Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for Telia Bredbånd"

Transkript

1 Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Telia ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet, og hvor tilslutningen leveres af Telia Stofa via kabelnettet. 1.2 Aftale om levering af Bredbånd indgås med den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat. Virksomheden anviser den medarbejders adresse, hvor tilslutningen skal installeres. Telia indgår ikke aftale med medarbejderen om levering af Bredbånd. 1.3 Tilslutningen til internettet er personlig for medarbejderen og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom medarbejderen ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Telias forudgående accept. 1.4 Aftaleindgåelse forudsætter, at medarbejderen er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når Telia har godkendt aftalen. 1.5 Medarbejderen bliver normalt opkrævet for Telia Bredbånd, eventuelle tillægstjenester, oprettelsesgebyrer og andre afgifter under nærværende aftale over lønsedlen. Bestiller medarbejderen ydelser, som ikke er omfattet af denne aftale faktureres disse ydelser direkte hos medarbejderen. 1.6 Virksomheden og medarbejderen bærer det fulde ansvar for, at de skattemæssige forhold i relation til aftalen om Bredbånd overholder gældende skattelovgivning. 1.7 Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Telia og virksomheden/medarbejderen for at være gyldige. 1.8 Telia er berettiget til frit at overdrage abonnementsforholdet i sin helhed med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder til andre selskaber i TeliaSonera, ligesom Telia er berettiget til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter aftalen ved brug af ydelser fra underleverandører eller samarbejdspartnere efter Telias valg. 1.9 Medarbejderen opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Telia leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. ADSL-udstyr og kabelmodem er Telias ejendom Virksomheden har ansvaret for at gennemgå disse aftalevilkår med medarbejderen, samt sikre at det bliver fulgt. 2 DEFINITIONER 2.1 Virksomheden betyder den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat, og som har tildelt bredbåndsforbindelsen. 2.2 Medarbejderen betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. 2.3 Abonnementsaftale betyder den mellem virksomheden og Telia indgåede aftale om den enkelte bredbåndstilslutning. Aftalen består af Telias ordrebekræftelse og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. 2.4 Aftalevilkår, betyder "Aftalevilkår for Telia Bredbånd". De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: Telia Bredbånd er defineret som internetaccess enten via kabel-tv (kabelmodem) eller via telefonnettet (ADSL modem).

2 3 ABONNEMENTET 3.1 Abonnementsaftale om Bredbånd indgås ved henvendelse til virksomheden. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med virksomheden. Aftalen anses først for endelig indgået, når Telia har godkendt aftalen. De oplysninger, medarbejderen og virksomheden afgiver, vil bl.a. blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Senere ændring af medarbejderens navn, adresse o. lign. skal meddeles til virksomheden, som meddeler Telia om ændringerne. 3.2 De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til virksomheden eller Telia. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier. Væsentlige ændringer kan dog først træde i kraft efter meddelelse til virksomheden, jf. pkt Ændringer der til gunst for virksomheden og medarbejderen varsles ikke. 3.3 En abonnementsaftale om Telia Bredbånd giver medarbejderen adgang til internettet. Medarbejderen kan vælge mellem Telia Bredbånds gældende abonnementsformer. Abonnementsafgifter og gebyrer betales over lønsedlen i henhold til den gældende prisliste. 3.4 Medarbejderen er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved, at medarbejderen giver virksomheden meddelelse herom. Virksomheden sender derefter meddelelsen herom til Telia senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medarbejderen har taget tjenesten i brug. 4 TILLÆGSTJENESTER 4.1 Medarbejderen har mulighed for at abonnere på tillægstjenester. Bestilling og opsigelse af tillægstjenester sker ved henvendelse til virksomheden. De tilgængelige tillægstjenester fremgår af selvstændigt produktbeskrivelse. 4.2 Særligt for tillægstjenester m.v. gælder det, at medarbejderen faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift. 4.3 Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt med 1 måneds varsel, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med opsigelse af abonnementsaftalen. 5 INSTALLATION OG LEVERING 5.1 Telia har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis det er nødvendigt af tekniske årsager på grund af medarbejderens forhold eller forsinkelse hos andre teleoperatører. 5.2 Aftale om abonnement på Telia Bredbånd forudsætter tilslutning enten til et offentligt telenet gennem Telia eller til kabel-tv nettet gennem Telia Stofa. Virksomheden udpeger medarbejderens installationsadresse, hvor Telia etablerer et nettermineringspunkt. Hvis der i forvejen er etableret et nettermineringspunkt på adressen, anvendes dette om muligt. 5.3 Ved nyinstallation bestemmer Telia den nærmere placering af nettermineringspunktet, dog således at placeringen i videst muligt omfang sker efter medarbejderens ønske på grundlag af medarbejderens rumtegning. 5.4 Efter aftale med Telia sørger medarbejderen for, at der er uhindret adgang for Telia til at etablere nettermineringspunkt og ledningsføring. Gives der ikke Telia uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Telia berettiget til at fakturere medarbejderen for den forgæves anvendte tid og kørsel. Medarbejderen sørger efter aftale med Telia for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og dennes drift. Eventuelle udgifter hertil påhviler medarbejderen og bliver faktureret direkte hos medarbejderen. 6 TILSLUTNINGEN 6.1 Tilslutningen etableres via et ADSL- eller kabel-tv- modem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af pc kan mod et tillæg installeres af Telia Stofa. Reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen.

3 6.2 Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at medarbejderen enten er tilsluttet Telia Stofas net eller et af Telia godkendt net. Hvor tilslutningen leveres af Telia ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet, er det en betingelse, at medarbejderen enten betaler for en bærelinie eller at medarbejderen har og opretholder fastnettelefoni på installationsadressen. Abonnementet på fastnettelefoni er ikke inkluderet i prisen for bredbåndsforbindelsen og faktureres særskilt. 6.3 Det er en betingelse for opretholdelsen af abonnementet, at medarbejderen ikke fraflytter installationsadressen. Hvis medarbejderen flytter fra installationsadressen, er det medarbejderens ansvar at opsige abonnementet. 6.4 Det er ikke muligt at oprette Telia Bredbånd via telefonnettet, hvis: Der ikke forefindes en ledig kobberledningsvej mellem installationsadressen og centralen. Afstanden fra installationsadressen til nærmeste central er for lang. Det opgivne telefonnummer og den opgivne adresse ikke stemmer overens. Der allerede er ADSL på forbindelsen. En anden udbyder har fået bestilling på at levere bredbånd på forbindelsen. Der er et alarmabonnement på den forbindelse, som skal bruges til ADSL. For at få ADSL på forbindelsen, skal alarmen opsiges. Det skal dog bemærkes, at det vil have indflydelse på forsikringen. Der ikke er bredbånddækning i det pågældende område. Der er på nuværende tidspunkt bredbåndsdækning i 98 % af landet. 6.5 På ikke bro-faste øer er det kun muligt, at bestille en gør-det-selv løsning. Det er ikke muligt at bestille Telia Bredbånd med installation af tekniker på ikke bro-faste øer. 6.6 Bredbåndsforbindelsen leveres enten via Telia Stofa A/S net (kabel-tv/kabelmodem) eller via telefonnettet (ADSL-modem). Forudsætningen for en opgradering op til 10Mbit/s uden ekstra omkostninger for dig (og en eventuel efterfølgende opgradering op til 20 Mbit/s mod betaling) er at medarbejderen er knyttet til en central i Telias fokusområde, samt at du har købt en 2 Mbit/s forbindelse. Fokusområder er de områder, hvor Telia har eget bredbåndsudstyr (DSLAM) på den telefoncentral, hvortil kunden er knyttet. I resten af landet kan Telia levere op til 1 Mbit/s eller op til 2 Mbit/s forbindelse. 6.7 Telia tager forbehold for manglende installation af telefonstik (KAP-stik samt Access etc) på kundens adresse, I sådanne tilfælde vil Telia foretage de nødvendige installationer. Omkostningerne hertil pålægges kunden. 6.8 Medarbejderen er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Telia, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. 6.9 Medarbejderen er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Telias eller Telias underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Medarbejderen skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Telia eller Telias underleverandører Medarbejderen må alene tilslutte udstyr, der er godkendt til brug på telenettet og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Telia. Der henvises i øvrigt til IT- og Telestyrelsens "Bestemmelser om teleterminaludstyr", som kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen Telias ADSL- eller kabelmodem skal ved aftalens ophør tilbageleveres til Telia i samme stand, som det var ved overleveringen til medarbejderen, bortset fra almindeligt slid og ælde. Medarbejderen er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Medarbejderen er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet i en butik, hos en forhandler eller ved afsendelse pr. post. Abonnementet fortsætter til ADSL- eller kabelmodemmet er afleveret. 7 BRUG AF TILSLUTNINGEN 7.1 Medarbejderen modtager et password til brug for tilslutningen. Medarbejderen bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Medarbejderen er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

4 7.2 Telia udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Telia påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer der stilles til medarbejderens rådighed ved adgang til internettet, såsom indhold fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Telia kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af den information, medarbejderen modtager via internettet, og er ikke forpligtet til at betale erstatning for tab opstået ved forsinkelse, nedbrud, udeblevne eller forkerte data eller lignende. Medarbejderen er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Telia eller tredjemand. 7.3 Medarbejderen bærer selv ansvaret for indholdet af den information, der overføres, og for de varer og tjenesteydelser, som medarbejderen måtte vælge at udnytte blandt tilbuddene på internettet. Medarbejderen er selv ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser til udbredelse, modtagelse og lagring af oplysninger. De må ikke være i strid med dansk lov eller have et indhold, der kan påføre Telia skade eller tab af omdømme. 7.4 Telia påtager sig intet ansvar for, at tredjemand med eller uden formel adkomst trænger ind i tilslutningen eller skaffer sig adgang til, destruerer eller ændrer data eller oplysninger, ligesom Telia ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. 7.5 Medarbejderens brug af tilslutningen må ikke påføre skade, tab eller gener for driften af anlægget, for Telia, Telia Stofa eller tredjemand, og medarbejderen skal holde Telia skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, opstået ved medarbejderens brug af tilslutningen. Medarbejderen skal følge Telias/Telia Stofas anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Telia er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. 7.6 Hvis Telia skønner, at medarbejderen anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre internetbrugere, f.eks. ved at medarbejderen downloader så meget, at det er til gene for andre internetbrugere, er Telia berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning. 7.7 Ved medarbejderens eventuelle anvendelse af personlig hjemmeside og adresser til kommunikation, der strider mod almindelig anerkendte normer for god skik og brug, er Telia berettiget til om fornødent at lukke hjemmesiden eller lukke medarbejderens -adresser uden forudgående varsel. 7.8 Medarbejderen må ikke overskride den lagerkapacitet på både hjemmeside og postkasser, der er angivet i produktbeskrivelsen, og eventuelle grænser for overført trafikmængde, mv. for hjemmesider og s. Overholdes disse grænser ikke, har Telia til enhver tid ret til at lukke medarbejderens adgang til hjemmeside og postkasser. 7.9 Den personlige hjemmeside og postkasser må ikke anvendes kommercielt, eller i erhvervsmæssigt regi. Der henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens definition af erhvervsmæssig virksomhed, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning Medarbejderen kan ved download eller åbning af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sit udstyr og software med virus, opkaldsprogrammer o.lign. Telia har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. 8 FEJLAFHJÆLPNING 8.1 Medarbejderen kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Telia på telefon nummer eller adressen Telia vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold efter modtagelse af fejlmelding. Såfremt medarbejderen begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i medarbejderens eget udstyr eller til medarbejderens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales et vederlag til Telia i henhold til gældende takster til dækning af fejlfinding og eventuel fejlafhjælpning. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Telia Stofa fejlmeldingen til denne operatør. 8.2 Telia påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medarbejderen har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af

5 Telia, eller at medarbejderen har foretaget indgreb i tilslutningen. Medarbejderen skal sikre, at udstyr, der tilsluttes de offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr m.v. Samtidig skal medarbejderen sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes til de offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 8.3 Ved fejlsøgning og fejlafhjælpning skal medarbejderen sikre, at Telia snarest får adgang til udstyr og installationer på installationsadressen. I nødvendigt omfang skal medarbejderen ligeledes medvirke ved fejlsøgning og -afhjælpning i eget udstyr og installationer på installationsadressen. 9 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 9.1 Telia har ret til omgående at afbryde medarbejderens tilslutning, såfremt a) virksomheden ikke betaler forfalden faktura eller andet gebyr efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling. b) virksomheden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. c) en efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om virksomhedens vilje eller evne til et betale. d) medarbejderen væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse af punkterne 1.3, 6.2 og 6.6. e) virksomheden undlader at opfylde Telias krav om betryggende sikkerhed. f) medarbejderen tilslutter udstyr, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i samme. g) forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker Telias eller tredjemands ret. h) medarbejderen portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). i) medarbejderen medvirker til at sprede virus. j) medarbejderen spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.). k) medarbejderen krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. l) medarbejderen sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information. m) medarbejderen gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. 9.2 I de under (e) og (f) anførte tilfælde vil ophævelse normalt kun ske efter, at virksomheden/medarbejderen er givet et varsel til at afhjælpe situationen og dette har været uden resultat. 9.3 Hvis virksomheden/medarbejderen inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse bringer det forhold, der giver anledning til ophævelsen, i orden, reetablerer Telia snarest forbindelsen mod et gebyr. 9.4 Medarbejderen er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. 9.5 Telia er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

6 10 ÆNDRING AF PRISER OG AFTALEVILKÅR 10.1 Telia kan ændre priser og disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Medarbejderen har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Medarbejderen skal give meddelelse om opsigelsen til virksomheden Ved større ændringer vil virksomheden blive underrettet ved en skriftlig meddelelse. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektroniske medier/elektronisk meddelelse direkte til virksomheden. Virksomheden er forpligtet til at videregive meddelelser om ændringer i priser eller aftalevilkår til medarbejderen. 11 OPSIGELSE 11.1 Medarbejderen kan efter 5 måneder regnet fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Opsigelse kan være skriftlig og meddeles virksomheden, som giver meddelelsen om opsigelsen videre til Telia. Opsiges aftalen i uopsigelighedsperioden opkræves medarbejderen et gebyr, jf. den til enhver tid gældende prisliste Særligt for tillægstjenester, mv. gælder, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af bredbåndsabonnementet. Medarbejderen faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift for tillægstjenester Abonnementsaftalen betragtes som opsagt, hvis medarbejderens ansættelse hos virksomheden ophører Hvis Telia beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 2 måneders varsel. Hvis Telias ret til at udbyde produktet/tilslutningen inddrages, kan Telia opsige aftalen til samtidigt ophør. 12 BETALINGER / FAKTURERING 12.1 Telia er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonnementsafgift og betaling for tillægstjenester Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud og øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud Virksomheden fakturer abonnementsafgift og øvrige afgifter og gebyrer under denne aftale over medarbejderens lønseddel. 13 TELIAS ANSVAR 13.1 Telia er kun ansvarlig for medarbejderens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medarbejderen. Erstatningskravet kan maksimalt udgøre, hvad der måtte være betalt i forbindelse med dette abonnement, uanset tabets årsag eller karakter Telia er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telia eller Telias medarbejderes henholdsvis netoperatørens eller dennes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Telia er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

7 13.4 Telia er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre Telia forsømmer at begrænse ulemperne Telias forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Telias kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Telia ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet - force majeure I forbindelse med uvejr tilråder Telia, at ADSL- eller kabelmodemmet afmonteres fra telefon- eller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 14 TEKNISKE FORHOLD 14.1 Telia kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sit net og sine produkter af hensyn til driften, pga. ensidigt ændrede leveringsvilkår fra Telias underleverandører eller som følge af krav fra myndighederne. Information herom til virksomheden vil blive givet med længst muligt varsel Driftsinformation kan søges på Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til Telia. Disse betingelser er gældende fra den 8. maj Telia Danmark. Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR.: Telia Bredbånd, Version 1, Der tages forbehold for trykfejl.

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Glenten bredbånd-aftalevilkår

Glenten bredbånd-aftalevilkår Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur.

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Glenten TV-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten TV er tilknyttet medlemmet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. september 2015, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester Version 01.01.2017 Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR nr. 36403527 Tlf. 88 30 30 80 stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester 1. Aftalens parter Parterne

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere