VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer"

Transkript

1 VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev Zonestatus Under beskrivelse noteres hvilken zonestatus der gælder for byggeadressen. Du kan finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal. Kræver ansøgningen landzonetilladelse efter planlovens 35, kan sagen ikke STRAKS-behandles. 1.2 Kommuneplan Gå ind på kommunens hjemmeside og indsæt din adresse. Udskriv og vedlæg kopi af rammebestemmelserne for din ejendom. 1.3 Lokalplan/byplanvedtægt Find din lokalplan på kommunens hjemmeside eller Danmarks Miljøportal. Lokalplanens formålsparagraf samt bestemmelser vedr. placering, udseende og forsyning skal udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 1.4 Tinglyste deklarationer Ret henvendelse til Tinglysningsretten på eller tlf Du skal bruge oplysninger om matr. nr. og ejerlav. Få en udskrift af oversigten over de tinglyste deklarationer/servitutter og en udskrift af relevante deklarationer om bebyggelse, benyttelse samt byggelinjer mv. Evt. deklarationer udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 2. Lokalplan / deklarationer 2.1 Anvendelse Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.2 Højder og afstande Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.3 Bebyggelses % Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.4 Indtegning af evt. byggelinjer Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. Bygge linjer fra lokalplan og deklarationer skal vises på fremsendte situationsplan. 2.5 Udseende (valg af materiale, farver mv.) Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.6 Terrænregulering Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.7 Parkering Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. 2.8 Tilslutningspligt Afvigelser = ingen STRAKS-behandling. Se mere om lovgivningen på bek. Nr. 690 af 21. juni 2011 (lavenergibyggeri undtaget). 2.9 Bevaringsbestemmelser i lokalplan Udvendige bygningsændringer kan som udgangspunkt ikke STRAKS-behandles. 3. Jordforurening 3.1 Oplysninger fra Region Sjælland Jordforurening = ingen STRAKS-behandling. Gå ind på Region Sjællands hjemmeside og find information om mulig jordforurening registeret på din byggeadresse. Gå ind på kortet og lav en søgning via. Søg tryk opl. om en matrikel er forurenet udskriv og vedlæg resultat. 4. Naturbeskyttelse. Link til: Naturbeskyttelseslov (nbl.) Byggeri inden for områder der er omfattet af naturbeskyttelse kan ikke straksbehandles. Du skal finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal ved at finde ejendommen og tilvælge temaer underliggende temaer under kortlaget. Tryk Herefter på infoknappen i øverste barer og herefter din ejendom på kortet. Dokumentation for denne del kan undlades, da Miljøportalen endnu ikke kan levere en printbar oversigt. Side 1 af 5 sider

2 4.1 Mose, hede, strandenge nbl. 3 Se om dit byggefelt er i nærheden af et område omfattet af Strandbeskyttelseslinjer nbl. 15 Strandbeskyttelseslinje administreres af Naturstyrelsen. 4.3 Sø /å beskyttelse iht. nbl. 16 Er fastlagt til en afstand af 150m fra sø/å. 4.4 Skovbyggelinje iht. nbl. 17 Er fastlagt til en afstand af 300m fra skov. 4.5 Fortidsminder iht. nbl. 18 Er fastlagt til en afstand af 100m fra fortidsminder. 4.6 Beskyttede diger (Museumslov 29a) 4.7 Natura 2000 (Habitat, EF-fugle) iht. BR10 kap stk. 4 Byggeri over beskyttede diger kan ikke straksbehandles. 4.8 Fredning af arealer iht. nbl. 33 = ingen STRAKS-behandling. 4.9 Fredskov iht. skovlovens 11 = ingen STRAKS-behandling. Se vejledning til kommunerne om behandling af Natura områder. 5. Vejforhold Oplysninger om vejlov kan findes på retsinformation på linket til venstre. 5.1 Ny overkørsel ( vejlov) Under beskrivelse noteres om der etableres ny overkørsel. I så fald skal der vedlægges en ansøgning om etablering af overkørsel samt en situationsplan med målsat overkørsel. 5.2 Ændring af overkørsel ( vejlov) Under beskrivelse noteres om der sker ændringer ved overkørsel. I så fald skal der vedlægges en ansøgning herom samt en situationsplan med målsat overkørsel. 6. Bygningsfredning Under beskrivelse noteres om bygningen er fredet eller bevaringsværdig. Oplysninger om fredning og bevaring af bygninger kan findes på Kulturarvstyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om lovgivningen i 17-19, LBK nr. 685 af 09/06/ Bygningsfredning = ingen STRAKS-behandling. 6.2 Bevaringsværdig bygning Udvendige bygningsændringer ved SAVE-værdi 1-4 kan ikke STRAKS-behandles. 7. Forsyning 7.1 Oplysninger om vand- og afløbsforhold 7.2 Nedsivningsanlæg iht. byggelovens 4 Under beskrivelse noteres, hvis der sker ændringer i vand og afløbsforhold. I så fald, skal der vedlægges en forsyningsplan. Under beskrivelse noteres afløbsform. Lever eksisterende spildevandsanlæg ikke op til reglerne i miljøbeskyttelsesloven kan sager vedr. nybyg og udvidelser af bebyggelser ikke STRAKSbehandles. 7.3 Opvarmningsform Under beskrivelse noteres opvarmningsform. 8. Bygningsreglement (BR10) 8.1 Ansøgning med underskrift: BR10 kap På kommunens hjemmeside finder du link til den digitale selvbetjening hvorfra du kan udskrive ansøgningsblanketten. Ansøgningen skal underskrives i hånden eller med digital signatur. Er du ikke ejer af ejendommen skal ansøgningen ligeledes underskrives af ejendommens ejer. Alternativt kan der vedlægges en særskilt fuldmagt. 8.2 Overholder byggeret BR10 kap Hvis byggeriet afviger fra byggeretten kan sagen ikke STRAKS-behandles. Du kan finde reglerne på bygningsreglementet.dk. BR10 kap. 3. Indretning 8.3 Adgangsforhold og tilgængelighed kap Boligers indretning mv. kap Vises på plantegning. 8.5 Indretning, andet end bolig kap Vises på plantegning. BR10 kap. 4. Konstruktioner 8.6 Dimensionering af konstruktioner BR10 kap 4.2. Relevante bestemmelser skal dokumenteres. Skriv hvor informationen kan findes i ansøgningsmaterialet. Der skal vedlægges en statisk redegørelse. I byggesagsbehandlingen vil der blive taget stilling til behovet for yderligere dokumentation. Side 2 af 5 sider

3 8.7 Glaspartier iht. BR10 kap Relevante forhold skal dokumenteres i henhold til BR10 kap Se evt. vejledningsteksten til bygningsreglementet. 8.8 Fugt og holdbarhed iht. BR10 kap Konstruktionsopbygningen beskrives iht. BR10 kap 4.6. For 4.6. vådrum henvises til SBI anvisning 200. BR10 kap. 5. Brand 8.9 Skriv anvendelseskategori BR10 kap. Kun byggerier inden for anvendelseskategori 1-4 kan straksbehandles under forudsætning af, at bygningen opføres med maks. 1 etage under 600m 2. Ved anvendelseskategori 3 med over 50 personer kan sagen ikke STRAKS-behandles Redegørelse for rumanvendelse BR10 kap Redegørelse for flugtveje og redningsforhold iht. BR10 kap Redegørelse for konstruktive forhold BR10 kap Redegørelse for brandtekniske installationer BR10 kap Redegørelse for brand og røgspredning BR10 kap Redningsmandskabets indsatsmulighed BR10 kap Oplysningerne skal fremgå af grundplanen samt evt. brandplan. Findes der oplag i bygningen skal dette ligeledes fremgå af planen. Oplysningerne skal fremgå af grundplanen samt evt. brandplan. Klassifikation af bygningsdele skal fremgå af grundplan og tværsnit. Brug af brandtekniske installationer skal fremgå af grundplan eller brandplan. Redegørelsen omhandler afstande til skel, andre bygninger på samme og anden grund. Herudover indvendige og udvendige overflader, hvor der stilles krav. Der skal være vedlagt oplysninger om adgangs- og tilkørselsforhold samt mulighed for røgudluftning. Oplysningerne skal fremgå af situationsplanen Redningsmandskabets mulighed for røgudluftning skal fremgå af facadetegninger, tværsnit samt evt. brandplan. BR10 kap. 6. Indeklima 8.16 Luftkvalitet BR10 kap I nye bygninger skal den beregnede ventilationsmængde stemme overens med forudsætningen i energirammeberegningen Akustisk indeklima BR10 kap Der skal foreligge dokumentation for de enkelte konstruktioner. Oplysningerne skal som minimum fremgå af plantegningen Lysforhold BR10 kap Dokumentationen bør typisk indeholde oplysninger om rudeareal i forhold til gulvarealet i det relevante rum iht. BR10 kap BR10 kap. 7. Energiforbrug 8.19 Varmeisolering af bygningsdele BR10 U-værdier, linjetab skal som minimum fremgå af tværsnittet. kap samt Energirammer for nye bygninger For opførelse af nye bygninger gælder reglerne i BR10 BR10 kap kap Varmetabsramme ved tilbygninger BR10. kap For tilbygninger hvor bygningsdele ikke overholder kravet i BR10 kap skal der som min udarbejdes en varmetabsramme iht. BR10 kap U-værdier, linjetab skal som minimum fremgå af tværsnittet BR10 kap Beregning iht. BR10 kap samt BR10 bilag 6 skal vedlægges Enkeltforanstaltninger BR10 kap Rentable energibesparende foranstaltninger BR10 kap. 8. Installationer 8.24 Energiforbrug for tekniske installationer Omhandler typisk, virkningsgrader for ventilation mv Aftrækssystemer BR10 kap Findes der skorstene og aftræk i bygningen skal der redegøres for dette Renovation BR10 kap Ved nyopførelse eller ændring skal der redegøres for mulighed for håndtering, sortering og opbevaring af affald. Placering skal fremgå af situationsplanen. 9. Tegningsmateriale Omhandler det klassiske ansøgningsmateriale. Relevante oplysninger påføres den enkelte tegning. 9.1 Gældende eksisterende forhold Relevante tegninger over de eksisterende forhold skal vedlægges. På kommunens weblager findes i visse tilfælde eksisterende gamle tegninger. 9.2 Situationsplan En situationsplan gør rede for eksisterende og fremtidigt byggeri, afstand til skel samt arealer og bebyggelsesprocent. Der Side 3 af 5 sider

4 kan med fordel indtegnes terrænkoter på situationsplanen, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med en selvstændig koteplan. Planen skal være udført i målestok. 9.3 Facadetegninger Facadetegninger / skal gøre rede for bygningens facade samt totalhøjde målt fra naturligt terræn. Er grunden skrånende, skal terrænet indtegnes på facadetegninger for alle 4 sider. Facadetegningerne kan benyttes til at redegøre for flugtveje/redningsåbninger samt mulighed for udluftning af røg. 9.4 Plantegning målefast og målsat Plantegningen skal gøre rede for, at bygningen overholder krav til indretning, herunder bredder ved døre, gange samt fri afstand foran køkkenbord mv. Planen skal ligeledes redegøre for bygningens brandsikkerhed (som alternativ laves særskilt brandplan). 9.5 Tværsnit / længdesnit Tværsnit/længdesnit udarbejdes i nødvendigt omfang. Tegningerne skal redegøre for lofthøjder, brandforhold herunder konstruktioner og overflader, u-værdier og linjetab samt materiale og farvevalg. 9.6 Detaljetegninger Der skal vedlægges detaljetegninger i relevant omfang ved vinduer/døre og fundamenter ved ydervægge min. 1: Forsyningsplan Udarbejdes i nødvendigt omfang iht. punkt 7. fx vand og afløbsforhold. 9.8 Brandplan Brandplan kan med fordel udarbejdes særskilt for redegørelse af bygningsreglements kap. 5. samt eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. 10. Oplysninger til BBR 10.1 Påført ansøgning eller tegning? Ansøgning samt tegningerne skal indeholde oplysninger så kommunen kan indberetning ændringerne til BBR. Ændringer til materialer, arealer, valg af opvarmningsmiddel m.m. skal opdateres Eksisterende forhold ok Det er ejers ansvar, at BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Oplysninger om ændringer eller uoverensstemmelser skal vedlægges ansøgningen. Reglerne findes i LBK nr Du har adgang til de eksisterende BBR-registreringer på 11 Udstykning 11.1 Byggelovens 10A Udstykningsmulighed Hvis der opføres mere end en bolig på samme grund skal der vedlægges et forslag til udstykning som er i overensstemmelse med byggeretten BR10 kap Dokumentation for udstykning Hvis der er tale om nyudstykninger skal du medbringe dokumentation for, at grunden er udstykket. Vejledning om udfyldning af skema Ansøger undersøger og vedlægger dokumentation for, at underliggende forhold er i overensstemmelse med ansøgte byggearbejde. I felterne OK og BILAG sættes X når forholdet henholdsvis afklaret og dokumenteret. Er byggeriet ikke omfattet af fx, skovbyggelinje, sættes krys i OK. Beskrivelsesfeltet skal benyttes, hvis det er muligt at skrive oplysninger vedr. et konkret forhold, fx bebyggelsesprocent. Vejledning fremgangsmåde til STRAKS-behandling Side 4 af 5 sider

5 1. Ansøger undersøger om byggesagen kan straksbehandles. 2. Kommunens tjekliste samt vejledning gennemgås og udfyldes sammen med udarbejdelse af ansøgning. 3. Der fremsendes anmodningsskema til Sendes anmodningen til anden adresse, kan STRAKS-sagsbehandling ikke loves. 4. Følgende arbejdsdag ringes ansøger op af en sagsbehandler og forventninger afstemmes. 5. Det udfyldte tjekskema, dokumentation samt ansøgningsmateriale leveres digitalt til som aftalt. 6. Ansøgningen gennemgås af sagsbehandleren inden for 3 arbejdsdage. 7. Er forudsætningen for STRAKS-behandling udfyldt fremsendes en tilladelse på mail. Forudsætninger Vigtige forudsætninger for at en sag kan straksbehandles er, at sagen ikke kræver dispensation, at sagen er fuldt ud belyst og at ansøger undersøger og dokumentere de i tjeklisten angivne forhold. Se Eksempel på korrekt udfyldt STRAKS-behandling inkl. bilag. I Slagelse Kommune arbejder vi for, at højne kvaliteten af ansøgningsmaterialet til vores byggesager. STRAKS-behandling gives til udvalgte sagstyper forudsat, at der leveres et fyldestgørende og professionelt udført ansøgningsmateriale. Side 5 af 5 sider

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling.

Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling. Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling. En ansøgning i Byg og Miljø er som udgangspunkt en almindelig ansøgning. Du skal derfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Navn Adresse og e-post Telefonnr. Anmelder Troels Hansen Krengerupvej 84, 5690 Tommerup Ejer/ejere Troels Hansen

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver 1. februar 2019 Det følgende er en vejledning til, hvordan du søger om byggetilladelse til ny bebyggelse i kolonihaveforeninger,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

FENCE HEIGHT = 2400MM

FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE GATE FENCE HEIGHT = 2400MM C0 30-6-2016 PERMIT UPS Deutschland Görlitzer Strasse 1 41460 Neuss, Germany UPS Copenhagen Denmark

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den , samt reviderede bilag dateret den

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den , samt reviderede bilag dateret den Christian Rønne Rønne Arkitekter MAA Sag: 2017/04542 013 Id: 001468 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 06. juni 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf:

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver med jordforurening

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver med jordforurening Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver med jordforurening 1. februar 2019 Det følgende er en vejledning til, hvordan du søger om byggetilladelse til ny

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Erhvervsbyggeri. Erhvervskontakten Team Byggesag. Industrimiljø. Plan & Geodata. Erhvervskonsulent. Natur & Klima. Jobservice Byggesag

Erhvervsbyggeri. Erhvervskontakten Team Byggesag. Industrimiljø. Plan & Geodata. Erhvervskonsulent. Natur & Klima. Jobservice Byggesag Erhvervsbyggeri Vejledning om formøde og ansøgningsmateriale ved ansøgning om tilladelse til erhvervsbyggeri Plan & Geodata Industrimiljø Erhvervskonsulent Natur & Klima Jobservice Byggesag Erhvervskontakten

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017 under punkt nr. 186.

Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017 under punkt nr. 186. Martin Oxvang Mortensen Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup Sag: 2017/23542 015 Id: 024408 Afdelingsnavn Plan- og Miljøudvalget Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 19. september 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus. Marie-Louise Schacke Ejlers Bybækterrasserne 148A 3520 Farum Sendt digitalt Den 16. juli 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 116-30 A/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 23-03-2018 vedrørende

Læs mere

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1 Vejledning Vejledning 9 3 Sådan gør du når du skal bygge Opsætning af solcelleanlæg Center for Teknik og Miljø juni 2015 Layout juni 2015/Tekst december 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af solceller

Læs mere

Erhvervsbyggeri. Vejledning om formøde og ansøgningsmateriale ved ansøgning om tilladelse til erhvervsbyggeri. Side 1 af 8

Erhvervsbyggeri. Vejledning om formøde og ansøgningsmateriale ved ansøgning om tilladelse til erhvervsbyggeri. Side 1 af 8 Erhvervsbyggeri Vejledning om formøde og ansøgningsmateriale ved ansøgning om tilladelse til erhvervsbyggeri Side 1 af 8 Kære Rådgiver I denne vejledning kan du læse, hvorfor det er en god ide at afholde

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Tænk sig! Et nyt hus med garage... Og kaffe på terrassen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Hjælp til udformning af tegningsmateriale Er min grund

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

Udstykningen Dalsgårdsvej i Rynkeby

Udstykningen Dalsgårdsvej i Rynkeby Udstykningen Dalsgårdsvej i Rynkeby Kerteminde Kommune har udstykket 22 parcelgrunde i den sydlige del af Kommunen Dalsgårdsvej, Rynkeby - nær ved by og land Området Dalsgårdsvej ligger op til et eksisterende

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Landzonetilladelse til bålhytte

Landzonetilladelse til bålhytte Thomas Lindum Gribskov Rådhus Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-23-18 9. april 2018 Landzonetilladelse til bålhytte Matr.nr. 8 mr, Helsinge By, Helsinge, Ved Skoven 6, 3200 Helsinge Gribskov

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars Klaus Ryberg Nyrupvej 12 9600 Aars Dato: 3. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-864-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47 03

Læs mere

Solcelle- og solfangeranlæg

Solcelle- og solfangeranlæg Solcelle- og solfangeranlæg Der opleves en stigende interesse for etablering af vedvarende energi. Aalborg Kommune støtter som udgangspunkt grøn energi og har generelt stor fokus på bæredygtighed. I nedenstående

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

Bygningen Gældende lokalplaner: Lokalplan nr. 76 af maj 1992 og Lokalplan nr. 79 af november 1993.

Bygningen Gældende lokalplaner: Lokalplan nr. 76 af maj 1992 og Lokalplan nr. 79 af november 1993. Dato 2017-10-06 Center for Bygninger Frederiksberg Rådhus Smallegade 1, 4. sal 2000 Frederiksberg Ansøgning om byggearbejder på Værnedamsvej 7-9, 1819 Frederiksberg C Hermed fremsendes på vegne af bygherre,

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 Ændring 2012.39 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 December 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2012.39 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.39 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere