Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Rekvirent. Rådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Rekvirent. Rådgiver"

Transkript

1 Rekvirent Energistyrelsen Energiforsyningsområdet Amaliegade København K Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Sag Projektleder Morten Hartvigsen Kvalitetssikring Mette Danielsen Revisionsnr. 0 Godkendt af Lars Sloth Udgivet Energistyrelsen Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller 1/28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund Energipolitisk aftale Gennemførelse af pilotprojekt Projekt indhold og tidsplan Bemanding af opgaven Udpegning af ejendommene og indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere (1. fase) Valg af kommuner Udpegning af mølleplaceringer Udvælgelse af ejendomme Indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere Indsamling af data og planlægning af besigtigelserne Besigtigelse af boligerne (2. fase) Indledning Dataindsamlingsskema Den praktiske gennemførelse af besigtigelserne Liebhaverejendomme Vurdering af dominans og relativ gene Vurdering af ejendommenes værdi med og uden vindmølle(er) Analyse af de indsamlede data (3. fase) Indledning Statistisk analyse metode Hovedresultater af undersøgelsen Betydning af afstand fra bolig til vindmølleplacering Støjforhold Betydning af antallet af møller Ejendomsmæglernes generelle vurderinger af vindmøllers betydning for værdien af naboejendomme Indledning og metode Analyse af de gennemførte interviews Konklusion og anbefalinger /28

3 1 Indledning og baggrund Orbicon A/S har den 24. april 2008 indgået kontrakt med Energistyrelsen om gennemførelse af Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer til vindmøller. Nærværende rapport afrapporterer det gennemførte projekt. 1.1 Energipolitisk aftale Baggrunden for projektet er, at Regeringen den 21. februar 2008 har indgået en energipolitisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Lovgivningen om vedvarende energi samles i en særlig lov (VE-lov). VE-loven forudsættes at træde i kraft den 1. januar Lovudkast forventes sendt i høring inden sommerferien VE-loven vil i henhold til den energipolitiske aftale omfatte: Nationale mål for samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, Erstatningsordning for naboejendomme til nye vindmøller, En garantifond, Model for lokalt medejerskab. Miljøministeren har i april 2008 indgået aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om, at kommunerne tilvejebringer Det endelige plangrundlag for 350 MW landvindmøller inden udgangen af 2008 som en udmøntning af udskiftningsordningen fra 2004 Planlægning for yderligere 75 MW landvindmøller i hvert af årene 2010 og Som nævnt betyder det energipolitiske forlig, at der gennemføres en erstatningsordning, der sikrer naboer til nye vindmøller erstatning for tab af ejendommens værdi pga. vindmølleopstillingen. Den politiske aftale konkretiserer ordningen således: Erstatningen skal betales af vindmølle ejeren i forbindelse med opstilling af møllen, Erstatningsansvaret baseres på almindelige erstatningsretlige principper, herunder en konkret, individuel vurdering af værditabet på berørte ejendomme, Erstatningen bortfalder, hvis beløbet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, Det forventede erstatningsomfang skal kunne opgøres i forbindelse med planlægningen af vindmølleopstillingen. 1.2 Gennemførelse af pilotprojekt For at skabe et hurtigt overblik over det forventede erstatningsniveau har Energistyrelsen besluttet at gennemføre Pilotprojekt til vurdering af muligt værditab for naboer. Orbicon A/S har i perioden 24. april 20. juni 2008 udført projektet under en SKI-kontrakt (Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S). Opgaven er beskrevet i Energistyrelsens notat af 26. marts /28

4 1.3 Projekt indhold og tidsplan Pilotprojektet er i henhold til kontrakten mellem Energistyrelsen og Orbicon A/S gennemført i tre faser med følgende indhold og tidsplan: 1. fase: 24. april 9. maj 2008: Udpegning af ejendommene og aftaler med ejendomsmæglerne Der udvælges 12 kommuner fra listen i ovennævnte notat fra Energistyrelsen. I hver kommune udpeges 3-5 eksisterende vindmølleplaceringer (med både enkeltstående møller og møller i klynger (3-5 møller) med relativt store møller (over 500 kw). I nærheden af de udpegede møller (i en afstand af op til 20 gange møllehøjden) udtages stikprøvevis en række typiske ejendomme (5-10 for hver mølleudpegning). Samlet udpeges i hver kommune ejendomme. For hver af de udvalgte ejendomme udtrækkes fra den Offentlige Informations Server (www.ois.dk) oplysninger om boligernes størrelse, opførelsesår, grundstørrelse (data fra BBR-registret) samt vurderingsoplysninger (seneste ejendomsvurderingsoplysninger). Der indgås aftale med ejendomsmæglere, der er lokalt dominerende i de pågældende områder, om besigtigelse af de udvalgte ejendomme (fra nærmeste offentlige vej) og skøn over forventet afslag i salgsprisen som følge af møllen. I praksis vil mægleren blive bedt om at vurdere salgsprisen med og uden vindmølle. 2. fase: 9. maj 30. maj 2008: Besigtigelse af boligerne Rådgiveren fremsender til ejendomsmæglerne de udtrukne oplysninger for de udvalgte ejendomme. Rådgiveren besigtiger sammen med ejendomsmæglerne de udpegede boliger og deltager i vurdering af boligernes salgspris med og uden vindmøller (der afsættes én arbejdsdag til vurderingen pr. kommune). Ved besigtigelsen inddeles ejendommene i tre kategorier: 1) parcelhus / fritliggende bolig, 2) fritids-/deltidslandbrugsejendom og 3) landbrugsejendom med produktion. Rådgiveren interviewer ejendomsmægleren om erfaringer med salg af ejendomme i nærheden af vindmøller. 3. fase: 30. maj 20. juni 2008: Analyse af de indsamlede skøn over forventede afslag i salgspriserne og afsluttende rapport De indsamlede forventede værditab sammenlignes og analyseres med udgangspunkt i: - ejendomstype - liebhaveri - afstand til møllen - dominansforhold - andre gener - møller i klynger eller enkeltstående - Der gennemføres statistisk variansanalyse med udgangspunkt i ovennævnte forhold Der udarbejdes en afsluttende rapport, der beskriver: - Udpegning af ejendommene (1. fase) - Kortbilag over udpegede vindmøller og udvalgte ejendomme - Besigtigelse (metode - 2. fase) 4/28

5 - Analyse, sammenligninger og konklusioner 1.4 Bemanding af opgaven Opgaven er blevet udført af Orbicon A/S med følgende nøglemedarbejdere: Projektleder: Sektionsleder Morten Hartvigsen Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Stor erfaring som projektleder på større naturgenopretnings- og infrastrukturprojekter, både i Danmark og internationalt. Herunder især erfaring med værdifastsættelse af fastejendom (bygninger og jord), ekspropriationserstatninger- og proces. John Pedersen Har som biolog og statistiker mere end 20 års erfaring i avanceret analyse af bl.a. miljødata, heraf specielt data fra biologiske undersøgelser, samt fra udvikling og vedligeholdelse af miljødatabaser. Landinspektør Jan Nymark Thaysen Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Erfaring som projektleder på større naturgenopretnings- og infrastrukturprojekter. Erfaring med værdifastsættelse af fastejendom (bygninger og jord). Landinspektør Anne Schelde Damgaard Uddannet landinspektør i års professionel erfaring. Erfaring med sagsbehandling, omsætning af fast ejendom og GIS analyser. Fritidslandbrug med klynge af vindmøller i baggrunden. 5/28

6 2 Udpegning af ejendommene og indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere (1. fase) 2.1 Valg af kommuner Det var indledningsvis rådgiverens opgave at udvælge 12 kommuner til besigtigelserne fra den liste på 19 kommuner, der fremgår af Energistyrelsens notat af 26. marts De 19 kommuner på denne bruttoliste er kommuner i Danmark med mange relativt store vindmøller (over 500 kw). De 12 kommuner er søgt valgt først og fremmest blandt de kommuner med de fleste og største vindmøller. Der er tillige tilstræbt en geografisk spredning over hele landet. Fra Energistyrelsens informationssystem EnergiData (Stamdataregister for vindmøller), er fremskaffet data for alle vindmøller over 500 kw i de 19 kommuner. Opgaven var i hver kommune at vælge både enkeltstående møller og møller i klynger. Der er således set bort fra egentlige mølleparker. Ønsket om at vælge både enkeltstående møller og møller i klynger i hver kommune bevirkede, at flere kommuner med mange møller blev valgt fra, f.eks. Jammerbugt Kommune, da møllerne i denne kommune kun er placeret i klynger og parker. Der blev også set bort fra enkeltstående møller, der stod meget tæt på en eller flere mindre møller (under 500 kw), da det ved besigtigelserne ville have været praktisk umuligt at adskille generne fra de to typer møller. Da kommunerne uden enkeltstående møller over 500 kw var sorteret fra, var der 13 tilbage på listen. De 12 valgte kommuner er: 1. Skive 2. Morsø 3. Lolland 4. Langeland 5. Hjørring 6. Kolding 7. Aabenraa 8. Tønder 9. Slagelse 10. Aalborg 11. Varde 12. Ringkøbing-Skjern 2.2 Udpegning af mølleplaceringer Opgaven var, jf. Energistyrelsens notat af 26. marts 2008, at udvælge 3-5 vindmølleplaceringer i hver af de 12 kommuner. I praksis har det været tilstræbt af rådgiveren at udvælge 4 mølleplaceringer i hver kommune. Før udpegningen af mølleplaceringer er der udarbejdet et kort over vindmøller i de udvalgte kommuner (enkeltstående eller klynger af møller på mindst 500 kw). Figur 1 viser et udsnit af kortet for Skive Kommune. Kort over mølleplaceringer i alle 12 kommuner er medtaget som kortbilag Der er beregnet et undersøgelsesområde for hver vindmølleplacering i kommunen, der er defineret som en cirkel med en radius på 20 gange møllens navhøjde, jf. førnævnte notat fra Energistyrelsen. 6/28

7 Figur 1: kort over alle vindmølleplaceringer (over 500 kw) i Skive Kommune. Kortene er udarbejdet i GIS-programmet MAPINFO. Data fra Energistyrelsens informationssystem EnergiData (Stamdataregister for vindmøller), bl.a. koordinater for mølleplaceringerne, er lagt ind på Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kortværk i 1: Det var i enkelte tilfælde nødvendigt at ændre kortprojektionen for vindmøller, hvor koordinatdata fra Stamregistret ikke var korrekte. 7/28

8 Opgaven var, som beskrevet i afsnit 2.2, i hver kommune at udvælge mølleplaceringer med både enkeltstående og møller i klynge. Rådgiveren har i den forbindelse valgt at definere en klynge af vindmøller som bestående af 2-5 møller. Det har som nævnt været tilstræbt at udvælge 4 mølleplaceringer i hver kommune. Det har ligeledes været tilstræbt at sikre en vis geografisk spredning indenfor kommunen. Som beskrevet i afsnit 2.2 har det været vanskeligt i nogle kommuner at finde store enkeltstående møller, der ikke står tæt på en eller flere mindre møller. Det har ofte kun været muligt at finde én stor enkeltstående mølle i de 12 kommuner. Det var yderligere et kriterium, at der skulle være mindst 10 ejendomme med boliger indenfor den beregnede radius på 20 gange møllens navhøjde (undersøgelsesområdet). Det var vanskeligt i enkelte kommuner, mest i Tønder. Efter en foreløbig udvælgelse af vindmølleplaceringer er undersøgelsesområderne blevet sammenholdt med det digitale vindmøllekort fra Energidata for at sikre, at der ikke stod mindre møller (under 500 kw) indenfor eller umiddelbart udenfor området. Sådanne møller kunne have gjort det vanskeligt under besigtigelserne at skelne betydningen af de undersøgte vindmøller fra betydningen fra de mindre møller. Der er i alt udvalgt 48 vindmølleplaceringer i de 12 kommuner. Der henvises til kortbilagene Udvælgelse af ejendomme Det bemærkes indledningsvis, at det er den samlede faste ejendom, der er undersøgelsens genstand. Det er således ikke boligens tab som følge af vindmølleplaceringer, der undersøges, men ejendommens tab. Herved er undersøgelsen helt i overensstemmelse med dansk ekspropriationsret. I praksis har det stor betydning i forhold til den politiske aftale om, at det er værditab på mindst 1 % af ejendommens værdi, der er grænsen for, hvornår der skal ydes erstatning. I ejendommens værdi undgår udover boligens værdi også værdien af ejendommens jordtilliggende og produktionsbygninger mv. Omkring hver vindmølleplacering er der søgt udvalgt 10 ejendomme til besigtigelse. Opgaven var fra rekvirentens side, at ejendommene skulle udvælges stikprøvevis. Rådgiveren har dog ved udvælgelsen tilstræbt at vælge ejendomme fra alle de tre ejendomstyper, der efterfølgende er blevet analyseret på: Produktionslandbrug (mindst 30 ha) Fritids- / deltidslandbrug (2-29,99 ha) Parcelhus / fritliggende bolig (0-1,99 ha) Det digitale vindmøllekort fra Energidata indeholder også oplysninger om ejendomstyper (parcelhus, landbrugsejendom, sommerhus etc). Dette kortværk i samspil med Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kortværk i 1: har været anvendt i forbindelse med udvælgelse af ejendomme. 8/28

9 Ud over at udvælge ejendomme bredt indenfor de tre ejendomskategorier blev det tilstræbt at vælge ejendomme med forskellige afstande til vindmøllen og med forskellig geografisk placering hele vejen rundt om møllen. Der er i de 12 kommuner i alt udvalgt og efterfølgende besigtiget 429 ejendomme. For ejendomme med flere tilhørende bygninger er kun de bygninger medtaget, som ligger indenfor 20 gange navhøjde af de udvalgte møller. De pågældende ejendommes værditab er vurderet for ejendommen som helhed, mens beregnede data, såsom afstand til nærmeste mølle, er beregnet som gennemsnit af værdierne til hver enkelt bygning. For hver udvalgt vindmølleplacering blev der udarbejdet et kortbilag med boligerne på de udvalgte ejendomme markeret med en cirkel. Kortbilagene er efterfølgende blevet anvendt ved besigtigelserne. Alle kortbilag er medtaget i rapporten som kortbilag Et af kortbilagene er yderligere medtaget som figur 2 i nærværende rapport. Figur 2: Kort over vindmølleplacering og de udvalgte ejendomme i et af de fire områder i Skive Kommune. 2.4 Indgåelse af aftaler med ejendomsmæglere En lokalt dominerende ejendomsmægler i hver kommune er udvalgt, dels ud fra rådgiverens kendskab til lokale ejendomsmæglere fra andre projekter, dels på baggrund af en søgning på internettet. Rådgiveren har søgt at indgå aftaler om besigtigelse med ejendomsmæglere, der har en bred erfaring med salg af alle typer ejendomme i landområderne, hvor vindmøllerne typisk er placeret. I nogle kommuner var det vanskeligt at finde lokale ejendomsmæglere, der havde bred erfaring med salg af både parcelhuse og produktionslandbrug. Som en konsekvens heraf har nogle af ejendomsmæglerne dækket to kommuner. Rådgiveren har derefter indgået aftale med ejendomsmæglerne om deres medvirken til besigtigelse af ejendomme. Der er af Energistyrelsen i forbindelse med udbuddet af projektet afsat én ar- 9/28

10 Kommune Skive Morsø Lolland Langeland Hjørring Kolding Aabenraa Tønder Slagelse Aalborg Varde Ringkøbing-Skjern Ejendomsmægler EDC Poulsen & Vester, Skive EDC Poulsen & Vester, Skive Nybolig Johnny Rasmussen, Nakskov EDC BestZeller Langeland, Rudkøbing Evald Borup, Aalborg EDC Østergaard-Christensen, Christiansfeld Nybolig Landbrug, Tønder Nybolig Landbrug, Tønder Gunnar Jensen, Næstved Evald Borup, Aalborg Estate mæglerne Svend Haslund, Varde Estate mæglerne Svend Haslund, Varde Figur 3: Ejendomsmæglere, der har medvirket i projektet. bejdsdag til besigtigelserne i hver kommune. De ejendomsmæglere, der har medvirket i projektet, fremgår af figur Indsamling af data og planlægning af besigtigelserne Efter udvælgelse af ejendommene til besigtigelse er der hentet en række forskellige registerdata om den enkelte ejendom fra Den Offentlige Informationsserver (OIS), der er tilgængelig via Der er tale om bygnings- og bolig data fra BBR-registret, data fra matrikelregistret, data om den offentlige ejendomsvurdering (SVUR) og ejendomsskatteoplysninger fra ESR-registret. Udskrifterne for de enkelte ejendomme er sammen med ovennævnte kortbilag sendt til ejendomsmæglerne forud for besigtigelserne. Rådgiveren har planlagt besigtigelserne ved på forhånd at fastlægge rækkefølgen af mølleplaceringer og af besigtigelsen af de enkelte ejendomme. Fritidslandbrug med mølle i baggrunden. 10/28

11 3 Besigtigelse af boligerne (2. fase) 3.1 Indledning De udvalgte ejendomme omkring de 48 vindmølleplaceringer er af rådgiveren sammen med de lokale ejendomsmæglere besigtiget i perioden 14. maj 3. juni Der har, som nævnt, været afsat én dag til besigtigelserne i hver kommune. Der er i alt besigtiget 429 ejendomme. 3.2 Dataindsamlingsskema Rådgiveren har udarbejdet et dataindsamlingsskema til brug ved besigtigelserne af de enkelte ejendomme (se bilag 1). De indsamlede register data var udfyldt forud for besigtigelsen. I forbindelse med besigtigelserne har den lokale ejendomsmægler sammen med rådgiveren vurderet følgende forhold omkring hver enkelt ejendom (se bilag 1): Er det en liebhaverejendom (ja eller nej)? Møllens dominans i forhold til ejendommens bolig på en skala fra 0 5, hvor ingen dominans = 0 og meget stor dominans = 5. Relativ gene: Gener fra andre kilder end vindmøllen (f.eks. vej, produktionsanlæg, højspændingsmast o.lign.) på en skala fra 0 til 5, hvor 0 er stor relativ gene fra andre kilder end møllen og 5 er ingen relativ gene fra andre kilder (det er ved besigtigelsen noteret, hvilke gener der er tale om). Ejendommens salgsværdi uden mølle(r) i kr. Ejendommens salgsværdi med mølle(r). Værditabet på ejendommen som følge af naboskab til vindmøllen/erne er herefter beregnet i kr. og i procent. 3.3 Den praktiske gennemførelse af besigtigelserne Det har været opgaven at vurdere salgsværdien af den enkelte ejendom fra nærmeste offentlige vej, jf. Energistyrelsens notat af 26. marts 2008, og med udgangspunkt i de indhentede registerdata om boligareal, grundstørrelse, offentlig ejendomsværdi mv. Det er klart, at der med den valgte metode, hvor ejendommene alene besigtiges fra nærmeste offentlige vej, påføres vurderingen af ejendommens salgspris med og uden vindmølle(r) en betydelig usikkerhed. Vurderingerne tager derfor ikke højde for væsentlige forhold som indvendig modernisering og vedligeholdelsesgrad mv. Det kan ligeledes i nogle tilfælde være svært at vurdere møllens dominans i forhold til boligen på ejendommen, når man ikke kan stå i haven eller f.eks. i stuen. Det er imidlertid rådgiverens vurdering, at metoden godt kan forsvares i forbindelse med pilotprojektet, fordi det er værditabet som følge af vindmøller og ikke i sig selv ejendommens værdi, der har interesse. Det store antal ejendomme i undersøgelsen vil ligeledes være med til at udjævne usikkerheden på grund af manglende indvendig besigtigelse af boligerne på ejendommene. De forhold, der er vurderet på den enkelte ejendom, er naturligvis subjektive. Der vil således være en vis forskel i, hvordan de lokale ejendomsmæglere har vægtet de forskellige forhold, herunder også betydningen af vindmøller både generelt og på de konkrete ejendomme. Der er i undersøgelsen søgt kompenseret herfor ved at tre konsulenter fra rådgiveren har deltaget i alle besigtigelserne, og ved at det samme dataindsamlingsskema (se bilag 1) og materiale har været anvendt ved alle besigtigelser. Derudover har rådgiveren ved be- 11/28

12 gyndelsen af hver besigtigelsesdag grundigt instrueret ejendomsmægleren i, hvordan vurderingerne gennemføres. De forskelle i vurderingspraksis ejendomsmæglerne imellem, som der selv efter disse modforanstaltninger stadig måtte kunne spores i datamaterialet, betragtes i denne undersøgelse som en del af den variation, man i praksis vil opleve. På grund af det begrænsede talmateriale er det ikke muligt at analysere for f.eks. regionale forskelle. Den øgede variation er med til at sikre, at de konklusioner, som undersøgelsen munder ud i, er så meget desto mere robuste og vil som gennemsnitsbetragtninger gælde for hele landet. Der var udvalgt 48 vindmølleplaceringer til undersøgelsen (4 i hver af de 12 kommuner). Det viste sig imidlertid under besigtigelserne, at der ved to af de udvalgte vindmølleplaceringer ikke fandtes møller opstillet på lokaliteten. Disse to mølleplaceringer og de omkringliggende ejendomme er derfor taget ud af undersøgelsen. Årsagen til at møllerne ikke fandtes i marken på trods af, at de fremgår af Stamdata registret for vindmøller, er ikke nærmere klarlagt. Det antages, at møllerne enten ikke er opstillet endnu, er taget ned, eller at der er tale om en grov fejl i koordinaterne for møllerne i registret. Der er således, som nævnt, undersøgt ejendomme omkring 46 vindmølleplaceringer. 3.4 Liebhaverejendomme Det er ved hver af de besigtigede ejendomme vurderet, hvorvidt der er tale om en liebhaverejendom. Der er naturligvis tale om et subjektivt skøn, der er foretaget på baggrund af ejendommens fremtræden (udseende, beliggenhed mv.) og ejendomsmæglernes lokalkendskab. 3.5 Vurdering af dominans og relativ gene Den danske ekspropriationspraksis opererer med begrebet dominans. Der er således en række lands- og højesteretsdomme, der fastslår, at naboer ved etablering af større tekniske anlæg som f.eks. vejdæmninger, master, højspænding og også vindmøller, har ret til erstatning for tab af ejendommens salgsværdi. Det har derfor for rådgiveren været naturligt at inddrage vurdering af vindmøllernes dominans i forbindelse med undersøgelsen. Det er i praksis sket ved, som beskrevet i afsnit 3.2, at ejendomsmægleren og rådgiveren ved besigtigelsen har vurderet den konkrete dominans på en skala fra 0 5, hvor 0 svarer til ingen dominans og 5 svarer til en meget voldsom dominans. En lang række faktorer har betydning for vurderingen af dominans. Afstanden mellem boligen og mølle er naturligvis af stor betydning. Af mindst lige så stor betydning er imidlertid, hvordan boligen vender i forhold til vindmøllen. Genen er naturligvis meget større, hvis man har en åben udsigt fra f.eks. boligens facade (stuevinduer mv.) og terrasse, altså der hvor man opholder sig mest, end hvis det er boligens gavl, der vender mod møllen. Endnu mindre gene og dermed dominans bliver der tale om, hvis der er drifts- eller garagebygninger mellem bolig og mølle. På tilsvarende vis har beplantning, landskab og terræn stor betydning for dominansen. Møllens dominans vil naturligvis være større, hvis møllen står frit på en bakketop, end hvis den er helt eller delvis skjult bag en bakke eller skov. Beplantning i umiddelbar nærhed af boligen har også afgørende betydning for dominansen. En have med store træer og kraftig beplantning kan i nogle tilfælde helt sløre møllen, så den kun er meget lidt synlig (og dermed meget lidt dominerende). 12/28

13 Der er i undersøgelsen i sammenhæng med vurdering af dominans også foretaget en vurdering af den relative gene, der er et udtryk for gener på ejendommen fra andre kilder end vindmøllen. Det kan således have stor betydning for vurderingen af, om vindmøllen påfører ejendommen et tab, at der allerede er andre forhold, der generer ejendommen, og dermed giver ejendommen en bestemt karakter. Hvis ejendommens bolig i forvejen er nabo til en trafikeret vej eller omgivet af produktionsanlæg (siloer, gyllebeholdere og staldanlæg) på en landbrugsejendom, så vil det forholdsvis betyde mindre, at der også er en vindmølle, end hvis boligen ligger ugenert. Det er betydningen af disse andre gener i forhold til vindmøllen, der er vurderet. Den relative gene er derfor vurderet på en skala fra 0 5, hvor 0 indikerer, at der er meget store gener fra andre kilder, og 5 indikerer, at der ikke er andre gener. Eksempel på ejendom med meget stor dominans fra mast (ikke med i undersøgelsen). 13/28

14 Som ved vurdering af dominansen er der ved vurdering af den relative gene søgt kompenseret for subjektiviteten i ejendomsmæglernes vurderinger ved, at rådgiverens konsulenter har deltaget i alle besigtigelser og vurderinger. 3.6 Vurdering af ejendommenes værdi med og uden vindmølle(er) Endelig er der af den lokale ejendomsmægler og rådgiveren ved besigtigelserne foretaget en vurdering af ejendommenes salgsværdi med og uden vindmølle(r). Ved vurderingen af salgsprisen er anvendt alle de tilgængelige oplysninger om ejendommen, både registerdata og indtrykkene fra besigtigelsen. Af særlig betydning for vurderingerne har været: Ejendommens grundareal, Boligareal, Offentlig ejendomsværdi i 2007, Vurdering af liebhaveri, Vurdering af dominans, Vurdering af relativ gene, Ejendomsmæglernes lokalkendskab, Rådgiverens generelle kendskab til værdifastsættelse af landbrugsjordog ejendomme. 14/28

15 4 Analyse af de indsamlede data (3. fase) 4.1 Indledning De indsamlede data, dels registerdata og dels fra besigtigelserne, er i projektets 3. fase analyseret. I det følgende er beskrevet den statiske metode, der er anvendt til analysen og analysens resultater. 4.2 Statistisk analyse metode Der er i forbindelse med projektet gennemført en række statistiske variansanalyser. Med udgangspunkt i det primære mål for de undersøgte ejendommes værditab, værditab i kroner, er der som denne rapports hovedanalyse blevet opbygget et Klassifikationstræ, hvor rækken af forklarende faktorer har bidraget til en opdeling af de undersøgte ejendomme i så mange grupper som muligt under den betingelse, at disse grupper skal adskille sig statistisk signifikant fra hinanden. Den signifikante adskillelse er vurderet på 5 % s niveau. Som vækstmetode i klassifikationsanalysen er anvendt en CHAID, Chi-squared Automatic Interaction Detection. Metodikken er, at for hvert trin (= niveau i træet) vælger CHAID den uafhængige, forklarende faktor, som har den bedste sammenhæng med den afhængige variabel, i dette tilfælde værditabet i kr. Forskellige kategorier af den udvalgte faktor bliver eventuelt slået sammen, hvis de ikke adskiller sig signifikant fra hinanden m.h.t. værditab. Til vurdering af, hvilke niveauer der evt. skal slås sammen, er Bonferroni-metoden blevet anvendt. Det resulterende klassifikationstræ kan direkte anvendes til at vurdere værditabet for en given ejendom. Analysen har udpeget de faktorer, som er relevante at kende til for at kunne indplacere den givne ejendom i den korrekte gruppe. Det gennemsnitlige værditab kan herefter direkte aflæses for denne gruppe. Som en del af denne undersøgelses kvalitetssikring, er klassifikationstræet blevet underkastet en afprøvning for træets robusthed (validering). 70 procent af undersøgelsens ejendomme er blevet tilfældigt udvalgt og har dannet et klassifikationstræ stort set magen til det, som dannes ved brug af alle ejendomme. De klassifikationsregler, som dette træ giver anledning til, er derefter blevet anvendt på de sidste 30 procent af ejendommene til at inddele disse i de samme grupper. Gruppernes gennemsnitlige værditab baseret på de 30 procent kan herigennem sammenlignes med det forudsagte værditab af de 70 procent af ejendommene. Valideringen viste, at værditabet for de 30 % af ejendommene i gennemsnit var i overensstemmelse med det forudsagte på baggrund af de 70 %. Hvor der er foretaget vurderinger af sammenhængen mellem 2 variable, er den udregnet som Pearsons korrellationskoefficient, hvor signifikansen er vurderet dobbeltsidigt på 5 % s niveau. Alle analyser, tabuleringer og grafiske fremstillinger er foretaget med statistikværktøjet SPSS. 4.3 Hovedresultater af undersøgelsen Antallet af undersøgte ejendomme i de enkelte kommuner fordelt på de tre ejendomstyper fremgår af figur 4. Figur 5 viser det samme, men opgjort i procent. Det fremgår, at der er en vis variation i, hvordan ejendommene fordeler sig på ejendomstyper i mellem kommunerne. Definitionen på de forskellige ejendomstyper fremgår af afsnit 2.4. Samlet set er omkring 27 % af ejen- 15/28

16 dommene betegnet som produktionslandbrug, 22 % som fritids- og deltidslandbrug og 51 % som parcelhuse / fritliggende bolig. Antal undersøgte ejendomme Kommune Slagelse Lolland Langeland Tønder Varde Aabenraa Kolding Ringkøbing-Skjern Morsø Skive Aalborg Hjørring Total Produktionsla ndbrug 27 af de 429 besigtigede og vurderede ejendomme er blevet vurderet som liebhaverejendomme (se figur 6). Det svarer til 6,3 % af de undersøgte ejendomme. Ejendomstype Fritids- /deltidslandbr ug Parcelhus Total Figur 4: Undersøgte ejendomme i de 12 kommuner fordelt på ejendomstyper. Ejendomstype Total Fritids- Fordeling af ejendomme i pct Produktionsla ndbrug Række % /deltidslandbr ug Række % Parcelhus Række % Række % Kommune Slagelse 20,0% 17,1% 62,9% 100,0% Lolland 15,4% 11,5% 73,1% 100,0% Langeland 31,6% 26,3% 42,1% 100,0% Tønder 27,8% 22,2% 50,0% 100,0% Varde 35,0% 25,0% 40,0% 100,0% Aabenraa 21,1% 21,1% 57,9% 100,0% Kolding 30,0% 20,0% 50,0% 100,0% Ringkøbing-Skjern 23,5% 20,6% 55,9% 100,0% Morsø 24,1% 27,6% 48,3% 100,0% Skive 37,1% 8,6% 54,3% 100,0% Aalborg 26,3% 50,0% 23,7% 100,0% Hjørring 22,5% 12,5% 65,0% 100,0% Total 26,6% 22,1% 51,3% 100,0% Figur 5: Undersøgte ejendomme i de 12 kommuner fordelt på ejendomstyper (opgjort i procent). 16/28

17 Antal undersøgte ejendomme Liebhaveri J N Total Produktionsla ndbrug Ejendomstype Fritids- /deltidslandbr ug Figur 6: Andelen af liebhaverejendomme i undersøgelsen Parcelhus Total Værditabet kan opgøres i kr. eller som en procentdel af ejendomsværdien. I analysesammenhæng er det vigtigt, at den variabel der analyseres på i den statiske analyse, ikke på forhånd påføres en skævhed, som intet har med selve værditabet at gøre, men som i analysen vil påvirke analysens resultater. Analysen er gennemført med værditabet målt i kr. som analysevariabel, da værditabet målt i procent i høj grad vil være korreleret med ejendomsværdien (som jo indgår i nævneren ved udregning af procenten). Værditabet i kr. er sammen med de variable i den statiske analyse (se afsnit 4.2) blevet anvendt til at opstille et klassifikationstræ. Med værditabet som den afhængige variable og de øvrige som uafhængige, forklarende variable, løbes en procedure igennem, hvor forklarende faktorer gradvist udvælges som de bedst forklarende af den foreliggende variation i værditabet. Proceduren er gennemløbet hierarkisk, indtil visse forudbestemte kriterier er mødt. Figur 7 viser det såkaldte klassifikationstræ på baggrund af den udførte statiske analyse. Hovedtendenserne i analysen fremgår af figuren. Udgangspunktet for analysen er naturligvis data for de 429 ejendomme (gruppe 0). Det gennemsnitlige værditab for alle undersøgte ejendomme er kr. Standardafvigelsen, der er et udtryk for variationen i værditab blandt gruppens ejendomme, er beregnet til knap kr. Af figur 8 fremgår, at 189 af de undersøgte ejendomme svarende til 44,1 % ikke er vurderet til at tabe i værdi pga. grund af vindmølleplaceringen. Det ses endvidere af figur 7, at det er den vurderede dominans, der er den styrende variabel i analysen. Ejendommene fordeler sig i tre grupper med henholdsvis domanans 0-1, dominans 2-3 og dominans 4-5. I gruppe 1 med den laveste dominans, er værditabet i gennemsnit vurderet til kr., i gruppe 2 (middel dominans) til i gennemsnit kr, og i gruppe 3 (høj dominans) til i gennemsnit kr. Det kan således konkluderes, at vindmøllens dominans er meget betydende for det værditab, der vil blive påført ejendommene. I andet led viser den statiske analyse, jf. figur 7, at det er forskellige variable, der er styrende for de tre grupper. I gruppen af ejendomme med meget høj dominans (gruppe 3) er der signifikant forskel på værditabet, alt efter om der er tale om en liebhaverejendom eller ej. Liebhaverejendomme i denne gruppe taber således i gennemsnit kr. i værdi, mens øvrige ejendomme i gruppen taber kr. Det kan således konstateres, at de ejendomme i undersøgelsen, der har størst værditab som følge af vindmølleplaceringen er liebhaverejendomme, hvor dominansen er størst. Det stemmer meget godt med de antagelser, man kunne have på forhånd. 17/28

18 Figur 7: Klassifikationstræ på baggrund af den statiske analyse. I gruppe 1 er det dominansen, der er den styrende variabel. Alle ejendomme med en dominans vurderet til 0 (ingen dominans) har ligeledes et værditab på 0 kr. For ejendomme med en lav dominans på 1 er det gennemsnitlige værditab også beskedent, nemlig kr. I gruppe 2 med dominans 2-3 er det ejendomstypen, der er den styrende variabel. Det gennemsnitlige værditab for landbrugsejendomme (både produktionslandbrug og fritids- og deltidslandbrug) er næsten dobbelt så højt som det gennemsnitlige værditab for parcelhuse / fritliggende boliger ( kr. mod kr.). Det skyldes sandsynligvis, at de ejendomme, der har så stort et jordtilliggende, at de kan anvendes til dyrehold og andre arealkrævende fritidsinteresser, taber mere i værdi end ejendomme, der alene har bolig med have. Figur 8: Værditab fordelt på ejendomstyper og liebhaveri. 18/28

19 19/28 Denne antagelse understøttes af, at værditabet i kr og ejndommens areal i denne gruppe er signifikant sammenhængende (korrellation på 0,3, P < 0,000), hvilket ikke er tilfældet for datamaterialet som helhed. Figur 8 viser værditabet (både i kr. og i procent) inddelt i forskellige værditabsklasser og fordelt på ejendomstyperne og liebhaveri. Der er som tidligere nævnt omkring 44 % af de undersøgte ejendomme, der ikke påføres noget værditab som følge af naboskabet. Omvendt er der således omkring 56 % af ejendommene, der påføres en eller anden form for tab. I figuren er værditabet inddelt i 6 værdiklasser. 8,2 % af ejendommene taber mellem 0 og kr i værdi, 18,6 % af ejendommene taber mellem 25 og kr. i værdi. 17,2 % taber mellem 50 og kr. i værdi. 8,2 % taber mellem 100 og kr., mens 3,7 % svarende til 16 af de 429 ejendomme taber mere end kr. i værdi som følge af naboskabet til vindmølleplaceringen. Det er endvidere meget karakteristisk, at liebhaverejendommene taber betydeligt mere i værdi end gruppen af øvrige ejendomme. Hvor undersøgelsen, som nævnt, viser en meget tydelig sammenhæng mellem værditab og dominans, er det derimod ikke statistisk muligt at vise en entydig sammenhæng mellem værditabet og den vurderede relative gene (fra andre faktorer end vindmølleplaceringen). Det er dog rådgiverens vurdering på baggrund af besigtigelserne, at stor relativ gene fra andre faktorer end vindmølleplaceringen så som boligens nærhed til vej, produktionsanlæg, højspændingsmaster o.lign. har en betydelig indflydelse på vurderingen af værditabet. Flere af de interviewede ejendomsmæglere nævnte også dette forhold (se afsnit 5). Figur 9: Sammenhængen mellem værditab i procent og værditab i kr Værditab KR 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 Værditab pct

20 Det er i den energipolitiske aftale i februar 2008 fastlagt, at ejendomme i fremtiden har krav på erstatning, når værditabet som følge af opstilling af nye vindmøller udgør mindst 1 % af ejendommens (salgs)værdi. Det er derfor interessant at analysere, hvad denne minimumsgrænse på baggrund af undersøgelsen kan forventes at betyde i praksis. Figur 9 viser sammenhængen mellem værditabet i procent og værditabet i kr. Det fremgår tydeligt, at 1 % grænsen har stor betydning for, hvornår der skal udbetales erstatning. Som det fremgår af figur 9 svarer 1 % af ejendomsværdien i et tilfælde til kr. (stor svineproduktions landbrug med en samlet værdi på 50 mio. kr.). Den pågældende ejendom vil således kunne påføres et tab på op til kr., uden at det udløser erstatning. Det højeste vurderede værditab i undersøgelsen er kr. svarende til omkring 7 % af ejendommens værdi. I figur 10 er vist en fordeling af værditabet i procentklasser (0-1 %, 1-2 % og mere end 2 %) og fordelt på de 12 kommuner. Det fremgår, at 55,5 % af alle ejendomme i undersøgelsen taber mindre end 1 procent af ejendomsværdien som følge af vindmølleplaceringen og derfor ikke ville være berettiget til en erstatning under den nye erstatningsordning. 8,2 % af alle ejendomme taber 1-2 procent af ejendomsværdien, mens 36,4 % af ejendommene taber mere end 2 procent af ejendomsværdien. Det ses, at der er en betydelig variation i mellem de undersøgte kommuner. I Slagelse Kommune påføres omkring 91 % af ejendommene således et værditab mindre end 1 %, mens det i Langeland Kommune kun er tilfældet for omkring 24 % af ejendommene. VærditabsProcentKlasse Total 0-1 pct 1-2 pct >= 2 pct Fordeling af ejendomme i pct Valid N Række % Valid N Række % Valid N Række % Valid N Række % Kommune Slagelse N=32 91,4% N=3 8,6% N=35 100,0% Lolland N=10 38,5% N=16 61,5% N=26 100,0% Langeland N=9 23,7% N=4 10,5% N=25 65,8% N=38 100,0% Tønder N=17 47,2% N=3 8,3% N=16 44,4% N=36 100,0% Varde N=28 70,0% N=2 5,0% N=10 25,0% N=40 100,0% Aabenraa N=25 65,8% N=3 7,9% N=10 26,3% N=38 100,0% Kolding N=32 80,0% N=3 7,5% N=5 12,5% N=40 100,0% Ringkøbing-Skjern N=23 67,6% N=2 5,9% N=9 26,5% N=34 100,0% Morsø N=15 51,7% N=14 48,3% N=29 100,0% Skive N=17 48,6% N=5 14,3% N=13 37,1% N=35 100,0% Aalborg N=16 42,1% N=6 15,8% N=16 42,1% N=38 100,0% Hjørring N=14 35,0% N=7 17,5% N=19 47,5% N=40 100,0% Total N=238 55,5% N=35 8,2% N=156 36,4% N= ,0% Figur 10: Værditabsklasser fordelt på de 12 kommuner. 4.4 Betydning af afstand fra bolig til vindmølleplacering Det er karakteristisk, at der i undersøgelsen ikke er nogen entydig sammenhæng mellem værditabet og afstanden fra ejendommens bolig til vindmølleplaceringen. Afstanden er i undersøgelsen opgjort fra boligen til nærmeste vindmølle (hvor der er tale om en klynge). Afstanden er beregnet på baggrund af koordinaterne for henholdsvis bolig og vindmølle. 20/28

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Metodenotat 14. maj 2014 Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken, som

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Kirsebærvænget, 9620 Aalestrup Brombærvej, 9620 Aalestrup Solbærvej, 9620 Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:...

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Hammervej 2/Nyvangsvej 3, 4160 Herlufmagle

Hammervej 2/Nyvangsvej 3, 4160 Herlufmagle SALGSPROSPEKT Gode håndværkerbygninger med flot beboelse Hammervej 2/Nyvangsvej 3, 4160 Herlufmagle Sag ERH11079 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 2. marts 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig?

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Nedsamling Grønne områder er forskellige og skaber væsentlig forskellig værdi. Vi kan komme med et kvalificeret bud på værdien af de forskellige

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere