HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003."

Transkript

1 HBM/12/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen Solvejg Pedersen Lena Olsen Marianne Stannum Vibeke Laumann Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 3.2, 4.6, og E.1) Lotte Skjoldemose (under punkt 3.4 og 4.1) Helge Andersen (under punkt 3.4 og 4.1) Niels Erik Jensen (under punkt 4.2) Jan Erik Rasmussen (under punkt ) Susan Kranker (under punkt 4.10) Esben Riis (under punkt 4.10) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Godkendt referat fra HBM/4/2/2003 blev underskrevet. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Årlige fremtidsdag i DF, hvor sekretariatet drøfter udmøntning af de politiske visioner, målsætninger og handleplaner. Den : Fagligt symposium om fysisk aktivitet arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Der var bl.a. præsentation af motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling (omtalt i Leder i Fysioterapeuten nr. 5/2003). Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til orientering. 3.1 J.nr. Tillidsrepræsentantrådet.

2 HBM/12/3/ TRR Der forelå referat fra møde i tillidsrepræsentantrådet den Der blev opfordret til, at hovedbestyrelsen deltager i tillidsrepræsentantlandsmødet den 8. april Der vil være oplæg og debat om TR s rolle i fremtiden ved Helge Hvid, arbejdslivsforsker og om Tiden, hvor tid bliver vigtigere end arbejde ved John Engelbrecht, forfatter og filosof. Repræsentanter fra arbejdsmiljøudvalget er også inviteret til at deltage. HB fandt det væsentligt, at der fortsat udøves bestræbelser for et intensiveret samarbejde med Ergoterapeutforeningen, da en del fysioterapeuter og ergoterapeuter har en tillidsrepræsentant eller en leder med modsatte titel. Det kan være ved evt. gentagelse af DF s kursus: Læringsforløb vedr. indflydelse og synliggørelse af terapifunktionen og etablering af et fælles lederkursus for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det blev påpeget, at referater fra møder i tillidsrepræsentantrådet skal forelægges i hovedbestyrelsen forinden udsendelse i TR-information. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 34 Specialistråd Specialistrådet. Der var vedlagt referat fra møde i specialistrådet den 29. januar Beskrivelse af specialistordningen inkl. overgangsordningen er nu ved at være færdigbearbejdet. Ligeledes specifikke kompetence beskrivelser for hhv. neurofysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi. Børnefysioterapi er næste område, der skal beskrives i forhold til specialistordningen. På HBM/24/4/2003 vil der blive givet en uddybende orientering om specialistordningen, de specifikke kompetencebeskrivelser, administration af specialistordningen og orientering til såvel potentielle ansøgere som generelt til medlemmerne. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning. 3.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget. Der forelå referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 28. januar Indsats i 2003 med henblik på at sætte fokus på særligt fysisk belastende arbejde for fysioterapeuter planlægges som 2 til 3 temadage for hhv. børneområdet og neurofysioterpi samt evt. lymfødembehandling. Konceptet er, at samle problemejere (fysioterapeuter) og problemløsere (forstået som repræsentanter fra Arbejdstilsynet, BST, en hjælpemiddelcentral og Hjælpemiddelinstituttet) i reflekterende team, som skal udarbejde forslag til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer. Forslag hertil og omtale af temadagene vil blive formidlet via Arbejdsmiljønyt, fagbladet og hjemmesiden for at øge opmærksomheden om tiltag for at forbedre fysioterapeuters arbejdsmiljø. Referatet og orienteringen blev taget til efterretning.

3 HBM/12/3/ J.nr. 134 Ansatte i Private virksomheder Ansatte i private virksomheder. Der var vedlagt materiale om det overordnede mål med Falck Healthcare, der er behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. Dette ved en kombination af undervisning, træning, konsulenthjælp og behandling på tværs af faggrupperne kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi og massage. Kiropraktoren fungerer som den centrale behandler, der tilrettelægger behandlingsstrategi overfor den enkelte patient og i øvrigt har en koordinerende rolle. Falck Healthcare er et datterselskab af Falck, og Apotekerforeningen har part i selskabet. Siden Falck i 2001 købte Willis Healthcare, er en lang række virksomheder blevet omfattet af det tværfaglige behandlingskoncept, hvor Falck Healthcare opretter en klinik direkte på arbejdspladser med mere end 150 ansatte, på skift bemandet med fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut. Der er p.t. 40 virksomheder tilknyttet ordningen med egen klinik. Den 1. januar i år udvidede man konceptet og åbnede på 30 apoteker centre til virksomheder med mindre end 150 ansatte, men med samme koncept. Sammenlagt beskæftiger Falck Healthcare fysioterapeuter 70 steder i landet, udelukkende baseret på samarbejdsaftaler med behandlere, som er registreret som selvstændige erhvervsdrivende. I nogle tilfælde er det den samme fysioterapeut, der behandler på flere centre. Tilbud til de ansatte om forebyggelse og behandling i et wellbeing koncept vinder mere og mere indpas. I flere af disse er fysioterapeuter involveret. Eksempelvis Work4Health, Making Sense, After Work og Aktivt Velvære. Klink for Fysioterapi i Søndersø har lanceret et lignende tilbud. Danske Fysioterapeuter vil gerne bidrage til den faglige lødighed i sådanne koncepter. Det blev anbefalet, at der afholdes møde med fysioterapeuter, der er involveret i wellbeing koncepterne med henblik på at afdække problemfelterne og beskrive et for fysioterapeuter fagligt lødigt koncept. Danske Fysioterapeuter skal sikre rimelige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer, der arbejder i sådanne virksomheder. Den afholdes der fornyet møde med Falck Healthcare om indgåelse af samarbejdsaftaler om fysioterapiydelser. Deadline for forhandlingerne er sat til 1. april På HBM/24/4/2003 forelægges oplæg om et for fysioterapeuter fagligt lødigt wellbeing koncept. Ligeledes forslag til retningslinier for løn- og ansættelsesforhold i denne branche. Hovedbestyrelsen skal på samme eller et senere HB-møde have en principiel drøftelse af sin holdning til den stigende grad af New Public Management tendenser på det offentlige sundhedsområde. Eksempelvis har Falck indgået driftsaftale med Varde Sygehus. Emnet er på dagsordenen til kredsformandsmødet den Ad dagsordenens punkt 4: Sager til diskussion/beslutning. 4.1 J.nr. 235 Indlejersystemet. Der forelå notat om ejere og lejere i praksis 2003, hvor der gives et billede på forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt

4 HBM/12/3/ Klinikker forholdet mellem klinikejere og indlejere på klinikker, der har tiltrådt overenskomsten mellem DF og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Dette med baggrund i debatten forud for og på repræsentantskabsmødet 2002 om at løsne for ydernummerets binding til klinikkerne samt en diskussion om relationerne mellem klinikejere og lejere. Pr. 31. december 2002 er der i amterne registreret 648 ejere og 948 lejere på klinikker med overenskomst. 101 er ansat som funktionærer. I flere tilfælde følges DFs standardkontrakter ikke, og det kan give problemer. Problemer som i mange tilfælde skyldes, at parterne ikke har en fælles forståelse af det grundlæggende forhold, at der er tale om et samarbejde mellem selvstændige erhvervsdrivende. Ejeren har ingen ansættelsesmæssige forpligtigelser overfor lejerne, der er selvstændige erhvervsdrivende. Lejeren har ingen sociale krav på ejeren, og må derfor tegne egne forsikringer til dækning af indtægtstab under sygdom, ved ulykker, uarbejdsdygtighed mv. Samtidig har ejere i nogle tilfælde svært ved at skelne mellem indlejere og funktionæransatte, når der sættes rammer for behandlingstid, ferie, kursusfravær mm. Problemkomplekset er drøftet på møde i praksisudvalget den I sin drøftelse inddrog HB også tidligere tanker om kvalitetscertificering af Klinikker for Fysioterapi / beskrivelse af fremtidens ideelle klinik. Dvs. en klinik som udover at opfylde embedslægens krav til indretning f.eks. har faste vægge som adskillelse mellem behandlingsrum, træningsudstyr, moderne edb udstyr, sekretærbistand, ordentlige velfærdsforanstaltninger for såvel indlejere som ansatte, åbne regnskaber, krav om reinvestering og andet. Forhold som må overvejes indført i standardkontrakterne, som krav til klinikejeren og som bør inddrages i forhandlinger mellem ejeren og lejeren om klinikleje procenten. Hovedbestyrelsen fastholdt, at DF går ind for klinikadresseprincippet for ydernumre, som en konsekvens af sundhedsvæsenets praksisregulering. Det blev anbefalet, at der i fagbladet redegøres herfor tillige med HBs drøftelse af forholdet mellem ejere og lejere. Praksisudvalget opfordres til på ny at revurdere standardkontrakterne samt overveje muligheder for en form for frivillig kvalitetscertificering af klinikkerne Under punktet forelå der referat fra møde i forhandlingsudvalget for sygesikringsområdet (FU-SOK) den Her var drøftet indstillinger om udpegning til hhv. Landssamarbejdsudvalget, forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten, følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi og OKudvalget der skal vurdere muligheder for at arbejde indenfor overenskomsten i praksissektoren som ejer, lejer og ansat. FU-SOK har ikke færdigdebatteret problemstillinger vedrørende forholdene på klinikker med overenskomst, hvor klinikejer praktiserer uden ydernummer. Det rummer såvel juridiske, fagpolitiske og etiske problemstillinger. Ligeledes når der på klinikker, som supplement til en tilskudsberettiget behandling, gives ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten. Det være sig i form af akupunktur eller salg af produkter med relation til fysioterapi. Problemstillingerne er henvist til drøftelse i etisk udvalg. Angående løbende evaluering af kursusafvikling i relation til praksiscertificatet har Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i

5 HBM/12/3/ Vibeke Laumann og Kirsten Williams, der repræsenterer DF i praksisfondbestyrelsen, mulighed for at se deltagernes evalueringer. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om udpegninger til: Landssamarbejdsudvalget: Johnny Kuhr, Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Forhandlingsudvalget vedr. ridefysioterapi overenskomsten: Per Norman Jørgensen og Kenneth Madsen Følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi: Johnny Kuhr og Per Friis Madsen OK-udvalget vedr. ejere, lejere og ansatte: Per Friis Madsen, Bente Jürgensen og Brian Errebo-Jensen. På HBM/24/4/2003 ønskes en særskilt drøftelse af ydelser udenfor sygesikringsoverenskomsten herunder akupunktur, og på et senere HB-møde en drøftelse af praktiserende udenfor overenskomsten, når forhandlingsudvalget (FU- SOK) har afsluttet sine overvejelser. 4.2 J.nr. 643 Eksklusion Eksklusion grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse var vedlagt fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af 15 medlemmer i kontingentrestance, jf. DFs love 5, stk. 4, idet de er i restance ud over 3 måneder. De berørte medlemmer er løbende rykket, og der er indgået afdragsordninger. Ved brev af 7. februar 2003 er medlemmerne orienteret om, at eksklusionerne effektueres medmindre restancen er betalt inden den Efter fornyet kontakt til medlemmerne er kun 10 i restance ud over 3 måneder den 12. marts Notat herom blev uddelt. Hovedbestyrelsen besluttede eksklusion af 10 medlemmer i kontingentrestance ud over 3 måneder. Kredsbestyrelser, fraktioner, fagfora og faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren vil blive oplyst om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 4.3 J.nr Nye lønformer Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. Som aftalt på HB konferencen den 7. og 8. januar 2003 forelå der notat til brug for HBs drøftelse af den nærmere fortolkning og gennemførelse af det af repræsentantskabet vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesvilkår. Dette især for at skabe en fælles forståelse af det langsigtede mål, hvor den enkelte forhandler egen løn indenfor de af HB og KB afstukne rammer. En afklaring kan tilnærmes ved eksemplificeringer, hvor intentionerne tydeliggøres og fortolkningsmulighederne minimeres. Det synes allerede naturligt, at det enkelte medlem forhandler løn ved nyansættelse, og ligeledes acceptabelt med lokal forankring af forhandlinger af løntillæg. Niveau for servicering af det enkelte medlem såvel lokalt som centralt skal være tydeligt og ligeledes forventninger til tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser, hvad angår inddragelse i forhandlinger om Ny Løn. Drøftelsen blev relateret til tidligere besluttede overordnede lønpolitiske målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi?

6 HBM/12/3/ målsætninger fra 1997 (DF pjecen: Nye lønformer: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?)og målsætningsprogram for DFs overenskomst- og aftaleområder (DFs håndbog side 29). Hovedbestyrelsen godkendte, at revision af DFs målsætningsprogram for overenskomst- og aftaleområder drøftes i såvel FU-OFF og FU-SOK. Evt. forslag til revision forelægges til behandling i hovedbestyrelsen primo 2004 og efterfølgende på repræsentantskabsmødet oktober Forhandlingsudvalget offentlig (FU-OFF) anmodes om, at udarbejde forslag til HBs politik vedr. Ny Løn, grundlønsprojekter, pensionsudbygning mv. I den forbindelse skal FU-OFF indsamle og vurdere oplysninger om: Andre fagorganisationers politik og erfaring på området Andre overenskomstområders politik og erfaring på området Gennemgå og analysere kredsenes lønpolitik i forhold til foreningens overordnede målsætning og løndannelsen/lønreformerne på de (amts-)kommunale overenskomstområder. Forslaget forelægges til drøftelse i hovedbestyrelsen ultimo På næste møde i FU-OFF drøftes nærmere plan for arbejdet. I processen forventes HB medlemmer i forhandlingsudvalget at være særlig opmærksomme på, om delelementer fra forhandlingsudvalget drøftelse af forslag til lønpolitik skal forelægges særskilt til drøftelse i hovedbestyrelsen. Ligeledes om der er behov for særlig forberedelse til kredsformandsmødet den 23. april 2003, hvor et af emnerne er opfølgning fra repræsentantskabsmødet og herunder vedtagne forslag: Mål for arbejdet med lokale løn- og ansættelsesforhold. 4.4 J.nr. 86 FTF FTF. I forlængelse af HBM/9/1/2003/4.2 fortsatte HB sin drøftelse af oplægget: FTF en handlekraftig organisation. Til brug for drøftelsen var vedlagt oplæg fra sekretariatet om hvilke opgaver og interesser, der bør varetages af en hovedorganisation inkl. oplistning af hvilke fagforeninger, der er medlem af de 3 hovedorganisationer. Dvs. LO med 20 fagforbund og 1,2 mio. medlemmer, FTF med 95 medlemsforbund og medlemmer og AC med 22 medlemsorganisationer og omkring medlemmer. Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. I kontingent til FTF betaler DF ca. 1. mio. kr. årligt. I regi af SAF har formændene drøftet FTF-indsatsområder. Herunder at valget af indsatsområder skal synliggøre, at FTF er hovedorganisation for faglige organisationer, hvis medlemmer agerer på arbejdsmarkedet på grundlag af kompetencegivende uddannelser. Mulige indsatsområder kan være: 1. Arbejdsmarkedsstrukturer og kvalitet i ydelser 2. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvikling 3. Arbejdspladsudvikling og arbejdsmiljø 4. Arbejdsmarked og socialt ansvar. Centrum er arbejdsmarkedet og arbejdspladser. Indfaldsvinklerne for FTF skal være: Strukturer, uddannelse, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Indfaldsvinklerne er alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing

7 HBM/12/3/ alle karakteriserede ved, at rammerne fastlægges nationalt af regering, folketing eller overnationalt, primært af EU, og at de enkelte medlemsorganisationer i FTF har begrænsede muligheder for indflydelse, fordi man repræsenterer arbejdstagere på afgrænsede faglige arbejdsmarkedsområder. Ved valg af indsatsområder bør arbejdsmarkedet være i centrum. FTF bør beskæftige sig med områder, der har betydning for medlemsorganisationernes medlemmer og som organisationer og/eller faglige karteller har ringe muligheder for indflydelse på, fordi det netop er områder, som er overordnet faglige- og sektorinteresser. En drøftelse af fremtidige antal hovedorganisationer og deres opgavevaretagelse er meget kompleks. Til forskel for LO og AC har FTF ikke aftaleretten, hvilket kan have betydning for positionering af FTF i forhold til arbejdsgiverne mv. For at gøre debatten mere gennemsigtig, og ikke være bundet af komplicerede afstemnings- og mandatregler, som forhandlingsfællesskaber og repræsentationer ofte er viklet ind i, kan debatten om hovedorganisationernes opgaver også tage udgangspunkt i et andet område, som er vitalt for Danske Fysioterapeuter: De faglige udfordringer, forstået som interessevaretagelse på uddannelsesområdet hvornår er det en opgave for hhv. en hovedorganisation eller en faglig organisation som DF. Hovedbestyrelsen besluttede at DFs delegerede (Johnny Kuhr, Brian Errebo-Jensen og Solvejg Pederesen) til FTF kongressen november 2003, må strukturere og afgrænse emner, der er essentielle for DF i debatten om: FTF en handlekraftig organisation. Dette med udgangspunkt i SAF formændenes interne baggrundspapir om FTF-indsatsområder og med oplæg til HBs stillingtagen. Gerne i et samarbejde med de øvrige SAF organisationers delegerede til FTF kongressen. 4.5 J.nr Struktur- Arbejdsgruppe Strukturarbejdsgruppen. HB skulle foretage udpegning til strukturarbejdsgruppen af: To kredsformænd eller KB-medlemmer (udvalgt af HB efter indsendelse af tilmelding). Der var 4 kandidater To medlemmer med organisatorisk erfaring udvalgt af HB efter opslag i fagbladet. Der var 3 kandidater To hovedbestyrelsesmedlemmer En suppleant for hver af grupperne En ansøgning var modtaget efter fristens udløb. HB fastholdt, at ansøgningsfrister skal overholdes, og ansøgningen kom ikke i betragtning. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til strukturarbejdsgruppen: To kredsformænd eller KB-medlemmer valgt ved skriftlig afstemning: Hans Godske og Anna Frost Suppleant: Tine Nielsen To medlemmer med organisatorisk erfaring: Per Friis Madsen og Pernille Hoppe Der blev ikke udpeget suppleant To hovedbestyrelsesmedlemmer: Tina Lambrecht og Lise Hansen

8 HBM/12/3/ Tina Lambrecht og Lise Hansen Suppleant: Marianne Stannum Derudover består strukturarbejdsgruppen af DFs formand (formand for arbejdsgruppen) og fra sekretariatet: sekretariatslederen og en sekretær for udvalget. 4.6 J.nr Sundheds- Min. Sundhedscentre. HB havde en indledende drøftelse om dannelse af tværfaglige sundhedscentre. Hvilke funktioner / opgaver skal varetages i sundhedscentrene. Drøftelsen er led i lignende, der skal foregå i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg. Derudover kan drøftelsen ses i forlængelse af rapporten: Sundhedsvæsenets organisering sygehuse, incitamenter, amter og alternativer, hvilket kan illustreres ved følgende citat fra en leder om rapporten i KLs blad: Fremtidens sygehus vil se helt anderledes ud. Om år er mange sygehusopgaver rykket helt ud i borgernes hjem. Tættere på de praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje. Samtidig vil vi i de kommende årtier få en kraftig vækst i antallet af ældre, der har behov for sundhedsydelser. Forskydningen i befolkningssammensætning stiller krav om grundlæggende strukturelle ændringer i sundhedsvæsenets organisering og i opgavefordelingen. Det sandsynlige svar på den udvikling vil på den ene side være en centralisering af meget specialiserede ydelser, og på den anden side en differentiering, udlægning og spredning af en række øvrige ydelser, hvor behandlingsopgaven har et stort element af pleje, genoptræning, forebyggelse og løbende overvågning. I fremtiden vil der formodentlig være mange decentrale sundhedscentre med mindre sengeafsnit. Som brainstorming blev der nævnt følgende funktioner / opgaver i tværfaglige sundhedscentre: sundhedsfremme, motion på recept, fysiotek, genoptræning til ukomplicerede diagnosegrupper, træning af ældre, smertebehandling, rygbehandling, sund kost, psykologbistand mv. Sundhedscentre kan tænkes etableret sammen med lægehuse og med enkelte sengepladser. Med til den fortsatte drøftelse hører også hvilke funktioner, der forventes varetaget på sygehusene. Hovedbestyrelsen besluttede, at der indsamles information om eksisterende sundhedscentre og lignende. Eksempelvis via opslag i Lederinformation eller TRinformation samt hvad de enkelte HB-medlemmer måtte have kendskab til. Drøftelsen fortsættes på et kommende HB-møde. 4.7 J.nr HBM diverse 4.8 J.nr MT- Faggruppen Opgaver, roller mv. i HB-arbejdet. Punktet blev udsat til HBM/24/4/2003. Faggruppen for Manuel Terapi. I brev af ansøger faggruppen for Manuel Terapi om endelig godkendelse som DFs fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Henvendelsen var vedlagt tillige med brev fra DF af angående afholdelse af sonderende møde med relevante faggrupper om en evt. fælles ansøgning.

9 HBM/12/3/ Et sådant møde afholdtes den og omhandlede overvejende de mere strukturelle aspekter ved et fagforum som en slags paraplyorganisation for flere subgroups. Efter yderligere drøftelser i egne bestyrelser er der ikke opnået enighed om fælles dannelse af et fagforum sammen med McKenzie faggruppen og faggruppen for Medicinsk Trænings Terapi. Det blev oplyst, at tidligere ændring til 2 faglige grupperinger: fagfora og faggrupper ikke havde til hensigt, at fagfora skulle være synonym med specialeområderne. Diskussion af faggruppestrukturen formodes inddraget i strukturarbejdsgruppens overvejelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at faggruppen for Manuel Terapi ændrer status og navn til Danske Fysioterapeuters fagforum for Muskuloskeletal Terapi med tilhørende vedtægter. 4.9 J.nr Frak. af Kliniske undervisere 4.10 J.nr Motion på recept Fraktionen af Kliniske Undervisere. På generalforsamling den i Fraktionen af Kliniske Undervisere er der vedtaget enkelt ændring af vedtægterne: Klinisk underviser erstattes af Klinisk Underviser i Fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter og dermed at fraktionens navn er: Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi. Motion på recept. Til HBs drøftelse var vedlagt notat med foreløbigt udkast til strategioplæg i relation til motionshåndbogen: Fysisk aktivitet en håndbog om forebyggelse og behandling samt notat med indstilling om prioritering af Forskningsfondens midler til projekter, der understøtter genoptræning og motion. Indsatsområder i strategioplægget er: 1. Forskning 2. Efteruddannelse 3. Implementering, herunder: - Fremme kendskabet til træningsterapimuligheder blandt læger - Sikre reelle kvalificerede træningstilbud - Etablering af et fagligt vidensnetværk 4. Politisk strategi For hvert af indsatsområderne var der givet forslag til handleplan. HB udtrykte anerkendelse af de mange forslag til handlinger med henblik på opfølgning på Sundhedsstyrelsens udgivelse af Motionshåndbogen. Med denne foreligger en unik samlet dokumentation for at fysisk aktivitet, udover at have en forebyggende effekt, også er effektiv som behandling. For foreløbig 27 diagnoser er der for hver angivet i hvilken udstrækning, der er evidensbaseret grundlag for træning som terapi, ligesom der for hver bl.a. er angivet ordination og kontraindikationer. Håndbogen er netbaseret og vil blive opdateret hvert halve år i takt med udviklingen af evidens på området.

10 HBM/12/3/ HB ønskede ikke at tage konkret stilling til strategioplægget. Det blev anbefalet, at der arbejdes videre med oplægget med afgrænsning af målgruppen, så fysioterapeuter især har deres berettigelse ved den målrettede behandlingsmæssige indsats overfor brugere med sygdomsproblemer. Det udelukker ikke deltagelse i sundhedsfremme tiltag overfor den brede befolkning, hvorfor der også skal ske koordinering med HB-arbejdsgruppen vedr. Folkesundhed. Udfra de anførte bemærkninger genoptages drøftelse af fornyet udkast til strategiplan for træning som terapi inkl. økonomisk overslag på HBM/24/4/2003 eller HBM/13/5/2003. Hovedbestyrelsen henstillede, at fondsbestyrelsen ved de 3 forestående uddelinger fra Forskningsfonden prioriterer støtte til projekter, som understøtter vidensudvikling og / eller praksisudviklingen inden for feltet: systematisk træning i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Indsats overfor gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter (Lena Olsen). Brev til kredsbestyrelserne om udpegning af netværksansvarlig i hver kreds er ved at blive udarbejdet af sekretariatet. Ligeledes er kursustilbud målrettet hele gruppen af kommunalt ansatte fysioterapeuter under planlægning. E.2 Status for antal medarbejdere i sekretariatet (Solvejg Pedersen). En opgørelse heraf udsendes med HB cirk. E.3 MTV-rapporten om RA initiativer fra DF (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. E.4 Brev fra Helen Ravnsbo til HB (Lise Hansen). Udsat til HBM/24/4/2003. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Hovedbestyrelsen evaluerede HB-mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 11. april 2011 Sted: Vesterbro Torv 1-3, Aarhus Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere