Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for Telia Bredbånd"

Transkript

1 Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Telia ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet, og hvor tilslutningen leveres af Telia Stofa via kabelnettet. 1.2 Aftale om levering af Bredbånd indgås med den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat. Virksomheden anviser den medarbejders adresse, hvor tilslutningen skal installeres. Telia indgår ikke aftale med medarbejderen om levering af Bredbånd. 1.3 Tilslutningen til internettet er personlig for medarbejderen og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom medarbejderen ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Telias forudgående accept. 1.4 Aftaleindgåelse forudsætter, at medarbejderen er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når Telia har godkendt aftalen. 1.5 Medarbejderen bliver normalt opkrævet for Telia Bredbånd, eventuelle tillægstjenester, oprettelsesgebyrer og andre afgifter under nærværende aftale over lønsedlen. Bestiller medarbejderen ydelser, som ikke er omfattet af denne aftale faktureres disse ydelser direkte hos medarbejderen. 1.6 Virksomheden og medarbejderen bærer det fulde ansvar for, at de skattemæssige forhold i relation til aftalen om Bredbånd overholder gældende skattelovgivning. 1.7 Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Telia og virksomheden/medarbejderen for at være gyldige. 1.8 Telia er berettiget til frit at overdrage abonnementsforholdet i sin helhed med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder til andre selskaber i TeliaSonera, ligesom Telia er berettiget til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter aftalen ved brug af ydelser fra underleverandører eller samarbejdspartnere efter Telias valg. 1.9 Medarbejderen opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Telia leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. ADSL-udstyr og kabelmodem er Telias ejendom Virksomheden har ansvaret for at gennemgå disse aftalevilkår med medarbejderen, samt sikre at det bliver fulgt. 2 DEFINITIONER 2.1 Virksomheden betyder den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat, og som har tildelt bredbåndsforbindelsen. 2.2 Medarbejderen betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. 2.3 Abonnementsaftale betyder den mellem virksomheden og Telia indgåede aftale om den enkelte bredbåndstilslutning. Aftalen består af Telias ordrebekræftelse og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. 2.4 Aftalevilkår, betyder "Aftalevilkår for Telia Bredbånd". De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: 2.5 Telia Bredbånd er defineret som internetaccess enten via kabel-tv (kabelmodem) eller via telefonnettet (ADSL modem).

2 3 ABONNEMENTET 3.1 Abonnementsaftale om Bredbånd indgås ved henvendelse til virksomheden. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med virksomheden. Aftalen anses først for endelig indgået, når Telia har godkendt aftalen. De oplysninger, medarbejderen og virksomheden afgiver, vil bl.a. blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Senere ændring af medarbejderens navn, adresse o. lign. skal meddeles til virksomheden, som meddeler Telia om ændringerne. 3.2 De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til virksomheden eller Telia. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier. Væsentlige ændringer kan dog først træde i kraft efter meddelelse til virksomheden, jf. pkt Ændringer der til gunst for virksomheden og medarbejderen varsles ikke. 3.3 En abonnementsaftale om Telia Bredbånd giver medarbejderen adgang til internettet. Medarbejderen kan vælge mellem Telia Bredbånds gældende abonnementsformer. Abonnementsafgifter og gebyrer betales over lønsedlen i henhold til den gældende prisliste. 3.4 Medarbejderen er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved, at medarbejderen giver virksomheden meddelelse herom. Virksomheden sender derefter meddelelsen herom til Telia senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medarbejderen har taget tjenesten i brug. 4 TILLÆGSTJENESTER 4.1 Medarbejderen har mulighed for at abonnere på tillægstjenester. Bestilling og opsigelse af tillægstjenester sker ved henvendelse til virksomheden. De tilgængelige tillægstjenester fremgår af selvstændigt produktbeskrivelse. 4.2 Særligt for tillægstjenester m.v. gælder det, at medarbejderen faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift. 4.3 Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt med 1 måneds varsel, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med opsigelse af abonnementsaftalen. 5 INSTALLATION OG LEVERING 5.1 Telia har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis det er nødvendigt af tekniske årsager på grund af medarbejderens forhold eller forsinkelse hos andre teleoperatører. 5.2 Aftale om abonnement på Telia Bredbånd forudsætter tilslutning enten til et offentligt telenet gennem Telia eller til kabel-tv nettet gennem Telia Stofa. Virksomheden udpeger medarbejderens installationsadresse, hvor Telia etablerer et nettermineringspunkt. Hvis der i forvejen er etableret et nettermineringspunkt på adressen, anvendes dette om muligt. 5.3 Ved nyinstallation bestemmer Telia den nærmere placering af nettermineringspunktet, dog således at placeringen i videst muligt omfang sker efter medarbejderens ønske på grundlag af medarbejderens rumtegning. 5.4 Efter aftale med Telia sørger medarbejderen for, at der er uhindret adgang for Telia til at etablere nettermineringspunkt og ledningsføring. Gives der ikke Telia uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Telia berettiget til at fakturere medarbejderen for den forgæves anvendte tid og kørsel. Medarbejderen sørger efter aftale med Telia for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og dennes drift. Eventuelle udgifter hertil påhviler medarbejderen og bliver faktureret direkte hos medarbejderen. 6 TILSLUTNINGEN 6.1 Tilslutningen etableres via et ADSL- eller kabel-tv- modem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af pc kan mod et tillæg installeres af Telia Stofa. Reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen.

3 6.2 Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at medarbejderen enten er tilsluttet Telia Stofas net eller et af Telia godkendt net. Hvor tilslutningen leveres af Telia ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet, er det en betingelse, at medarbejderen enten betaler for en bærelinie eller at medarbejderen har og opretholder fastnettelefoni på installationsadressen. Abonnementet på fastnettelefoni er ikke inkluderet i prisen for bredbåndsforbindelsen og faktureres særskilt. 6.3 Det er en betingelse for opretholdelsen af abonnementet, at medarbejderen ikke fraflytter installationsadressen. Hvis medarbejderen flytter fra installationsadressen, er det medarbejderens ansvar at opsige abonnementet. 6.4 Det er ikke muligt at oprette Telia Bredbånd via telefonnettet, hvis: Der ikke forefindes en ledig kobberledningsvej mellem installationsadressen og centralen. Afstanden fra installationsadressen til nærmeste central er for lang. Det opgivne telefonnummer og den opgivne adresse ikke stemmer overens. Der allerede er ADSL på forbindelsen. En anden udbyder har fået bestilling på at levere bredbånd på forbindelsen. Der er et alarmabonnement på den forbindelse, som skal bruges til ADSL. For at få ADSL på forbindelsen, skal alarmen opsiges. Det skal dog bemærkes, at det vil have indflydelse på forsikringen. Der ikke er bredbånddækning i det pågældende område. Der er på nuværende tidspunkt bredbåndsdækning i 98 % af landet. 6.5 På ikke bro-faste øer er det kun muligt, at bestille en gør-det-selv løsning. Det er ikke muligt at bestille Telia Bredbånd med installation af tekniker på ikke bro-faste øer. 6.6 Bredbåndsforbindelsen leveres enten via Telia Stofa A/S net (kabel-tv/kabelmodem) eller via telefonnettet (ADSL-modem). Forudsætningen for en opgradering op til 10Mbit/s uden ekstra omkostninger for dig (og en eventuel efterfølgende opgradering op til 20 Mbit/s mod betaling) er at medarbejderen er knyttet til en central i Telias fokusområde, samt at du har købt en 2 Mbit/s forbindelse. Fokusområder er de områder, hvor Telia har eget bredbåndsudstyr (DSLAM) på den telefoncentral, hvortil kunden er knyttet. I resten af landet kan Telia levere op til 1 Mbit/s eller op til 2 Mbit/s forbindelse. 6.7 Telia tager forbehold for manglende installation af telefonstik (KAP-stik samt Access etc) på kundens adresse, I sådanne tilfælde vil Telia foretage de nødvendige installationer. Omkostningerne hertil pålægges kunden. 6.8 Medarbejderen er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Telia, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. 6.9 Medarbejderen er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Telias eller Telias underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Medarbejderen skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Telia eller Telias underleverandører Medarbejderen må alene tilslutte udstyr, der er godkendt til brug på telenettet og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Telia. Der henvises i øvrigt til IT- og Telestyrelsens "Bestemmelser om teleterminaludstyr", som kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen Telias ADSL- eller kabelmodem skal ved aftalens ophør tilbageleveres til Telia i samme stand, som det var ved overleveringen til medarbejderen, bortset fra almindeligt slid og ælde. Medarbejderen er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Medarbejderen er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet i en butik, hos en forhandler eller ved afsendelse pr. post. Abonnementet fortsætter til ADSL- eller kabelmodemmet er afleveret. 7 BRUG AF TILSLUTNINGEN 7.1 Medarbejderen modtager et password til brug for tilslutningen. Medarbejderen bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Medarbejderen er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

4 7.2 Telia udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Telia påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer der stilles til medarbejderens rådighed ved adgang til internettet, såsom indhold fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Telia kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af den information, medarbejderen modtager via internettet, og er ikke forpligtet til at betale erstatning for tab opstået ved forsinkelse, nedbrud, udeblevne eller forkerte data eller lignende. Medarbejderen er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Telia eller tredjemand. 7.3 Medarbejderen bærer selv ansvaret for indholdet af den information, der overføres, og for de varer og tjenesteydelser, som medarbejderen måtte vælge at udnytte blandt tilbuddene på internettet. Medarbejderen er selv ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser til udbredelse, modtagelse og lagring af oplysninger. De må ikke være i strid med dansk lov eller have et indhold, der kan påføre Telia skade eller tab af omdømme. 7.4 Telia påtager sig intet ansvar for, at tredjemand med eller uden formel adkomst trænger ind i tilslutningen eller skaffer sig adgang til, destruerer eller ændrer data eller oplysninger, ligesom Telia ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. 7.5 Medarbejderens brug af tilslutningen må ikke påføre skade, tab eller gener for driften af anlægget, for Telia, Telia Stofa eller tredjemand, og medarbejderen skal holde Telia skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, opstået ved medarbejderens brug af tilslutningen. Medarbejderen skal følge Telias/Telia Stofas anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Telia er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. 7.6 Hvis Telia skønner, at medarbejderen anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre internetbrugere, f.eks. ved at medarbejderen downloader så meget, at det er til gene for andre internetbrugere, er Telia berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning. 7.7 Ved medarbejderens eventuelle anvendelse af personlig hjemmeside og adresser til kommunikation, der strider mod almindelig anerkendte normer for god skik og brug, er Telia berettiget til om fornødent at lukke hjemmesiden eller lukke medarbejderens -adresser uden forudgående varsel. 7.8 Medarbejderen må ikke overskride den lagerkapacitet på både hjemmeside og postkasser, der er angivet i produktbeskrivelsen, og eventuelle grænser for overført trafikmængde, mv. for hjemmesider og s. Overholdes disse grænser ikke, har Telia til enhver tid ret til at lukke medarbejderens adgang til hjemmeside og postkasser. 7.9 Den personlige hjemmeside og postkasser må ikke anvendes kommercielt, eller i erhvervsmæssigt regi. Der henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens definition af erhvervsmæssig virksomhed, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning Medarbejderen kan ved download eller åbning af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sit udstyr og software med virus, opkaldsprogrammer o.lign. Telia har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. 8 FEJLAFHJÆLPNING 8.1 Medarbejderen kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Telia på telefon nummer eller adressen Telia vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold efter modtagelse af fejlmelding. Såfremt medarbejderen begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i medarbejderens eget udstyr eller til medarbejderens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales et vederlag til Telia i henhold til gældende takster til dækning af fejlfinding og eventuel fejlafhjælpning. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Telia Stofa fejlmeldingen til denne operatør. 8.2 Telia påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medarbejderen har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af

5 Telia, eller at medarbejderen har foretaget indgreb i tilslutningen. Medarbejderen skal sikre, at udstyr, der tilsluttes de offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr m.v. Samtidig skal medarbejderen sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes til de offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 8.3 Ved fejlsøgning og fejlafhjælpning skal medarbejderen sikre, at Telia snarest får adgang til udstyr og installationer på installationsadressen. I nødvendigt omfang skal medarbejderen ligeledes medvirke ved fejlsøgning og -afhjælpning i eget udstyr og installationer på installationsadressen. 9 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 9.1 Telia har ret til omgående at afbryde medarbejderens tilslutning, såfremt a) virksomheden ikke betaler forfalden faktura eller andet gebyr efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling. b) virksomheden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. c) en efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om virksomhedens vilje eller evne til et betale. d) medarbejderen væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse af punkterne 1.3, 6.2 og 6.6. e) virksomheden undlader at opfylde Telias krav om betryggende sikkerhed. f) medarbejderen tilslutter udstyr, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i samme. g) forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker Telias eller tredjemands ret. h) medarbejderen portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). i) medarbejderen medvirker til at sprede virus. j) medarbejderen spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.). k) medarbejderen krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. l) medarbejderen sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information. m) medarbejderen gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. 9.2 I de under (e) og (f) anførte tilfælde vil ophævelse normalt kun ske efter, at virksomheden/medarbejderen er givet et varsel til at afhjælpe situationen og dette har været uden resultat. 9.3 Hvis virksomheden/medarbejderen inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse bringer det forhold, der giver anledning til ophævelsen, i orden, reetablerer Telia snarest forbindelsen mod et gebyr. 9.4 Medarbejderen er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. 9.5 Telia er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

6 10 ÆNDRING AF PRISER OG AFTALEVILKÅR 10.1 Telia kan ændre priser og disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Medarbejderen har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Medarbejderen skal give meddelelse om opsigelsen til virksomheden Ved større ændringer vil virksomheden blive underrettet ved en skriftlig meddelelse. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektroniske medier/elektronisk meddelelse direkte til virksomheden. Virksomheden er forpligtet til at videregive meddelelser om ændringer i priser eller aftalevilkår til medarbejderen. 11 OPSIGELSE 11.1 Medarbejderen kan efter 5 måneder regnet fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Opsigelse kan være skriftlig og meddeles virksomheden, som giver meddelelsen om opsigelsen videre til Telia. Opsiges aftalen i uopsigelighedsperioden opkræves medarbejderen et gebyr, jf. den til enhver tid gældende prisliste Særligt for tillægstjenester, mv. gælder, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af bredbåndsabonnementet. Medarbejderen faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift for tillægstjenester Abonnementsaftalen betragtes som opsagt, hvis medarbejderens ansættelse hos virksomheden ophører Hvis Telia beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 2 måneders varsel. Hvis Telias ret til at udbyde produktet/tilslutningen inddrages, kan Telia opsige aftalen til samtidigt ophør. 12 BETALINGER / FAKTURERING 12.1 Telia er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonnementsafgift og betaling for tillægstjenester Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud og øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud Virksomheden fakturer abonnementsafgift og øvrige afgifter og gebyrer under denne aftale over medarbejderens lønseddel. 13 TELIAS ANSVAR 13.1 Telia er kun ansvarlig for medarbejderens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medarbejderen. Erstatningskravet kan maksimalt udgøre, hvad der måtte være betalt i forbindelse med dette abonnement, uanset tabets årsag eller karakter Telia er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telia eller Telias medarbejderes henholdsvis netoperatørens eller dennes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Telia er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

7 13.4 Telia er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre Telia forsømmer at begrænse ulemperne Telias forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Telias kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Telia ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet - force majeure I forbindelse med uvejr tilråder Telia, at ADSL- eller kabelmodemmet afmonteres fra telefon- eller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 14 TEKNISKE FORHOLD 14.1 Telia kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sit net og sine produkter af hensyn til driften, pga. ensidigt ændrede leveringsvilkår fra Telias underleverandører eller som følge af krav fra myndighederne. Information herom til virksomheden vil blive givet med længst muligt varsel Driftsinformation kan søges på Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til Telia. Disse betingelser er gældende fra den 8. maj Telia Danmark. Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR.: Telia Bredbånd, Version 1, Der tages forbehold for trykfejl.

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere