Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk"

Transkript

1 Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk Brian Vejrum Sørensen, John Johansen og Jens O. Riis Center for Industriel Produktion Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Mail: Kategori : forskningsbaseret 1

2 Abstrakt Bevar innovation, markedsføring, og pilotproduktion i hjemlandet og flyt resten til et lavtlønsland (Torben Pedersen Ingeniøren 2006) Vi hører ofte ovenstående konklusion på vores diskussion om, hvordan danske virksomheder skal fordele globale roller og strukturere deres produktionsopgave. Det er en tydelig tendens, i det empiriske arbejde, som rapporteres i denne artikel. Den del af diskussionen, som er mindre belyst er de følgevirkninger, som kommer i kølvandet på den forholdsvist ukontroversielle udflytning af standardiserede processer. Det giver næring til at stille følgende spørgsmål vedr. studiet af ledelse af globalt distribuerede produktionsnetværk: Hvad er det der driver danske virksomheders globale produktionsstrategier, og hvad betyder det for de beslutninger, som tages og den praksis, der etableres på området? Hvor går grænsen mellem de innovative kræfter, som virksomheden ofte vælger at fastholde i Danmark og den produktion, som flyttes til udlandet, og hvordan flytter denne grænse sig over tid? Som led i den pågående diskussion om global produktion vil det således være befordrende at igangsætte en diskussion om produktionens strategiske rolle i opfyldelsen af virksomhedens overordnede opgavevaretagelse. Baggrund Virksomheder har mange veje og mulige konfigurationer at vælge mellem i deres rejse mod at optimere deres produktionsopgave (Figur 1). Disse veje er interessante at studere, fordi de så at sige lægger spor for fremtidig aktivitet og fordi den rejse virksomheden kommer ud på, har strategiske implikationer ud over de oprindelige mål (Farrell 2004). Vi lægger her op til, at distributionen af produktion ikke kan ses som enkelt begivenheder, men snarere skal ses som en proces med stigende bindinger og ledelsesudfordringer til følge. En af de primære udfordringer bliver at se produktion i et helhedsperspektiv, som 2

3 led i et distribueret netværk af interne og eksterne spillere for at skabe konkurrencemæssige fordele. Externalized activities Ownership Internal domestic activities Geographical dimension Overseas activities Figur 1 Outsourcingsveje (tilpasset efter (UNCTAD 2004); (Pyndt & Pedersen 2006)) Den strategiske rolle for operations er diskuteret i flere sammenhænge (Ferdows 1997; Johansen et al. 2004; Riis & Johansen 2004; Riis, Johansen, & et al. 2000; Wheelwright & Hayes 1985). Nogle virksomheder bruger ikke blot deres distribuerede netværk til at høste umiddelbare fordele såsom handelsbarriere, lav løn, valuta eller reduceret logistikomkostninger, men indtænker det globale produktionsnetværk som led i virksomhedens strategiske udvikling. Heraf følger at de ikke blot allokerer fastlåste rollebeskrivelser, produktliner, arbejdsbeskrivelser, men i højere grad betragter netværket som værende i en udviklingsproces mod et større strategisk bidrag (Ferdows 1997). Det som optager os her er derfor ikke blot den enkelte produktionsenheds rolle, men snarere den løbende konfiguration og tilpasning af det globale netværk som helhed (Bartlett, Ghoshal, & Birkinshaw 2003). Nedenfor er Wheelwright & Hayes (1985) operationsstrategimodel anvendt til at klassificere artiklens casevirksomheders internationaliseringsmønstre og løbende konfiguration af det globale netværk. Anvendelsen ligger ud over den oprindelige models domæne og bygger dermed på forfatternes fortolkning af modellen i denne sammenhæng. Grundlæggende anlægger modellen det synspunkt, at produktionens rolle i et virksomhedsnetværk kan bestemmes gennem de aspirationer virksomheden har for denne funktion (jf. Figur 2.). Her beskrives fire strategiske roller produktionen kan spille, som 3

4 klassificeres efter det bidrag operations yder til virksomhedens overordnede strategiske opfyldelse. Dette vil naturligvis være stærkt betinget af den operationsopgave, virksomheden står overfor, som skabes af et samspil mellem omgivelsernes dynamik, karakteren af opgaven i sig selv, samt virksomhedens ressourcesituation. I forhold til udflytningsdebatten kan det overordnet siges, at det primært vil være produktionsenheder på de to første niveauer, som vil opfatte virksomhedens internationalisering som en direkte trussel, mens niveau tre og fire søger at bruge disse tendenser aktivt, som et led i det daglige virke og som led i overvejelserne om fremtidig udvikling. De enkelte cases anvendes til at illustrere centrale mønstre, som gør sig gældende for de enkelte trin. Figur 2 Produktionens strategiske rolle (baseret på Hayes & Wheelwright 1985) Ofte defineres produktionsenhedens strategiske rolle ud fra en omkostningsdimension (Ferdows 1997), men noget peger på, at dette ikke blot er et kortsigtet, men også et unuanceret tankesæt. Dette tankesæt synes at skabe en situation, hvor danske virksomheder ubevidst afhænder en væsentlig del af sin fremtidige konkurrencedygtighed, frem for at bruge det globale netværk aktivt til at skabe denne. Diskussion fokuserer ofte på at gøre tingene bedre og mere effektivt, for at komme op på niveau med industriens bedste praksis, frem for at søge de innovative muligheder og dermed flytte grænsen for, hvad der er muligt og afgørende for at begå sig i en given industri. Den overordnede tese er, at vi må udfordre de dogmer, som synes at præge diskussionen: Udflytning/outsourcing som en simpel relation, bygget op omkring teknologi- og procedureoverførsel. 4

5 Udflytning/outsourcing som en diskret og endelig hændelse. Produktion som en strategisk neutral og internt afskærmet funktion. Metode I bestræbelserne på at skabe et nuanceret billede af produktionens rolle i en global konkurrence situation har vi foretaget et pilotstudie af en række virksomheders internationalisering af deres produktionsaktiviteter og de beslutningsprocesser, som knytter sig hertil. Artiklen bygger således på en række af interviews (til dato 23) af 1,5-2 timers varighed med beslutningstagere med ansvar for eller som arbejde i indgreb med danske virksomheders globale produktion. Interviewene har fundet sted i Danmark og i Kina. På grundlag af disse interviews er der udarbejdet en række illustrative cases (15), hvorfra vi har udvalgt fire, som hver især repræsenterer karakteristiske træk fra denne pulje. De typiske opgaver studeret, har været udflytning og outsourcing af aktiviteter, som før havde deres primære forankring i Danmark. De virksomheder, som er repræsenteret i artiklen udgør et bredt udsnit af dansk industri og består således både af store, mellemstore og små virksomheder, samt virksomheder med et højt og lavt modenhedsniveau. Som ramme omkring interviewene har vi benyttet en semistruktureret spørgeguide, som berører primære områder som historik, kontekst, aktører, ressourcer, aktiviteter, organisering, beslutningsproces og udvikling i de globale relationer. Den internt neutrale produktionsstrategi Den internt neutrale produktionsstrategi præger megen af vores diskussion om produktion. Her handler internationalisering om at minimere den negative effekt af produktion samt at produktionen ikke er en hindring for virksomheden, fordi centrale processer bliver for omkostningstunge. Dette niveau repræsenterer en reaktiv tilgang til operations, hvor den overvejende strategi handler om at løse hverdagens problemer og sikre, at det næste job leveres til tiden. Operations er således sat udenfor spillet om at bidrage til virksomhedens målopfyldelse og forventes eller tilskyndes derfor heller ikke til at bidrage hertil. Udflytning/outsourcing diskussionen handler i dette perspektiv om teknologioverførsel samt hvordan vi får danske 5

6 medarbejdere til at acceptere og indstille sig på en produktionsform med en lav grad af manuel bearbejdning, høj værditilvækst eller høj grad af kompleksitet og usikkerhed. Case 1 Den omkostningsdrevne strategi. Virksomheden har ca. 600 ansatte, hvoraf ca. 180 er ansat på fabrikken i Kina. Virksomhedens etablering i Kina og Singapore er hovedsageligt drevet af en meget stor priskonkurrence samt at en stigende andel af virksomhedens konkurrenter og kunder allerede er etableret i Asien. Virksomhedens kunder forventer således attraktive priser, som stort set matcher kundernes muligheder for selv at source i Kina. Desuden spiller nærhedsprincippet en stigende rolle. En af deres store kunder har netop etableret fabrik i Kina, men i et andet geografisk område og i nærheden af en dygtig kinesisk leverandør, hvilket har vakt en del bekymring. Etablering af virksomheden i Kina har været et nødvendigt initiativ for at fastholde den nuværende omsætning og aktivitetsniveau også på det danske marked. Etableringen har måske derfor mere karakter af en reaktiv handling end en proaktiv, innovativ og fremadrettet strategi, som giver en konkurrencemæssig fordel med meromsætning til følge. Fabrikken i Kina er etableret i en stor industripark. Etableringen er sket i lejede lokaler, som er indrettet efter virksomhedens produktion. De fysiske etableringsomkostninger er meget lave i forhold til DK. Fabrikken ledes af en dansk direktør. Herforuden er der udstationeret en dansk PTA-medarbejder, som også fungerer som link til den danske PTAafdeling. Øvrige funktioner på fabrikken varetages af lokale medarbejdere, hvilket også gælder diverse mellemleder- og støttefunktioner. Fabrikken har i dag ca. 180 medarbejdere og en omsætning svarende til ca. 40 mio. kr. I løbet af det kommende år er det hensigten, at fabrikken skal vokse til ca. 250 personer med en årlig omsætning på godt 100 mio. kr. På sigt forventes Kina at stå for ca. 80 % af de samlede aktiviteter. Kundekontakt sker via Danmark, hvor alt salgsarbejdet foregår. Markedet for elektronikproduktion er meget presset, hvor disse underleverandørydelser også udbydes af mange kinesiske virksomheder. Fordelen ved at etablere sig i Kina har derfor også været relativ minimale og måske i højere grad snarere opfattes som en hygiejne-faktor, end en egentlig proaktiv strategi. Etablering af fabrikken været vanskeligere end forventet, idet det bl.a. har været svært og forbundet med store omkostninger at flytte produktion fra Danmark til Kina, og at tilpasse produkterne til kinesisk produktionsform. I forhold til de 6

7 øvrige produktionsenheder koncentrerer kinafabrikken sig primært om løntunge produktioner, hvor der er tale om manuel montage af komponenter. Produktionen er tilsvarende indrettet som manuelle arbejdspladser organiseret som linjeproduktion. Desuden råder virksomheden over to ældre SMD-linjer, som er flyttet fra Danmark til Kina. Der er gode muligheder for at udbygge kapaciteten, da bygningen pt. ikke er fuldt udnyttet. I forhold til fabrikken i Kina foregår hovedparten af al produktionsforberedelse i Danmark, således at specifikationer, testudstyr og metodespecifikationer udarbejdes her. Ofte er der tale om eksisterende produktion som er indkørt i Danmark, som flyttes i forholdet 1:1 til Kina. Konkret betyder det, at fabrikken i Kina udelukkende opfattes som en produktionsenhed, hvor det dog er nødvendigt at tilpasse arbejdsinstruktioner til de lokale forhold, primært sprog og detaljeringsgrad. Den eksternt neutrale operationsstrategi På dette niveau erkender virksomheden, at konkurrencen foregår på industriens strategiske frontlinie, som angiver, hvad der på et givet tidspunkt må regnes som best practice. Denne grænse har flyttet sig fra primært at have lokal karakter til at have en langt større geografisk felt, men der er også blevet skubbet til vores opfattelse af, hvem vi egentligt konkurrerer med og hvad der udgør ordrekvalificerende og ordrevindende faktorer. Best practice modellen har vundet betydelig indpas i tankerne om drift og udvikling af virksomheder (Voss 1995), hvilket på godt og ondt har skabt nogle institutionelle normer for god adfærd. Der er visse indikationer af, at outsourcing/offshoring debatten er drevet af et sådant institutionelt pres, som bestemt kan være reelt nok, men som grundet den grundlæggende reaktive handlemønster efterlader virksomheden uden virkemidler til at håndtere den situation, som følger efter selve beslutningspunktet. Case 2. Strategi gennem løbende beslutningsspiral Der er tale om en strategisk forretningsenhed i en international koncern med fokus på produktion af maskiner. Et af produktområderne har hovedsæde i Danmark, men etablerede produktion i Kina for nogle år siden, bl.a. for at få del i det voksende marked der. Det viste sig imidlertid, at markedet kræver meget billige og enkle produkter, og at konkurrenter er i stand til at tilbyde tilsvarende enkle produkter med en lavere automatiseringsgrad end de produkter, som sælges på de europæiske og amerikanske markeder. 7

8 På salgssiden har virksomheden haft internationale aktiviteter i mange år, bl.a. gennem eksport og oprettelse af salgsselskaber. På produktionssiden er sagen lidt anderledes, hvor internationaliseringen for alvor er startet i 1989 gennem opkøb af en italiensk konkurrent. Efterfølgende er der taget flere initiativer, som er foregået i tre bølger: 1. Opkøb af italiensk virksomhed for primært af få adgang til en komplementær produktpalette og -teknologi 2. Indgåelse af et joint-venture med kinesisk virksomhed for at fastholde et kinesisk hjemmemarked via kinesisk produktionskompetence 3. Reorganisering af virksomhedens leverancenetværk for at styrke virksomhedens konkurrenceevne, bl.a. større priskonkurrence Første bølge Baggrunden for opkøb af den italienske virksomhed som kan betegnes som første bølge i internationaliseringen på produktionssiden - var primært et ønske om at få adgang til en komplementær produktpalette af billigere og mindre produkter. Teknologisk var der ligeledes fokus på en anden teknologi i form af en unit teknologi, som det på dette tidspunkt var vigtigt for virksomheden at få adgang til. Den udvidede produktpalette gav umiddelbart strategisk adgang til et kundesegment (Sydeuropa, Østeuropa, og Kina), som ikke kunne nås med det eksisterende professionelle produktprogram. Denne indledende manøvre har betydet meget for virksomheden både ud fra et udviklings-, produktions- og serviceteknologisk syn og ydermere har det betydet et vigtigt indblik i det at drive forretning ud fra et low-cost mindset. Anden bølge Anden bølge i internationalisering af produktionen er sket i forbindelse med indgåelse af et joint-venture med en kinesisk konkurrerende virksomhed i 1996/97 og primært drevet af udviklingen på det kinesiske hjemmemarked. Det kinesiske marked var i starten præget af store europæiske producenter, som også var fortrolig med vestlig kvalitet og prisniveau, men efterhånden har markedet udviklet sig mere i retning af lokale producenter. Tilsvarende er kravet steget til prisbillige løsninger og dermed krav om lokal produktion med et tilsvarende lavt omkostnings- og kvalitetsniveau. 8

9 Kinesernes produktopfattelse er forskellig fra den europæiske, idet forventningerne til produktet levetid er mindre, krave til finish, vedligeholdelse og funktionalitet er ligeledes generel mindre, hvor også kravene til maskinernes automatiseringsgrad er noget mindre. Investeringer i produktionsudstyr gøres således ud fra helt andre præmisser end i Europa. Det skal dog nævnes, at også de store europæiske virksomheder i stigende grad efterspørger tilsvarende low-cost solutions. For at imødese disse udfordringer indgik virksomheden et joint-venture med en kinesisk partner i Shanghai. Virksomheden betegnes i øvrigt som den bedste kopist af eget produktprogram, hvorfor det også i starten var uproblematisk at overføre produktionsgrundlaget for ældre maskiner til kinafabrikken. Produktprogrammet er løbende udvidet og fornyet på kinafabrikken, hvor man efterfølgende har oplevet relativt store vanskeligheder ved at overføre de danske produktspecifikationer til kinesiske forhold. Tredje bølge Virksomheden står pt. overfor sin tredje internationaliseringsbølge, hvor driverne ikke alene er lokal tilstedeværelse, men kravet om en generel sænkelse af virksomhedens omkostningsniveau for at opretholde sin konkurrenceevne, også på det amerikanske og europæiske markeder. Således drevet af en stigende priskonkurrence tvinges virksomheden til at flytte omkostningsfølsomme produkter til Kina, hvilket bl.a. omfatter de fysisk mindre enheder samt produktioner med mindre indhold af kompleksitet. Udfordringen for den kinesiske virksomhed er ikke alene at producere prisbillige produkter til hjemmemarkedet, men også at producere omkostningseffektivt til det amerikanske og europæiske marked, vel at mærke i en vestlig kvalitet. Evnen til effektivt at omsætte danske produktspecifikationer til kinesiske forhold øges tilsvarende, ligesom evnen til at håndtere flere kvaliteter i det samme produktionssystem. Med tiden vil også de større og mere komplekse produkter blive berørt af den øgede priskonkurrence. Virksomhedens strategi på dette område er ikke at flytte hele produkter, men at producere omkostningstunge komponenter i Kina (hos leverandører og/eller på fabrikken) og fortsat primært at bibeholde montagen og færdiggørelsen i Danmark. Hele virksomheden leverancesystem vil således blive påvirket, hvor den danske del af virksomheden på sigt vil komme til at spille en betydelig mindre og anderledes rolle i forhold til i dag. 9

10 Organisering og ledelse I løbet af ca. 10 år er virksomheden gået fra kun produktionsmæssigt at være repræsenteret i Danmark til at være repræsenteret tre steder. I starten har de tre produktionsenheder været drevet som relativt selvstændige enheder, hver med deres eget produktprogram, udviklingsstab til at tilpasse produkterne til konkrete kundeønsker, produktionsteknik og produktionsforberedelse. Efterhånden som produkterne griber mere ind i hinanden har det været nødvendigt at ændre dette set-up og der er lavet en ny organisation i 2005, hvilket har betydet en ensretning af den organisatoriske struktur, således at de tre enheder har et identisk set-up som omfatter: R&D Operations, herunder hører projekt, udvikling og produktion Installation & Services Product Management varetages af virksomheden i Danmark, hvorimod realisering af nye produkter sker i et samspil mellem personer fra alle enheder. Typisk ved at 3 4 medarbejdere allokeres til opgaven. Mht. operations arbejdes der på en fælles IT-platform og der er gjort en stor indsats for at etablere et fælles varenummersystem, som absolut er en forudsætning for en effektiv intern kommunikation. Tidligere har hver enhed haft ansvaret for sin egen sourcing, hvor der her gøres en stor indsats for også på dette område at source hos fælles leverandører eks, ved at oprette lister over primær leverandører. Der har dog vist sig vanskeligt at implementere en forventet. Endvidere arbejdes ihærdigt på at opnå en fælles kvalitetsstandard bl.a. ved at indføre fælles certifikater. Generelt er der i de senere år kommet et større pres for at opnå en synergi mellem produktionsenhederne og dermed udnytte alle kompetencer til fælles bedste. Det har også medført et øget fokus på videndeling mellem enhederne. Et andet tiltag er en startende procesfokusering, hvor der er udpeget procesansvarlige for de enkelte processer og hvor den procesansvarlige er placeret forskellige steder i hele organisationen. Tendensen mod et mere og mere integreret leverancesystem med tæt samarbejde omkring produktudvikling, produktion og indkøb er tydelig. Denne udvikling vil fortsætte, hvor der i 10

11 fremtiden vil blive endnu større krav om at udnytte fælles ressourcer på tværs af produktionsenhederne. Internt og eksternt understøttende operationsstrategier Centrale karakteristika for det som kunne betegnes som en mere strategisk avancerede tilgange til det globalt distribuerede produktionsnetværk er grundlæggende, at der arbejdes proaktivt med at udvikle og udtømme det strategiske potentiale i produktion dette sker gennem: Der arbejdes på at sprede lokale projekter og initiativer, internt samt i samspillet med eksterne leverandører og kunder. Ligeledes arbejdes der fokuseret på at høste erfaringer på tværs af enheder og afsættes ressourcer til denne aktivitet. Opsplitning af værdikæden i værdicentre og følgende omstrukturering fokuseret mod at optimere kædens samlede udvikling, værdiskabelse og sammenhængskraft. Dette gælder ikke blot for produktionsprocesser, men for virksomhedens samlede aktivitet. Kontrollere processen på tværs; moderenheden arbejder på at grave kanalen som de enkelte enheder sejler i og sætter den overordnede ramme for denne proces. I forhold til den eksternt understøttende strategi så bygger den dimensionen på hvor produktionsnetværket sættes i anvendelse i forhold til arbejdet med at redefinere industriens konkurrenceparametre og sætte nye standarder, normer etc. Virksomheder i disse kategorier opererer med en høj modenhed i deres internationale aktiviteter og bruger det globale netværk til at åbne nye muligheder og udfordre gængse tankegange, som traditionelt har domineret virksomheden. Case 3. Den globale operationsstrategi Koncernen havde ved udgangen af 2004 produktionsfaciliteter i Finland, Storbritannien, Tyskland, Ungarn, Frankrig, Italien, Schweiz, USA, Kina, Korea, Singapore, Taiwan, Australien og Danmark, og globaliseringen af produktionsfaciliteterne fortsætter for fuld kraft i I løbet af året vil nye fabrikker i Indien, Rusland, Kina og Ungarn blive taget i brug. Samtidig vil de første forberedelser blive gjort til at etablere en større US-dollarbaseret produktionsenhed i Mexico. Virksomheden betragter den internationale 11

12 arbejdsdeling som en positiv mulighed for at komme tættere på kunder, og for at optimere sine aktiviteter. Ud af omkring medarbejdere er der dog fortsat ca ansatte i Danmark, et antal man er besluttet på at fastholde, for at kunne sikre et fortsat engagement og medvirken hos det danske personale i virksomhedens globale udvikling. Produktion og Salg i Kina Koncernen etablerede produktion i Kina i I løbet af år 2005 flyttede produktionen til nye faciliteter og fabrikken i Kina er nu den største fabrik i koncernen. Produktionen i Kina er etableret for at forsyne det kinesiske marked samt Asien og Stillehavsområdet. Koncernen har nu over 25 exclusive dealers i Kina, samt over 50 servicecentre, og har en markedsandel på ca. 2-3 % i Kina, i et marked der vokser omkring 20 % om året. Der satses på high-end markedet hvor kunder spænder fra internationale hotelkæder til elektronikfabrikker, der har det til fælles at de værdsætter pålidelighed i produktet. Salgsudviklingen gør, at produktionen i Kina har skiftet fokus over tid. Produktionen har to hovedområder: Montage og maskinbearbejdning. Hvor maskinbearbejdning før har fyldt meget, er det primære nu montage til det kinesiske marked. Fabrikken leverer fortsat en del støbejernskomponenter til andre af koncernens fabrikker, men kun i det omfang der er overskudskapacitet. Produktionsteknologi og Kvalitet Koncernens fabrik i Kina har en relativ høj grad af automatisering, hvilket begrundes i kvalitetskrav. Maskiner har ofte en lang tilbagebetalingstid, men kvaliteten er lettere at styre end ved en lavere automatiseringsgrad. Produkter fremstillet i Kina mødes med samme kvalitetskrav som i Danmark eller ethvert andet sted, der i høj grad bruger kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Virksomheden har parallel produktion, forstået på den måde, at samme produkt kan fremstilles flere steder i koncernen. Men produkter skal være ens uanset hvor de er fremstillet, hvorfor produktionsteknologien også må være ensartet. Forskellighed ville give forskellig udvikling og forskellige produkter. Der suppleres dog med lokalt indkøbt udstyr. Fabrikken i Kina sourcer selv, om end Group Purchasing, baseret i Danmark, godkender og underskriver kontrakter. Den lokale indkøbsafdeling har primært til formål at holde den kinesiske produktion forsynet, og den globale rolle er derfor begrænset. I et vist omfang 12

13 assisterer man dog herfra indkøbsafdelingerne i Danmark mv., ligesom viden og erfaringer udveksles på koncernniveau. Ved brug af lokale leverandører er det ikke usædvanligt i indkøringsperioden at auditere 2-4 gange om måneden, og frekvensen falder ikke til europæiske forhold, men måske til månedlige audits. Koncernen gør en indsats for at udvikle leverandører, bl.a. mht. informationsteknologi for at lette ordregangen. Kinafabrikken samarbejder med andre enheder på en række områder. Mht. produktudvikling er det sådan, at de produkter der fremstilles/monteres i Kina er udviklet til det kinesiske marked. De er udviklet i Danmark, men i samarbejde med medarbejdere i Kina. Der er i øjeblikket ingen decideret udviklingsafdeling i Kina, men det er på vej. Det betyder, at produktudviklingsprocessen sker i et tæt samspil mellem kinesiske og danske medarbejdere. Ser vi på den globale sourcingproces, er indkøbere i Kina også potentielle medspillere når der sources komponenter til fabrikken i Ungarn eller et andet produktionssted i koncernen. Udover samarbejdet under et procesforløb sker der også erfaringsudveksling og videndeling mellem parallelle processer. Der er f.eks. et godt samarbejde omkring HRM, hvor personaleansvarlige fra de forskellige globale enheder mødes for at sammenligne præstationsmål, best practice, og viden om f.eks. arbejdsmarkedsvilkår og indirekte omkostninger. Kinafabrikken indgår ligeledes i videndeling mellem enheder der beskæftiger sig med støbejern, hvor den ungarske fabrik er udnævnt som videncenter og ansvarlig for samarbejdet. Case 4. Den virtuelle produktionsstrategi En mellemstor tekstilvirksomhed påbegynder i slutningen af 90 erne en proces, hvor operationsopgaver gradvist blev flyttet til underleverandører, således at virksomheden i dag udelukkende koncentrerer sig om koordination, udvikling og varetagelse af enkelte spidskompetenceopgaver. Den oprindelige beslutning skal ses i lyset af udviklingstendenser i industrien, hvor presset på outsourcing har syntes uomgængeligt, delvist begrundet i den arbejdskraft intensive proces og delvist grundet den lave egentlige værditilvækst som kan opnås i denne proces. Virksomheden har over tid strategisk flyttet sig væk fra operationel udførsel mod at fungere som systemintegrator med den primære opgave, at udvikle og optimere værdikæden, som beskrevet i det følgende. Som første led i produktionsprocessen varetager logistikchefen personligt kontakten til new zealandske uldforhandlere, da råvarens kvalitet er afgørende for virksomhedens 13

14 produkter. Virksomheden har tidligere spundet ulden på eget spinderi på Falster, men spindeprocesserne er nu outsourcet. Spinderier i England og Tyskland leverer de fleste specialvarer inklusive nogen garnfarvning, mens spinderier i Litauen og Kina leverer volumenproduktion; typisk store serier af hvidt garn. Virksomheden ejer ulden såvel som de færdige garner, og køber således udelukkende processen samt den efterfølgende transport til garnlageret i Litauen. Planlæggere i Danmark beslutter hvornår der skal spindes garner på baggrund af kundeordrer samt status på uld- og garnlagre. Væveriet har haft til huse i Danmark, men foregår nu i Litauen. Væveriet her er dedikeret til virksomheden, og foregår på produktionsudstyr, som leverandøren leaser af virksomheden, og når der geninvesteres i produktionsudstyret er det fortsat systemintegratoren, der bærer investeringen. Dette skal ses i sammenhæng med høje kvalitetskrav, som betyder, at det er væsentligt at beholde ansvaret for produktionsudstyret. Således fastholdes fortsat en produktionsteknisk afdeling i Danmark, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og geninvestere i produktionsudstyr. Som i spinderierne er her igen tale om at systemintegratoren ejer indgående og udgående varer, overvåger lagerniveauer og køber væveprocesser. Systemintegratoren styrer på alle lagre up-stream i forsyningskæden efter min/max niveauer, der løbende revurderes. Det er i alle tilfælde planlægningsafdelingen i Danmark der initierer ordrer og har ansvaret for de samlede lagerbeholdninger. Således er IT-systemer blevet en livsnerve i det distribuerede produktionsnetværk. Visse processer relateret til færdiggørelse af stofferne foregår fortsat på det gamle hovedsæde. Når disse aktiviteter er bibeholdt her skyldes det at efterbehandlingen er en kritisk proces mht. oplevet kvalitet, og at efterbehandlingen her sker yderst effektivt, også i sammenligning med internationalt indhentede priser. Der er dog en klar erkendelse af at dette nok ikke varer evigt. De næste forarbejdningstrin er syning og polstring. Det er aktiviteter som virksomheden ikke traditionelt har beskæftiget sig med, men som virksomheden nu tilbyder sine kunder at finde leverandører til, specielt med udgangspunkt i sit kontor i Kina. Salg, produktudvikling og indkøb i Kina Virksomheden har en repræsentation i Kina, som sælger møbelstoffer samt handelsvarer til det kinesiske/asiatiske marked. Salget er forholdsvist projektorienteret, og markedet er 14

15 absolut interessant, på trods af Kinas egne styrker på tekstilvarer. Kontoret i Kina inkluderer også et par tekstilingeniører som opsøger kinesiske tekstilleverandører med udviklingspotentiale. Det gælder så at sige om at finde et spændende stof og videreudvikle dette til det europæiske marked. Når en kinesisk leverandør tages ind står virksomheden typisk for en stor del af produktionsforberedelsen, og ved begyndende leverancer gennemfører de kinesiske medarbejdere 100% udgangskontrol fra Kina såkaldt udvidet inspektion der dog senere begrænses til stikprøver. Alle leverancer til de europæiske kunder er en tur omkring hovedkontoret for efterbehandling og kvalitetskontrol, samt for at sikre at varerne er mærket som specificeret. Varer der leveres fra Kina bestilles altid gennem indkøbskontoret i Kina, og der er således ingen direkte ordregang mellem leverandørerne og planlæggerne i Danmark. Det giver et ekstra led i ordrekæden, men sker i erkendelse af at det grundet kulturforskelle kan være uhensigtsmæssigt at varetage relationen med kinesiske leverandører direkte fra Danmark. Virksomheden har koncentreret sin egen indsats omkring up-stream aktiviteter, mens man på down-stream har etableret sig som en stærk systemintegrator, som bruger betydelige kræfter på at udvikle kæden og de processer som flyder igennem denne. Virksomhedens globalisering og udvikling fra konglomerat til netværksvirksomhed var til at starte med drevet af et omkostningspres, der førte til den første outsourcing af spinderiet. Herefter har virksomheden trukket på de gode erfaringer herfra, og har formået at blive proaktive så de i dag er på forkant med en formodel globalisering hos deres kunder. Virksomheden har herigennem formået at stå igennem en hård periode i branchen hvor adskillige kunder såvel som konkurrenter gik under, og oplever nu stigende indtjening og overskud. Analyse Der kan ikke være tvivl om, at distribueret global produktion har en afgørende plads på danske virksomheders strategiske agenda og at der således løbende foregår diskussioner af, hvordan denne opgave skal gribes an og hvilken betydning dette måtte få lokalt såvel som i samspillet i det globale netværk. Dette kommer næppe som nogen overraskelse, men vores interviews viser også, at denne diskussion i overvejende grad er præget af omkostningsaspektet og at den i overvejende grad ser beslutningen om global produktion som værende udtryk for en stabil tilstand, uden megen skelen til de bivirkninger og følgeeffekter, som skubber det globale netværk frem mod en anderledes dynamisk relation 15

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011 Syddansk Universitet Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag af cand.oecon. Åge Dragsted, CMC, aage@dragsteddevelopment.dk og cand.oecon. Bent Høgsted, bent@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat

Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat Morten Rask INTRODUKTION...2 NYE ORGANISATORISKE PROCESSER OG DEN NYE VIRKELIGHED I INDKØB...4 SCM OG NYORIENTERINGEN AF INDKØB NOGLE KONCEPTER OG KONSTATERINGER...5

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Ansøgning om Innovationskonsortie

Ansøgning om Innovationskonsortie Ansøgning om Innovationskonsortie SourceIT Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion E R A E rh v e rv s p æ d a g o g is k R å d g iv n in g Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion Udført af Svend Jensen, ERA i samarbejde med Jørgen Bo

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Innovation med basis i virkeligheden

Innovation med basis i virkeligheden Ansøgning om Innovationskonsortie 2Innovate Innovation med basis i virkeligheden F Innovation Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110 Kontakt:

Læs mere