Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering"

Transkript

1 Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5

2 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Denne del af undersøgelsen fokuserer på skabelse og nedlæggelse af job i den private sektor. Undersøgelsen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3 topledere viser, at der de seneste tre år er forsvundet 12.5 job om året til udlandet. I samme periode er der flyttet 7.5 job om året fra udlandet til Danmark. Der er her tale om de umiddelbare effekter af globalisering og dermed ikke alle de indirekte jobeffekter af den øgede internationale handel. Undersøgelsen viser også, at der de kommende år, tilsyneladende kun vil ske en mindre stigning i udflytningen af job. Generelt er toplederne i undersøgelsen positive med hensyn til Danmarks muligheder for at klare sig i en globaliseret verden, selv om det kan koste arbejdspladser på nogle områder. Anden del af undersøgelsen, der kommer i begyndelsen af 5, vil især koncentrere sig om hvilke kompetencer virksomheder vil efterspørge i fremtiden for at kunne stå sig i den stigende internationale konkurrence. Definitioner anvendt i rapporten: Udflytning: Når virksomheden flytter en del af sine arbejdsopgaver til udlandet, men stadig beholder dem inden for samme selskab/datterselskab Outsourcing: Når en del af virksomhedens arbejdsopgaver overtages af en anden leverandør. Der kan være tale om leverandører i både Danmark og udlandet. De fleste typer af opgaver kan outsources. For eksempel produktion, IT-opgaver, administration, forskning/udvikling osv. Omfanget af outsourcing og udflytning Toplederne i undersøgelsen er blevet spurgt, om deres virksomhed har outsourcet opgaver til udenlandske underleverandører, eller om de har valgt en strategi, hvor de har flyttet arbejdspladser til en udenlandsk del af virksomheden. Svarene er vist i figur 1. Godt fire ud af ti danske virksomheder med flere end ti ansatte har i løbet af de seneste tre år outsourcet eller udflyttet arbejdspladser til udlandet. 11 procent har flyttet opgaver til en udenlandsk del af virksomheden, mens 15 procent har outsourcet opgaver til udenlandske underleverandører. Endelig har 14 procent både outsourcet og udflyttet opgaver i løbet af de seneste tre år. 2

3 Figur 1: Virksomhedernes erfaringer med udlandet de seneste tre år Virksomheden har både outsourcet og udflyttet opgaver 14 Virksomheden har udflyttet opgaver 11 Virksomheden har outsourcet opgaver 15 Ingen af delene Fordelt på virksomhedsstørrelse er det især de store virksomheder, som har et engagement med udlandet. Hvor det er 49 procent af virksomhederne med flere end 25 ansatte, som har outsourcet eller udflyttet arbejdspladser, er det 29 procent af de virksomheder, der har mellem 1-49 ansatte. At det især er de store virksomheder, som outsourcer eller flytter opgaver til udlandet, er vel næppe så overraskende, men tallene vidner om, at også de mindre danske virksomheder ser de muligheder, der ligger i globaliseringen. Fordelt på brancher er det især indenfor fremstillingsvirksomhed og IT-virksomheder, hvor der er stor udflytningsaktivitet. Figur 2-3: Andel af virksomhederne der har outsourcet eller udflyttet aktiviteter til udlandet de seneste tre år 1-49 ansatte (små virksomheder) 29 Finansiering og service Byggeri ansatte (mellemstore virksomheder) 49 Handel, hotel og restaurationer Transport og telekommunikation Over 25 ansatte (store virksomheder) IT-virksomheder Fremstillingsvirksomhed

4 Med udgangspunkt i undersøgelsen er det muligt at estimere jobeffekten i Danmark af globaliseringen de seneste tre år. Resultaterne er vist i tabel 1. I alt er der seneste tre år i gennemsnit forsvundet 12.5 job om året til udlandet. I samme periode har danske virksomheder insourcet 7.5 job fra udenlandske virksomheder. Det er altså væsentligt at bemærke, at globaliseringen har arbejdspladseffekter både ud og ind af landet, og at trafikken de seneste tre år er gået stærkere ud af Danmark. Der er imidlertid her kun tale om de direkte effekter. Den ændrede globale arbejdsdeling kan også betyde arbejdspladser i Danmark på helt nye områder eller markeder, ligesom danske virksomheder kan øge omsætning og salg via produktudvikling, innovation eller lignende. Hvor stor den mere indirekte effekt er, kan ikke siges på baggrund af denne undersøgelse, men det kan konstateres, at der i de foregående tre år netto er skabt 7. arbejdspladser hvert år. Dette tal er et nettotal, der fremkommer ved at sammenligne beskæftigelsen i dag med beskæftigelsen for tre år siden på virksomhederne. På de enkelte virksomheder kan der udmærket være både oprettet og nedlagt forskellige job, hvorfor bruttojobskabelsen er væsentlig højere. Beregningen dækker kun private virksomheder med flere end 1 ansatte, og vil derfor undervurdere den samlede jobskabelse. Ikke mindst fordi der sker en betydelig jobskabelse i de nystartede små virksomheder. I den anden retning trækker, at undersøgelsen ikke medtager virksomheder, der er lukket i løbet af de seneste tre år. Det Økonomiske Råd (DØR) har estimeret, at der årligt (i årene 1988-) blev oprettet omkring 25. nye arbejdspladser om året, mens der i samme periode blev nedlagt et tilsvarende antal. Dette tal understreger, at det kun er en mindre del af den samlede jobdestruktion, der er en direkte konsekvens af udflytning af arbejdspladser. Tabel 1: De jobmæssige konsekvenser af globaliseringen (de seneste tre år) Antal arbejdspladser om året Udflyttet til afdeling af virksomheden i Vesteuropa eller Nordamerika 3.5 Udflyttet til afdeling af virksomheden i den øvrige del af verden 2. Outsourcet til Vesteuropa eller Nordamerika 2.5 Outsourcet til Øvrige verden 4.5 I alt outsourcet eller udflyttet til udlandet 12.5 Outsourcet til anden dansk virksomhed i Danmark 13.5 Insourcet fra udenlandsk virksomhed til Danmark 7.5 Generel nettojobskabelse i Danmark 7. Note: Beregningen er foretaget med udgangspunkt i private virksomheder med flere end 1 ansatte Hvor flytter arbejdspladserne hen? Som det det fremgik af tabel 1, er der de seneste tre år i gennemsnit flyttet 12.5 job til udlandet om året. I samme periode har der også fundet en betydelig indenlandsk outsourcing 4

5 sted. En del virksomheder vælger at koncentrere sig om kerneopgaver og outsourcer til danske underleverandører. I alt har der foregået en årlig indenlandsk outsourcing på 13.5 personer. Når man udelukkende ser på debatten om den udenlandske outsourcing/udflytning, falder talen ofte på Kina. Imidlertid er det stadig den største del af de danske virksomheder, som outsourcer/udflytter til lande i Vesteuropa eller Nordamerika, mens antallet af virksomheder som foretrækker Østeuropa og Asien er nogenlunde lige store. Figur 4: Hvor flytter jobbene hen? (Andel af virksomheder der har outsourcet eller udflyttet aktiviteter til forskellige dele af verden) Vesteuropa eller Nordamerika Østeuropa Asien Øvrige verden Danmark Udflytning Outsourcing Hvilke arbejdspladser flytter Der er ofte meget fokus på udflytning af traditionelle industriarbejdspladser og til dels også på IT-opgaver. Det skyldes blandt andet, at udflytning af industriarbejdspladser ofte foregår i større klumper og derfor også i pressemæssig forstand fremstår mere spektakulært. Store enkeltsager kommer således let til at skygge for det samlede billede. Som det fremgår af figur 5, er det ganske rigtigt udflytning af industriarbejdspladserne som slår mest igennem. Når det gælder den indenlandske outsourcing fylder IT, administration, logistik og salg/markedsføring også pænt i billedet. 5

6 Figur 5: Hvilke typer opgaver flytter? (Andel af virksomheder der har outsourcet til udlandet eller udflyttet forskellige aktiviteter) Produktion Administration Forskning og udvikling IT-opgaver Salg, indkøb og markedsføring Logistik Udflytning Outsourcing til udlandet Outsourcing til Danmark Hvilken type af virksomheder flytter? I figurerne 6 til 11 nedenfor er virksomhederne inddelt i forskellige grupper for at se, om det er muligt at komme nærmere et signalement af de virksomheder, som vælger at outsource en del af opgaverne til udenlandske virksomheder eller slet og ret flytte aktiviteterne til en udenlandsk del af virksomheden. Når virksomhederne inddeles efter ejerskab, er der en klar tendens til at udenlandsejede virksomheder i højere grad end danskejede vælger at rykke aktiviteter til udlandet. Det fremgår af figur 6. En del af forklaringen er, at udenlandsk ejerskab også i højere grad betyder, at der er dele af virksomheden i andre lande, og at det derfor vil være lettere at rykke rundt med aktiviteterne. Endelig skal man ikke undervurdere det nationale sindelag, virksomhedsejeren eller kredsen af virksomhedsejere kan have i danskejede virksomheder. Det er ikke vanskeligt at finde eksempler på store danske virksomheder som har udtalt, at de klart vil foretrække, at virksomheden bliver i Danmark. I denne undersøgelse er toplederne blevet spurgt, om de mener, at danske virksomheder har et ansvar for at bevare danske arbejdspladser. Som det fremgår af tabel 6, svarer 7 procent, at de er helt eller delvis enige. Når udsagnet skærpes til, at virksomhederne har et ansvar også selv om virksomheden vil have en økonomisk fordel i at flytte til udlandet er andelen af enige faldet til 38 procent. Alligevel er det stadig en betydelig del af toplederne, som mener, at danske virksomheder skal forsøge at blive i Danmark også selv om det koster på bundlinien. I figur 7 er virksomhederne inddelt efter deres eksportorientering. Virksomheder med en høj grad af eksportorientering (mindst 75 procent af salget går til udlandet) er i langt højere grad 6

7 tilbøjelig til at outsource eller udflytte arbejdsopgaver. Omvendt er det kun 28 procent af de hjemmemarkedsorienterede virksomheder (mindst 75 procent af salget sælges i Danmark), der har outsourcet eller udflyttet arbejdspladser. Det kan læses som, at en del af de arbejdspladser, der forsvinder fra Danmark, i virkeligheden er et led i danske virksomheders forsøg på at etablere sig på andre markeder, og at en del af de job der outsources drejer sig om salg, marketing og logistik, hvor lokalkendskab er nøgleordet. Figur 8 viser virksomhederne inddelt efter deres gennemsnitlige overskud/underskud de seneste tre år. Der er en mindre tendens til, at virksomheder, der har kørt med underskud, også er mere tilbøjelig til, at outsource eller udflytte arbejdspladser. Det er dog værd at bemærke, at virksomheder, der har haft overskud de seneste tre år, er næsten lige så tilbøjelige til at flytte eller outsource aktiviteter til udlandet. Diskussionen om tab af arbejdspladser som følge af globaliseringen, er altså ikke udelukkende en diskussion om, at danske virksomheder er under et så stort indtjeningsmæssigt pres, at de ikke ser andre muligheder. Derimod viser tallene, at det er vigtigt for alle virksomheder, uanset den nuværende indtjening, at have fokus på globaliseringen. Når virksomhederne inddeles efter deres satsning på forskning og produktudvikling, er billedet meget klarere. Der er en tydelig tendens til, at udviklingsorienterede og forskningstunge virksomheder i langt højere grad har erfaringer med at etablere sig i udlandet eller at indgå samarbejde med udenlandske underleverandører. En væsentlig del af forklaringen er dog, at det især er de store virksomheder, som satser på forskning og produktudvikling. Netop de store virksomheder har i gennemsnit et større engagement med udlandet end de små. Det fremhæves ofte, at et væsentligt motiv for de virksomheder, som på den ene eller anden måde flytter aktiviteter til udlandet, er at reducere lønomkostningerne. Når virksomhederne deles op i arbejdskraftintensive og ikke-arbejdskraftintensive, er der imidlertid ikke noget tydeligt mønster i, hvem der har været mest tilbøjelige til at outsource eller udflytte arbejdspladser. Således har 37 procent af de ikke-arbejdskraftintensive og 44 procent af de arbejdskraftintensive virksomheder outsourcet eller udflyttet i løbet af de seneste tre år. Tilsvarende synes der ikke at være den store forskel på tempoet i udflytning mellem høj- og lavteknologiske virksomheder. Det fremgår af figur 11 nedenfor. 7

8 Figur 4-9: Andel af virksomheder, der har outsourcet til udlandet eller udflyttet aktiviteter inden for de seneste tre år 1 8 Virksomheder opdelt efter ejerskab 1 8 Virksomheder opdelt efter eksportorientering Danskejede virksomheder Udenlandskejede virksomheder Eksportorienterede virksomheder Hjemmemarkedsorienterede virksomheder Virksomheder opdelt efter resultat Virksomheder opdelt efter forskningsindsats 22 6 Underskud Mindre overskud Stort overskud Ikke vægt på forskning og produktudvikling Stor vægt på forskning og produktudvikling 1 8 Virksomheder opdelt efter brug af arbejdskraft 1 8 Virksomheder opdelt efter brug af teknologi Ikke arbejdskraftintensive Meget arbejdskraftintensive Ikke baseret på højteknologi Højteknologiske virksomheder 8

9 Motiver for at outsource eller udflytte aktiviteter til udlandet Toplederne i undersøgelsen er blevet bedt om at begrunde, hvorfor virksomheden har valgt at flytte eller outsource aktiviteter til udlandet. Svarene er vist i tabel 2. To ud af tre virksomheder peger på ønsket om at reducere lønomkostningerne. Yderligere 36 procent af de virksomheder, som har flyttet en større eller mindre del af aktiviteterne til udlandet, tillægger de lavere udenlandske etableringsomkostninger stor betydning. En god del af forklaringen på udflytningen af arbejdspladser skal altså ses i lyset af et højt dansk omkostningsniveau. Det gælder dog ikke på skatteområdet, hvor kun 12 procent af deltagerne i undersøgelsen fremhæver det danske skattetryk som forklaring på, at virksomheden har flyttet job til udlandet. Adgang til andre markeder spiller også en vis betydning i virksomhedernes strategi. Det gælder ikke mindst for de virksomheder, som udflytter aktiviteter til en udenlandsk del af den samme virksomhed. Tabel 2: Hvilke motiver har haft stor betydning, da virksomheden valgte, at udflytte eller outsource aktiviteter Udflytning Outsourcing Lavere lønomkostninger Lavere etableringsomkostninger 36 - Adgang til andre markeder Mindre transportomkostninger - Mere gunstig beskatning 12 - Adgang til ny viden og teknologi 1 15 Adgang til bedre kvalificeret arbejdskraft 5 17 Ønske om at virksomheden koncentrerer sig om kerneopgaver - 49 Erfaringer med outsourcing og udflytning Som det fremgik af figur 1, er det godt fire ud af ti af virksomheder med flere end ti ansatte, som i løbet af de seneste tre år har outsourcet og/eller udflyttet opgaver til udlandet. Virksomhedernes topledere er blevet spurgt om deres vurdering af erfaringerne. Svarene er vist i tabel 3. Langt de fleste gode erfaringer med deres udenlandske engagementer. Knap en tredjedel begrænser sig til at sige, at erfaringerne har været nogenlunde, mens stort set alle øvrige har gode erfaringer. Tabel 3: Hidtidige erfaringer med udflytning og outsourcing til udlandet Dårlige Nogenlunde Gode I alt Erfaringer med udflytning Erfaringer med outsourcing De gode erfaringer uddybes i tabel 4, hvor der er vist svarene på en række spørgsmål om barrierer for outsourcing og udflytning. Det generelle billede er, at det kun er et mindretal, der har mødt store barrierer under udflytningsprocessen. Størst barriere har det været at forene de forskelle, der er mellem dansk og udenlandsk kultur. Det kan være kultur i mere bred forstand, men også arbejds- og ledelseskultur. Det er dog 9

10 stadig kun 15 procent af lederne, der har haft konkrete erfaringer det seneste tre år, som mener det har været en stor barriere. 63 procent svarer, at kulturforskellene har været en mindre barriere. Ellers synes de væsentligste barrierer at knytte sig til den kommunikation og de aftaler, der indgås med datterselskaber, underleverandører eller samarbejdspartnere i udlandet. En del af de barrierer vil man som virksomhed også kunne møde i et samarbejde mellem to danske virksomheder, om end de måske her forstærkes af sproglige og kulturelle barrierer. Endelig peger deltagerne i undersøgelsen på, at man ikke skal undervurdere den modstand, man kan møde på den danske del af virksomheden, hvor større eller mindre medarbejdergrupper måske står for at miste jobbet. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at svarene i tabel 4 viser, at dårligt uddannelsesniveau, et dårligt fungerende arbejdsmarked og korruption kun betragtes som en stor barriere af et fåtal, mens omkring hver tredje leder mener, at de udgør mindre barrierer. Tabel 4: Hvilke barrierer har virksomhederne oplevet ved udflytning og outsourcing til udlandet Ingen barriere Mindre barriere Stor barriere Forskelle i kultur Dårlig kommunikation med virksomheden i udlandet Samarbejdspartner har problemer med at overholde tiden Det har betydet stor modstand i den danske del af virksomheden Vanskeligheder ved at få dokumenteret og specificeret produkter Dårlig kvalitet af virksomheden i udlandets produkter Store rejseomkostninger Dårligt uddannelsesniveau Mange uforudsete udgifter Dårligt fungerende arbejdsmarked Høje etableringsomkostninger Korruption Fremtidige planer Toplederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan deres forventninger er til virksomhedens jobskabelse i Danmark og udlandet i de kommende tre år. Som det fremgår af figur 12, har hver fjerde virksomhed med flere end 1 ansatte konkrete planer om at outsource eller udflytte arbejdspladser i løbet af de næste tre år. 39 procent overvejer muligheden. Imidlertid må man forvente, at ikke alle overvejelserne bliver til noget, mens der på den anden side om tre år vil kunne konstateres, at virksomheder, der i dag ikke overvejer udflytning, rent faktisk har gjort det. Der er derfor også en del usikkerhed forbundet med et skøn over antallet af arbejdspladser, som vil forsvinde fra Danmark i løbet af de næste tre år. I tabel 5 er der foretaget en beregning på baggrund af de konkrete forventninger, der er i dag, og som derfor nok er i underkanten af, hvad der bliver realiseret. Beregningen viser, at der vil 1

11 være 14.5 job, som vil blive udflyttet eller outsourcet til udlandet. Tallene tyder altså på, at udviklingen vil fortsætte, og at stadig flere job rykker ud af landet. Samtidig viser tallene også, at virksomhederne har konkrete planer om en betydelig indenlandsk jobvækst, hvorfor det ikke umiddelbart kan konkluderes, at udviklingen netto vil koste arbejdspladser. Alligevel er der sandsynligvis faggrupper, som kan blive klemt, fordi deres jobfunktioner bliver flyttet til udlandet. Figur 12: Virksomhedernes planer med udlandet de næste tre år Både outsourcing og udflytning 7 22 Udflytning Outsourcing Ingen af delene Konkrete planer Overvejer Tabel 5: De jobmæssige konsekvenser af outsourcing i nærmeste fremtid Antal arbejdspladser om året (de næste tre år) Konkrete planer om udflytning 11. Konkrete planer om outsourcing 3.5 Konkrete planer om udvidelse af aktiviteter i Danmark 62. Note: Beregningen er foretaget med udgangspunkt i virksomheder med flere end 1 ansatte Holdninger Den sidste del af undersøgelsen har haft fokus på topledernes holdninger til globaliseringen. De er blevet stillet over for en række udsagn, som de har skullet erklære sig enige eller uenige i. Svarene er vist i tabel procent af deltagerne mener, at Danmark får svært ved at klare konkurrencen fra lande med lavere lønomkostninger. Når det er sagt, så mener et stort flertal, at Danmark står stærkt i den internationale konkurrence i kraft af sit høje uddannelsesniveau, og at globaliseringen alt i alt er en fordel for Danmark. Der er betydelig optimisme blandt de danske topchefer iblandet 11

12 en erkendelse af, at det vil koste arbejdspladser på nogle områder, og at ikke alle virksomheder er godt nok rustet til at klare den stigende globalisering. Tabel 6: De fremtidige jobmæssige konsekvenser af globaliseringen Uenig Delvis enig Helt enig I alt Danmark får svært ved at klare konkurrencen fra lande med lavere lønomkostninger Danmark står stærkt i den internationale konkurrence i kraft af sit høje uddannelsesniveau Danske virksomheder har et ansvar for at bevare arbejdspladser i Danmark Danske virksomheder har et ansvar for at bevare arbejdspladser i Danmark, også selv om de vil have en økonomisk fordel i at flytte til udlandet Globaliseringen er alt i alt en fordel for Danmark Globaliseringen vil koste arbejdspladser i Danmark Danske virksomheder er godt rustet til at klare globaliseringen Danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence, fordi de er så innovative Advarslerne om globaliseringen er overdrevet. Danmark mister ikke flere arbejdspladser til udlandet, end det altid har gjort Globaliseringen vil skabe et mere klassedelt samfund Globaliseringen vil betyde lavere priser for forbrugerne Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har oprettet et Toplederpanel, der består af 5 privat ansatte direktører i såvel store som små virksomheder. Der er indkommet 31 svar fra virksomheder med flere end 1 ansatte, hvilket giver en svarprocent på 6. De virksomheder, der har svaret, repræsenterer knap 13. danske arbejdspladser. Resultaterne i undersøgelsen er vægtet således, at de svarer til sammensætningen af virksomheder i Danmark med hensyn til branche og antal ansatte. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse november 4. 12

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Fremtidens kompetencer. Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked?

Fremtidens kompetencer. Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked? Fremtidens kompetencer Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked? Ledernes Hovedorganisation August 2005 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 En overordnet globaliseringsstrategi...4

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Projektbeskrivelse GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere