9 Faxe kyst- og morænelandskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 Faxe kyst- og morænelandskab"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Faxe kyst- og morænelandskab Nøglekarakter Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal. Topografisk kort over landskabskarakterområde 9.

2 158 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Beliggenhed og afgrænsning Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydøst af Faxe Ladeplads og den varierede kystlinje med klinten ved Troldhøje og sommerhusområde ved Strandlodshuse. Den østlige grænse adskiller karakterområdet fra det tæt bebyggede landbrugslandskab med mange husmandssteder i karakterområde 6 og følger sydpå udkanten af Vesterskov og Strandskov. Mod syd er området afgrænset ved det marine forland nord for Feddet. Den vestlige grænse er sat henholdsvis ved overgangen til det stærkt kuperede dødislandskab og overgangen til herregårdslandskabet vest for Faxe i område 10 og 5. Ådalen omkring Faxe Å er ganske markant ved Blåbæksmølle. I baggrunden ses det bakkedrag, hvor Faxe Kalkbrud ligger. Skorstenen hører til Faxe Kalk A/S, hvor kalken bearbejdes. Landskabskarakteren Det sammensatte landskab består af landbrugsflader, skov, forskellige typer af kyststrækninger, vandløb med enge og mølledrift, industri og råstofindvinding, herregårdslandskab og rummer samtidig et fritidslandskab med sommerhusområder. I det gennemgående bølgede terræn ligger Faxe og kalkbruddet højt placeret, ligesom der i karakterområdets sydlige del findes et bakkeparti ved Strandegård Dyrehave. De høje partier skaber gode udsigtsmuligheder, men også ved de åbne landbrugsflader, kan der flere steder opnås lange kig. Landskabsrummene er i høj grad afgrænset af skovbryn fra de mange store og små skovområder. Området er hovedsageligt et middelskala landskab med mange små, krogede veje, en del solitæreenkeltliggende gårde, spredte vandhuller, skove og lunde.

3 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 159 ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL De strategiske mål og anbefalinger for fremtidig forvaltning tager udgangspunkt i kortlægning af landskabskarakteren samt vurderinger af karakterens styrke og tilstand i delområder. Målsætningerne varetager alene landskabet og de landskabelige værdier og forholder sig til fire typer af mulige udviklingstiltag. Strategiske mål for delområder i karakterområde 9. M1 Vedligeholde Landskabet i delområdet skal vedligeholdes. Delområdet er sammensat af områder med enkeltliggende gårde, læhegn og diger samt områder, hvor udviklingen omkring Faxe og Faxe Ladeplads præger landskabsbilledet.

4 160 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Overgangen mellem sommerhusområdet Strandlodshuse og Faxe Ladeplads er i dag tydelig i kraft af skift i bebyggelse. Denne tydelige overgang skal opretholdes ved at undlade byggeri mellem de to typer af bebyggelse, så de to områder ikke flyder sammen. Grænsen mellem by og land ved lansbyerne i området er generelt tydelig og bør opretholdes. Kulturhistorie. I omgivelserne umiddelbart omkring flere af delområdets landsbyer er der fortsat spor af udskiftningsmønstrene i form af veje, jorddiger og levende hegn. Disse strukturer vidner om landskabets oprindelse og skal så vidt muligt bevares ved bl.a. at undlade at nedlægge de små veje og understøtte fortsat hegnsbeplantning. Skov og skovrejsning. Skovrejsningsområder vil ikke være i strid med karakteren, da delområdet allerede i dag rummer flere skovområder. Fjernelse af skovområderne kan dog ændre karakteren og oplevelsen af delområdet som et robust landskab. Omkring Fakse Å bør beplantning og skovrejsning så vidt muligt undgås, da det kan medvirke til at begrænse effekten af slugten, der er særligt tydelig omkring og vest for Blåbæk Mølle. Tekniske anlæg. Centralt i delområdet omkring Faxe og Faxe Ladeplads opleves landskabet som sammensat af både naturlige og tekniske elementer og vil derfor være robust over for ændringer og tiltag. I den sydlige og østlige del af karakterområdet er landskabet mere homogent og vil være sårbart hvorfor tekniske anlæg vil virke forstyrrende. De stormflodssikrede kyststrækning (betonmur og høfder) kan med fordel for det landskabelige udtryk ensartes, evt. i forbindelse med klimatilpasningsprojekter for udløbet af Fakse Å. M2 Udvikle Kalkbruddet udgør et delområde hvor det foranderlige i landskabet er en del af karakteren, og for at understøtte denne tilstand, skal det sikres, at landskabet fortsat udvikles. Indvinding af kalk vidner om en tæt forbindelse mellem natur- og kulturgeografien og den fortsatte kalkbrydning med maskiner, er en fortsættelse af de aktiviteter, der har præget området de sidste par hundrede år. Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren: Kulturhistorie. Indvinding af kalk i Faxe kalkbrud rækker langt tilbage i historien og fortsat indvinding af råstoffer er i overensstemmelse med karakteren. De områder, der med tiden efterlades kan bearbejdes og gøres tilgængelige for friluftsaktiviteter, naturområder mv. hvor det menneskeskabte landskab tydeligt kan opleves.

5 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 161 I den sydlige del af delområdet er overskudsmateriale blevet til et bakkeparti, der tydeligt skiller sig ud i forhold til det omkringliggende landskab som et kunstigt skabt landskabselement. Evt. fremtidig bearbejdning af overskudsmateriale kan med fordel anvendes til at skabe nye områder med naturmæssige og rekreative værdier. Tekniske anlæg. De tekniske anlæg tilknyttet kalkbruddet medvirker til at landskabsoplevelsen er forstyrret både støjmæssigt og visuelt. Tekniske anlæg uden tilknytning til kalkbruddet (f.eks. højspændingsledninger, telemaster og ny infrastruktur) vil medføre yderligere forstyrrelser til landskabet og bør undgås. M3 Vedligeholde Det herregårdsprægede landskab i delområdet omkring Rosendal skal vedligeholdes. Landskabets skala er stor i kraft af de lige vejstrækninger og store markflader, hvor bebyggelsen er sparsom. Det historiske landskab kan vedligeholdes ved at sikre, at jorden fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Samtidig skal den karakteriserende beplantning, særligt langs med de lige veje, der fører ind til Rosendal, opretholdes. Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Bebyggelsesgraden skal fortsat holdes lav og fritliggende, spredt bebyggelse skal undgås. Eventuelle nye landbrugsbygninger skal placeres i sammenhæng med de eksisterende bygninger ved Rosendal. Kulturhistorie. Det kulturhistoriske herregårdslandskab omkring Rosendal opleves særligt i kraft af landskabets simple struktur, der er sårbar overfor tilføjelse af nye elementer (bebyggelse, tekniske anlæg mv.). Samtidig er det væsentligt at sikre, at alléer og trærækker langs veje opretholdes. Skov og skovrejsning. Delområdet rummer et enkelt skovområde, og for at opretholde den åbne karakter der er knyttet til de store markflader uden bebyggelse, er det væsentligt, at der ikke anlægges store, nye skovområder. De beplantede vejstrækninger (enkeltrækkede vejtræer og alléer) skal vedligeholdes og fældede træer bør erstattes af nye. Tekniske anlæg. Området skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg som vindmøller og store tværgående veje, der vil bryde med strukturen og det rolige storskalalandskab. M4 Vedligeholde Landskabet mellem de to skovområder Vemmetofte Skov og Stubberup skov skal vedligeholdes. Delområdet byder på en mere rolig og uforstyrret landskabsoplevelse end i det resterende karakterområde, og særligt de markante skovbryn og åbne markflader sikrer dette.

6 162 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Området bør friholdes for yderligere bebyggelse, der ikke er direkte relateret til landbrugsmæssig drift. Samtidig er det væsentligt at sikre, at bebyggelsen fortsat er struktureret omkring den gennemgående vej. Skov og skovrejsning. Selvom de markante skovbryn netop er med til at definere delområdet, bør yderligere skovrejsning undgås, da det kan hindre den visuelle forbindelse tværs gennem området. Tekniske anlæg. Store landbrugsbygninger vil være i kontrast til landskabets skala og oplevelsen af kulturlandskabet som ensartet og kun i begrænset omfang udbygget. Øvrige tekniske anlæg bør undgås, da det vil ændre den uforstyrrede landskabsoplevelse, særligt ved opstilling af eksempelvis vertikale høje anlæg som master, højspændingsledninger, vindmøller mv.

7 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 163 BESKRIVELSE Naturgrundlag Geomorfologi: Området udgøres primært af et bundmorænelandskab, der er dannet under sidste istid, hvor der under isen blev aflejret et forholdsvist tyndt lag moræneler oven på det eksisterende landskab, der udgøres af kalk. Nogle steder bl.a. hvor Faxe ligger, er kalken meget tæt på overfladen og den markante formation gør, at byen ligger højt. Herudover er der efterfølgende dannet klinter langs kysten sådan som det ses ved Strandegård Dyrehave. Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden er overvejende leret, men gennemskåret af ferskvandsaflejringer omkring åløbene.

8 164 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Jordtype: Jordbunden er domineret af moræneler gennemskåret af adskillige ferskvandsdannelser. Nogle steder ligger kalken ganske tæt på overfladen og ved kysten findes et område med flyvesand og et område præget af marine aflejringer. Terræn: Terrænet fremstår bølget i den nordlige del, men bliver mere bakket mod syd. I størstedelen af området varierer terrænet mellem meter over havet. Omkring Faxe Kalkbrud og Faxe når terrænet dog op i en højde på ca. 50 meter over havet. Terrænet stiger mod Faxe, der ligger på et højt parti på op til 60 meter over havet Vandelementer: Der er tre åer i området. Faxe Å og Lilleå gennemskærer begge området med udløb i Faxe Bugt. I den nordøstlige del slår Vivede Mølleå desuden et sving ind i området omkring Vivede. Områdets vandløb og åer er kun delvis regulerede og der findes en del enge omkring Faxe Å. Derudover findes der flere søer i de tidligere og nuværende råstofgrave omkring Faxe og desuden mange små vandhuller omgivet af bevoksning på markerne. Kyst: Området har en sydøstvendt kystlinje på knap 2 km ud mod Faxe Bugt. Søkort viser, at havbunden skråner forholdsvist stejlt ud for kysten og der er m til en dybde på 4 m. Der er desuden gravet en sejlrende ind til havnen. Kysten udgøres nord for Faxe Ladeplads af sandstrand med en bredde på ca m. Bag sandstranden findes et vegetationsbælte af varieret bredde og med strandengsbevoksning.

9 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 165 Faxe Ås udløb i Faxe Bugt Ved Strandlodshuse og Faxe Ås udløb i havet er kysten befæstet med beton og kampesten med en smal sandstrand på op til 5 m foran. De sydligste knap 2 km lange kystlinje består af en kystklint, der jævnligt eroderes. Klinten er enkelte steder op til 15 m høj og bakkedraget fortsætter ind i landet mod det markante bakkeparti ved Hyllede. På en del af strækningen går landskabet over i landbrug, mens en ca. 500 m lang strækning er dækket af skoven, Strandegård Dyrehave, der ligger helt ud til kystskrænten. Kysten ved Strandlodshuse er befæstet for at beskytte mod stormflodssituationer. I baggrunden ses industrihavnen i Faxe Ladeplads samt kirkens smalle spir. Landskabskarakterens oprindelse Området er både præget af land- og skovbrug, med spredte landsbyer og herregårdslandskab omkring Rosendal. De fleste landsbyer er anlagt i perioden Kalkforekomsterne omkring Faxe har i nyere tid dannet basis for et industrimiljø omkring udvinding og udskibning af kalk. Endelig er der anlagt sommerhuse, hvor der er sandstrande og områder med overlejret flyvesande ved kysten af Faxe Bugt.

10 166 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Faxe by ligger på kanten af kalkbruddet. Her er det byens kulturhus og biograf, der ligger med udsigt over kalkgraven og det bagvedliggende landskab. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsstruktur: Området er domineret af mange større og mindre skovområder, herunder Stubberup Skov som den største og Vivede Vænge, Dyrehave, Hylleholt Skov, Folehave og Strandegård Dyrehave som de øvrige store skovområder. Der findes desuden at stort antal mindre skovområder og træbevoksninger. De fleste af skovene er gamle løvskove. Dyrkningsform: Området omkring Rosendal er et typisk herregårdslandskab med store marker uden bebyggelse, alleer og tilknyttet dyrehave. De øvrige dele af det åbne land er præget af landbrug og skovbrug. Omkring Faxe Å findes desuden engarealer, der anvendes til ekstensiv drift. Bebyggelsesstruktur: Der findes flere landsbyer i området, som har tydelige udskiftningsmønstre med ejendomsskel markeret af diger og levende hegn. Det gælder Roholte, Orup, Tystrup, Vallebo, Ebbeskov og endelig Stubberup, hvor også den oprindelige landsbystruktur omkring gadekæret er bevaret. Der er sommerhusbebyggelse i et område ved kysten ved Strandlodshuse samt i den nordlige del af Faxe Ladeplads. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Herregården Rosendal hed tidligere Totterupholm. Den er opført i 1560, men den nuværende hovedbygning er fra 1600-tallet og Ca. 2 km syd for Faxe ligger Blåbæks Mølle ved Faxe Å. Den kendes fra 1664, men er sikkert ældre. Opstemninger og mølledammen ses tydeligt i terrænet. Samtidig er der opført en gammel hollændermølle kun få hundrede meter fra vandmøllen, begge går under titlen Blåbæks Mølle. I Stubberup Skov findes langdyssen Junkershøj som er 50 m lang, med mange randsten og to kamre. I Præstevænget findes gravhøjen Troldhøj.

11 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 167 Langdyssen "Fandens Fodspor" ligger i et kryds på vejen mellem Roholte og Strandlodshuse. Ved Store Elmue ligger en smuk stendysse fra den yngre stenalder. Det er en storstensgrav med flere store overliggere. Det mærkelige navn på dyssen "Fandens Fodspor" skyldes, at der er en uregelmæssighed på en af de overliggende sten. Det ser ud som om der er et aftryk af en stor fod. I og ved den østlige del af Strandegårds Dyrehave ses en gruppe på fire bøge- og egetræsbevoksede gravhøje og en lille langdysse fra bondestenalderen. I nærheden findes resterne af en stærkt forstyrret stensætning, som, ud fra arkivtegninger på nationalmuseet, må opfattes som resterne af en skibssætning. Højene kaldet Troldhøje ligger monumentalt placeret ved den stejle klint med god udsigt over havet. Roholte Kirke er bygget i 1441 og er opført med en blanding af munkesten og kalksten fra Stevns Klint. Kirken ligger højt i landskabet, men er omgivet af landsbyens bebyggelse. Roholte Kirke er opført med en blanding af munkesten og kalksten fra Stevns Klint.

12 168 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Tekniske anlæg: Råstofindvindingen ved Faxe kalkbrud præger området, dels ved de nuværende og tidligere grave, dels ved de deponier af overskudsmateriale, der er lagt op i store flade bakker nord for vejen mellem Faxe og Faxe Ladeplads. Her findes også et anlæg til bearbejdning af kalk. Der er yderligere et deponi syd for Tystrup, der rummer Faxe Genbrugsplads. Området gennemskæres af hovedvej og jernbane mellem Faxe og Faxe Ladeplads. En højspændingsledning krydser området i nordøst-sydvestlig retning. En del af kysten på strækningen mellem Strandlodshuse er befæstet med "hård" kystsikring. De kunstige bakker øst for Faxe rager op i det ellers jævne til bølgede landskab.

13 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 169 VURDERING Skala - Stor middel Rumlig afgrænsning Transparent Kompleksitet - Meget sammensat Struktur - Svag Visuel uro - Middel roligt Støj - Afdæmpet Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold Landskabet fremstår sammensat af mange forskellige elementer, herunder skovområder, ådal, by- og sommerhusområder, kalkbruddet og tilknyttede tekniske anlæg, jernbane, delområder med herregårdspræg samt en varieret kystlinje. I karakterområdets bølgede til svagt bakkede terræn er oplevelsen præget af landskabets store til middel skala, der gør, at det flere steder er muligt at se langt på tværs af de åbne markflader, samtidig med, at store som små skovområder er med til at afgrænse den visuelle sammenhæng i landskabet. Omkring industrianlæggene ved såvel Faxe som Faxe Ladeplads er der stedvis visuel og støjmæssig uro i det ellers rolige landskabskarakterområde. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Et delområde ved Kissendrup skiller sig ud fra det resterende karakterområde idet der opleves en anden ro og struktur end i det resterende karakterområde. Strukturen skabes af den gennemgående vej, der er omgivet af skovbryn mod både øst og vest, hvilket samtidig medvirker til, at landskabet opleves enkelt og roligt. Området omkring Rosendal er præget af at være et herregårdslandskab med store markflader, begrænset bebyggelse og tilknyttede skovområder. Langs adgangsvejene er der plantet vej- og allétræer, der understreger herregårdspræget. Området skiller sig ud fra det omgivende landskab og er derfor et oplevelsesrigt delområde. Faxe Kirke ligger placeret på højeste punkt i byen og fungerer som et vartegn, kun få hundrede meter fra kalkbruddets vestlige kant. Ved Faxe Å ligger Blåbæks Mølle, der er beskrevet under kulturhistoriske enkeltelementer, men samtidig udgør et landskabeligt oplevelsesrigt enkeltelement i samspil med ådalens terræn. Landbrugsfladerne er store og sammenhængende i delområdet ved Kissendrup, og de store skoves skovbryn er med til at afgrænse delområdet visuelt.

14 170 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 9. Fra den vestlige kant af kalkbruddet er der særligt gode visuelle oplevelsesmuligheder. Herfra er det dels muligt at følge med i det imponerende arbejde i selve kalkgraven, ligesom der er udsigt over det bagvedliggende landskab. Særligt mod nord, hvor der ikke er opbygget en vold af materiale, kan man se langt. Kysten i karakterområdet er af meget varierende type, men fælles for hele strækningen er, at der kan opnås særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Disse er særligt knyttet til udsigten over Faxe Bugt, men også til den varierende kystlinje.

15 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 171 Landskabskarakterens styrke Landskabets karakterstyrke i karakterområde 9. K1 - Karakteristisk: Landskabselementerne i dette karakterområde fremstår tydelige. Landskabets oprindelse er ligeledes til at genfinde, idet der fortsat findes et stort antal spredte gårde og markskel markeret med sten- og jorddiger og levende hegn kan genfindes. Landskabet er dog ændret i takt med udbygning af de to tilgrænsende byområder (Faxe og Faxe Ladeplads) ligesom der er et stort sommerhusområde og flere tekniske anlæg. K2 - Kontrasterende: Området er præget af råstofindvinding fra det store kalkbrud. Det åbne brud fremstår som et markant anderledes delområde og skalamæssigt langt større end det øvrige landskab. Sammenhængen mellem naturgrundlaget med den kalkholdige undergrund og de kulturhistoriske træk er her meget tydelig i kraft af råstofindvinding, der har stået på i flere århundreder. Arealer inden for del-

16 172 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE området, hvor der ikke graves, er også præget af indvindingsaktiviteter i form af tekniske anlæg og oplagring af restmateriale i nye bakkeformationer. K3 - Kontrasterende: Området er kontrasterende, idet det adskiller sig som herregårdslandskab i et opdyrket landbrugslandskab. Her er kun bebyggelse ved hovedgården Rosendal, og langs flere af vejene er der alléstrækninger eller trærækker. Samtidig bevirker de store markflader og lige vejstrækninger, at landskabets skala her opleves som større end i det omgivende landskab.

17 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 173 Landskabskarakterens tilstand Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 9. Intakthed - Middel Vedligehold - God Uforstyrrethed - Uforstyrret T1 - Middel tilstand: Der er sket en udvikling i landskabet omkring kysten i form af voksende bebyggelse ved Faxe Ladeplads og ved sommerhusområdet Strandlodshuse. Foruden de tekniske elementer i landskabet (jernbane, højspændingsledning og genbrugsplads) fremstår landskabet med god forbindelse mellem naturgrundlag og kulturhistorisk udvikling i kraft af råstofindvindingens mangeårige historie. De karaktergivende landskabselementer er i god stand - de spredte skovområder er opretholdt og afgrænses af diger, ligesom mange af de oprindelige markskel stadig er markeret af sten- og jorddiger. Området opleves som uforstyrret, selvom bynærheden til Faxe og Faxe Ladeplads præger oplevelsen i den centrale del.

18 174 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Intakthed - God Vedligehold - Middel Uforstyrrethed - Forstyrret T2 - God tilstand: Set i forhold til landskabets oprindelige udformning med et kalkmassiv under et tyndt lag muldjord, har landskabet her undergået en markant forandring gennem de sidste mange hundrede år. Som kulturlandskab under konstant forandring er intaktheden god. Samtidig viser råstofindvindingen en tæt forbindelse mellem natur- og kulturhistorie. Landskabsoplevelsen er under evig forandring og ved udsyn over kalkbruddet vil arbejdende maskiner være en del af udsigten og landskabsoplevelsen. Intakthed - God Vedligehold - God Uforstyrrethed - Uforstyrret T3 - God tilstand: Delområdet er omkranset af skov hvilket gør, at landskabsoplevelsen adskiller sig fra det mere tekniske og udbyggede landskab mellem Faxe og Faxe Ladeplads. Landskabet er stort set ikke udviklet, og de åbne marker og spredte bebyggelse er i god stand. Landskabet i delområdet er uforstyrret.

19 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Oversigtskort Landskabskarakterområde 9 Faxe kyst- og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 9-1 Oversigtskort.WOR Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 9-1 0

20 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Høje målebordsblade Landskabskarakterområde 9 Faxe kyst- og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 9-2 Høje målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 9-2 0

21 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Lave målebordsblade Landskabskarakterområde 9 Faxe kyst- og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 9-3 Lave målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 9-3 0

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne 40 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne Nøglekarakter Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 11 Feddet og bagland Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

8 Ringsted Å og Suså ådale

8 Ringsted Å og Suså ådale 135 8 Ringsted Å og Suså ådale BESKRIVELSE Nøglekarakter Smeltevandsflodslette og moræneleraflejringer i ådal omgivet af opdyrkede arealer. Tunneldalen ved Vigersdal Å. Beliggenhed og afgrænsning Grænsen

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug 10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug BESKRIVELSE Nøglekarakter Et transparent til åbent, intensivt dyrket morænelandskab med bløde bakker, flere landsbyer og spredt bebyggelse. Bykanten af

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

11 Feddet og bagland

11 Feddet og bagland 1 11 Feddet og bagland BESKRIVELSE Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form af

Læs mere

6 Ringsted og Kværkeby landområder

6 Ringsted og Kværkeby landområder 6 Ringsted og Kværkeby landområder BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab med bløde bakker præget af større og mindre byer, spredt bebyggelse samt tekniske anlæg. Det åbne land er karakteriseret ved

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 1 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensivt udnyttet dalbund og omkringliggende, intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området. Karakterområde 30 Grenaa Grenaa Havn, der foruden fiskerihavn og færgehavn også rummer en større industrihavn med fiske- og værftsindustri. Beliggenhed og afgrænsning Grenaa ligger østligst på Djursland

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området. Karakterområde 27 Skodå ådal og Trudstrup stationsbymiljø Krydset Århusvej/Stationsgade i Trustrup. Stationsbyens tidligste vækst fandt sted langs de to parallelgader Stationsgade og Skolegade. Beliggenhed

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

3 Turebyholm herregårdslandskab

3 Turebyholm herregårdslandskab 58 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 3 Turebyholm herregårdslandskab Nøglekarakter Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og store skovpartier, landbrug, tværgående infrastruktur samt

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland.

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland. Karakterområde 15 Ramten hede- og moselandskab Stationsbyen Stenvad, der blev center for tørveproduktionen, hvis historie formidles gennem Mosebrugsmuseet indrettet i en tidligere produktionshal i Stenvad.

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere