LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede åbne morænelandskab med retningsgivende levende hegn, der opdeler de intensivt dyrkede marker i mellemstore felter, samt forskellige typer bevoksninger/ beplantninger af overvejende middel skala. Særligt karakteristisk for områdets bebyggelsesstruktur er, blokudskiftede landsbyer med enkelte gårde ude i det blokudskiftede landskab. Den bølgede landbrugsflade udvisker sammen med pletvise bevoksninger de retningsgivende transparente hegns overordnede struktur og skaber et landskab med svag struktur. Området ligger højt i terræn og rummer mange udsigter ud i det omkringliggende nordsjællandske landskab og over Arresø. I den østlige del er området stærkt præget af infrastruktur og byudvikling af Hillerød by. Området gennemskæres endvidere af en række højspændingsledninger. BESKRIVELSE Området fremstår som et bølget, dyrket og åbnet morænelandskab med mange retningsgivende levende hegn. Karakterområdet strækker sig fra den vestlige del af Hillerød by ud til Meløse og Skævinge, og adskiller sig bl.a. fra naboområderne ved at være højere liggende. Der er flere steder udsigter ud i det omkringliggende landskab. Landskabet er et smeltevandspåvirket bølget bundmorænelandskab, med to større områder med dødiskarakter (småbakket terræn og mange afløbsløse vandhuller). I dødislandskabet ved Skævinge ligger en mindre randmoræne i langs vejen til Meløse. Området er præget af intensivt dyrkede store markfelter på den bølgede bundmoræneflade. I dødislandskabet, hvor jorden er mere sandet, findes dog fortrinsvist græsningsarealer afgræsset af køer, får eller heste. Områdets bevoksning er karakteriseret ved markante, retningsgivende læhegn, specielt omkring landsbyerne Freerslev og Harløse, hvor de afspejler 1800-tallets udskiftningsmønster. Derudover indeholder området skove i form af Freerslev Hegn, Gammel Keldskov og Tirsdagskoven eller større bevoksninger og plantager syd og nord for Lønsgård. Specielt nord til nordøst for Skævinge, er der endvidere flere nye skovrejsningsområder og i de to områder med dødsisrelief findes mange små krat og skovklatter. Det er karakteristisk for bebyggelsesstrukturen i området, at landsbyer som f.eks. Harløse, Tjæreby og Freerslev er blokudskiftede. Udskiftningsmønsteret ses stadig i vejenes forløb og de retningsgivende hegn, samt de mange udflyttede gårde beliggende ude på, eller ved markblokkene. Hele den vestlige del af Hillerød by er karakteriseret ved de store erhvervsområder med store åbne flader mellem bygningerne, samt byggemarkeder, bilforhandlere etc. og igen i den nordlige del er grænse til det åbne land et boligområde, der pt. er ved at blive udbygget Ullerød byen. Områdets kulturhistorie ligger i de gamle udskiftningsmønstrer, der tydeligt ses i de bevarede levende hegn og markskel, samt de udflyttede gårde. Området rummer rester af de gamle hestevange i forbindelse med Frederiksborg Stutteri. I området ved den tidligere Kjeldsvang ligger der en fortidsminde Rokkestenen. Rokkestenen fremstår tydelig fra Peder Oxes Allé, som en forhøjning, hegnet af store marksten. Tjæreby Kirke ligger tydeligt i landskabet, med en gammel grusvej langs stengærdet, ud mod de åbne dyrkede marker. Området er delvis præget af tekniske anlæg i form af flere krydsende højspændingsledninger, samt en række vejanlæg og Hillerød Bys udvikling med bl.a. de store byggemarkeder, bilforhandlere etc. dominerer området i den østlige del. LÆS MERE PÅ FELTSKEMAET

2 ANBEFALINGER Karakteren som landbrugslandskabet bør opretholdes, og det er vigtigt at bevare landskabets skala og transparente rumlige afgrænsning, så udsigter og oplevelsen af landskabet og landskabskarakteren bevares. Landskabets middel skala bør bevares ved at undgå f.eks. sløjfning af hegn. Introduktion af nye elementer skal generelt tilpasses, således at landskabets skala, kompleksitet og struktur bevares. Tydeligheden af randmorænen ved Skævinge bør bevares og vedligeholdes, f.eks. ved at friholde den for beplantning. Området er naturligt disponeret for mindre lavbundsområder og vådområder i terrænets lavninger. Etablering af nye lavbundsområder og vådområder vil styrke landskabskarakteren, særligt i delområderne med dødispræg. Den bølgede bundmoræne er uegnet til skovrejsning, idet skovrejsning vil lukke landskabet og fjerne muligheden for at opleve de karaktergivende landskabselementer. Hvis skovrejsning skal foretages i karakterområdet, bør det ske i form af større sammenhængende skovarealer, for at efterligne de eksisterende skove som element og i skala. Det særligt karakteristiske område med Harløse og Freerslev landsbyer og Freerslev Hegn bør friholdes for mindre beplantninger der ikke passer ind i områdets skala. er især gældende i områderne omkring Harløse, Freerslev og Tjæreby landsbyer. Omkring Tjæreby Kirke er det væsentligt at bevare oplevelsen af kirken i dens unikke landskabelige sammenhæng. Det betyder, at området bør friholdes for bebyggelse, anlæg af nye større landbrug og tekniske anlæg. I forbindelse med udbygningen af Hillerød By, kan det anbefales at indlejre eksisterende kulturhistoriske spor i landskabet som iboende fortællinger i de nye bebyggelser. Områdets højspændingsledninger bør jordlægges af hensyn til den visuelle oplevelse af landskabet. De to delområder med dødislandskaber er ikke egnet til store landbrug på grund af landskabets småbakkede terræn, overvejende lille skala og sammensatte karakter. Landskabskarakterområdet vurderes ikke egnet til at placere andre større anlæg som biogasanlæg og store vindmøller, da det vil bryde med især landskabets skala. Husstandsvindmøller kan indpasse i området, udenfor de særlig karakteristiske områder. Der bør arbejdes for at bevare hegn og diger, der er med til at fortælle udskiftningshistorien. Dette

3 FOTO Delområde ved Freersvang Delområde ved Skovbakken ved Skævinge Bjerggårdens marker Nord for Freerslev by og med kig til Freerslev Hegn Brogårdsvej, hvor terænnet er tydeligt bølget Ekstensivt landbrug ved delområdet ved Skævinge Retningsgivende hegn der understreger terrænnet Tjæreby Kirke, med de dyrkede marker op til gærdet Kik ind mod randmorænen nord for Skævinge

4 Landskabskarakterområde 4, Freerslev Harløse landbrugslandskab Landskabets nøglekarakter Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede åbne morænelandskab med retningsgivende levende hegn, der opdeler de intensivt dyrkede marker i mellemstore felter, samt forskellige typer bevoksninger/beplantninger af overvejende middel skala. Særligt karakteristisk for områdets bebyggelsesstruktur er, blokudskiftede landsbyer med enkelte gårde ude i det blokudskiftede landskab. Den bølgede landbrugsflade udvisker sammen med pletvise bevoksninger de retningsgivende transparente hegns overordnede struktur og skaber et landskab med svag struktur. Området ligger højt i terræn og rummer mange udsigter ud i det omkringliggende nordsjællandske landskab og over Arresø. I den østlige del er området stærkt præget af infrastruktur og byudvikling af Hillerød by. Området gennemskæres endvidere af en række højspændingsledninger. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet strækker sig fra den vestlige del af Hillerød by ud til Meløse og Skævinge. Området afgrænses mod nord af Æbelholt Ådal, der ligger lavere i terrænet og mod syd af Havelse Ådal, der ligeledes ligger lavere. Geologi Landskabet er et smeltevandspåvirket bølget bundmorænelandskab, hvor to områder hhv. nordøst for Skævinge og nord for Freerslev Hegn har dødiskarakter præget af et småbakket terræn og mange afløbsløse vandhuller. I sammenhæng med dødislandskabet ved Skævinge, ligger en mindre randmoræne i områdets afgrænsning mod vest, lige øst for vejen mellem Skævinge og Meløse. Jordbunden på den bølgede bundmoræne består fra Ny Hareløse og mod syd og øst af moræneler med partier af ferskvandstørv og smeltevandssand. I områderne med dødisrelief består jordbunden overvejende af ferskvandssand, mens randmorænen er domineret af smeltevandssand eller -grus. På de højtbeliggende områder har isen aflejret smeltevandsgrus. I lavbundsområderne er udgangsmaterialet mose med aflejring af ferskvandstørv efter sidste istid. Arealanvendelse og landskabsstrukturer Dyrkningsmønster Området er præget af intensivt dyrkede store markfelter på den bølgede bundmoræneflade. I dødislandskabet, hvor jorden er mere sandet, findes dog fortrinsvist græsningsarealer afgræsset af køer, får eller heste. 1

5 Bevoksningsstruktur Området er karakteriseret ved markante, retningsgivende læhegn, ofte iblandet nåletræer. Specielt omkring landsbyerne Freerslev og Harløse afspejler de kraftige retningsgivende hegn 1800-tallets udskiftningsmønster i form af blokudskiftning. Landskabskarakterområdet er karakteriseret ved tilstedeværelsen af oprindelige skove i form af Freerslev Hegn, Gammel Keldskov og Tirsdagskov eller større bevoksninger og plantager syd og nord for Lønsgård. Specielt nord til nordøst for Skævinge, er der endvidere flere nye skovrejsningsområder og i de to områder med dødsisrelief findes mange små krat og skovklatter. De gamle skovområder er præget af løvtræer, mens de nyere plantager og beplantninger generelt er præget af nåletræer. Bebyggelsesmønster Det er karakteristisk for bebyggelsesstrukturen i området, at landsbyer som f.eks. Harløse, Tjæreby og Freerslev er blokudskiftede. Udskiftningsmønsteret ses stadig i vejenes forløb og de retningsgivende hegn, samt de mange udflyttede gårde beliggende ude på, eller ved markblokkene. Ny Harløse er en forholdsvis ny by, der er opstået ved udflytning af gårde til Hareløse Overdrev, sammen med Hillerød-Frederiksværks-banens oprettelse i (kilde: Bogen om Frederiksborg Amt; Jørgen Andersens Forlag) Nordøst for Skævinge er der langt mellem de udflyttede gårde, hvilket må formodes at afspejle den noget ringere jordbund. Hele den vestlige del af Hillerød by er med i karakterområdet. Grænsen mod det åbne land er i den sydlige del karakteriseret ved de store erhvervsområder med store åbne flader mellem bygningerne. Længere mod nord bliver området kategoriseret af byggemarkeder, bilforhandlere etc. og igen i den nordlige del er grænse til det åbne land et boligområde, der pt. er ved at blive udbygget Ullerødbyen. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Omkring Freerslev og Harløse ses de gamle udskiftningsmønstrer tydeligt i de bevarede levende hegn og markskel, samt de udflyttede gårde. Området omkring Harløse er af samme årsager udpeget som kulturmiljø. Området nærmest Hillerød by er præget af store marklodder, som et levn fra statens gamle forsøgsgårde, her Trollesminde forsøgsgård. Delområdet Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab er oprindeligt en husmandsudstykning, fra tiden efter landboreformerne omkring midten af 1800-tallet, hvor man havde en øget befolkningstilvækst og et ønske om at opdyrke al tilgængelig jord i Danmark. Tjæreby er en blokudskiftet kirkelandsby med enkeltliggende gårde ude i landskabet. Tjæreby Kirke ligger tydeligt i landskabet. Der løber en gammel grusvej langs stengærdet, ellers ligger kirken ud mod de åbne dyrkede marker. Området rummer rester af de gamle hestevange i forbindelse med Frederiksborg Stutteri. Tilstedeværelsen af stutteriet kan erkendes i vejnavnene Tolvkarlevang og Rønnevang i det nye industrikvarter, mens de resterende vange Kelds-, Trolds-, Freerslev-, Smørkildevang m.fl. ikke længere er erkendelige ved andet end det store dige langs Frederiksborg Slots sognegrænse. I området ved den tidligere Kjeldsvang ligger der en fortidsminde Rokkestenen. Rokkestenen fremstår tydelig fra Peder Oxes Allé, som en forhøjning, hegnet af store marksten. Tekniske anlæg Landskabskarakterområdet rummer flere krydsende højspændingsledninger, der samles i karakterområdet mod syd, lige øst for Skævinge. Den østlige del af området gennemskæres af en række vejanlæg og domineres af Hillerød Bys udvikling med bl.a. de store byggemarkeder, 2

6 bilforhandlere etc. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin oprindelse i Udskiftningstiden fra 1750 til Fordelingen af jorden og udflytningen af landsbyerne medførte de stadig erkendelige markblokke og den medfølgende bebyggelsesstruktur af gårde ude ved markerne i landbrugslandskabet, de lige veje og retningsgivende hegn. Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende landskabselementer i området i form af det bølgende terræn, middelstore markfelter, retningsgivende levende hegn og forskellige typer af bevoksninger og beplantninger, er overvejende af middel skala. Freerslev Hegn er dog et stort landskabselement, men opleves i området kun som markant afgrænsende bryn på tværs af de retningsgivende hegn omkring Freerslev og Harløse landsbyer. Det bølgede terræn skaber sammen med småbeplantninger og hegn en transparent afgrænsning af landskabet. Det er generelt karakteristisk for landskabsoplevelsen, at man befinder sig højt oppe i forhold til det omkringliggende terræn, hvorfor at der mange steder er mulighed for at se langt indenfor og udenfor karakterområdet. Nærheden til Hillerød By opleves i karakterområdet kun visuelt tæt på selve bygrænsen. Ellers opleves byen kun i form af kig til Slottet og andre markante store bygninger ude i området. Landskabet rummer mange landskabselementer af varierende form og skala, og fremstår derfor sammensat. Oplevelsen af terrænets forløb udvisker sammen med de pletvise bevoksninger de retningsgivende hegns struktur og skaber et landskab med en middel til svag struktur. Landskabet fremstår forholdsvis roligt. Dog er der flere gennemskærende veje i området, og specielt nær Hillerød bliver landskabet præget af hovedvejen, samt forstyrres af Hillerød Bys udvikling specielt i den vestlige del. I den sydlige del af området øst for Skævinge er højspændingsledningerne et markant forstyrrende element i landskabet, idet de har forskellige retninger fra dette punkt. Umiddelbart syd for karakterområdet findes to vindmøllegrupper, som flere steder er synlige fra Hillerød Landbrugslandskab og påvirker landskabsoplevelsen. Oftest ses dog kun en gruppe ad gangen. Delområder Skovbakke-Lindebjerg dødislandskab I landskabskarakterområdets sydvestlige ende ligger et mindre dødislandskab bl.a. med en markant mindre randmoræne i det sydvestlige hjørne på kanten af Havelse Ådal. Området er generelt mere kuperet og bakket end hovedkarakteren og området rummer mange mindre lavninger med afløbsløse vandhuller og spredt beplantning, primært med nåletræ. I den nordlige del af området er terrænet mindre markant og ligner bundmorænen i det resterende karakterområde. Arealanvendelsen er præget af afgræsning. Områdets hegnsstruktur er ikke retningsgivende, og områdets er i stedet domineret af mange småbeplantninger. Bebyggelsesstrukturen er karakteriseret ved spredte udflyttergårde Landskabet er mere lukket end i det resterende landskabskarakterområde pga. dødislandskabets bakkede terræn og mange 3

7 småbeplantninger, hvilket forstærkes af, at der er etableret skovrejsning flere steder i området. Skalaen er lille, og området fremstår komplekst og rodet med varierende små lukkede rum, beplantninger, krat, huse og hobby- og hestebrug. Området rummer en samling af højspændingsledninger, som forekommer forholdsvis dominerende for landskabsoplevelsen. Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab Nord for Freerslev hegn ligger et dødislandskab med kuperet terræn og sandet til gruset jordbund. Landskabet her er også karakteriseret ved mange afløbsløse lavninger og mindre kratbevoksninger. Bebyggelsesstrukturen er præget af husmandsudstykninger i forbindelse med Freerslev og Harløse overdrev, og markstrukturen og skalaen i landskabet er generelt lille. Bebyggelsen er i dag præget af nærheden til Hillerød by, og en del om- og udbygning i forhold til de oprindelige mindre huse. Arealanvendelse er præget af afgræsning. Området ligger klods op af motortrafikvejen, men fremtræder ugenert og ellers uden forekomst af teknisk anlæg. Planmæssige udfordringer Omkring Hillerød by er der udlagte byudviklingsområder. Bl.a. i den nordlige del af området hvor Ullerød Nord er udlagt til byudvikling. I den sydlige del ved Favrholm, er der udlagt arealer til store erhvervsvirksomheder. Derudover er en stor del af område udlagt til skovrejsning og Naturstyrelsen er i gang med at etablerer et større skov- og naturområde i delområdet nordøst for Skævinge, og helt op øst for Meløse og til Æbelholtsdam. 4

8 Landskabsvurdering Vurdering af karakterstyrke Særligt karakteristisk Harløse og Freerslev landsbyer og Freerslev Hegn De karaktergivende landskabselementer i form af det bølgede terræn, de retningsgivende hegn, mellemstore markblokke og karakteristiske bebyggelsesstruktur fremstår særligt tydeligt i området. Landskabets oprindelse i landboreformernes gennemførelse fra ca til 1810 afspejles tydeligt i områdets blokudskiftede landsbyer og enkeltliggende gårde, retningsgivende hegn og markstrukturer. Den bølgede dyrkede frugtbare bundmoræneflade afspejler samspillet mellem natur- og kulturgeografi, og understreges af den ændrede arealanvendelse i delområderne med dødisrelief, hvor jordbunden er ringere (sandet/gruset) og arealerne anvendes til afgræsning. Karakteristisk Tjæreby Tjæreby fremstår tydeligt som blokudskiftet landsby med enkeltliggende gårde ude i landskabet. Byen er omgivet af mellemstore markfelter med bølget, dyrket moræneflade karakteristisk for Udskiftningstiden, men området mangler markante retningsgivende hegn. Landskabets oprindelse og sammenhængen mellem natur- og kulturgrundlag fremstår tydelig, men udviklingen har udvisket de karaktergivende elementer en smule. Karaktersvagt Område hhv. nord og syd for ny by i Ullerød Nord for Ullerød by ligger et mindre område med en rest af den bølgede dyrkede bundmoræneflade og et par gårde. Arealanvendelsen og terrænet er bevaret, men området er domineret af bygrænsen og det oprindelige landbrugslandskab er udvisket, dog uden at området har fået en ny og dominerende karakter. Området er stærkt forstyrret af veje, ny bebyggelse, beplantning og bl.a. en stor blå skorsten i området mod nordøst. Syd for det nyanlagte industriområde er den store åbne let bølgede bundmoræneflade bibeholdt, med store markflader og afgræssede arealer. Området rummer kun få spor af den oprindelige bebyggelsesstruktur med Trollesminde, og arealanvendelsen i form af hestevange ved Frederiksborg Stutteri. I den nordlige del af området har nybyggeriet fuldstændig overlejret landskabskarakteren og sammenhængen mellem naturgrundlag og arealanvendelse. Mod syd er den bølgede moræneflade fortsat erkendelig, men resterne af diget fra Frederiksborg Slotssogn er næsten umulig at erkende i landskabet. De historiske spor er kraftigt udviskede af nye vejanlæg og byudvikling, som bryder med strukturen af de historiske elementer i form af gamle veje og diger. Kontrasterende Skovbakke-Lindebjerg dødislandskab De karaktergivende landskabselementer i form af det kuperede terræn, mange mindre vandfyldte lavninger og små bevoksninger, samt spredtliggende gårde, skaber et anderledes landskab end i det resterende landskabskarakterområde. Skalaen i delområdet er lille pga. terræn og beplantninger. I den nordlige del af området er terrænet mindre kuperet og jordbunden består af bundmoræne som i det resterende landskabskarakterområde, men bebyggelsesstrukturen og mange småbeplantninger er også karaktergivende i dette område. 5

9 De spredtliggende gårde på uregelmæssige markfelter afspejler en anderledes uhomogen jord, som har været sværere at udskifte regelmæssigt, i sammenligning med den rige jord omkring Harløse og Freerslev, hvor blokudskiftningen er meget regulær og ordentlig. De karaktergivende landskabselementer afspejler således områdets kulturhistoriske oprindelse i Udskiftningstiden mellem 1750 og Arealanvendelsen afspejler sammenhængen mellem naturgrundlag og kulturgeografi, idet dette område med sandet og gruset jord er domineret af græsning og beplantninger, der generelt er domineret af nåletræ. Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab Dette delområde er karakteriseret ved et kuperet terræn, mange vandfyldte lavninger, småbevoksninger og hegn, og mindre markfelter med afgræsning og overordnet et større antal matrikler. Skalaen er lille pga. terræn og beplantninger, og bebyggelsesstrukturen afviger fra resten af karakterområdet. Området rummer mange matrikler, som afspejler den kulturhistoriske oprindelse i tiden med landboreformerne, hvor også de dårligere jorde blev udstykket til opdyrkning, her i form af husmandsudstykningen, men udviklingen har udvisket husmandsstedernes trange kår, og området er i dag præget af nærheden til Hillerød By med store private ejendomme og mindre hobbybrug og rideskoler. Områdets karaktergivende landskabselementer afspejler samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografi, idet arealanvendelsen på den sandede jord både historisk og i dag er domineret af græsning. Vurdering af tilstand God tilstand Harløse og Freerslev landsbyer og Freerslev Hegn Hele det særligt karakteristiske område vurderes at være i god tilstand, idet de karaktergivende landskabselementer i form af de retningsgivende hegn, mellemstore markblokke og karakteristiske bebyggelsesstruktur fremstår intakt i forhold til tiden omkring landboreformernes gennemførelse. Opretholdelsen af den intensive landbrugsdrift har gjort, at de karaktergivende landskabselementers vedligeholdelsesmæssige tilstand er god og det er muligt fortsat at opleve de fritliggende gårde, landsbyer, hegn og diger som strukturerende elementer i landskabet. Området er endvidere forholdsvist upåvirket af tekniske anlæg, bortset fra en enkelt højspændingsledning, der løber fra nord til syd vest for Harløse, samt vejen mellem Hillerød og Gørløse der løber gennem Freerslev. Middel Tjæreby Det karakteristiske område omkring Tjæreby vurderes at være i middel tilstand. Bebyggelsesstrukturen i området er pga. strukturudviklingen ændret en del i forhold til områdets oprindelse. Og ud over sløjfningen af gårde, som har påvirket områdets intakthed, står f.eks. Bjerggården nord for Tjæreby ubenyttet hen og forfalder, og den vedligeholdelsesmæssige tilstand i området vurderes generelt til at være middel. Bortset fra den gennemgående hovedvej, og dertil hørende vejunderføring, er området umiddelbart uberørt af tekniske anlæg. Lokalt omkring Tjæreby Kirke kan man dog opnå en landskabsoplevelse, som den må have været i 1800-tallet. 6

10 Skovbakke-Lindebjerg dødislandskab I delområdet er den bebyggelsesmæssige tilstand i området intakt i forhold til de historiske kort og arealanvendelsen er også i dag afgræsning i det meste af området. Området er især i det sydvestlige hjørne kraftigt forstyrret af elmaster, hvorfor den overordnede vurdering af områdets tilstand ender med at være middel. Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab I det andet delområde er det kuperede terræn og de afløbsløse huller, pletvise beplantninger og hegn fortsat dominerende for landskabsoplevelsen, og skalaen er lille. Bebyggelsesstrukturen er dog væsentlig udviklet i forhold til de historiske kort, og intaktheden derfor middel. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand i området er meget svingende. Området afgræsset for en stor del stadig, men hegn, krat og beplantninger spreder sig flere steder og udvisker de oprindelige strukturer. Området fremstår visuelt upåvirket af nærheden til hovedvej, men tilstedeværelsen af vejen fornemmes ved et mindre element af støj. Den overordnede tilstand i området vurderes til at være middel. Dårlig Område hhv. nord og syd for ny by i Ullerød I det nordlige område er mark- og bebyggelsesstruktur ændret meget i forhold til landskabets oprindelse, mens arealanvendelsen fortsat er den samme. Intaktheden vurderes at være dårlig, men den vedligeholdelsesmæssige tilstand er god, idet opretholdelsen af landbrugsdriften giver mulighed for at opleve samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografi. Området er delvist tilbygget af ny bebyggelse, præget af nærheden til hovedvejen og anden infrastruktur og nordøst for området står en blå skorsten, som alt i alt gør at området opleves stærkt præget af tekniske anlæg. Området vurderes overordnet at være i dårlig tilstand. I det store område mod syd er den oprindelige mark- og bebyggelsesstruktur væk. Ovenpå er lejret nye arealinddelinger infrastruktur og linjer, som fuldstændig udvisker den kulturgeografiske fortælling i området. Arealanvendelsen er fortsat i tråd med naturgrundlaget, idet den sandede jord fortsat afgræsses. Området rummer spor af de gamle diger omkring Frederiksborg Slotssogn, som omkransede de gamle stutterivange, men sporene er svære at erkende. Intaktheden vurderes således at være dårlig, mens den vedligeholdelsesmæssige tilstand er middel. Området er kraftigt påvirket af udviklingen og nærheden til Hillerød by og den deraf følgende nye infrastruktur. Støjen fra hovedvejen er særlig kraftig i området, idet den fremherskende vindretning bærer lyden ind over arealet. Tilstanden i området vurderes overordnet til at være dårlig. Oplevelsesrige landskaber, udsigter og orienteringspunkter Oplevelsesrige områder Mellem Harløse og Kovad ligger et særligt markant område med dødisrelief i form af de ikkeretningsgivende bakker Svaldrebakke, Stibakke og Nøddehøj. Området dyrkes intensivt og derfor er terrænet særligt synligt og fremhæves af flere lange lige hegn, som går på tværs af bakkerne og understreger det markante forløb. Nordøst for Skævinge ligger en mindre randmoræne, Skovbakke randmoræne, som et markant 7

11 hævet element i landskabet. Randmorænen træder tydeligst frem fra vest, da området her er lavere og mere fladt, hvilket understreger randmorænens særlige terrænform i landskabet. Særlige udsigter På vejen mellem Harløse over Kovad til Melløse, som løber gennem områdets ene dødislandskab er der udsigt ud i de omkringliggende landskabsområder og Arresø. Orienteringspunkter Tjæreby Kirke ligger mod syd direkte ud til det åbne dyrkede landskab. Den bølgede bundmorænes samspil med kirken danner en særlig visuel oplevelse, som ikke ses mange andre steder. Dette billede formodes at være tæt på landskabsoplevelsen, som den var for 100 år siden. I det sydøstlige hjørne af landskabskarakterområdet ligger et åbent areal med Rokkestenen. Her er der mulighed for at opleve en langdysse tæt på, og dyssen skaber endvidere en tidsmæssig dybde i landskabsoplevelsen på dette sted, som ikke findes mange andre steder. Sårbarhedsvurdering Landskabskarakterområdet generelt Den væsentligste funktion i forbindelse med landskabskarakteren er, at arealanvendelsen i området opretholdes, således at den åbne bølgede bundmoræne og de kuperede dødisområder fortsat træder frem. De særligt karakteristiske områder er på baggrund af ovenstående uegnede til skovrejsning. Ligeledes er det vigtigt, at områdets retningsgivende hegn vedligeholdes, så opdelingen af landskabet i de karakteristiske markblokke bevares. I delområderne er småbeplantninger en del af landskabskarakteren. Skovrejsning er ofte i en noget anden skala, hvorfor skovrejsning umiddelbart er fremmed i forhold til landskabskarakteren. Landskabskarakterområdet rummer et par større landbrug, som ikke opleves som domineret af nye større anlæg. Området kan således godt rumme nye større jordbrug, såfremt de tænkes ind i forhold til landskabskarakteren. Landskabskarakterområdet er generelt højtliggende og ikke domineret af vandelementer, men i delområdernes med dødislandskaber findes mange afløbsløse vandhuller. Området kan derfor godt rumme nye vådområder, men primært af mindre skala. Idet området er forholdsvist åbent og højtliggende er det ikke umiddelbart anvendeligt til placering af større vindmøller, ud fra en landskabsmæssig betragtning, da vindmøllerne vil fremstå tydeligt og meget dominerende i landskabet. Særligt sårbare delområder Svaldrebakke, Nøddehø og Stibakke Især området mellem Harløse og Kovad med dødisrelief, som rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder, er sårbart overfor skovrejsning, beplantninger og ophør af landbrugsdriften. Tjæreby Kirke og omgivelser Området omkring Tjæreby Kirke med særlige visuelle oplevelsesmuligheder i forbindelse med landbrugslandskabet og kirken er sårbart overfor ny bebyggelse, asfaltering af grusvejen, der løber tæt ved Kirkens omkransende mur, skovrejsning og ophør af landbrugsdriften. 8

12 Strategiske mål Områder, hvor landskabskarakteren bør beskyttes (forbedres) Det særlige karakteristiske område med Harløse og Freerslev landsbyer og Freerslev Hegn, samt det særlige visuelle oplevelsesområde med Tjæreby Kirke udpeges som beskyttelsesområde. For førstnævnte er det med henblik på at beskytte landskabet med det bølgede terræn, de retningsgivende hegn, mellemstore markblokke og karakteristiske bebyggelsesstruktur. For området ved Tjæreby er det derudover for at beskytte den bølgede bundmorænes samspil med kirken, hvilket danner en særlig visuel oplevelse, som ikke ses mange andre steder. Det betyder, at ændringer i arealanvendelse eller tilstand kun bør ske som led i at beskytte eller forbedre områdernes landskabskarakter og særlige oplevelsesmuligheder. Områder, hvor landskabskarakteren bør vedligeholdes (forbedres) Det strategiske mål vedligehold/forbedre betyder at de karaktergivende landskabselementer skal vedligeholdes og at eventuelle forbedringer skal ses i relation til de karaktergivende elementer. Det øvrige areal i det karakteristiske område ved Tjæreby skal vedligeholdes og det samme gælder det oplevelsesrige delområde i form af arealet med Rokkestenen tæt på Hillerød By. Delområdet ved Skovbakke-Lindebjerg dødislandskab er et kontrasterende delområde, dvs. det strategiske mål i området skal fastsættes efter en konkret vurdering. Dødislandskabets karakteristiske retningsløse bakker og afløbsløse vandhuller ses tydeligt, den bebyggelsesmæssige struktur i området er intakt og arealanvendelsen afspejler naturgrundlaget. Området får derfor det strategiske mål vedligehold, idet det vurderes, at området rummer karaktergivende landskabselementer, der dog er forskellige fra den overordnede landskabskarakter. Områder, hvor landskabskarakteren kan ændres Det strategiske mål ændre betyder, at ændringer i disse områder ikke umiddelbart behøver at tage hensyn til landskabskarakteren, da den vurderes at være for udvisket og svag til at bygge videre på. Dog bør man være opmærksom på de oplevelsesrige delområder, som området grænser op til i den sydlige del. De karaktersvage områder tæt på Hillerød By, hvor tilstanden er dårlig får det strategiske mål ændre. Delområdet ved Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab er et kontrasterende delområde, hvor kuperet terræn, afløbsløse huller, pletvise beplantninger og hegn, samt afgræsning karakteriserer oplevelsen af landskabet. Bebyggelsesstrukturen er dog væsentligt ændret og de karaktergivende landskabselementers tydelighed er meget svingende. Området får det strategiske mål, kan ændres. 9

13 Anbefalinger til planlægning og forvaltning Landskabskarakteren Karakteren som landbrugslandskabet bør opretholdes, og det er vigtigt at bevare landskabets skala og transparente rumlige afgrænsning, så udsigter og oplevelsen af landskabet og landskabskarakteren bevares. Landskabets middel skala bør bevares ved at undgå f.eks. sløjfning af hegn. Introduktion af nye elementer skal generelt tilpasses, således at landskabets skala, kompleksitet og struktur bevares. I delområdet ved Skovbakken, ligger randmorænen, som rummer en særlig fortælling om landskabets geologiske dannelse. Oplevelsen af randmorænen som element i landskabet bør bevares og vedligeholdes, f.eks. ved at friholde den for beplantning. Natur Området er naturligt disponeret for mindre lavbundsområder og vådområder i terrænets lavninger. Etablering af nye lavbundsområder og vådområder vil styrke landskabskarakteren, særligt i delområderne med dødispræg. Den bølgede bundmoræne er uegnet til skovrejsning, idet skovrejsning vil lukke landskabet og fjerne muligheden for at opleve de karaktergivende landskabselementer. Hvis skovrejsning skal foretages i karakterområdet, bør det ske i form af større sammenhængende skovarealer, for at efterligne de eksisterende skove (Freerslev Hegn, Gammel Keldskov eller Tirsdagsskov), som element og i skala. Det særligt karakteristiske område med Harløse og Freerslev landsbyer og Freerslev Hegn bør friholdes for mindre beplantninger, idet de ikke passer ind i områdets skala. Mindre beplantninger passer bedre ind i skalaen i de to delområder Skovbakke-Lindebjerg dødislandskab og Harløse og Freerslev Overdrevs dødislandskab med dødisrelief, men skovrejsning vil også her maskere områdernes markante karakteristiske terrænformer. Kulturhistorie Der bør i samarbejde med landbruget arbejdes for at bevare hegn og diger, der er med til at fortælle udskiftningshistorien. Dette er især gældende i områderne omkring Harløse, Freerslev og Tjæreby landsbyer. Omkring Tjæreby Kirke er det væsentligt at bevare oplevelsen af kirken i dens unikke landskabelige sammenhæng. Det betyder, at området bør friholdes for bebyggelse, anlæg af nye større landbrug og tekniske anlæg. Bebyggelse Ny bebyggelse i forbindelse med landbrug bør placeres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, og sikres et ensartet udtryk i samspil med eksisterende bygninger. I det kuperede terræn bør bygningerne ligge samlet og lavt i terræn, så terrænet får en afskærmende effekt. På den åbne flade ses bygningerne langt fra og derfor bør tilbygninger m.v. have en lav karakter, der sikrer et harmonisk udtryk i samspil med eksisterende bygninger. Ved anden ny bebyggelse i det åbne land og landsbyerne er det vigtigt at understøtte den eksisterende bebyggelsesstruktur, herunder landsbyernes oprindelse. Især landsbyernes åbne afgrænsning til landskabet bør 10

14 opretholdes og relationen til udskiftningsstrukturen bør så vidt muligt underbygges. Der bør lægges vægt på at karakteren af ny bebyggelse har et harmonisk samspil med det omgivende landskab, og ikke virker markant eller på anden måde dominerende. I forbindelse med udbygningen af Hillerød By, såvel i forbindelse med erhverv som boliger, kan det anbefales at indlejre eksisterende kulturhistoriske spor i landskabet som iboende fortællinger i de nye bebyggelser, samt anvende landskabets karaktergivende elementer i strukturen af de nye bebyggelser. Tekniske anlæg Områdets højspændingsledninger bør jordlægges af hensyn til den visuelle oplevelse af landskabet. Placering af store landbrug vurderes at kunne indpasses i de dele af området, hvor skalaen er middel til stor og terrænet let bølget. Dette dog under forudsætning af, at den landskabelige påvirkning fra den samlede bygningsmasse reduceres ved en afskærmende transparent til lukket beplantning, der harmonerer med områdets eksisterende bevoksningsstrukturer. De to delområder med dødislandskaber er ikke egnet til store landbrug på grund af landskabets småbakkede terræn, overvejende lille skala og sammensatte karakter. Landskabskarakterområdet vurderes ikke egnet til at placere andre større anlæg som biogasanlæg og store vindmøller, da det vil bryde med især landskabets skala og ikke vurderes at kunne indpasses i landskabets sammensatte karakter. 11

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 2 - ALSØNDERUP OVERDREVSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 2 - ALSØNDERUP OVERDREVSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 2 - ALSØNDERUP OVERDREVSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Uroligt dødislandskab med mange småbakker og afløbsløse lavninger og vådområder. Højtliggende overdrevslandskab

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne 40 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne Nøglekarakter Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 5 - HAVELSE ÅDAL S LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 5 - HAVELSE ÅDAL S LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 5 - HAVELSE ÅDAL S LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Middelskala landskab med fladt terræn. Et enkelt og åbent landbrugslandskab med lange kik. Mange middelstore

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området. Karakterområde 30 Grenaa Grenaa Havn, der foruden fiskerihavn og færgehavn også rummer en større industrihavn med fiske- og værftsindustri. Beliggenhed og afgrænsning Grenaa ligger østligst på Djursland

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug 10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug BESKRIVELSE Nøglekarakter Et transparent til åbent, intensivt dyrket morænelandskab med bløde bakker, flere landsbyer og spredt bebyggelse. Bykanten af

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland.

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland. Karakterområde 15 Ramten hede- og moselandskab Stationsbyen Stenvad, der blev center for tørveproduktionen, hvis historie formidles gennem Mosebrugsmuseet indrettet i en tidligere produktionshal i Stenvad.

Læs mere