Projektplan. Bilag 3. Formål. Konkrete mål. Succeskriterier. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan. Bilag 3. Formål. Konkrete mål. Succeskriterier. Baggrund"

Transkript

1 Projektplan Formål At styrke lystfiskerpotentialet i området ved at gennemføre en samlet indsats for bedre faciliteter for lystfiskere, bedre markedsføring og bedre betingelser for fisk i bugten. Konkrete mål forbedre vandkvaliteten i Helnæs Bugt, forbedre og etablere stier, p-pladser, adgangsveje etc. forbedre faciliteterne i området (bænke, shelters etc.) øge information og formidling, på og af området markedsføre Helnæs bugt overfor lystfiskere mindst fordoble det beløb Assens Kommune har afsat ved at søge eksterne midler udføre initiativerne i samarbejde med relevante aktører fastholde og udvikle områdets natur Sags id: 13/28889 Kontaktpersoner: Ina Maria Hansson Dir. tlf.: 6889 Hans Ole Hansen Dir. tlf.: 6853 Succeskriterier Øge antallet af fisk i Helnæs Bugt, samt øge antallet af lystfiskere i området Baggrund Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder og har potentiale til at blive blandt de absolut bedste destinationer for lystfiskerturisme på Fyn. Langs kommunens kyst er der flere fine fiskepladser, som f.eks. Aborg, Sønderby Klint, Haarby Å, Brende Å og Helnæs. Med nogle af de mest attraktive kyststrækninger i Assens Kommune er Helnæs og Helnæs Bugt et vigtigt turistområde med flere overnatningsmuligheder. Helnæs Bugt rummer naturværdier af international klasse og har et stort turistpotentiale. Området rummer også mange andre aktivitetsmuligheder, som surfing, dykning, roning, camping, vandring og cykling. I 2010 udarbejdede Udviklingsrådet (Udvikling Fyn A/S Visit Assens) og Assens Kommune en strategi for lystfiskerturisme i Assens Kommune. Strategien har til formål at Assens Kommune skal få den optimale synergi ud af det offentlige/private netværkssamarbejde Havørred Fyn. Havørred Fyn er et projekt mellem de fynske kommuner til bl.a. at sikre godt fiskeri efter havørred langs kysterne. 3 Side 1

2 Hovedformålet bag lystfiskerstrategien er at drage nytte af de udviklingsmuligheder der er indenfor lystfiskerturismen. Lystfisker strategien harmonerer godt med Assens Kommunes Naturog Friluftsstrategi. Natur og Friluftsstrategien er inddelt i fem indsatsområder og for området Helnæs Bugt står der bl.a. at; vi vil etablere attraktive forhold for lystfiskere, etablere en kanal mellem Lillebælt og Helnæs Bugt, udvikle og markedsføre udvalgte badestrande, og understøtte friluftsturismen og de unikke friluftsmuligheder. Alle sammen projektidéer, som støtter op omkring forbedring af forholdene for lystfiskere, markeds føring, lokale initiativer og samarbejder, samt øget bosætning. Projektfaser Projektet med at styrke lystfiskerpotentialet blev igangsat i begyndelsen af 2014, og er inddelt i tre faser. Fase 1: Dialogmøder, kortlægning og projektbeskrivelse Plan Der gennemføres en møderunde for at skabe afklaring. Der holdes møder med diverse turistaktører, Naturstyrelsen, Udvikling Fyn, Havørred Fyn, lystfiskere og fritidsfiskere. Derudover kan andre aktører komme på tale, som f.eks. fugleinteresserede, hundeluftere, kitesurfere, kajakroere, badegæster, vandrere, andre overnatningssteder etc., hvis de viser interesse for projektet. Inddragelse af andre aktører kan foregå ved brugerrejser, spørgeskemaer, forskningsresultater og resultater fra diverse undersøgelser (f.eks. Strategi for lystfiskerturismen (Assens Kommune og Udvikling Fyn A/S Visit Assens) og Idekatalog fra Havørred Fyn). Sideløbende med de ovenfornævnte møder foretages en kortlægning af eksisterende stier og opsatte skilte/kortborde, samt markering af områder der benyttes til friluftsaktiviteter. Kortlægningen oprettes som GIS-lag i KortInfo. Lagene skal danne baggrund for den kommende formidling af Helnæs Bugt ved brug af QR-koder, skilte etc. Side 2 af 9

3 Status Der er gennemført dialogmøder med en række udvalgte interessenter. Interessenterne er udvalgt på baggrund af deres interesse for lystfiskerturismen, samt deres kontakt og erfaringer med lystfiskere. Dialogmøderne har givet et grundigt indblik i lystfiskernes adfærd og behov. Derudover har flere besigtigelser i området været med til at kortlægge eksisterende faciliteter. Kortlægningen vil danne baggrund for formidlingen af Helnæs Bugt. De udvalgte interessenter er Gl. Brydegaard, Gl. Agernæs, Fishing Lodge, Helnæs Mølle og Naturskole, Havørred Fyn, Repræsentanter for Fiskelauget af 1970, Løgismose Strand Camping og Naturstyrelsen (afrapportering af dialogmøder, bilag 1). På baggrund af dialogmøderne, kortlægning og besigtigelse af området er nedenstående idékatalog udarbejdet. Side 3 af 9

4 Idékatalog I. Formidling Fælles formidlingskoncept Til glæde for alle der kommer til Helnæs og Helnæs Bugt vil vi udvikle formidlingen og tilgængeligheden af information på en moderne og effektiv måde. Formidlingskonceptet vil bl.a. indeholde retningslinjer for udformning af formidlingstavler, kortborde, plancher, foldere, piktogrammer og digital formidling. Vi vil bl.a. lave publikumsvenlig informationsmateriale i byerne og i landskabet, på internettet og på mobilen. Vi vil lave en formidlingspakke med ensartet lay-out, tekster og billeder, som skal distribueres til brug for alle interessenter på Helnæs og ved Helnæs Bugt. Formidlings- og informationstavler Al adgang til Helnæs foregår via én og samme vej. Derfor kan der med fordel etableres et formidlingsområde ved Agernæs Havn. Specielt natur og kultur bør formidles på pædagogisk vis gerne med mere utraditionelle metoder end blot et skilt. Yderligere formidlingstavler kan opsættes ved Brydegaard, Skovkrogen, Løgismose og andre steder i området. Her informeres om natur, kultur og faciliteter. Markedsføring af området kan ske i samarbejde med VisitFyn og Havørred Fyn. Markedsføringen skal som minimum ske på dansk, engelsk og tysk. Kommunen tænkes ikke at skulle reklamere for de enkelte interessenter, men mere overordnet for hele området primært lokale initiativer, som understøtter lystfiskerturismen. Guidede ture Arrangerede ture med fremvisning af lystfisker pladser, faciliteter, naturen etc. App En app vil være brugbar for alle besøgende efter download til en smartphone eller tablet og kan indeholde kort, overordnede fakta og mere specialiserede emner. Således kan den enkelte besøgende finde lige netop det, der har interesse for den pågældende, lige meget om man er lystfisker, kitesurfer, campist, fugleinteresseret, dykker etc. En app kan rumme store mængder oplysninger og en del apps kan anvendes uden adgang til internettet, hvilket er en fordel i yderområder med ringe internetopkoblinger. Side 4 af 9

5 Eksempel på udvikling af en app om Helnæs. Yderligere bemærkninger Havørred Fyn opsætter skilte ved alle Havørred Fyn fiskepladser i starten af Der er 5 Havørred Fyn fiskepladser ved Helnæs og Helnæs Bugt. Skiltene placeres i kortborde ved de tilhørende parkeringspladser. II. Faciliteter Shelters/Læskure/kaffepletter Shelters kan etableres på kommunens arealer ved henholdsvis Nabben og Skovkrogen samt eventuelt ved Løgismose. Der er toiletfaciliteter på alle tre lokaliteter. Shelterne vil med fordel kunne benyttes ikke alene af lystfiskere, men også af havkajakroere på en kommende havkajakrute rundt i bugten, samt af vandrere på den kommende kyststi. Udover de foreslåede shelters kan etableres læskure langs kysten til lystfiskere. Læskurerne tænkes formidlet som en kaffeplet/tænkebænk, der indeholder et citat, et piktogram eller en anden form for synliggørelse af tanken bag produktet. Der ansøges om ekstern finansering hos relevante fonde og puljer til diverse faciliteter. Parkeringsmuligheder Der er flere gode parkeringsmuligheder på Helnæs og langs med bugten. Men der mangler en grundig formidling af mulighederne. Helnæs Mølle har accepteret, at stille deres P-plads til rådighed for lystfiskere. Side 5 af 9

6 Derudover mangler der adgang til kysten på halvøens øst- og sydside. Der kan derfor arbejdes for adgang til Klinteskoven på østsiden af Helnæs. Derudover foreslås etablering af en parkeringsplads på den sydlige del af Agernæs før dæmningen. Dette er dog afhængig af dispensation fra Strandbeskyttelseslinien og ejerens tilladelse. Stenrev Etablering af stenrev i Helnæs Bugt og vest for Helnæs foreslås igangsat. Vi forestiller os at den primære finansiering hentes eksternt. Stenrev har stor betydning som gyde- og opvækstområde samt som skjulested for fisk. Også mange havplanter og alger er afhængige af sten og stenrev at gro på og i. Et stenrev vil give yderligere variation og cirkulation i vandstrømmen i bugten igen til fordel for dyr og planter. Derudover er et stenrev med dets tiltrækning af fisk og planter en meget attraktivt lokalitet at dykke på. At etablere et stenrev er traditionelt relativt dyrt blandt andet fordi man typisk importerer sten og klipper fra Norge. For at holde udgifterne nede kan det overvejes, at samle/hente marksten fra landmænd i området gennem et par år. Med den rette promovering kan det ud over tilvejebringelse af billige sten være med til at give de lokale landmænd et ejerforhold til stenrevet. Garnfiskeri Regulering af garnfiskeri i Helnæs Fjord i perioden hvor havørrederne trækker, vil være til fordel for overlevelsen af ørred og deres gydemuligheder. Når havørrederne trækker ind for at gyde i vandløbene, svømmer de langs kysten til å-mundingerne. Da det netop er langs kysten, langt hovedparten af garnene opsættes, fanges mange havørred, før de når at gyde. En regulering kan for eksempel ske som det blev indført i Odense Fjord tidligere på året. Her må der ikke længere garnfiskes i havørredernes opgangstid fra 1. december til 15. maj. Resten af året må der garnfiskes i yderfjorden, mens der i inderfjorden kun må garnfiskes med skrubbegarn. Garnfiskeri er en stor rekreativ beskæftigelse for mange, men en havørred fanget i garn er langt fra så økonomisk givende for området som en havørred fanget på stang, idet følgeomkostningerne ved garnfiskeri (kost og logi samt udstyr mm.) langt fra tilsvarer stangfiskeriets omkostninger. Vi foreslår, at udvalget orienteres og drøfter problematikken næste gang lovgrundlaget skal revideres. Side 6 af 9

7 Kanal I kommunens Natur- og Friluftsstrategi indgår en forundersøgelse og eventuel gennemførsel af en kanal mellem Åkrog Bugt og Helnæs Bugt umiddelbart nord for Agernæs Havn. Kanalen skal øge vandudskiftningen i Helnæs Bugt, der i dag udelukkende foregår gennem den snævre og lavvandede åbning omkring Illum Ø. En for lille vandudskiftning resulterer jævnligt i periodiske iltsvind til stor skade for såvel fisk som andre dyr og planter. Der er jævnligt iltsvind i den nordvestlige del af Helnæs Bugt til skade for dyre- og plantelivet, for fiskeriet, samt for kommunen som turistmål. Iltsvind fører til en artsfattig bundfauna og en undervandsvegetation domineret af trådalger og søsalat. I yderste konsekvens kan hele områder på havbunden dø, og der dannes et tæppeagtigt såkaldt lig-lagen (se foto til højre (foto: Peter Bondo Christensen)), der består af hvide svovlbakterier. Bakterierne er de eneste, der kan klare de iltfrie perioder. Fisk og andre havdyr flygter eller dør. En forundersøgelse fra 2013 viste, at vandudskiftningen i Helnæs Bugt vil blive væsentligt forbedret, hvis der etableres en kanal ved Agernæs Havn. Dette vil være til stor fordel for livet i bugten, og bl.a. forbedre forholdene for ålegræs, bund- og fiskefauna. Desuden vil en kanal mellem de to bugte øge områdets rekreative værdi for sejlere og kajakroere, samt forbedre områdets æstetiske udseende, hvis iltsvind og lig-lagen og den ilde lugt det kan medføre undgås. Gennemførslen af et kanalprojekt vil kræve eksterne midler fra fonde (skønnet udgift til en kanal ligger mellem mio. kr.). Side 7 af 9

8 ord for Agernæs Havn i en bredde af 25 m. n, så (mindre) motorbåde kan passere. Fase 2: Projekter og fundraising På baggrund af fase 1 er udarbejdet nærværende projektplan. Projektplanen fokusere på følgende 3 indsatser; formidling, faciliteter og fundraising. En del af forslagene er klar til igangsættelse i 2014, imens andre forslag kræver længere planlægning og eksterne midler. De konkrete forslag, som igangsættes i 2014/2015; Formidling Planlægning af formidlingskoncept for Helnæs Bugt (fælles layout på skilte, kortborde etc.). Informations/formidlingscenter ved Agernæs Havn og ved Bobakker. Planlægning og gennemførsel af guidede ture i området. Faciliteter Parkeringsplads ved dæmningen. Offentlig parkeringsplads ved Helnæs Mølle. Forbedret adgang til Klinteskoven og Havørred Fyn fiskeplads nr. 91. Shelter og bålplads ved Nabben. Shelter og bålplads ved Skovkrogen. Shelter og bålplads ved Bobakkerne. Kaffepletter / tænkebænke (shelter/læskur/bænk). Projekter og faciliteter gennemføres under forudsætning af, at alle tilladelser er indhentet fra andre myndigheder og involverede lodsejere. Side 8 af 9

9 Fase 3: Markedsføring og projekter I denne fase laves diverse projektforslag og ansøgninger til puljer og fonde vedr. udgiftstunge initiativer. Det foreslås, at der med udgangspunkt i Natur og Friluftstrategien arbejdes videre med muligheden for at etablere en kanal nord for Agernæs Havn samt etablering af et stenrev. Fremadrettede initiativer til markedsføring, planlægning af mere vedvarende samarbejdsmuligheder, samt gennemførelse af initiativer, som det lykkes at hjemsøge (med)finansiering til. Konkrete projekter som igangsættes under fase 3 (2015): Der udarbejdes og distribueres tekstmateriale og billeder til interessenterne til brug på deres egne kommunikationsmedier og portaler. Fundraising: stenrev. Fundraising: kanal. Evt. samarbejde med Havørred Fyn og Udvikling Fyn. Ved udgangen af 2015 evalueres projektet og afrapporteres til udvalget. Tidsplan for det samlede projekt Overblik over andre aktuelle aktiviteter i området, igangsat af Assens Kommune NaturErhvervsstyrelsen (LAG midler til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder) har bevilliget et tilskud til projekt Faciliteter for lystfiskere ved Sandager Næs, Helnæs Fyr, Agernæs og Bobakker. Projektet omfatter et shelter, et bord/bænksæt, et rensebord og en bålplads. Projektet er et samarbejde mellem Assens Kommune og Udvikling Fyn. Side 9 af 9

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere