Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering"

Transkript

1 Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5

2 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Denne del af undersøgelsen fokuserer på skabelse og nedlæggelse af job i den private sektor. Undersøgelsen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3 topledere viser, at der de seneste tre år er forsvundet 12.5 job om året til udlandet. I samme periode er der flyttet 7.5 job om året fra udlandet til Danmark. Der er her tale om de umiddelbare effekter af globalisering og dermed ikke alle de indirekte jobeffekter af den øgede internationale handel. Undersøgelsen viser også, at der de kommende år, tilsyneladende kun vil ske en mindre stigning i udflytningen af job. Generelt er toplederne i undersøgelsen positive med hensyn til Danmarks muligheder for at klare sig i en globaliseret verden, selv om det kan koste arbejdspladser på nogle områder. Anden del af undersøgelsen, der kommer i begyndelsen af 5, vil især koncentrere sig om hvilke kompetencer virksomheder vil efterspørge i fremtiden for at kunne stå sig i den stigende internationale konkurrence. Definitioner anvendt i rapporten: Udflytning: Når virksomheden flytter en del af sine arbejdsopgaver til udlandet, men stadig beholder dem inden for samme selskab/datterselskab Outsourcing: Når en del af virksomhedens arbejdsopgaver overtages af en anden leverandør. Der kan være tale om leverandører i både Danmark og udlandet. De fleste typer af opgaver kan outsources. For eksempel produktion, IT-opgaver, administration, forskning/udvikling osv. Omfanget af outsourcing og udflytning Toplederne i undersøgelsen er blevet spurgt, om deres virksomhed har outsourcet opgaver til udenlandske underleverandører, eller om de har valgt en strategi, hvor de har flyttet arbejdspladser til en udenlandsk del af virksomheden. Svarene er vist i figur 1. Godt fire ud af ti danske virksomheder med flere end ti ansatte har i løbet af de seneste tre år outsourcet eller udflyttet arbejdspladser til udlandet. 11 procent har flyttet opgaver til en udenlandsk del af virksomheden, mens 15 procent har outsourcet opgaver til udenlandske underleverandører. Endelig har 14 procent både outsourcet og udflyttet opgaver i løbet af de seneste tre år. 2

3 Figur 1: Virksomhedernes erfaringer med udlandet de seneste tre år Virksomheden har både outsourcet og udflyttet opgaver 14 Virksomheden har udflyttet opgaver 11 Virksomheden har outsourcet opgaver 15 Ingen af delene Fordelt på virksomhedsstørrelse er det især de store virksomheder, som har et engagement med udlandet. Hvor det er 49 procent af virksomhederne med flere end 25 ansatte, som har outsourcet eller udflyttet arbejdspladser, er det 29 procent af de virksomheder, der har mellem 1-49 ansatte. At det især er de store virksomheder, som outsourcer eller flytter opgaver til udlandet, er vel næppe så overraskende, men tallene vidner om, at også de mindre danske virksomheder ser de muligheder, der ligger i globaliseringen. Fordelt på brancher er det især indenfor fremstillingsvirksomhed og IT-virksomheder, hvor der er stor udflytningsaktivitet. Figur 2-3: Andel af virksomhederne der har outsourcet eller udflyttet aktiviteter til udlandet de seneste tre år 1-49 ansatte (små virksomheder) 29 Finansiering og service Byggeri ansatte (mellemstore virksomheder) 49 Handel, hotel og restaurationer Transport og telekommunikation Over 25 ansatte (store virksomheder) IT-virksomheder Fremstillingsvirksomhed

4 Med udgangspunkt i undersøgelsen er det muligt at estimere jobeffekten i Danmark af globaliseringen de seneste tre år. Resultaterne er vist i tabel 1. I alt er der seneste tre år i gennemsnit forsvundet 12.5 job om året til udlandet. I samme periode har danske virksomheder insourcet 7.5 job fra udenlandske virksomheder. Det er altså væsentligt at bemærke, at globaliseringen har arbejdspladseffekter både ud og ind af landet, og at trafikken de seneste tre år er gået stærkere ud af Danmark. Der er imidlertid her kun tale om de direkte effekter. Den ændrede globale arbejdsdeling kan også betyde arbejdspladser i Danmark på helt nye områder eller markeder, ligesom danske virksomheder kan øge omsætning og salg via produktudvikling, innovation eller lignende. Hvor stor den mere indirekte effekt er, kan ikke siges på baggrund af denne undersøgelse, men det kan konstateres, at der i de foregående tre år netto er skabt 7. arbejdspladser hvert år. Dette tal er et nettotal, der fremkommer ved at sammenligne beskæftigelsen i dag med beskæftigelsen for tre år siden på virksomhederne. På de enkelte virksomheder kan der udmærket være både oprettet og nedlagt forskellige job, hvorfor bruttojobskabelsen er væsentlig højere. Beregningen dækker kun private virksomheder med flere end 1 ansatte, og vil derfor undervurdere den samlede jobskabelse. Ikke mindst fordi der sker en betydelig jobskabelse i de nystartede små virksomheder. I den anden retning trækker, at undersøgelsen ikke medtager virksomheder, der er lukket i løbet af de seneste tre år. Det Økonomiske Råd (DØR) har estimeret, at der årligt (i årene 1988-) blev oprettet omkring 25. nye arbejdspladser om året, mens der i samme periode blev nedlagt et tilsvarende antal. Dette tal understreger, at det kun er en mindre del af den samlede jobdestruktion, der er en direkte konsekvens af udflytning af arbejdspladser. Tabel 1: De jobmæssige konsekvenser af globaliseringen (de seneste tre år) Antal arbejdspladser om året Udflyttet til afdeling af virksomheden i Vesteuropa eller Nordamerika 3.5 Udflyttet til afdeling af virksomheden i den øvrige del af verden 2. Outsourcet til Vesteuropa eller Nordamerika 2.5 Outsourcet til Øvrige verden 4.5 I alt outsourcet eller udflyttet til udlandet 12.5 Outsourcet til anden dansk virksomhed i Danmark 13.5 Insourcet fra udenlandsk virksomhed til Danmark 7.5 Generel nettojobskabelse i Danmark 7. Note: Beregningen er foretaget med udgangspunkt i private virksomheder med flere end 1 ansatte Hvor flytter arbejdspladserne hen? Som det det fremgik af tabel 1, er der de seneste tre år i gennemsnit flyttet 12.5 job til udlandet om året. I samme periode har der også fundet en betydelig indenlandsk outsourcing 4

5 sted. En del virksomheder vælger at koncentrere sig om kerneopgaver og outsourcer til danske underleverandører. I alt har der foregået en årlig indenlandsk outsourcing på 13.5 personer. Når man udelukkende ser på debatten om den udenlandske outsourcing/udflytning, falder talen ofte på Kina. Imidlertid er det stadig den største del af de danske virksomheder, som outsourcer/udflytter til lande i Vesteuropa eller Nordamerika, mens antallet af virksomheder som foretrækker Østeuropa og Asien er nogenlunde lige store. Figur 4: Hvor flytter jobbene hen? (Andel af virksomheder der har outsourcet eller udflyttet aktiviteter til forskellige dele af verden) Vesteuropa eller Nordamerika Østeuropa Asien Øvrige verden Danmark Udflytning Outsourcing Hvilke arbejdspladser flytter Der er ofte meget fokus på udflytning af traditionelle industriarbejdspladser og til dels også på IT-opgaver. Det skyldes blandt andet, at udflytning af industriarbejdspladser ofte foregår i større klumper og derfor også i pressemæssig forstand fremstår mere spektakulært. Store enkeltsager kommer således let til at skygge for det samlede billede. Som det fremgår af figur 5, er det ganske rigtigt udflytning af industriarbejdspladserne som slår mest igennem. Når det gælder den indenlandske outsourcing fylder IT, administration, logistik og salg/markedsføring også pænt i billedet. 5

6 Figur 5: Hvilke typer opgaver flytter? (Andel af virksomheder der har outsourcet til udlandet eller udflyttet forskellige aktiviteter) Produktion Administration Forskning og udvikling IT-opgaver Salg, indkøb og markedsføring Logistik Udflytning Outsourcing til udlandet Outsourcing til Danmark Hvilken type af virksomheder flytter? I figurerne 6 til 11 nedenfor er virksomhederne inddelt i forskellige grupper for at se, om det er muligt at komme nærmere et signalement af de virksomheder, som vælger at outsource en del af opgaverne til udenlandske virksomheder eller slet og ret flytte aktiviteterne til en udenlandsk del af virksomheden. Når virksomhederne inddeles efter ejerskab, er der en klar tendens til at udenlandsejede virksomheder i højere grad end danskejede vælger at rykke aktiviteter til udlandet. Det fremgår af figur 6. En del af forklaringen er, at udenlandsk ejerskab også i højere grad betyder, at der er dele af virksomheden i andre lande, og at det derfor vil være lettere at rykke rundt med aktiviteterne. Endelig skal man ikke undervurdere det nationale sindelag, virksomhedsejeren eller kredsen af virksomhedsejere kan have i danskejede virksomheder. Det er ikke vanskeligt at finde eksempler på store danske virksomheder som har udtalt, at de klart vil foretrække, at virksomheden bliver i Danmark. I denne undersøgelse er toplederne blevet spurgt, om de mener, at danske virksomheder har et ansvar for at bevare danske arbejdspladser. Som det fremgår af tabel 6, svarer 7 procent, at de er helt eller delvis enige. Når udsagnet skærpes til, at virksomhederne har et ansvar også selv om virksomheden vil have en økonomisk fordel i at flytte til udlandet er andelen af enige faldet til 38 procent. Alligevel er det stadig en betydelig del af toplederne, som mener, at danske virksomheder skal forsøge at blive i Danmark også selv om det koster på bundlinien. I figur 7 er virksomhederne inddelt efter deres eksportorientering. Virksomheder med en høj grad af eksportorientering (mindst 75 procent af salget går til udlandet) er i langt højere grad 6

7 tilbøjelig til at outsource eller udflytte arbejdsopgaver. Omvendt er det kun 28 procent af de hjemmemarkedsorienterede virksomheder (mindst 75 procent af salget sælges i Danmark), der har outsourcet eller udflyttet arbejdspladser. Det kan læses som, at en del af de arbejdspladser, der forsvinder fra Danmark, i virkeligheden er et led i danske virksomheders forsøg på at etablere sig på andre markeder, og at en del af de job der outsources drejer sig om salg, marketing og logistik, hvor lokalkendskab er nøgleordet. Figur 8 viser virksomhederne inddelt efter deres gennemsnitlige overskud/underskud de seneste tre år. Der er en mindre tendens til, at virksomheder, der har kørt med underskud, også er mere tilbøjelig til, at outsource eller udflytte arbejdspladser. Det er dog værd at bemærke, at virksomheder, der har haft overskud de seneste tre år, er næsten lige så tilbøjelige til at flytte eller outsource aktiviteter til udlandet. Diskussionen om tab af arbejdspladser som følge af globaliseringen, er altså ikke udelukkende en diskussion om, at danske virksomheder er under et så stort indtjeningsmæssigt pres, at de ikke ser andre muligheder. Derimod viser tallene, at det er vigtigt for alle virksomheder, uanset den nuværende indtjening, at have fokus på globaliseringen. Når virksomhederne inddeles efter deres satsning på forskning og produktudvikling, er billedet meget klarere. Der er en tydelig tendens til, at udviklingsorienterede og forskningstunge virksomheder i langt højere grad har erfaringer med at etablere sig i udlandet eller at indgå samarbejde med udenlandske underleverandører. En væsentlig del af forklaringen er dog, at det især er de store virksomheder, som satser på forskning og produktudvikling. Netop de store virksomheder har i gennemsnit et større engagement med udlandet end de små. Det fremhæves ofte, at et væsentligt motiv for de virksomheder, som på den ene eller anden måde flytter aktiviteter til udlandet, er at reducere lønomkostningerne. Når virksomhederne deles op i arbejdskraftintensive og ikke-arbejdskraftintensive, er der imidlertid ikke noget tydeligt mønster i, hvem der har været mest tilbøjelige til at outsource eller udflytte arbejdspladser. Således har 37 procent af de ikke-arbejdskraftintensive og 44 procent af de arbejdskraftintensive virksomheder outsourcet eller udflyttet i løbet af de seneste tre år. Tilsvarende synes der ikke at være den store forskel på tempoet i udflytning mellem høj- og lavteknologiske virksomheder. Det fremgår af figur 11 nedenfor. 7

8 Figur 4-9: Andel af virksomheder, der har outsourcet til udlandet eller udflyttet aktiviteter inden for de seneste tre år 1 8 Virksomheder opdelt efter ejerskab 1 8 Virksomheder opdelt efter eksportorientering Danskejede virksomheder Udenlandskejede virksomheder Eksportorienterede virksomheder Hjemmemarkedsorienterede virksomheder Virksomheder opdelt efter resultat Virksomheder opdelt efter forskningsindsats 22 6 Underskud Mindre overskud Stort overskud Ikke vægt på forskning og produktudvikling Stor vægt på forskning og produktudvikling 1 8 Virksomheder opdelt efter brug af arbejdskraft 1 8 Virksomheder opdelt efter brug af teknologi Ikke arbejdskraftintensive Meget arbejdskraftintensive Ikke baseret på højteknologi Højteknologiske virksomheder 8

9 Motiver for at outsource eller udflytte aktiviteter til udlandet Toplederne i undersøgelsen er blevet bedt om at begrunde, hvorfor virksomheden har valgt at flytte eller outsource aktiviteter til udlandet. Svarene er vist i tabel 2. To ud af tre virksomheder peger på ønsket om at reducere lønomkostningerne. Yderligere 36 procent af de virksomheder, som har flyttet en større eller mindre del af aktiviteterne til udlandet, tillægger de lavere udenlandske etableringsomkostninger stor betydning. En god del af forklaringen på udflytningen af arbejdspladser skal altså ses i lyset af et højt dansk omkostningsniveau. Det gælder dog ikke på skatteområdet, hvor kun 12 procent af deltagerne i undersøgelsen fremhæver det danske skattetryk som forklaring på, at virksomheden har flyttet job til udlandet. Adgang til andre markeder spiller også en vis betydning i virksomhedernes strategi. Det gælder ikke mindst for de virksomheder, som udflytter aktiviteter til en udenlandsk del af den samme virksomhed. Tabel 2: Hvilke motiver har haft stor betydning, da virksomheden valgte, at udflytte eller outsource aktiviteter Udflytning Outsourcing Lavere lønomkostninger Lavere etableringsomkostninger 36 - Adgang til andre markeder Mindre transportomkostninger - Mere gunstig beskatning 12 - Adgang til ny viden og teknologi 1 15 Adgang til bedre kvalificeret arbejdskraft 5 17 Ønske om at virksomheden koncentrerer sig om kerneopgaver - 49 Erfaringer med outsourcing og udflytning Som det fremgik af figur 1, er det godt fire ud af ti af virksomheder med flere end ti ansatte, som i løbet af de seneste tre år har outsourcet og/eller udflyttet opgaver til udlandet. Virksomhedernes topledere er blevet spurgt om deres vurdering af erfaringerne. Svarene er vist i tabel 3. Langt de fleste gode erfaringer med deres udenlandske engagementer. Knap en tredjedel begrænser sig til at sige, at erfaringerne har været nogenlunde, mens stort set alle øvrige har gode erfaringer. Tabel 3: Hidtidige erfaringer med udflytning og outsourcing til udlandet Dårlige Nogenlunde Gode I alt Erfaringer med udflytning Erfaringer med outsourcing De gode erfaringer uddybes i tabel 4, hvor der er vist svarene på en række spørgsmål om barrierer for outsourcing og udflytning. Det generelle billede er, at det kun er et mindretal, der har mødt store barrierer under udflytningsprocessen. Størst barriere har det været at forene de forskelle, der er mellem dansk og udenlandsk kultur. Det kan være kultur i mere bred forstand, men også arbejds- og ledelseskultur. Det er dog 9

10 stadig kun 15 procent af lederne, der har haft konkrete erfaringer det seneste tre år, som mener det har været en stor barriere. 63 procent svarer, at kulturforskellene har været en mindre barriere. Ellers synes de væsentligste barrierer at knytte sig til den kommunikation og de aftaler, der indgås med datterselskaber, underleverandører eller samarbejdspartnere i udlandet. En del af de barrierer vil man som virksomhed også kunne møde i et samarbejde mellem to danske virksomheder, om end de måske her forstærkes af sproglige og kulturelle barrierer. Endelig peger deltagerne i undersøgelsen på, at man ikke skal undervurdere den modstand, man kan møde på den danske del af virksomheden, hvor større eller mindre medarbejdergrupper måske står for at miste jobbet. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at svarene i tabel 4 viser, at dårligt uddannelsesniveau, et dårligt fungerende arbejdsmarked og korruption kun betragtes som en stor barriere af et fåtal, mens omkring hver tredje leder mener, at de udgør mindre barrierer. Tabel 4: Hvilke barrierer har virksomhederne oplevet ved udflytning og outsourcing til udlandet Ingen barriere Mindre barriere Stor barriere Forskelle i kultur Dårlig kommunikation med virksomheden i udlandet Samarbejdspartner har problemer med at overholde tiden Det har betydet stor modstand i den danske del af virksomheden Vanskeligheder ved at få dokumenteret og specificeret produkter Dårlig kvalitet af virksomheden i udlandets produkter Store rejseomkostninger Dårligt uddannelsesniveau Mange uforudsete udgifter Dårligt fungerende arbejdsmarked Høje etableringsomkostninger Korruption Fremtidige planer Toplederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan deres forventninger er til virksomhedens jobskabelse i Danmark og udlandet i de kommende tre år. Som det fremgår af figur 12, har hver fjerde virksomhed med flere end 1 ansatte konkrete planer om at outsource eller udflytte arbejdspladser i løbet af de næste tre år. 39 procent overvejer muligheden. Imidlertid må man forvente, at ikke alle overvejelserne bliver til noget, mens der på den anden side om tre år vil kunne konstateres, at virksomheder, der i dag ikke overvejer udflytning, rent faktisk har gjort det. Der er derfor også en del usikkerhed forbundet med et skøn over antallet af arbejdspladser, som vil forsvinde fra Danmark i løbet af de næste tre år. I tabel 5 er der foretaget en beregning på baggrund af de konkrete forventninger, der er i dag, og som derfor nok er i underkanten af, hvad der bliver realiseret. Beregningen viser, at der vil 1

11 være 14.5 job, som vil blive udflyttet eller outsourcet til udlandet. Tallene tyder altså på, at udviklingen vil fortsætte, og at stadig flere job rykker ud af landet. Samtidig viser tallene også, at virksomhederne har konkrete planer om en betydelig indenlandsk jobvækst, hvorfor det ikke umiddelbart kan konkluderes, at udviklingen netto vil koste arbejdspladser. Alligevel er der sandsynligvis faggrupper, som kan blive klemt, fordi deres jobfunktioner bliver flyttet til udlandet. Figur 12: Virksomhedernes planer med udlandet de næste tre år Både outsourcing og udflytning 7 22 Udflytning Outsourcing Ingen af delene Konkrete planer Overvejer Tabel 5: De jobmæssige konsekvenser af outsourcing i nærmeste fremtid Antal arbejdspladser om året (de næste tre år) Konkrete planer om udflytning 11. Konkrete planer om outsourcing 3.5 Konkrete planer om udvidelse af aktiviteter i Danmark 62. Note: Beregningen er foretaget med udgangspunkt i virksomheder med flere end 1 ansatte Holdninger Den sidste del af undersøgelsen har haft fokus på topledernes holdninger til globaliseringen. De er blevet stillet over for en række udsagn, som de har skullet erklære sig enige eller uenige i. Svarene er vist i tabel procent af deltagerne mener, at Danmark får svært ved at klare konkurrencen fra lande med lavere lønomkostninger. Når det er sagt, så mener et stort flertal, at Danmark står stærkt i den internationale konkurrence i kraft af sit høje uddannelsesniveau, og at globaliseringen alt i alt er en fordel for Danmark. Der er betydelig optimisme blandt de danske topchefer iblandet 11

12 en erkendelse af, at det vil koste arbejdspladser på nogle områder, og at ikke alle virksomheder er godt nok rustet til at klare den stigende globalisering. Tabel 6: De fremtidige jobmæssige konsekvenser af globaliseringen Uenig Delvis enig Helt enig I alt Danmark får svært ved at klare konkurrencen fra lande med lavere lønomkostninger Danmark står stærkt i den internationale konkurrence i kraft af sit høje uddannelsesniveau Danske virksomheder har et ansvar for at bevare arbejdspladser i Danmark Danske virksomheder har et ansvar for at bevare arbejdspladser i Danmark, også selv om de vil have en økonomisk fordel i at flytte til udlandet Globaliseringen er alt i alt en fordel for Danmark Globaliseringen vil koste arbejdspladser i Danmark Danske virksomheder er godt rustet til at klare globaliseringen Danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence, fordi de er så innovative Advarslerne om globaliseringen er overdrevet. Danmark mister ikke flere arbejdspladser til udlandet, end det altid har gjort Globaliseringen vil skabe et mere klassedelt samfund Globaliseringen vil betyde lavere priser for forbrugerne Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har oprettet et Toplederpanel, der består af 5 privat ansatte direktører i såvel store som små virksomheder. Der er indkommet 31 svar fra virksomheder med flere end 1 ansatte, hvilket giver en svarprocent på 6. De virksomheder, der har svaret, repræsenterer knap 13. danske arbejdspladser. Resultaterne i undersøgelsen er vægtet således, at de svarer til sammensætningen af virksomheder i Danmark med hensyn til branche og antal ansatte. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse november 4. 12

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Fremtidens kompetencer. Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked?

Fremtidens kompetencer. Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked? Fremtidens kompetencer Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked? Ledernes Hovedorganisation August 2005 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 En overordnet globaliseringsstrategi...4

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ØKONOMISK ANALYSE Robotter baner vejen for hjemtagning af produktion Fire ud af fem af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

ANALYSENOTAT Fremgang for de danske datterselskaber i udlandet

ANALYSENOTAT Fremgang for de danske datterselskaber i udlandet ANALYSENOTAT Fremgang for de danske datterselskaber i udlandet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige forhold,

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere