BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side ) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR Indledning Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision REVISIONENS BEMÆRKNINGER Generelt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet It-kontroller Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger VURDERING AF REGIONSKOMMUNENS ØKONOMI Vurdering af bæredygtig drift Det likvide beredskab Sammenfatning og konklusion REVISIONSMETODIK Risikovurdering og revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision FORVALTNINGSREVISION ÆLDREBOLIGER REVISIONSMÆSSIG GENNEMGANG AF IT-SIKKERHEDEN REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Budget- og bevillingskontrol Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Lønninger og vederlag Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver

3 7.9 Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Indberetning til Forsyningssekretariatet mv Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse Gældsforpligtelser REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Forretningsgange Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere år TEMAREVISION Generelt Temarevision vedrørende kommunernes administration af fleksydelsesordningen Tilmelding til fleksydelsesordningen og opgørelse af anciennitet Regionskommunens administration af sager med opkrævning af fleksydelsesbidrag til personer under 30 år visiteret før Regionskommunens procedure for administration af bidragsfri perioder Regionskommunens procedure for tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag Regionskommunens administration af sager, hvor borgeren driver selvstændig virksomhed Regionskommunens administration af udbetaling af fleksydelse Opgørelse af kommunens samlede antal sager inden for enkelte kategorier ØVRIGE OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

4 10.1.1Byfornyelse Øvrige ministerier Tilskud fra puljen til Sundhed til socialt udsatte (Projektregnskab Puljen om prævention til stofmisbrugere) Tilskud fra Social- og Integrationsministeriet. Paragraf Pulje til Uddannelse og Job SÆRLIGE OPGAVER OG ANALYSER MV AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE Revisionsberetninger afgivet til s kommunalbestyrelse REVISORS ERKLÆRING BILAG 1 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT BILAG 2 TEMAREVISION AF FLEKSYDELSESORDNINGEN BILAG 3 PÅTEGNEDE REGNSKABER OG OPGØRELSER

5 Til s Kommunalbestyrelse 1 på revisionen af regionskommunens årsregnskab for Indledning BDO Kommunernes Revision,, har den 3. august 2012 afsluttet revisionen af s regnskab for året I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen har omfattet siderne 1 24 i regionskommunens Regnskab 2011 Årsberetning og siderne 1 48 i Regnskab 2011 Regnskabsbemærkninger. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget 18,0-95,3-37,1 Regnskab 62,6-151,7-32,0 Balance Ultimo 2010 Ultimo 2011 Aktiver Egenkapital 2.776, , , ,9 Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld (med undtagelse af egenkapital). 1.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og økonomidirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Ikke-korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Side 311

6 I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 er der ikke konstateret forhold, som skal korrigeres i årsregnskabet. 1.4 Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Afledt af de internationale revisionstandarder skal vi afgive følgende supplerende oplysning, idet regnskabet indeholder budgettal: Supplerende oplysning om forståelse af revisionen har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Side 312

7 2 Revisionens bemærkninger 2.1 Generelt Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 2.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011 Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning: It-kontroller Det er påset, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende It-kontroller omkring de systemer, der anvendes til udbetaling af ydelser på de sociale områder. Det er konstateret, at kommunen på flere områder anvender KMD Børn- og Voksensystemet til udbetaling af bl.a. merudgiftsydelser til børn og voksne. Vi har påset, at kommunen har udført systemansvarliges kontrol. Der skal tillige foretages (stikprøvevis) kontrol af betaling til alternativ modtager. I princippet kan alle personer med indberetningsadgang til Børn- og Voksensystemet foretage betalinger til alternativ modtager. Kontrol af alternativ modtager foretages ikke p.t. Det henstilles, at kommunen beskriver og implementerer kontrollen. 2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. Side 313

8 Revisionsberetning nr. 17 (side ): Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavende i betalingskontrol (funktion 9.14) foreligger ikke afstemt ultimo 2010 og kan således ikke specificeres på enkeltposter. I forbindelse med konverteringen til OPUS debitor i 2010 er der opstået afstemningsdifferencer, og KMD har foretaget fejlretninger, som regionskommunen ikke har adgang til at efterprøve. Vi vil foretage opfølgning på forholdet ved den løbende revision for Kommunalbestyrelsens besvarelse: Det fremgår af besvarelsen, at revisionens bemærkning er taget til efterretning, idet afstemningsarbejdet er påbegyndt. Vi har ved den afsluttende revision af årsregnskabet for 2011 konstateret, at afstemningsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Vi vil foretage opfølgning på forholdet ved den løbende revision for Revisionsberetning nr. 18 (side ): Social sagsgennemgang Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, herunder at det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er udført, som det er forudsat. Det er dog konstateret, at der på områderne kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, forsikrede ledige og integration ikke er foretaget kvalitetskontrol i sagerne siden 1. kvartal 2011 på grund af overgang til nyt ledelsesinformationssystem. I følge kommunens egne bestemmelser skal kvalitetskontrol vedrørende ét kvartal være udført senest ved udgangen af det følgende kvartal. Der mangler således p.t. at blive udført kvalitetskontrol af 2. og 3. kvartal Ifølge det oplyste er kontrollen af 2. kvartal iværksat. Kommunalbestyrelsens besvarelse: Det fremgår af besvarelse, at valgte i 2011 at stoppe anvendelsen af ledelseskontrolsystemet KMD Essentia, idet dette kun blev anvendt på beskæftigelsesområdet. Ønsket var at indføre et ledelseskontrolsystem for hele kommunen. Valget faldt på ledelsesinformationssystemet Fujitsu hvilket nu er implementeret på bl.a. beskæftigelsesområdet. Dette betød, at Jobcenter Bornholm var uden et system til at trække de tværgående data, som finder anvendelse i kvalitetskontrollen fra 1. september 2011 til november Kontrollerne er udført efterfølgende. Det er dog ikke således, at der ikke har været udført tilsyn med områderne, da der fortsat har været fokus på det løbende tilsyn i forhold til rettidighed, økonomi samt tilbud. Side 314

9 På grundlag af kommunalbestyrelsens besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningen som afsluttet. Side 315

10 3 Vurdering af regionskommunens økonomi Vi har foretaget en overordnet analyse af nedenstående væsentlige forhold med betydning for den økonomiske udvikling. Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af regionskommunens økonomi er et øjebliksbillede, som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om forventet regnskab 2012, som er modtaget af kommunen. 3.1 Vurdering af bæredygtig drift Vurdering af bæredygtig drift foretages ved en vurdering af resultatet for 2011, forventet regnskab 2012 og budgetoverslagsårene Der tages udgangspunkt i resultat af ordinær drift på det skattefinansierede område inkl. renter. Det er vigtigt, at kommunen løbende kan finansiere driftsudgifter med de løbende driftsindtægter. Der bør tilstræbes et positivt resultat for at give plads til afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer. Vi har nedenfor vist udviklingen i resultat af ordinær drift for regnskabsåret 2011, forventet regnskab 2012 og budgetoverslagsårene : Udviklingen i resultat af ordinær driftsvirksomhed I mio. kr Skatter, tilskud, udligning m.v. Nettodriftsudgifter inkl. renter R 2011 FR 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Som det fremgår af grafen, har der i 2011 været et overskud på den ordinære driftsvirksomhed 62,6 mio. kr., og i 2012 forventes et overskud på 7,9 mio. kr. I budgetoverslagsårene 2013, 2014 og 2015 forventes der underskud på ordinær drift. Side 316

11 For at kunne vurdere sandsynligheden for at realisere de budgetterede overskud for budgetoverslagsårene har vi set på de oprindeligt budgetterede resultater for perioden 2009 til 2012 kontra det realiserede resultat for 2009, 2010 og 2011 samt det forventede resultat for 2011: Sammenligning af oprindeligt budget og realiseret/forventet resultat Ordinær driftsvirksomhed I mio. kr R 2009 R 2010 R 2011 FR 2012 Budg. resultat - oprindeligt Det fremgår af grafen, at resultatet af den ordinære drift i 2009 var lavere end oprindeligt budgetteret. Modsat 2010 og 2011, hvor resultatet af den ordinære drift blev henholdsvis 46,1 mio. kr. og 44,8 mio. bedre end oprindelig budgetteret. I 2012 forventes det ordinær resultat at være tæt på det budgetterede resultat. anvender en økonomisk decentraliseringsmodel, der betyder, at de enkelte udvalg m.v. indenfor visse grænser kan overføre drifts- og anlægsmæssige mereller mindreforbrug fra år til år. Udviklingen i overførsler mellem årene har været følgende: Fra 2008 til 2009 blev der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 24,4 mio., kr., og på anlæg er der overført 50,5 mio. kr., i alt 74,9 mio. kr. Fra 2009 til 2010 blev der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 68,7 mio., kr., og på anlæg er der overført 54,2 mio. kr., i alt 122,9 mio. kr. Fra 2010 til 2011 er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 68 mio., kr., og på anlæg er der overført 47 mio. kr., i alt 115 mio. kr. Fra 2011 til 2012 forventes der drifts- og anlægsoverførsler på 96 mio. kr. Side 317

12 3.2 Det likvide beredskab Kommunens likvide beredskab ultimo året bedømmes med udgangspunkt i udviklingen i den bogførte kassebeholdning ultimo 2011, forventet kassebeholdning ultimo 2012 og budgetteret kassebeholdning ultimo overslagsårene : Udviklingen i den likvide beholdning I mio. kr R 2011 FR 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Likvid beholdning ultimo Som det fremgår af ovenstående graf, forventes der en lille forøgelse af den likvide beholdning i 2012, så beholdningen ultimo 2012 udgør 99 mio. kr. I overslagsårene forventes den likvide beholdning reduceret og vil være negativ med 152,2 mio. kr. ultimo Regionskommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet - opgjort efter kassekreditreglen - altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ. Kommunen har i 2011 efterlevet denne bestemmelse med en gennemsnitlig daglig likviditet, og på det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at kommunen også i 2012 kan overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kassekreditreglen. Side 318

13 3.3 Sammenfatning og konklusion Regionskommunen har i 2011 haft et overskud på ordinær drift på 62,6 mio. kr. og har fortsat den positive udvikling fra 2010, der udviste et overskud på 53,7 mio. kr. Det samlede resultat for 2011 udviser et underskud på 183,7 mio. kr., og den likvide beholdning udgør 98,5 mio. kr. ultimo 2011, hvilket er et fald på 72,3 mio. kr. fra ultimo Den primære årsag til faldet i kassebeholdning vedrører store anlægsudgifter i Det er vores opfattelse, at regionskommunen skal fortsætte den stramme økonomiske styring og prioritering, idet ordinær drift ifølge budgetforudsætningerne for 2012 kommer under pres og udviser underskud for budgetoverslagsårene 2013, 2014 og Det er oplyst, at der er iværksat tiltag med henblik på at sikre overskud på ordinær drift i budget Side 319

14 4 Revisionsmetodik Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om regionskommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af regionskommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). 4.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til regionskommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2011 identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. Revisionens omfang har været tilpasset hertil. 4.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at regionskommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 4.3 Den løbende revision Generelt Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i regionskommunen. Side 320

15 Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på regionskommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved regionskommunen. Formålet er at konstatere, hvorvidt regionskommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Om den løbende revision henvises til delberetning nr Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 4.5 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af regionskommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Side 321

16 5 Forvaltningsrevision ældreboliger Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af regnskabsaflæggelsen for ældreboliger ejet af regionskommunen. Regnskabsaflæggelse Efter 75 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene ældreboliger ejet af kommuner sker regnskabsaflæggelsen for ældreboliger efter regler, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Det er oplyst, at regionskommunen ikke har fastlagt regelsæt for regnskabsaflæggelse af almene ældreboliger. Regnskab 2009 og budget 2011 Regionskommunen har 7 afdelinger, og vi har konstateret, at der er udarbejdet regnskaber for 2009 og budgetter for 2011 for alle afdelinger, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 30. juni Regnskab 2010 og budget 2012 Vi har konstateret, at Kommunalbestyrelsen på møde den 15. december 2011 har godkendt regnskab 2010 og budget 2012 for afdeling Stenbanen. Det er oplyst, at bestyrelsen for afdeling Aarsdale og Svaneke plejecenter har godkendt regnskab 2010 og budget 2012 på møde i januar Der mangler pr. juni 2012 at blive udarbejdet regnskab 2010 og budget 2012 for 4 afdelinger. Henlæggelser Ifølge Ministeriets konteringsregler skal der ske særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse på funktion 9.59 med modpost på balancekontoen. Det er konstateret, at henlæggelserne ikke er registreret i regionskommunens balance. Vi anbefaler, at der snarest udarbejdes retningslinjer for regnskabsaflæggelse for ældreboliger til sikring af hensigtsmæssigt og betryggende administration af området. Det er aftalt, at regnskab 2010 og budget 2012 for afdeling Aarsdale og Svaneke plejecenter, der er godkendt af bestyrelsen afdelingen, snarest forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det er aftalt, at regnskab 2010 og budget 2012 for de resterende afdelinger (i alt 4) snarest forelægges bestyrelsen og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det er oplyst, at henlæggelser til vedligeholdelse registreres i regionskommunens balance i overensstemmelse med Ministeriets konteringsregler i Side 322

17 6 Revisionsmæssig gennemgang af itsikkerheden It-sikkerhed Regionskommunens it-anvendelse har betydning for en lang række processer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen. It-anvendelsen muliggør effektive interne kontroller, men it kan også udgøre en risiko for disse. Derfor foretager vi hvert år en vurdering af, hvad it-anvendelsen betyder for regionskommunens interne kontrolmiljø. Ved gennemgangen i 2012 har vi foretaget en opfølgning på revisionen, som blev rapporteret i 2011, det vil sige primært omkring implementering af systemejerrollen og det interne tilsyn med efterlevelse af informationssikkerhedspolitikken. Som et led i den løbende forvaltningsrevision vurderer vi også, hvordan regionskommunen overordnet har tilrettelagt styringen af og tilsynet med regionskommunens generelle itsikkerhed. Ved vurderingen tager vi udgangspunkt i den opdeling, som fremgår af den danske standard for it-sikkerhed, DS : Strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed Organisering af it-sikkerhedsarbejdet Informationsrelaterede aktiver Medarbejdersikkerhed Fysisk sikkerhed Netværk og drift Adgangsstyring Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Sikkerhedshændelser Beredskabsstyring Lovbestemte og kontraktlige krav Gennemgangen har vist, at vi kan basere vores revision på fungerende generelle it-kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at regionskommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vores revision. at regionskommunens overordnede styring af it-sikkerheden er tilfredsstillende Uden at det har påvirket vores konklusion, har revisionen alligevel givet anledning til anbefalinger fra vores side. Anbefalingerne er mundtligt oplyst til it-afdelingens ledelse i forbindelse med afslutningen på revisionen, og de vigtigste heraf er kort skitseret nedenfor: Side 323

18 har siden vores sidste besøg reageret på flere af vore anbefalinger fra gennemgangen i Regionskommunen har implementeret systemejer rollen og gennemført risikovurderinger. Det interne tilsyn med efterlevelse informationssikkerhedspolitikken er endnu ikke implementeret. Regionskommunen har udarbejdet et oplæg til implementering af det interne tilsyn. Oplægget er meget omfattende, og vi har anbefalet, at tilsynet udføres mere målrettet, for eksempel i forhold til persondataloven, tilpasset de enkelte virksomheder, og ud fra en væsentlighed og risiko betragtning. For eksempel kan kontrollerne udføres som stikprøver ideelt med afsæt i de udførte risikovurderinger. Endvidere har vi fulgt op på antallet af brugere med systemadministrative rettigheder i Vej og Parks ressourcestyringssystem, som vi fandt usædvanligt højt. Dette forhold er ikke ændret. Det er oplyst, at ledelsen er opmærksom på disse brugeres muligheder, og på den baggrund udfører et særligt ledelsestilsyn. Tilsynet er ikke dokumenteret, hvilket vi har anbefalet, at regionskommunen gør. Side 324

19 7 Revision af årsregnskabet 7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om regionskommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2010 er foretaget ændringer i regionskommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomiog Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at regionskommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er ikke foretaget ændringer i regionskommunens regnskabspraksis i forhold til Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Regionskommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om regionskommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 7.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at regionskommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om regionskommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi har konstateret væsentlige budgetoverskridelser på følgende områder, uden at der er søgt tillægsbevilling: Politikområde Børn og familier Bornholms FamilieCenter har i 2011 haft nettodriftsudgifter (inkl. statsrefusion) på 157,9 mio. kr. Korrigeret budget udgør 140,3 mio. kr. Side 325

20 Politikområde Teknik og Miljø Teknik og Miljø har i 2011 haft nettodriftsudgifter (inkl. statsrefusion) på 133,5 mio. kr. Korrigeret budget udgør 125,3 mio. kr. Der skal, jf. Styrelseslovens bestemmelser, søges tillægsbevilling, når budgetforudsætningerne ikke kan overholdes. 7.4 Skatter Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Det bemærkes, at den udførte revision - i et vist omfang - baserer sig på it-systemer, der henhører under andre myndigheders ansvarsområde. Det er vores opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 7.5 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi har endvidere undersøgt, om regionskommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 7.6 Refusion af købsmoms Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på regionskommunens administration af området, hvor vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget i regnskabet. Side 326

21 7.7 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået regionskommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt regionskommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr.-numre mv. Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er stikprøvevis gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekontorets personale har vist, at der ikke er foretaget væsentlige fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Vi har konstateret, at afstemning mellem kommunens lønsystem og SKAT ikke er dokumenteret via udtræk fra SKATs E-indkomst ultimo Det er aftalt, at afstemningen udarbejdes snarest. 7.8 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. regionskommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen med regionen. Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 7.9 Anlægsvirksomhed Vi har undersøgt regionskommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Det er vores vurdering, at regionskommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med regionskommunens retningslinjer og gældende lovgivning. Side 327

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere