Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)"

Transkript

1 7. februar 2002 J.nr ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg Pedersen Vibeke Laumann Lene Christoffersen Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) Elisabeth Haase, sekretariatsleder Helge Andersen (under pkt. 4.1, 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under pkt. 4.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens pkt. 1: Referater til underskrift. Hovedbestyrelsen underskrev godkendte referater fra hhv. HBM/25/10/2001 og HBM/30/11/2001. Ad dagsordenens pkt. 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der uddybende redegjort for følgende møder: Den : Formøde vedr. forhandling af særlige stillinger som uddannelseskonsulenter og kvalitetsudviklingskonsulenter på Århus Kommunehospital. Den : Møde i Ulandssekretariatet for drøftelse af projektansøgning om udvikling af de fysioterapeutfaglige organisationer i Zimbabwe og Zambia. Flere møder omhandlende afdelingsfysioterapeuter: 2 af disse var vedr. afdækning af deres uddannelsesbehov i f.t. lønforhandling og det tredje var den almindelige årlige lønforhandling for gruppen. Orienteringen blev taget til efterretning.

2 HBM/10/1/ Ad dagsordenens pkt. 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 21. november HB blev uddybende orienteret om beskæftigelsesministerens beslutning om en såkaldt tænkepause med hensyn til tidligere besluttede udvidelse af BST-pligten pr. 1. januar Konkret betyder det, at sygehusene er omfattet af BST-pligten pr. 1. oktober Det øvrige social- og sundhedsområde som skulle være omfattet pr er stillet i bero, og herunder tilslutning af ansatte ved Klinikker for Fysioterapi. Derudover er der flere branchegrupper under industrien, grafiske branche samt transport og engros, der skulle være tilsluttet ved årsskiftet, men nu er stillet i bero. Orientering herom er lagt på DFs hjemmeside, omtales i fagblad nr. 1/2002, i næste Lederinformation, TR-information, Arbejdsmiljønyt og Kontakten. Ved udsendelse af takster pr til samtlige praktiserende vil der blive orienteret om diverse tiltag og ændringer inden for arbejdsmiljøområdet. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 333 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i Specialistrådet den 23. november Her havde man kommenteret og korrigeret udkast til rapport om Specialistordning i Danske Fysioterapeuter. Denne omhandler udformning af Specialistordningen samt inden for hvilke områder DF skal etablere specialistanerkendelse og i hvilken rækkefølge. Fornyet udkast forelægges Specialistrådet på møde den 4. februar Den endelige rapport forelægges til HBs godkendelse. Det er herefter hensigten at søge godkendelse af Specialistordningen i Sundhedsstyrelsen. Der vil blive taget kontakt til Ergoterapeutforeningen for drøftelse af ensartet niveau for betegnelsen specialist. Når rapport om Specialistordning i DF forelægges til HBs godkendelse ønskes der også en drøftelse af muligheder for klinisk baseret kompetenceanerkendelse / kliniske eksperter for en bredere skare af fysioterapeuter. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr FU-OFF Forhandlingsudvalg for de offentlige overenskomster (FU-OFF). Der forelå referater fra møder i FU-OFF den 7. november, 26. november og 12. december HB udtrykte anerkendelse af planlagte informationsstrategi i forbindelse med OK 02. Under punktet blev der givet en generel orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger. Herunder møde den 3. januar hvor Sundhedskartellet og de enkelte organisationer havde udvekslet specielle krav med ARF, KL, H:S, København og Frederiksberg Kommune. Ved forhandlingsmøde på KTOområdet den 11. januar forventes afgjort hvilken %-del, der skal afsættes til de specielle forhandlinger. Mødet imødeses med en vis spænding også i relation til forhandlingssamarbejdet i KTO.

3 HBM/10/1/ HB vil løbende blive holdt orienteret om forløbet af forhandlingerne og må påregne indkaldelse til evt. ekstraordinært HB-møde. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 382 Arbejdsområder i fys Praksissektor og kommunal fysioterapi. Som aftalt på HBM/13/9/2001/4.6 var der til HBs godkendelse vedlagt fornyet udkast til vejledningen: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. To HB-medlemmer Solvejg Pedersen og Vibeke Laumann har bidraget til revisionen. I forhold til forrige udkast er vejledningen forkortet bl.a. ved udeladelse af konkrete eksempler på samarbejde mellem sektorerne, hvor der i stedet henvises til skematisk oversigt over de afgrænsninger, hovedbestyrelsen har fundet naturlige. Revisionen har også haft til hensigt, at vejledningen både opdateres og skrives, så den vil være anvendelig i lang tid fremover. Under HBs gennemgang af udkastet blev der foreslået yderligere rettelser, som vil blive indarbejdet af sekretariatet. Vejledningen vil blive sproglig gennemarbejdet inkl. layout med henblik på udgivelse som ny vejledning fra DF og evt. som en A5-pjece. Målgruppen er kommunalt ansatte fysioterapeuter, kommunale forvaltninger, praktiserende fysioterapeuter og kredskontorer. Pjecen vil ikke uopfordret blive sendt til målgruppen. Der sendes et passende oplag til hvert kredskontor (100 eksemplarer blev foreslået) inkl. følgeskrivelse om vejledningens/pjecens målgrupper og dermed anvendelse. Den omtales i fagbladet, og vil også kunne downloades fra hjemmesiden eller rekvireres fra sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger forelagte udkast til vejledning fra DF: Hvordan kan man samarbejde om de fælles opgaver? Praksissektor og kommunal fysioterapi. 4.2 J.nr. 22 Priser og honorarer Fejlagtig honorarstigning. HB blev uddybende orienteret om den fejlagtige honorarstigning pr En honorarstigning der var 2,3 % højere end den skulle være. Der var vedlagt brev herom fra DF udsendt den til Klinikker for Fysioterapi, praktiserende og mobile fysioterapeuter inkl. reviderede takster. Fejlen opstod, fordi nye grundtakster blev fastsat pr. 1. januar 2001 med ikrafttræden den 1. juni Normalt reguleres taksterne den 1. april og den 1. oktober. På grund af det skæve tidspunkt for ny overenskomst og nye honorarer blev der den 1. oktober fejlagtigt medtaget en del af den regulering, der allerede var indregnet den 1. april. Ved forhandlinger med Sygesikringens Forhandlingsudvalg er der den indgået en aftale om, at det af patienterne for meget indbetalte honorar i oktober og november måned 2001 svarende til 1 mio. kr. tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden

4 HBM/10/1/ tilbagebetales via regulering af honorarer i perioden Beløbet på 1 mio. kr. indbetales af amterne til en konto i Amtsrådsforeningen og anvendes til patientrelaterede formål efter nærmere aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter (aftalen var eftersendt til HB). DF har med den indgåede aftale modgået, at hver enkelt patient skulle have tilbagebetalt de 2,3 % af den praktiserende fysioterapeut. En stor administrativ opgave, der ikke står i forhold til de småbeløb, som det drejer sig om for den enkelte patient. Selvom fejlen er sket hos Sygesikringens Forhandlingsudvalg, har DF et medansvar for, at betalingen er korrekt. Derfor har foreningen også accepteret, at fejlen blev rettet hurtigst muligt, og indgået nævnte aftale. En aftale som vurderes at være den mest hensigtsmæssige, om end den ikke sikrer millimeterdemokrati. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte aftale om tilbagebetaling af for meget opkrævet patienthonorar. 4.3 J.nr Diverse, Ansatte i privat BST Advokatbistand i afskedigelsessag. Til HBs stillingtagen forelå notat med indstilling om bevilling af advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST. HB blev uddybende orienteret om sagen. Det anslås, at udgifter til advokatbistand kan beløbe sig til kr hvis sagen tabes. Under punktet blev HB også orienteret om, at FTF efter aftale med DF fører en principiel sag om afskedigelse fra privat virksomhed af en gravid fysioterapeut. Ved opsigelsen kan der være sket en overtrædelse af ligebehandlingsreglerne. Hovedbestyrelsen bevilgede advokatbistand i sag om uberettiget afskedigelse i privat BST med henblik på udtagelse af stævning, såfremt det ikke lykkes at finde en acceptabel forhandlingsløsning. Dvs. en løsning der indeholder godtgørelse for usaglig afskedigelse, hhv. godtgørelse for afskedigelse af en sikkerhedsrepræsentant uden at have forhandlet sagen med organisationen. 4.4 J.nr. 30 FaFo Fagligt Forum. Til HBs godkendelse forelå notat med indstilling om udpegning af 4 medlemmer til Fagligt Forum, der er et overordnet idéforum inden for fagudvikling, forskning og uddannelse. Opslag om ledige pladser har været bragt i Fysioterapeuten nr. 18/2001. Der har været genopslag på DFs hjemmeside udfra ønske om en bredest mulig sammensætning af Fagligt Forum, hvad angår stillingskategori, arbejdssted, geografi mv. Hovedbestyrelsen besluttede følgende udpegning til Fagligt Forum for en 4-årig periode: Bente Holm Andersen, sagkyndig konsulent i fysioterapien, Hvidovre Hospital

5 HBM/10/1/ Benedicte Rostock, klinisk udviklingsfysioterapeut, Frederiksberg Hospital Benedikte Steinrud, freelance fysioterapeut Anne-Marie Virum, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapifunktionen ved Kulturelforvaltningen, Københavns Amt 4.5 J.nr. 30 FaFo Ad hoc gruppe under Fagligt Forum. I forlængelse af HBM/30/11/2001/4.0 var der til HBs godkendelse vedlagt udkast til kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedrørende udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt. HB kommenterede forelagte udkast til kommissorium. Dette fandtes ikke i tilstrækkelig grad at afspejle HBs intentioner om en hurtigt arbejdende ad hoc gruppe, der ved 3 til 4 møder udarbejder forslag til HB med konkrete bud på hvordan den fysioterapeutiske indsats i større grad kan udvikles og organiseres gennem større grad af integration i det samlede patientforløb. Der ønskes i større grad en beskrivelse af målet/opgaven til fordel for arbejdsprocessen. Hovedbestyrelsen besluttede, at forelagte kommissorium tilrettes udfra kommentarerne. Udkast til revideret kommissorium for ad hoc gruppe under Fagligt Forum vedr. udvikling af det fysioterapeutiske fagfelt es til HBs godkendelse. For at uddybe HBs hensigt med gruppens arbejde, deltager enten Johnny Kuhr eller Vibeke Laumann i det første møde. 4.6 J.nr / Sundhedsfremme / Folkesundhedsprogrammet. Hensigten med punktet var, at HB skulle foretage en helt indledende drøftelse af initiativer fra DF i relation til folkesundhedsprogrammet med henblik på forelæggelse af uddybende notat på et kommende HB-møde. Et af de tidligere initiativer fra DF og ETF var: PC-nørdens 10 bud. Til inspiration var vedlagt kopi af pjece om den tidligere regerings folkesundhedsprogram for Der er her sat fokus på en række risikofaktorer, målgrupper og forebyggelsesmiljøer. Derudover at implementering af programmet skal være en del af amternes og kommunernes sundhedsplanlægning. Hovedbestyrelsen besluttede, at følgende baggrundsmateriale forelægges til brug for en nærmere drøftelse i HB om øget fokus på sundhedsfremme / folkesundhedsprogrammet og hvordan DF / fysioterapeuter kan medvirke til gennemførelsen: Den nye regerings beslutninger i forhold til tidligere vedtagne folkesundhedsprogram Eksisterende råd, nævn mv. inden for området i forhold til tidligere Hvordan 2 til 3 udvalgte amter har arbejdet med implementering af folkesundhedsprogrammet. Lene Christoffersen indsamler materiale herom fra Nordjyllands Amt. Emnet kan også indgå på næste møde mellem HB og kredsformændene Definitioner på sundhedsfremme og forebyggelse (det er på ingen måde entydige begreber)

6 HBM/10/1/ entydige begreber) Drøftelser på kredskonferencen 2000 om folkesundhedsprogrammet Et udkomme af HBs drøftelser kan være forslag til repræsentantskabsmøde 2002 om et målsætnings- og handlingsprogram om sundhedsfremme og forebyggelse. 4-7 J.nr Nye lønformer Evaluering af ordning med ansættelse pr af 2 forhandlingskonsulenter. HB besluttede på HBM/8/12/2000/4.7 at det af repræsentantskabet vedtagne forslag om forhandlingsopgaver efter med et budgetteret rammebeløb på kr skulle implementeres ved: Ansættelse af 1 fuldtids central forhandlingskonsulent pr til at varetage de centrale opgaver om særlige stillinger og uddannelse i forhandlingsopgaver Ansættelse pr af 1 regional konsulent på 25 timer ugentlig til at gennemføre uddannelsesopgaver omkring forhandlinger samt efter behov gennemføre forhandlingsopgaver i samarbejde med kredsbestyrelserne Afsættelse af kredspulje på kr ,- som kredsbestyrelserne kan ansøge om midler fra til særlige forhandlingsopgaver (er evalueret på HBM/30/11/2001/4.6) Afsættelse af uddannelsespulje på kr ,- til at uddanne kredssekretærer, tillidsrepræsentanter, KB-medlemer og fysioterapeuter i ledende stillinger (statusnotat er tidligere udsendt til HB) HB skulle på dette møde foretage en midtvejs evaluering af ordning med ansættelse af 2 forhandlingskonsulenter med henblik på eventuelle justeringer i indeværende budgetår og dermed frem til repræsentantskabsmøde november Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. Heri beskrives forhandlingsgruppens opgaver inden for det lokale forhandlingsområde og de problemstillinger, der er på feltet. Dvs. i forhold til: lederne (ca. 500). Målet er, at lederne i tiltagende grad gøres ansvarlige for at forhandle egen løn. Det er dog et problem, at arbejdsgiverne oftest kun accepterer forhandling med en organisationsrepræsentant, og dermed ikke uddelegering af forhandlingskompetence til enkeltpersoner. I forhandlingsgruppens overvejelser indgår behov for særlige tiltag overfor afdelingsfysioterapeuter. Fraktionen er kontaktet herom særlige specielle stillinger (ca. 100) inkl. fysioterapeuter med akademisk baggrund. Et område med store vækstmuligheder. Som for lederne problemer med arbejdsgivernes villighed til at forhandle med den enkelte konsulentfunktion overfor kredssekretærerne / kredsene. Indebærer telefonisk kontakt eller mail-korrespondance omkring enkeltsager. Herunder sparring om og vurderinger af forhandlingsstategier og forhandlingsresultater. Det er forhandlingsgruppens opfattelse, at den besluttede strategi vedr. varetagelse af forhandlingsopgaver efter , har været den rigtige løsning. Kredsbestyrelserne og tillidsrepræsentanterne bliver bedre og bedre til at varetage de lokale forhandlingsopgaver, om end langt fra alle medlemmer er begejstrede for Ny Løn.

7 HBM/10/1/ for Ny Løn. HB anførte, at den øgede arbejdsbyrde med varetagelse af lokale forhandlingsopgaver i nogle tilfælde sker på bekostning af varetagelse andre opgaver. Et andet element er de halvårlige bevillinger fra kredspuljen vedr. forhandlingsopgaver. Det er ikke acceptabelt ej heller på længere sigt - med midlertidig opnormering af kredssekretærtimer for varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Der er også uklarhed om hvilke lokale uddannelses aktiviteter, der skal afholdes fra hhv. kredspuljen og fra centralt afsatte uddannelsespulje. Aspekter som evt. bør drøftes på næste kredsformandsmøde. Derudover må det indgå i HBs drøftelser af forslag til budget 2003 og 2004 angående varetagelse af lokale forhandlingsopgaver. Angående uddannelsespuljen afdækkes målgruppernes behov for uddannelse fortløbende, således at uddannelsen bliver så målrettet og behovsstyret som muligt. Uddannelsen arrangeres i tæt dialog med de pågældende målgrupper, arrangeres med lokal placering og med udgangspunkt i de lokale forhold. Uddannelsen er hovedsageligt forestået af ansatte i DF og i form af work-shops, temadage og møder. Det har sikret en effektiv udnyttelse af ressourcerne og færre udgifter end ved brug af eksterne undervisere og internat kurser. Samtidig har det været timemæssigt ressourcekrævende for forhandlingsafdelingen. Forhandlingsafdelingen vurderer, at de afholdte lokale uddannelsesaktiviteter har været med til at styrke samarbejdet mellem de lokale og de centrale aktører i foreningen, ligesom der har været god respons på aktiviteterne. Derfor er det oplagt, at det fortsat hovedsagelig er foreningens forhandlingskonsulenter som varetager uddannelsesopgaven, hvilket dog ikke er muligt med de nuværende ressourcer. Det foreslås, at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer pr. uge, således at der ved en yderligere omorganisering af forhandlingsgruppens andre opgaver sikres den mest optimale anvendelse af tidsforbruget og uddannelsespuljen. I 2002 vil opnormeringen kunne finansieres fra uddannelsespuljen. Det vil derved være foreningens ansatte, der forsat udbygger de lokale uddannelsesaktiviteter, og beløb til rådighed vil så være kr For beløbet vil der kunne udbydes flere undervisningstimer end ved brug af ekstern undervisningsbistand. HB drøftede hvorvidt den foreslåede timeudvidelse skulle være permanent eller tidsbegrænset til udgangen af året. Hovedbestyrelsen besluttede, at nuværende ordning med varetagelse af forhandlingsopgaver fortsætter uændret. Dvs. støtte til varetagelse af det lokale forhandlingsarbejde, herunder yde bistand og rådgivning til kredsbestyrelser og kredssekretærer, samt rådgive og bistå særskilte medlemsgrupper og enkeltpersoner ledere, akademikere m.fl. i forbindelse med deres lønanliggender. Hovedbestyrelsen godkendte en omprioritering af uddannelsesmidlerne således at den regionale forhandlingskonsulent opnormeres med 10 timer ugentlig (fra 25 timer til 35 timer ugentlig) indtil

8 HBM/10/1/ J.nr. 8171/812 WCPT-E og WCPT best. Bestyrelse i Europa Region og WCPT bestyrelse. HB skulle drøfte kandidater til bestyrelsen Europa Region of WCPT for perioden maj 2002 maj 2006 og den dermed forbundne regionale plads i WCPTs bestyrelse for perioden juni 2003 juni Notat til brug for drøftelsen var vedlagt. DF er siden 2000 repræsenteret i de 2 bestyrelser af Inger Brøndsted, som gerne fortsat vil varetage repræsentationen. Det er efter vedtægterne i de internationale organisationer nødvendigt, at kandidatens organisation støtter kandidaturer, for at dette er gyldigt. Der er alene plads til en repræsentant fra hvert land, dvs. at der ikke vil være valgmuligheder for andre, før udløb af bestyrelsesplads i Der er ikke udgifter forbundet med repræsentation i de internationale bestyrelser, idet det er vedtægtsbestemt at alle rejse- og opholdsudgifter dækkes af den internationale organisation. HB drøftede spørgsmålet helt principielt, og herunder betydningen af at repræsentationen er forankret centralt i foreningen for at udvirke den gensidige orientering, som er nødvendig for bestyrelsesarbejdet. Dels er det nødvendigt at være ajourført med uddannelsesområdet og den arbejdsmæssige udvikling, og dels er tilbagemeldingen til organisationen om arbejdet væsentlig. HB udtrykte anerkendelse af det store arbejde Inger Brøndsted har ydet på europæisk plan og i WCPTs bestyrelse. Herunder betydningen af det mangeårige arbejde i internationale sammenhænge, hvor Inger Brøndsted har stor indflydelse og er højt værdsat. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at støtte Inger Brøndsteds kandidatur til bestyrelsen i Europaregionen under WCPT som regional repræsentant. Begrundelsen herfor er, at HB ønsker en forankring af det internationale arbejde centralt i foreningen. Til næste valg om 2 år vil HB overveje opstilling af kandidat til bestyrelsen i WCPT-Europa. 4.9 J.nr. 426 Udvalg Udvalgssammensætning. Kirsten Dennis har ønsket orlov fra arbejdet i HB for perioden I forbindelse hermed er suppleanten Marianne Stannum indtrådt. Kirsten Dennis deltager i HB projektgruppe: Danske Fysioterapeuter Din Forening og er suppleant til FTF-kongressen. Da næste møde i projektgruppen er aftalt til den fandtes ikke behov for at foretage nyudpegning i orlovsperioden. Under punktet blev det oplyst, at Tina Lambrecht har meddelt, at hun grundet forældreorlov ønsker at forlænge sin orlovsperiode fra HB til og med repræsentantskabsmødet 2002 (valgperioden ud). Maila Pedersen fortsætter i HB i resterende valgperiode. Grundet snarlige overenskomstforhandlinger med de ansatte i sekretariatet skulle der i stedet for Tina Lambrecht udpeges et andet HB-medlem til de 3 forhandlingsudvalg.

9 HBM/10/1/ Hovedbestyrelsen udpegede Lena Olsen som HBs repræsentant i forhandlingsudvalg vedr. hhv. HK-overenskomst i DF, overenskomst for de i DF ansatte fysioterapeuter og overenskomst for de i DF ansatte kredssekretærer J.nr. 571 Øko.støtte Ansøgning om økonomisk støtte. Til HBs stillingtagen var vedlagt fornyet ansøgning om økonomisk støtte til projektet: Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i en sengeafdeling fra sygehusledelsen på Hillerød Sygehus. Den oprindelige ansøgning blev drøftet på HBM/13/9/2001/4.4 med afslag om økonomisk støtte. Den nu foreliggende ansøgning er suppleret med funktionsbeskrivelse for fysioterapeut og ergoterapeut, der indgår i projektet. Derudover vil man under evaluering af projektet samarbejde med Københavns Universitet ved bearbejdning af data med henblik på at sikre validitet i evalueringen. HB havde en grundig drøftelse af argumenter for / imod støtte til projektet. Herunder begrundelse for evt. støtte dette projekt vel vidende, at der ikke er økonomisk råderum til at støtte de mange andre lignende projekter, der er i gang eller er på vej. Til hovedbestyrelsens godkendelse es udkast til svar med henblik på, at projektet fra Hillerød Sygehus støttes med kr I svarbrev til sygehusledelsen skal det tydeligt fremgå, at støtten på ingen måde kan opfattes som foreningens tilslutning til den i projektet valgte opgavefordeling og organisering. Projektet støttes, fordi DF dermed er med til at sikre en valid evaluering og fordi erfaringer fra projektet gode som dårlige - vil kunne øge DFs vidensgrundlag indenfor området: faggrænser og optimal udnyttelse af faggruppernes respektive kompetencer J.nr. 7 Red./ Information Samarbejde med andre organisationer og virksomheder på informations- og kommunikationsområdet. Udsat fra HBM/30/11/2001/4.11. Blev udsat til HBM/21/2/2002. Ad dagsordenens pkt. 5: Eventuelt. E.1 Praktik i primærsektoren (Solvejg Pedersen). Til drøftelse på HBM/21/2/2002 udarbejdes notat om indgåelse af praktikaftaler samt øget praktik i primærsektoren. Et behov der findes stigende grundet opgaveomlægning fra sekundær- til primærsektoren. Drøftelsen ønskes også relateret til den nye uddannelsesbekendtgørelse. Ad dagsordenens pkt. 6: Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede kort mødet. For referat Ulla Andersen, faglig konsulent

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA HBM/6/10/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2004. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003.

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Solvejg

Læs mere

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes.

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes. HBM/14/12/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2004. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 4.6 4.10, punkt 5 og 6) Birgitte Kure Lise Hansen Solvejg Pedersen Frank Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD)

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftalen er indgået den 19. september 1973 og er sidst ændret med virkning fra 1.oktober 2005. 1 FORMÅL

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003.

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. HBM/17-18/9/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Carsten B.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 2 2/AFTALERET DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Oluf Brandt, John Rundstrøm, Jens Kronborg, Martin Taarup og André

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen HBM/16/3/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2004. 7. april 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005.

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. HBM/17/3/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. 8. april J.nr. 411.10 UH Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud. Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Indhold: 1. Navn og formål 2. Medlemmer 3. Organisering 4. De lokale sektioner 5. Landsudvalget 6. Landsmøde 7. Økonomi

Læs mere