Mål og indikatorer Version 5, marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indikatorer Version 5, marts 2016"

Transkript

1 Mål og indikatorer Version 5, marts

2 Indledning I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere unødige skader på borgere i primærsektoren. Den overordnede målsætning er at øge patientsikkerhedskulturen i kommunerne samt at sikre, at den rette borger får den rette pleje og behandling til rette tid. For at nå disse mål skal projektkommunerne implementere 4 kliniske pakker samt henholdsvis en ledelsesog en borger/pårørende pakke, som hver for sig bidrager til det samlede mål om at øge patientsikkerhedskulturen og reducere antallet af skader. For hver pakke er der udarbejdet en eller flere resultatindikatorer til at dokumentere, at implementeringen har den ønskede virkning på borgerne. Derudover er der til hver pakke udarbejdet en eller flere procesindikatorer til løbende at måle pakkens implementeringsgrad. Proces- og resultatindikatorerne vil blive udarbejdet løbende, som pakkerne udvikles. Tilpasninger af de definerede indikatorer kan forekomme undervejs i projektet. Mål og indikatorer I dette dokument beskrives mål og indikatorer for I sikre hænder såvel på resultatniveau som på procesniveau. Dokumentet vil blive opdateret løbende; således vil afsnit, der i den foreliggende version har karakter af diskussion af mulige mål og indikatorer, blive ændret efterhånden som mål og indikatorer lægges fast. Der vil ved fastsættelsen af målene som et gennemgående princip blive anvendt pilotmålinger. Disse har til formål at sikre, at det er det rigtige, man måler på, og at målene er både ambitiøse og realiserbare. Det er vigtigt i forbedringsarbejde, at målet er tilstrækkeligt svært at nå, så man bliver nødt til at ændre sin arbejdsgang og ikke kan nøjes med i en periode at anstrenge sig ekstra. Mål og indikatorer godkendes af styregruppen efter indstilling fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. På pilotenhederne skal alle mål være opnået ved afslutningen af projektet den 31. december For indsatsområderne vil målene blive opnået løbende, da pakkerne introduceres enkeltvis mellem arbejdsperioderne. Målene skal som minimum være nået på pilotenhederne; for de tidligste indsatser vil der være en forventning om, at målene også kan nås på andre enheder i kommunen, hvor der er opskaleret til. Definitioner Mål En kvantitativ og tidsmæssig angivelse af, hvad der ønskes opnået. F.eks. at antallet af tryksår pr. december 2016 er reduceret til nul eller til 300 dage mellem seneste opstået tryksår. Indikator En indikator er en (oftest) kvantitativ måleenhed som indikerer, hvorvidt de forventede resultater er opnået (resultatindikator), hvorvidt de beskrevne processer er gennemført (procesindikator), eller hvorvidt der har været uønskede effekter (ulempeindikator). En indikator skal i modsætning til et mål være operationelt defineret. F.eks. andelen af borgere hvor HUSK gennemføres. 2

3 Målestrategi Fremgang i forbedringsarbejdet monitoreres kontinuerligt ved brug af tidstro og lokale dataopgørelser, så man har mulighed for hele tiden at justere sine processer for at opnå den ønskede kvalitet. I projektet arbejdes der således ikke kun med før- og eftermålinger, da dette ikke vil give samme muligheder for at følge og lære af processen Statistisk analyse foretages med serie- eller kontroldiagrammer, hvor data fra hver indikator plottes løbende i projektet. Om der opnås forbedringer, afgøres i forhold til en baseline. En baseline er indikatorens niveau i perioden før eller umiddelbart efter projektstart. Baselinen fastsættes så vidt muligt på baggrund af mindst 12, helst 20 eller flere, på hinanden følgende målepunkter, som kun udviser tilfældig variation. For at kunne sammenligne baseline med data i projektperioden er det en forudsætning, at data indsamles på samme måde og på samme niveau i løbet af projektet. Overordnede mål for projektet Etablering af en varig platform for forbedringsarbejde Reducere antallet af nyopståede tryksår med 75% Reducere antallet af alvorlige medicineringsfejl som kræver læge kontakt med 50% Reducere antallet af fald/skader som kræver lægekontakt med 50% Reducere antallet af Infektioner: KAD relateret urinvejsinfektioner med 50% Tandkødsblødning med 50% Pneumoni med 25% Mål og indikatorer Etablering af en varig platform for forbedringsarbejde Forbedret petientsikkerhedskultur Graden af fastholdelse af opnåede resultater Graden af spredning til enheder i kommunen Personalet og ledelsen kan anvende projektets forbedringsværktøjer Diskussion af spredningsplan 3

4 Tryksår Definition: Tryksår er læsioner af hud og underliggende væv forårsaget af iskæmisk nekrose på grund af længerevarende, uaflastet tryk eller vævsforskydning. Tryksår inddeles i kategorierne: Kategori 1: Rødmen på huden, som ikke forsvinder ved fingertryk Kategori 2: Skader på de øverste hudlag med vabeldannelse, som kan gå over i sår Kategori 3: Sår, der omfatter alle hudlag Kategori 4: Sår, der går ned til underliggende knogle med tab af alle vævslag. Enhedsniveau: Dage mellem nyopståede tryksår kategori 1 Målsætning 300 dage Dage mellem de to seneste opståede tryksår, kategori 1 Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato hver gang der forekommer et tryksår kategori 1, og antallet dage siden forrige tryksår udregnes. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden) eller T-diagram Dage mellem nyopståede tryksår kategori 2-4 Målsætning 300 dage Dage mellem de to seneste opståede tryksår kategori 2-4 Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato hver gang, der forekommer et tryksår kategori 2-4, og antallet dage siden forrige tryksår udregnes. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden) eller T-diagram 4

5 Enhedsniveau: Andelen af patienter som vurderes og revurderes for tryksårsrisiko Målsætning Mindst 95 % Summen af Antal patienter som er visiteret eller nyhenvist Antal patienter som er udskrevet fra sygehuset Antal patienter der har haft akutsygdom Antal patienter med ændret ernæringstilstand Antal patienter med ændring i funktionsniveau Antal patienter der vurderes eller revurderes for tryksårsrisiko ved fx. Barden score Data indsamles dagligt på enhedsniveau. Hvordan patienter tæller afhænger af den tidsgrænse, der er sat for vurdering/revurdering lokalt. Eks. Hvis tidsgrænsen er 48 timer, så skal patienter, der er udskrevet søndag, (nævneren) vurderes inden tirsdag (tæller). Det er dato for opfyldelse af nævnerdefinitionen, der afgør tidspunkt for dataindsamling. Data opgøres ugentligt eller månedlig således, at der indgår mindst 10 og helst indlæggelser i nævneren Andelen af patienter, hvor HUSK gennemføres Målsætning Mindst 95 % Antal situationer hvor patienter i tryksårsrisiko bør HUSK es Antal situationer hvor patienter i tryksårsrisiko har modtaget alle elementer i HUSK Data indsamles dagligt på enhedsniveau. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden) 5

6 Medicineringsfejl Definition: En utilsigtet hændelse med medicin er en kendt eller ukendt hændelse eller fejl, der sker i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed eller i forbindelse med forsyning af og information om medicin. Den utilsigtede hændelse er defineret ved at være til skade eller at kunne have været til skade for en patient og skyldes ikke patientens sygdom (Kilde: Sundhedsstyrelsen). Der skelnes mellem utilsigtede hændelser og bivirkninger. Enhedsniveau: Dage siden sidste medicineringsfejl som har krævet lægekontakt Målsætning 300 dage Dage mellem de to seneste alvorlige medicineringsfejl hvor lægekontakt har været påkrævet Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder en medicineringsfejl, og læge kontaktes, noteres datoen og antallet af dage siden seneste tilfælde udregnes. eller T-diagram Udskrivelser imellem at en patient ikke har fået foretaget medicinafstemning inden for 24 timer efter udskrivelsen Målsætning Mindst 20 udskrivninger imellem ~ 95% Udskrivelser imellem at patienter der er udskrevet fra sygehuset, ikke har fået foretaget medicinafstemning inden for 24 timer efter udskrivelsen Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder en udskrivelse, noteres det hvorvidt vedkommende har fået foretaget medicinafstemning indenfor 24 timer eller G-diagram 6

7 Enhedsniveau: Andelen af patienter der har fået screenet deres medicinliste ved en STOP liste Målsætning Mindst 95 % Pilotmålinger Antal patienter der har en medicinliste Antallet af patienter der har fået screenet deres medicinliste ved STOP listen inden for den sidste måned, eller som har været visiteret til medicinydelse inden for den sidste måned.. Data indsamles månedligt på enhedsniveau Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger Andelen af dispenseringer, hvor Tjeklisten for sikker medicindispensering bliver anvendt Målsætning Mindst 95 % Antal dispenseringer Antallet af dispenseringer hvor tjeklisten for sikker medicindispensering blev anvendt. Data indsamles på enhedsniveau. Indikatoren opgøres ugentligt eller hver 14 dag, afhængig af hvor hyppigt der dispenseres medicin. Hvis det totale antal dispenseringer på enheden er kendt, indgår alle dispenseringer i nævneren, også selvom der kun testes på enkelte beboere (dette er at foretrække). Hvis det totale antal dispenseringer ikke er kendt, kan man vælge kun at måle blandt de beboere, der testes på dette skal dog tydeliggøres ved opgørelsen som en annotation, og det skal noteres, hvordan antallet af dispenseringer, der bliver målt på, ændrer sig i løbet af måleperioden. Andelen af administrationer, hvor Tjeklisten for sikker medicinadministration blev anvendt Målsætning Mindst 95 % Antal patienter der får medicinadministrationsydelse Antallet af administrationer hvor tjeklisten for sikker medicinadministration blev anvendt Data indsamles dagligt på enhedsniveau. Indikatoren opgøres ugentligt. Hvis det totale antal administrationer på enheden er kendt, indgår alle administrationer i nævneren, også selvom der kun testes på enkelte beboere (dette er at foretrække). Hvis det totale antal administrationer ikke er kendt, kan man vælge kun at måle blandt de beboere, der testes på dette skal dog tydeliggøres ved opgørelsen som en annotation, og det skal noteres hvordan antallet af administrationer, der bliver målt på, ændrer sig i løbet af måleperioden. Data kan indsamles ved brug af en daglig stikprøve. En stikprøve tages ved at udtrække et tilfældigt antal blandt alle af enhedens administrationer. Som udgangspunkt skal en stikprøve indeholde mindst 5 tilfældige administrationer fra dagen i forvejen således at der på en uge indgår mindst 35 administrationer i nævneren 7

8 Fald Fald er en hyppig forekommende hændelse. Fald defineres som: En begivenhed som betyder, at en person, uden at ville det, pludselig befinder sig på jorden eller andet lavere niveau Enhedsniveau: Antal fald Målsætning og behandling Mindst 50% reduktion Antal registrerede fald på en måned hos beboere, der er tilknyttet plejeenheden Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Data om antal beboere tilknyttet plejeenheden indsamles tidstro. Data opgøres månedligt /C-diagram Antal dage mellem fald Målsætning Fordobling af dage mellem fald ~ 50% reduktion Dage mellem seneste to fald Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Data indsamles dagligt på enhedsniveau og opgøres dagligt. Hver gang, der sker et fald, registreres datoen, og antallet dage siden forrige fald udregnes. /T-diagram Andel fald, hvor der er foretaget initial risikovurdering af borgeren inden for 24 timer efter faldet Målsætning Mindst 95% Antal fald Antal fald hvor der er foretaget initial risikovurdering af borgeren inden for 24 timer efter faldet Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Ved hvert fald registreres tidspunkt for faldet samt tidspunkt for initiale risikovurdering, og det bestemmes, hvorvidt der er gået 24 timer siden faldet. Data opgøres månedligt 8

9 Enhedsniveau: Antal fald imellem, at der ikke er lavet initial risikovurdering af borgeren indenfor 24 timer efter faldet (Anvendes på enheder med færre end 10 fald om måneden) Målsætning Mindst 20 fald imellem ~ 95% Antal fald siden, at der ikke er foretaget initial risikovurdering af borgeren inden for 24 timer efter faldet. Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder et fald, noteres det, hvorvidt der er blevet foretaget initial risikovurdering af borgeren indenfor 24 timer efter faldet. Ved hvert fald, uden efterfølgende risikovurdering, beregnes det, hvor mange fald der er gået siden sidste fald uden efterfølgende risikovurdering. Data opgøres hver gang, der ikke er lavet initial risikovurdering til tiden. Andel fald, hvor der er foretaget faldudredning af borgeren indenfor 7 dage efter faldet Målsætning Mindst 95% Antal fald, hvor der efterfølgende bør laves faldudredning af borgeren Undtagelser for faldudredning er: 1) Borgeren har frabedt sig faldudredning efter faldet 2) Der foreligger en aktiv handleplan fra et tidligere fald 3) Faldet sker indenfor 7 dage efter et tidligere fald af samme borger 4) Borgeren indlægges umiddelbart efter faldet Antal fald (der opfylder nævnerdefinitionen), hvor der er lavet faldudredning inden for 7 dage efter faldet. Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der sker et fald, som opfylder nævnerdefinitionen, registreres tidspunkt for faldet samt tidspunkt for faldudredning, og det bestemmes, hvorvidt der er gået 7 dage siden faldet. Data opgøres månedligt 9

10 Enhedsniveau: Antal fald imellem, at der ikke er lavet faldudredning af borgeren indenfor 7 dage efter faldet 10 Målsætning Mindst 20 fald imellem ~ 95% Antal fald, hvor der efterfølgende bør laves faldudredning af borgeren Undtagelser for faldudredning er: 1) Borgeren har frabedt sig faldudredning efter faldet 2) Der foreligger en aktiv handleplan fra et tidligere fald 3) Faldet sker indenfor 7 dage efter et tidligere fald af samme borger 4) Borgeren indlægges umiddelbart efter faldet Antal fald (der opfylder nævnerdefinitionen) siden, at der ikke er lavet faldudredning inden for 7 dage efter faldet. Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder et fald (der opfylder nævnerdefinitionen) noteres det hvorvidt, der er lavet faldudredning inden for 7 dage efter faldet. Ved hvert fald uden faldudredning, beregnes det, hvor mange fald der er gået siden sidste fald uden faldudredning. Data opgøres hver gang der ikke er lavet faldudredning til tiden. Andel faldudredninger, hvor der er iværksat en handleplan inden for 7 dage efter faldudredningen Målsætning Mindst 95% Antal faldudredninger Antal faldudredninger, hvor der er lavet faldudredning inden for 7 dage efter faldet. Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Ved hver faldudredning registreres dato for faldudredningen samt dato for handleplanen, og det bestemmes, hvorvidt der er gået 7 dage siden faldudredningen Data opgøres månedligt Antal faldudredninger imellem, at der ikke er iværksat en handleplan indenfor 7 dage efter faldudredningen Målsætning Mindst 20 faldudredninger imellem ~ 95% Antal faldudredninger, hvor der efterfølgende bør laves en handleplan Antal faldudredninger (der opfylder nævnerdefinitionen) siden, at der ikke er lavet en handleplan inden for 7 dage efter faldet. Lokal dataopgørelse Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). For hver faldudredning noteres det hvorvidt, der er lavet en handleplan inden for 7 dage efter faldudredningen. Ved hvert faldudredning uden handleplan inden 7 dage, beregnes det, hvor mange faldudredninger der er gået siden sidste gang, der ikke forelå en handleplan inden for 7 dage. Data opgøres hver gang der ikke er lavet en handleplan til tiden.

11 Infektion Enhedsniveau: Dage mellem KAD-relateret urinvejsinfektion Målsætning Afventer baseline, relativt med 50% Dage mellem de to seneste KAD-relaterede urinvejsinfektioner Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder en KAD-relateret urinvejsinfektion noteres datoen, og antallet af dage siden seneste tilfælde udregnes. eller T-diagram Antal Kateteranlæggelser og -skift imellem, at KAD-pakkens elementer ved anlæggelse ikke er opfyldt Målsætning Afventer baseline Kateteranlæggelser og -skift imellem, at der ikke er; Udført korrekt håndhygiejne før og efter proceduren (hånddesinfektion og håndvask) Anvendt aseptisk teknik, desinfektion og gel Data indsamles dagligt på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der forekommer en kateteranlæggelse eller et -skift, noteres det, hvorvidt begge elementer i KAD-pakken blev opfyldt eller G-chart Andel situationer i forbindelse med daglig kateterpleje, hvor KAD-pakkens elementer ved daglig pleje er opfyldt Målsætning Afventer baseline, relativt med 95% Antal situationer hvor der udføres kateterpleje Antal situationer i forbindelse med daglig kateterpleje, hvor der er; Udført korrekt håndhygiejne før og efter proceduren (hånddesinfektion og håndvask) Anvendt handsker Dato for poseskift er overholdt (posen anvendes maks. 1 uge) Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden) 11

12 Enhedsniveau: Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, som har tandkødsblødning i forbindelse med udførelse Målsætning Afventer baseline, relativt med 50% reduktion Antal patienter med behov til hjælp til daglig mund- og tandhygiejne Antal patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, som har tandkødsblødning i forbindelse med udførelse ved tjek af patienter Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden) En gang hver 14. dag kigges der efter tandkødsblødning hos de patienter, der har behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, og det noteres hvorvidt der forekommer tandkødsblødning eller ej /P-chart Antal dage imellem at en patient kommer i behandling for lungebetændelse Målsætning Afventer baseline relativt med 25% Dage mellem de to seneste patienter med lungebetændelse Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der optræder en lungebetændelse noteres datoen, og antallet af dage siden seneste tilfælde udregnes eller T-diagram Andel patienter hvor der er behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, der får udført daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan Målsætning 95% Antal situationer, hvor der er behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne Antal situationer, hvor der er behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, og der udføres daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden) 12

13 Enhedsniveau: Andel situationer, hvor der skal anvendes håndhygiejne/engangshandsker, hvor anvendelsen er korrekt udført Målsætning 95% Antal situationer, hvor der skal udføres håndhygiejne/engangshandsker Antal situationer, hvor der skal udføres håndhygiejne/engangshandsker, hvor anvendelsen er korrekt udført Data indsamles ved, at en eller flere personer på skift observerer mindst 20 situationer med krævet håndhygiejne. Der benyttes et på forhånd udarbejdet observationsskema. Data overføres fra observationsskemaet til et registreringsskema/database. Det besluttes lokalt, om observationerne skal ske på faste tidspunkter eller fordeles over døgnet 13

14 14

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Rie L R Johansen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Arjen Stoop, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Pia Bladt Tjørnelund, Sønderborg Kommune Reflekter

Læs mere

Indikatorer, mål og målestrategi for Patientsikkert Sygehus

Indikatorer, mål og målestrategi for Patientsikkert Sygehus Indikatorer, mål og målestrategi for Patientsikkert Sygehus Indledning... 3 Overordnede målsætninger... 4 Målestrategi og -metoder... 5 Identifikation og beskrivelse af forbedringer... 7 Mobilt akutsystem...

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Indikatorer for medicinpakkerne

Indikatorer for medicinpakkerne Indikatorer for medicinpakkerne Indikatorer for medicinpakkerne I projektet Sikker Psykiatri indgår en række løbende målinger, der har til formål at støtte og monitorere forbedringsprocessen. Mere om målestrategien

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Data i det daglige. Søren Brogaard Brian Bjørn

Data i det daglige. Søren Brogaard Brian Bjørn Data i det daglige Søren Brogaard Brian Bjørn Forbedringsmodellen Mål Målinger Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksæ6es for at skabe

Læs mere

Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014

Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014 Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014 Indhold Projektets overordnede mål... 2 Flowpakkens mål... 2 Målinger... 2 Målinger vedr. nedbringelse af unødig ventetid for patienter på diagnostik

Læs mere

MÅL OG INDIKATORER SELVMORDSFOREBYGGELSE

MÅL OG INDIKATORER SELVMORDSFOREBYGGELSE MÅL OG INDIKATORER SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Infektionspakken - workshop

Infektionspakken - workshop Infektionspakken - workshop Formål med sessionen Få sat en ramme for arbejdet med infektionspakken Komme videre med ideer til afprøvninger Lære at bruge driverdiagrammer DRIVERDIAGRAMMER 3 Driverdiagrammer

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE

INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE Indikatorer for medicinpakkerne I projektet Sikker Psykiatri indgår en række løbende målinger, der har til formål at støtte og monitorere forbedringsprocessen. Mere om målestrategien

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15. Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.00 Ved Lone Kelm, Marlene Malling, Henriette Hansen Introduktion til

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formål med sessionen Genopfriske teori om seriediagrammer Træne tolkning af seriediagrammer Er der nogle særlige spørgsmål,

Læs mere

Faldpakken. Ved Rie Johansen og Tina Lynge

Faldpakken. Ved Rie Johansen og Tina Lynge Faldpakken Ved Rie Johansen og Tina Lynge Flowdiagram til faldpakken Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks faldregistrering. Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus. Alle patienter

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk)

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet?

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Data vi lærer af Diskutér to og to 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Hvorfor har vi så stor fokus på data? Fordi data brugt rigtigt kan understøtte

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor måler vi? Kan vi forkaste nulhypotesen? Set over tid, er der så tegn til, at kvaliteten bliver bedre?

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Mål med medicinpakken At reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver

Læs mere

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted Programmet Den brændende platform for hvorfor dette arbejde er nødvendigt Kort

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Maj 2013 Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Formål Formålet med retningslinjen er at sikre systematisk opmærksomhed på og rapportering af utilsigtede hændelser for at skabe læring i organisationen

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november.

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november. Handleplan for opfølgning på embedslægens tilsyn Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen Øjeblikkeligt på medicinhåndteringsområdet Til alle assistenter rundsendes

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling

Tryksårspakken. Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Tryksårspakken Arbejdet med tryksårspakken på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling Udviklingssygeplejerske Karen Schmøkel Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Karakteristik

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed inden for regionens strategi, drift og udvikling Patientsikkert sygehus Sundhedsudvalg 24 juni 2014

Læs mere

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT 2014-2015 12-01-2016 Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport 2014-2015 Utilsigtede hændelser i stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse s.2 Hvordan rapporteres der s.2

Læs mere

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Tak for jeres deltagelse i pilottest af Sikker Kirurgi Tjeklisten, som er et projekt regionerne i fællesskab går ind i. Regionerne har udvalgt og understøtter afdelinger

Læs mere

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Thisted Kommune resultater vi er stolte af Vi er nu i gang med alle pakkerne og tryksårspakken er introduceret til alle plejecentrene. Pilotenheden på Dragsbækcentret

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Ved Tina Lynge En lille øvelse. Hvor gode er sundhedsvæsenet til at indføre nye tiltag (implementere) 17 år Det tager i gennemsnit 17 år fra

Læs mere

Årsrapport for patientsikkerhed 2014

Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2015 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Dette er den tredje

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2011-2014

Kvalitetsstrategi 2011-2014 Kvalitetsstrategi 2011-2014 Fire indsatser om Patientsikkerhed www.centerforkvalitet.dk Baggrundsmateriale til Sygehusledelsesseminar 5-6. marts 2012 1. WHO s»sikker Kirurgi Tjekliste«Målsætning WHO-tjeklisten

Læs mere

Introduktion til forbedringsmodellen

Introduktion til forbedringsmodellen Introduktion til forbedringsmodellen LS I d. 7/2 kl. 13-14 (samt 14-15) Pernille Bechlund, faglig leder, Frederiksberg Kommune Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune Søren Schousboe Laursen, projektleder,

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår

Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår Trykfordeling Handicare støtter vigtigheden af en integreret og struktureret tilgang til tryksår som udtrykt

Læs mere

Velkommen til læringsseminar for botilbud. I sikre hænder. Den 9. september 2015

Velkommen til læringsseminar for botilbud. I sikre hænder. Den 9. september 2015 Velkommen til læringsseminar for botilbud I sikre hænder Den 9. september 2015 Hvem er vi? CharloCe Rossing Kirsten Pultz Linda Thomsen Mira El- Souri BeMna Friese Bjarke Abrahamsen HenrieCe Mabeck September

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6 Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune LS 6 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm (kel@sonderborg.dk) Social- og

Læs mere

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begreb Afdeling Afdelingskapacitet Afgivende afdeling Afprøvning (eller: prøvehandling) Afsnit Akutsygehus Døgn-flow Eskalering Flow Flow-feedback Flowkoordinator

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Fredag den 9. januar, 2009. DSKS årsmøde, Nyborg Strand. Global Trigger Tool Marie Lund tidl. Specialkonsulent ved Center for Kvalitet i Region Syddanmark. Hvordan opnås viden om patientsikkerhed? Via

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed De % gode råd Pa%entens Bog Sig Undskyld

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet:

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet: NOTAT Reduktion af dødelighed i Region Sjælland Baggrund I forbindelse med Operation Life kampagnen, der startede i 2007, blev der udviklet et nyt måleredskab for kvaliteten på sygehusene; HSMR (Hospitals

Læs mere

Tryksår og forflytning

Tryksår og forflytning Tryksår og forflytning Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur.evnen til raskt å opfatte hva som er det viktigste og mest presserende i hver enkelt klinisk situasjon Benner

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune Storyboard præsentation læringsseminar 6 Team Skovcentret Lolland Kommune Hvem er vi som team Malene 50 % 50 % Henriette 50 % 20 % 10 % 10 % 10 % Liza 40 % 40 % 10 % 10 % Birgitte 30 % 25 % 15 % 15 % 15

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Vi arbejder med følgende: Stop Tryk: Implementering i eget team Braden risikovurdering/revurdering HUSK-tjekliste og generelle HUSK observationer Vi er ved at få indarbejdet

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Oplæg til webinar torsdag d 22. september 2016 Lene W. Antonsen www.regionmidtjylland.dk Overvejelser inden projekt-start bl.a. Hvordan skaber vi bedst læring i personalegruppen mhp

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Medicinsikkerhed I botilbud og på plejecentre. #patient16

Medicinsikkerhed I botilbud og på plejecentre. #patient16 Medicinsikkerhed I botilbud og på plejecentre #patient16 Sikker medicinering Oplægsholder. Pia Bladt Tjørnelund Henriette Hansen Charlotte Rossing Moderator: Anne Kahn Sessions ansvarlig: Tina Lynge Medicinsikkerhed

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november Storyboard Thisted Kommune Læringsseminar 10 november Thisted Kommune 44.249 indbyggere 12 plejecentre, incl. akutpladser og ud - gående akutteam Antal beboere: 450 beboere Antal ansatte: 617 fastansatte

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Forbedringsmodellen. Udarbejdet af Rikke Hollesen Improvement advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Twitter: @RHollesen

Forbedringsmodellen. Udarbejdet af Rikke Hollesen Improvement advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Twitter: @RHollesen Forbedringsmodellen Udarbejdet af Rikke Hollesen Improvement advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Twitter: @RHollesen Læringsmål Efter oplægget vil du: Få et oveblik over landskabet i forbedringsarbejdet

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune. Læringsseminar 6 Den maj 2016 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 6 Den10. -11. maj 2016 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk) Dagligleder

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Faldpakken. Hospitalsenheden Horsens. Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014)

Faldpakken. Hospitalsenheden Horsens. Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014) Faldpakken Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014) Hvorfor skal en faldindsats prioriteres højt? Internationale studier viser, at ca. en tredjedel af ældre over 65 år

Læs mere