omfattet pr er stillet i bero, og herunder tilslutning af ansatte ved Klinikker for Fysioterapi. Derudover er der flere branchegrupper under industrien, grafiske branche samt transport og engros, der skulle være tilsluttet ved årsskiftet, men nu er stillet i bero. Orientering herom er lagt på DFs hjemmeside, omtales i fagblad nr. 1/2002, i næste Lederinformation, TR-information, Arbejdsmiljønyt og Kontakten. Ved udsendelse af takster pr til samtlige praktiserende vil der blive orienteret om diverse tiltag og ændringer inden for arbejdsmiljøområdet. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 333 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i Specialistrådet den 23. november Her havde man kommenteret og korrigeret udkast til rapport om Specialistordning i Danske Fysioterapeuter. Denne omhandler udformning af Specialistordningen samt inden for hvilke områder DF skal etablere specialistanerkendelse og i hvilken rækkefølge. Fornyet udkast forelægges Specialistrådet på møde den 4. februar Den endelige rapport forelægges til HBs godkendelse. Det er herefter hensigten at søge godkendelse af Specialistordningen i Sundhedsstyrelsen. Der vil blive taget kontakt til Ergoterapeutforeningen for drøftelse af ensartet niveau for betegnelsen specialist. Når rapport om Specialistordning i DF forelægges til HBs godkendelse ønskes der også en drøftelse af muligheder for klinisk baseret kompetenceanerkendelse / kliniske eksperter for en bredere skare af fysioterapeuter. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr FU-OFF Forhandlingsudvalg for de offentlige overenskomster (FU-OFF). Der forelå referater fra møder i FU-OFF den 7. november, 26. november og 12. december HB udtrykte anerkendelse af planlagte informationsstrategi i forbindelse med OK 02. Under punktet blev der givet en generel orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger. Herunder møde den 3. januar hvor Sundhedskartellet og de enkelte organisationer havde udvekslet specielle krav med ARF, KL, H:S, København og Frederiksberg Kommune. Ved forhandlingsmøde på KTOområdet den 11. januar forventes afgjort hvilken %-del, der skal afsættes til de specielle forhandlinger. Mødet imødeses med en vis spænding også i relation til forhandlingssamarbejdet i KTO.

3 HBM/10/1/ HB vil løbende blive holdt orienteret om forløbet af forhandlingerne og må påregne indkaldelse til evt. ekstraordinært HB-møde. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 382 Arbejdsområder i fys Praksissektor og kommunal fysioterapi. Som aftalt på HBM/13/9/2001/4.6 var der til HBs godkendelse vedlagt fornyet udkast til vejledningen: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. To HB-medlemmer Solvejg Pedersen og Vibeke Laumann har bidraget til revisionen. I forhold til forrige udkast er vejledningen forkortet bl.a. ved udeladelse af konkrete eksempler på samarbejde mellem sektorerne, hvor der i stedet henvises til skematisk oversigt over de afgrænsninger, hovedbestyrelsen har fundet naturlige. Revisionen har også haft til hensigt, at vejledningen både opdateres og skrives, så den vil være anvendelig i lang tid fremover. Under HBs gennemgang af udkastet blev der foreslået yderligere rettelser, som vil blive indarbejdet af sekretariatet. Vejledningen vil blive sproglig gennemarbejdet inkl. layout med henblik på udgivelse som ny vejledning fra DF og evt. som en A5-pjece. Målgruppen er kommunalt ansatte fysioterapeuter, kommunale forvaltninger, praktiserende fysioterapeuter og kredskontorer. Pjecen vil ikke uopfordret blive sendt til målgruppen. Der sendes et passende oplag til hvert kredskontor (100 eksemplarer blev foreslået) inkl. følgeskrivelse om vejledningens/pjecens målgrupper og dermed anvendelse. Den omtales i fagbladet, og vil også kunne downloades fra hjemmesiden eller rekvireres fra sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger forelagte udkast til vejledning fra DF: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. 4.2 J.nr. 22 Priser og honorarer Fejlagtig honorarstigning. HB blev uddybende orienteret om den fejlagtige honorarstigning pr En honorarstigning der var 2,3 % højere end den skulle være. Der var vedlagt brev herom fra DF udsendt den til Klinikker for Fysioterapi, praktiserende og mobile fysioterapeuter inkl. reviderede takster. Fejlen opstod, fordi nye grundtakster blev fastsat pr. 1. januar 2001 med ikrafttræden den 1. juni Normalt reguleres taksterne den 1. april og den 1. oktober. På grund af det skæve tidspunkt for ny overenskomst og nye honorarer blev der den 1. oktober fejlagtigt medtaget en del af den regulering, der allerede var indregnet den 1. april. Ved forhandlinger med Sygesikringens Forhandlingsudvalg er der den indgået en aftale om, at det af patienterne for meget indbetalte honorar i oktober og november måned 2001 svarende til 1 mio. kr. tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden

4 HBM/10/1/ tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden Beløbet på 1 mio. kr. indbetales af amterne til en konto i Amtsrådsforeningen og anvendes til patientrelaterede formål efter nærmere aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter (aftalen var eftersendt til HB). DF har med den indgåede aftale modgået, at hver enkelt patient skulle have tilbagebetalt de 2,3 % af den praktiserende fysioterapeut. En stor administrativ opgave, der ikke står i forhold til de småbeløb, som det drejer sig om for den enkelte patient. Selvom fejlen er sket hos Sygesikringens Forhandlingsudvalg, har DF et medansvar for, at betalingen er korrekt. Derfor har foreningen også accepteret, at fejlen blev rettet hurtigst muligt, og indgået nævnte aftale. En aftale som vurderes at være den mest hensigtsmæssige, om end den ikke sikrer millimeterdemokrati. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte aftale om tilbagebetaling af for meget opkrævet patienthonorar. 4.3 J.nr Diverse, Ansatte i privat BST Advokatbistand i afskedigelsessag. Til HBs stillingtagen forelå notat med indstilling om bevilling af advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST. HB blev uddybende orienteret om sagen. Det anslås, at udgifter til advokatbistand kan beløbe sig til kr hvis sagen tabes. Under punktet blev HB også orienteret om, at FTF efter aftale med DF fører en principiel sag om afskedigelse fra privat virksomhed af en gravid fysioterapeut. Ved opsigelsen kan der være sket en overtrædelse af ligebehandlingsreglerne. Hovedbestyrelsen bevilgede advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST med henblik på udtagelse af stævning, såfremt det ikke lykkes at finde en acceptabel forhandlingsløsning. Dvs. en løsning der indeholder godtgørelse for usaglig afskedigelse, hhv. godtgørelse for afskedigelse af en sikkerhedsrepræsentant uden at have forhandlet sagen med organisationen. 4.4 J.nr. 30 FaFo Fagligt Forum. Til HBs godkendelse forelå notat med indstilling om udpegning af 4 medlemmer til Fagligt Forum, der er et overordnet idéforum inden for fagudvikling, forskning og uddannelse. Opslag om ledige pladser har været bragt i Fysioterapeuten nr. 18/2001. Der har været genopslag på DFs hjemmeside udfra ønske om en bredest mulig sammensætning af Fagligt Forum, hvad angår stillingskategori, arbejdssted, geografi mv. Hovedbestyrelsen besluttede følgende udpegning til Fagligt Forum for en 4-årig periode: Bente Holm Andersen, sagkyndig konsulent i fysioterapien, Hvidovre Hospital

5 HBM/10/1/ Benedicte Rostock, klinisk udviklingsfysioterapeut, Frederiksberg Hospital Benedikte Steinrud, freelance fysioterapeut Anne-Marie Virum, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapifunktionen ved Kulturelforvaltningen, Københavns Amt 4.5 J.nr. 30 FaFo Ad hoc gruppe under Fagligt Forum. I forlængelse af HBM/30/11/2001/4.0 var der til HBs godkendelse vedlagt udkast til kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedrørende udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt. HB kommenterede forelagte udkast til kommissorium. Dette fandtes ikke i tilstrækkelig grad at afspejle HBs intentioner om en hurtigt arbejdende ad hoc gruppe, der ved 3 til 4 møder udarbejder forslag til HB med konkrete bud på hvordan den fysioterapeutiske indsats i større grad kan udvikles og organiseres gennem større grad af integration i det samlede patientforløb. Der ønskes i større grad en beskrivelse af målet/opgaven til fordel for arbejdsprocessen. Hovedbestyrelsen besluttede, at forelagte kommissorium tilrettes udfra kommentarerne. Udkast til revideret kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedr. udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt es til HBs godkendelse. For at uddybe HBs hensigt med gruppens arbejde, deltager enten Johnny Kuhr eller Vibeke Laumann i det første møde. 4.6 J.nr / Sundhedsfremme / Folkesundhedsprogrammet. Hensigten med punktet var, at HB skulle foretage en helt indledende drøftelse af initiativer fra DF i relation til folkesundhedsprogrammet med henblik på forelæggelse af uddybende notat på et kommende HB-møde. Et af de tidligere initiativer fra DF og ETF var: PC-nørdens 10 bud. Til inspiration var vedlagt kopi af pjece om den tidligere regerings folkesundhedsprogram for Der er her sat fokus på en række risikofaktorer, målgrupper og forebyggelsesmiljøer. Derudover at implementering af programmet skal være en del af amternes og kommunernes sundhedsplanlægning. Hovedbestyrelsen besluttede, at følgende baggrundsmateriale forelægges til brug for en nærmere drøftelse i HB om øget fokus på sundhedsfremme / folkesundhedsprogrammet og hvordan DF / fysioterapeuter kan medvirke til gennemførelsen: Den nye regerings beslutninger i forhold til tidligere vedtagne folkesundhedsprogram Eksisterende råd, nævn mv. inden for området i forhold til tidligere Hvordan 2 til 3 udvalgte amter har arbejdet med implementering af folkesundhedsprogrammet. Lene Christoffersen indsamler materiale herom fra Nordjyllands Amt. Emnet kan også indgå på næste møde mellem HB og kredsformændene Definitioner på sundhedsfremme og forebyggelse (det er på ingen måde entydige begreber)

6 HBM/10/1/ entydige begreber) Drøftelser på kredskonferencen 2000 om folkesundhedsprogrammet Et udkomme af HBs drøftelser kan være forslag til repræsentantskabsmøde 2002 om et målsætnings- og handlingsprogram om sundhedsfremme og forebyggelse. 4-7 J.nr Nye lønformer Evaluering af ordning med ansættelse pr af 2 forhandlingskonsulenter. HB besluttede på HBM/8/12/2000/4.7 at det af repræsentantskabet vedtagne forslag om forhandlingsopgaver efter med et budgetteret rammebeløb på kr skulle implementeres ved: Ansættelse af 1 fuldtids central forhandlingskonsulent pr til at varetage de centrale opgaver om særlige stillinger og uddannelse i forhandlingsopgaver Ansættelse pr af 1 regional konsulent på 25 timer ugentlig til at gennemføre uddannelsesopgaver omkring forhandlinger samt efter behov gennemføre forhandlingsopgaver i samarbejde med kredsbestyrelserne Afsættelse af kredspulje på kr ,- som kredsbestyrelserne kan ansøge om midler fra til særlige forhandlingsopgaver (er evalueret på HBM/30/11/2001/4.6) Afsættelse af uddannelsespulje på kr ,- til at uddanne kredssekretærer, tillidsrepræsentanter, KB-medlemer og fysioterapeuter i ledende stillinger (statusnotat er tidligere udsendt til HB) HB skulle på dette møde foretage en midtvejs evaluering af ordning med ansættelse af 2 forhandlingskonsulenter med henblik på eventuelle justeringer i indeværende budgetår og dermed frem til repræsentantskabsmøde november Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. Heri beskrives forhandlingsgruppens opgaver inden for det lokale forhandlingsområde og de problemstillinger, der er på feltet. Dvs. i forhold til: lederne (ca. 500). Målet er, at lederne i tiltagende grad gøres ansvarlige for at forhandle egen løn. Det er dog et problem, at arbejdsgiverne oftest kun accepterer forhandling med en organisationsrepræsentant, og dermed ikke uddelegering af forhandlingskompetence til enkeltpersoner. I forhandlingsgruppens overvejelser indgår behov for særlige tiltag overfor afdelingsfysioterapeuter. Fraktionen er kontaktet herom særlige specielle stillinger (ca. 100) inkl. fysioterapeuter med akademisk baggrund. Et område med store vækstmuligheder. Som for lederne problemer med arbejdsgivernes villighed til at forhandle med den enkelte konsulentfunktion overfor kredssekretærerne / kredsene. Indebærer telefonisk kontakt eller mail-korrespondance omkring enkeltsager. Herunder sparring om og vurderinger af forhandlingsstategier og forhandlingsresultater. Det er forhandlingsgruppens opfattelse, at den besluttede strategi vedr. varetagelse af forhandlingsopgaver efter , har været den rigtige løsning. Kredsbestyrelserne og tillidsrepræsentanterne bliver bedre og bedre til at varetage de lokale forhandlingsopgaver, om end langt fra alle medlemmer er begejstrede for Ny Løn.

7 HBM/10/1/ for Ny Løn. HB anførte, at den øgede arbejdsbyrde med varetagelse af lokale forhandlingsopgaver i nogle tilfælde sker på bekostning af varetagelse andre opgaver. Et andet element er de halvårlige bevillinger fra kredspuljen vedr. forhandlingsopgaver. Det er ikke acceptabelt ej heller på længere sigt - med midlertidig opnormering af kredssekretærtimer for varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Der er også uklarhed om hvilke lokale uddannelses aktiviteter, der skal afholdes fra hhv. kredspuljen og fra centralt afsatte uddannelsespulje. Aspekter som evt. bør drøftes på næste kredsformandsmøde. Derudover må det indgå i HBs drøftelser af forslag til budget 2003 og 2004 angående varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Angående uddannelsespuljen afdækkes målgruppernes behov for uddannelse fortløbende, således at uddannelsen bliver så målrettet og behovsstyret som muligt. Uddannelsen arrangeres i tæt dialog med de pågældende målgrupper, arrangeres med lokal placering og med udgangspunkt i de lokale forhold. Uddannelsen er hovedsageligt forestået af ansatte i DF og i form af work-shops, temadage og møder. Det har sikret en effektiv udnyttelse af ressourcerne og færre udgifter end ved brug af eksterne undervisere og internat kurser. Samtidig har det været timemæssigt ressourcekrævende for forhandlingsafdelingen. Forhandlingsafdelingen vurderer, at de afholdte lokale uddannelsesaktiviteter har været med til at styrke samarbejdet mellem de lokale og de centrale aktører i foreningen, ligesom der har været god respons på aktiviteterne. Derfor er det oplagt, at det fortsat hovedsagelig er foreningens forhandlingskonsulenter som varetager uddannelsesopgaven, hvilket dog ikke er muligt med de nuværende ressourcer. Det foreslås, at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer pr. uge, således at der ved en yderligere omorganisering af forhandlingsgruppens andre opgaver sikres den mest optimale anvendelse af tidsforbruget og uddannelsespuljen. I 2002 vil opnormeringen kunne finansieres fra uddannelsespuljen. Det vil derved være foreningens ansatte, der forsat udbygger de lokale uddannelsesaktiviteter, og beløb til rådighed vil så være kr For beløbet vil der kunne udbydes flere undervisningstimer end ved brug af ekstern undervisningsbistand. HB drøftede hvorvidt den foreslåede timeudvidelse skulle være permanent eller tidsbegrænset til udgangen af året. Hovedbestyrelsen besluttede, at nuværende ordning med varetagelse af forhandlingsopgaver fortsætter uændret. Dvs. støtte til varetagelse af det lokale forhandlingsarbejde, herunder yde bistand og rådgivning til kredsbestyrelser og kredssekretærer, samt rådgive og bistå særskilte medlemsgrupper og enkeltpersoner ledere, akademikere m.fl. i forbindelse med deres lønanliggender. Hovedbestyrelsen godkendte en omprioritering af uddannelsesmidlerne således at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer ugentlig (fra 25 timer til 35 timer ugentlig) indtil

8 HBM/10/1/ J.nr. 8171/812 WCPT-E og WCPT best. Bestyrelse i Europa Region og WCPT bestyrelse. HB skulle drøfte kandidater til bestyrelsen Europa Region of WCPT for perioden maj 2002 maj 2006 og den dermed forbundne regionale plads i WCPTs bestyrelse for perioden juni 2003 juni Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. DF er siden 2000 repræsenteret i de 2 bestyrelser af Inger Brøndsted, som gerne fortsat vil varetage repræsentationen. Det er efter vedtægterne i de internationale organisationer nødvendigt, at kandidatens organisation støtter kandidaturer, for at dette er gyldigt. Der er alene plads til en repræsentant fra hvert land, dvs. at der ikke vil være valgmuligheder for andre, før udløb af bestyrelsesplads i Der er ikke udgifter forbundet med repræsentation i de internationale bestyrelser, idet det er vedtægtsbestemt at alle rejse- og opholdsudgifter dækkes af den internationale organisation. HB drøftede spørgsmålet helt principielt, og herunder betydningen af at repræsentationen er forankret centralt i foreningen for at udvirke den gensidige orientering, som er nødvendig for bestyrelsesarbejdet. Dels er det nødvendigt at være ajourført med uddannelsesområdet og den arbejdsmæssige udvikling, og dels er tilbagemeldingen til organisationen om arbejdet væsentlig. HB udtrykte anerkendelse af det store arbejde Inger Brøndsted har ydet på europæisk plan og i WCPTs bestyrelse. Herunder betydningen af det mangeårige arbejde i internationale sammenhænge, hvor Inger Brøndsted har stor indflydelse og er højt værdsat. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at støtte Inger Brøndsteds kandidatur til bestyrelsen i Europaregionen under WCPT som regional repræsentant. Begrundelsen herfor er, at HB ønsker en forankring af det internationale arbejde centralt i foreningen. Til næste valg om 2 år vil HB overveje opstilling af kandidat til bestyrelsen i WCPT-Europa. 4.9 J.nr. 426 Udvalg Udvalgssammensætning. Kirsten Dennis har ønsket orlov fra arbejdet i HB for perioden I forbindelse hermed er suppleanten Marianne Stannum indtrådt. Kirsten Dennis deltager i HB projektgruppe: Danske Fysioterapeuter Din Forening og er suppleant til FTF-kongressen. Da næste møde i projektgruppen er aftalt til den fandtes ikke behov for at foretage nyudpegning i orlovsperioden. Under punktet blev det oplyst, at Tina Lambrecht har meddelt, at hun grundet forældreorlov ønsker at forlænge sin orlovsperiode fra HB til og med repræsentantskabsmødet 2002 (valgperioden ud). Maila Pedersen fortsætter i HB i resterende valgperiode. Grundet snarlige overenskomstforhandlinger med de ansatte i sekretariatet skulle der i stedet for Tina Lambrecht udpeges et andet HB-medlem til de 3 forhandlingsudvalg.

9 HBM/10/1/ Hovedbestyrelsen udpegede Lena Olsen som HBs repræsentant i forhandlingsudvalg vedr. hhv. HK-overenskomst i DF, overenskomst for de i DF ansatte fysioterapeuter og overenskomst for de i DF ansatte kredssekretærer J.nr. 571 Øko.støtte Ansøgning om økonomisk støtte. Til HBs stillingtagen var vedlagt fornyet ansøgning om økonomisk støtte til projektet: Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i en sengeafdeling fra sygehusledelsen på Hillerød Sygehus. Den oprindelige ansøgning blev drøftet på HBM/13/9/2001/4.4 med afslag om økonomisk støtte. Den nu foreliggende ansøgning er suppleret med funktionsbeskrivelse for fysioterapeut og ergoterapeut, der indgår i projektet. Derudover vil man under evaluering af projektet samarbejde med Københavns Universitet ved bearbejdning af data med henblik på at sikre validitet i evalueringen. HB havde en grundig drøftelse af argumenter for / imod støtte til projektet. Herunder begrundelse for evt. støtte dette projekt vel vidende, at der ikke er økonomisk råderum til at støtte de mange andre lignende projekter, der er i gang eller er på vej. Til hovedbestyrelsens godkendelse es udkast til svar med henblik på, at projektet fra Hillerød Sygehus støttes med kr I svarbrev til sygehusledelsen skal det tydeligt fremgå, at støtten på ingen måde kan opfattes som foreningens tilslutning til den i projektet valgte opgavefordeling og organisering. Projektet støttes, fordi DF dermed er med til at sikre en valid evaluering og fordi erfaringer fra projektet gode som dårlige - vil kunne øge DFs vidensgrundlag indenfor området: faggrænser og optimal udnyttelse af faggruppernes respektive kompetencer J.nr. 7 Red./ Information Samarbejde med andre organisationer og virksomheder på informations- og kommunikationsområdet. Udsat fra HBM/30/11/2001/4.11. Blev udsat til HBM/21/2/2002. Ad dagsordenens pkt. 5: Eventuelt. E.1 Praktik i primærsektoren (Solvejg Pedersen). Til drøftelse på HBM/21/2/2002 udarbejdes notat om indgåelse af praktikaftaler samt øget praktik i primærsektoren. Et behov der findes stigende grundet opgaveomlægning fra sekundær- til primærsektoren. Drøftelsen ønskes også relateret til den nye uddannelsesbekendtgørelse. Ad dagsordenens pkt. 6: Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede kort mødet. For referat Ulla Andersen, faglig konsulent

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Referat af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj 2004. HBM/27/5/2004 1 29. juni 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Tina Lambrecht

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

HBM/28/11/2003 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende.

HBM/28/11/2003 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende. HBM/28/11/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. november 2003. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 3.2 3.7) Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Lise Hansen Solvejg Pedersen Marianne Stannum Vibeke Laumann

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere