VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer"

Transkript

1 VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev Zonestatus Under beskrivelse noteres hvilken zonestatus der gælder for byggeadressen. Du kan finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal. Kræver ansøgningen landzonetilladelse efter planlovens 35, kan sagen ikke STRAKS-behandles. 1.2 Kommuneplan Gå ind på kommunens hjemmeside og indsæt din adresse. Udskriv og vedlæg kopi af rammebestemmelserne for din ejendom. 1.3 Lokalplan/byplanvedtægt Find din lokalplan på kommunens hjemmeside eller Danmarks Miljøportal. Lokalplanens formålsparagraf samt bestemmelser vedr. placering, udseende og forsyning skal udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 1.4 Tinglyste deklarationer Ret henvendelse til Tinglysningsretten på eller tlf Du skal bruge oplysninger om matr. nr. og ejerlav. Få en udskrift af oversigten over de tinglyste deklarationer/servitutter og en udskrift af relevante deklarationer om bebyggelse, benyttelse samt byggelinjer mv. Evt. deklarationer udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 2. Lokalplan / deklarationer 2.1 Anvendelse Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.2 Højder og afstande Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.3 Bebyggelses % Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.4 Indtegning af evt. byggelinjer Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. Bygge linjer fra lokalplan og deklarationer skal vises på fremsendte situationsplan. 2.5 Udseende (valg af materiale, farver mv.) Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.6 Terrænregulering Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.7 Parkering Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.8 Tilslutningspligt Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. Se mere om lovgivningen på bek. Nr. 690 af 21. juni 2011 (lavenergibyggeri undtaget). 2.9 Bevaringsbestemmelser i lokalplan Udvendige bygningsændringer kan som udgangspunkt ikke STRAKS-behandles. 3. Jordforurening 3.1 Oplysninger fra Region Sjælland Jordforurening = ingen STRAKS-behandling. Gå ind på Region Sjællands hjemmeside og find information om mulig jordforurening registeret på din byggeadresse. Gå ind på kortet og lav en søgning via. Søg tryk opl. om en matrikel er forurenet udskriv og vedlæg resultat. 4. Naturbeskyttelse. Link til: Naturbeskyttelseslov (nbl.) Byggeri inden for områder der er omfattet af naturbeskyttelse kan ikke straksbehandles. Du skal finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal ved at finde ejendommen og tilvælge temaer underliggende temaer under kortlaget. Tryk Herefter på infoknappen i øverste barer og herefter din ejendom på kortet. Dokumentation for denne del kan undlades, da Miljøportalen endnu ikke kan levere en printbar oversigt. Side 1 af 5 sider

2 4.1 Mose, hede, strandenge nbl. 3 Se om dit byggefelt er i nærheden af et område omfattet af Strandbeskyttelseslinjer nbl. 15 Strandbeskyttelseslinje administreres af Naturstyrelsen. 4.3 Sø /å beskyttelse iht. nbl. 16 Er fastlagt til en afstand af 150m fra sø/å. 4.4 Skovbyggelinje iht. nbl. 17 Er fastlagt til en afstand af 300m fra skov. 4.5 Fortidsminder iht. nbl. 18 Er fastlagt til en afstand af 100m fra fortidsminder. 4.6 Beskyttede diger (Museumslov 29a) 4.7 Natura 2000 (Habitat, EF-fugle) iht. BR10 kap stk. 4 Byggeri over beskyttede diger kan ikke straksbehandles. 4.8 Fredning af arealer iht. nbl. 33 = ingen STRAKS-behandling. 4.9 Fredskov iht. skovlovens 11 = ingen STRAKS-behandling. Se vejledning til kommunerne om behandling af Natura områder. 5. Vejforhold Oplysninger om vejlov kan findes på retsinformation på linket til venstre. 5.1 Ny overkørsel ( vejlov) Under beskrivelse noteres om der etableres ny overkørsel. I så fald skal der vedlægges en ansøgning om etablering af overkørsel samt en situationsplan med målsat overkørsel. 5.2 Ændring af overkørsel ( vejlov) Under beskrivelse noteres om der sker ændringer ved overkørsel. I så fald skal der vedlægges en ansøgning herom samt en situationsplan med målsat overkørsel. 6. Bygningsfredning Under beskrivelse noteres om bygningen er fredet eller bevaringsværdig. Oplysninger om fredning og bevaring af bygninger kan findes på Kulturarvstyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om lovgivningen i 17-19, LBK nr. 685 af 09/06/ Bygningsfredning = ingen STRAKS-behandling. 6.2 Bevaringsværdig bygning Udvendige bygningsændringer ved SAVE-værdi 1-4 kan ikke STRAKS-behandles. 7. Forsyning 7.1 Oplysninger om vand- og afløbsforhold 7.2 Nedsivningsanlæg iht. byggelovens 4 Under beskrivelse noteres, hvis der sker ændringer i vand og afløbsforhold. I så fald, skal der vedlægges en forsyningsplan. Under beskrivelse noteres afløbsform. Lever eksisterende spildevandsanlæg ikke op til reglerne i miljøbeskyttelsesloven kan sager vedr. nybyg og udvidelser af bebyggelser ikke STRAKSbehandles. 7.3 Opvarmningsform Under beskrivelse noteres opvarmningsform. 8. Bygningsreglement (BR10) 8.1 Ansøgning med underskrift: BR10 kap På kommunens hjemmeside finder du link til den digitale selvbetjening hvorfra du kan udskrive ansøgningsblanketten. Ansøgningen skal underskrives i hånden eller med digital signatur. Er du ikke ejer af ejendommen skal ansøgningen ligeledes underskrives af ejendommens ejer. Alternativt kan der vedlægges en særskilt fuldmagt. 8.2 Overholder byggeret BR10 kap Hvis byggeriet afviger fra byggeretten kan sagen ikke STRAKS-behandles. Du kan finde reglerne på bygningsreglementet.dk. BR10 kap. 3. Indretning 8.3 Adgangsforhold og tilgængelighed kap Boligers indretning mv. kap Vises på plantegning. 8.5 Indretning, andet end bolig kap Vises på plantegning. BR10 kap. 4. Konstruktioner 8.6 Dimensionering af konstruktioner BR10 kap 4.2. Relevante bestemmelser skal dokumenteres. Skriv hvor informationen kan findes i ansøgningsmaterialet. Der skal vedlægges en statisk redegørelse. I byggesagsbehandlingen vil der blive taget stilling til behovet for yderligere dokumentation. Side 2 af 5 sider

3 8.7 Glaspartier iht. BR10 kap Relevante forhold skal dokumenteres i henhold til BR10 kap Se evt. vejledningsteksten til bygningsreglementet. 8.8 Fugt og holdbarhed iht. BR10 kap Konstruktionsopbygningen beskrives iht. BR10 kap 4.6. For 4.6. vådrum henvises til SBI anvisning 200. BR10 kap. 5. Brand 8.9 Skriv anvendelseskategori BR10 kap. Kun byggerier inden for anvendelseskategori 1-4 kan straksbehandles under forudsætning af, at bygningen opføres med maks. 1 etage under 600m 2. Ved anvendelseskategori 3 med over 50 personer kan sagen ikke STRAKS-behandles Redegørelse for rumanvendelse BR10 kap Redegørelse for flugtveje og redningsforhold iht. BR10 kap Redegørelse for konstruktive forhold BR10 kap Redegørelse for brandtekniske installationer BR10 kap Redegørelse for brand og røgspredning BR10 kap Redningsmandskabets indsatsmulighed BR10 kap Oplysningerne skal fremgå af grundplanen samt evt. brandplan. Findes der oplag i bygningen skal dette ligeledes fremgå af planen. Oplysningerne skal fremgå af grundplanen samt evt. brandplan. Klassifikation af bygningsdele skal fremgå af grundplan og tværsnit. Brug af brandtekniske installationer skal fremgå af grundplan eller brandplan. Redegørelsen omhandler afstande til skel, andre bygninger på samme og anden grund. Herudover indvendige og udvendige overflader, hvor der stilles krav. Der skal være vedlagt oplysninger om adgangs- og tilkørselsforhold samt mulighed for røgudluftning. Oplysningerne skal fremgå af situationsplanen Redningsmandskabets mulighed for røgudluftning skal fremgå af facadetegninger, tværsnit samt evt. brandplan. BR10 kap. 6. Indeklima 8.16 Luftkvalitet BR10 kap I nye bygninger skal den beregnede ventilationsmængde stemme overens med forudsætningen i energirammeberegningen Akustisk indeklima BR10 kap Der skal foreligge dokumentation for de enkelte konstruktioner. Oplysningerne skal som minimum fremgå af plantegningen Lysforhold BR10 kap Dokumentationen bør typisk indeholde oplysninger om rudeareal i forhold til gulvarealet i det relevante rum iht. BR10 kap BR10 kap. 7. Energiforbrug 8.19 Varmeisolering af bygningsdele BR10 U-værdier, linjetab skal som minimum fremgå af tværsnittet. kap samt Energirammer for nye bygninger For opførelse af nye bygninger gælder reglerne i BR10 BR10 kap kap Varmetabsramme ved tilbygninger BR10. kap For tilbygninger hvor bygningsdele ikke overholder kravet i BR10 kap skal der som min udarbejdes en varmetabsramme iht. BR10 kap U-værdier, linjetab skal som minimum fremgå af tværsnittet BR10 kap Beregning iht. BR10 kap samt BR10 bilag 6 skal vedlægges Enkeltforanstaltninger BR10 kap Rentable energibesparende foranstaltninger BR10 kap. 8. Installationer 8.24 Energiforbrug for tekniske installationer Omhandler typisk, virkningsgrader for ventilation mv Aftrækssystemer BR10 kap Findes der skorstene og aftræk i bygningen skal der redegøres for dette Renovation BR10 kap Ved nyopførelse eller ændring skal der redegøres for mulighed for håndtering, sortering og opbevaring af affald. Placering skal fremgå af situationsplanen. 9. Tegningsmateriale Omhandler det klassiske ansøgningsmateriale. Relevante oplysninger påføres den enkelte tegning. 9.1 Gældende eksisterende forhold Relevante tegninger over de eksisterende forhold skal vedlægges. På kommunens weblager findes i visse tilfælde eksisterende gamle tegninger. 9.2 Situationsplan En situationsplan gør rede for eksisterende og fremtidigt byggeri, afstand til skel samt arealer og bebyggelsesprocent. Der Side 3 af 5 sider

4 kan med fordel indtegnes terrænkoter på situationsplanen, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med en selvstændig koteplan. Planen skal være udført i målestok. 9.3 Facadetegninger Facadetegninger / skal gøre rede for bygningens facade samt totalhøjde målt fra naturligt terræn. Er grunden skrånende, skal terrænet indtegnes på facadetegninger for alle 4 sider. Facadetegningerne kan benyttes til at redegøre for flugtveje/redningsåbninger samt mulighed for udluftning af røg. 9.4 Plantegning målefast og målsat Plantegningen skal gøre rede for, at bygningen overholder krav til indretning, herunder bredder ved døre, gange samt fri afstand foran køkkenbord mv. Planen skal ligeledes redegøre for bygningens brandsikkerhed (som alternativ laves særskilt brandplan). 9.5 Tværsnit / længdesnit Tværsnit/længdesnit udarbejdes i nødvendigt omfang. Tegningerne skal redegøre for lofthøjder, brandforhold herunder konstruktioner og overflader, u-værdier og linjetab samt materiale og farvevalg. 9.6 Detaljetegninger Der skal vedlægges detaljetegninger i relevant omfang ved vinduer/døre og fundamenter ved ydervægge min. 1: Forsyningsplan Udarbejdes i nødvendigt omfang iht. punkt 7. fx vand og afløbsforhold. 9.8 Brandplan Brandplan kan med fordel udarbejdes særskilt for redegørelse af bygningsreglements kap. 5. samt eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. 10. Oplysninger til BBR 10.1 Påført ansøgning eller tegning? Ansøgning samt tegningerne skal indeholde oplysninger så kommunen kan indberetning ændringerne til BBR. Ændringer til materialer, arealer, valg af opvarmningsmiddel m.m. skal opdateres Eksisterende forhold ok Det er ejers ansvar, at BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Oplysninger om ændringer eller uoverensstemmelser skal vedlægges ansøgningen. Reglerne findes i LBK nr Du har adgang til de eksisterende BBR-registreringer på 11 Udstykning 11.1 Byggelovens 10A Udstykningsmulighed Hvis der opføres mere end en bolig på samme grund skal der vedlægges et forslag til udstykning som er i overensstemmelse med byggeretten BR10 kap Dokumentation for udstykning Hvis der er tale om nyudstykninger skal du medbringe dokumentation for, at grunden er udstykket. Vejledning om udfyldning af skema Ansøger undersøger og vedlægger dokumentation for, at underliggende forhold er i overensstemmelse med ansøgte byggearbejde. I felterne OK og BILAG sættes X når forholdet henholdsvis afklaret og dokumenteret. Er byggeriet ikke omfattet af fx, skovbyggelinje, sættes krys i OK. Beskrivelsesfeltet skal benyttes, hvis det er muligt at skrive oplysninger vedr. et konkret forhold, fx bebyggelsesprocent. Vejledning fremgangsmåde til STRAKS-behandling Side 4 af 5 sider

5 1. Ansøger undersøger om byggesagen kan straksbehandles. 2. Kommunens tjekliste samt vejledning gennemgås og udfyldes sammen med udarbejdelse af ansøgning. 3. Der fremsendes anmodningsskema til Sendes anmodningen til anden adresse, kan STRAKS-sagsbehandling ikke loves. 4. Følgende arbejdsdag ringes ansøger op af en sagsbehandler og forventninger afstemmes. 5. Det udfyldte tjekskema, dokumentation samt ansøgningsmateriale leveres digitalt til som aftalt. 6. Ansøgningen gennemgås af sagsbehandleren inden for 3 arbejdsdage. 7. Er forudsætningen for STRAKS-behandling udfyldt fremsendes en tilladelse på mail. Forudsætninger Vigtige forudsætninger for at en sag kan straksbehandles er, at sagen ikke kræver dispensation, at sagen er fuldt ud belyst og at ansøger undersøger og dokumentere de i tjeklisten angivne forhold. Se Eksempel på korrekt udfyldt STRAKS-behandling inkl. bilag. I Slagelse Kommune arbejder vi for, at højne kvaliteten af ansøgningsmaterialet til vores byggesager. STRAKS-behandling gives til udvalgte sagstyper forudsat, at der leveres et fyldestgørende og professionelt udført ansøgningsmateriale. Side 5 af 5 sider

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade 22 1357 København K 19. december 2014 edoc: 2014-0022101 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere