5 Gyrstinge landbrugsflade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Gyrstinge landbrugsflade"

Transkript

1 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede morænelandskab er præget af åbne flader og intensivt landbrugsdrift, og der er en del tekniske anlæg, særligt i den centrale del. Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet ligger i den vestlige del af Ringsted Kommune, grænsende op til Sorø Kommune. Området er afgrænset mod nord, øst og syd af dalsystemer. Dalen mod nord er skabt som tunneldal og rummer i dag Gyrstinge og Haraldsted søer. Mod øst og syd bugter Ringsted Å og Susåen sig i en dal skabt af en smeltevandsflod. Grænserne er sat, hvor dalsidernes hældning starter.

2 Landskabskarakteren Gyrstinge landbrugsflade kan karakteriseres som et typisk østdansk morænelandskab, hvor arealanvendelsen er præget af landsbrugsdrift. Der findes en række landsbyer inden for området, fra nord Gyrstinge, Ørslevvester, Ørslev under Skoven, Bringstrup, Torpet, Sigersted og Skellerød. Foruden landsbyerne ses en del spredt bebyggelse og husmandssteder. De store intensivt dyrkede markflader, storbakkede terræn og bebyggelsesmønsteret giver landskabet en middel til stor skala. Det bevirker også, at landskabet opleves som åbent til transparent. Tekniske anlæg præger området både rumligt, visuelt og støjmæssigt. Der er opstillet vindmøller flere steder, og området gennemskæres af motorvej, landevej, jernbanestrækninger og højspændingsledninger. Særligt den centrale del er domineret af vej og jernbane, mens landskabet i nordvest er mindre præget af tekniske anlæg. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren kan spores tilbage til tiden omkring udskiftningen (slutningen af 1700-tallet), hvor landsbyerne blev grundlagt på deres nuværende positioner. Strukturen fra dengang kan stadig genfindes i landskabets struktur, landsbyernes beliggenhed samt de spredte husmandssteder. Siden er tekniske anlæg kommet til og har skabt nye strukturer i landskabet. Geomorfologi Jordtype Terræn Vandelementer Naturgrundlag Dannelsesmæssigt er området skabt som et bundmorænelandskab under sidste istid. Bundmorænen består af materiale, som er ført med under gletsjeren, og som er aflejret oven på landskabsformer skabt af tidligere istider og isfremstød. Jordbunden består primært af moræneler med indslag af smeltevandssand, sten og grus. Ved Ørslevvester er et område med mere sandet jord, mens der ved Frøsmose Å syd for motorvejen er et område med ferskvandsaflejringer med et højt indhold af humus. Terrænet er storbakket med lange konforme kurver, der danner selvstændige bakkepartier. Områdets største landsbyer er alle placeret højt på disse bakkepartier. Stort set hele området ligger mere end meter over havet med det højeste punkt på 62,5 meter over havet. Der findes ingen markante vandelementer i karakterområdet. Der findes mindre vandhuller spredt på markfladerne samt et større vådt mose- og engområde syd for Ørslevvester. Dette område benævnes Dønnermosen. Bevoksningsstruktur Arealanvendelse og landskabselementer Det opdyrkede landskab er generelt sparsomt bevokset. De store flader har dog indslag af spredte buske og træer omkring vandhuller samt bevoksning

3 93 på diger og i markskel. Flere steder findes alleer eller vejtræer på række (øst for Gyrstinge, ved Dønnermosegård og nord for Bringstrup), ligesom spredt bebyggelse og landsbyer ofte er afgrænset af beplantning. Der findes et lille skovparti syd for Bringstrup. Den tværgående jernbane ligger nogle steder på dæmning, andre steder er den i niveau. Størstedelen af jernbanestrækningen er afskærmet af en bræmme af beplantning. Bevoksningen i området består primært af løvfældende arter. Dyrkningsform Den gamle kongevej, der førte fra Roskilde over Skjoldenæsholm og Haraldsted og videre mod Korsør, gik også igennem Ørslev under Skoven og Sigersted. Kongevejen måtte kun bruges af kongen (Christian den IV), hof- Bebyggelsesstruktur Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer Jernbanen på dæmning, der er omgivet af skov- og kratbevoksning. Dæmningen danner en visuel barriere i landskabet, men bevoksningen afhjælper samtidig visuelle forstyrrelser fra kørende tog. Der er landbrug, både planteavl og husdyravl, i det meste af karakterområdet. Der findes også små områder, der anvendes ekstensivt, herunder områder, der er sprunget i krat. Bebyggelsen i det åbne land er domineret af små til middelstore ejendomme, der ofte er placeret langs vejene. Områdets primære landsbyer er Gyrstinge, Ørslevvester, Ørslev under Skoven, Bringstrup og Sigersted, der alle er placeret forholdsvist højt i landskabet på de terrænmæssige bakkepartier. Torpet og Skellerød er små landsbyer, der begge er placeret på randen af ådalen ved Ringsted Å. Kendetegnende for disse landsbyer er deres visuelle forbindelse til Ringsted by. Landskabets oprindelse kan spores tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor landsbyerne blev udskiftet. Strukturen er stort set ikke ændret siden, og bebyggelses-, vej- og bevoksningsstruktur fremstår tilnærmelsesvist intakt. Det betyder også, at udskiftningsmønstrene i dag står som kulturhistoriske helheder. Selvom stjerneudskiftninger tydeligt kan genfindes på kort - eksempelvis omkring Gyrstinge og Ørslev under Skoven - er det ikke umiddelbart til at erkende, når man befinder sig i landskabet. Det storbakkede terræn skjuler de lige linjer, der ellers dannes af markskel, veje og diger med spredt bevoksning.

4 fet og hæren. Vejen blev belagt med natursten, og i de gamle skovområder ved Skjoldenæsholm kan vejens oprindelige brolægning stadig genfindes. Der er kun ganske få fredede fortidsminder i landskabet. Tekniske anlæg Der er opstillet otte vindmøller inden for karakterområdet. De står alene eller i grupper på op til tre møller. Herudover er der en markant blå silo i tilknytning til landbrugsbyggeri syd for Sigersted. Området er gennemskåret af flere højspændingsledninger, en motorvej og jernbanestrækninger. Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende elementer i forhold til landskabets rumlige og visuelle forhold, er de åbne jordbrugsflader. Desuden indgår de spredte gårdanlæg og småbevoksninger som karaktergivende elementer. Tilsammen giver det et landskab i mellem til stor skala med åbne og transparente afgrænsninger. Flere steder byder landskabet på vide udsyn, mens bebyggelse og småbeplantninger andre steder afskærer udsynet. Bevoksningsstrukturen er væsentlig for landskabets visuelle forhold, ligesom en højspændingsledning er dominerende i det ellers rolige landskab Landskabet fremstår visuelt uroligt og forstyrret pga. vindmøller og de krydsende højspændingsledninger. Lydbilledet kan opleves som støjende, hvilket skyldes de gennemgående jernbanelinjer, landevej og motorvej. Landsbyerne er generelt højt beliggende i landskabet, og fra den østlige del af området fra Skellerød i syd til Ørslev under Skoven i nord er der en klar visuel sammenhæng med karakterområde 6 Ringsted og Kværkeby by- og landbrugslandskab. Ringsted og byens røde tage og tårne kan ses fra store dele af karakterområdet hen over ådalen, hvor Ringsted Å løber. Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer Landskabskarakterområdet rummer fire markante delområder, der indbyder til særlige landskabsoplevelser. Fra landskabet i øvrigt er der også gode udsigtsmuligheder. Bl.a. fra området øst for Skellerød, Torpet og Ørslev under Skoven, hvor der er udsigt til Ringsted med de mange røde tage.

5 95 Gyrstinge ligger markant i landskabet og rummer tydelige spor efter landsbyens stjerneudskiftning. Der er desuden vid udsigt til Bøgeskovene mod vest og Gyrstinge Sø i nord. Syd for Gyrstinge, mellem Ørslevvester og Ørslev under Skoven, ligger et ekstensivt og delvist tilgroet vådt område, Dønnermosen, der rummer 3- beskyttet mose og engområder. Delområdet står i kontrast til det omgivende landskab og giver mulighed for alternative landskabsoplevelser. I kraft af Sigersteds placering på en lokal bakketop er der markante ud- og indsigtsforhold. Især Sigersted Kirke kan ses på stor afstand, og herfra er der vid udsigt. Den markante placering opleves særligt fra syd og øst. Vejstrukturen i Sigersted vidner om tidligere tiders stjerneudskiftning. Tekniske anlæg præger hele området rumligt, visuelt og støjmæssigt. Det drejer sig om vindmøller, motorvejen, landvejen mod Sorø, to jernbanestrækninger henholdsvis øst-vest og nord-syd gående og talrige højspændingsledninger. Især den centrale del er domineret af vej, jernbane m.m., hvor den nordvestlige og sydvestlige del er mindst præget af tekniske anlæg. De lange kig over landskabsområdet samt de tilgrænsende landskabsområder giver et overordnet godt indtryk af sammenhængen i landskabet mellem natur- og kulturgrundlag på henholdsvis landbrugsfladen og de tilgrænsende lavtliggende og mere våde dalområder. Nøglefunktioner Tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Udviklingstendenser Planlagte ændringer Nøglefunktioner, udvikling og planlagte ændringer Landskabskarakteren afspejler intensiv landbrugsdrift. For at opretholde den eksisterende landskabskarakter er fortsat drift af jorden og vedligeholdelse af den spredte bevoksning væsentlig. Landskabskarakteren er også præget af, at området og landsbyerne løbende er udviklet til moderne beboelse. Det er derfor væsentligt at opretholde karakterområdets funktion som attraktiv hjemegn med landsbyer i udvikling, og områder med rekreativ værdi. Karakterområdet er generelt præget af udvikling og forandring i form af flere tekniske anlæg. Især den centrale del af karakterområdet har forandret sig i takt med udvikling af infrastrukturen med motorvej, landevej, jernbaner, højspændingsledninger. I randen af flere landsbyer er der sket byudvikling. Området øst for Bringstrup og Torpet er udpeget som boligområde på sigt. Kommunen ønsker at tilbyde et nyt attraktivt boligområde med nærhed til naturen og det åbne land. Ved udskiftning af tre eksisterende vindmøller er der udpeget et vindmølleområde vest for Sigersted med mulighed for opsætning af nye vindmøller.

6 VURDERING Landskabskarakterområdet er afgrænset og karakteriseret af sammenspil mellem naturgrundlaget, arealanvendelsen og de rumlige visuelle forhold. En vurdering af landskabet skal bruges som grundlag for varetagelse af de landskabelige interesser i det fremtidige arbejde med landskabet i Ringsted Kommune. Vurderingen indeholder en vurdering af de særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskabet samt en angivelse af landskabets sårbarhed i forhold til konkrete udviklingsprojekter. De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 5. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Generelt findes flere steder i karakterområdet udsigter på tværs af landskabet og med visuel relation til de tilstødende karakterområder. Mod nord er der visuelle oplevelsesmuligheder nord for Gyrstinge og langs med Gyrstinge Sø og Gyrstinge og Gørlev Mose. Samtidig er udsigten i østlig retning

7 97 mod og over Ringsted Ådal. På den anden side af ådalen tegner Ringsted by tydeligt silhuetten og lever op til betegnelsen som byen med de røde tage. Ringsted ses i baggrunden henover Ringsted Ådal Landskabskarakterens sårbarhed Landskabets bakkede grundlag giver gode udsigtsmuligheder fra såvel landsbyerne som fra ådals- og tunneldalsskrænterne. En del af karakterområdet er i dag præget af tekniske anlæg og hele karakterområdet er som sådan sårbart over for yderligere tekniske anlæg, der vil sløre det ellers varierede og oplevelsesrige landskab. Særligt sårbare områder Området syd for Gyrstinge vurderes at være særlig sårbart overfor ændringer, som kan sløre områdets storbakkede, åbne, dyrkede karakteristika med mindre landsbyer og spredt bebyggelse. Dette gælder også byens synlighed i landskabet, der underbygges af det åbne landskab. Eksempler på ændringer, der kan være slørende, er nye anlæg og bebyggelse, som kræver en placering i det åbne land. Fra hele den østlige del af karakterområdet er der særlige visuelle oplevelsesmuligheder i kraft af udsigter over Ringsted Ådal og mod Ringsted. Den åbne karakter og muligheden for lange kig er sårbar over for tiltag, der kan begrænse det generelt vide udsyn. Eksempler er høj og voluminøs bebyggelse højt i terrænet, ligesom høj beplantning også vil være i strid med karakterområdets rumlige forhold. Det ekstensive og delvist tilgroede våde område mellem Ørslevvester og Ørslev under Skoven fremstår kontrasterende i landskabskarakterområdet. Vådområdet er beskyttet som 3-område, henholdsvis som eng og mose, og er så småt under tilgroning. Området er sårbart over for ændringer i vandtilførsel samt kunstig afvanding.

8 FREMTIDIG PLANLÆGNING OG FORVALTNING Den fremtidige planlægning og forvaltning tager udgangspunkt i kortlægningen af landskabskarakteren samt overvejelser omkring landskabskarakterens tilstand og styrke i de udpegede delområder. For delområderne er det nedenfor angivet, om karakteren skal beskyttes, vedligeholdes, udvikles eller forbedres. Der kan også forekomme overlap mellem disse forskellige strategiske mål inden for et karakterområde. Endelig angives en række tiltag, handlinger og initiativer, som bør enten begrænses eller igangsættes for at imødekomme den ønskede udvikling for hvert delområde. De strategiske mål for delområder i karakterområde 5. M1 - beskytte Landskabet inden for M1 skal beskyttes, idet der er tale om et særligt karakteristisk delområde hvor tilstanden er god. Der findes desuden særlige visu-

9 99 elle oplevelsesmuligheder knyttet til udsigten over Haraldsted tunneldal og Gyrstinge Sø. Anbefalede handlinger og initiativer: Større sammenhængende skovrejsning bør undgås i området, ligesom andre tiltag (større sammenhængende byggeri, markante tekniske anlæg, store fritliggende landbrugsejendomme), der kan forringe de gode udsigtsmuligheder og visuelle sammenhænge inden for delområdet, bør undgås. Strukturen i området kan beskyttes ved at bevare de eksisterende veje samt ved at understøtte den landbrugsmæssige drift af jorderne i delområdet. Landbrugsmæssig drift af jorden medvirker samtidig til at bevare den åbne karakter. M2 - vedligeholde M2 skal vedligeholdes. Delområdet fremstår kontrasterende i kraft af sin ekstensive og tilgroede karakter, mens tilstanden er middel. Det eng- og moseprægede delområde bidrager med en anderledes landskabsoplevelse og skaber kontrast til det omgivende, landbrugsdominerede landskab. Området skal vedligeholdes, men der er også mulighed for at forbedre tilstanden. Anbefalede handlinger og initiativer: Opretholde ekstensive drift og undgå eksempelvis dræning af de våde partier. Delområdets naturlige udvikling vil være tilgroning, hvilket kan ændre tilstanden som eng- og moseområde. Det er dog nærmere områdets naturpræg end områdets tilgroningsgrad, der er væsentligt for landskabsoplevelsen, selvom tilgroning på sigt vil ændre delområdets karakter. Undgå yderligere tekniske anlæg på tværs af området eller i udkanten af delområdet. Tilstanden kan forbedres ved, at et større område omkring mosen henlægges med ekstensiv drift. M3 - vedligeholde M3 ligger som det centrale delområde og er præget af gennemgående tekniske anlæg. Landskabet er karakteristisk, men tilstanden er middel til dårlig og der er derfor også mulighed for forbedringer. Anbefalede handlinger og initiativer: Fortsat landbrugsmæssig drift og begrænsning af skovrejsning vil medvirke til at vedligeholde karakteren.

10 Opførelse af nyt byggeri og siloer i tilknytning til landejendomme bør ske i forbindelse med afskærmende beplantning. Dette er særligt vigtigt for ejendomme højt placeret i det åbne landskab. Eksisterende siloer kan med fordel omkranses af beplantning, så de ikke indtager dominerende roller i landskabet. M4 - beskytte M4 skal beskyttes, da landskabet her er karakteristisk, tilstanden er middel til god og der fra hele området er særlige visuelle oplevelsesmuligheder forbundet med udsigten over ådalen og Ringsted by. Områdets åbne karakter er sårbar overfor en udvikling, der ikke harmonerer med karakterområdets rumlige visuelle forhold, eksisterende udsigtsmuligheder og visuelle sammenhænge. Et område øst for Bringstrup og Torpet er på sigt udpeget som et potentielt boligområde. Anbefalede handlinger og initiativer: Landskabets åbne karakter bør beskyttes ved at understøtte og sikre den landbrugsmæssige drift, der giver mulighed for lange kig på tværs af de åbne markflader. Kommende bebyggelse bør holdes lav og med respekt for terrænet, der skråner ned mod ådalen. Samtidig bør bebyggelsen ligge i tilknytning til eksisterende byggeri ved landsbyen Torpet, så der ikke opstår en fritliggende enklave af boliger. Området skal beskyttes mod tiltag (større sammenhængende skovrejsning, større sammenhængende byggeri, store landbrugsejendomme) der kan ændre på den åbne karakter og de visuelle relationer på tværs af ådalen. M5 - vedligeholde Delområdet omkring Sigersted vurderes at være karakteristisk og med en god tilstand, hvor landskabskarakteren ikke er forstyrret, men fremstår synlig og harmonisk. Derfor skal delområdet vedligeholdes. Fra Sigersted er der desuden gode muligheder for udsigter mod syd, ligesom Sigersted Kirke er placeret markant i landskabet. Et mindre område tæt ved kommunegrænsen til Sorø, hvor der i dag allerede er opstillet tre vindmøller, er udpeget som fremtidigt vindmølleområde. Anbefalede handlinger og initiativer: Skovrejsning bør undgås i området øst for Skælskørvej, ligesom andre tiltag (større sammenhængende byggeri, store fritliggende landbrugsejendomme), der kan forringe de gode udsigtsmuligheder og visuelle sammenhænge inden for delområdet, bør undgås.

11 101 Landskabets åbne karakter bør beskyttes ved at understøtte og sikre den landbrugsmæssige drift, der giver mulighed for lange kig på tværs af de åbne markflader og særligt mod syd. Strukturen i området kan beskyttes ved at bevare de eksisterende veje samt ved at understøtte den landbrugsmæssige drift af jorderne i delområdet. Landbrugsmæssig drift af jorden medvirker samtidig til at bevare den åbne karakter. De særlige visuelle oplevelsesmuligheder bør vedligeholdes ved at friholde delområdet for større tekniske anlæg der kan forstyrre udsigten mod syd samt hindre indsigten til Sigersted Kirke. Udskiftning af de eksisterende vindmøller i det udpegede område er ikke i modstrid med dette, da det særligt er udsigten mod syd, der skal vedligeholdes.

12 km Holbæk Lejre Køge Sorø Næstved Faxe Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. Ringsted Kommune Landskabskarakteranalyse Oversigtskort Landskabskarakterområde 5 Gyrstinge landbrugsflade COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: Tegn./Udarb. Kontr. Godk. LHJN O:\A0000\A032485\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Mål 1: (A3) Bilag 5-1 Oversigtskort.WOR Dato 25. jan Dokument nr. A BJO AKJO / LHJN Bilag Rev.

13 km Holbæk Lejre Køge Sorø Næstved Faxe Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. Ringsted Kommune Landskabskarakteranalyse Høje målebordsblade Landskabskarakterområde 5 Gyrstinge landbrugsflade COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: Tegn./Udarb. Kontr. Godk. LHJN O:\A0000\A032485\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Mål 1: (A3) Bilag 5-2 Høje målebordsblade.wor Dato 25. jan Dokument nr. A BJO AKJO / LHJN Bilag Rev.

14 km Holbæk Lejre Køge Sorø Næstved Faxe Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. Ringsted Kommune Landskabskarakteranalyse Lave målebordsblade Landskabskarakterområde 5 Gyrstinge landbrugsflade COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: Tegn./Udarb. Kontr. Godk. LHJN O:\A0000\A032485\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Mål 1: (A3) Bilag 5-3 Lave målebordsblade.wor Dato 25. jan Dokument nr. A BJO AKJO / LHJN Bilag Rev.

15 Jordarter: Flyvesand (ES) Ferskvandsdannelser (FS) Marsk (HV) Marint sand og ler (HS) Strandvolde (HG) Moræne sand og grus (MS) Moræneler (ML) Smeltevandssand og -grus (DS) Smeltevandsler (DL) Ekstramarginale aflejringer (TS) Ældre havaflejringer (YS) Prækvartære bjergarter Søer (SØ) Fyld, havne, dæmninger, diger m.m km Holbæk Lejre Køge 5 6 Sorø Faxe Næstved Ringsted Kommune Landskabskarakteranalyse Jordart Landskabskarakterområde Gyrstinge landbrugsflade Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen O:\A0000\A032485\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 5-4 Jordart.WOR COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. AKJO Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 25. jan / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 5-4 0

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

8 Ringsted Å og Suså ådale

8 Ringsted Å og Suså ådale 135 8 Ringsted Å og Suså ådale BESKRIVELSE Nøglekarakter Smeltevandsflodslette og moræneleraflejringer i ådal omgivet af opdyrkede arealer. Tunneldalen ved Vigersdal Å. Beliggenhed og afgrænsning Grænsen

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug 10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug BESKRIVELSE Nøglekarakter Et transparent til åbent, intensivt dyrket morænelandskab med bløde bakker, flere landsbyer og spredt bebyggelse. Bykanten af

Læs mere

6 Ringsted og Kværkeby landområder

6 Ringsted og Kværkeby landområder 6 Ringsted og Kværkeby landområder BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab med bløde bakker præget af større og mindre byer, spredt bebyggelse samt tekniske anlæg. Det åbne land er karakteriseret ved

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne 40 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne Nøglekarakter Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 11 Feddet og bagland Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

9 Faxe kyst- og morænelandskab

9 Faxe kyst- og morænelandskab LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 157 9 Faxe kyst- og morænelandskab Nøglekarakter Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal. Topografisk

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 1 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensivt udnyttet dalbund og omkringliggende, intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab

1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab 25 1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Moræne- og dødislandskab med bølget til kuperet terræn og intensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder. Beliggenhed og

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området. Karakterområde 27 Skodå ådal og Trudstrup stationsbymiljø Krydset Århusvej/Stationsgade i Trustrup. Stationsbyens tidligste vækst fandt sted langs de to parallelgader Stationsgade og Skolegade. Beliggenhed

Læs mere

11 Feddet og bagland

11 Feddet og bagland 1 11 Feddet og bagland BESKRIVELSE Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form af

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

3 Turebyholm herregårdslandskab

3 Turebyholm herregårdslandskab 58 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 3 Turebyholm herregårdslandskab Nøglekarakter Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og store skovpartier, landbrug, tværgående infrastruktur samt

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere