Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI"

Transkript

1 Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI

2 Baggrund for foredraget Jacob Dahl Rendtorff: Etik for psykologer, Jurist og økonom forbundetsforlag, København 2013

3 Etik versus jura? Lovlydigt og etisk rigtigt Moralsk svigt og etisk forkert, men lovligt Lovbrud og civil ulydighed, men etisk rigtigt Forkert i etisk forstand og lovbrud

4 Er etik indeholdt i jura? Jura Etik

5 Er jura indeholdt i etik? Etik Jura

6 Etik og jura i forhold til fagligheden Etik Jura Psykologisk faglighed

7 En etisk beslutningsmodel Fænomenologisk- hermeneutisk rekonstruktion af dilemmaet og casehistorien De etiske teorier De etiske principper Etiske guidelines og juridisk regulering i forhold til dilemmaet Beslutning, handling, evaluering

8 Etiske dilemmaer Tavshedspligt og fortrolighed Underretnings- og indberetningspligt Inhabilitet og interessekonflikter Tvang og informeret samtykke Autonomi og magtanvendelse Nedværdigende behandling af patienter/klienter

9 Etikkens teoretiske grundlag Dydsetikken Pligtetikken Nytteetikken Samtaleetikken Eksistensetik Omsorgs og nærhedsetik Etik og videnskabskritik Blandingsetik og refleksiv begrundelse

10 Hvad lægger teorierne vægt på? Dydsetik (lykke, dyder, tradition, godhed) Pligtetik (pligter, retfærdighed, almenhed) Nytteetik (konsekvenser, lykke, effektivitet) Samtaleetik (demokrati, kommunikation) Eksistensetik (personligt valg og integritet) Omsorgsetik (hensynet til den anden) Blandingsetik (kombination af teorierne)

11 Ekistensetik Menneskets eksistentielle autonomi, dvs. ubundethed af alle fakta; dets radikale frihed til at vælge sig selv, og dermed vælge sit projekt og identitet som menneske Søren Kierkegaard og Jean-Paul Sartre er repræsentanter for denne etik, der baseres på frihed og valg.

12 Sartre: En fænomenologisk ontologi For-sig-væren (bevidsthed) og i-sig-væren (krop) Væren-for-den-Anden Spontan og refleksiv bevidsthed Frihed og situation Den onde tro og angsten for friheden Det oprindelige valg og frihed som projekt

13 Nogle temaer fra Væren og Intet Kærlighedens umulighed: den uopnåelige anerkendelse Dødens meningsløshed: Døden kan aldrig være livets mening Mennesket er hvad det gør sig til Jeg kan ikke undgå at engagere mig Jeg er ansvarlig for hele verden

14 Eksistensetiske grundbegreber Valg, projekt og fravær af essens Beslutsomhed og angst Konfrontation med fakticitet Handling og frihed Subjektivitet og oprigtighed Det æstetiske, etiske og religiøse stadium hos Kierkegaard som udtryk for selvvalg Generøsitet og skabelse hos Sartre

15 Eksistens fænomenologi og neuro-videnskab Vi har brug for en dialog mellem fænomenologi og neuro-videnskab Bevidsthed versus hjerne og objekt versus subjekt: hvad er sandheden? Viden om hjernen og viden om selvet: Hvad med reduktionismen Hvorden studerer vi relation mellem krop og bevidsthed? Er der en tredje mulighed?

16 Det normale og det patologiske Canguilhem: Le normal et le pathologique, 1943 Normalitet og patologi er normative begreber Disse begreber er institutionelt definerede Hvordan har beholder vi respekt for de syge og anderledes

17 Den medicinske dømmekrafts niveauer Den medicinske dømmekrafts tre niveauer Niveauet for praktisk sans og visdom: Fortrolighedspagten mellem læge og patient Niveauet for den medicinske kontrakt: Det medicinske kodeks Den reflekterende dømmekrafts niveau Forholdet mellem medicinsk, moralsk og juridisk samt politisk dømmekraft. Vi kan aldrig undgå de tragiske dilemmaer jf. menneskets sårbarhed og endelighed

18 Fra etisk teori til organisationsetik Sundhedsforskningens etik kombinerer mikro- og makro-problemstillinger: Sundhedsvidenskabens etik (Patienterne) Etikken i psykologien som profession Bioetikken (Det levende) Organisationsetikken (strukturerne) Virksomhedsetikken (hospitalets værdier) Prioriteringen (Økonomien og politikken)

19 Fra etik til bioetik og medicinsk etik Grundlæggelse i kroppens fænomenologi: Mennesker er skrøbelige og sårbare Sårbarhed og autonomi som det centrale problem i bioetik og medicinsk etik: Dannelsen af den narrative identitet. Fra sårbarhed til normativ etik: Basic ethical principles (Rendtorff & Kemp: Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw, Copenhagen & Barcelona 2000)

20 De bioetiske principper Ansvar og forsigtighed Gøre-godt og ikke-skade principperne Autonomi Værdighed Integritet Sårbarhed Retfærdighed og solidaritet

21 Selvbestemmelsen Lægens og behandlerens godgørenhed og patientens selvbestemmelse: Professionsetiske normer (informeret samtykke) Lægens godgørenhed som grundprincip Patientens ret til selvbestemmelse: autonomt valg: ret til at afvise en behandling. Selvbestemmelsen i et retsfrit rum (Arthur Kaufmann) fx abort. Selvbestemmelsen er dog begrænset jf. manglende forståelse og manglende hensyntagen til et kropsligt situeret vilkår.

22 Menneskets værdighed Menneskets værdighed og uendelige værdi: Værdighed henviser til at alle mennesker har en egenværdi og er et formål i sig selv Værdighed har også en intersubjektiv dimension Værdighed består i selvrealisering i verden (Sartre) Man kan miste sin værdighed, når man mister kontrollen Værdigheds begrebet er centralt princip i menneskerettighedserklæringer og i bioretten. Respekt for værdighed sætter grænser for selvbestemmelsen.

23 Den personlige integritet Personens integritet og urørlighed: Integritet er en dyd, der udtrykker personens moralske habitus En personlig sfære som individet selv kan bestemme over Integritet udtrykker en psykisk og fysisk urørlig kerne hos den enkelte person Integritet udtrykker også kohærens og sammenhæng i et retssystem Personens urørlighed er også et centralt princip i menneskerettighedserklæringerne Henvisning til kropslig integritet sætter grænser for biomedicinske indgreb.

24 Menneskets sårbarhed Hensyntagen til sårbarhed, som forståelse for menneskets grundvilkår: Sårbarhed beskriver menneskets grundvilkår Moderniteten er en kamp for overvindelse af sårbarhed Normalitet som social konstruktion: lægevidenskab som produktion af sårbarhed Velfærdsstaten har speciel forpligtelse over for sårbare befolkninger Etikkens og rettens virkelige grundlag er hensyntagen til sårbarheden.

25 Princippernes anvendelse Som grundlag for det informerede samtykke i behandling og forsøg Som ramme for behandling og omgang med mennesker i social og sundhedssektoren Som grundlag for respekt for menneskets person i dets krop i den bioteknologiske udvikling

26 Anerkendelsens filosofi Filosofiens diskussion om anerkendelse Hegel Kojève Sartre-Ricoeur-Honneth Hvad er anerkendelse? Er anerkendelse nødvendig for retfærdighed? Kan man have anerkendelse uden kamp? Hvad betyder anerkendelse for psykiatrien? Er anerkendelsespsykiatrien undertrykkende?

27 Axel Honneth og Anerkendelsens genkomst Og så ser vi Honneth tage anerkendelsesbegrebet op som et grundbegreb i det moderne samfund. Honnethbruger dette begreb som et kritisk begreb i forhold til Habermas kritiske teori Honneth ser anerkendelse som grundlæggende for menneskets sociale liv der er ikke noget lykkeligt fællesskab uden anerkendelse på de fire planer: familien, civilsamfundet, retsligt og politisk Samfundet er institutionalisering af anerkendelsesformer, der er blevet til i kampen for anerkendelse

28 Ricoeur og anerkendelsen Anerkendelse er mere end en kamp det er også noget der ligger ud over de forskellige sfærer det familiære, det sociale, det politiske og det retlige Der er generøsitet i gaven Der er noget, der ligger ud over gaven i det fælles forhold Der er en gave, der formidler i anerkendelseskampen Det er et dialogisk anerkendelsesbegreb, der ikke fanges ind af det som Honneth og Hegel vil sige.

29 En værktøjskasse for psykiatri De etiske teorier dydsetik, pligtetik, nytteetik og samtaleetik Den nærhedsetiske og eksistensetiske ramme Anerkendelse af klient og patient Respekt for de etiske principper om hensyn til autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed Og anvendelse på case-historier i praksis

30 Biomagt Biomagten viser sig skjult i institutionelle sammenhænge Michel Foucault og Niklas Rose har defineret biomagten som statens magt over menneskers kroppe Psykologer kan som ansatte være med til at befordre denne biomagt

31 Moralsk blindhed Hannah Arendt har defineret begrebet om moralsk blindhed Dertil kommer moralsk døvhed og moralsk stumhed Hannah Arendt har givet eksemplet om Nazisten og SS-soldaten Adolf Eichmann som skole eksemplet på moralsk blindhed Institutionspersonale kan være moralsk blinde, stumme og døve

32 Kendetegn for moralsk blindhed Hvis vi bør gøre det er det etisk Bare det er lovligt, så er det ok! Jeg gør bare som de andre det går ikke ud over nogen! Bare ingen nævner etik, så er der ikke et problem! Jeg vil ikke gøre ondt! Bare den ene gang! Denne gang er det anderledes!

33 Etiske dilemmaer Etik for psykologer handler om at finde dilemmaer og løse dilemmaer Et dilemma er et eksistentielt og professionelt dilemma Der skal skelnes mellem dilemma og et etisk problem I etiske dilemmaer opstår konflikter Kan der overhovedet være en løsning på et dilemma?

34 Eksempel dilemma 1 En patient på et hospital med svære psykiske lidelser nægter at tage sin medicin imod depression og skizofreni. Patientens psykiatriske læge er oprørt over det, da han er nervøs for konsekvenserne for patienten. Hospitalspsykologen bliver derfor tilkaldt for at overbevise patienten er, at det bedste er at tage medicinen

35 Eksempel dilemma 2 En ældre dame er i behandling, fordi hun er deprimeret og har psykiske lidelser, og hun siger hele tiden, at hun vil have eutanasi som i Holland. Hendes mand døde for nogle år siden, og for fem måneder siden omkom hendes tre vokse sønner i en bilulykke. Hun beder om at få medicin, der kan hjælpe hende til selvmord.

36 Den etiske beslutningsproces Meningsanalyse og fortolkning Dømmekraft og refleksivitet Interessent-analyse analyse af involverede parter At holde hovedet koldt i krise situationer At anvende teorier og principper i konkrete situationer At evaluerere det etiske indhold i beslutningen

37 Beskriv case Kort beskrivelse af jeres case fra jeres almindelige liv Det kan være et etisk dilemma eller det kan være et problem, som I har oplevet Beskriv det så objektivt som muligt

38 Analysér case Beskriv case kort i lyset af en eller flere etiske teorier Anvend de etiske principper Henvis evt. til sundhedsvidenskabelige etiske retningslinjer, der finder anvendelse inden for jeres profession.

39 Beslutning Beskriv en mulig beslutning eller handling, der er begrundet ud fra de etiske teorier, principper og retningslinjer Beskriv eventuelle procedurer for evaluering og opfølgning af beslutning og handling (Var det rigtigt at gøre?)

40 Dømmekraftens dimensioner Aristoteles: phronesis= praktisk fornuft, moralsk indsigt, klogskab En handling har to årsager: tænkning og karakter = phronesis Def af phronesis: er en midtsøgende rationalitet, der tilstræber den gode ordning under anvendelse af de rette midler

41 Dømmekraftens dimensioner Kant og Ricoeur: dømmekraften er bindeleddet mellem regelforståelsen og situationsforståelsen Den bestemmende dømmekraft: Reglen er givet. Dømmekraften underordner det særlige Den reflekterende dømmekraft: Det særlige er givet. Reglen skal findes

42 Ricoeur og dømmekraften Dømmekraften er central i den juridiske hermeneutik Retfærdighed mellem det rette og det gode Retfærdighed mellem det gode og det universelle Mellem det gode liv og respekt for rettigheder

43 Advarsels-signaler Ok, vi gør det kun en gang, Ingen vil få det at vide, Det gør ikke noget hvordan, bare det bliver gjort, Alle andre gør det, Makuler dette dokument, Vi kan holde det skjult, Ingen vil have ondt af det, Hvad får jeg ud af det?, Dette vil ødelægge fællesskabet, Vi havde ikke denne samtale, Dette er et ikke-møde

44 Quick Test 1. Er mine handlinger lovlige? 2. Er jeg fair, retfærdig og ærlig? 3. Vil min handling også være rigtig med tiden? 4. Hvordan vil jeg have det med mig selv bagefter? 5. Hvordan vil det se ud på forsiden af ekstrabladet? 6. Kan jeg sove godt på det i nat? 7. Hvad ville jeg råde mit barn til at gøre? 8. Hvordan ville jeg føle det, hvis min familie, venner og nabo vidste, hvad jeg gjorde?

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Godt og skidt socialt arbejde

Godt og skidt socialt arbejde 1 Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Godt og skidt socialt arbejde Af Peter Høilund, Søren Juul og Sara Højslet Madsen Peter Høilund, cand.jur. og ph.d. i retsfilosofi, lektor på RUC i velfærdsret, tidligere

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

Hvad er virksomhedsetik?

Hvad er virksomhedsetik? KAPITEL 1 Hvad er virksomhedsetik? Virksomhedsetik går ud på at nå frem til de forsvarlige etiske principper og værdier, der skal bestemme offentlige og private virksomheders strategier og handlinger.

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Etisk refleksion og handlingsetik

Etisk refleksion og handlingsetik Etisk refleksion og handlingsetik Projektet, som det er blevet præsenteret, tangerer ikke blot andre internationale undersøgelser vedrørende etik og sygepleje, men placerer sig samtidig inden for et etisk

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL

DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL THOMAS SPECHT ABSTRACT AN ETHICAL DECISION MODEL FOR LEADERS This article suggests how leaders may use ethics as a practical tool in everyday decision-making practice.

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

UFAGLÆRT & LANGTIDSLEDIG

UFAGLÆRT & LANGTIDSLEDIG Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Maj 2012 4. semester ROSKILDE UNIVERSITET Der er mange af de ting de siger derinde, politikkerne, der er noget af det der er sådan liiidt mærkeligt. (Henning, 02:38)

Læs mere

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetik Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetisk professionsetik Eksempel: arbejdet som læge Der er givet forskellige bud på læge-dyderne 1. Medmenneskelighed, ærlighed, respekt,

Læs mere

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Professionel kærlighed

Professionel kærlighed Professionel kærlighed Med fokus på relationen mellem pædagog og anbragte børn og unge Bachelorrapport, 2013 Kvalitet i anbringelse med fokus på pædagogisk kærlighed Vejleder: Hanne Værum Sørensen Pædagoguddannelsen

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Lisbeth Lunde Frederiksen Et godt samfund vil være et samfund, der også er i stand til at skabe sociale institutioner og sociale samværsformer,

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere