ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG FØDSEL... 9 DEN FØRSTE TID MED DEN NYFØDTE...10 BARNETS UDVIKLING OG TRIVSEL...11 BARNETS SUNDHED OG SIKKERHED...12 ÅBNE KOMMENTARER...13 Kolofon: Merete Wenneberg Jørgensen, Kvalitetsenheden Marts /14

3 Indledning Hånd om barnet er et gruppeorienteret kursusforløb, som tilbydes til alle førstegangsforældre i Aalborg Kommune både mødre og fædre. Kursusforløbet Hånd om barnet er udviklet i Aalborg Kommune med afsæt i konceptet Familieiværksætterne, som er et koncept, der gennemføres i 26 kommuner på landsplan. Hånd om barnet består af 14 mødegange, som påbegyndes inden fødsel og fortsætter til barnet er ca. 16 måneder gammelt. På hvert hold deltager 20 kommende forældre. Holdene sammensættes efter geografiske forhold og terminsdato. Kurset er struktureret således, at der undervises i forskellige relevante emner, som er relateret til graviditet, fødsel og forældreskab gennem følgende kursusgange: Mødegang Graviditetsuge/barnets alder Indhold i mødegangen 1 Graviditetsuge Velkomst. Økonomiske prioriteringer. Udstyr til barnet. 2 Graviditetsuge Netværk. Juridisk sikring i familien. Orlovsmuligheder. 3 Graviditetsuge Graviditet. Amning. Forestillinger om barnet. Efterfødselsreaktioner. 4 Graviditetsuge Fødsel. Mestring af fødsel, viden og øvelser. 5 Graviditetsuge Fødsel. Begyndende tegn, lindring og modtagelse af barnet. 6 Graviditetsuge Det nyfødte barn. Den første amning. Tilknytning og tidlig kontakt. Forældrerollen. 7 Barnet 1. mdr. gammel Fødselsoplevelser. Efterfødselsreaktioner. Hverdagen med barnet. 8 Barnet 2. mdr. gammel Familiedynamik. Aktiviteter med barnet. 9 Barnet 3. mdr. gammel Barnets sansemotoriske udvikling. Seksualitet og intimitet. 10 Barnet 4 ½ mdr. gammel Mad og måltider. Syge børn. 11 Barnet 5 ½ mdr. gammel Tænder. Vaner og rutiner. Sikkerhed i hjemmet. 12 Barnet 7 mdr. gammel Barnet i dagpleje/institution. Søvn og døgnrytme. 13 Barnet 10 mdr. gammel Sprogudvikling. Barnets selvstændighed og personlighed. Undgå ulykker. 14 Barnet 16 mdr. gammel Opdragelse/inddragelse. Familiens udfordringer. Gruppens fremtid. Afslutning. Tabel 1: Oversigt over mødegange i Hånd om barnet I perioden januar 2016-december 2016 er der udsendt spørgeskemaer til forældre, som har gennemgået kurset Hånd om barnet i den angivne tidsperiode. Data er indsamlet på to forskellige tidspunkter fra forældrene: 1. måling: Efter fødsel (mødegang 8) 2. måling: Inden afslutning (mødegang 13) I evalueringen af Hånd om barnet skal begge forældre udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaundersøgelsen har overordnet set til formål at afdække forældrenes udbytte af forældreforløbet samt deres eventuelle forbedringsforslag. I undersøgelsen evalueres således forældrenes oplevede udbytte af kursusgangene i forældreforløbet Hånd om barnet og ikke effekten af forældreforløbet på eksempelvis barnets trivsel og udvikling eller forældrenes kompetencer til varetagelse af forældrerollen. Da fokus for evalueringen ikke er at følge forældrenes udvikling i, hvordan de oplever udbytte af forløbet, bliver data ikke analyseret som forløbsdata, men i stedet som to brugerevalueringer, der er foretaget på to forskellige tidspunkter i forløbet. I nærværende årsrapport præsenteres hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, og alle kvantitative data og åbne kommentarer er vedlagt rapporten. 3/14

4 Sammenfatning Nedenfor er en kort sammenfatning af hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen om forældrenes oplevede udbytte af forældreforløbet Hånd om barnet: Overordnet set er over 60 % af forældrene tilfredse med deres udbytte af Hånd om barnet, og over 70 % har fået ny viden og nye tanker om forældreskabet. Over halvdelen vurderer i tråd hermed, at Hånd om barnet har bidraget til, at de føler sig mere sikre i forældrerollen. Over 85 % har oplevet det som positivt, at både mænd og kvinder har deltaget i Hånd om barnet, og 80 % vurderer, at det har været positivt at tale med de andre forældre på holdet om forældreskab. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at Hånd om barnet har været medvirkende til at generere dialog i hjemmene om de emner, som tages op til møderne. I forhold til det konkrete indhold i undervisningen peger undersøgelsen blandt andet på, at Hånd om barnet har bidraget til, at over 75 % af deltagerne er blevet mere trygge ved fødslen, hvilket understøttes af de kvalitative, åbne besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, hvor blandt andet fødselsforberedelsen fremhæves som givende. 4/14

5 Datagrundlag Datagrundlaget for denne årsrapport består af to spørgeskemaundersøgelser, som er gennemført i Spørgeskemaerne er udsendt til alle forældre, som har deltaget i kurserne. Af tabel 2 ses svarprocenten for de to spørgeskemaundersøgelser: Efter fødsel (mødegang 8) (n=1329) Inden afslutning (mødegang 13) (n=972) Ikke besvaret 42 % 46 % Ufuldstændig besvarelse 3 % 9 % Gennemført besvarelse 55 % 46 % Respondenter i alt 100 % 100 % Tabel 2: Den procentvise andel af respondenter, der ikke har besvaret, ufuldstændigt har besvaret eller har besvaret spørgeskemaundersøgelserne 'Efter fødsel' og 'Inden afslutning' Som det fremgår af tabel 2, har henholdsvis 55 % og 46 % af respondenterne besvaret de udsendte spørgeskemaer, hvilket har betydning for undersøgelsens validitet. Faldet i svarprocent fra 1. til 2. måling kan potentielt skyldes, at barselsperioden for mange af respondenterne er forbi, hvorfor der ikke længere er den samme tid til rådighed. I begge spørgeskemaer bliver forældrene bedt om at besvare forskellige baggrundsspørgsmål om køn, civilstand, beskæftigelse og højeste uddannelsesniveau, som er faktorer, der kan have betydning for deres udbytte af forældreforløbet. I det følgende vil der derfor være en afdækning af baggrundskarakteristika for de forældre, der har medvirket i undersøgelsen. Køn: I begge spørgeskemaundersøgelser har der været en overvægt af kvindelige respondenter. Ved målingen efter fødsel var der 65 % kvinder og 35 % mænd, der havde besvaret spørgeskemaet, og i målingen inden afslutning af Hånd om barnet var der 67 % kvindelige og 33 % mandlige respondenter. Sprog/etnicitet: Langt størstedelen af respondenterne i både 1. og 2. måling er dansktalende 96 % ved 1. måling og 97 % ved 2. måling angiver, at der primært tales dansk i deres hjem. Civilstand: Størstedelen af respondenterne i begge målinger er samlevende eller gift. I målingen efter fødsel (mødegang 8) har 62 % registreret sig som samlevende og 36 % som gift. Ved målingen inden afslutning (mødegang 13) angav 54 %, at de var samlevende, og 44 % at de var gift. Kun 2 % af respondenterne efter fødsel og inden afslutning af kurset har angivet, at de er enlige. Uddannelsesniveau og beskæftigelse: Som det kan ses af figur 1, har størstedelen af respondenterne i både 1. og 2. måling en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 5/14

6 Figur 1 Ovenstående figur viser, at 88 % af respondenterne i 1. måling og 91 % i 2. måling minimum har opnået en erhvervsuddannelse. Andelen af respondenter med grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau var henholdsvis 10 % i målingen efter fødsel og 8 % inden afslutning af forløbet. Ved 1. måling var 71 % af respondenterne i beskæftigelse, 17 % var i uddannelse og 9 % var arbejdsløse. Inden afslutning (2. måling) var 76 % i beskæftigelse, 15 % var under uddannelse og 8 % var arbejdsløse. I datamaterialet fra både 1. og 2. måling i evalueringen af Hånd om barnet er der således en stor repræsentation af mere ressourcestærke forældre, mens de mindre ressourcestærke (forældre med lav uddannelse og/eller arbejdsløse) udgør en forholdsvis lille andel af besvarelserne. Dette er dog ikke ensbetydende med, at forældrekurserne hovedsageligt har bestået af ressourcestærke forældre men nærmere, at disse er stærkt repræsenteret i det empiriske materiale, hvilket kan have betydning for resultaterne af undersøgelsen. 6/14

7 I forløbet har jeg fået ny viden og tanker om forældreskabet (f.eks. Inspiration, tips, stof til eftertanke) Jeg er alt i alt tilfreds med mit udbytte af Hånd om barnet Fremmøde og overordnet udbytte I både 1. og 2. måling er respondenterne blevet bedt om at angive, hvor mange møder de ca. har deltaget i: Hvor mange møder har du ca. deltaget i? Efter fødsel (1. måling) Inden afslutning (2. måling) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle eller næsten alle møder Over halvdelen af møderne Ca. halvdelen af møderne Under halvdelen af møderne Ved ikke Figur 2 I ovenstående ses det, at over 75 % af respondenterne i 1. måling har vurderet, at de har deltaget i alle eller næsten alle møder, mens 13 % vurderer, at de har deltaget i over halvdelen af møderne. Ved 2. måling vurderede 65 % af respondenterne, at de har deltaget i alle eller næsten alle møder, mens 19 % angav, at de har deltaget i over halvdelen af møderne. Forældrene er desuden blevet bedt om at besvare en række spørgsmål om deres overordnede udbytte fra mødegangene. I følgende figur ses besvarelsen af to udvalgte enkeltspørgsmål: Overordnet udbytte Efter fødsel (1. måling) Inden afslutning (2. måling) Efter fødsel (1. måling) Inden afslutning (2. måling) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Havde viden nok i forvejen/ikke relevant Figur 3 7/14

8 På det første udsagn: Jeg er alt i alt tilfreds med mit udbytte af Hånd om barnet angav 69 % ved 1. måling og 67 % ved 2. måling, at de er meget enige eller enige i udsagnet. På andet udsagn: I forløbet har jeg fået ny viden og tanker om forældreskabet (f.eks. inspiration, tips, stof til eftertanke), har 72 % i 1. måling og 74 % i 2. måling angivet, at de var meget enige eller enige i udsagnet. Hovedparten af respondenterne har således været tilfredse med møderne og vurderet, at de har fået udbytte i forhold til forældreskab. I 2. måling (inden afslutning) er der inkluderet et ekstra spørgsmål om overordnet udbytte af Hånd om barnet: 40% Hånd om barnet har bidraget til, at jeg føler mig mere sikker i forældrerollen 35% 30% 25% 33,6% 29,5% 20% 18,0% 15% 10% 5% 10,6% 4,7% 3,6% 0% Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Havde viden nok i forvejen/ikke relevant Figur 4 Figur 4 viser, at lige over halvdelen af respondenterne vurderer, at Hånd om barnet har bidraget til, at de føler sig mere sikre i forældrerollen, idet de har svaret meget enig eller enig på udsagnet: Hånd om barnet har bidraget til, at jeg føler mig mere sikker i forældrerollen. I forhold til dette enkeltspørgsmål ses der en tydelig kønsforskel, idet 66 % af de mandlige respondenter og 44 % af de kvindelige har svaret meget enig eller enig. Over 85 % af respondenterne i både 1. og 2. måling har oplevet det som positivt, at både kvinder og mænd deltager i Hånd om barnet. For over 80 % af respondenterne i begge målinger har det været en god oplevelse at tale med de andre på holdet om forældreskab, og omkring 80 % af respondenterne i de to målinger har haft kontakt med de andre forældre mellem møderne i Hånd om barnet. Både i målingen efter fødsel (1. måling) og inden afslutning (2. måling) er forældrene desuden blevet adspurgt om en række spørgsmål omhandlende forældreskab og parforhold i relation til deres deltagelse i Hånd om barnet. Resultaterne fra både 1. og 2. måling indikerer, at kursusrækken Hånd om barnet har været medvirkende til at styrke dialogen i familien om de emner, som tages op til undervisningen. Blandt andet angiver 73 % af respondenterne i 2. måling, at de er meget enige eller enige i udsagnet Hånd om barnet har bidraget til, at vi har talt om emnerne i forløbet derhjemme. 64 % af respondenterne i 2. måling vurderer, at de er meget enige eller enige i udsagnet Hånd om barnet har bidraget til, at vi har talt om gensidige forventninger til hinanden i forældreskabet. På udsagnet 8/14

9 Hånd om barnet har bidraget til at ruste os til de udfordringer, der kan opstå i parforholdet, når man får børn har over halvdelen (54 %) ligeledes angivet, at de er meget enige eller enige i udsagnet. Graviditet og fødsel I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne adspurgt, om de har oplevet fødselsreaktioner i forbindelse med graviditet eller fødsel. Ved 2. måling, inden afslutning af forløbet, angav 2 %, at de har haft fødselsreaktioner under graviditeten, mens 18 % har haft fødselsreaktioner efter fødslen. Heraf har 35 % af forældrene der oplevede fødselsreaktioner i forbindelse med graviditet eller fødsel vurderet, at Hånd om barnet har bidraget til, at de blev bevidste om deres fødselsreaktion. I spørgeskemaet ved mødegang 8 (efter fødsel) er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn om udbyttet af forældreforløbet i relation til graviditet og fødsel, hvilket præsenteres i nedenstående: Hånd om barnet har bidraget til... At gøre mig mere tryg i forbindelse med fødslen (f.eks. Viden om smertelindring, fødslens faser, fars rolle mv.) At give mig viden om mit barns behov i dagene efter fødsel At forberede mig på forældrerollen for mit nyfødte barn 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Havde viden nok i forvejen/ikke relevant Figur 5 På udsagnet Hånd om barnet har bidraget til at gøre mig mere tryg i forbindelse med fødslen angiver 78 % af respondenterne, at de er meget enige eller enige heri, mens en mindre andel erklærer sig uenige eller meget uenige i dette. En stor andel af forældrene som har deltaget i denne undersøgelse har således oplevet et udbytte af kurset i forhold til tryghed i forbindelse med fødslen. Lignende gør sig gældende for de to øvrige enkeltudsagn om graviditet og fødsel, idet 67 % angiver, at de er meget enige eller enige i udsagnene: Hånd om barnet har bidraget til at give mig viden om mit barns behov i dagene efter fødsel og Hånd om barnet har bidraget til at forberede mig på forældrerollen for mit nyfødte barn. 9/14

10 Den første tid med den nyfødte Ved 1. måling (efter fødsel) er der inkluderet en række udsagn om Hånd om barnets betydning for forældrenes evne til at tage vare på det nyfødte barn: Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i... hvordan jeg drager omsorg for mit barns fysiske behov (f.eks. Amning, tjek afføring/urin mv.) hvordan jeg aflæser mit barns signaler (f.eks. Ved sult, søvn mv.) hvordan jeg skaber en god kontakt til mit barn (fx øjenkontakt, tale med barnet, vigtigheden af nærvær og tilknytning mv.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Hvade viden nok i forvejen/ikke relevant Figur 6 På baggrund af ovenstående figur kan det udledes, at forældrene er meget enige eller enige i, at Hånd om barnet har gjort dem mere sikre i: Hvordan man drager omsorg for barnets fysiske behov (52 %), aflæser barnets signaler (44 %) og hvordan man skaber en god kontakt til barnet (65 %), idet de har svaret meget enig eller enig på disse udsagn. Det kan i den forbindelse fremhæves, at særligt de mandlige respondenter mener, at Hånd om barnet har gjort dem mere sikre i, hvordan der kan skabes god kontakt med barnet, idet 75 % af mændene har svaret meget enig eller enig på dette udsagn. 10/14

11 Barnets udvikling og trivsel I spørgeskemaet som blev udfyldt inden afslutning af forældreforløbet (2. måling), blev respondenterne adspurgt om en række spørgsmål vedrørende Hånd om barnets betydning for forældrenes evne til at sikre barnets udvikling og trivsel. Resultaterne fra disse enkeltspørgsmål ses i nedenstående figur: Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i... hvordan jeg styrker den gode kontakt til mit barn (f.eks. Gennem samvær, leg og aktiviteter) hvordan jeg fremmer mit barns sproglige udvikling f.eks. At vi læser i bøger, synger, taler sammen mv.) hvordan jeg fremmer mit barns motoriske udvikling (f.eks. At kravle, at gå, at gribe mv.) hvad jeg kan forvente af mit barn i forhold til dets alder (f.eks. Barnets udviklingstrin) hvordan jeg guider mit barn (f.eks. At sætte grænser for barnet) at håndtere overgangen fra hjem til dagtilbud (f.eks. Indkøring, daglige rutiner, at sige farvel mv.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Havde nok viden i forvejen/ikke relevant Figur 7 På baggrund af ovenstående figur kan det udledes, at over halvdelen af forældrene er meget enige eller enige i, at Hånd om barnet har gjort dem mere sikre i: Hvordan de styrker den gode kontakt til deres barn (63 %), fremmer barnets sproglige udvikling (56 %), fremmer barnets motoriske udvikling (54 %) og hvad de kan forvente af barnet i forhold til dets alder (58 %). I forhold til udsagnene Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i, hvordan jeg guider mit barn samt Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i at håndtere overgangen fra hjem til dagtilbud har under halvdelen erklæret sig meget enige eller enige udsagnene (henholdsvis 27 % og 44 %). Særligt i forhold til det første enkeltspørgsmål: Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i, hvordan jeg styrker den gode kontakt til mit barn, er der en synlig kønsforskel, idet 57 % af de kvindelige og 76 % af de mandlige respondenter har angivet, at de er meget enige eller enige i udsagnet. 11/14

12 Barnets sundhed og sikkerhed I spørgeskemaet inden afslutning (2. måling) er respondenterne desuden blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn om forældrekursets betydning for deres evne til at sikre barnets sundhed og sikkerhed: Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i... hvordan jeg sikrer mit barn sund og varieret kost (f.eks. Alderssvarende mad) hvordan jeg sikrer mit barns tandsundhed (f.eks. Gode vaner for tandbørstning) hvordan jeg skaber en god søvn- og døgnrytme for mit barn hvad jeg gør, hvis mit barn er sygt (f.eks. Er utilpas eller har feber) hvordan jeg skaber sikkerhed for mit barn (f.eks. Trappegitter, sikring af komfur, autostol mv.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Havde viden nok i forvejen/ikke relevant Figur 8 Generelt vurderer omkring halvdelen eller derover, at Hånd om barnet har haft betydning for deres evne til at sikre barnets sikkerhed og sundhed i forhold til de ovenfornævnte parametre. Det kan eksempelvis fremhæves, at forældrene særligt vurderer, at forældrekurset har haft betydning i forhold til de to øverste udsagn: Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i, hvordan jeg sikrer mit barn sund og varieret kost, hvilket 65 % af respondenterne har angivet at være meget enige eller enige i, og Hånd om barnet har gjort mig mere sikker i, hvordan jeg sikrer mit barns tandsundhed, som 66 % har erklæret sig meget enige eller enige i. 12/14

13 Åbne kommentarer Både i målingen efter fødsel (1. måling) og inden afslutning (2. måling) har respondenterne i høj grad anvendt muligheden for at videregive kommentarer til forældrekurset Hånd om barnet både i form af ros, ris og nye inputs til kurset. Som i mange andre undersøgelser er der en overvægt af forbedringsforslag i forhold til ros. Dette er dog ikke usædvanligt, da det ofte er her, respondenterne har noget at videreformidle. I nedenstående fremgår de hyppigst forkomne kommentarer fra både 1. og 2. måling: Hvad er det bedste, du har fået ud af Hånd om barnet? Netværk og erfaringsudveksling med andre forældre, som befinder sig i en lignende situation. I den forbindelse fremhæves særligt mødregrupper, som et positivt udbytte af Hånd om barnet Anvendelig viden i forhold til graviditet, fødsel og forældreskab her fremhæves blandt andet viden om barnets sansemotoriske udvikling, tandpleje og barnets behov Undervisning af og sparring med kompetente undervisere Mange nævner undervisningsgangene med fødselsforberedelse med jordemoder som særligt udbytterig. Derudover fremhæves mødegangen om jura også som givende Bekræftelse i at gøre det godt nok gennem både undervisning og netværk med andre Det fremhæves, at kursusgangene har givet anledning til fælles drøftelse om emnerne hjemme, fordi både mor og far har deltaget Er der noget, du kunne ønske dig anderledes i Hånd om barnet? Undervisning i førstehjælp til spædbørn Ønske om at kunne komme i mødregruppe uden at deltage i Hånd om barnet Håndtering af aflyste mødegange Mødegangenes placering efter fødsel er problematisk, da det giver udfordringer i forhold til aftensmad og sengetid. Mødegangene om formiddagen bliver desuden fremhævet som svære for fædrene at deltage i Mere dybdegående viden om emner som kejsersnit, amning, søvn, valg af dagpleje eller vuggestue etc. Ønske om mindre hold Ønske om mere tid til erfaringsudveksling mellem forældrene samt tid til individuelle spørgsmål til oplægsholder flere oplever, at undervisningsformen er lidt for bundet op af foredrag med PowerPoints. Dette fremhæves af flere som problematisk efter fødsel, da der kan forekomme uro på holdene grundet børnenes deltagelse, hvorfor det opleves som udfordrende at fastholde koncentrationen om undervisningens indhold Ønske om udlevering af skriftligt materiale om fagligt relevante tematikker i forbindelse med mødegangene Flere oplever, at retorikken om amning er, at man anses som dårlig forælder, hvis man enten ikke kan eller vil amme barnet Vigtigt med særlig opmærksomhed på terminsdato ved planlægning af kursusrække. Flere forældre tilkendegiver, at viden fra kurset generelt kom for sent i forhold til deres behov og 13/14

14 barnets udvikling. Derudover er geografisk placering af forældre vigtig ved holdsammensætning Ønske om et løft af det faglige niveau til mødegangene og tilrettelæggelse af undervisningens indhold efter målgruppen på holdet. Derudover angiver flere et ønske om mødegange uden mænd, fordi dette kan gøre det lettere at tale om mere følsomme ting Nogle forældre oplever økonomi-temaet som mindre anvendeligt for deres situation Lidt for alternative øvelser til mødegangene. Her nævnes særligt øvelse med beskrivelse af følelser ud fra billeder. Øget vægtning af faglig viden i stedet Ønske om komprimering af undervisningen og færre mødegange. Det foreslås eksempelvis, at mødegangene kan skæres ned til 1-1,5 time, samt at forløbet med fordel kunne afsluttes efter barnet er fyldt 6 måneder, da flere er tilbage på arbejde efter barselsperioden på dette tidspunkt Sundhedsplejen skal inddele mødregrupperne, da det kan udløse svære situationer, hvis mødrene selv skal organisere mødregruppernes sammensætning 14/14

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Hvad har barnet behov for? Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Økonomiske prioriteringer Netværk Tak for i dag Mødegang 1 06.07.16/DHH

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Tak for i dag Mødegang 1 04.11.15/DHH Hvem er du?

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 (og 2) Dagens program Velkomst og præsentation Jurist: Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.50 18.05 Hvad har barnet behov for Netværk Orlovsmuligheder Tak for

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK.

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK. Et tilbud til alle kommende fædre og mødre i Ringkøbing-Skjern Kommune Konceptet er udviklet for Ringkøbing-Skjern Kommune af Sundhedsplejersken.dk APS og Udviklingsforum I/S i 2015 Konceptudviklere er

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning: Barnets alder Familieiværksætterne Sundhedsplejen Grav. Uge 26 *Opstart introduktion til FIV Økonomi

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Egen-evaluering En god start sammen.

Egen-evaluering En god start sammen. NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret Marts 2015 Egen-evaluering En god start sammen. Egen-evaluering af En god start sammen Denne evaluering er et supplement til den landsdækkende slutrapport, der udgives

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fit moms 2 be. Bootcamp

Fit moms 2 be. Bootcamp Fit moms 2 be Bootcamp 12 ugers bootcamp for gravide Vores fit moms 2 be bootcamps er designet til gravide der ønsker at få det bedste ud af sin graviditet og som ønsker at give sit ufødte barn de bedste

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn

Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn s. 4 - Amning og mad s. 5 - Hjælp til at passe jeres barn

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn - resultater for forældre og deres børn fra Forældregrupper i perioden 2007-2014 Publiceret 07.11.2014 Udgivet af Viden og Kompetencecenter, Unge og

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 7 5. Den pædagogiske indsats... 9 6. Samarbejdet med personalet... 12 7. Evt. frokosttilbud... 15

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere