HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003."

Transkript

1 HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen Solvejg Pedersen Lena Olsen Marianne Stannum Vibeke Laumann Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 3.2, 4.6, og E.1) Lotte Skjoldemose (under punkt 3.4 og 4.1) Helge Andersen (under punkt 3.4 og 4.1) Niels Erik Jensen (under punkt 4.2) Jan Erik Rasmussen (under punkt ) Susan Kranker (under punkt 4.10) Esben Riis (under punkt 4.10) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Godkendt referat fra HBM/4/2/2003 blev underskrevet. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Årlige fremtidsdag i DF, hvor sekretariatet drøfter udmøntning af de politiske visioner, målsætninger og handleplaner. Den : Fagligt symposium om fysisk aktivitet arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Der var bl.a. præsentation af motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling (omtalt i Leder i Fysioterapeuten nr. 5/2003). Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr. Tillidsrepræsentantrådet.

2 HBM/12/3/ TRR Der forelå referat fra møde i tillidsrepræsentantrådet den Der blev opfordret til, at hovedbestyrelsen deltager i tillidsrepræsentantlandsmødet den 8. april Der vil være oplæg og debat om TR s rolle i fremtiden ved Helge Hvid, arbejdslivsforsker og om Tiden, hvor tid bliver vigtigere end arbejde ved John Engelbrecht, forfatter og filosof. Repræsentanter fra arbejdsmiljøudvalget er også inviteret til at deltage. HB fandt det væsentligt, at der fortsat udøves bestræbelser for et intensiveret samarbejde med Ergoterapeutforeningen, da en del fysioterapeuter og ergoterapeuter har en tillidsrepræsentant eller en leder med modsatte titel. Det kan være ved evt. gentagelse af DF s kursus: Læringsforløb vedr. indflydelse og synliggørelse af terapifunktionen og etablering af et fælles lederkursus for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det blev påpeget, at referater fra møder i tillidsrepræsentantrådet skal forelægges i hovedbestyrelsen forinden udsendelse i TR-information. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 34 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i specialistrådet den 29. januar Beskrivelse af specialistordningen inkl. overgangsordningen er nu ved at være færdigbearbejdet. Ligeledes specifikke kompetence beskrivelser for hhv. neurofysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi. Børnefysioterapi er næste område, der skal beskrives i forhold til specialistordningen. På HBM/24/4/2003 vil der blive givet en uddybende orientering om specialistordningen, de specifikke kompetencebeskrivelser, administration af specialistordningen og orientering til såvel potentielle ansøgere som generelt til medlemmerne. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der forelå referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 28. januar Indsats i 2003 med henblik på at sætte fokus på særligt fysisk belastende arbejde for fysioterapeuter planlægges som 2 til 3 temadage for hhv. børneområdet og neurofysioterpi samt evt. lymfødembehandling. Konceptet er, at samle problemejere (fysioterapeuter) og problemløsere (forstået som repræsentanter fra Arbejdstilsynet, BST, en hjælpemiddelcentral og Hjælpemiddelinstituttet) i reflekterende team, som skal udarbejde forslag til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer. Forslag hertil og omtale af temadagene vil blive formidlet via Arbejdsmiljønyt, fagbladet og hjemmesiden for at øge opmærksomheden om tiltag for at forbedre fysioterapeuters arbejdsmiljø. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning.

3 HBM/12/3/ J.nr. 134 Ansatte i Private virksomheder Ansatte i private virksomheder. Der var vedlagt materiale om det overordnede mål med Falck Healthcare, der er behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. Dette ved en kombination af undervisning, træning, konsulenthjælp og behandling på tværs af faggrupperne kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi og massage. Kiropraktoren fungerer som den centrale behandler, der tilrettelægger behandlingsstrategi overfor den enkelte patient og i øvrigt har en koordinerende rolle. Falck Healthcare er et datterselskab af Falck, og Apotekerforeningen har part i selskabet. Siden Falck i 2001 købte Willis Healthcare, er en lang række virksomheder blevet omfattet af det tværfaglige behandlingskoncept, hvor Falck Healthcare opretter en klinik direkte på arbejdspladser med mere end 150 ansatte, på skift bemandet med fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut. Der er p.t. 40 virksomheder tilknyttet ordningen med egen klinik. Den 1. januar i år udvidede man konceptet og åbnede på 30 apoteker centre til virksomheder med mindre end 150 ansatte, men med samme koncept. Sammenlagt beskæftiger Falck Healthcare fysioterapeuter 70 steder i landet, udelukkende baseret på samarbejdsaftaler med behandlere, som er registreret som selvstændige erhvervsdrivende. I nogle tilfælde er det den samme fysioterapeut, der behandler på flere centre. Tilbud til de ansatte om forebyggelse og behandling i et wellbeing koncept vinder mere og mere indpas. I flere af disse er fysioterapeuter involveret. Eksempelvis Work4Health, Making Sense, After Work og Aktivt Velvære. Klink for Fysioterapi i Søndersø har lanceret et lignende tilbud. Danske Fysioterapeuter vil gerne bidrage til den faglige lødighed i sådanne koncepter. Det blev anbefalet, at der afholdes møde med fysioterapeuter, der er involveret i wellbeing koncepterne med henblik på at afdække problemfelterne og beskrive et for fysioterapeuter fagligt lødigt koncept. Danske Fysioterapeuter skal sikre rimelige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer, der arbejder i sådanne virksomheder. Den afholdes der fornyet møde med Falck Healthcare om indgåelse af samarbejdsaftaler om fysioterapiydelser. Deadline for forhandlingerne er sat til 1. april På HBM/24/4/2003 forelægges oplæg om et for fysioterapeuter fagligt lødigt wellbeing koncept. Ligeledes forslag til retningslinier for løn- og ansættelsesforhold i denne branche. Hovedbestyrelsen skal på samme eller et senere HB-møde have en principiel drøftelse af sin holdning til den stigende grad af New Public Management tendenser på det offentlige sundhedsområde. Eksempelvis har Falck indgået driftsaftale med Varde Sygehus. Emnet er på dagsordenen til kredsformandsmødet den Ad dagsordenens punkt 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 235 Indlejersystemet. Der forelå notat om ejere og lejere i praksis 2003, hvor der gives et billede på forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt

4 HBM/12/3/ Klinikker forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt overenskomsten mellem DF og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Dette med baggrund i debatten forud for og på repræsentantskabsmødet 2002 om at løsne for ydernummerets binding til klinikkerne samt en diskussion om relationerne mellem klinikejere og lejere. Pr. 31. december 2002 er der i amterne registreret 648 ejere og 948 lejere på klinikker med overenskomst. 101 er ansat som funktionærer. I flere tilfælde følges DFs standardkontrakter ikke, og det kan give problemer. Problemer som i mange tilfælde skyldes, at parterne ikke har en fælles forståelse af det grundlæggende forhold, at der er tale om et samarbejde mellem selvstændige erhvervsdrivende. Ejeren har ingen ansættelsesmæssige forpligtigelser overfor lejerne, der er selvstændige erhvervsdrivende. Lejeren har ingen sociale krav på ejeren, og må derfor tegne egne forsikringer til dækning af indtægtstab under sygdom, ved ulykker, uarbejdsdygtighed mv. Samtidig har ejere i nogle tilfælde svært ved at skelne mellem indlejere og funktionæransatte, når der sættes rammer for behandlingstid, ferie, kursusfravær mm. Problemkomplekset er drøftet på møde i praksisudvalget den I sin drøftelse inddrog HB også tidligere tanker om kvalitetscertificering af Klinikker for Fysioterapi / beskrivelse af fremtidens ideelle klinik. Dvs. en klinik som udover at opfylde embedslægens krav til indretning f.eks. har faste vægge som adskillelse mellem behandlingsrum, træningsudstyr, moderne edb udstyr, sekretærbistand, ordentlige velfærdsforanstaltninger for såvel indlejere som ansatte, åbne regnskaber, krav om reinvestering og andet. Forhold som må overvejes indført i standardkontrakterne, som krav til klinikejeren og som bør inddrages i forhandlinger mellem ejeren og lejeren om klinikleje procenten. Hovedbestyrelsen fastholdt, at DF går ind for klinikadresseprincippet for ydernumre, som en konsekvens af sundhedsvæsenets praksisregulering. Det blev anbefalet, at der i fagbladet redegøres herfor tillige med HBs drøftelse af forholdet mellem ejere og lejere. Praksisudvalget opfordres til på ny at revurdere standardkontrakterne samt overveje muligheder for en form for frivillig kvalitetscertificering af klinikkerne Under punktet forelå der referat fra møde i forhandlingsudvalget for sygesikringsområdet (FU-SOK) den Her var drøftet indstillinger om udpegning til hhv. Landssamarbejdsudvalget, forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten, følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi og OKudvalget der skal vurdere muligheder for at arbejde indenfor overenskomsten i praksissektoren som ejer, lejer og ansat. FU-SOK har ikke færdigdebatteret problemstillinger vedrørende forholdene på klinikker med overenskomst, hvor klinikejer praktiserer uden ydernummer. Det rummer såvel juridiske, fagpolitiske og etiske problemstillinger. Ligeledes når der på klinikker, som supplement til en tilskudsberettiget behandling, gives ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten. Det være sig i form af akupunktur eller salg af produkter med relation til fysioterapi. Problemstillingerne er henvist til drøftelse i etisk udvalg. Angående løbende evaluering af kursusafvikling i relation til praksiscertificatet har Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i

5 HBM/12/3/ Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i praksisfondbestyrelsen, mulighed for at se deltagernes evalueringer. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om udpegninger til: Landssamarbejdsudvalget: Johnny Kuhr, Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten: Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi: Johnny Kuhr og Per Friis Madsen OK-udvalget vedr. ejere, lejere og ansatte: Per Friis Madsen, Bente Jürgensen og Brian Errebo-Jensen. På HBM/24/4/2003 ønskes en særskilt drøftelse af ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten herunder akupunktur, og på et senere HB-møde en drøftelse af praktiserende udenfor overenskomsten, når forhandlingsudvalget (FU- SOK) har afsluttet sine overvejelser. 4.2 J.nr. 643 Eksklusion Eksklusion grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse var vedlagt fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af 15 medlemmer i kontingentrestance, jf. DFs love 5, stk. 4, idet de er i restance ud over 3 måneder. De berørte medlemmer er løbende rykket, og der er indgået afdragsordninger. Ved brev af 7. februar 2003 er medlemmerne orienteret om, at eksklusionerne effektueres medmindre restancen er betalt inden den Efter fornyet kontakt til medlemmerne er kun 10 i restance ud over 3 måneder den 12. marts Notat herom blev uddelt. Hovedbestyrelsen besluttede eksklusion af 10 medlemmer i kontingentrestance ud over 3 måneder. Kredsbestyrelser, fraktioner, fagfora og faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren vil blive oplyst om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 4.3 J.nr Nye lønformer Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. Som aftalt på HB konferencen den 7. og 8. januar 2003 forelå der notat til brug for HBs drøftelse af den nærmere fortolkning og gennemførelse af det af repræsentantskabet vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesvilkår. Dette især for at skabe en fælles forståelse af det langsigtede mål, hvor den enkelte forhandler egen løn indenfor de af HB og KB afstukne rammer. En afklaring kan tilnærmes ved eksemplificeringer, hvor intentionerne tydeliggøres og fortolkningsmulighederne minimeres. Det synes allerede naturligt, at det enkelte medlem forhandler løn ved nyansættelse, og ligeledes acceptabelt med lokal forankring af forhandlinger af løntillæg. Niveau for servicering af det enkelte medlem såvel lokalt som centralt skal være tydeligt og ligeledes forventninger til tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser, hvad angår inddragelse i forhandlinger om Ny Løn. Drøftelsen blev relateret til tidligere besluttede overordnede lønpolitiske målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi?

6 HBM/12/3/ målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?)og målsætningsprogram for DFs overenskomst- og aftaleområder (DFs håndbog side 29). Hovedbestyrelsen godkendte, at revision af DFs målsætningsprogram for overenskomst- og aftaleområder drøftes i såvel FU-OFF og FU-SOK. Evt. forslag til revision forelægges til behandling i hovedbestyrelsen primo 2004 og efterfølgende på repræsentantskabsmødet oktober Forhandlingsudvalget offentlig (FU-OFF) anmodes om, at udarbejde forslag til HBs politik vedr. Ny Løn, grundlønsprojekter, pensionsudbygning mv. I den forbindelse skal FU-OFF indsamle og vurdere oplysninger om: Andre fagorganisationers politik og erfaring på området Andre overenskomstområders politik og erfaring på området Gennemgå og analysere kredsenes lønpolitik i forhold til foreningens overordnede målsætning og løndannelsen/lønreformerne på de (amts-)kommunale overenskomstområder. Forslaget forelægges til drøftelse i hovedbestyrelsen ultimo På næste møde i FU-OFF drøftes nærmere plan for arbejdet. I processen forventes HB medlemmer i forhandlingsudvalget at være særlig opmærksomme på, om delelementer fra forhandlingsudvalget drøftelse af forslag til lønpolitik skal forelægges særskilt til drøftelse i hovedbestyrelsen. Ligeledes om der er behov for særlig forberedelse til kredsformandsmødet den 23. april 2003, hvor et af emnerne er opfølgning fra repræsentantskabsmødet og herunder vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. 4.4 J.nr. 86 FTF FTF. I forlængelse af HBM/9/1/2003/4.2 fortsatte HB sin drøftelse af oplægget: FTF en handlekraftig organisation. Til brug for drøftelsen var vedlagt oplæg fra sekretariatet om hvilke opgaver og interesser, der bør varetages af en hovedorganisation inkl. oplistning af hvilke fagforeninger, der er medlem af de 3 hovedorganisationer. Dvs. LO med 20 fagforbund og 1,2 mio. medlemmer, FTF med 95 medlemsforbund og medlemmer og AC med 22 medlemsorganisationer og omkring medlemmer. Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. I kontingent til FTF betaler DF ca. 1. mio. kr. årligt. I regi af SAF har formændene drøftet FTF-indsatsområder. Herunder at valget af indsatsområder skal synliggøre, at FTF er hovedorganisation for faglige organisationer, hvis medlemmer agerer på arbejdsmarkedet på grundlag af kompetencegivende uddannelser. Mulige indsatsområder kan være: 1. Arbejdsmarkedsstrukturer og kvalitet i ydelser 2. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvikling 3. Arbejdspladsudvikling og arbejdsmiljø 4. Arbejdsmarked og socialt ansvar. Centrum er arbejdsmarkedet og arbejdspladser. Indfaldsvinklerne for FTF skal være: Strukturer, uddannelse, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Indfaldsvinklerne er alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing

7 HBM/12/3/ alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing eller overnationalt, primært af EU, og at de enkelte medlemsorganisationer i FTF har begrænsede muligheder for indflydelse, fordi man repræsenterer arbejdstagere på afgrænsede faglige arbejdsmarkedsområder. Ved valg af indsatsområder bør arbejdsmarkedet være i centrum. FTF bør beskæftige sig med områder, der har betydning for medlemsorganisationernes medlemmer og som organisationer og/eller faglige karteller har ringe muligheder for indflydelse på, fordi det netop er områder, som er overordnet faglige- og sektorinteresser. En drøftelse af fremtidige antal hovedorganisationer og deres opgavevaretagelse er meget kompleks. Til forskel for LO og AC har FTF ikke aftaleretten, hvilket kan have betydning for positionering af FTF i forhold til arbejdsgiverne mv. For at gøre debatten mere gennemsigtig, og ikke være bundet af komplicerede afstemnings- og mandatregler, som forhandlingsfællesskaber og repræsentationer ofte er viklet ind i, kan debatten om hovedorganisationernes opgaver også tage udgangspunkt i et andet område, som er vitalt for Danske Fysioterapeuter: De faglige udfordringer, forstået som interessevaretagelse på uddannelsesområdet hvornår er det en opgave for hhv. en hovedorganisation eller en faglig organisation som DF. Hovedbestyrelsen besluttede at DFs delegerede (Johnny Kuhr, Brian Errebo-Jensen og Solvejg Pederesen) til FTF kongressen november 2003, må strukturere og afgrænse emner, der er essentielle for DF i debatten om: FTF en handlekraftig organisation. Dette med udgangspunkt i SAF formændenes interne baggrundspapir om FTF-indsatsområder og med oplæg til HBs stillingtagen. Gerne i et samarbejde med de øvrige SAF organisationers delegerede til FTF kongressen. 4.5 J.nr Struktur- Arbejdsgruppe Strukturarbejdsgruppen. HB skulle foretage udpegning til strukturarbejdsgruppen af: To kredsformænd eller KB-medlemmer (udvalgt af HB efter indsendelse af tilmelding). Der var 4 kandidater To medlemmer med organisatorisk erfaring udvalgt af HB efter opslag i fagbladet. Der var 3 kandidater To hovedbestyrelsesmedlemmer En suppleant for hver af grupperne En ansøgning var modtaget efter fristens udløb. HB fastholdt, at ansøgningsfrister skal overholdes, og ansøgningen kom ikke i betragtning. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til strukturarbejdsgruppen: To kredsformænd eller KB-medlemmer valgt ved skriftlig afstemning: Hans Godske og Anna Frost Suppleant: Tine Nielsen To medlemmer med organisatorisk erfaring: Per Friis Madsen og Pernille Hoppe Der blev ikke udpeget suppleant To hovedbestyrelsesmedlemmer: Tina Lambrecht og Lise Hansen

8 HBM/12/3/ Tina Lambrecht og Lise Hansen Suppleant: Marianne Stannum Derudover består strukturarbejdsgruppen af DFs formand (formand for arbejdsgruppen) og fra sekretariatet: sekretariatslederen og en sekretær for udvalget. 4.6 J.nr Sundheds- Min. Sundhedscentre. HB havde en indledende drøftelse om dannelse af tværfaglige sundhedscentre. Hvilke funktioner / opgaver skal varetages i sundhedscentrene. Drøftelsen er led i lignende, der skal foregå i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg. Derudover kan drøftelsen ses i forlængelse af rapporten: Sundhedsvæsenets organisering sygehuse, incitamenter, amter og alternativer, hvilket kan illustreres ved følgende citat fra en leder om rapporten i KLs blad: Fremtidens sygehus vil se helt anderledes ud. Om år er mange sygehusopgaver rykket helt ud i borgernes hjem. Tættere på de praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje. Samtidig vil vi i de kommende årtier få en kraftig vækst i antallet af ældre, der har behov for sundhedsydelser. Forskydningen i befolkningssammensætning stiller krav om grundlæggende strukturelle ændringer i sundhedsvæsenets organisering og i opgavefordelingen. Det sandsynlige svar på den udvikling vil på den ene side være en centralisering af meget specialiserede ydelser, og på den anden side en differentiering, udlægning og spredning af en række øvrige ydelser, hvor behandlingsopgaven har et stort element af pleje, genoptræning, forebyggelse og løbende overvågning. I fremtiden vil der formodentlig være mange decentrale sundhedscentre med mindre sengeafsnit. Som brainstorming blev der nævnt følgende funktioner / opgaver i tværfaglige sundhedscentre: sundhedsfremme, motion på recept, fysiotek, genoptræning til ukomplicerede diagnosegrupper, træning af ældre, smertebehandling, rygbehandling, sund kost, psykologbistand mv. Sundhedscentre kan tænkes etableret sammen med lægehuse og med enkelte sengepladser. Med til den fortsatte drøftelse hører også hvilke funktioner, der forventes varetaget på sygehusene. Hovedbestyrelsen besluttede, at der indsamles information om eksisterende sundhedscentre og lignende. Eksempelvis via opslag i Lederinformation eller TRinformation samt hvad de enkelte HB-medlemmer måtte have kendskab til. Drøftelsen fortsættes på et kommende HB-møde. 4.7 J.nr HBM diverse 4.8 J.nr MT- Faggruppen Opgaver, roller mv. i HB-arbejdet. Punktet blev udsat til HBM/24/4/2003. Faggruppen for Manuel Terapi. I brev af ansøger faggruppen for Manuel Terapi om endelig godkendelse som DFs fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Henvendelsen var vedlagt tillige med brev fra DF af angående afholdelse af sonderende møde med relevante faggrupper om en evt. fælles ansøgning.

9 HBM/12/3/ Et sådant møde afholdtes den og omhandlede overvejende de mere strukturelle aspekter ved et fagforum som en slags paraplyorganisation for flere subgroups. Efter yderligere drøftelser i egne bestyrelser er der ikke opnået enighed om fælles dannelse af et fagforum sammen med McKenzie faggruppen og faggruppen for Medicinsk Trænings Terapi. Det blev oplyst, at tidligere ændring til 2 faglige grupperinger: fagfora og faggrupper ikke havde til hensigt, at fagfora skulle være synonym med specialeområderne. Diskussion af faggruppestrukturen formodes inddraget i strukturarbejdsgruppens overvejelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at faggruppen for Manuel Terapi ændrer status og navn til Danske Fysioterapeuters fagforum for Muskuloskeletal Terapi med tilhørende vedtægter. 4.9 J.nr Frak. af Kliniske undervisere 4.10 J.nr Motion på recept Fraktionen af Kliniske Undervisere. På generalforsamling den i Fraktionen af Kliniske Undervisere er der vedtaget enkelt ændring af vedtægterne: Klinisk underviser erstattes af Klinisk Underviser i Fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter og dermed at fraktionens navn er: Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi. Motion på recept. Til HBs drøftelse var vedlagt notat med foreløbigt udkast til strategioplæg i relation til motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling samt notat med indstilling om prioritering af Forskningsfondens midler til projekter, der understøtter genoptræning og motion. Indsatsområder i strategioplægget er: 1. Forskning 2. Efteruddannelse 3. Implementering, herunder: - Fremme kendskabet til træningsterapimuligheder blandt læger - Sikre reelle kvalificerede træningstilbud - Etablering af et fagligt vidensnetværk 4. Politisk strategi For hvert af indsatsområderne var der givet forslag til handleplan. HB udtrykte anerkendelse af de mange forslag til handlinger med henblik på opfølgning på Sundhedsstyrelsens udgivelse af Motionshåndbogen. Med denne foreligger en unik samlet dokumentation for at fysisk aktivitet, udover at have en forebyggende effekt, også er effektiv som behandling. For foreløbig 27 diagnoser er der for hver angivet i hvilken udstrækning, der er evidensbaseret grundlag for træning som terapi, ligesom der for hver bl.a. er angivet ordination og kontraindikationer. Håndbogen er netbaseret og vil blive opdateret hvert halve år i takt med udviklingen af evidens på området.

10 HBM/12/3/ HB ønskede ikke at tage konkret stilling til strategioplægget. Det blev anbefalet, at der arbejdes videre med oplægget med afgrænsning af målgruppen, så fysioterapeuter især har deres berettigelse ved den målrettede behandlingsmæssige indsats overfor brugere med sygdomsproblemer. Det udelukker ikke deltagelse i sundhedsfremme tiltag overfor den brede befolkning, hvorfor der også skal ske koordinering med HB-arbejdsgruppen vedr. Folkesundhed. Udfra de anførte bemærkninger genoptages drøftelse af fornyet udkast til strategiplan for træning som terapi inkl. økonomisk overslag på HBM/24/4/2003 eller HBM/13/5/2003. Hovedbestyrelsen henstillede, at fondsbestyrelsen ved de 3 forestående uddelinger fra Forskningsfonden prioriterer støtte til projekter, som understøtter vidensudvikling og / eller praksisudviklingen inden for feltet: systematisk træning i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Indsats overfor gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter (Lena Olsen). Brev til kredsbestyrelserne om udpegning af netværksansvarlig i hver kreds er ved at blive udarbejdet af sekretariatet. Ligeledes er kursustilbud målrettet hele gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter under planlægning. E.2 Status for antal medarbejdere i sekretariatet (Solvejg Pedersen). En opgørelse heraf udsendes med HB cirk. E.3 MTV-rapporten om RA initiativer fra DF (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. E.4 Brev fra Helen Ravnsbo til HB (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Hovedbestyrelsen evaluerede HB-mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere