Ad punkt 2.1.Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 2.1.Generelt"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne spørgsmål. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 4. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 26. marts 2003 med bilag fra Fængselsafdelingen Kærshovedgård. Direktoratet gengiver og kommenterer i sin udtalelse det som fængslet har anført. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.1.Generelt Jeg gik ud fra at en ansøgning som fængslet havde indgivet om en lagerhal, og som direktoratet havde oplyst var sat i bero på overvejelser om kriminalforsorgens samlede bevillingsmæssige situation og den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling på Kærshovedgård, var optaget på venteliste med henblik på prioritering af de økonomiske midler for Jeg bad direktoratet om at oplyse hvad der videre skete med ansøgningen. Direktoratet har bekræftet at ansøgningen er optaget på direktoratets venteliste for På grund af den økonomiske situation forventes projektet ikke gennemført i Direktoratet vil orientere mig i starten af 2004, dog senest 1. april 2004, om direktoratets prioritering af dette

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 års bygge- og anlægssager, herunder om der bliver mulighed for at bygge en lagerhal på Fængselsafdelingen Kærshovedgård. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne orientering. Ad punkt Stuerne Jeg udtalte at der efter min opfattelse er behov for en egentlig plan for nedlæggelse af stuerne på afdeling D (eventuelt) i forbindelse med opførelse af en ny bygning til erstatning herfor som fængslet havde søgt om. Jeg bad direktoratet om en udtalelse vedrørende dette forhold og herunder oplysning om hvad der videre skete i anledning af fængslets forslag om nedlæggelse af afdelingen. Jeg bemærkede at jeg var opmærksom på kriminalforsorgens aktuelle økonomiske situation. Hvis der ikke var udsigt til en nedlæggelse af afdelingen forholdsvis hurtigt, henstillede jeg at der blev udarbejdet en plan for istandsættelse af stuerne og udskiftning (eller udbedring) af møblementet, herunder de utidssvarende køjesenge, og at fængslet allerede nu gennemgik møblementet med henblik på udskiftning af det der så værst ud. Jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Direktoratet har udtalt at direktoratet er meget opmærksom på og enig i behovet for en plan for nedlæggelse af stuerne på afdeling D. Imidlertid kan direktoratet på nuværende tidspunkt ikke fastlægge nogen plan for afviklingen af disse pladser når henses til den nuværende situation med det ekstraordinært høje belæg og den deraf følgende økonomiske belastning. Fængslet har oplyst at der for 2003 er udarbejdet en plan for udskiftning af celleinventar og inventar på opholdsstuerne. I forbindelse med det årlige bygningssyn vil fængslet hvert år gen-

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 nemgå og ajourføre denne plan. Planen vil blandt andet tage højde for udbedring af gulv samt eventuelt maling af de eksisterende køjesenge. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste og går således ud fra at der vil blive udarbejdet en plan for nedlæggelse af stuerne på afdeling D så snart det lader sig gøre. For så vidt angår møblementet bemærker jeg at jeg forstår fængslets udtalelse sådan at der til brug for udarbejdelse af planen er sket en gennemgang af møblementet på (bl.a.) afdeling D, og at der er sket eller vil ske en udskiftning af det møblement der så værst ud. Jeg henstillede til fængslet at skærpe kontrollen med rengøringen på afdeling D og bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Fængslet har oplyst at fængslet har indskærpet kontrollen med rengøring af stuer og fællesrum. Rengøringsstandarden er meget svingende afhængig af klientellet. Afdeling D har i efteråret 2002 været meget pænt rengjort idet der på det tidspunkt var nogle indsatte der gerne ville yde en indsats, og som satte pris på at rengøringen var optimal. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at fængslet løbende overvejer om der er behov for på ny at indskærpe kontrollen med rengøringen. Jeg noterede mig at det er direktoratets holdning at stuerne i kælderen under afdeling A alene må anvendes ved akut overbelægning eller en enkelt overnatning for indsatte som ankommer sent til fængslet, hvis der ikke er plads på de øvrige afdelinger (bortset fra afdeling D). Jeg

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 noterede mig endvidere fængslets oplysning om at direktoratet skal orienteres når cellerne anvendes, og at de indsatte skal flyttes dagen efter anbringelsen, også selv om de måtte foretrække kælderen frem for ottemandsstuerne som nogle indsatte gør. Hvis der forelå noget skriftligt fra direktoratet herom, bad jeg om kopi heraf. Direktoratet har bekræftet de oplysninger om anvendelsen af stuerne og indberetningspligten når de er i brug, som jeg har anført (på s. 17 i rapporten). Direktoratet har samtidig oplyst at direktoratet ikke ses at have udstedt skriftlige instrukser til fængslet på området. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Toilet og badeforhold Medmindre afdeling D kunne forventes nedlagt inden for relativt kort tid, henstillede jeg at der skete en renovering af toilet- og badeforholdene på denne afdeling, og at det i den forbindelse blev overvejet at etablere yderligere toilet- og badefaciliteter for de indsatte på denne afdeling. Jeg bad om underretning om hvad der videre skete vedrørende disse spørgsmål. Fængslet har oplyst at badefaciliteterne i september 2002 er totalt renoveret med fliser fra gulv til loft, nyt armatur i brusekabinerne og nyt forhæng. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager til efterretning at badefaciliteterne er totalt renoveret i september 2002.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Min henstilling omfattede også toiletfaciliteterne om end de ikke var lige så slemme som badefaciliteterne, og spørgsmålet om etablering af yderligere toilet- og badefaciliteter på afdelingen. Fængslet og direktoratet har ikke svaret herpå. Jeg anmoder om oplysning om hvad der videre sker vedrørende min henstilling for så vidt angår disse spørgsmål. Selv om det under inspektionen blev oplyst at det er svært at få de indsatte på (netop) afdeling D til at gøre rent, henstillede jeg ligesom vedrørende rengøringen på stuerne til fængslet at skærpe kontrollen med rengøringen. Direktoratet har henvist til det ovenfor under punkt anførte. Det fremgår heraf at fængslet har oplyst at der er sket en indskærpelse af kontrollen med rengøringen af stuer og fællesrum. Det fremgår af fængslets udtalelse at den omfatter min henstilling på såvel s. 14 som s. 19 (rettelig 20), og jeg går derfor ud fra at indskærpelsen udtrykkeligt har omfattet toilet- og badefaciliteter. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Opholds- og fritidsrum For så vidt angår fællesrummene på afdeling D tilkendegav jeg at der såfremt der ikke skete en nedlæggelse af afdelingen inden for (relativt) kort tid efter min opfattelse burde ske en istandsættelse af fællesrummene, især opholdsrummet.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Da der ikke vil ske en nedlæggelse af afdeling D inden for relativt kort tid, beder jeg fængslet om at oplyse om der er sket eller vil ske en istandsættelse af fællesrummene på denne afdeling. Jeg henstillede til fængslet at udarbejde en plan for vedligeholdelse af opholdsstuen på afdeling F og underrette mig herom. Fængslet har oplyst at opholdsstuen er malet, herunder spærene i loftet som er malet hvide, og at der er opsat nye persienner i sommeren Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Køkkenfaciliteter Jeg bad fængslet oplyse resultatet af fængslets undersøgelse af en klage fra en indsat over at køleskabet på afdeling D var i stykker. Fængslet har oplyst at afdelingen har fået nyt køleskab i sommeren 2002 (og at afdeling A har fået nyt køleskab i efteråret 2002). Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Isolationsrum

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg henstillede at den celle til højre for indgangen der anvendes til arbejdsvægrende, blev indrettet på en mere hensigtsmæssig måde, og at væggene blev malet. Jeg bad fængslet om at oplyse hvad der skete i den anledning. Fængslet har oplyst at cellen nu er indrettet med bord, stol, seng og skab. Der er endvidere opsat gardiner, og lokalet er malet. Af direktoratets udtalelse fremgår det imidlertid at fængslet efterfølgende telefonisk (den 26. juni 2003) over for direktoratet har oplyst at væggen(e) i cellen ikke er malet. Direktoratet har oplyst at direktoratet har anmodet fængslet om at sørge for at der sker maling af væggene i overensstemmelse med min henstilling. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til fængslets udtalelse. Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at væggene i cellen til højre for indgangen nu er malet. For så vidt angår de øvrige to celler (som anvendes som strafceller, til udelukkelse fra fællesskab og til arbejdsvægrende), henstillede jeg at møblementet blev udskiftet. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Fængslet har oplyst at fængslet ikke har skiftet møblementet, men at det er slebet og lakeret. Direktoratet har henholdt sig til fængslets udtalelse. Med den bemærkning at jeg går ud fra at møblementet efter at være blevet slebet og lakeret fremtræder i en pæn stand, tager jeg det oplyste til efterretning.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg bad fængslet oplyse om der som det fremgik af en kort skriftlig orientering om fængslet som fængslet har udfærdiget er en sygestue i fængslet. Fængslet har oplyst at den såkaldte sygestue er identisk med den celle/stue der anvendes til arbejdsvægrende. Den anvendes i praksis meget sjældent som sygestue måske 1-2 gange om året. Når den anvendes som sygestue, opsættes der en seng i stuen, og som det fremgår af det ovenfor anførte, vil der nu fremover altid være det nævnte møblement herunder en seng til stede i stuen uanset hvad den anvendes til. Stuen anvendes alene som sygestue for afdeling D, dvs. til indsatte fra denne afdeling der lider af mere alvorlig sygdom (end forkølelse mv.) der nødvendiggør flytning fra ottemandsstuerne, og når der ikke er ledige enestuer på de øvrige afdelinger. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Skole og bibliotek Jeg henstillede til fængslet at forbedre biblioteket og overveje at kontakte kommunebiblioteket med henblik på indgåelse af en aftale om betjening af fængslet. Jeg henstillede tillige til fængslet samtidig at overveje at indhente et bogkatalog og underrette mig om resultatet af disse overvejelser. Endvidere henstillede jeg til fængslet ved opslag på døren til biblioteket som tillige anvendes til mødelokale og er påsat et skilt med teksten mødelokale, at oplyse om at der (tillige) er tale

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 om et bibliotek. Jeg henstillede samtidig til fængslet at indføje oplysning om biblioteket i de interne regler, herunder oplysning om hvornår der er mulighed for at benytte biblioteket. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af mine henstillinger. Fængslet har oplyst at der er indført en ny praksis hvorefter alle indsatte i forbindelse med arbejdsplaceringsmødet som foregår i biblioteket bliver vejledt om de muligheder der er for at låne bøger i fængslet, ligesom der er opsat et skilt på døren ind til biblioteket. Fængslet har desuden oplyst at fængslet snarest vil revidere de interne regler for indsatte og indføje regler om muligheden for at benytte biblioteket. Fængslet har endvidere oplyst at fængslet endnu ikke har taget kontakt til kommunebiblioteket med henblik på indgåelse af en aftale om betjening af fængslet og heller ikke har indhentet bogkataloger. Fængslet vil afvente erfaringerne med de nævnte tiltag og løbende vurdere behovet for yderligere tiltag. Direktoratet har henholdt sig til det af fængslet oplyste med oplysning om at direktoratet har anmodet fængslet om efter en periode på tre måneder at vurdere hvorvidt der er behov for at indgå en egentlig biblioteksaftale. For så vidt angår anskaffelse af bogkataloger har direktoratet udtalt at direktoratet finder at sådanne kataloger kan være en inspirationskilde og bør forefindes på alle biblioteker, således at også indsatte som ikke ved hvad de kunne tænke sig at læse, kan blive inspireret af bogkataloget og dermed gøre øget brug af biblioteket. Direktoratet har derfor henstillet til fængslet at anskaffe bogkataloger. Direktoratet har meddelt fængslet at en del biblioteker har bogkataloger e.l. liggende på bibliotekets hjemmeside, og at det i sådanne tilfælde vil være tilstrækkeligt at fængslet med jævne mellemrum printer et bogkatalog ud til brug på fængslets bibliotek.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Direktoratet har bedt fængslet om underretning om erfaringerne med de nye tiltag samt om resultatet af vurderingen af om der bør indgås en biblioteksaftale med kommunebiblioteket. Fængslet er endvidere anmodet om at indsende kopi af fængslets interne retningslinjer når de er revideret. Jeg tager det oplyste til efterretning og beder direktoratet om at underrette mig når direktoratet har modtaget underretning fra fængslet, og at sende mig en kopi af de reviderede interne retningslinjer når direktoratet modtager dem fra fængslet. Ad punkt Vaskefaciliteter Jeg bad fængslet om at oplyse hvorvidt fængslet som oplyst under inspektionen stiller gratis vaskepulver til rådighed for de indsatte. Min anmodning skyldtes at det i fængslets interne regler er oplyst at vaskepulver kan købes hos købmanden. Fængslet har oplyst at der stilles gratis vaskepulver til rådighed. De indsatte har ikke selvforvaltning. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at fængslet vil overveje at præcisere de interne regler så det tillige fremgår at fængslet stiller vaskepulver gratis til rådighed. For de indsatte på afdeling D er der én vaskemaskine til afdelingens (maksimalt) 32 indsatte. De indsatte på denne afdeling kan imidlertid ifølge fængslets interne regler bestille vasketid på afdeling A hvor nøgle til vaskemaskiner kan udleveres. Jeg bad fængslet om at overveje at supplere oplysningen i de interne regler med et opslag ved vaskemaskinen på afdeling D om

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 muligheden for at anvende vaskemaskine og tørretumbler på afdeling A og B. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Fængslet har oplyst at der ved vaskemaskinen på afdeling D nu er opsat opslag om at vaskemaskinen på afdeling A/B kan benyttes. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg gik endvidere ud fra at fængslet uanset denne mulighed for vask på afdeling A og B ville undersøge og overveje om der var behov for opstilling af yderligere en vaskemaskine på afdeling D. Jeg bad om underretning om resultatet af fængslets undersøgelse og overvejelser. Fængslet har oplyst at det ikke er fængslets opfattelse at der er behov for at opstille yderligere en vaskemaskine på afdeling D. Personalet der gør tjeneste på afdelingen, har oplyst at det er deres indtryk at vaskemaskinen på afdelingen ikke er fuldt udnyttet. Klientellet på afdelingen er som hovedregel indsatte med meget korte opholdstider (under dage), og ikke ret mange vasker tøj. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt 3.1.Arbejde mv. Da sygemeldte og indsatte der ikke yder en tilfredsstillende arbejdsindsats, samt indsatte med eget arbejde kan have ophold på afdelingen i arbejdstiden, bad jeg fængslet om at oplyse hvorfor det samme ikke gør sig gældende for arbejdsvægrende, som der efter det oplyste er meget få af. Jeg bemærkede at jeg var opmærksom på at straffuldbyrdelsesloven som alternativ til

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 ophold i eget opholdsrum hjemler anbringelse af arbejdsvægrende på anvist sted i arbejdstiden ( 64, stk. 1, nr. 2). Fængslet har bekræftet at der på afdelingerne i arbejdstiden af forskellige grunde opholder sig en del indsatte som ikke er beskæftiget. Dette skyldes navnlig den store omsætning af indsatte med mange daglige indsættelser og løsladelser. Fængslet har dog strammet op på arbejdsplaceringsproceduren således at de indsatte arbejdsplaceres på så tidligt et tidspunkt som muligt. Hertil kommer en række indsatte som er sygemeldt. Sidstnævnte udgør et stigende problem idet personalebemandingen efter ledelsens opfattelse ikke er tilstrækkelig. Der bruges mange ressourcer på de syge, blandt andet med transporter til og fra den praktiserende læge i Ikast. Der er derfor allerede i dag et ordens- og sikkerhedsmæssigt problem, jf. også min rapport side I den forbindelse gør fængslet opmærksom på at der i dag ud over behovet for at styrke bemandingen på afdeling G/H tillige er behov for en styrkelse af postbesættelsen i øvrigt. Fængslet fastholder derfor at det af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde oven i købet mere nu end tidligere er nødvendigt at placere arbejdsvægrende i den omtalte celle. Direktoratet har udtalt at direktoratet har forstået fængslets udtalelse således at det i videst muligt omfang tilstræbes at der ikke er indsatte på afdelingerne i dagtimerne, hvilket dog ikke er muligt. Placeringen af de arbejdsvægrende indsatte, med hjemmel i straffuldbyrdelseslovens 64, stk. 1, nr. 2, medvirker imidlertid til at begrænse antallet af indsatte der opholder sig på afdelingen i dagtimerne, hvilket af fængslet skønnes nødvendigt af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde. Fængslet har efterfølgende telefonisk over for direktoratet supplerende oplyst at den (på dette tidspunkt) planlagte udvidelse af fængslet i september 2003 ville medføre en tilførsel af personalemæssige ressourcer, og at den hidtidige praksis med anbringelse af arbejdsvægrende indsatte på sygestuen efter planen herefter skulle ophøre.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Direktoratet har oplyst at direktoratet ingen bemærkninger har til fængslets praksis. Jeg har noteret mig det oplyste og har heller ingen bemærkninger til at fængslet af de anførte grunde har fundet det nødvendigt at anbringe arbejdsvægrende indsatte i sygestuen. Jeg har endvidere noteret mig at denne placering efter planen forventedes at ophøre i forbindelse med tilførslen af yderligere personaleressourcer ved den planlagte og, går jeg ud fra, nu gennemførte udvidelse af fængslet. Jeg bad tillige fængslet om at oplyse i hvilke tilfælde der sker anbringelse på sygestuen, hvis en sådan findes. Direktoratet har henvist til det ovenfor under punkt oplyste. Det fremgår heraf at den såkaldte sygestue er identisk med den celle/stue der anvendes til arbejdsvægrende, og at den i praksis meget sjældent anvendes som sygestue (måske 1-2 gange om året). Cellen anvendes som anført under det nævnte punkt alene som sygestue for afdeling D, dvs. til indsatte fra denne afdeling der lider af mere alvorlig sygdom (end forkølelse mv.) der nødvendiggør flytning fra ottemandsstuerne, og når der ikke er ledige enestuer på de øvrige afdelinger. Jeg har under pkt noteret mig det oplyste, herunder om i hvilke tilfælde den pågældende celle/stue anvendes som sygestue. Ad punkt 4. Lægebetjening mv.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Under inspektionen blev det oplyst at der ikke er nogen læge tilknyttet fængslet (men at fængslet benytter den lokale praktiserende læge i Ikast når der konkret er behov for læge til de indsatte). Da det under min tidligere inspektion af Arresthuset i Kolding blev oplyst at den læge der betjener dette arresthus, også betjener bl.a. Statsfængslet ved Nr. Snede og Fængselsafdelingen Kærshovedgård, bad jeg fængslet oplyse om det er korrekt at denne læge i et vist omfang er tilknyttet Fængselsafdelingen Kærshovedgård (f.eks. i forbindelse med behandling af stofmisbrugere). Fængslet har oplyst at fængselslægen ved Statsfængslet i Nr. Snede er tilknyttet fængslet i det omfang der er behov for afklaring af ordination af metadon eller anden substitutionsbehandling af stofmisbrugere. Baggrunden herfor er at praktiserende læger ikke har ret til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling. Direktoratet har i den forbindelse henvist til Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Direktoratet har henholdt sig til det som fængslet har oplyst. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.1.Forplejning og købmandshandel Jeg bad fængslet og direktoratet om en udtalelse vedrørende mulighederne for (gradvis) ombygning/indretning af køkkenerne med henblik på madlavning, herunder oplysning om hvilke ændringer (ud over opsætning af komfur/kogeplader) der er nødvendige før køkkenerne vil kunne anvendes til madlavning. Jeg bad tillige om en udtalelse vedrørende mulighederne

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 for opsætning af mikroovne mv. der (dog) gør det muligt for de indsatte at lave lune retter og opvarme færdigretter mv. Fængslet har oplyst at en ombygning/indretning af afdelingskøkkener således at de bliver egnede til og vil kunne godkendes til egentlig madlavning, vil indebære en nedgang i fængslets kapacitet. De nuværende afdelingskøkkener er alene indrettet som anrette- og tekøkkener, og anvendelse af køkkenerne på afdelingerne til madlavning vil kræve godkendelse af fødevaremyndighederne. Ifølge fødevaremyndighederne vil en godkendelse kræve at fængslet kan garantere at rester af mad der leveres fra centralkøkkenet, ikke opvarmes i afdelingskøkkenerne, men går tilbage til centralkøkkenet og afleveres som dyrefoder. Hvis fængslet tillod de indsatte at købe færdigretter hos købmanden, skulle fængslet ligeledes kunne garantere at det ikke var den færdige mad fra centralkøkkenet der blev opvarmet, herunder i eventuel mikrobølgeovn. Fængslet vurderer at fængslet selv om køkkenet på afdelingerne blev ombygget vanskeligt ville kunne stille en sådan garanti idet det ville kræve at der blev anvendt (yderligere) personaleressourcer til denne opgave. Direktoratet har henholdt sig hertil med den tilføjelse at der under henvisning til den nuværende belægningsmæssige situation og til det forhold at fængslet kun huser korttidsafsonere, ikke er aktuelle planer om at ombygge afdelingskøkkenerne til at kunne godkendes til egentlig madlavning. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig på dette grundlag ikke mere vedrørende spørgsmålet om indretning af køkkenerne således at de kan anvendes til egentlig madlavning eller til opvarmning af færdigretter mv.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ad punkt 6.4.Talsmandsordningen Jeg anmodede fængslet om at oplyse hvorvidt der var udfærdiget (udkast til) regler om talsmandsvirksomheden for så vidt angår Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I benægtende fald gik jeg ud fra at fængslet ville udfærdige sådanne regler. Fængslet har oplyst at der snarest vil blive udarbejdet regler for talsmandsvirksomheden. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om en kopi af reglerne når de er udfærdiget. Ad punkt 6.5.Besøg Jeg tilkendegav at jeg forstod fængslets interne regler hvorefter der er mulighed for besøg mellem kl og 15.00, dog således at de besøgende må blive i fængslet indtil kl sådan at de besøgende kan modtages (i centralvagten) mellem kl og 15.00, og at besøg således kan indledes indtil kl (og vare til kl ). Jeg bad fængslet oplyse hvis denne antagelse var forkert. Fængslet har telefonisk over for direktoratet oplyst at denne antagelse er korrekt. Jeg har noteret mig det oplyste.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Jeg tilkendegav at det der er anført i Om orden samt praktiske oplysninger om hvor besøg kan finde sted efter min opfattelse kunne misforstås derhen at det er tilladt at være på alle de arealer som de indsatte må være på i fritiden, herunder indendørs fællesrum. Jeg gik ud fra at fængslet ville overveje en præcisering (svarende til formuleringen i de interne regler pkt. C-19 hvorefter besøg på fællesarealer kun omfatter de udearealer som de indsatte frit må færdes på), herunder også i vejledningen for så vidt angår besøg på afdelingen, og jeg bad om underretning om resultatet heraf. Fængslet har oplyst at det rent faktisk er sådan at det er tilladt de besøgende at opholde sig på alle fritidsarealer hvor de indsatte må opholde sig, herunder indendørs fællesarealer. Fængslet har telefonisk uddybende over for direktoratet oplyst at de besøgende må færdes på alle de arealer hvor de indsatte lovligt må færdes, og at det der er anført i Om orden samt praktiske oplysninger skal forstås i overensstemmelse hermed. Fængslet har endelig henvist til at det fremgår af den meddelelse som udleveres til de besøgende, at besøget foregår på de indsattes stuer, eller på de arealer, hvor de indsatte må færdes frit. Fængslet har vedlagt kopi af denne meddelelse. Direktoratet har oplyst at direktoratet har bedt fængslet om at revidere de interne regler, punkt C 19, i overensstemmelse hermed. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at det tydeligt fremgår af den meddelelse som de besøgende får, at besøg (foruden på de indsattes stuer) kan foregå alle de arealer hvor de indsatte må færdes frit, og at direktoratet har bedt fængslet om at revidere de interne regler i pkt. C 19 så dette tydeligt kommer til at fremgå heraf.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Efter 3, stk. 2, nr. 2, i besøgsbekendtgørelsen kan besøg hvis forholdene i institutionen gør det forsvarligt, foregå på fællesarealer. Efter min opfattelse bør indsatte der ikke får besøg, imidlertid have mulighed for at kunne opholde sig på visse fællesarealer i fred således at de ikke er henvist til at blive på deres stuer under besøg hvis de ikke ønsker at opholde sig på steder hvor der (kan) afvikles besøg. Under hensyn til at besøgstiden er begrænset til fire timer om dagen i weekender og på helligdage, og at Fængselsafdelingen Kærshovedgård alene huser korttidsafsonere, foretager jeg mig dog ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg bad fængslet oplyse hvordan den vejledning som efter pkt. 19 i direktoratets besøgsvejledning skal ske af indsatte der modtager besøg af børn, med hensyn til vigtigheden af at holde øje med børnene uanset om besøg afvikles i besøgsafdeling eller opholdsafdeling, foregår. Jeg bad tillige fængslet om at overveje at oplyse om denne opsynspligt i de interne regler. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Jeg bad tillige om en kopi af den meddelelse til de besøgende som er omtalt i pkt. C 19 i de interne regler. Fængslet har oplyst at de indsatte ved indsættelsessamtalen vejledes om diverse rettigheder, pligter og praktiske forhold. Der er udarbejdet en tjekliste for fængselsfunktionærpersonalet til brug for denne indsættelsessamtale. Et af punkterne vedrører opsyn med børn, hvorved der tænkes på den problemstilling som jeg har nævnt. Fængslet har vedlagt kopi af tjeklisten og har oplyst at de interne regler snarest vil blive revideret således at der tillige gives de indsatte skriftlig vejledning herom. Fængslet har endelig vedlagt kopi af den meddelelse som udleveres til besøgende (jf. ovenfor). Direktoratet har henholdt sig til det af fængslet anførte.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Jeg har noteret mig det oplyste, herunder om at oplysning om de indsattes opsynspligt vil blive indføjet i de interne regler der retter sig til de indsatte. Jeg har endvidere noteret mig at de besøgende i den meddelelse som de får, vejledes om opsynspligten. Ad punkt 6.6.Bemanding på afdeling G/H Jeg bad direktoratet om at underrette mig om hvad der var sket eller ville ske vedrørende fængslets ansøgning om øget bemanding på (i hvert fald) afdeling G/H. Fængslet har oplyst at bemandingen på afdeling G/H efter forhandling med direktoratet styrkes med en ekstra post om eftermiddagen. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne styrkelse af bemandingen forventedes at blive i løbet af sommeren 2003 idet det afhang af hvornår nyt personale kunne tiltræde. (Der er tillige en notits i Fængselsfunktionæren, nr. 4, april 2003, om resultatet af et møde den 14. februar 2003 vedrørende fængselsforbundets ansøgning om yderligere bemanding på Fængselsafdelingen Kærshovedgård). Direktoratet har henholdt sig til det af fængslet oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.7.Tv-ordning

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Fra en konkrete klage som jeg havde videresendt til direktoratet til behandling var jeg bekendt med at fængslet har en fælles kasse for de indsatte der anvendes til bl.a. betaling for betalingskanaler, som f.eks. TV-1000, til de tv-apparater der er opstillet i fællesrummene. De indsatte administrerer selv ordningen som det er frivilligt for de indsatte at deltage i. Direktoratet havde ikke i sin afgørelse i det konkrete tilfælde udtalt sig om denne ordning, men klagen drejede sig heller ikke om dette spørgsmål, men om spørgsmålet om fængslets forpligtelse til at stille gratis tv til rådighed for de indsatte. Under min inspektion af Statsfængslet ved Nr. Snede dagen før inspektionen af Fængselsafdelingen Kærshovedgård fremsatte talsmændene for de åbne afdelinger ønske om yderligere tvkanaler, f.eks. sådan at disse blev delvist finansieret ved opkrævning af beløb fra de indsatte. Jeg udtalte at jeg ikke kunne kritisere at fængslet havde afvist dette bl.a. med den begrundelse at nogle indsatte ved en sådan ordning kan føle sig presset til at betale. Jeg bemærkede i den forbindelse bl.a. at de indsatte ikke kan forpligtes til at betale til en sådan finansiering. Jeg omtalte også under inspektionen af Fængselsafdelingen Kærshovedgård problemet med at nogle indsatte kan føle sig presset til at betale. Jeg bad fængslet om at oplyse om sådanne overvejelser havde været inde i billedet i forbindelse med ordningen i Fængselsafdelingen Kærshovedgård. Jeg bad endvidere direktoratet om at oplyse hvilke overvejelser direktoratet gjorde sig i den konkrete sag vedrørende dette spørgsmål. For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt de indsatte kan føle sig presset til at deltage i ordninger med betaling til en fælles kasse, har fængslet udtalt at det ikke kan afvises at nogle indsatte kan føle sig presset til at betale yderligere for tv-kanaler. Hidtil har det været erfaringen på Fængselsafdelingen Kærshovedgård at problemerne med pres har været meget begrænsede, og at dette formentlig skyldes at klientellet navnlig tidligere, men fortsat i nogen grad i dag afviger fra det fængselsklientel der kendes fra andre åbne fængsler.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 2.1. Badeforhold...4 2.2. Vaskemaskine...6 2.3. Arbejde...7 2.4. Fritid og fællesskab...9 3. Arresthusets

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere