Sundhedsplejens tidlige indsats og effekt - notat til aflæggerbordet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens tidlige indsats og effekt - notat til aflæggerbordet"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til BUU Sundhedsplejens tidlige indsats og effekt - notat til aflæggerbordet Under temadrøftelsen om Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) i BUU den 24. april rejste Cecilie Lonning- Skovgaard (V) et ønske om et notat til BUU om effekten af indsatsen i sundhedsplejen, herunder også effekten af Københavns egne øgede bevillinger på området. Nærværende notat giver et indblik i de forskningsmæssige belæg for at en øget besøgsfrekvens og forældrekurser i sundhedsplejen til de sårbare og udsatte småbørnsfamilier. I tillæg til det forskningsmæssige blik på hjemmebesøg beskrives de resultater, som foreløbigt kan identificeres i kraft af den øgede sundhedsplejeindsats i Tingbjerg. Ligeledes giver notatet en kort indføring i effekten af Familieforum, der er et forældrekompetenceforløb, som udviklet, afprøvet og evalueret i Københavns Kommune, samt forældreprogrammet BASIC under de Utrolige År, som har været afprøvet og evalueret på Amager og Brønshøj/Husum/Vanløse Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Haahr Bach Der er to lokale indsatser i sundhedsplejen, som endnu ikke er evalueret: Sundhedsplejens indsats i Haraldsgade En sund start på livet og Tingbjergs sundhedsplejeindsats. Indsatserne forventes eksternt evalueret i henholdsvis 2013 og Tidlig indsats - Forskning og evidens Flere ekspertgrupper nedsat under store internationale organisationer har de senere år argumenteret for stærke satsninger på børns tidlige udvikling. Investeringer i kognitiv og social udvikling tidligt i livet har både helbredsmæssige og økonomiske effekter, som overstiger, hvad man kan opnå senere i livet. Sundhedsordninger for børn med hjemmebesøg, opsøgende sundhedsplejerske screening, rådgivning og vaccination er nogle af de indsatser, som fremhæves. Og her peges på indsatser i graviditeten og indsatser for barnet i 0-2 års alderen, som handler om at skabe emotionelle bånd mellem mor og barn, amning, forældrenes evne til at tage hånd om børnenes behov, og sikre adgang til social- og sundhedsydelser (Sundhedsstyrelsen 2011) 1. Hjemmebesøg som metode - vurdering af effekt I oplægget om chancelighed og livsduelighed indgår et ønske om et øget antal hjemmebesøg til sårbare og udsatte familier. Hjemmebesøg som metode, tager udgangspunkt i at familiens behov og livssituation er i fokus. I en omfattende litteraturgennemgang foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2006 på baggrund af primært udenlandsk forskning, fremgår det, at der er dokumentation for, at hjemmebesøg som metode er associeret med positiv forbedring af 1 Sundhedsstyrelsen 2011: Ulighed i sundhed årsager og indsatser. Sundhed og Indkøb Gyldenløvesgade København V Mobil

2 forældreevne. Ligeledes har hjemmebesøg positiv effekt på uhensigtsmæssige adfærdsmønstre hos barnet samt den intellektuelle udvikling hos barnet med lav fødselsvægt og dårlig trivsel. Der er endvidere dokumentation for, at hjemmebesøg kan medføre reduktion i antallet af uheld for børn og egentlige ulykker i hjemmet. For mødre har forebyggende hjemmebesøg en positiv effekt på tidlig diagnosticering og behandling af fødselsdepressioner og litteraturen viser, at hjemmebesøg er associeret med at flere mødre vælger at amme. Slutteligt konkluderes det, at socialt udsatte børn, der vurderes at have højere risiko for dårlig trivsel og helbredsproblemer, kan profitere mere af hjemmebesøg end familier uden de nævnte belastninger 2. Tingbjerg får årligt kr. til en ekstra sundhedsplejeindsats til alle familier i lokalområdet 3. Erfaringer fra Tingbjerg viser, at 4 ekstra hjemmebesøg til familier med særlige behov kombineret med et tættere samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, hovedsagligt daginstitutionerne, har vist gode resultater: Ud over at sundhedsplejerskerne har haft fokus på tilknytningen, viser de foreløbige resultater af en øget besøgsindsats, at børnene får bedre motorik og sprogudvikling, sundere kostvaner, samt bedre tandstatus. Indsatsen forventes evalueret i Forældrekurser Forskning viser, at forældreuddannelser tidligt i barnets liv reducerer sandsynlighed for omsorgssvigt og vold mod børn og anses for en væsentlig komponent i en målrettet indsats over for sårbare og udsatte. Endvidere er det dokumenteret, at den tidlige indsats viser, at forældreuddannelse har en positiv effekt på børns problemadfærd og kan gøre barnet mere skoleparat (SFI 2010) 4. Forældreuddannelsesprogrammer indgår i mange lande som en del af den offentlige støtte til forældre, særligt i arbejdet med risikofamilier. En engelsk forskningsinstitution har gennemgået en række internationale erfaringer med forældreuddannelser (Bo Ertmann, Guldager og Sofie Børgaard-Nielsen 2005) 5. De forældrekursusforløb, som har fokus på at udvide forældrenes forståelser af og viden om børnepasning, barnets udvikling og sundhed gælder, at forældrene udtrykker at have opnået en generel opkvalificering af deres evner på en bred front. De bruger mere tid sammen med deres børn, de 2 Sundhedsstyrelsen 2006: Hjemmet som arena for forebyggelse med sundhedsplejerskeordningen og forebyggende hjemmebesøg til ældre som eksempler til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Tingbjerg blev besluttet i BUU den 25/ Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) 2012: Forebyggende foranstaltnigner 0-4 år 5 Ertmann, Bo, Else Guldager & Sofie Nørgaard-Nielsen 2005: Kundsabsoversigt Eksisterende viden og erfaringsdannelse om forberedende kurser til familier, hvor forældrene er i risiko for at reagere voldeligt over for deres børn. Side 2 af 5

3 fokuserer mere på at stimulere positiv adfærd hos barnet, de giver bedre og mere hensigtsmæssige beskeder til deres børn og autoritet overfor børnene udøves på en bedre og mere konsistent måde (slår mindre og skælder mindre ud). Studiet viser endvidere, at de gruppebaserede interventioner gør, at forældrene finder støtte i hinanden, idet de lærer, at der er andre, der står i en lignende situation. De forældreforløb som har fokus på familier med særlige behov viser, at viden om og forståelse for barnets udvikling og behov kan forbedres på selv kort tid. Evalueringerne peger på forbedringer i deltagernes vidensniveau, og nogle påviser selvrapporterede ændringer i opførelse overfor barnet. Forskning konkluderer desuden, at det er vigtigt at indsatserne tilpasses de lokale forhold for at opnå de bedste resultater, både når det gælder implementering og målopfyldelse. Forældrekurser afprøvet i DK Viden om forældrekurser i Danmark er baseret på de koncepter, som er afprøvet og evalueret i kommuner rundt om i landet. Der er overordnet set to typer forældreprogrammer: 1. kurser, som er målrettet de sårbare og udsatte familier, og 2. kurser, som er en generel indsats til alle småbørnsfamilier. Forældrekurser til sårbare og udsatte (målrettet indsats) Evalueringen af Familieforum, som er afprøvet i Bispebjerg blev udviklet under Projektet Hvert barn sin chance, viser, at gruppekonceptet er netværksskabende for de ofte marginaliserede kvinder. De pædagogiske metoder er relevante, og har gennemslagskraft, samt styrker målgruppens forældrekompetencer. Familieforum har givet deltagerne en styrket handle- og dømmeevne i deres forældreskab, reduceret forældrenes usikkerhed og givet handleanvisning til at bryde fastlåste problematiske hverdagssituationer (Als Research 2012). Forældreprogrammet De Utrolige År (DUÅ) er afprøvet i på Amager og Brønshøj/Husum/Vanløse i perioden i SOF-regi. Evalueringen 6 har vist gode resultater for de børn og forældre, som indgår i evalueringen. Konkret udvikler børnene sig i retningen af normalbefolkningen for så vidt angår børnenes problemadfærd, deres psykiske og social vanskeligheder og deres sociale kompetencer i samspillet med omverdenen. Forældrene bliver mindre stressede i forældrerollen, og forældrenes indbyrdes parforhold er blevet mindre konfliktfyldt. 6 Rambøl 2012: De utrolige år, København Side 3 af 5

4 Forældrekurser til alle (generel indsats) Evalueringen af Klar til barn viser, at de forældre, som har deltaget i programmet, giver udtryk for en øget tryghed i kommunikationen med det lille spædbarn og i forståelsen af dets signaler. De føler bedre, de kan tilbyde barnet den rigtige omsorg, og oplever en øget tillid til egne evner. De forældre, som har fulgt Klar til barn bruger efterfølgende mere tid sammen med barnet end forældrene i kontrolgruppen og de fokuserer på at stimulere positiv adfærd hos barnet. Forældrene får et lokalt netværk under forløbet, hvilket kan afhjælper social isolation og styrker forældrenes mulighed for at dele erfaringer, efter kurset er afsluttet. Endvidere viser evalueringen, at fædrene deltog og fik et positivt afkast af at deltage både i form af at skabe netværk til andre mænd og få viden og information (Capacent 2009) 7. Leksand har ikke været genstand for en egentlig evidensbaseret evaluering. I Danmark blev leksand-modellen evalueret i Lyngby- Taarbæks projekt Børn Hva så? Evalueringen har mødt kritik, men konkluderer: - at forløbet i nogen grad havde forbedret forældrenes kompetencer ved at gøre dem mere sikre i rollen som forældre - at forløbet op til fødslen havde positiv effekt ift. forældrenes reaktioner efter fødslen - at fædrene havde følt sig inddraget og involveret - at forløbet havde styrket forælderens lokale netværk. Leksand-modellen er tilpasset danske forhold i projektet Familie med Hjertet, som pt. afprøves i Holsterbro Kommune (CEBR ). I rapporten Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af leksandmodellen i Danmark (CEBR 2012) 9 estimeres den samfundsøkonomiske konsekvenser ved indførelse af Familie med Hjertet. Analysen bygger på erfaringer fra Holstebro, eksisterende litteratur på området samt eksisterende evalueringer af lignende ordninger. Det konkluderes at indførelse af Familie med Hjertet vil være forbundet med betydelig samfundsøkonomiske gevinster ca kr. pr. førstegangsmor, hvilket svarer til 1,1 mia. kr., hvis indsatsen rulles ud til at dække hele landet. Gruppetilbud Sundhedshuset på Nørrebro: Nørrebro får en bevilling på kr. årligt til drift af Sundhedshuset. Udover jordemoderkonsultation, tandlægekonsultation og Åbent Hus, danner Sundhedshuset rammen om en række gruppeaktiviteter i sundhedsplejeregi, som er målrettet 7 Capacent 2009: Klar til barn forberedende forældrekurser. Afsluttende evalueringsrapport 8 Center for Economic and Business Research (CEBR) 2012: Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark. 9 Center for Economic and Business Research (CEBR) 2012: Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark. Side 4 af 5

5 områdets sårbare og udsatte familier. Der er bl.a. grupper for unge mødre, en arabisk mødregruppe, en international mødregruppe, cafe for enlige mødre og grupper for kvinder med efterfødselsdepressioner. Erfaringerne viser, at grupperne er netværksskabende for de kvinder, som lever isoleret og giver kvinderne mulighed for at erfaringsudveksle. Gennem gruppeforløbene får kvinderne viden om kost, børneopdragelse, sprogudvikling og børns motoriske udvikling. En god start på livet Projekt Social sundhed og en god start på livet, er et samarbejde mellem sundhedsplejen på Nørrebro og Haraldsgadekvarterets Områdeløft, TMF. Projektet er finansieret af midler fra Områdeløftspuljer fra det tidligere Integrationsministerium. Det samlede budget for en tre-årig periode er 2,5 mio. kr. Formålet med projektet er at give børnefamilier i Haraldsgadekvateret en bedre start. I projektet er der fokus på at etablere et tæt samarbejde med daginstitutioner, kvindegrupper og et øget antal hjemmebesøg. De foreløbige resultater viser, at børn som er motorisk og sprogligt udfordrede bliver opsporet og får en tidlig indsats, samt at forældre får redskaber til at takle og stimulere deres børn fx hvordan man opdrager sit barn uden at slå, at et barn skal lære at spise selv og at det er vigtigt med sproglig stimulering. Projektet bliver evalueret i Side 5 af 5

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de

Læs mere

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til Aflæggerbordet - BUU Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Læs mere

Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder:

Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 28. februar 2019 Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder: små- og spædbørn dagtilbud

Læs mere

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi 12. juni 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget 12. juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13. Juni 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget Fra 2014 til i dag

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år.

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Børn og Familier Sundhedsplejen Souschef: Anette Bjerring Jensen Dato: 3. juli 2018/avb Statusnotat vedrørende Familieliv Hvidovre 2018 Indledning Familieliv Hvidovre

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Chancelighedspakkens 6 forslag samlet budgetønske Forslag (forslagsnumrene henviser til de 6 budgetnotater jf. bilag) 1000 kr pl.

Chancelighedspakkens 6 forslag samlet budgetønske Forslag (forslagsnumrene henviser til de 6 budgetnotater jf. bilag) 1000 kr pl. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT 25-08-2013 Til BUU Budgetpakke vedr. Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen. På temadrøftelsen om Chancelighed og livsduelighed

Læs mere

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Da fædrene kom på banen Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Hvad ved vi Om faderskab og fædre At kvinder og mænd er forskellige men indtil videre har det været spredt og atomiseret med forskning i

Læs mere

Projekt Mental Sundhed Forældrestyrkende samtaler

Projekt Mental Sundhed Forældrestyrkende samtaler Projekt Mental Sundhed Forældrestyrkende samtaler - Et samtaleforløb med sundhedsplejersken Helle Andersen, Sundhedsplejerske, Elsebet Ulnits, Sundhedsplejerske, Helle Haslund, Sygeplejerske, MSA, PHD

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Interview med Ulla Dupont formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark

Interview med Ulla Dupont formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark Interview med Ulla Dupont formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark I 2017 udkom et nyt Øjebliksbillede, der gør status over sundhedsplejen i Danmark. Center for

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge 1 en nye forebyggelsesstrategi bygger på tankegangen om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Det stiller store krav til, at den enkelte medarbejder

Læs mere

Parat til Start en systematisk indsats til gravide i udsatte positioner

Parat til Start en systematisk indsats til gravide i udsatte positioner Parat til Start en systematisk indsats til gravide i udsatte positioner Som et led i udmøntningen af Mønsterbryderpuljen for børn i alderen 0-6 år har Sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune udarbejdet

Læs mere

DE UTROLIGE ÅR BABY KURSUS FOR FORÆLDRE

DE UTROLIGE ÅR BABY KURSUS FOR FORÆLDRE Skive det er RENT LIV SKIVEKOMMUNE DE UTROLIGE ÅR BABY KURSUS FOR FORÆLDRE EN METODE TIL AT STYRKE RELATION OG TILKNYTNING MELLEM FORÆLDRE OG BARN Formålet med De Utrolige År Baby: Formålet med De Utrolige

Læs mere

WORKSHOP. Daginstitution og sundhedspleje på 0-6 årsområdet samarbejde om inklusion på tværs af institutioner

WORKSHOP. Daginstitution og sundhedspleje på 0-6 årsområdet samarbejde om inklusion på tværs af institutioner WORKSHOP Daginstitution og sundhedspleje på 0-6 årsområdet samarbejde om inklusion på tværs af institutioner KIRSTEN ELISA PETERSEN, LEKTOR, PH.D. LARS LADEFOGED, PH.D.-STIPENDIAT KORNELIA KRAGLUND, VIDENSKABELIG

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Børne- og ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik

Børne- og ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 18. september 2018 Børne- og ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 Den 8. november

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Sundhedstjek af anbragte børn

Sundhedstjek af anbragte børn Sundhedstjek af anbragte børn Program 1. Baggrund for at indføre sundhedstjek 2. Opstart (organisering/koordinering) 3. Kontakt forud for sundhedstjek 4. Sundhedstjek i praksis 5. Opfølgning på sundhedstjek

Læs mere

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 Emilie Dalsgaard Milling, Louise Kryspin Sørensen Oktober 2018 Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 I perioden 3. september til 13. september 2018 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Det ufødte barns udvikling og adfærd

Det ufødte barns udvikling og adfærd Det ufødte barns udvikling og trivsel Det ufødte barns udvikling og trivsel: Det ufødte barns prenatale udvikling forløber normalt. Forældrekompetencer: positiv indstilling over for barnet og mor går regelmæssigt

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2018 behov 2019 behov CTI-projektet

Læs mere

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK.

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK. Et tilbud til alle kommende fædre og mødre i Ringkøbing-Skjern Kommune Konceptet er udviklet for Ringkøbing-Skjern Kommune af Sundhedsplejersken.dk APS og Udviklingsforum I/S i 2015 Konceptudviklere er

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge ADBB i sundhedsplejen Sundhed og Trivsel Børn og Unge Investering i tidlig indsats Tidlig i forhold til alder Tidlig i forhold til problem eller udfordring 2 SLI Sundhedsplejen og de faglige strategier

Læs mere

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år (23) år

Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år (23) år Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år 13 18 (23) år Lovgrundlag: Servicelovens 52,3,9, jfr. 52a, stk. 1 punkt 2 og 3. Rammer for projektet: Formål: Familier med børn i alderen 3 12 år - forankret i

Læs mere

Familierådgivningen Charlotte Ibsen/Charlotte Lindell. Hvidovre Ungecenter Heidi Larsen. U-start. skolefravær. Porten. Karin Werge.

Familierådgivningen Charlotte Ibsen/Charlotte Lindell. Hvidovre Ungecenter Heidi Larsen. U-start. skolefravær. Porten. Karin Werge. Hvidovre Ungecenter Hvidovre Ungecenter Familierådgivningen Charlotte Ibsen/Charlotte Lindell Hvidovre Ungecenter Heidi Larsen U-start skolefravær Ungekontakten Jannik Offenberg Porten Karin Werge XyZ

Læs mere

Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg

Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg, PSYKOLOG, FORSKNINGSLEDER, PH.D. RIGSHOSPITALET 2017?? Statens vejledning fra 1998 "partner" "kvinden og familien"' "kvinden, barnet og den øvrige familie" "kvinden/forældrene"

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Børnehavens betydning for børns udvikling

Børnehavens betydning for børns udvikling Børnehavens betydning for børns udvikling Alva Albæk Nielsen, M.Sc. Sociologi Videnskabelig assistent SFI- Det Nationale Forskningscenter for velfærd Min tilgang til emnet Medforfatter på rapporten: Børnehavens

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN. Satspulje vedrørende sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. 19. Marts 2015

EVALUERINGSDESIGN. Satspulje vedrørende sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. 19. Marts 2015 EVALUERINGSDESIGN Satspulje vedrørende sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 19. Marts 2015 Om evalueringen 2 Relevans EVALUERINGENS OVERORDNEDE FORMÅL OG DESIGN Puljeniveau Satspuljens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi 12. juni 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget 12. juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13. Juni 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget Fra 2014 til i dag

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Egen-evaluering En god start sammen.

Egen-evaluering En god start sammen. NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret Marts 2015 Egen-evaluering En god start sammen. Egen-evaluering af En god start sammen Denne evaluering er et supplement til den landsdækkende slutrapport, der udgives

Læs mere

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og

Læs mere

Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer

Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer Der findes et væld af interventioner, kurser og indsatser, der har til formål at styrke parforhold og forebygge brud - blandt andet gennem

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen. Allerød Kommune. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. 48100100. sundhedsplejen@alleroed.dk

Læs mere

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Baggrund Samarbejdsaftale om forældreuddannelse Aftale parter Baggrund Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen

Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen Sundhedsplejerskerne har igennem 80 år haft afgørende betydning for børns sundhed og forebyggelse af sygdom senere i livet. Spædbarnsdødeligheden var

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med jævne mellemrum.

Læs mere

Velkommen. Mødegang 5

Velkommen. Mødegang 5 Velkommen Timerne lige efter fødslen, og den første amning Det nyfødte barns sanser og signaler. Samspil med barnet og amning den første tid derhjemme Trivsel hos hele familien Tilbud fra regionen og sundhedspleje

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Mestringsprogrammet - overblik Mestringsprogrammet Kortlægning af evidensbaserede og lovende indsatser samt kommunale

Læs mere

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 15-05-2013 Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 Indsatserne medtaget i denne redegørelse understøtter kommunens

Læs mere

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7.

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7. INDHOLD Indledning 3 Strategi for tidlig forebyggende indsats 5 Strategiens formål og mål 6 Strategiens fokusområder 7 Tema 1 7 Tema 2 8 Tema 3 9 Tema 4 10 Indledning Alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Forebyggende indsats til forældre med psykisk sårbarhed med fokus på faderens rolle

Forebyggende indsats til forældre med psykisk sårbarhed med fokus på faderens rolle Forebyggende indsats til forældre med psykisk sårbarhed med fokus på faderens rolle -Fra graviditet til 3 år Ambulatorium for spæd- og småbørn Region Hovedstaden Børne og Ungdomspsykiatrisk Center Nordstjernevej

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for En håndsrikning til forældre = En gave til barnet Et tilbud til børnefamilier Folkekirkens Familiestøtte En håndsrækning til forældrene = En gave til barnet. Herning Nordre og Søndre Provsti Den 4. februar

Læs mere

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede.

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 6 veje til bedre integration Udvalget har på baggrund af temadrøftelsen ønsket en handleplan for,

Læs mere

Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt

Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt Hjørring Kommune NOTAT vedr. indgåelse af aftale med Home Start i Hjørring kommune Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt Projektets formål I Hjørring Kommune

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

1) Styrke det tidlige samspil mellem forældre og barn

1) Styrke det tidlige samspil mellem forældre og barn Notat Sagsnr.: 2016/0000081 Dato: 3. maj 2016 Titel: Indsats for sårbare familier med børn mellem 0 og 1 år Sagsbehandler: Jette Kürstein, leder af Sundhedstjenesten Kirstine Andersen, udviklingskonsulent

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Udfordringer i arbejdet med fædre. Oplæg d. 12. marts 2019 Ida Storm og Julie Ellesøe Jespersen Center for Børneliv

Udfordringer i arbejdet med fædre. Oplæg d. 12. marts 2019 Ida Storm og Julie Ellesøe Jespersen Center for Børneliv Udfordringer i arbejdet med fædre Oplæg d. 12. marts 2019 Ida Storm og Julie Ellesøe Jespersen Center for Børneliv Hvad er Center for Børneliv? Skabt af praksis - til praksis Formidler forskning om børn

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR)

FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR) FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR) Tilbud til far og mor At blive forældre kan være en stor omvæltning med en travl hverdag med den lille nye baby. Midt i det hele begynder spørgsmålene hurtigt at

Læs mere

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Programserie Forældreprogram Institutions- og Skoleprogram Børneprogram 0 1 år 1-6 år 7 12 år Formålet med

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Case nr. 1: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere

Case nr. 1: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere Case nr. 1: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere Forebyggelse og tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier Formål Indsats Indsatsens målgruppe Mål At flere børn/unge og forældre får tidlig

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Drejebog. Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Projekt Far for Livet, der er støttet af Nordea-Fonden

Drejebog. Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Projekt Far for Livet, der er støttet af Nordea-Fonden Drejebog Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Projekt Far for Livet, der er støttet af Nordea-Fonden 0 Indhold Indledning... 1 Baggrund... 1 Formål... 1 Målgruppe... 1 Start en Fars Legestue... 2 Tid

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

KVINDEGRUPPEN I HELHEDSPLANEN ALDERSROGADE

KVINDEGRUPPEN I HELHEDSPLANEN ALDERSROGADE KVINDEGRUPPEN I HELHEDSPLANEN ALDERSROGADE https://vimeo.com/84849193 Aldersrogade vores kvarter EN FAIR START PÅ LIVET MED POSITIV SÆRBEHANDLING I Sundhedsplejen på Nørrebro arbejder vi med sårbare og

Læs mere