Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.: 21 35 35 31"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.:

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsesberetning for Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere mv. 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Regnskab for Danske Small Cap aktier 13 Regnskab for Europæiske Ejendomsaktier 18 Udlodningernes skattemæssige fordeling 22 Afdelingernes investeringsprofil ultimo Forklaring af nøgletal 24 Ledelsens øvrige hverv 25 Nærværende årsrapport 2005 for Investeringsforeningen Dexia Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens investeringsunivers løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. 1

4 Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsforeningen Dexia Invest Otto Mønsteds Plads København V FT. reg. nr.: CVR-nr.: Bestyrelse Frank Poulsen, formand Jørgen Cramon Bent Nyløkke Jørgensen Niels Pram Nielsen Jacob Saxild Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Ringkjøbing Landbobank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver Dexia Bank Denmark A/S 2

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for Investeringsforeningen Dexia Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber og Københavns Fondsbørs regler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2006 Bestyrelse Frank Poulsen Formand Jørgen Cramon Bent Nyløkke Jørgensen Niels Pram Nielsen Jacob Saxild Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted Vagn List 3

6 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen Dexia Invest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Dexia Invest, afdeling Danske Small Cap aktier og afdeling Europæiske ejendomsaktier for regnskabsåret 2005, der aflægges efter regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber og Københavns Fondsbørs regler. Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber og Københavns Fondsbørs regler København, den 21. februar 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup Statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen Statsautoriseret revisor 4

7 Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast (i %) Danske Small Cap aktier -18,86-3,82 44,55 47,03 46,60 Europæiske Ejendomsaktier 1) 30,35 27,00 Benchmark afkast (i %) Danske Small Cap aktier (KFMX) -16,55-5,87 50,76 40,93 57,70 Europæiske Ejendomsaktier (GPR 250 Europe + 20% UK) 1) ,02 27,06 Indre værdi pr. andel (kr.) Danske Small Cap aktier 122,91 111,72 161,48 237,43 345,45 Europæiske Ejendomsaktier 130,35 163,72 Udlodning pr. andel Danske Small Cap aktier 7,75 0,00 0,00 2,00 14,50 Europæiske Ejendomsaktier 1,50 15,25 Omkostningsprocent Danske Small Cap aktier 1,09 2,08 2,09 1,99 2,02 Europæiske Ejendomsaktier 1) 1,79 1,47 Årets nettoresultat (t.kr.) Danske Small Cap aktier Europæiske Ejendomsaktier 1) Medlemmernes formue ult. (t.kr.) Danske Small Cap aktier Europæiske Ejendomsaktier Andele ult. (nom. t.kr. ) Danske Small Cap aktier Europæiske Ejendomsaktier Kurtage mv. i procent af gennemsnitsformue Danske Small Cap aktier 0,17 0,17 0,19 0,29 0,21 Europæiske Ejendomsaktier 1) 0,59 0,40 5

8 Hoved- og nøgletalsoversigt Værdipapiromsætning (t.kr.) Danske Small Cap aktier Kursværdi af køb Kursværdi af salg Europæiske Ejendomsaktier 1) Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed Danske Small Cap aktier 0,33 0,27 0,36 0,21 0,11 Europæiske Ejendomsaktier 1) 0,12 0,32 Standardafvigelse (i %) Danske Small Cap aktier 13,2 13,5 15,0 14,6 15,2 Europæiske Ejendomsaktier Standardafvigelse benchmark (i %) Danske Small Cap aktier ,9 15,9 16,2 Europæiske Ejendomsaktier Sharpe ratio Danske Small Cap aktier -0,39-0,64 0,03 0,66 1,00 Europæiske Ejendomsaktier Sharpe ratio benchmark Danske Small Cap aktier - - 0,20 0,68 1,00 Europæiske Ejendomsaktier Anm.: Nøgletal er beskrevet på side 24. 1) For perioden 29. januar til 31. december

9 Ledelsesberetning for 2005 Dexia Invest i 2005 Året 2005 blev et tilfredsstillende år for foreningens afdelinger. Afkastmæssigt opnåede de to afdelinger Danske Small Cap aktier og Europæiske Ejendomsaktier atter et godt afkast på henholdsvis 46,6% og 27,0%, hvilket var væsentligt bedre end ventet af foreningens ledelse i begyndelsen af Som følge af det gode resultat har afdeling Danske Small Cap aktier opretholdt sin gode rating hos Morningstar gennem året. Ultimo 2005 blev afdelingen således vurderet til 5 stjerner hos Morningstar. Afdeling Europæiske Ejendomsaktier har endnu ikke eksisteret i 3 år og har derfor ikke været omfattet af en vurdering fra Morningstar. For at forbedre handelsfaciliteterne i forbindelse med omsætning af Foreningens andele besluttede bestyrelsen i 2005 at børsnotere foreningens to afdelinger. Dette skete den 15. august De gode resultater bevirkede sammen med en øget emissionsaktivitet, at foreningens samlede formue steg fra 267 mio. kr. til 427 mio. kr. ultimo Økonomisk vækst i 2005 Den økonomiske vækst i de enkelte regioner af verden udviklede sig mere positivt end ventet af foreningens ledelse og rådgivere i begyndelsen af året. Økonomien i USA udviste i 2005 atter en høj økonomisk vækst på ca. 4%, men også Japan og Europa viste tegn på stigende vækst. Den europæiske økonomi skønnes nu at være i bedring efter flere års stagnation. Det har i særdeleshed været Tyskland, Frankrig og Italien, der har haft lavvækst. Tyskland har i 2005 haft en pæn fremgang i eksporten, og de første estimater for 2006 tyder på fortsat vækst. Det private forbrug i Tyskland har til gengæld været relativt svagt i 2005, hvorimod opsparingen har været meget høj. Lykkes det derfor for den nye tyske regering at skabe tillid til fremtiden hos forbrugerne, ventes det spirende opsving i Europa at kunne fastholdes. Udviklingen i Danmark tegnede sig særligt gunstig i Dansk økonomi blev i det forløbne år præget af robust vækst på over 3%. Væksten blev drevet af såvel stigende eksport som privatforbrug. Privatforbruget øgedes som følge af fortsat lav realrente, faldende arbejdsløshed, omprioritering af huslån samt stigende friværdier i boligmarkedet. Høje energipriser I 2005 blev energipriserne det gennemgående tema på de finansielle markeder. Prisstigningen på råolie og i særdeleshed benzin, betød at inflationen i USA nåede det højeste niveau i en længere årrække. Inflationen bekymrede dog ikke økonomerne, idet kerneinflationen eksklusive energi og landbrugsvarer ikke steg faretruende. Derimod bekymrede den opbremsende effekt, de stigende energipriser kunne påføre væksten. I perioder af 2005 faldt de lange renter således i takt med, at olieprisen steg. Stigende kort rente i 2005 Den lange rente i USA steg i 2005 marginalt med 0,1 procentpoint til 4,4% ultimo året. I det korte segment steg renten på 2 årige statsobligationer derimod med 1,3 procentpoint til 4,4%. Dermed blev rentekurven helt flad omkring niveauet 4,4%. Modsat den amerikanske 10-årige rente faldt den tilsvarende europæiske med 0,3 procentpoint over året til 3,3%. Den 2-årige rente steg dog 0,4 procentpoint og sluttede året på 2,9%. Den europæiske rentekurve blev således mere flad i Den Europæiske Centralbanks forventning til en acceleration i den økonomiske vækst i Eurolandene fra 1,4% i 2005 til 2,0% i 2007 fik sammen med stigende inflation ECB til i december 2005 at gennemføre den første renteforhøjelse i mere end 7

10 Ledelsesberetning for år. Bankens mål om at holde inflationen lige under 2% var baggrunden for stramningen. Dexia Invest Danske Small Cap aktier Afdelingens afkast blev i 2005 på 46,6%, hvilket er væsentligt højere end forventet primo Foreningens ledelse finder resultatet acceptabelt, selvom afkastet er lavere end 57,7% som afdelingens sammenligningsgrundlag, KFMX-indekset, har givet i Grunden til det lavere afkast end sammenligningsgrundlaget har været den defensive strategi med overvægt af de store selskaber i investeringsuniverset. Det hjemlige obligationsmarked fulgte i høj grad tendensen fra euro-zonen. Renteforskellen mellem Danmark og Europa blev i løbet af 2005 helt elimineret. Dette afspejler stor tiltro til dansk økonomi, der også er i en væsentligt bedre stand end den europæiske. Stigende aktiemarkeder i 2005 Selvom foreningens ledelse havde positive forventninger til aktiemarkederne ved indgangen til året, overraskede udviklingen på aktiemarkederne med store stigninger i de fleste markeder. Den lave rente, vækst i selskabernes indtjening samt rigelig likviditet var årsagerne til de store stigninger på de fleste aktiemarkeder i Verdensmarkedsindekset, MSCI World, steg omregnet til danske kroner med 26,5% i Det japanske marked viste en stigning på 45,1%, mens det europæiske marked gav et afkast på 26,4% i På det danske aktiemarked fortsatte den særdeles positive trend med en samlet kursstigning på over 40%. Det danske aktiemarked gav således et af de bedste afkast i verden i Fremgang i indtjeningen i banker og rederier, samt positive nyheder og opjusteringer fra de fleste, større børsnoterede selskaber var sammen med overtagelsestilbud på ISS, Københavns Lufthavne og TDC medvirkende til at skabe en positiv stemning på det danske aktiemarked. På basis af årets indtjening i afdelingen indstiller bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 29. marts 2006, at der udloddes 14,50 kr. pr. andel i forbindelse med denne. Afdelingens formue steg fra 166 mio. kr. primo året til 238 mio. kr. ultimo året, svarende til en stigning på 43 %. Formuetilvæksten kan tilskrives det høje afkast. Afdelingen investerer i udvalgte danske selskaber udenfor OMXC20-indekset (tidligere benævnt KFX-indekset). Afdelingens strategi har som i det foregående år været at holde fokus på likvide mellemstore selskaber frem for de helt små, illikvide virksomheder. Da de mindre aktier har givet de bedste afkast i 2005, har den forsigtige strategi i afdelingen medført et lavere afkast relativt til markedet i Som helhed gav aktierne uden for OMXC20-indekset et afkast på 58% i Der har således været en bred interesse for aktier i små og mellemstore virksomheder. Året har tillige været præget af en række selskaber, der har udbetalt meget høje udbytter, og af selskaber, der har haft store tilbagekøbsprogrammer af egne aktier. I afdelingens investeringsunivers var det i særdeleshed ejendomsaktierne, der gav meget høje afkast i Keops toppede hitlisten med et afkast på 639%, men også Nordicom og Sjælsø Gruppen præsterede pæne afkast på henholdsvis 291% og 188%. Afdelingen har kun i begrænset omfang været eksponeret til dette segment gennem Nordicom. Afkastet i afdelingen er kommet fra forskellige sektorer. Aktierne med de højeste afkast har været Nordicom, ØK samt Roskilde Bank med henholdsvis 291%, 104% og 87%. De aktier, der har 8

11 Ledelsesberetning for 2005 ligget i den anden ende af ranglisten, var Pharmexa og Bavarian Nordic med -13% og -9%. Det var dog ikke hele sundhedssektoren, der klarede sig dårligt i I afdelingen bidrag det tidligere Chr. Hansen, nu Alk-Abello, med en stigning på 77%. I afdelingen har der været en del ændringer i løbet af året. Foras og Aarhus United blev begge afnoteret i forbindelse med salg af virksomhederne. Kbh. Lufthavne har ligget som en investering uden for afdelingens benchmark gennem et års tid, fordi foreningen vurderede, at aktien stadigvæk havde et fornuftigt potentiale. Den er nu solgt ud af porteføljen. Afdelingen har endvidere taget en stor gevinst hjem på Parken Sport & Entertainment og solgt selskabet helt ud. DFDS og H+H er ligeledes blevet solgt ud, da foreningen vurderede, at henholdsvis olieprisen og det engelske byggemarked fortsat ville belaste de to selskabers indtjening. Afdelingen investerer i aktier i udvalgte børsnoterede europæiske ejendomsselskaber, der primært indgår i aktieindekset GPR 250 Europe (20% UK). Det europæiske ejendomsmarked har for 5. år i træk udviklet sig bedre end det generelle aktiemarked i Europa (MSCI Europa). De høje afkast hænger sammen med investorernes stigende interesse for nye aktivklasser og i særdeleshed for et alternativ til den lave forrentning i obligationsmarkedet. Efterspørgsel efter ejendomsaktier og direkte ejede ejendomme er kommet fra såvel private som institutionelle investorer. I 2005 var det ejendomsselskaberne i Spanien og Sverige, som gav de højeste afkast, hvilket skyldtes, at disse lande begge oplevede høj økonomisk vækst. Afdelingen har i året foretaget nyinvestering i TrygVesta, TK Development, Glunz & Jensen, GPV, Biomar og Harboe. Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier Afdelingens afkast blev i 2005 på 27,0%, hvilket er væsentligt højere end forventet primo Afkastudviklingen i afdelingen var på niveau med afdelingens benchmark, der gav et afkast på 27,1% i Foreningens ledelse finder afkastet tilfredsstillende. På basis af årets indtjening i afdelingen indstiller bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 29. marts 2006, at der udloddes 15,25 kr. pr. andel i forbindelse med denne. Afdelingens formue steg fra 100 mio. kr. primo året til 189 mio. kr. ultimo året, svarende til en stigning på 89%. Formuetilvæksten kan tilskrives såvel nytegningsaktivitet som det høje afkast. I afdeling Europæiske Ejendomsaktier har de to spanske selskaber Metrovacesa og Colonial og de to svenske selskaber Kungleden og Wallenstam bidraget med de højeste afkast i I den anden ende af spektret lå et par af de mindre engelske selskaber. I løbet af året har afdelingen taget gevinst hjem på de spanske og svenske selskaber. Dette har betydet, at afdelingen har reduceret andelen i disse lande til en undervægt på henholdsvis 3% og 2%. Endvidere er vægten i Finland blevet reduceret, og afdelingen har overvægtet positioner i Østrig og Frankrig. Ejendomsselskaber i Østrig anses for værende defensive investeringer med et mindre, men mere stabilt forventet afkast. Historisk set stiger de østrigske ejendomsselskaber, når aktiemarkedet generelt falder. Det nye ved disse selskaber er, at de har øget deres eksponering i Østeuropa, hvor afkastet på ejendomsinvesteringer ofte er dobbelt så højt som i de vesteuropæiske lande. Foreningen forventer sig meget af de østrigske ejen- 9

12 Ledelsesberetning for 2005 domsselskaber, og positioner i Østrig indgår nu med ca. 15% af porteføljen. Fremadrettet kunne det frygtes, at ejendomsmarkedet ville opleve en negativ korrektion, hvis renterne begyndte at stige. Historisk set har der ikke været nogen sammenhæng mellem hverken den korte eller den lange rente og ejendomsmarkedet. Ses der på Tyskland, er det værd at bemærke, at det lave renteniveau ikke har medført et stærkt ejendomsmarked, og derfor skønnes en stigende rente ikke nødvendigvis at have en negativ effekt på ejendomsmarkedet. Derfor frygter foreningens ledelse ikke en længerevarende negativ korrektion, hvis renterne begynder at stige moderat i Omkostninger Foreningens samlede omkostninger til administration, rådgivning og depotgebyrer mv. beløb sig i 2005 til t.kr. fordelt med t.kr. i afd. Danske Small Cap aktier og t.kr. i afd. Europæiske Ejendomsaktier. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2006 Foreningens forventning er, at økonomien i USA forbliver stærk, om end med aftagende vækstrate. Den amerikanske centralbank FED skønnes på denne baggrund at sætte den korte rente op med yderligere 0,25-0,50% hen over sommeren. Som følge af bedre økonomiske nøgletal fra Europa ventes Den Europæiske Centralbank at hæve renten med 0,25% i foråret og igen med yderligere 0,25% hen over sommeren. Væksten i Danmark ventes at fortsætte i samme tempo i 2006 som i De store stigninger i det danske aktiemarked og ejendomsprisernes udvikling bevirker, at de danske forbrugere ikke vurderes at ville nedsætte købelysten. Den rigelige likviditet samt fortsat sund indtjeningsudvikling i danske selskaber skønnes at understøtte markedet for danske aktier i Samlet over år 2006 forventer foreningen et afkast på 10-15% for markedet med danske aktier. Vedrørende ejendomsaktier er foreningen lidt forsigtig med forventningerne til afkastet i 2006 og fastholder afkastmålet på 10-15%. Foreningen finder ikke mange selskaber i investeringsuniverset, der handler under indre værdi. Set over en bred kam er der dog stadigvæk plads til kursstigninger, men ikke på samme niveau som i de foregående år. Forventningerne til den økonomiske udvikling er behæftet med en vis usikkerhed. En større stigning i energipriserne skønnes at få indflydelse på renten og den økonomiske vækst, ligesom fokus på ubalancerne i den amerikanske økonomi kan få dollaren til at falde med negative konsekvenser for den europæiske økonomiske vækst. Det kan endvidere heller ikke udelukkes, at de senere års kursstigninger vil forårsage perioder med gevinsthjemtagning med kursfald til følge i For 2006 ventes således et afkast for foreningens afdelinger, der er noget lavere end afkastene opnået i

13 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere mv. Foreningen har indgået aftaler vedrørende bl.a. administration, depot samt rådgivning som de væsentligste områder. Depotselskabsaftale Foreningen har indgået aftale med Ringkjøbing Landbobank A/S om, at denne som depotselskab opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger mv. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtigelser. Ringkjøbing Landbobank A/S varetager endvidere opgaven som foreningens aktieudstedende institut. Rådgivningsaftale Foreningen har indgået aftaler med Dexia Bank Denmark A/S om ydelse af investeringsrådgivning. Aftalerne indebærer, at Dexia Bank Denmark A/S yder rådgivning om transaktioner, der anses for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for de enkelte afdelinger. Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Nykredit Portefølje Administration A/S om udførelse af foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver samt varetagelse af direktionshvervet for foreningen. Administrationen af foreningen varetages i overensstemmelse med lov for investeringsforeninger og specialforeninger, foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens aktiebog, hvori navnenoteringen af afdelingernes andel foretages. Samarbejdsaftaler For at styrke rådgivningen af medlemmerne samt markedsføringen har foreningen indgået samarbejdsaftaler med en række inden- og udenlandske pengeinstitutter, herunder Dexia Bank Denmark A/S. Aftalerne har til sigte at øge serviceringen af såvel eksisterende medlemmer som potentielle, nye investorer med henblik på at forbedre medlemstilfredsheden i foreningens afdelinger. Bestyrelse Som honorar til bestyrelsen for 2005 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et beløb på 64 t.kr. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber og Københavns Fondsbørs regler. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som forrige år. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af renteindtægter og aktieudbytter, samt kursgevinster på aktier, der har været ejet i mindre end 3 år, med fradrag af administrationsomkostninger. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter såvel realiserede som periodiserede renter af kontant indestående i depotselskabet. Udbytter omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter med eventuelt fradrag af den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som ikke kan refunderes. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer/-tab er opgjort som forskellen mellem afståelsessummen og anskafelsessummen i årets løb for værdipapirer købt i året, eller værdien ved regnskabsårets begyndelse af papirer anskaffet i tidligere år. Urealiserede kursavancer/- tab er opgjort som forskellen mellem værdien ved regnskabsårets udløb og anskaffelsessummen i årets løb for værdipapirer købt i året, eller værdien ved regnskabsårets begyndelse af værdipapirer anskaffet i tidligere år. Handelsomkostninger, der kan henføres til transaktionen, er henholdsvis fratrukket salgsværdien, henholdsvis tillagt anskaffelsesværdien. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning. Balancen Værdipapirbeholdningerne er optaget til de noterede børskurser på regnskabsårets sidste børsdag. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Nøgletal Nøgletallene er beregnet ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Dog er nøgletallene Kurtage mv. i procent af gennemsnitsformue, Værdipapiromsætning og Omsætningshastighed beregnet ifølge InvesteringsForeningsRådets vejledning. Administrationsomkostninger består af afdelingsdirekte omkostninger og andel af fællesomkostninger. Fællesomkostninger er i henhold til vedtægternes 22, stk. 2 fordelt periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. 12

15 Danske Small Cap aktier Resultatopgørelse i kr. Note Renter og udbytter 1 Renter (netto) Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Kapitalandele I alt kursgevinster og -tab ORDINÆRT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER MV Administrationsomkostninger ÅRETS NETTORESULTAT Formuebevægelser Udlodningsregulering Overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Overført til formuen

16 Danske Small Cap aktier Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele 5 Noterede danske aktier Unoterede danske kapitalandele I alt kapitalandele Andre aktiver Andre tilgodehavender 0 3 Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER 7 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger I alt anden gæld PASSIVER I ALT

17 Danske Small Cap aktier Noter til regnskabet i kr. Note Renter (netto) Indestående i depotselskab I alt renter (netto) Udbytter Noterede danske aktier Unoterede danske aktier 0 4 I alt udbytter Administrationsomkostninger Afdelingsdirekte Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse mv Honorar til revisorer IT-omkostninger Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i.f.m. formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Kursgevinst til udlodning Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning

18 Danske Small Cap aktier 5 Noterede danske aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi Østasiatiske Kompagni 594, Forstædernes Bank 688, Ove Arkil Holding B 910, Amagerbanken 1.344, Rias B 638, Nordicom 915, Fionia Bank A/S 1.320, GPV Industri A/S 222, Biomar Holding A/S 137, Bang & Olufsen B 648, Rockwool Intl. B 622, Monberg & Thorsen Hold. 468, VT Holding B 254, Auriga Industries B 190, Royal Unibrew A/S 532, PER Aarsleff B 468, Glunz & Jensen B 83, Nordisk Solar Co. B 563, Schouw & Co 230, TK Development 76, D/S Norden 2.925, Genmab A/S 135, Papirnavn Kurs Markedsværdi Thrane & Thrane 244, D/S Torm 305, Ringkjøbing Landbobank 3.000, NKT Holding 289, Codan 365, Roskilde Bank 992, AMBU A/S 111, Vestjysk Bank 257, MAX Bank 405, Jyske Bank 309, Sydbank 151, Alm. Brand A/S 265, Pharmexa 23, Bavarian Nordic 476, Potagua FLS B 202, Trygvesta A/S 318, Harboes Bryggeri A/S B 227, ALK-Abello A/S 674, Noterede danske aktier i alt Unoterede danske aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi Refshaleøens Ejd.selskab 50, Unoterede danske aktier i alt

19 Danske Small Cap aktier 7. Medlemmernes formue Andele (nom.) Formueværdi Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser pr Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning -329 Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 606 Udlodningsregulering Overført til udlodning fra sidste år -53 Overført til udlodning næste år 172 Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue

20 Europæiske Ejendomsaktier Resultatopgørelse i kr. Note Renter og udbytter 1 Renter (netto) Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver I alt kursgevinster og -tab ORDINÆRT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER MV Administrationsomkostninger ÅRETS NETTORESULTAT Formuebevægelser Udlodningsregulering Overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Overført til formuen

21 Europæiske Ejendomsaktier Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele 5 Noterede udenlandske aktier I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter mm Andre tilgodehavender Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER 6 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt anden gæld PASSIVER I ALT

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Årsrapport 2008 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Årsrapport Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2010 edgeforeningen P Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Fund Governance 8... Væsentlige aftaler

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2006 CVR-nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Investin EUROTOP Sustainability 9 Investin

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010 Specialforeningen L&S Invest Årsrapport 2010 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Risikoforhold

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ATP Invest. Årsrapport CVR-nr.:

ATP Invest. Årsrapport CVR-nr.: ATP Invest Årsrapport 2005 CVR-nr.: 27 41 98 79 Nærværende årsrapport 2005 for ATP Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo februar 2006. Erfaringerne

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere