PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgift (FV ): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV ): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og dens behandling Tvisten i sagen angår, om As ansættelse i Frederiksberg Kommune som IT-supporter er omfattet af overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. indgået mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening eller overenskomst for håndværkere indgået mellem KL og Dansk Metal m.fl. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af formand for Frederiksberg Kommunalforening Nee Marianne Attle og formand for Gentofte Kommunalforening Peter Kromann, begge udpeget af klager, konsulent Anne Færge Bork og konsulent Lars Ørskov Schmidt, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 15. maj 2014, hvor klager var repræsenteret ved advokat Peter Breum og indklagede ved advokat Jørgen Vinding.

2 2 Klager nedlagde påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at IT-supporter A er omfattet af Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af faglig sekretær hos Frederiksberg Kommunalforening Jørgen Frederiksen, Forhandlingsleder hos KL Anne G. Sørensen, it-servicechef Rene Nielsen og vicekontorchef Lisbeth Haagensen, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Sagsfremstilling Overenskomstgrundlaget for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale i Frederiksberg Kommune I 1997-overenskomsten vedrørende løn- og ansættelsesforhold for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale indgået mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening hedder det bl.a.: 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale i Frederiksberg Kommune. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke 5) kontorpersonale med juridisk, statsvidenskabelig, revisionsfaglig eller teknisk uddannelse og dertil svarende beskæftigelse. Det fremgår af overenskomstens 4 vedrørende løn, at overenskomsten udover assistent, overassistent, fuldmægtig, ekspeditionssekretær, vicekontorchef og kontorchef også dækkede kontorpersonale med stillingsbetegnelserne informatikassistent, edb-assistent, datanom, datamatiker, operatør, programmør og systemplanlægger. I Frederiksberg Kommunes og Frederiksberg Kommunalforenings overenskomster fra 1999, 2002 og 2005 er det i 1, stk. 1, tilføjet, at ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale også omfatter kontorelever. 1, stk. 2, nr. 5, undtager på samme måde som i 1997-overenskomsten Kontor-

3 3 personale med juridisk, statsvidenskabelig, revisionsfaglig eller teknisk uddannelse og dertil svarende beskæftigelse. Der henvises ikke længere til stillingsbetegnelser som edb-assistent, datanom, datamatiker, operatør, programmør og systemplanlægger, men der henvises bl.a. til stillingsbetegnelser som funktionsbestemt/teknisk overassistent og teknisk fuldmægtig/ekspeditionssekretær. I 2005 blev Frederiksberg Kommune optaget i KL, som udtrykkeligt tilkendegav, at Frederiksberg Kommunalforening fortsat ville være en selvstændig forhandlingsberettiget organisation. I 2008-overenskomsten for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. indgået mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening hedder det bl.a.: 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter 1. kontorpersonale, herunder IT-personale kontorelever. De tidligere overenskomsters 1, stk. 2, nr. 5, er udgået af 1, stk. 2, da parterne efter det oplyste anså bestemmelsen for overflødig. I 4 om Grundløn er nævnt følgende stillingsbetegnelser: kontorassistent, assistent, tandklinikassistent, administrationsøkonom, professionsbachelor i offentlig forvaltning, funktionsbestemt overassistent, fuldmægtig, ekspeditionssekretær, vicekontorchef, jobkonsulenter m.fl., vejledere m.fl. I 2011-overenskomsten for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. indgået mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening hedder det bl.a.: 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter. 1. kontorpersonale, 2. IT-personale 5. Funktionsløn

4 4 Stk. 2 Obligatorisk funktionsløn for kontorpersonale: 1. Til assistenter på grundløn kr. (31/ niveau ansat i IT-afdelingens driftsafdeling ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). Overenskomstgrundlaget for håndværkere m.fl. I 2005-overenskomsten for håndværkere ansat under Frederiksberg Kommune indgået mellem Frederiksberg Kommune og bl.a. Dansk Metal hedder det bl.a.: 1. Overenskomstens område Stk. 1 Overenskomsten omfatter personer, der har erhvervet sig en faglig uddannelse, eller som kvalifikationsmæssigt er anerkendt som håndværker med en faglig uddannelse inden for Dansk Metalarbejderforbunds-, Dansk El-Forbunds-, Dansk Blik- og Rørarbejderforbunds- samt Gartnernes Fagforenings uddannelsesområde som håndværker. I 2005-overenskomsten for håndværkere m.fl. indgået mellem KL og bl.a. Dansk Metal hedder det bl.a.: 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter medarbejdere, der ansættes som håndværkere, og som har en af de i bilag 5 nævnte uddannelser, eller kvalifikationsmæssigt er anerkendt som håndværkere inden for følgende områder: 5) Dansk Metal I bilag 5 til overenskomsten er inden for Dansk Metal blandt andet nævnt følgende uddannelser: Datamekanikere, Datateknikere, datafagteknikere og IT-supportere. Efter Frederiksberg Kommunes optagelse i KL i 2005 har senere fornyelser af håndværkeroverenskomsten indgået mellem KL og bl.a. Dansk Metal også omfattet Frederiksberg Kommune. Der er ikke ved de senere overenskomstfornyelser sket ændringer i dækningsområdet af relevans for denne sag. Den konkrete sag

5 5 A, som er uddannet IT-supporter, blev den 1. januar 2010 ansat i Frederiksberg Kommune. Af hans ansættelsesbrev fremgår, at han blev ansat under stillingsbetegnelse-jobkategori: IT-supporter, og at aflønning ville ske i henhold til følgende overenskomst: for kontorpers. og tandkl. ass. (FKF). Han havde indtil ansættelsen været medlem af Dansk Metal. Efter ansættelsen meldte han sig ind i Frederiksberg Kommunalforening. Da han derpå ville melde sig ud af Dansk Metal, gjorde Dansk Metal over for Frederiksberg Kommune gældende, at stillingen var omfattet Dansk Metals overenskomst med KL. Frederiksberg Kommune søgte rådgivning hos KL, som efter at have undersøgt sagen vejledte kommunen om, at det var KL s fortolkning af overenskomstgrundlaget, at medarbejdere med godkendte erhvervsuddannelser under Industriens Uddannelser skal henføres til Håndværkeroverenskomsten. Dette gjaldt derfor også for A. Frederiksberg Kommune overførte herefter A til denne overenskomst. Der har efterfølgende været indledt en grænsesag mellem Frederiksberg Kommunalforening og Dansk Metal med udmeldelse af en mæglingsmand, men uden at organisationerne nåede til enighed. A har herefter udmeldt sig ud af Frederiksberg Kommunalforening og fastholdt sit medlemskab af Dansk Metal. Forklaringer Faglig sekretær i Frederiksberg Kommunalforening, Jørgen Frederiksen, har forklaret bl.a., at foreningen har ca. 500 medlemmer, og at medlemskredsen især består af administrative assistenter og tandklinikassistenter. Frederiksberg Kommunalforening, som har eksisteret i over 100 år, var oprindelig en ren tjenestemandsforening og har også i dag forhandlingskompetencen for alle kommunens tjenestemænd, idet der dog er indgået en grænseaftale med AC. Foreningens overenskomst med Frederiksberg Kommune vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale har altid også omfattet kommunens ikke-tjenestemandsansatte IT-medarbejdere, hvilket bl.a. afspejles af lønbestemmelsen i 1997-overenskomsten. Den dagældende bestemmelse i overenskomstens 1, stk. 2, nr. 5, hvorefter bl.a. kontorpersonale med teknisk uddannelse ikke omfattes af overenskomsten, rettede sig mod medlemmer med tekniske uddannelser inden for Teknisk Landsforbunds og Ingeniørforeningens områder. Der skete ingen ændring af overenskomstens dækningsområde i Formuleringen i 2008-overenskomsten af 1, stk. 1, var således alene udtryk for en præcisering. Han husker ikke, hvorfor 1, stk. 2, nr. 5, udgik, men det skyldes formentlig, at man anså bestemmelsen for overflødig. Parterne har ikke forud for, at A blev ansat, været i tvivl om, at IT-personale var omfattet af Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst uanset uddannelse, og alle IT-medarbejdere er blevet ansat under denne overenskomst. IT-personalet i kommunen laver da også det samme uanset uddannelse. Frederiksberg Kommunalforening har aldrig drøftet håndværkerbegrebet med Frederiksberg Kommune, for der har aldrig været sager, som har givet anledning hertil. Det er først efter, at Frederiksberg Kommune er kommet ind under KL s overenskomst med Dansk Metal, hvori der er en opremsning af uddannelser, at Dansk Metal har gjort gældende, at det er dem, som har forhandlingsretten for IT-supportere ansat i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har også efter As ansættelse ansat en anden datafagtekniker under kommunens overenskomst med Frederiksberg Kommunalforening, og den pågældende er fortsat ansat under denne overenskomst.

6 6 Forhandlingsleder i KL, Anne G. Sørensen, har forklaret bl.a., at hun har ansvaret for at forhandle overenskomster på det administrative område, herunder bl.a. med HK. Der er efter kommunalreformen alene selvstændige kommunalforeninger tilbage i Gentofte og Frederiksberg Kommuner. Øvrige kommuners kontorpersonale hører under KL s overenskomst med HK. Kommunernes ITpersonale hører alt afhængig af deres uddannelse og funktion under overenskomsterne indgået med AC (det akademiske personale), HK (kontorpersonalet), Kommunalforeningerne og Dansk Metal. Overenskomsten indgået med Dansk Metal er en ren uddannelsesoverenskomst, mens overenskomsten indgået med HK er en blanding af en uddannelses- og funktionsoverenskomst. HK og Dansk Metal har i 2006 indgået en grænse- og samarbejdsaftale for IT-området. Det følger heraf, at IT-beskæftigelse under industriens funktionæroverenskomst dækkes af HK/privat, hvis det er en forudsætning for beskæftigelsen, at der ligger en uddannelse inden for HK s område til grund for denne, mens sådan beskæftigelse dækkes af Dansk Metal, hvor det er en forudsætning for beskæftigelsen, at der ligger en uddannelse inden for Dansk Metals område til grund herfor. KL er enig i denne grænsedragning. I Frederiksberg Kommune organiserer HK kontorfunktionærerne, mens det øvrige administrative personale samt tandklinikassistenterne organiseres af Frederiksberg Kommunalforening. Det er KL s opfattelse, at de to overenskomster tilsammen dækker et område, som i relation til det administrative personale svarer til, hvad KL s overenskomst med HK Kommunal dækker, for så vidt angår landets kommuner bortset fra Frederiksberg og Gentofte Kommuner. Det er kun i Frederiksberg Kommune, at der er opstået grænsedragningsproblemer mellem overenskomsten for kontorpersonale og Håndværkeroverenskomsten i relation til IT-personale. Det var ved indgåelsen i 2008 af overenskomsten mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening et ønske fra kommunalforeningens side, at det udtrykkeligt kom til at fremgå, at kontorpersonale også omfattede IT-personale. KL forstod det sådan, at der med IT-personale tænkes på kontoruddannet IT-personale, som hører under overenskomstens naturlige anvendelsesområde, og at der således ikke tilsigtedes nogen ændring. KL accepterede derfor præciseringen. Når den tidligere undtagelse i 1, stk. 2, litra 5, udgik, skyldtes det alene, at begge parter anså bestemmelsen for overflødig. Ved overenskomstfornyelsen i 2011 blev IT-personale udskilt som et særskilt punkt under 1, stk. 1. Der tilsigtedes heller ikke hermed nogen realitetsændring i forhold til overenskomstens dækningsområde. Formålet var alene at tilpasse ordlyden til HK-overenskomsten, der ligeledes som 1, stk. 1, nr. 2, indeholder en bestemmelse om, at overenskomsten omfatter IT-personale. Det er i forhold til HK-overenskomsten utvivlsomt, at der med IT-personale alene tænkes på administrativt uddannet IT-personale, og KL har derfor lagt denne opfattelse til grund også ved indgåelsen af overenskomsten med Frederiksberg Kommunalforening. Foreningen har da heller ikke på noget tidspunkt under overenskomstforhandlingerne anført, at den inden for IT-området skulle have en videregående forhandlingsret end HK. KL var derfor ikke ved Frederiksberg Kommunes henvendelse i 2011 i tvivl om, at A henhørte under KL s overenskomst for håndværkere m. fl. Var man nået til et andet resultat, ville det have ført til, at Dansk Metal havde indledt en faglig voldgiftssag.

7 7 Var A blevet ansat forud for 2008, skulle han også have været henført til Håndværkeroverenskomsten. IT-service manager i Frederiksberg Kommune, Rene Nielsen, har forklaret bl.a., at han blev ansat i Frederiksberg Kommune i december Kommunen havde indtil da haft især HK ere med særlig kendskab til edb til at forestå den almindelige daglige IT-support og købt sig til mere specialiserede edb-ydelser hos selvstændige konsulenter, hvis der var behov herfor. Der var enkelte ansat med en datafagteknisk uddannelse, men de pågældende brugte ikke deres særlige uddannelse, da specialiserede ydelser som nævnt blev købt ude i byen. I 2009 blev kommunen imidlertid udsat for et stort virusangreb, som medførte et større edb-nedbrud. Kommunen besluttede sig i den anledning for at opgradere IT-afdelingen. Der blev derfor i den følgende tid ansat personale med en IT-fagteknisk uddannelse, herunder A og ham selv, som i dag er ansat som leder. De, som herefter er blevet ansat med en særlig fagteknisk IT-uddannelse, kan som følge af deres uddannelse udføre andet end almindelig support, hvilket de også gør. Det var imidlertid opfattelsen hos den dagældende leder af IT-afdelingen, at de skulle henføres under overenskomsten med Frederiksberg Kommunalforening, hvilket derfor skete. Han har også selv som leder i 2012 ansat en IT-supporter under denne overenskomst, men dette beroede på et praktisk problem, da der ellers ikke straks kunne ske forudbetaling af løn. Det skyldes en fejl, at den pågældende ikke efterfølgende er blevet overført til Dansk Metals overenskomst. De to IT-support elever, som er ansat i afdelingen, er organiseret under Dansk Metal. Vicekontorchef i Frederiksberg Kommune, Lisbeth Haagensen, har forklaret bl.a., at hun er ansat i kommunens HR-afdeling. Hun har senest i 2005 deltaget i forhandlinger vedrørende kommunens overenskomst med HK samt kommunens overenskomst med Dansk Metal m.fl. Hun har ikke deltaget i forhandlinger vedrørende kommunens overenskomst med Frederiksberg Kommunalforening. Det har hele tiden været kommunens opfattelse, at dækningsområdet for HK s og Frederiksberg Kommunalforenings overenskomster tilsammen fagligt set svarede til dækningsområdet for HK s overenskomst med KL. Det fremgår af 1 i 2005-overenskomsten mellem kommunen og bl.a. Dansk Metal, at den omfatter personer med en faglig uddannelse blandt andet inden for Dansk Metal, og overenskomsten omfatter derfor personer, som ansættes som følge af deres uddannelse som IT-supportere. Dette gælder, uanset at der ikke til overenskomsten er knyttet et bilag, som præciserer, hvilke uddannelsesområder overenskomsten omfatter. Da det samtidig udtrykkeligt fremgår af 1, stk. 2, i overenskomsten vedrørende ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale indgået med Frederiksberg Kommunalforening, at kontorpersonale med bl.a. en teknisk uddannelse ikke er omfattet af denne overenskomst, kan der ikke være tvivl om, at A skulle have været henført til håndværkeroverenskomsten, også selv om han var blevet ansat før Kommunens IT-afdeling var tidligere en ren administrativ afdeling, og der har derfor ikke tidligere været grænsedragningsproblemer i forhold til håndværkeroverenskomsten. Kommunen har uddeleret ansættelseskompetencen til de enkelte afde-

8 8 linger, og HR-afdelingen involveres kun, hvis der er problemer. Hvis HR-afdelingen var blevet involveret i ansættelsen af A, ville afdelingen have vurderet, at han skulle henføres under håndværkeroverenskomsten. Parternes argumentation Klager har navnlig gjort gældende, at Frederiksberg Kommunalforening har organiseret kommunens IT-personale, herunder IT-supportere, siden 1950 erne, og at forhandlingsretten således har været fasttømret over en lang, kontinuerlig årrække. Dette illustreres af, at de personer i Frederiksberg Kommune, der arbejder med IT, alle bortset fra A er indplaceret under Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst. A blev også ved ansættelsen placeret under denne overenskomst, og kommunen har dermed foretaget et valg med hensyn til overenskomstanvendelsen. Det bestrides, at Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst skulle have samme dækningsområde som HK Kommunals overenskomst. Grænseaftalen fra 2006 indgået mellem Dansk Metal og HK er ikke bindende for Frederiksberg Kommunalforening. Der skete med fornyelsen i 2008 af KL s overenskomst med bl.a. Dansk Metal en i forhold til Frederiksberg Kommunalforening uberettiget udvidelse af Metaloverenskomstens dækningsområde for så vidt angår Frederiksberg Kommune, da Frederiksberg Kommune har indgået en overenskomst med Frederiksberg Kommunalforening, som historisk har dækket al IT-personale uanset uddannelse. Denne overenskomst blev fornyet ved 2008-overenskomsten indgået mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening, uden at der skete nogen ændringer i overenskomstens dækningsområde i relation til IT-personale. Den overenskomst, som KL har indgået med bl.a. Dansk Metal, er Frederiksberg Kommunalforening uvedkommende og kan ikke føre til indskrænkninger i anvendelsesområdet for foreningens overenskomst. Indklagede har navnlig gjort gældende, at det må påhvile Frederiksberg Kommunalforening at godtgøre, at foreningen har et større dækningsområde i forhold til IT-personale, end hvad HK Kommunal har på det øvrige kommunale område, da der savnes en fornuftig begrundelse for, hvorfor Frederiksberg Kommunalforening skulle have en særstilling netop i forhold til IT-personale. Indklagede er enig i, at det retlige billede er det samme før og efter Personer med en fagteknisk uddannelse som IT-supporter, som gør brug af deres uddannelse, har imidlertid hele tiden også i Frederiksberg Kommune hørt under håndværkeroverenskomsten, jf. herved 1 i overenskomsten indgået mellem Frederiksberg Kommune og bl.a. Dansk Metal, hvorefter denne overenskomst omfatter personer, der har erhvervet sig en faglig uddannelse inden for bl.a. Dansk Metalarbejderforbunds uddannelsesområde. Sådanne personer var endvidere udtrykkeligt undtaget fra 2005-overenskomsten indgået mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening, jf. denne overenskomsts 1, stk. 2, nr. 5, hvorefter kontorpersonale med bl.a. teknisk uddannelse er undtaget fra overenskomsten. Der er mellem parterne enighed om, at der ved KL s og Frederiksberg Kommunalforenings fornyelse af denne overenskomst i 2008 ikke skete nogen ændring af overenskomstens dækningsområde i forhold til kontorpersonale. Kontorpersonale med en teknisk uddannelse er derfor fortsat undtaget fra dækningsområdet for Frederiksberg Kommunalfor-

9 9 enings overenskomst. Dette må således også gælde IT-personale med en særlig fagteknisk uddannelse, som er ansat på grund af denne uddannelse. Frederiksberg Kommune har først fra slutningen af 2009 fået behov for at ansætte sådant personale. Kommunen har forud for dette tidspunkt korrekt henført IT-personale under Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst, da kommunens ITafdeling indtil dette tidspunkt var en ren administrativ afdeling, og da de pågældende personer som primært var HK ere eller tjenestemænd dermed skulle varetage administrative stillinger. Det erkendes, at kommunen efter slutningen af 2009 i et par tilfælde fejlagtigt har henført personer med en særlig fagteknisk IT-uddannelse under Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst, men dette ændrer ikke på, hvordan overenskomsten skal fortolkes. Opmandens tilkendegivelse Der er mellem parterne enighed om, at Frederiksberg Kommunalforenings overenskomster for 2005 og 2008, som er indgået med henholdsvis Frederiksberg Kommune og KL, har samme dækningsområde, for så vidt angår kontorpersonale. Da det fremgår af 1, stk. 2, nr. 5, i 2005-overenskomsten, at den ikke omfatter kontorpersonale med juridisk, statsvidenskabelig, revisionsfaglig eller teknisk uddannelse og dertil svarende beskæftigelse, må dette herefter også gælde 2008-overenskomsten. Det må påhvile klager at godtgøre, at den nævnte undtagelse ikke skulle gælde i forhold til ITpersonale. Denne bevisbyrde ses ikke at være løftet. Det forhold, at kommunens IT-personale hidtil i alt væsentligt er blevet henført under Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst, kan ikke føre til et andet resultat, da dette efter de forklaringer, som er afgivet af Rene Nielsen og Lisbeth Haagensen, primært skyldes, at kommunens IT-personale indtil slutningen af 2009 alene var ansat i administrative stillinger, som ikke forudsatte en fagteknisk IT-uddannelse. Uddannelsen som IT-supporter henhører under Metalindustriens uddannelsesudvalg og må anses for en faglig uddannelse inden for Dansk Metalarbejderforbunds uddannelsesområde som håndværker. Det må endvidere antages, at kontorpersonale med denne uddannelse, som antages til udførelse af hertil svarende beskæftigelse, må anses for kontorpersonale med teknisk uddannelse, som er undtaget fra Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst, jf. herved 1, stk. 2, nr. 5, i overenskomsten indgået mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening. Det følger af det anførte, at IT-supporter A, som blev ansat med henblik på udførelse af opgaver som IT-supporter, ikke er omfattet af Frederiksberg Kommunalforenings overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl., og at indklagedes frifindelsespåstand derfor skal tages til følge.

10 10 Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, ligesom hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 19. maj 2014 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.0050 CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere