HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003."

Transkript

1 HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen Solvejg Pedersen Lena Olsen Marianne Stannum Vibeke Laumann Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 3.2, 4.6, og E.1) Lotte Skjoldemose (under punkt 3.4 og 4.1) Helge Andersen (under punkt 3.4 og 4.1) Niels Erik Jensen (under punkt 4.2) Jan Erik Rasmussen (under punkt ) Susan Kranker (under punkt 4.10) Esben Riis (under punkt 4.10) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Godkendt referat fra HBM/4/2/2003 blev underskrevet. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Årlige fremtidsdag i DF, hvor sekretariatet drøfter udmøntning af de politiske visioner, målsætninger og handleplaner. Den : Fagligt symposium om fysisk aktivitet arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Der var bl.a. præsentation af motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling (omtalt i Leder i Fysioterapeuten nr. 5/2003). Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr. Tillidsrepræsentantrådet.

2 HBM/12/3/ TRR Der forelå referat fra møde i tillidsrepræsentantrådet den Der blev opfordret til, at hovedbestyrelsen deltager i tillidsrepræsentantlandsmødet den 8. april Der vil være oplæg og debat om TR s rolle i fremtiden ved Helge Hvid, arbejdslivsforsker og om Tiden, hvor tid bliver vigtigere end arbejde ved John Engelbrecht, forfatter og filosof. Repræsentanter fra arbejdsmiljøudvalget er også inviteret til at deltage. HB fandt det væsentligt, at der fortsat udøves bestræbelser for et intensiveret samarbejde med Ergoterapeutforeningen, da en del fysioterapeuter og ergoterapeuter har en tillidsrepræsentant eller en leder med modsatte titel. Det kan være ved evt. gentagelse af DF s kursus: Læringsforløb vedr. indflydelse og synliggørelse af terapifunktionen og etablering af et fælles lederkursus for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det blev påpeget, at referater fra møder i tillidsrepræsentantrådet skal forelægges i hovedbestyrelsen forinden udsendelse i TR-information. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 34 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i specialistrådet den 29. januar Beskrivelse af specialistordningen inkl. overgangsordningen er nu ved at være færdigbearbejdet. Ligeledes specifikke kompetence beskrivelser for hhv. neurofysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi. Børnefysioterapi er næste område, der skal beskrives i forhold til specialistordningen. På HBM/24/4/2003 vil der blive givet en uddybende orientering om specialistordningen, de specifikke kompetencebeskrivelser, administration af specialistordningen og orientering til såvel potentielle ansøgere som generelt til medlemmerne. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der forelå referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 28. januar Indsats i 2003 med henblik på at sætte fokus på særligt fysisk belastende arbejde for fysioterapeuter planlægges som 2 til 3 temadage for hhv. børneområdet og neurofysioterpi samt evt. lymfødembehandling. Konceptet er, at samle problemejere (fysioterapeuter) og problemløsere (forstået som repræsentanter fra Arbejdstilsynet, BST, en hjælpemiddelcentral og Hjælpemiddelinstituttet) i reflekterende team, som skal udarbejde forslag til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer. Forslag hertil og omtale af temadagene vil blive formidlet via Arbejdsmiljønyt, fagbladet og hjemmesiden for at øge opmærksomheden om tiltag for at forbedre fysioterapeuters arbejdsmiljø. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning.

3 HBM/12/3/ J.nr. 134 Ansatte i Private virksomheder Ansatte i private virksomheder. Der var vedlagt materiale om det overordnede mål med Falck Healthcare, der er behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. Dette ved en kombination af undervisning, træning, konsulenthjælp og behandling på tværs af faggrupperne kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi og massage. Kiropraktoren fungerer som den centrale behandler, der tilrettelægger behandlingsstrategi overfor den enkelte patient og i øvrigt har en koordinerende rolle. Falck Healthcare er et datterselskab af Falck, og Apotekerforeningen har part i selskabet. Siden Falck i 2001 købte Willis Healthcare, er en lang række virksomheder blevet omfattet af det tværfaglige behandlingskoncept, hvor Falck Healthcare opretter en klinik direkte på arbejdspladser med mere end 150 ansatte, på skift bemandet med fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut. Der er p.t. 40 virksomheder tilknyttet ordningen med egen klinik. Den 1. januar i år udvidede man konceptet og åbnede på 30 apoteker centre til virksomheder med mindre end 150 ansatte, men med samme koncept. Sammenlagt beskæftiger Falck Healthcare fysioterapeuter 70 steder i landet, udelukkende baseret på samarbejdsaftaler med behandlere, som er registreret som selvstændige erhvervsdrivende. I nogle tilfælde er det den samme fysioterapeut, der behandler på flere centre. Tilbud til de ansatte om forebyggelse og behandling i et wellbeing koncept vinder mere og mere indpas. I flere af disse er fysioterapeuter involveret. Eksempelvis Work4Health, Making Sense, After Work og Aktivt Velvære. Klink for Fysioterapi i Søndersø har lanceret et lignende tilbud. Danske Fysioterapeuter vil gerne bidrage til den faglige lødighed i sådanne koncepter. Det blev anbefalet, at der afholdes møde med fysioterapeuter, der er involveret i wellbeing koncepterne med henblik på at afdække problemfelterne og beskrive et for fysioterapeuter fagligt lødigt koncept. Danske Fysioterapeuter skal sikre rimelige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer, der arbejder i sådanne virksomheder. Den afholdes der fornyet møde med Falck Healthcare om indgåelse af samarbejdsaftaler om fysioterapiydelser. Deadline for forhandlingerne er sat til 1. april På HBM/24/4/2003 forelægges oplæg om et for fysioterapeuter fagligt lødigt wellbeing koncept. Ligeledes forslag til retningslinier for løn- og ansættelsesforhold i denne branche. Hovedbestyrelsen skal på samme eller et senere HB-møde have en principiel drøftelse af sin holdning til den stigende grad af New Public Management tendenser på det offentlige sundhedsområde. Eksempelvis har Falck indgået driftsaftale med Varde Sygehus. Emnet er på dagsordenen til kredsformandsmødet den Ad dagsordenens punkt 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 235 Indlejersystemet. Der forelå notat om ejere og lejere i praksis 2003, hvor der gives et billede på forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt

4 HBM/12/3/ Klinikker forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt overenskomsten mellem DF og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Dette med baggrund i debatten forud for og på repræsentantskabsmødet 2002 om at løsne for ydernummerets binding til klinikkerne samt en diskussion om relationerne mellem klinikejere og lejere. Pr. 31. december 2002 er der i amterne registreret 648 ejere og 948 lejere på klinikker med overenskomst. 101 er ansat som funktionærer. I flere tilfælde følges DFs standardkontrakter ikke, og det kan give problemer. Problemer som i mange tilfælde skyldes, at parterne ikke har en fælles forståelse af det grundlæggende forhold, at der er tale om et samarbejde mellem selvstændige erhvervsdrivende. Ejeren har ingen ansættelsesmæssige forpligtigelser overfor lejerne, der er selvstændige erhvervsdrivende. Lejeren har ingen sociale krav på ejeren, og må derfor tegne egne forsikringer til dækning af indtægtstab under sygdom, ved ulykker, uarbejdsdygtighed mv. Samtidig har ejere i nogle tilfælde svært ved at skelne mellem indlejere og funktionæransatte, når der sættes rammer for behandlingstid, ferie, kursusfravær mm. Problemkomplekset er drøftet på møde i praksisudvalget den I sin drøftelse inddrog HB også tidligere tanker om kvalitetscertificering af Klinikker for Fysioterapi / beskrivelse af fremtidens ideelle klinik. Dvs. en klinik som udover at opfylde embedslægens krav til indretning f.eks. har faste vægge som adskillelse mellem behandlingsrum, træningsudstyr, moderne edb udstyr, sekretærbistand, ordentlige velfærdsforanstaltninger for såvel indlejere som ansatte, åbne regnskaber, krav om reinvestering og andet. Forhold som må overvejes indført i standardkontrakterne, som krav til klinikejeren og som bør inddrages i forhandlinger mellem ejeren og lejeren om klinikleje procenten. Hovedbestyrelsen fastholdt, at DF går ind for klinikadresseprincippet for ydernumre, som en konsekvens af sundhedsvæsenets praksisregulering. Det blev anbefalet, at der i fagbladet redegøres herfor tillige med HBs drøftelse af forholdet mellem ejere og lejere. Praksisudvalget opfordres til på ny at revurdere standardkontrakterne samt overveje muligheder for en form for frivillig kvalitetscertificering af klinikkerne Under punktet forelå der referat fra møde i forhandlingsudvalget for sygesikringsområdet (FU-SOK) den Her var drøftet indstillinger om udpegning til hhv. Landssamarbejdsudvalget, forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten, følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi og OKudvalget der skal vurdere muligheder for at arbejde indenfor overenskomsten i praksissektoren som ejer, lejer og ansat. FU-SOK har ikke færdigdebatteret problemstillinger vedrørende forholdene på klinikker med overenskomst, hvor klinikejer praktiserer uden ydernummer. Det rummer såvel juridiske, fagpolitiske og etiske problemstillinger. Ligeledes når der på klinikker, som supplement til en tilskudsberettiget behandling, gives ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten. Det være sig i form af akupunktur eller salg af produkter med relation til fysioterapi. Problemstillingerne er henvist til drøftelse i etisk udvalg. Angående løbende evaluering af kursusafvikling i relation til praksiscertificatet har Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i

5 HBM/12/3/ Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i praksisfondbestyrelsen, mulighed for at se deltagernes evalueringer. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om udpegninger til: Landssamarbejdsudvalget: Johnny Kuhr, Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten: Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi: Johnny Kuhr og Per Friis Madsen OK-udvalget vedr. ejere, lejere og ansatte: Per Friis Madsen, Bente Jürgensen og Brian Errebo-Jensen. På HBM/24/4/2003 ønskes en særskilt drøftelse af ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten herunder akupunktur, og på et senere HB-møde en drøftelse af praktiserende udenfor overenskomsten, når forhandlingsudvalget (FU- SOK) har afsluttet sine overvejelser. 4.2 J.nr. 643 Eksklusion Eksklusion grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse var vedlagt fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af 15 medlemmer i kontingentrestance, jf. DFs love 5, stk. 4, idet de er i restance ud over 3 måneder. De berørte medlemmer er løbende rykket, og der er indgået afdragsordninger. Ved brev af 7. februar 2003 er medlemmerne orienteret om, at eksklusionerne effektueres medmindre restancen er betalt inden den Efter fornyet kontakt til medlemmerne er kun 10 i restance ud over 3 måneder den 12. marts Notat herom blev uddelt. Hovedbestyrelsen besluttede eksklusion af 10 medlemmer i kontingentrestance ud over 3 måneder. Kredsbestyrelser, fraktioner, fagfora og faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren vil blive oplyst om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 4.3 J.nr Nye lønformer Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. Som aftalt på HB konferencen den 7. og 8. januar 2003 forelå der notat til brug for HBs drøftelse af den nærmere fortolkning og gennemførelse af det af repræsentantskabet vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesvilkår. Dette især for at skabe en fælles forståelse af det langsigtede mål, hvor den enkelte forhandler egen løn indenfor de af HB og KB afstukne rammer. En afklaring kan tilnærmes ved eksemplificeringer, hvor intentionerne tydeliggøres og fortolkningsmulighederne minimeres. Det synes allerede naturligt, at det enkelte medlem forhandler løn ved nyansættelse, og ligeledes acceptabelt med lokal forankring af forhandlinger af løntillæg. Niveau for servicering af det enkelte medlem såvel lokalt som centralt skal være tydeligt og ligeledes forventninger til tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser, hvad angår inddragelse i forhandlinger om Ny Løn. Drøftelsen blev relateret til tidligere besluttede overordnede lønpolitiske målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi?

6 HBM/12/3/ målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?)og målsætningsprogram for DFs overenskomst- og aftaleområder (DFs håndbog side 29). Hovedbestyrelsen godkendte, at revision af DFs målsætningsprogram for overenskomst- og aftaleområder drøftes i såvel FU-OFF og FU-SOK. Evt. forslag til revision forelægges til behandling i hovedbestyrelsen primo 2004 og efterfølgende på repræsentantskabsmødet oktober Forhandlingsudvalget offentlig (FU-OFF) anmodes om, at udarbejde forslag til HBs politik vedr. Ny Løn, grundlønsprojekter, pensionsudbygning mv. I den forbindelse skal FU-OFF indsamle og vurdere oplysninger om: Andre fagorganisationers politik og erfaring på området Andre overenskomstområders politik og erfaring på området Gennemgå og analysere kredsenes lønpolitik i forhold til foreningens overordnede målsætning og løndannelsen/lønreformerne på de (amts-)kommunale overenskomstområder. Forslaget forelægges til drøftelse i hovedbestyrelsen ultimo På næste møde i FU-OFF drøftes nærmere plan for arbejdet. I processen forventes HB medlemmer i forhandlingsudvalget at være særlig opmærksomme på, om delelementer fra forhandlingsudvalget drøftelse af forslag til lønpolitik skal forelægges særskilt til drøftelse i hovedbestyrelsen. Ligeledes om der er behov for særlig forberedelse til kredsformandsmødet den 23. april 2003, hvor et af emnerne er opfølgning fra repræsentantskabsmødet og herunder vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. 4.4 J.nr. 86 FTF FTF. I forlængelse af HBM/9/1/2003/4.2 fortsatte HB sin drøftelse af oplægget: FTF en handlekraftig organisation. Til brug for drøftelsen var vedlagt oplæg fra sekretariatet om hvilke opgaver og interesser, der bør varetages af en hovedorganisation inkl. oplistning af hvilke fagforeninger, der er medlem af de 3 hovedorganisationer. Dvs. LO med 20 fagforbund og 1,2 mio. medlemmer, FTF med 95 medlemsforbund og medlemmer og AC med 22 medlemsorganisationer og omkring medlemmer. Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. I kontingent til FTF betaler DF ca. 1. mio. kr. årligt. I regi af SAF har formændene drøftet FTF-indsatsområder. Herunder at valget af indsatsområder skal synliggøre, at FTF er hovedorganisation for faglige organisationer, hvis medlemmer agerer på arbejdsmarkedet på grundlag af kompetencegivende uddannelser. Mulige indsatsområder kan være: 1. Arbejdsmarkedsstrukturer og kvalitet i ydelser 2. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvikling 3. Arbejdspladsudvikling og arbejdsmiljø 4. Arbejdsmarked og socialt ansvar. Centrum er arbejdsmarkedet og arbejdspladser. Indfaldsvinklerne for FTF skal være: Strukturer, uddannelse, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Indfaldsvinklerne er alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing

7 HBM/12/3/ alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing eller overnationalt, primært af EU, og at de enkelte medlemsorganisationer i FTF har begrænsede muligheder for indflydelse, fordi man repræsenterer arbejdstagere på afgrænsede faglige arbejdsmarkedsområder. Ved valg af indsatsområder bør arbejdsmarkedet være i centrum. FTF bør beskæftige sig med områder, der har betydning for medlemsorganisationernes medlemmer og som organisationer og/eller faglige karteller har ringe muligheder for indflydelse på, fordi det netop er områder, som er overordnet faglige- og sektorinteresser. En drøftelse af fremtidige antal hovedorganisationer og deres opgavevaretagelse er meget kompleks. Til forskel for LO og AC har FTF ikke aftaleretten, hvilket kan have betydning for positionering af FTF i forhold til arbejdsgiverne mv. For at gøre debatten mere gennemsigtig, og ikke være bundet af komplicerede afstemnings- og mandatregler, som forhandlingsfællesskaber og repræsentationer ofte er viklet ind i, kan debatten om hovedorganisationernes opgaver også tage udgangspunkt i et andet område, som er vitalt for Danske Fysioterapeuter: De faglige udfordringer, forstået som interessevaretagelse på uddannelsesområdet hvornår er det en opgave for hhv. en hovedorganisation eller en faglig organisation som DF. Hovedbestyrelsen besluttede at DFs delegerede (Johnny Kuhr, Brian Errebo-Jensen og Solvejg Pederesen) til FTF kongressen november 2003, må strukturere og afgrænse emner, der er essentielle for DF i debatten om: FTF en handlekraftig organisation. Dette med udgangspunkt i SAF formændenes interne baggrundspapir om FTF-indsatsområder og med oplæg til HBs stillingtagen. Gerne i et samarbejde med de øvrige SAF organisationers delegerede til FTF kongressen. 4.5 J.nr Struktur- Arbejdsgruppe Strukturarbejdsgruppen. HB skulle foretage udpegning til strukturarbejdsgruppen af: To kredsformænd eller KB-medlemmer (udvalgt af HB efter indsendelse af tilmelding). Der var 4 kandidater To medlemmer med organisatorisk erfaring udvalgt af HB efter opslag i fagbladet. Der var 3 kandidater To hovedbestyrelsesmedlemmer En suppleant for hver af grupperne En ansøgning var modtaget efter fristens udløb. HB fastholdt, at ansøgningsfrister skal overholdes, og ansøgningen kom ikke i betragtning. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til strukturarbejdsgruppen: To kredsformænd eller KB-medlemmer valgt ved skriftlig afstemning: Hans Godske og Anna Frost Suppleant: Tine Nielsen To medlemmer med organisatorisk erfaring: Per Friis Madsen og Pernille Hoppe Der blev ikke udpeget suppleant To hovedbestyrelsesmedlemmer: Tina Lambrecht og Lise Hansen

8 HBM/12/3/ Tina Lambrecht og Lise Hansen Suppleant: Marianne Stannum Derudover består strukturarbejdsgruppen af DFs formand (formand for arbejdsgruppen) og fra sekretariatet: sekretariatslederen og en sekretær for udvalget. 4.6 J.nr Sundheds- Min. Sundhedscentre. HB havde en indledende drøftelse om dannelse af tværfaglige sundhedscentre. Hvilke funktioner / opgaver skal varetages i sundhedscentrene. Drøftelsen er led i lignende, der skal foregå i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg. Derudover kan drøftelsen ses i forlængelse af rapporten: Sundhedsvæsenets organisering sygehuse, incitamenter, amter og alternativer, hvilket kan illustreres ved følgende citat fra en leder om rapporten i KLs blad: Fremtidens sygehus vil se helt anderledes ud. Om år er mange sygehusopgaver rykket helt ud i borgernes hjem. Tættere på de praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje. Samtidig vil vi i de kommende årtier få en kraftig vækst i antallet af ældre, der har behov for sundhedsydelser. Forskydningen i befolkningssammensætning stiller krav om grundlæggende strukturelle ændringer i sundhedsvæsenets organisering og i opgavefordelingen. Det sandsynlige svar på den udvikling vil på den ene side være en centralisering af meget specialiserede ydelser, og på den anden side en differentiering, udlægning og spredning af en række øvrige ydelser, hvor behandlingsopgaven har et stort element af pleje, genoptræning, forebyggelse og løbende overvågning. I fremtiden vil der formodentlig være mange decentrale sundhedscentre med mindre sengeafsnit. Som brainstorming blev der nævnt følgende funktioner / opgaver i tværfaglige sundhedscentre: sundhedsfremme, motion på recept, fysiotek, genoptræning til ukomplicerede diagnosegrupper, træning af ældre, smertebehandling, rygbehandling, sund kost, psykologbistand mv. Sundhedscentre kan tænkes etableret sammen med lægehuse og med enkelte sengepladser. Med til den fortsatte drøftelse hører også hvilke funktioner, der forventes varetaget på sygehusene. Hovedbestyrelsen besluttede, at der indsamles information om eksisterende sundhedscentre og lignende. Eksempelvis via opslag i Lederinformation eller TRinformation samt hvad de enkelte HB-medlemmer måtte have kendskab til. Drøftelsen fortsættes på et kommende HB-møde. 4.7 J.nr HBM diverse 4.8 J.nr MT- Faggruppen Opgaver, roller mv. i HB-arbejdet. Punktet blev udsat til HBM/24/4/2003. Faggruppen for Manuel Terapi. I brev af ansøger faggruppen for Manuel Terapi om endelig godkendelse som DFs fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Henvendelsen var vedlagt tillige med brev fra DF af angående afholdelse af sonderende møde med relevante faggrupper om en evt. fælles ansøgning.

9 HBM/12/3/ Et sådant møde afholdtes den og omhandlede overvejende de mere strukturelle aspekter ved et fagforum som en slags paraplyorganisation for flere subgroups. Efter yderligere drøftelser i egne bestyrelser er der ikke opnået enighed om fælles dannelse af et fagforum sammen med McKenzie faggruppen og faggruppen for Medicinsk Trænings Terapi. Det blev oplyst, at tidligere ændring til 2 faglige grupperinger: fagfora og faggrupper ikke havde til hensigt, at fagfora skulle være synonym med specialeområderne. Diskussion af faggruppestrukturen formodes inddraget i strukturarbejdsgruppens overvejelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at faggruppen for Manuel Terapi ændrer status og navn til Danske Fysioterapeuters fagforum for Muskuloskeletal Terapi med tilhørende vedtægter. 4.9 J.nr Frak. af Kliniske undervisere 4.10 J.nr Motion på recept Fraktionen af Kliniske Undervisere. På generalforsamling den i Fraktionen af Kliniske Undervisere er der vedtaget enkelt ændring af vedtægterne: Klinisk underviser erstattes af Klinisk Underviser i Fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter og dermed at fraktionens navn er: Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi. Motion på recept. Til HBs drøftelse var vedlagt notat med foreløbigt udkast til strategioplæg i relation til motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling samt notat med indstilling om prioritering af Forskningsfondens midler til projekter, der understøtter genoptræning og motion. Indsatsområder i strategioplægget er: 1. Forskning 2. Efteruddannelse 3. Implementering, herunder: - Fremme kendskabet til træningsterapimuligheder blandt læger - Sikre reelle kvalificerede træningstilbud - Etablering af et fagligt vidensnetværk 4. Politisk strategi For hvert af indsatsområderne var der givet forslag til handleplan. HB udtrykte anerkendelse af de mange forslag til handlinger med henblik på opfølgning på Sundhedsstyrelsens udgivelse af Motionshåndbogen. Med denne foreligger en unik samlet dokumentation for at fysisk aktivitet, udover at have en forebyggende effekt, også er effektiv som behandling. For foreløbig 27 diagnoser er der for hver angivet i hvilken udstrækning, der er evidensbaseret grundlag for træning som terapi, ligesom der for hver bl.a. er angivet ordination og kontraindikationer. Håndbogen er netbaseret og vil blive opdateret hvert halve år i takt med udviklingen af evidens på området.

10 HBM/12/3/ HB ønskede ikke at tage konkret stilling til strategioplægget. Det blev anbefalet, at der arbejdes videre med oplægget med afgrænsning af målgruppen, så fysioterapeuter især har deres berettigelse ved den målrettede behandlingsmæssige indsats overfor brugere med sygdomsproblemer. Det udelukker ikke deltagelse i sundhedsfremme tiltag overfor den brede befolkning, hvorfor der også skal ske koordinering med HB-arbejdsgruppen vedr. Folkesundhed. Udfra de anførte bemærkninger genoptages drøftelse af fornyet udkast til strategiplan for træning som terapi inkl. økonomisk overslag på HBM/24/4/2003 eller HBM/13/5/2003. Hovedbestyrelsen henstillede, at fondsbestyrelsen ved de 3 forestående uddelinger fra Forskningsfonden prioriterer støtte til projekter, som understøtter vidensudvikling og / eller praksisudviklingen inden for feltet: systematisk træning i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Indsats overfor gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter (Lena Olsen). Brev til kredsbestyrelserne om udpegning af netværksansvarlig i hver kreds er ved at blive udarbejdet af sekretariatet. Ligeledes er kursustilbud målrettet hele gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter under planlægning. E.2 Status for antal medarbejdere i sekretariatet (Solvejg Pedersen). En opgørelse heraf udsendes med HB cirk. E.3 MTV-rapporten om RA initiativer fra DF (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. E.4 Brev fra Helen Ravnsbo til HB (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Hovedbestyrelsen evaluerede HB-mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003.

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Solvejg

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003.

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. HBM/17-18/9/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Carsten B.

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA HBM/6/10/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2004. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 27. - 28. januar 2011 Sted: Trinity, Fredericia Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen HBM/16/3/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2004. 7. april 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005.

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. HBM/17/3/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. 8. april J.nr. 411.10 UH Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud. Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes.

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes. HBM/14/12/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2004. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 4.6 4.10, punkt 5 og 6) Birgitte Kure Lise Hansen Solvejg Pedersen Frank Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 Tilstede: Bente, Ulla, Helle, Tonni, Annette, Birthe, Lisbeth, Lene, Marianne og Tina. Afbud: Vibeke og Birgitte. Referent: Helle Dagsorden:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE

ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE ARBEJDET SOM FYSIOTERAPEUT VELKOMMEN I PROFESSIONEN UDFRA EN FAGLIG OG ORGANISATORISK VINKEL MÅL med 1. semesterorientering: - at få

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere