Gravide i autolakererbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravide i autolakererbranchen"

Transkript

1 Gravide i autolakererbranchen

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra Vejledningen kan endvidere købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken, tlf , bestillingsnummer: Vedledningen er udarbejdet af Foreningen af Autoog Industrilakerere (FAI) i samarbejde med Malerforbundet i Danmark. November 2010 Layout: Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) Tryk: Knudtzon Graphic A/S Oplag: stk. ISBN

3 Indhold Gravide i autolakererbranchen... 4 Hvorfor denne vejledning?... 4 Vær på forkant... 4 Køreplan... 4 En god graviditetspolitik... 5 Kom godt fra start... 5 Er arbejdsstedet egnet for gravide?... 5 Formulering af graviditetspolitikken... 5 Elementer i politikken... 5 Løsninger... 6 Kommunikation... 6 Anvendelse af graviditetspolitikken... 6 Eksempel på graviditetspolitik... 7 Målsætning... 7 Politik... 7 Generelle arbejdsmiljøforholdsregler... 8 Kemiske påvirkninger... 8 Fysiske påvirkninger... 8 Eksempel på visuel opdeling af værkstedet Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Denne vejledning henvender sig til såvel arbejdsgivere som ansatte i branchen. 3

4 Gravide i autolakererbranchen Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi når vi får en kvindelig medarbejder? Hvad gør vi når en medarbejder bliver gravid? Hvordan sikres at arbejdsmiljøet er forsvarligt for den gravide? Hvordan udarbejdes en graviditetspolitik? Hvordan bruges politikken i praksis? Vejledningen belyser nogle forhold, der er vigtige at inddrage, når en medarbejder bliver gravid (eller planlægger at blive det). Dermed er det muligt at sikre at den gravide kan fastholdes i arbejde, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vær på forkant Allerede når der ansættes en kvindelig medarbejder (i den fødedygtige alder) bør det overvejes at lave en graviditetspolitik. Det er ikke svært at udarbejde en graviditetspolitik. Og politikken kommer såvel den gravide som kolleger og arbejdsgiver til gode. Når en medarbejder bliver gravid skal virksomheden være klar over om den gravide kan fortsætte sit sædvanlige arbejde, eller om der er behov for særlig beskyttelse, f.eks. omplacering til andet arbejde. En virksomhed der har en graviditetspolitik, signalerer at spørgsmålet om graviditet og arbejdsmiljø prioriteres højt. Køreplan Det anbefales derfor at følge denne køreplan under hele forløbet høres til den gravides velbefindende: 1) Den gravide skal så tidligt som muligt i forløbet informere ledelsen om at hun er gravid samt om forventet fødselstidspunkt (termin). Det anbefales at udarbejde en graviditetspolitik senest på dette tidspunkt. 2) Generelle arbejdsmiljøforholdsregler træder i kraft (se side 8). 3) En liste over de arbejdsopgaver samt produkter den gravide skal arbejde med udarbejdes og sendes til rådgiver (f.eks. en autoriseret arbejdsmiljørådgiver). 4) Den gravide fortsætter arbejdet. De generelle forholdsregler (pkt. 2) følges. 5) Rådgiver informerer om evt. problemer. En apv udarbejdes i samråd med den gravide, ledelse og sikkerhedsrepræsentant senest 14 dage efter gravidmeldingen (pkt. 1). 6) Senest 1 måned efter at evt. problemer er løst kontaktes den gravide for at klarlægge om yderligere ændringer eller tilretninger på arbejdspladsen er nødvendig. Der høres også til det generelle velbefindende hos den gravide. 7) Evt. uløste problemer mht. arbejdet eller arbejdspladsen informeres videre til rådgiver og evt. berørte øvrige kolleger. Problemer løses inden 1 uge. 8) Senest efter ca. 3 måneder afholdes gravidsamtale. Evt. nye eller uforudsete problemer tages op. Der høres til det generelle velbefindende hos den gravide. 9) Senest 1 uge efter gravidsamtalen udformes om nødvendigt ny apv i samråd mellem den gravide, virksomheden og evt. sikkerhedsrepræsentant. 10) Hvis den gravide fraværs-/sygemeldes før barselsorloven undersøges årsagerne. 11) Årsager til fraværs-/sygemeldingen analyseres og indarbejdes i apv en. 12) Efter graviditet evalueres forløb såvel som apv. 4

5 En god graviditetspolitik Kom godt fra start Spørgsmålet om graviditet og arbejde er, ligesom øvrige arbejdsmiljøemner, en sag for ALLE i virksomheden. Når en medarbejder bliver gravid skal der i forbindelse med hendes arbejde foretages nogle foranstaltninger/tages nogle (specielle) hensyn. Det kan også være den gravide skal omplaceres eller syge-/fraværsmeldes. Da alle i virksomheden kan blive påvirket på en eller anden måde, bør gravidpolitikken derfor omfatte alle grupper af medarbejdere i virksomheden. Opgaven med at indrette arbejdspladser uden risiko for den gravide eller fostret handler især om arbejdsmiljø. Derfor er virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøorganisation et naturligt sted at behandle spørgsmålet om graviditet og arbejde. Når der foretages omplacering af den gravide vil det være naturligt at inddrage virksomhedens (evt.) samarbejdsudvalg. Hvis der ikke er oprettet arbejdsmiljøorganisation eller samarbejdsudvalg i virksomheden, må virksomhedens ledelse og medarbejdere i fællesskab samarbejde om at formulere og anvende graviditetspolitikken. Er arbejdsstedet egnet for gravide? Da det primært er påvirkningen fra de produkter på værkstedet der indeholder opløsningsmidler, der udgør en risiko for fostret og den gravide, kan der med fordel tages udgangspunkt i værkstedets zoneklassificeringsplan (jf. atex-reglerne se f.eks. I-BAR vejledning). Hvis værkstedet på samme måde inddeles i zoner vil det givet et godt overblik: Her må gravide ikke arbejde Her må gravide arbejde med visse forbehold Her kan gravide arbejde uden risiko Forudsætniger for zoneinddelingen skal fremgå (se s ). Formulering af graviditetspolitikken Et eksempel på en graviditetspolitik for et autolakereri er vist på side 7. Ved udarbejdelse af graviditetspolitikken er der typisk to trin: Formulering af graviditetspolitikken; Hér formuleres indholdet i politikken. Brug af graviditetspolitikken; Sådan bruges politikken i praksis. En graviditetspolitik signalerer, hvordan spørgsmålet om graviditet håndteres i virksomheden. Graviditet er ikke en sygdom, men en glad begivenhed. Elementer i politikken Målsætning Det beskrives, hvad virksomheden ønsker at opnå ved at have en graviditetspolitik, f.eks. ønsket om at sikre sunde arbejdsvilkår for gravide, fastholde medarbejdere og et godt omdømme. Kortlægning og vurdering Kortlægning og vurdering kan være en del af en arbejdspladsvurdering, men kan også være en selvstændig aktivitet. Kortlægning og vurdering består af 2 dele: 1) En generel del, der viser hvor virksomheden har mulighed for at beskæftige gravide, og hvor der er behov for omplacering mv. Virksomhedens arbejdspladser kan herefter indtegnes i en oversigt med de 3 områder/zoner (rød/gul/grøn) se s ) En særlig individuel vurdering der viser om den gravide stadig kan udføre det konkrete job, eller om der er behov for omplacering. Den individuelle vurdering skal ses i lyset af, at graviditeter forløber forskelligt. Eksempelvis får nogle gravide meget vand i kroppen eller tager meget på i vægt. 5

6 Løsninger De forebyggende foranstaltninger handler om at tilpasse arbejdsmiljøet, så den gravide og fostret ikke udsættes for risiko. Omplacering tages i brug, hvor det ikke er muligt ved hjælp af forebyggende foranstaltninger at fjerne sundhedsmæssige risici for den gravide. Omplacering kan være delvis, hel eller midlertidig. Kommunikation Politikken bør forklare, hvordan medarbejdere og ledere i virksomheden samt folk uden for virksomheden orienteres om graviditetspolitikken. Anvendelse af graviditetspolitikken Arbejdsgiveren bør orienteres så tidligt som muligt, fordi den første tredjedel af graviditeten er den mest sårbare periode. Kun derved vil arbejdsgiveren i praksis kunne leve op til forpligtigelsen til at beskytte gravide og ammende ansatte mod farer, som for dem er særlig alvorlige. (Graviditetspolitikken kan også sendes til områdets arbejdsmedicinske klinik. Sagen er nemlig den, at praktiserende læger ofte bliver vejledt af arbejdsmedicinsk klinik, når de har brug for ekstra oplysninger om gravides arbejde).. Det er i den gravides egen interesse at orientere arbejdsgiveren så tidligt som muligt om graviditeten. Virksomhedens graviditetspolitik skal være kendt for at være effektiv. Graviditetspolitikken samt f.eks. zoneinddeling og forudsætninger for inddeling af værkstedet udleveres til samtlige medarbejdere og ledere. Praktiserende lægers vurdering har stor betydning for, om gravide forbliver i arbejde eller fraværsmeldes under graviditeten. Ofte ved lægerne ikke så meget om den gravides konkrete arbejde. Det er derfor en god idé, at bede den gravide om at medbringe virksomhedens graviditetspolitik til sin læge. 6

7 Eksempel på graviditetspolitik Målsætning Det er X-købing Autolaks mål at være en arbejdsplads hvor gravide på forsvarlig vis kan fortsætte med at arbejde gennem hele graviditeten, indtil den gravide går på ordinær barselsorlov. Alle ansatte skal kende til og have forståelse for politikken. Politik For at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for gravide er det X-købing Autolaks politik at: Kortlægge produktionen for at finde arbejdsområder, hvor gravide med eller uden forbehold kan arbejde gennem graviditetsperioden. Arbejdsområdets egnethed justeres i forhold til lovgivning og gældende vejledninger om graviditet. Flytte den gravide til arbejde, som er erklæret egnet til at blive udført af gravide. Det er kun i graviditetsperioden, hun vil blive flyttet, og kun hvis den normale arbejdsplads ikke er erklæret egnet. Valg af midlertidig arbejdsplads vil ske ud fra den gravides ønsker og formåen, samt X-købing Autolaks mandskabsbehov. I sidste instans er det X-købing Autolak, som afgør ved hvilken egnet arbejdsplads(er) den gravide skal arbejde under graviditeten. Gravide medarbejdere skal være indstillet på at skifte arbejdssted, hvis det ikke er muligt at finde et egnet arbejdsområde i den afdeling hvor hun normalt arbejder. Forlange af alle medarbejdere, at der vises hensyn til gravide kolleger. Det vil sige at enhver medarbejder beredvilligt stiller sin normale arbejdsplads til rådighed, hvis denne arbejdsplads er velegnet til gravide. Samtidig er det enhver medarbejders pligt at hjælpe gravide kolleger, så de undgår tunge løft eller belastninger. Alle medarbejdere med ledelsesansvar fører tilsyn med, at den gravide har hensigtsmæssige forhold at arbejde under. Under hele graviditetsforløbet høres jævnligt til den gravides velbefindende. Hver enkelt gravid kan efter eget ønske blive vejledt af en autoriseret rådgiver i, hvordan arbejdet ergonomisk set bedst udføres. Kunne tilbyde en eventuel alternativ arbejdsplads i rette tid, hvorfor den gravide både i egen og firmaets interesse bør fortælle nærmeste foresatte om graviditeten så tidligt som muligt. Alle gravide får udleveret X-købing Autolaks retningslinjer om gravides arbejdsmiljø, (samt gældende FAI-cirkulære/At-vejledning A.1.8) der fortæller om de generelle retningslinjer på området. Alle ansatte har kendskab til X-købing Autolaks til enhver tid gældende graviditetspolitik. 7

8 Generelle arbejdsmiljøforholdsregler Kemiske påvirkninger Den gravide må ikke arbejde med eller blive udsat for produkter der kan være farlige for den gravide eller fosterets sundhed. Det gælder ethvert organisk opløsningsmiddel med kodenummer 0-1 eller derover samt kemikalier der er dokumenteret fosterskadende og klassificeret og mærket med disse risiko-(r)sætninger: R39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for varig skade på helbred R45: Kan fremkalde kræft R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R49: Kan fremkalde kræft ved indånding R60: Kan skade evnen til forplantning R61: Kan skade barnet under graviditeten R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen R63: Mulighed for skader på barnet under graviditeten R68: Mulighed for varig skade på helbred Desuden kan produkter mærket R64 udgøre en fare for amningen, idet stofferne koncentreres i modermælken. Bemærk at disse risikosætninger i årene fremover (og senest i 2015) bliver erstattet af CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier). Du kan læse mere i I-BAR vejledningen Kemikalier Ny mærkning og klassificering. R-sætninger kommer fremover til at hedde H-sætning (Hazards der er engelsk for fare). Den gravide må ikke arbejde med eller blive udsat for produkter klassificeret: H340: Kan forårsage genetiske effekter H341: Mistænkt for at forårsage genetiske effekter H350: Kan fremkalde kræft H350i: Kan fremkalde kræft ved indånding H 351: Mistænkt for at fremkalde kræft H 360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn H 361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn H 362: Kan skade børn der ammes H 370: Forårsager organskader H 371: Kan forårsage organskader H 372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H 373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering Vær opmærksom på, at nogle produkter kodet 00-1 kan være problematiske for gravide at arbejde med. Bemærk at også produkter mærket med andre risikosætninger, kan give effekter som fosteret kan være følsomme over for (f.eks. opløsningsmidler og tungmetaller). Som en generel regel betragtes risikoen for fosteret som ubetydelig, hvis koncentrationen af flygtige opløsningsmidler er lavere end 1/10 af grænseværdien, og hvis der ikke sker optagelse gennem huden. Gravide må ikke beskæftiges med eller udsættes for slibestøv fra tungmetalholdige materialer (herunder bly). Under alle omstændigheder gælder bestemmelserne i kodenummerbekendtgørelsen (se også FAI og Malerforbundet plancher om krav til ventilation og personlige værnemidler). Det skal i hvert tilfælde, af en rådgiver, vurderes om brug af åndedrætsværn kan være skadeligt at bruge i forbindelse med graviditet. Fysiske påvirkninger Løft Det må i almindelighed frarådes gravide at foretage tunge løft og ikke mindst gentagne løft. Der findes ingen konkrete vægtgrænser, men der skal ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet tages individuelle hensyn i samarbejde med den ansattes læge. Uanset byrdens vægt bør der altid sikres optimale løfteforhold. Ved optimale forhold forstås: 8

9 At løftet foregår midt foran kroppen At løftet foregår mellem midtlår- og albuehøjde At byrden er beregnet til håndtering At fodfæstet er stabilt Langvarigt stående eller gående arbejde Langvarigt stående eller gående arbejde giver påvirkninger, der kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel. Arbejdet bør fra begyndelsen af 4. graviditetsmåned tilrettelægges, så den gravide kan veksle mellem siddende, stående eller gående arbejde. Den aflastning der opnås ved siddende arbejde, bør fordeles jævnt over arbejdsdagen. Perioderne bør være uden afbrydelse og af betydelig længde. Den første aflastningsperiode på ca. en halv time kan f.eks. være placeret midt i tiden fra arbejdets begyndelse til frokostpausen. Indtil arbejdstids ophør bør der være yderligere to aflastningsperioder af ca. en halv times varighed. Behovet for variation med aflastning i arbejdet er stigende gennem graviditeten. Det vil ofte i de sidste måneder af graviditeten være nødvendigt, at den gravide har mulighed for hvilepauser på en passende hvileplads. Træk og skub Fysisk anstrengende arbejde med at trække og skubbe må anses for at være en påvirkning, der kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel. 9

10 Eksempel på visuel opdeling af værkstedet (inkl. forklaring og forudsætninger) Beskrivelse af arbejdsområder, produkter og arbejdsprocesser i grøn, gul og rød zone, samt forudsætninger for zoneinddeling. Generelt: AT vejledning A.1.8 er gældende. Der henvises endvidere til X-købing Autolaks graviditetspolitik. Ønskes nye produkter taget i brug skal disse sendes til vurdering hos ekstern konsulent. Alle godkendte produkter, gravide samt unge under 18 år kan arbejde med, skal fremgå af en positivliste. lager, kontorer, velfærdsområder samt udenomsarealer. Forudsætninger: Ventilation i klargøring og slibehal skal være i drift. Der må ikke afblæses støv. Produktet den gravide eller unge skal arbejde med skal fremgå af en positivliste. Der må normalt ikke arbejdes med produkter med et kodenummer over 0-1. Nedenfor er beskrevet zoner, samt forudsætninger, for tegning over værkstedet. Tegning og beskrivelse kan anvendes som beskrivelse til unge under 18 år (der ikke er i lære) samt gravide og ammende. Rød zone Forklaring: Ingen adgang for gravide og ammende. Områder: Alle kabiner under sprøjtning og tørring. Blanderum. Gul zone Forklaring: Kun adgang under særlige forudsætninger. Se nedenfor Områder: Kabiner til polering i klargøringen. Separate bokse bag gardiner for enden af slibehallen. Forudsætninger: Ventilation i kabinen/boksen skal være i drift. Gardiner i bokse skal være trukket ned. Ikke ophold i polérkabiner ved normal brug af traditionelle produkter. Kun adgang ved brug af produkter med MAL kode 0-1 og 00-1 Grøn zone Forklaring: Normal adgang (hvis de generelle forudsætninger se nedenfor - er overholdt). Områder: Slibehal, klargøring, maskin-/teknikrum, 10

11 11

12

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere G R A V I D E S A R B E J D S M I L J Ø I G A R T N E R I E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3 At-VEJLEDNING Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8-3 Januar 2009 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere