LANDSKABSKARAKTERANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKABSKARAKTERANALYSE"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB

2 INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse/udgangspunkt Rumlige og visuelle forhold Delområder Kystlandskabet Planlægningsmæssige udfordringer Landskabsvurdering Karakterstyrke Tilstand Oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks Sårbarhed Strategiske mål Anbefalinger til planlægning og forvaltning

3 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB Landskabets nøglekarakter Karakteristisk for kystlandskabet langs Venø Bugt er den visuelle sammenhæng til bugten, der præger landskabsoplevelsen og er betinget af det let skrånende og bølgede terræn samt landskabets stærkt transparente til åbne karakter. To mindre dalsystemer gennemløber området og tilfører terrænmæssige variationer. Kystlandskabet fremstår intensivt opdyrket med ofte store marker, der er afgrænset af hegn eller spredt bevoksede diger, mens lysåben natur og græsningsarealer ofte ses i dalene. Bebyggelsen består især af små og middelstore gårde, der ligger langs vejene, men området rummer også to hovedgårde og en lille landsby. Tekniske anlæg både i og uden for området indgår i landskabsbilledet. Markerne øst for Sofienlundvej. Midt i billedet ses dallandskabet omkring Hummelmose å Nøglekarakteren er en ultrakort beskrivelse af de mest centrale forhold vedrørende de karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold 3

4 Beliggenhed og afgrænsning Venø Bugt kystlandskab ligger i kommunens sydøstlige del, hvor det strækker sig langs kysten sydøst for Struer. Gimsing Kvistrup Hovedgård Venø Bugt Volstrup Hovedgård Livbjerggård sommerhusområde Snødder Området er afgrænset som et kystlandskab, der overordnet er orienteret mod kysten og generelt er præget af visuel sammenhæng til vandet. Desuden er det karakteristisk for kystlandskabet, at to dalsystemer udspringer fra syd og strækker sig gennem området til kysten mod nord. Områdets afgrænsning mod syd og vest er i høj grad terrænbestemt enten omkring dalene eller sammenfaldende med kystforlandsgrænsen. Mod øst strækker området sig på tværs af kommunegrænsen til Holstebro Kommune og mod nord er området afgrænset af kysten mod Venø Bugt. Vejrum Kirkeby Hjerm Dalby Huse Der er afgrænset to delområder indenfor karakterområdet, der omfatter hovedgårdene Volstrup Hovedgård og Kvistrup Hovedgård, og det nærmeste omgivende landskab, hvor hovedgårdskarakteren er mest udpræget og uden strukturmæssige forstyrrelser. Kommunegrænse Landskabskarakterområde Kystforland Delområde 4

5 Geologi Venø Bugt kystlandskab fremstår som en bølget flade, der overvejende er orienteret mod kysten fra randmorænens højderyg. Dalene er generelt smalle og med velmarkerede dalsider, hvilket er med til at give et varieret terræn Karakterområdet udgør en del af en stor moræne, der strækker sig langs Limfjorden. Fra fjorden til området omkring områdegrænsen mod syd og vest har området randmorænekarakter. Morænen gennemskæres af to små dalsystemer, der forgrener sig i området. Langs kysten er der flader af hævet havbund. Mest udbredt er det i den nordvestlige del af området umiddelbart syd for Struer. Jordtypen er domineret af moræneler og ferskvandssand i de små dalstrøg. Langs kysten er jordtypen saltvandsand. Inden for karakterområdet udgør morænen en bølget flade, der overvejende er orienteret mod kysten fra randmorænens højderyg. Dalene er generelt smalle og med velmarkerede dalsider, hvilket er med til at give et varieret terræn. De hydrologiske forhold er især præget af små vandløb i dalstrøgene samt de små flader af hævet havbund langs kysten. 5

6 Kyst Området afgrænses af Venø Bugt i den vestlige del af Limfjorden. Bugten afgrænser sammen med Venø et lukket rum, der er afgrænset fra den øvrige del af Limfjorden. Afstanden til modstående kyst er 4-13 km. Bølgepåvirkningen er generelt lille, hvilket afspejles i den bugtede kystlinje, den lave kystnære vanddybde (ca. 1 m) og den strandengsbevoksede kyst. Selve kystlinjen tegnes af en forholdsvis bred sandstrand, der i nogen grad er bevokset. Stranden er forholdsvis bred og afgrænses af en overdrevsbevokset kystskrænt Den bugtede kystlinje og korte afstand til modstående kyst afgrænser et lukket landskabsrum omkring Venø Bugt 6

7 Arealanvendelse og landskabsstrukturer Dyrkningsmønster Området er præget af intensiv landbrugsproduktion på den bølgede moræne samt de let skrånende dalsider. Dalenes bund og stedvist stejle dalsider fremstår mere naturpræget, ofte som græsningsarealer med lysåben natur. Arealanvendelsen er præget af opdyrkede marker. Skalaen er ofte stor. Markerne afgrænses af transparente hegn eller spredt bevoksede diger De kystnære arealer er afgrænset af jernbanen og landevejen mellem Struer og Vinderup og er præget af stranden samt lysåben natur i form af strandenge samt overdrev på de fossile kystskrænter. Bevoksningsstruktur Det er karakteristisk for området, at bevoksningen er sparsom og overvejende består af transparente hegn og sparsom bevoksning af træer og buske på diger, der tilsammen afgrænser markerne. Omkring dele af bebyggelsen ses bevoksning, men det er ikke et udpræget karaktertræk. Bebyggelsesmønster Bebyggelsesmønsteret er præget af små og middelstore gårde, der overvejende ligger langs vejene Bebyggelsesstrukturen er især præget af små og middelstore gårde, der ligger langs de små veje eller trukket let tilbage på markerne. Enkelte steder ses også huse langs vejene. Bebyggelsen er især samlet i de dele af 7

8 området, der ligger uden for de oprindelige ejerlav til områdets to hovedgårde. Dermed er der langt mellem gårdene i hele den centrale del af området. Vejrum Kirkeby er den eneste landsby i området. Landsbyen, der sammen med de nærmeste omgivelser er markeret som et kulturmiljø, strækker sig på tværs af et min- dre dalstrøg. Oprindeligt bestod landsbyen af kirken og enkelte gårde, men i dag binder huse landsbyen sammen på tværs af dalen mellem kirken på den ene side og gårdene på den anden side. Dalen er et væsentligt element gennem landsbyen. I den nordøstlige del af området ligger et mindre sommerhusområde mellem kysten og landevejen/jernbanen. Bebyggelsen opleves generelt ikke fra det omgivende landskab. Fra kysten ses bebyggelsen oven for kystskrænten, men uden at præge kystlandskabet væsentligt. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Området rummer én kirke, Hjerm Østre Kirke i den østlige del af området. Kirken ligger frit i landskabet og opleves som orienteringspunkt i store dele af den østlige del af karakterområdet. Områdets to hovedgårde opleves især som kulturhistoriske sammenhænge umiddelbart omkring hovedgårdene, mens hovedgårdsstrukturen inden for hovedgårdenes ejerlavsgrænse generelt opleves udvisket. Mest tydelig er strukturen omkring Volstrup Hovedgård, hvor hovedgården opleves i sammenhæng med Volstrup Skov og de store marker afgrænset af diger, men denne sammenhæng udgør kun en lille del af det oprindelige ejerlav. Hjerm Østre Kirke ligger frit i landskabet og opleves som orienteringspunkt i store dele af den østlige del af karakterområdet Der er flere beskyttede diger i området, men de har i dag en brudt struktur uden et tydeligt mønster. Hovedgårdenes jorde er i nogen grad afgrænset af diger, men også her er strukturen ofte brudt. 8

9 Tekniske anlæg Området er generelt præget af tekniske anlæg i form af vindmøller og højspændingsledninger. To middelstore højspændingsledninger gennemskærer området dels i den nordlige og dels i den sydlige del af området. De tre store vindmøller og en højspændingsledning står i landskabet omkring Kvistrup Hovedgård Tre store vindmøller står i hovedgårdslandskabet mellem Kvistrup og Dalby Huse. Møllernes størrelse betyder, at de skiller sig ud fra de øvrige vindmøllegrupper uden for karakterområdet, der indgår i landskabsbilledet, og ofte fungerer som orienteringspunkter i landskabet. Jernbanen og landevejen mellem Struer og Vinderup forløber i den nordlige, kystnære del af området, hvor disse anlæg afgrænser det kystnære landskab fra det øvrige landskab. Særligt jernbanen med de tilhørende diger og bevoksning danner en barriere i landskabet rumligt og visuelt, især fra kysten. En højspændingsledning forløber langs kysten 9

10 Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse Den oplevelse af landskabskarakteren, man får ved at færdes i området, har sin oprindelse i tiden for etablering af de store hovedgårde fra slutningen af 1100-tallet samt gennemførelse af landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Det afspejles især i landskabets skala, arealanvendelse samt bebyggelsesstruktur præget af spredt beliggende gårde. Landskabskarakterens oprindelse er en karakteristik af landskabskarakterens kulturhistoriske udgangspunkt Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende elementer i form af især markstruktur og bebyggelse afspejler et landskab med en middel til stor skala. Markerne er mange steder store, mens gårdene, med undtagelse af de to hovedgårde, generelt er middelstore. Samtidig tegner de karaktergivende elementer et landskabsbillede med en overvejende enkel karakter. Den sparsomme bevoksning præget af transparente hegn og spredt bevoksede diger betyder, at der generelt er vid udsigt over landskabet, der stedvist brydes af bevoksning og bebyggelse. De vide udsigter understreges af terrænet, der overvejende er orienteret mod kysten. Det er derfor også karakteristisk for landskabsoplevelsen, at der er visuel sammenhæng til Venø Bugt og at modstående kyster afgrænser horisonten. Omkring de små dalstrøg skaber det bakkede terræn lokalt en mere lukket afgrænsning af landskabet. De tekniske anlæg inden for karakterområdet virker kun i mindre grad forstyrrende på landskabsoplevelsen. Mest markant er oplevelsen af de store vindmøller, der på grund af deres størrelse er en skalamæssig kontrast til det omkringliggende landskabs øvrige elementer, herunder det visuelle samspil med Struer, kystlandskabet og andre mindre vindmøller. De vide udsigter, der er karakteristisk for området betyder dog, at den samlede tekniske forstyrrelse af landskabsoplevelsen er præget af de højspændingsledninger og vindmøller, der står i det omkringliggende landskab både i og uden for kommunegrænsen. 10

11 Delområder Forklaring på afgrænsning af delområder Indenfor et landskabskarakterområde afgrænses områder, hvor arealanvendelse og/eller landskabsstruktur og/eller rumlige/ visuelle forhold adskiller sig fra det samlede landskabskarakterområdes hovedkarakter. Der gives en beskrivelse af nøglekarakteren for de enkelte delområder. Det vil sige en kort beskrivelse af de mest centrale forhold vedrørende de karaktergivende landskabselementer og rumlig visuelle forhold, og hvordan karakteren i delområdet afviger fra hovedkarakteren. Indenfor landskabskarakterområde Venø Bugt kystlandskab er afgrænset to delområder. Volstrup Hovedgård og Kvistrup Hovedgård Herregårdslandskaberne omkring Volstrup Hovedgård og Kvistrup Hovedgård set fra Sofienlundvej De to delområder er især afgrænset af hensyn til de kulturhistoriske sammenhænge, hovedgårdene udgør i landskabet. De karakteristiske hovedgårdsstrukturer fremstår dog generelt svagt i landskabet, hvorfor delområderne kun udgør en mindre del af hovedgårdenes ejerlav. Omkring Volstrup 11

12 er delområdet afgrænset til at omfatte hovedgården, Volstrup Skov og de omkringliggende store marker, der er afgrænset af en brudt digestruktur. Omkring Kvistrup er delområdet afgrænset til at omfatte hovedgården, Kvistrup Mølle, Kvistrup Skov og de omkringliggende store marker, der også her er afgrænset af en brudt digestruktur. Riskær Bæk set fra Rødebro. Området, der ses på billedet, er afgrænset af Klosterhede Plantage mod vest og Linde bakkeø mod øst. Klosterhede Plantage ses til venstre i billedet. Volstrup Hovedgård Begge områder er præget af store, dyrkede marker afgrænset af spredt bevoksede diger samt karakterområdets eneste skove. Hovedgårdene og Kvistrup Mølle udgør bebyggelsen. Delområdet ved Kvistrup Hovedgård rummer tre store vindmøller og krydses af en højspændingsledning. Delområdet ved Volstrup Hovedgård rummer ingen større tekniske anlæg men afgrænses mod nord af jernbanen. Lige som den øvrige del af karakterområdet er områderne præget af en overvejende åben karakter, dog med skovene som rumligt afgrænsende elementer. Landskabet omkring Kvistrup Hovedgård er moderart forstyrret af vindmøller og højspændingsledninger. Kvistrup Hovedgård 12

13 Kystlandskabet Kystforlandet Hele karakterområdet, med undtagelse af de sydligste dele af de små dalstrøg, ligger inden for kystforlandsgrænsen, da netop den visuelle sammenhæng til Venø Bugt begrunder områdets afgrænsning mod syd og vest. Landskabskarakteren i kystforlandet er derfor sammenfaldende med den ovenfor beskrevne landskabskarakter. Visuelle forhold Hele karakterområdet, med undtagelse af de sydligste dele af de små dalstrøg, ligger inden for kystforlandsgrænsen. I det fjerne skimtes Limfjorden I det kystnære landskab nord for landevejen/jernbanen knytter de visuelle forhold sig især til udsigten på langs af den bugtede kystlinje og på tværs af Venø Bugt til modstående kyster De visuelle forhold i kystforlandet er ligeledes sammenfaldende med ovenstående beskrivelse af karakterområdets visuelle forhold i øvrigt. Særligt for oplevelsen af landskabet er, at der er visuel sammenhæng til Venø Bugt. I det kystnære landskab nord for landevejen/jernbanen knytter de visuelle forhold sig især til udsigten på langs af den bugtede kystlinje og på tværs af Venø Bugt til modstående kyster. Bugtens form afgrænser sammen med Venø et lukket landskabsrum omkring den store vandflade. Karakteren af det kystnære landskab langs bugten og på modstående kyster har derfor stor betydning for den kystnære landskabsoplevelse. 13

14 Planlægningsmæssige udfordringer De planmæssige udfordringer er, at sikre, at de særlige udsigter med visuel sammenhæng til Venø Bugt opretholdes og ikke forstyrres/begrænses af fremtidig udvikling, herunder evt. indpasning af skov, store landbrug og nye tekniske anlæg 14

15 LANDSKABSVURDERING - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB Udsyn mod dallandskabet syd for Volstrup Skov 15

16 Karakterstyrke Landskabskarakterens styrke vurderes med afsæt i, hvor tydeligt nøglekarakteristika fremstår (deres tilstedeværelse og tydelighed) landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse afspejles i karakteren karakteren afspejler samspil mellem naturgrundlag* og kulturgeografiske** strukturer. * Et områdes naturskabte landskabselementer i form at geologiske dannelsesformer, jordbund, ** Gren inden for geografi, terrænformer og vandelementer. der beskriver samspillet mellem befolkningsmæssige forhold og naturforhold. Kommunegrænse Landskabskarakterområde Karakteristisk Kontrasterende 16

17 Karakteristisk Hele karakterområdet med undtagelse af de to hovedgårde med nærmeste omgivelser De karaktergivende elementer og strukturer, som de er beskrevet i det foregående, fremstår tydeligt i hele karakterområdet, herunder terrænet orienteret mod kysten gennemskåret af små dalstrøg samt landskabets overvejende intensivt opdyrkede præg og vide udsigter. Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse, der især er knyttet op på landboreformernes gennemførelse men også de to hovedgårde, er ligeledes tydelig i hele området. Det afspejles især i markstrukturen og bebyggelsesstrukturen. Arealanvendelsen præget af intensivt landbrug på den bølgede/småbakkede moræne og afgræsning i de små dalstrøg afspejler et fint samspil mellem landskabets kulturbetingede benyttelse og de naturgeografiske forhold. Kontrasterende Volstrup Hovedgård og Kvistrup Hovedgård samt deres nærmeste omgivelser Omkring de to hovedgårde er landskabet generelt præget af en større skala end i det øvrige karakterområde, hvilket afspejles i selve hovedgårdens bygningsmasse samt markstrukturer. Hovedgårdslandskabernes karakteristiske karaktertræk i form af bl.a. store marker afgrænset af diger, skove og hovedgård med park og allé fremstår mest tydeligt i hovedgårdenes nærmeste omgivelser. Hovedgårdenes ejerlav fremstår i deres helhed med en til dels udvisket hovedgårdskarakter. De kontrasterende delområder er derfor afgrænset til kun at omfatte dele af hovedgårdenes oprindelige ejerlav. Landskabskarakterens oprindelse som hovedgårdslandskaber er i de afgrænsede delområder tydelig, særligt fordi selve hovedgården og skovene her indgår i landskabsbilledet. Hovedgårdene er traditionelt placeret steder, hvor de naturgivne forhold er gunstige i forhold til både intensiv markdrift, græsningsarealer og skov, hvilket afspejler et fint samspil mellem områdernes kulturbetingede benyttelse og naturgeografi. 17

18 Tilstand Med baggrund i landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse er der foretaget en vurdering af intakthed i forhold til landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse vedligeholdelsesmæssig tilstand af de karaktergivende elementer graden af forstyrrelse (tekniske anlæg, støj og lignende) På baggrund heraf vurderes tilstanden som god, middel eller dårlig. Kommunegrænse Landskabskarakterområde Middel God 18

19 Middel tilstand Hele karakterområdet med undtagelse af de to hovedgårde med nærmeste omgivelser Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Landboreformernes gennemførelse og de to hovedgårde. Intaktheden af de karaktergivende elementer vurderes at være middel til god. Bebyggelsesstrukturen er nærmest intakt, mens der med tiden er nedlagt markveje og enkelte hegn og diger. Det betyder, at markerne med tiden er blevet større. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes overvejende at være middel. Landskabet fremstår moderart forstyrret af vindmøller og højspændingsledninger. I denne vurdering har det betydning, at også vindmøller og højspændingsledninger i det omgivende landskab indgår i landskabsbilledet og bidrager til den samlede oplevelse af landskabet i dette karakterområde. Kvistrup Hovedgård samt de nærmeste omgivelser Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Hovedgårdslandskab. Inden for det afgrænsede delområde fremstår hovedgårdsstrukturen i høj grad intakt sammenlignet med de historiske kort fra slutningen af 1800-tallet. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer, herunder diger, skov, hovedgård og mølle, vurderes overvejende middel. De store vindmøller står i dette område og tilfører hovedgårdslandskabet en teknisk forstyrrelse. God tilstand Volstrup Hovedgård samt de nærmeste omgivelser Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse: Hovedgårdslandskab. Inden for det afgrænsede delområde fremstår hovedgårdsstrukturen i høj grad intakt sammenlignet med de historiske kort fra slutningen af 1800-tallet. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer, herunder diger, skov og hovedgård, vurderes god. Området opleves uden væsentlig forstyrrelse. 19

20 Oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks Kommunegrænse Landskabskarakterområde Oplevelsesrigt landskab Område med særlige udsigtsmuligheder Udsigtspunkt Landmark 20

21 Stedbundne oplevelsesmuligheder Volstrup Hovedgård samt de nærmeste omgivelser Den kulturhistoriske sammenhæng omkring hovedgården. Særlige udsigter I hele kystforlandet er der særlige udsigtsmuligheder over landbrugslandskabet med Venø Bugt og modstående kyster som baggrund. Landmarks Hjerm Østre Kirke udgør et væsentligt orienteringspunkt i store dele af landskabet. Vejrum Kirke, der ligger indenfor nabokarakterområde Fousing - Vejrum - Hjerm landbrugsflade på kanten af dallandskabet, udgør et orienteringspunkt i og omkring dalen. 21

22 Sårbarhed Kommunegrænse Landskabskarakterområde Særligt sårbare landskaber Særligt sårbare udsigter 22

23 Særligt sårbare områder Området generelt Hele karakterområdet er vurderet særligt sårbart. Betydende for denne vurdering er især, at hovedparten af området er udpeget som kystforland, der er sårbar over for ændringer, der kan forringe oplevelsen af kystlandskabet. De små dalstrøg er desuden sårbare over for ændringer, der slører de geologiske strukturer eller forringer samspillet mellem naturgrundlag og arealanvendelse. Endelig er landskabet omkring de to hovedgårde sårbare over for ændringer, der forringer de kulturhistoriske sammenhænge. Skov er ikke en del af hovedkarakteren, men det vurderes at kunne indpasses i det omfang, det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet og de særlige udsigter til Venø Bugt. Området vurderes derfor sårbart over for indplacering af tekniske anlæg, der kan virke forstyrrende eller uroligt i landskabsbilledet. Tilsvarende vurderes oplevelsen af kystlandskabet sårbar over for nyt markant landbrugsbyggeri. Det gælder dog ikke hovedgårdslandskaberne, når bygninger placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og tilpasses den eksisterende karakter. 23

24 Strategiske mål Kommunegrænse Landskabskarakterområde Strategiske mål Vedligeholde Beskytte Strategiske mål, udsigt Beskytte 24

25 Områder, hvor landskabskarakteren bør beskyttes Hele området er udpeget som område der skal beskyttes. Det skyldes især, at hele kystforlandet samt de små dalstrøg er vurderet særligt sårbare. Omkring hovedgårdene er der desuden et beskyttelseshensyn, der er betinget af den kulturhistoriske fortælling. Områder, hvor udsigter bør beskyttes I hele kystforlandet er der særlige udsigter med relation til Venø Bugt, der skal beskyttes. Det betyder, at der her ikke må ske ændringer, der kan forringe eller begrænse de særlige udsigtsmuligheder og den visuelle sammenhæng til Venø Bugt. Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der ikke må ske ændringer, der forringer oplevelsen af kystlandskabet, de små dalstrøg eller de kulturhistoriske strukturer omkring de to hovedgårde. Der skal lægges vægt på at bevare og gerne styrke de karaktergivende mønstre og strukturer. 25

26 Anbefalinger til planlægning og forvaltning Landskabskarakteren Landskabet bør opretholdes som et landbrugslandskab præget af de visuelle sammenhænge til Venø Bugt og samspillet med de små dalstrøg. De to hovedgårde bør være de eneste sammenhænge præget af stor skala. I det øvrige landskab bør skala i bebyggelse og arealanvendelse fastholdes i middel skala. Natur Udbredelse/forbedring af lysåben natur i dalene vil styrke den landskabelige oplevelse af dalene samt styrke samspillet mellem naturgrundlag og arealanvendelse. I det kystnære landskab vil pleje af strandenge langs kysten styrke den landskabelige oplevelse af kystlandskabet. Skov Skov er ikke en del af hovedkarakteren. Evt. ny skov bør kun rejses, hvis det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet og de særlige udsigtsmuligheder. Skovene bør udgøre små skovparceller og sikre udsigtskiler mod kysten. Bebyggelse Stort eller markant landbrugsbyggeri bør undgås. Der bør lægges vægt på, at nyt landbrugsbyggeri placeres lavt i terræn, så udsigterne og de visuelle sammenhænge til Venø Bugt påvirkes mindst muligt. I tilknytning til hovedgårdene bør der lægges stor vægt på, at den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk og at nyt landbrugsbyggeri tilpasses den eksisterende karakter. Anden ny bebyggelse bør understøtte den eksisterende bebyggelsesstruktur tegnet af små og middelstore ejendomme beliggende langs vejene. Der bør lægges stor vægt på, at nyt byggeri ikke forstyrrer eller forringer oplevelsen af kystlandskabet, herunder de særlige udsigtsmuligheder og visuelle sammenhænge til Venø Bugt. Tekniske anlæg Området bør ikke tilføres nye tekniske anlæg, der kan forstyrre eller forringe oplevelsen af kystlandskabet. Derfor bør der bl.a. ikke rejses nye vindmøller, herunder hustandsmøller, luftledninger, master og lignende. Jordlægning/nedtagning af højspændingsledningen, der krydser den nordlige del af området, vil forbedre oplevelsen af det kystnære landskab samt medvirke til at forbedre landskabskarakterens tilstand. Anbefalingerne er Plan og Miljøs anbefalinger alene baseret på intentionen om, at tilgodese landskabelige interesser. Manglende hjemmel i lovgivningen eller hensyn til øvrige interesser i det åbne land, der skal inddrages i interesseafvejningen, kan bevirke at anbefalingerne ikke følges 26

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013

LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E 7 - O D D E S U N D INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 1 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensivt udnyttet dalbund og omkringliggende, intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere