Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Rekvirent. Rådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Rekvirent. Rådgiver"

Transkript

1 Rekvirent Energistyrelsen Energiforsyningsområdet Amaliegade København K Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Sag Projektleder Morten Hartvigsen Kvalitetssikring Mette Danielsen Revisionsnr. 0 Godkendt af Lars Sloth Udgivet Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller 1/28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund Energipolitisk aftale Gennemførelse af pilotprojekt Projekt indhold og tidsplan Bemanding af opgaven Udpegning af ejendommene og indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere (1. fase) Valg af kommuner Udpegning af mølleplaceringer Udvælgelse af ejendomme Indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere Indsamling af data og planlægning af besigtigelserne Besigtigelse af boligerne (2. fase) Indledning Dataindsamlingsskema Den praktiske gennemførelse af besigtigelserne Liebhaverejendomme Vurdering af dominans og relativ gene Vurdering af ejendommenes værdi med og uden vindmølle(er) Analyse af de indsamlede data (3. fase) Indledning Statistisk analyse metode Hovedresultater af undersøgelsen Betydning af afstand fra bolig til vindmølleplacering Støjforhold Betydning af antallet af møller Ejendomsmæglernes generelle vurderinger af vindmøllers betydning for værdien af naboejendomme Indledning og metode Analyse af de gennemførte interviews Konklusion og anbefalinger /28

3 1 Indledning og baggrund Orbicon A/S har den 24. april 2008 indgået kontrakt med Energistyrelsen om gennemførelse af Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Nærværende rapport afrapporterer det gennemførte projekt. 1.1 Energipolitisk aftale Baggrunden for projektet er, at Regeringen den 21. februar 2008 har indgået en energipolitisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Lovgivningen om vedvarende energi samles i en særlig lov (VE-lov). VE-loven forudsættes at træde i kraft den 1. januar Lovudkast forventes sendt i høring inden sommerferien VE-loven vil i henhold til den energipolitiske aftale omfatte: Nationale mål for samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, Erstatningsordning for naboejendomme til nye vindmøller, En garantifond, Model for lokalt medejerskab. Miljøministeren har i april 2008 indgået aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om, at kommunerne tilvejebringer Det endelige plangrundlag for 350 MW landvindmøller inden udgangen af 2008 som en udmøntning af udskiftningsordningen fra 2004 Planlægning for yderligere 75 MW landvindmøller i hvert af årene 2010 og Som nævnt betyder det energipolitiske forlig, at der gennemføres en erstatningsordning, der sikrer naboer til nye vindmøller erstatning for tab af ejendommens værdi pga. vindmølleopstillingen. Den politiske aftale konkretiserer ordningen således: Erstatningen skal betales af vindmølle ejeren i forbindelse med opstilling af møllen, Erstatningsansvaret baseres på almindelige erstatningsretlige principper, herunder en konkret, individuel vurdering af værditabet på berørte ejendomme, Erstatningen bortfalder, hvis beløbet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, Det forventede erstatningsomfang skal kunne opgøres i forbindelse med planlægningen af vindmølleopstillingen. 1.2 Gennemførelse af pilotprojekt For at skabe et hurtigt overblik over det forventede erstatningsniveau har Energistyrelsen besluttet at gennemføre Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer. Orbicon A/S har i perioden 24. april 20. juni 2008 udført projektet under en SKI-kontrakt (Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S). Opgaven er beskrevet i Energistyrelsens notat af 26. marts /28

4 1.3 Projekt indhold og tidsplan Pilotprojektet er i henhold til kontrakten mellem Energistyrelsen og Orbicon A/S gennemført i tre faser med følgende indhold og tidsplan: 1. fase: 24. april 9. maj 2008: Udpegning af ejendommene og aftaler med ejendomsmæglerne Der udvælges 12 kommuner fra listen i ovennævnte notat fra Energistyrelsen. I hver kommune udpeges 3-5 eksisterende vindmølleplaceringer (med både enkeltstående møller og møller i klynger (3-5 møller) med relativt store møller (over 500 kw). I nærheden af de udpegede møller (i en afstand af op til 20 gange møllehøjden) udtages stikprøvevis en række typiske ejendomme (5-10 for hver mølleudpegning). Samlet udpeges i hver kommune ejendomme. For hver af de udvalgte ejendomme udtrækkes fra den Offentlige Informations Server (www.ois.dk) oplysninger om boligernes størrelse, opførelsesår, grundstørrelse (data fra BBR-registret) samt vurderingsoplysninger (seneste ejendomsvurderingsoplysninger). Der indgås aftale med ejendomsmæglere, der er lokalt dominerende i de pågældende områder, om besigtigelse af de udvalgte ejendomme (fra nærmeste offentlige vej) og skøn over forventet afslag i salgsprisen som følge af møllen. I praksis vil mægleren blive bedt om at vurdere salgsprisen med og uden vindmølle. 2. fase: 9. maj 30. maj 2008: Besigtigelse af boligerne Rådgiveren fremsender til ejendomsmæglerne de udtrukne oplysninger for de udvalgte ejendomme. Rådgiveren besigtiger sammen med ejendomsmæglerne de udpegede boliger og deltager i vurdering af boligernes salgspris med og uden vindmøller (der afsættes én arbejdsdag til vurderingen pr. kommune). Ved besigtigelsen inddeles ejendommene i tre kategorier: 1) parcelhus / fritliggende bolig, 2) fritids-/deltidslandbrugsejendom og 3) landbrugsejendom med produktion. Rådgiveren interviewer ejendomsmægleren om erfaringer med salg af ejendomme i nærheden af vindmøller. 3. fase: 30. maj 20. juni 2008: Analyse af de indsamlede skøn over forventede afslag i salgspriserne og afsluttende rapport De indsamlede forventede værditab sammenlignes og analyseres med udgangspunkt i: - ejendomstype - liebhaveri - afstand til møllen - dominansforhold - andre gener - møller i klynger eller enkeltstående - Der gennemføres statistisk variansanalyse med udgangspunkt i ovennævnte forhold Der udarbejdes en afsluttende rapport, der beskriver: - Udpegning af ejendommene (1. fase) - Kortbilag over udpegede vindmøller og udvalgte ejendomme - Besigtigelse (metode - 2. fase) 4/28

5 - Analyse, sammenligninger og konklusioner 1.4 Bemanding af opgaven Opgaven er blevet udført af Orbicon A/S med følgende nøglemedarbejdere: Projektleder: Sektionsleder Morten Hartvigsen Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Stor erfaring som projektleder på større naturgenopretnings- og infrastrukturprojekter, både i Danmark og internationalt. Herunder især erfaring med værdifastsættelse af fastejendom (bygninger og jord), ekspropriationserstatninger- og proces. John Pedersen Har som biolog og statistiker mere end 20 års erfaring i avanceret analyse af bl.a. miljødata, heraf specielt data fra biologiske undersøgelser, samt fra udvikling og vedligeholdelse af miljødatabaser. Landinspektør Jan Nymark Thaysen Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Erfaring som projektleder på større naturgenopretnings- og infrastrukturprojekter. Erfaring med værdifastsættelse af fastejendom (bygninger og jord). Landinspektør Anne Schelde Damgaard Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Erfaring med sagsbehandling, omsætning af fast ejendom og GIS analyser. Fritidslandbrug med klynge af vindmøller i baggrunden. 5/28

6 2 Udpegning af ejendommene og indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere (1. fase) 2.1 Valg af kommuner Det var indledningsvis rådgiverens opgave at udvælge 12 kommuner til besigtigelserne fra den liste på 19 kommuner, der fremgår af Energistyrelsens notat af 26. marts De 19 kommuner på denne bruttoliste er kommuner i Danmark med mange relativt store vindmøller (over 500 kw). De 12 kommuner er søgt valgt først og fremmest blandt de kommuner med de fleste og største vindmøller. Der er tillige tilstræbt en geografisk spredning over hele landet. Fra Energistyrelsens informationssystem EnergiData (Stamdataregister for vindmøller), er fremskaffet data for alle vindmøller over 500 kw i de 19 kommuner. Opgaven var i hver kommune at vælge både enkeltstående møller og møller i klynger. Der er således set bort fra egentlige mølleparker. Ønsket om at vælge både enkeltstående møller og møller i klynger i hver kommune bevirkede, at flere kommuner med mange møller blev valgt fra, f.eks. Jammerbugt Kommune, da møllerne i denne kommune kun er placeret i klynger og parker. Der blev også set bort fra enkeltstående møller, der stod meget tæt på en eller flere mindre møller (under 500 kw), da det ved besigtigelserne ville have været praktisk umuligt at adskille generne fra de to typer møller. Da kommunerne uden enkeltstående møller over 500 kw var sorteret fra, var der 13 tilbage på listen. De 12 valgte kommuner er: 1. Skive 2. Morsø 3. Lolland 4. Langeland 5. Hjørring 6. Kolding 7. Aabenraa 8. Tønder 9. Slagelse 10. Aalborg 11. Varde 12. Ringkøbing-Skjern 2.2 Udpegning af mølleplaceringer Opgaven var, jf. Energistyrelsens notat af 26. marts 2008, at udvælge 3-5 vindmølleplaceringer i hver af de 12 kommuner. I praksis har det været tilstræbt af rådgiveren at udvælge 4 mølleplaceringer i hver kommune. Før udpegningen af mølleplaceringer er der udarbejdet et kort over vindmøller i de udvalgte kommuner (enkeltstående eller klynger af møller på mindst 500 kw). Figur 1 viser et udsnit af kortet for Skive Kommune. Kort over mølleplaceringer i alle 12 kommuner er medtaget som kortbilag Der er beregnet et undersøgelsesområde for hver vindmølleplacering i kommunen, der er defineret som en cirkel med en radius på 20 gange møllens navhøjde, jf. førnævnte notat fra Energistyrelsen. 6/28

7 Figur 1: kort over alle vindmølleplaceringer (over 500 kw) i Skive Kommune. Kortene er udarbejdet i GIS-programmet MAPINFO. Data fra Energistyrelsens informationssystem EnergiData (Stamdataregister for vindmøller), bl.a. koordinater for mølleplaceringerne, er lagt ind på Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kortværk i 1: Det var i enkelte tilfælde nødvendigt at ændre kortprojektionen for vindmøller, hvor koordinatdata fra Stamregistret ikke var korrekte. 7/28

8 Opgaven var, som beskrevet i afsnit 2.2, i hver kommune at udvælge mølleplaceringer med både enkeltstående og møller i klynge. Rådgiveren har i den forbindelse valgt at definere en klynge af vindmøller som bestående af 2-5 møller. Det har som nævnt været tilstræbt at udvælge 4 mølleplaceringer i hver kommune. Det har ligeledes været tilstræbt at sikre en vis geografisk spredning indenfor kommunen. Som beskrevet i afsnit 2.2 har det været vanskeligt i nogle kommuner at finde store enkeltstående møller, der ikke står tæt på en eller flere mindre møller. Det har ofte kun været muligt at finde én stor enkeltstående mølle i de 12 kommuner. Det var yderligere et kriterium, at der skulle være mindst 10 ejendomme med boliger indenfor den beregnede radius på 20 gange møllens navhøjde (undersøgelsesområdet). Det var vanskeligt i enkelte kommuner, mest i Tønder. Efter en foreløbig udvælgelse af vindmølleplaceringer er undersøgelsesområderne blevet sammenholdt med det digitale vindmøllekort fra Energidata for at sikre, at der ikke stod mindre møller (under 500 kw) indenfor eller umiddelbart udenfor området. Sådanne møller kunne have gjort det vanskeligt under besigtigelserne at skelne betydningen af de undersøgte vindmøller fra betydningen fra de mindre møller. Der er i alt udvalgt 48 vindmølleplaceringer i de 12 kommuner. Der henvises til kortbilagene Udvælgelse af ejendomme Det bemærkes indledningsvis, at det er den samlede faste ejendom, der er undersøgelsens genstand. Det er således ikke boligens tab som følge af vindmølleplaceringer, der undersøges, men ejendommens tab. Herved er undersøgelsen helt i overensstemmelse med dansk ekspropriationsret. I praksis har det stor betydning i forhold til den politiske aftale om, at det er værditab på mindst 1 % af ejendommens værdi, der er grænsen for, hvornår der skal ydes erstatning. I ejendommens værdi undgår udover boligens værdi også værdien af ejendommens jordtilliggende og produktionsbygninger mv. Omkring hver vindmølleplacering er der søgt udvalgt 10 ejendomme til besigtigelse. Opgaven var fra rekvirentens side, at ejendommene skulle udvælges stikprøvevis. Rådgiveren har dog ved udvælgelsen tilstræbt at vælge ejendomme fra alle de tre ejendomstyper, der efterfølgende er blevet analyseret på: Produktionslandbrug (mindst 30 ha) Fritids- / deltidslandbrug (2-29,99 ha) Parcelhus / fritliggende bolig (0-1,99 ha) Det digitale vindmøllekort fra Energidata indeholder også oplysninger om ejendomstyper (parcelhus, landbrugsejendom, sommerhus etc). Dette kortværk i samspil med Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kortværk i 1: har været anvendt i forbindelse med udvælgelse af ejendomme. 8/28

9 Ud over at udvælge ejendomme bredt indenfor de tre ejendomskategorier blev det tilstræbt at vælge ejendomme med forskellige afstande til vindmøllen og med forskellig geografisk placering hele vejen rundt om møllen. Der er i de 12 kommuner i alt udvalgt og efterfølgende besigtiget 429 ejendomme. For ejendomme med flere tilhørende bygninger er kun de bygninger medtaget, som ligger indenfor 20 gange navhøjde af de udvalgte møller. De pågældende ejendommes værditab er vurderet for ejendommen som helhed, mens beregnede data, såsom afstand til nærmeste mølle, er beregnet som gennemsnit af værdierne til hver enkelt bygning. For hver udvalgt vindmølleplacering blev der udarbejdet et kortbilag med boligerne på de udvalgte ejendomme markeret med en cirkel. Kortbilagene er efterfølgende blevet anvendt ved besigtigelserne. Alle kortbilag er medtaget i rapporten som kortbilag Et af kortbilagene er yderligere medtaget som figur 2 i nærværende rapport. Figur 2: Kort over vindmølleplacering og de udvalgte ejendomme i et af de fire områder i Skive Kommune. 2.4 Indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere En lokalt dominerende ejendomsmægler i hver kommune er udvalgt, dels ud fra rådgiverens kendskab til lokale ejendomsmæglere fra andre projekter, dels på baggrund af en søgning på internettet. Rådgiveren har søgt at indgå aftaler om besigtigelse med ejendomsmæglere, der har en bred erfaring med salg af alle typer ejendomme i landområderne, hvor vindmøllerne typisk er placeret. I nogle kommuner var det vanskeligt at finde lokale ejendomsmæglere, der havde bred erfaring med salg af både parcelhuse og produktionslandbrug. Som en konsekvens heraf har nogle af ejendomsmæglerne dækket to kommuner. Rådgiveren har derefter indgået aftale med ejendomsmæglerne om deres medvirken til besigtigelse af ejendomme. Der er af Energistyrelsen i forbindelse med udbuddet af projektet afsat én ar- 9/28

10 Kommune Skive Morsø Lolland Langeland Hjørring Kolding Aabenraa Tønder Slagelse Aalborg Varde Ringkøbing-Skjern Ejendomsmægler EDC Poulsen & Vester, Skive EDC Poulsen & Vester, Skive Nybolig Johnny Rasmussen, Nakskov EDC BestZeller Langeland, Rudkøbing Evald Borup, Aalborg EDC Østergaard-Christensen, Christiansfeld Nybolig Landbrug, Tønder Nybolig Landbrug, Tønder Gunnar Jensen, Næstved Evald Borup, Aalborg Estate mæglerne Svend Haslund, Varde Estate mæglerne Svend Haslund, Varde Figur 3: Ejendomsmæglere, der har medvirket i projektet. bejdsdag til besigtigelserne i hver kommune. De ejendomsmæglere, der har medvirket i projektet, fremgår af figur Indsamling af data og planlægning af besigtigelserne Efter udvælgelse af ejendommene til besigtigelse er der hentet en række forskellige registerdata om den enkelte ejendom fra Den Offentlige Informationsserver (OIS), der er tilgængelig via Der er tale om bygnings- og bolig data fra BBR-registret, data fra matrikelregistret, data om den offentlige ejendomsvurdering (SVUR) og ejendomsskatteoplysninger fra ESR-registret. Udskrifterne for de enkelte ejendomme er sammen med ovennævnte kortbilag sendt til ejendomsmæglerne forud for besigtigelserne. Rådgiveren har planlagt besigtigelserne ved på forhånd at fastlægge rækkefølgen af mølleplaceringer og af besigtigelsen af de enkelte ejendomme. Fritidslandbrug med mølle i baggrunden. 10/28

11 3 Besigtigelse af boligerne (2. fase) 3.1 Indledning De udvalgte ejendomme omkring de 48 vindmølleplaceringer er af rådgiveren sammen med de lokale ejendomsmæglere besigtiget i perioden 14. maj 3. juni Der har, som nævnt, været afsat én dag til besigtigelserne i hver kommune. Der er i alt besigtiget 429 ejendomme. 3.2 Dataindsamlingsskema Rådgiveren har udarbejdet et dataindsamlingsskema til brug ved besigtigelserne af de enkelte ejendomme (se bilag 1). De indsamlede register data var udfyldt forud for besigtigelsen. I forbindelse med besigtigelserne har den lokale ejendomsmægler sammen med rådgiveren vurderet følgende forhold omkring hver enkelt ejendom (se bilag 1): Er det en liebhaverejendom (ja eller nej)? Møllens dominans i forhold til ejendommens bolig på en skala fra 0 5, hvor ingen dominans = 0 og meget stor dominans = 5. Relativ gene: Gener fra andre kilder end vindmøllen (f.eks. vej, produktionsanlæg, højspændingsmast o.lign.) på en skala fra 0 til 5, hvor 0 er stor relativ gene fra andre kilder end møllen og 5 er ingen relativ gene fra andre kilder (det er ved besigtigelsen noteret, hvilke gener der er tale om). Ejendommens salgsværdi uden mølle(r) i kr. Ejendommens salgsværdi med mølle(r). Værditabet på ejendommen som følge af naboskab til vindmøllen/erne er herefter beregnet i kr. og i procent. 3.3 Den praktiske gennemførelse af besigtigelserne Det har været opgaven at vurdere salgsværdien af den enkelte ejendom fra nærmeste offentlige vej, jf. Energistyrelsens notat af 26. marts 2008, og med udgangspunkt i de indhentede registerdata om boligareal, grundstørrelse, offentlig ejendomsværdi mv. Det er klart, at der med den valgte metode, hvor ejendommene alene besigtiges fra nærmeste offentlige vej, påføres vurderingen af ejendommens salgspris med og uden vindmølle(r) en betydelig usikkerhed. Vurderingerne tager derfor ikke højde for væsentlige forhold som indvendig modernisering og vedligeholdelsesgrad mv. Det kan ligeledes i nogle tilfælde være svært at vurdere møllens dominans i forhold til boligen på ejendommen, når man ikke kan stå i haven eller f.eks. i stuen. Det er imidlertid rådgiverens vurdering, at metoden godt kan forsvares i forbindelse med pilotprojektet, fordi det er værditabet som følge af vindmøller og ikke i sig selv ejendommens værdi, der har interesse. Det store antal ejendomme i undersøgelsen vil ligeledes være med til at udjævne usikkerheden på grund af manglende indvendig besigtigelse af boligerne på ejendommene. De forhold, der er vurderet på den enkelte ejendom, er naturligvis subjektive. Der vil således være en vis forskel i, hvordan de lokale ejendomsmæglere har vægtet de forskellige forhold, herunder også betydningen af vindmøller både generelt og på de konkrete ejendomme. Der er i undersøgelsen søgt kompenseret herfor ved at tre konsulenter fra rådgiveren har deltaget i alle besigtigelserne, og ved at det samme dataindsamlingsskema (se bilag 1) og materiale har været anvendt ved alle besigtigelser. Derudover har rådgiveren ved be- 11/28

12 gyndelsen af hver besigtigelsesdag grundigt instrueret ejendomsmægleren i, hvordan vurderingerne gennemføres. De forskelle i vurderingspraksis ejendomsmæglerne imellem, som der selv efter disse modforanstaltninger stadig måtte kunne spores i datamaterialet, betragtes i denne undersøgelse som en del af den variation, man i praksis vil opleve. På grund af det begrænsede talmateriale er det ikke muligt at analysere for f.eks. regionale forskelle. Den øgede variation er med til at sikre, at de konklusioner, som undersøgelsen munder ud i, er så meget desto mere robuste og vil som gennemsnitsbetragtninger gælde for hele landet. Der var udvalgt 48 vindmølleplaceringer til undersøgelsen (4 i hver af de 12 kommuner). Det viste sig imidlertid under besigtigelserne, at der ved to af de udvalgte vindmølleplaceringer ikke fandtes møller opstillet på lokaliteten. Disse to mølleplaceringer og de omkringliggende ejendomme er derfor taget ud af undersøgelsen. Årsagen til at møllerne ikke fandtes i marken på trods af, at de fremgår af Stamdata registret for vindmøller, er ikke nærmere klarlagt. Det antages, at møllerne enten ikke er opstillet endnu, er taget ned, eller at der er tale om en grov fejl i koordinaterne for møllerne i registret. Der er således, som nævnt, undersøgt ejendomme omkring 46 vindmølleplaceringer. 3.4 Liebhaverejendomme Det er ved hver af de besigtigede ejendomme vurderet, hvorvidt der er tale om en liebhaverejendom. Der er naturligvis tale om et subjektivt skøn, der er foretaget på baggrund af ejendommens fremtræden (udseende, beliggenhed mv.) og ejendomsmæglernes lokalkendskab. 3.5 Vurdering af dominans og relativ gene Den danske ekspropriationspraksis opererer med begrebet dominans. Der er således en række lands- og højesteretsdomme, der fastslår, at naboer ved etablering af større tekniske anlæg som f.eks. vejdæmninger, master, højspænding og også vindmøller, har ret til erstatning for tab af ejendommens salgsværdi. Det har derfor for rådgiveren været naturligt at inddrage vurdering af vindmøllernes dominans i forbindelse med undersøgelsen. Det er i praksis sket ved, som beskrevet i afsnit 3.2, at ejendomsmægleren og rådgiveren ved besigtigelsen har vurderet den konkrete dominans på en skala fra 0 5, hvor 0 svarer til ingen dominans og 5 svarer til en meget voldsom dominans. En lang række faktorer har betydning for vurderingen af dominans. Afstanden mellem boligen og mølle er naturligvis af stor betydning. Af mindst lige så stor betydning er imidlertid, hvordan boligen vender i forhold til vindmøllen. Genen er naturligvis meget større, hvis man har en åben udsigt fra f.eks. boligens facade (stuevinduer mv.) og terrasse, altså der hvor man opholder sig mest, end hvis det er boligens gavl, der vender mod møllen. Endnu mindre gene og dermed dominans bliver der tale om, hvis der er drifts- eller garagebygninger mellem bolig og mølle. På tilsvarende vis har beplantning, landskab og terræn stor betydning for dominansen. Møllens dominans vil naturligvis være større, hvis møllen står frit på en bakketop, end hvis den er helt eller delvis skjult bag en bakke eller skov. Beplantning i umiddelbar nærhed af boligen har også afgørende betydning for dominansen. En have med store træer og kraftig beplantning kan i nogle tilfælde helt sløre møllen, så den kun er meget lidt synlig (og dermed meget lidt dominerende). 12/28

13 Der er i undersøgelsen i sammenhæng med vurdering af dominans også foretaget en vurdering af den relative gene, der er et udtryk for gener på ejendommen fra andre kilder end vindmøllen. Det kan således have stor betydning for vurderingen af, om vindmøllen påfører ejendommen et tab, at der allerede er andre forhold, der generer ejendommen, og dermed giver ejendommen en bestemt karakter. Hvis ejendommens bolig i forvejen er nabo til en trafikeret vej eller omgivet af produktionsanlæg (siloer, gyllebeholdere og staldanlæg) på en landbrugsejendom, så vil det forholdsvis betyde mindre, at der også er en vindmølle, end hvis boligen ligger ugenert. Det er betydningen af disse andre gener i forhold til vindmøllen, der er vurderet. Den relative gene er derfor vurderet på en skala fra 0 5, hvor 0 indikerer, at der er meget store gener fra andre kilder, og 5 indikerer, at der ikke er andre gener. Eksempel på ejendom med meget stor dominans fra mast (ikke med i undersøgelsen). 13/28

14 Som ved vurdering af dominansen er der ved vurdering af den relative gene søgt kompenseret for subjektiviteten i ejendomsmæglernes vurderinger ved, at rådgiverens konsulenter har deltaget i alle besigtigelser og vurderinger. 3.6 Vurdering af ejendommenes værdi med og uden vindmølle(er) Endelig er der af den lokale ejendomsmægler og rådgiveren ved besigtigelserne foretaget en vurdering af ejendommenes salgsværdi med og uden vindmølle(r). Ved vurderingen af salgsprisen er anvendt alle de tilgængelige oplysninger om ejendommen, både registerdata og indtrykkene fra besigtigelsen. Af særlig betydning for vurderingerne har været: Ejendommens grundareal, Boligareal, Offentlig ejendomsværdi i 2007, Vurdering af liebhaveri, Vurdering af dominans, Vurdering af relativ gene, Ejendomsmæglernes lokalkendskab, Rådgiverens generelle kendskab til værdifastsættelse af landbrugsjordog ejendomme. 14/28

15 4 Analyse af de indsamlede data (3. fase) 4.1 Indledning De indsamlede data, dels registerdata og dels fra besigtigelserne, er i projektets 3. fase analyseret. I det følgende er beskrevet den statiske metode, der er anvendt til analysen og analysens resultater. 4.2 Statistisk analyse metode Der er i forbindelse med projektet gennemført en række statistiske variansanalyser. Med udgangspunkt i det primære mål for de undersøgte ejendommes værditab, værditab i kroner, er der som denne rapports hovedanalyse blevet opbygget et Klassifikationstræ, hvor rækken af forklarende faktorer har bidraget til en opdeling af de undersøgte ejendomme i så mange grupper som muligt under den betingelse, at disse grupper skal adskille sig statistisk signifikant fra hinanden. Den signifikante adskillelse er vurderet på 5 % s niveau. Som vækstmetode i klassifikationsanalysen er anvendt en CHAID, Chi-squared Automatic Interaction Detection. Metodikken er, at for hvert trin (= niveau i træet) vælger CHAID den uafhængige, forklarende faktor, som har den bedste sammenhæng med den afhængige variabel, i dette tilfælde værditabet i kr. Forskellige kategorier af den udvalgte faktor bliver eventuelt slået sammen, hvis de ikke adskiller sig signifikant fra hinanden m.h.t. værditab. Til vurdering af, hvilke niveauer der evt. skal slås sammen, er Bonferroni-metoden blevet anvendt. Det resulterende klassifikationstræ kan direkte anvendes til at vurdere værditabet for en given ejendom. Analysen har udpeget de faktorer, som er relevante at kende til for at kunne indplacere den givne ejendom i den korrekte gruppe. Det gennemsnitlige værditab kan herefter direkte aflæses for denne gruppe. Som en del af denne undersøgelses kvalitetssikring, er klassifikationstræet blevet underkastet en afprøvning for træets robusthed (validering). 70 procent af undersøgelsens ejendomme er blevet tilfældigt udvalgt og har dannet et klassifikationstræ stort set magen til det, som dannes ved brug af alle ejendomme. De klassifikationsregler, som dette træ giver anledning til, er derefter blevet anvendt på de sidste 30 procent af ejendommene til at inddele disse i de samme grupper. Gruppernes gennemsnitlige værditab baseret på de 30 procent kan herigennem sammenlignes med det forudsagte værditab af de 70 procent af ejendommene. Valideringen viste, at værditabet for de 30 % af ejendommene i gennemsnit var i overensstemmelse med det forudsagte på baggrund af de 70 %. Hvor der er foretaget vurderinger af sammenhængen mellem 2 variable, er den udregnet som Pearsons korrellationskoefficient, hvor signifikansen er vurderet dobbeltsidigt på 5 % s niveau. Alle analyser, tabuleringer og grafiske fremstillinger er foretaget med statistikværktøjet SPSS. 4.3 Hovedresultater af undersøgelsen Antallet af undersøgte ejendomme i de enkelte kommuner fordelt på de tre ejendomstyper fremgår af figur 4. Figur 5 viser det samme, men opgjort i procent. Det fremgår, at der er en vis variation i, hvordan ejendommene fordeler sig på ejendomstyper i mellem kommunerne. Definitionen på de forskellige ejendomstyper fremgår af afsnit 2.4. Samlet set er omkring 27 % af ejen- 15/28

16 dommene betegnet som produktionslandbrug, 22 % som fritids- og deltidslandbrug og 51 % som parcelhuse / fritliggende bolig. Antal undersøgte ejendomme Kommune Slagelse Lolland Langeland Tønder Varde Aabenraa Kolding Ringkøbing-Skjern Morsø Skive Aalborg Hjørring Total Produktionsla ndbrug 27 af de 429 besigtigede og vurderede ejendomme er blevet vurderet som liebhaverejendomme (se figur 6). Det svarer til 6,3 % af de undersøgte ejendomme. Ejendomstype Fritids- /deltidslandbr ug Parcelhus Total Figur 4: Undersøgte ejendomme i de 12 kommuner fordelt på ejendomstyper. Ejendomstype Total Fritids- Fordeling af ejendomme i pct Produktionsla ndbrug Række % /deltidslandbr ug Række % Parcelhus Række % Række % Kommune Slagelse 20,0% 17,1% 62,9% 100,0% Lolland 15,4% 11,5% 73,1% 100,0% Langeland 31,6% 26,3% 42,1% 100,0% Tønder 27,8% 22,2% 50,0% 100,0% Varde 35,0% 25,0% 40,0% 100,0% Aabenraa 21,1% 21,1% 57,9% 100,0% Kolding 30,0% 20,0% 50,0% 100,0% Ringkøbing-Skjern 23,5% 20,6% 55,9% 100,0% Morsø 24,1% 27,6% 48,3% 100,0% Skive 37,1% 8,6% 54,3% 100,0% Aalborg 26,3% 50,0% 23,7% 100,0% Hjørring 22,5% 12,5% 65,0% 100,0% Total 26,6% 22,1% 51,3% 100,0% Figur 5: Undersøgte ejendomme i de 12 kommuner fordelt på ejendomstyper (opgjort i procent). 16/28

17 Antal undersøgte ejendomme Liebhaveri J N Total Produktionsla ndbrug Ejendomstype Fritids- /deltidslandbr ug Figur 6: Andelen af liebhaverejendomme i undersøgelsen Parcelhus Total Værditabet kan opgøres i kr. eller som en procentdel af ejendomsværdien. I analysesammenhæng er det vigtigt, at den variabel der analyseres på i den statiske analyse, ikke på forhånd påføres en skævhed, som intet har med selve værditabet at gøre, men som i analysen vil påvirke analysens resultater. Analysen er gennemført med værditabet målt i kr. som analysevariabel, da værditabet målt i procent i høj grad vil være korreleret med ejendomsværdien (som jo indgår i nævneren ved udregning af procenten). Værditabet i kr. er sammen med de variable i den statiske analyse (se afsnit 4.2) blevet anvendt til at opstille et klassifikationstræ. Med værditabet som den afhængige variable og de øvrige som uafhængige, forklarende variable, løbes en procedure igennem, hvor forklarende faktorer gradvist udvælges som de bedst forklarende af den foreliggende variation i værditabet. Proceduren er gennemløbet hierarkisk, indtil visse forudbestemte kriterier er mødt. Figur 7 viser det såkaldte klassifikationstræ på baggrund af den udførte statiske analyse. Hovedtendenserne i analysen fremgår af figuren. Udgangspunktet for analysen er naturligvis data for de 429 ejendomme (gruppe 0). Det gennemsnitlige værditab for alle undersøgte ejendomme er kr. Standardafvigelsen, der er et udtryk for variationen i værditab blandt gruppens ejendomme, er beregnet til knap kr. Af figur 8 fremgår, at 189 af de undersøgte ejendomme svarende til 44,1 % ikke er vurderet til at tabe i værdi pga. grund af vindmølleplaceringen. Det ses endvidere af figur 7, at det er den vurderede dominans, der er den styrende variabel i analysen. Ejendommene fordeler sig i tre grupper med henholdsvis domanans 0-1, dominans 2-3 og dominans 4-5. I gruppe 1 med den laveste dominans, er værditabet i gennemsnit vurderet til kr., i gruppe 2 (middel dominans) til i gennemsnit kr, og i gruppe 3 (høj dominans) til i gennemsnit kr. Det kan således konkluderes, at vindmøllens dominans er meget betydende for det værditab, der vil blive påført ejendommene. I andet led viser den statiske analyse, jf. figur 7, at det er forskellige variable, der er styrende for de tre grupper. I gruppen af ejendomme med meget høj dominans (gruppe 3) er der signifikant forskel på værditabet, alt efter om der er tale om en liebhaverejendom eller ej. Liebhaverejendomme i denne gruppe taber således i gennemsnit kr. i værdi, mens øvrige ejendomme i gruppen taber kr. Det kan således konstateres, at de ejendomme i undersøgelsen, der har størst værditab som følge af vindmølleplaceringen er liebhaverejendomme, hvor dominansen er størst. Det stemmer meget godt med de antagelser, man kunne have på forhånd. 17/28

18 Figur 7: Klassifikationstræ på baggrund af den statiske analyse. I gruppe 1 er det dominansen, der er den styrende variabel. Alle ejendomme med en dominans vurderet til 0 (ingen dominans) har ligeledes et værditab på 0 kr. For ejendomme med en lav dominans på 1 er det gennemsnitlige værditab også beskedent, nemlig kr. I gruppe 2 med dominans 2-3 er det ejendomstypen, der er den styrende variabel. Det gennemsnitlige værditab for landbrugsejendomme (både produktionslandbrug og fritids- og deltidslandbrug) er næsten dobbelt så højt som det gennemsnitlige værditab for parcelhuse / fritliggende boliger ( kr. mod kr.). Det skyldes sandsynligvis, at de ejendomme, der har så stort et jordtilliggende, at de kan anvendes til dyrehold og andre arealkrævende fritidsinteresser, taber mere i værdi end ejendomme, der alene har bolig med have. Figur 8: Værditab fordelt på ejendomstyper og liebhaveri. 18/28

19 19/28 Denne antagelse understøttes af, at værditabet i kr og ejndommens areal i denne gruppe er signifikant sammenhængende (korrellation på 0,3, P < 0,000), hvilket ikke er tilfældet for datamaterialet som helhed. Figur 8 viser værditabet (både i kr. og i procent) inddelt i forskellige værditabsklasser og fordelt på ejendomstyperne og liebhaveri. Der er som tidligere nævnt omkring 44 % af de undersøgte ejendomme, der ikke påføres noget værditab som følge af naboskabet. Omvendt er der således omkring 56 % af ejendommene, der påføres en eller anden form for tab. I figuren er værditabet inddelt i 6 værdiklasser. 8,2 % af ejendommene taber mellem 0 og kr i værdi, 18,6 % af ejendommene taber mellem 25 og kr. i værdi. 17,2 % taber mellem 50 og kr. i værdi. 8,2 % taber mellem 100 og kr., mens 3,7 % svarende til 16 af de 429 ejendomme taber mere end kr. i værdi som følge af naboskabet til vindmølleplaceringen. Det er endvidere meget karakteristisk, at liebhaverejendommene taber betydeligt mere i værdi end gruppen af øvrige ejendomme. Hvor undersøgelsen, som nævnt, viser en meget tydelig sammenhæng mellem værditab og dominans, er det derimod ikke statistisk muligt at vise en entydig sammenhæng mellem værditabet og den vurderede relative gene (fra andre faktorer end vindmølleplaceringen). Det er dog rådgiverens vurdering på baggrund af besigtigelserne, at stor relativ gene fra andre faktorer end vindmølleplaceringen så som boligens nærhed til vej, produktionsanlæg, højspændingsmaster o.lign. har en betydelig indflydelse på vurderingen af værditabet. Flere af de interviewede ejendomsmæglere nævnte også dette forhold (se afsnit 5). Figur 9: Sammenhængen mellem værditab i procent og værditab i kr Værditab KR 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 Værditab pct

20 Det er i den energipolitiske aftale i februar 2008 fastlagt, at ejendomme i fremtiden har krav på erstatning, når værditabet som følge af opstilling af nye vindmøller udgør mindst 1 % af ejendommens (salgs)værdi. Det er derfor interessant at analysere, hvad denne minimumsgrænse på baggrund af undersøgelsen kan forventes at betyde i praksis. Figur 9 viser sammenhængen mellem værditabet i procent og værditabet i kr. Det fremgår tydeligt, at 1 % grænsen har stor betydning for, hvornår der skal udbetales erstatning. Som det fremgår af figur 9 svarer 1 % af ejendomsværdien i et tilfælde til kr. (stor svineproduktions landbrug med en samlet værdi på 50 mio. kr.). Den pågældende ejendom vil således kunne påføres et tab på op til kr., uden at det udløser erstatning. Det højeste vurderede værditab i undersøgelsen er kr. svarende til omkring 7 % af ejendommens værdi. I figur 10 er vist en fordeling af værditabet i procentklasser (0-1 %, 1-2 % og mere end 2 %) og fordelt på de 12 kommuner. Det fremgår, at 55,5 % af alle ejendomme i undersøgelsen taber mindre end 1 procent af ejendomsværdien som følge af vindmølleplaceringen og derfor ikke ville være berettiget til en erstatning under den nye erstatningsordning. 8,2 % af alle ejendomme taber 1-2 procent af ejendomsværdien, mens 36,4 % af ejendommene taber mere end 2 procent af ejendomsværdien. Det ses, at der er en betydelig variation i mellem de undersøgte kommuner. I Slagelse Kommune påføres omkring 91 % af ejendommene således et værditab mindre end 1 %, mens det i Langeland Kommune kun er tilfældet for omkring 24 % af ejendommene. VærditabsProcentKlasse Total 0-1 pct 1-2 pct >= 2 pct Fordeling af ejendomme i pct Valid N Række % Valid N Række % Valid N Række % Valid N Række % Kommune Slagelse N=32 91,4% N=3 8,6% N=35 100,0% Lolland N=10 38,5% N=16 61,5% N=26 100,0% Langeland N=9 23,7% N=4 10,5% N=25 65,8% N=38 100,0% Tønder N=17 47,2% N=3 8,3% N=16 44,4% N=36 100,0% Varde N=28 70,0% N=2 5,0% N=10 25,0% N=40 100,0% Aabenraa N=25 65,8% N=3 7,9% N=10 26,3% N=38 100,0% Kolding N=32 80,0% N=3 7,5% N=5 12,5% N=40 100,0% Ringkøbing-Skjern N=23 67,6% N=2 5,9% N=9 26,5% N=34 100,0% Morsø N=15 51,7% N=14 48,3% N=29 100,0% Skive N=17 48,6% N=5 14,3% N=13 37,1% N=35 100,0% Aalborg N=16 42,1% N=6 15,8% N=16 42,1% N=38 100,0% Hjørring N=14 35,0% N=7 17,5% N=19 47,5% N=40 100,0% Total N=238 55,5% N=35 8,2% N=156 36,4% N= ,0% Figur 10: Værditabsklasser fordelt på de 12 kommuner. 4.4 Betydning af afstand fra bolig til vindmølleplacering Det er karakteristisk, at der i undersøgelsen ikke er nogen entydig sammenhæng mellem værditabet og afstanden fra ejendommens bolig til vindmølleplaceringen. Afstanden er i undersøgelsen opgjort fra boligen til nærmeste vindmølle (hvor der er tale om en klynge). Afstanden er beregnet på baggrund af koordinaterne for henholdsvis bolig og vindmølle. 20/28

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia Om oplægget Tak for invitationen Taler gerne for alle interessenter Oplægsholderen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre.

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 16, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

21. januar 2013 LBA/HKU

21. januar 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 40, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Dalsmarkvej 39, 9800 Hjørring som følge af opstilling af vindmøller ved Gårestrup i henhold til lokalplan nr. 900.8111-L11 for Hjørring

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Gl. Aalborgvej 12, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller Jan Kloster Staunstrup Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Undersøgelsens metoder... 4 Baggrund for

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 30, Hjardemål, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

20. februar 2012 ARØ/JLI

20. februar 2012 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Tornbyvej 6, 3700 Rønne som følge af opstilling af vindmøller ved Tornbygård i henhold til lokalplan nr. 048 for Bornholms Regionskommune sagsnr.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere