PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september faglig voldgiftssag (FV ): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV ): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

2 2 Tvisten og dens behandling Tvisten i sagen angår, om det følger af parternes overenskomstgrundlag, at Banedanmark er afskåret fra i samme stillingsopslag at angive, at den opslåede stilling kan være dækket af alternative overenskomster, og om Banedanmark har pligt til at anerkende, at to stillinger som personalekonsulent opslået i april 2009 henhører under HK Stats dækningsområde. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af Dan Richardsen, OAO, og Tina Green, HK/Stat, begge udpeget af klager, fuldmægtig David Sembach Nielsen og chefkonsulent Mogens Esmarch, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 25. september 2014, hvor klagerne var repræsenteret af advokat Peter Nisbeth og indklagede var repræsenteret af kammeradvokaten ved advokat Niels Banke. Klager nedlagde følgende påstande: 1. Indklagede skal anerkende, at to stillinger som personalekonsulenter til HR Service, opslået i april 2009, henhører under HK Stats dækningsområde og dermed er omfattet af organisationsaftale for kontorfunktionærer mellem Finansministeriet og HK/Stat. 2. Indklagede skal anerkende, at samme stilling ikke kan opslås på flere overenskomster. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Sagen blev herefter procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Overenskomstgrundlaget 2 i Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Startslige Område (OAS-S) er affattet således: 2. Ansættelse Ved annoncering skal fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale oplyses. Som protokollat til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) er indgået en lokalaftale gældende for kontorfunktionærer og IT-medarbejdere m.fl. ansat ved Banedanmark. Det hedder heri bl.a.: 1. Dækningsområde Protokollatet omfatter personalegrupper i Banedanmark, der er beskæftiget med administrative eller overvejende administrative arbejdsopgaver, herunder IT-opgaver samt kunderelatere-

3 3 de opgaver, herunder salg og ledelse. Desuden omfatter protokollatet andre personalegrupper, som der er enighed om at henføre hertil. Protokollatet omfatter ikke: 1. Direktører og chefer 2. Akademiske medarbejdere, der ansættes til arbejde, der forudsætter deres uddannelse. 2. Opslag af stillinger - procedure For alle stillinger udarbejdes der et stillingsopslag, der indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaver og af de ønsker eller krav til kvalifikationer, der knytter sig til stillingen. I opslaget angives løn i henhold til organisationsaftalen. I stillingsopslaget oplyses der om størrelsen af basislønnen, eventuelt på forhånd aftalte funktionstillæg, og at der eventuelt vil kunne aftales yderligere funktions og/eller kvalifikationstillæg. Senest en uge inden opslag af stillingen orienteres organisationen om stillingsindholdet med den heri angivne normering i en af løngrupperne i organisationsaftalen. Organisationen har mulighed for at fremsende et begrundet forslag til en ændret normering af stillingens indplacering i en løngruppe og til et funktionstillæg. Undtagelsesvis kan denne bestemmelse efter aftale fraviges. Sagens omstændigheder Banedanmark skulle i foråret 2009 besætte to stillinger som personalekonsulent og opslog i den anledning stillingerne i et stillingsopslag, hvori det bl.a. hedder: Banedanmark søger to personalekonsulenter til HR Service (personalejura og rekruttering) Hvem er vi? Vi er 38 medarbejdere i HR fordelt på 3 sektioner, hvoraf HR Service er den ene med 9 medarbejdere. HR Service er ansvarlig for rekruttering og de personalejuridiske forhold. Vi er midt i en proces, hvor vi udvikler vores rekrutteringsmæssige ydelser. Det er intentionen, at vores personalekonsulenter i højere grad end i dag skal rådgive om og deltage i konkrete rekrutteringsforløb. Hvad skal du lave? Som personalekonsulent vil du få ansvaret for opgaver af forskellig karakter som f.eks. opslag af stillinger via vores rekrutteringssystem og rådgivning om vores rekrutterings- og ansættelsesproces rådgivning af lederne om og deltagelse i rekrutteringsforløb udarbejdelse af ansættelsskontrakter, aftaler om tillæg, forfremmelser med videre

4 4 afvikling af ansættelsesforhold rådgivning af ledere og medarbejdere om ansættelsesretlige forhold barsel, anden orlov og sygdom små projektopgaver Hvem er du? Vi efterlyser en personalekonsulent med allround kendskab til personaleadministration og rekruttering, som i kraft af erfaring og viden kan løse opgaverne i en til tider hektisk dagligdag. Vi forestiller os, at du har erfaring med sagsbehandling og et godt kendskab til personalejura fra det statslige system har rekrutteringserfaring er fortrolig med sagsbehandling af personaeadministrative forhold har gode formuleringsevner både mundtlig og skriftlig Vi forventer, at du har lyst til opgaver af både personaleadministrativ og rekrutteringsmæssig karakter kan samarbejde og skabe god kontakt til ledere og medarbejdere er robust og kan kapere at vi er i en forandringsfase, hvor vi i fællesskab skal skabe nye rammer er serviceorienteret i udpræget grad og kan agere proaktivt er struktureret og kan bevare overblikket, når det presser på trives med selvstændige opgaver har humoristisk sans Vi tilbyder Et travlt og selvstændigt job med en afvekslende dagligdag og gode kolleger, hvor du kan være med til at præge vores opgaver og måder at gøre tingene på. En attraktiv fleksordning, der muliggør en høj grad af selvtilrettelæggelse af arbejdet under hensyntagen til opgaver og teamet. Løn Efter gældende overenskomst. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt lokalaftale om protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 3. sats 3. Basislønnen udgør pt. kr ,- årligt/kr ,08 månedligt. Hertil kommer pension.

5 5 Banedanmark har oplyst, at det beroede på en fejl, at stillingsopslagets afsnit vedrørende løn ikke var blevet affattet således: Løn Efter gældende overenskomst. For HK ere gælder følgende: Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt lokalaftale om protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 3. sats 3. Basislønnen udgør pt. kr ,- årligt/kr ,08 månedligt. Hertil kommer pension. Den ene af stillingerne blev besat med en HK er på de vilkår, som fremgår af stillingsopslaget. Den anden stilling blev besat med en cand.merc HRM (human ressource management) med kursusfag i Personalejura og Arbejdsret. Da det fremgår af AC-overenskomstens bilag A, at cand.merc.- uddannelserne er omfattet af AC-overenskomsten, blev den pågældende medarbejder ansat under denne overenskomst. Klager protesterede herimod, og der blev herefter afholdt lokalmøde den 13. maj 2009 og mæglingsmøde den 26. oktober 2009, uden at parterne kunne nå til enighed. Parterne er uenige om, hvorvidt tvisten herefter har været sat i bero på en anden sag, der verserede ved Arbejdsretten, og hvori parterne indgik forlig den 3. august Der er fremlagt andre eksempler på, at klager har protesteret imod, at Banedanmark har opslået en stilling med angivelse af alternative overenskomstgrundlag. Klageskriftet i sagen er afgivet den 3. november Det er oplyst, at Moderniseringsstyrelsen under overenskomstforhandlingerne i 2013 blandt andet havde et ønske om afskaffelse af bestemmelser om, at Fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale skal oplyses ved stillingsopslag, men at man ikke kom igennem hermed. Om anvendelsen af cand.merc.-uddannelserne hedder det på (Undervisningsministeriets uddannelsesguide) bl.a.: Du lærer at analysere samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse i en organisatorisk kontekst i arbejdet med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i en virksomhed eller organisation. Som uddannet kandidat vil du bl.a. kunne få job som HR-konsulent i både private virksomheder og inden for det offentlige. Parternes argumentation Klager har navnlig anført, at ordlyden af Fællesoverenskomstens 2, hvorefter den relevante organisationsaftale skal oplyses, udelukker, at flere organisationsaftaler kan oplyses i det samme stillingsopslag. Der skal således i stillingsopslaget tages udtrykkeligt stilling til stillingens overens-

6 6 komstmæssige indplacering. Ansættelsesmyndigheden kan dermed ikke i stillingsopslaget forbeholde sig at besætte stillingen på andre vilkår. Ændrer ansættelsesmyndigheden opfattelse af, hvilke arbejdsopgaver der skal løses, f.eks. fordi man får mulighed for at ansætte en akademiker, der ansøger en HK-stilling, må stillingen slås op på ny. Baggrunden for, at den relevante organisationsaftale skal oplyses i stillingsopslaget, er bl.a. at undgå tvivl om, hvorvidt stillingen henhører under AC eller HK s overenskomstområde, og institutionen må derfor fra start gøre sig klart, hvilke kvalifikationer der skal anvendes i stillingen. Hvis institutionen ønsker en akademiker, må man søge en sådan, hvilket også er mest fair over for andre akademikere, som kunne være interesseret i at søge stillingen. De to opslåede stillinger havde samme stillingsindhold, og de skulle derfor begge have været besat med en HK er. I Banedanmark har stillinger med stillingsbetegnelsen personalekonsulent historisk været HK-stillinger. Det var således ikke akademikerarbejde, som blev udbudt i stillingsopslaget. Det nærmeste akademikerjob til de to stillinger har stillingsbetegnelsen personalejurist, og det fremgår af stillingsopslag for sådanne stillinger, at arbejdsopgaverne for en personalejurist adskiller sig fra en personalekonsulents. Moderniseringsstyrelsen forsøgte under overenskomstforhandlingerne i 2013 at få afskaffet bestemmelser om, at Fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale skal oplyses ved stillingsopslag, men kom ikke igennem med sit ønske herom, og der kan derfor ikke være nogen tvivl om, at arbejdsgiversiden må respektere Fællesoverenskomstens 2. Klager har bestridt, at klager skulle have udvist rettighedsfortabende passivitet. Indklagede har navnlig anført, at det følger af ledelsesretten, at kompetencen til at bestemme, hvem der skal ansættes i en stilling, alene tilkommer arbejdsgiveren, og at Banedanmark i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler har valgt den bedst kvalificerede til stillingen. Efter udvælgelsen heraf har man set på det overenskomstgrundlag, der gælder for den pågældende. Det var i den konkrete situation AC-overenskomsten, da den pågældende har en AC-uddannelse, der retter sig direkte mod en stilling som den foreliggende, ligesom de kompetencer, som den pågældende har erhvervet under studiet, er af direkte betydning for hendes muligheder for konkret at varetage stillingen bedst muligt. Personalekonsulent er i den forbindelse en stillingsbetegnelse, som kan dække bredt, og det fremgik af de opgaver, som var beskrevet i stillingsopslaget, at opgavevaretagelsen for personalekonsulenter var inde i en udvikling med bl.a. større fokus på rådgivning om personalejura, små projektopgaver mv. Beskrivelsen var derfor ikke kun rettet mod personalekonsulenter, som er HK ere. Det skyldtes en fejl, at der i opslaget både er henvist til gældende overenskomst og til, at stillingen er omfattet af OAO-overenskomsten med tilhørende HKoverenskomst mv. Det skulle have været anført, at sidstnævnte alene var gældende i forhold til HK ere. At der er blevet begået en fejl i forbindelse med opslagets udformning, kan imidlertid ikke føre til, at der skal gives klager medhold i påstand 1. Fællesoverenskomstens 2 er således alene en oplysnings- og procedureregel. Det er ikke en regel, som kan gribe ind i arbejdsgiverens ledelsesret, og arbejdsgiveren kan derfor uanset indholdet af et stillingsopslag ansætte den, som arbejdsgiveren finder bedst egnet. Det af klageren påberåbte overenskomstgrundlag er endvidere ikke til hinder for,

7 7 at stillinger kan opslås alternativt, hvis dette er hensigtsmæssigt eller relevant med henblik på at opnå et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til en ledig stilling. Det er således helt sædvanligt inden for staten at opslå stillinger alternativt, hvor en stilling har et indhold, som kan varetages af flere personalekategorier. Udvælgelsen af den bedst kvalificerede vil i så fald afhænge af de forskellige ansøgeres kvalifikationer og tidligere erhvervserfaring, og når den bedst egnede er valgt, vil det herefter være den pågældendes uddannelse, som er udslaggivende for valget af organisationsaftale/overenskomst. Fællesoverenskomsten er under alle omstændigheder alene en formel regel, som ikke kan gøre indskrænkninger i, hvem der er berettiget til at søge en stilling, og det ville være alt for formalistisk, hvis man skulle igennem et yderligere stillingsopslag for at få mulighed for at besætte stillingen med den bedst kvalificerede. Det er vigtigt for staten at have mulighed for at benytte sig af brede opslag, da alt andet vil give et alt for stift system, og det har derfor formodningen imod sig, at Fællesoverenskomstens 2 skal fortolkes som hævdet af klageren. Når arbejdsgiversiden under overenskomstforhandlingerne i 2013 havde ønske om, at bestemmelsen udgik af overenskomstgrundlaget, skyldtes det alene, at bestemmelsen har givet anledning til misforståelser. Man kunne imidlertid ikke opnå en aftale herom med arbejdstagersiden. Det blev i den forbindelse af CFU anført, at bestemmelsen ikke var byrdefuld for arbejdsgiveren, da denne blot kan angive alternative overenskomstgrundlag, hvilket ikke harmonerer med klagers påstand 2. Indklagede har endelig anført, at indklagede skal frifindes allerede som følge af, at der er udvist rettighedsfortabende passivitet fra klagers side. Opmandens begrundelse og resultat Indledningsvis bemærkes, at jeg ikke finder det godtgjort, at der af klager er udvist en sådan passivitet, at indklagede skal frifindes allerede som følge heraf. Såvel Fællesoverenskomstens 2 som 2 i lokalaftalen for kontorfunktionærer m.fl. ansat ved Banedanmark fastslår efter deres ordlyd blot, at der inden for overenskomsternes dækningsområde skal gives visse oplysninger om overenskomsterne i stillingsannoncer. En forpligtelse hertil udelukker ikke i sig selv, at der i en stillingsannonce også kan gives oplysning om alternative overenskomstgrundlag, hvis dette er relevant, fordi den opslåede stilling også kan varetages af andre personalegrupper end HK ere. Der er ingen holdepunkter for at antage, at indklagede skulle have fraskrevet sig retten til at opslå stillinger, som kan varetages af forskellige personalegrupper, og det har derfor også formodningen imod sig, at indklagede skulle have fraskrevet sig retten til at gøre dette i samme stillingsopslag. Da de nævnte overenskomstbestemmelser herefter ikke kan forstås som hævdet af klager, kan der ikke gives klager medhold i påstand 2. De nævnte overenskomstbestemmelser kan endvidere alene anses for formelle regler, som stiller krav til indholdet af stillingsannoncer vedrørende stillinger, som kan besættes af HK ere. Det kan derfor ikke alene på baggrund af beskrivelsen i et stillingsopslag afgøres, om en konkret stillingsbe-

8 8 sættelse skal henføres under HK Stats dækningsområde. Da klager alene har påberåbt sig stillingsopslaget til støtte for påstand 1, kan der herefter heller ikke gives klager medhold i denne påstand. Det følger af det oven for anførte, at indklagedes frifindelsespåstand i det hele vil skulle tages til følge. Parterne var enige om at tage denne tilkendegivelse til efterretning med samme virkning som en kendelse i sagen. Der var endvidere enighed om, at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. Sagen sluttet. København, den 6. oktober 2014 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.0050 CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere