Et år er gået! 3. Udgave, sept Grundejerforeningen Søager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager"

Transkript

1 Udgave, sept Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et par begivenheder, der fortjener opmærksomhed. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et vejprojekt i den ene ende af foreningen, nærmere betegnet Søagervej. Et udvalg er i gang med at undersøge mulighederne for fartdæmpende foranstaltninger. Der er foretaget en undersøgelse blandt de involverede beboere, om de ønskede bump eller chikaner på Søagervej eller en bom på Åvangsvej, således der ikke kan komme biler fra Rosenvangs grundejerforening. Undersøgelsen viste, at mange synes, der skal gøres noget ved problemet. Tilslutningen til de tre forslag var følgende: Chikaner 78% Bom 61% Bump 53% På sidste bestyrelsesmøde blev det pålagt udvalget at arbejde videre med chikane og bom løsningerne, enten hver for sig eller i kombination. Personlig tror jeg, det er skidt med en bom, da det vil give mange mennesker en mere besværlig hverdag. Vor del af foreningen vil ikke have direkte adgang til Jerismosevej og Rosenvang grundejerforening vil ikke have adgang til Greve centervej. Under alle omstændigheder kan bomløsningen ikke iværksættes uden bred tilslutning fra alle parter, inkl. beboerne i Rosenvangsvej grundejerforening. Jeg mener heller ikke at bomløsningen kan stå alene, da den kun nedsætter antallet af biler på Søagervej, men ikke farten. Det vil sige, at der kun er kombiløsningen tilbage, hvilket vil fordyre projektet, der trods alt skal betales af de berørte beboere, altså beboerne på Søagervej og Åvangsvej.

2 2 Et nyt kapitel er skrevet til The never ending story. Ejeren af Druegården, Ole Pejs har store projekter i gang, igen, igen. I første omgang skete der ting og sager med bommene, der forhindrer adgang fra Strandvejen via Søagervej. Kommunen var forvirret. De ejer vejen, men kendte ikke noget til projektet. En fodfejl i amtets vejafdeling og en god portion frækhed fra Ole Pejs side har indtil nu bevirket, at bommene er blevet flyttet op til flere gange, og at vejen nærmest er gennemhullet af samme årsag. Hvem der reparerer/betaler og hvornår står hen i det uvisse. Nogen hemmelighed skal det dog ikke være, at den berørte nabo og undertegnede har brugt et anseelig antal timer på at finde ud af, hvem der bestemmer.. kommunen, amtet eller Ole Pejs. (Vi ved det ikke helt endnu!) Hvorfor så megen ballade for en boms placering? Jo, for det første blev naboens adgang til Søagervej væsentlig besværliggjort. Men den skjulte dagsorden fra Ole Pejs side er at skaffe flere parkeringspladser, således at han kan legitimere en udbygning af Druegården. Vi har fra grundejerforeningens side før modsat os dette og vil naturligvis gøre det fortsat, p.g.a. de trafikale og støjmæssige problemer, dette vil medføre for beboerne i området. Der blev ved vores sidste generalforsamling afsat nogle af foreningens midler til aktiviteter, og vi er også enige i bestyrelsen om, at der skal afholdes en fastelavnsfest for børnene. når den tid kommer. Jeg gav i min beretning udtryk for, at jeg gerne så nogle flere aktiviteter. Dette kommer dog tidligst i gang til forår/sommer, da et flertal i bestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede at se, hvilken tilslutning fastelavnsfesten får. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at gøre nye medlemmer opmærksomme på vores lille maskinpark. Vi råder over bl.a. En højtryksspuler og en fræser. Maskinerne kan lejes for meget rimelige priser hos undertegnede, men mere herom nedenfor. René Djerberg Formand Beskrivelse Pris Havefræser i god kraftig kvalitet Højtryksspuler Dkk 60,- Dkk 60,- Telefon

3 10 Som revisorsuppleant valgtes Peer Skov, Søagervej 16 A. Posten var ledig fra sidste år. Eventuelt: Peer Skov, Søagervej 16 A, var stærkt utilfreds med hastigheden på vejene i foreningens område, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til at gøre noget ved problemet inden en af de mange børn på vejene blev involveret i en ulykke. Hans synspunkt var, at det ikke var nok med henstillinger, men at vi i foreningen burde gøre noget mere drastisk. Formanden berettede, at han havde taget problemet op med formanden for grundejerforeningen, Rosenvang, men at det åbenbart ikke er områdets beboere, der forårsager de høje hastigheder. Kaj Pedersen berettede, at bestyrelsen tidligere har haft problemet oppe med kommune for etablering af bump etc., men de krævede på det tidspunkt, at foreningen selv betalte og herefter selv stod for snerydning etc., der jo vanskeliggøres af disse bump. Flere deltagere var villige til selv at bekoste opsættelsen af bump eller lign. for at få nedsat hastigheden. Konklusionen på debatten blev, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til kommune for at undersøge muligheden for etablering af bump eller lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger på specielt Søagervej og Søndervang. Gorm Knudsen, Søagervej 8 henstillede til, at foreningens medlemmer huskede at tage storskrald ind igen, såfremt det ikke var blevet afhentet af renovationsfolkene. Der var samtidig en henstilling til foreningens medlemmer, om at foreningens henstillinger til anvendelse af støjende haveredskaber m.m overholdes. Generalforsamlingen sluttede herefter. Per Knudsen, sekretær. Maskinparken, privat Beskrivelse Pris Telefon Kloakrenseudstyr til højtryksspuler Ørnenæb på teleskopstang Kompostkværn Dkk 50,- Dkk 20,- Dkk 60,- Indlæg af Vibeke Øland Søagervej 7 A At komme hjem til et hus hvor der har været ubudne gæster er ikke rart, og det varer længe, før man slipper følelsen af, at der er fremmede i huset. Man kan dog selv gøre en del for at undgå indbrud. Når man rejser på ferie eller blot er væk i nogle dage, er det en god idé at fortælle det til de nærmeste naboer. De kan så reagere, hvis de ser noget mistænkeligt og muligvis være med til at indbrud ikke er så nemt for tyven. Kender man ikke sine naboer i forvejen, er det en god anledning til at hilse på dem. De har måske også brug for en årvågen nabo. Hos formanden kan man få brochurer om indbrud, og mærkater til at sætte på dør eller postkasse med advarsel om nabohjælp. Men husk, det er ikke nok at sætte mærkaten op. Det er vigtigt at naboen ved at huset er tomt. Fartbegrænsning på Søndervang/Nørrevang. Ved sidste generalforsamling kom der en forespørgsel fra et medlem, om der kunne gøres noget for at få farten ned på ovennævnte veje evt. ved hjælp af bump eller lignende. Kommunen oplyser at man ikke på forhånd vil være negativt indstillet, men der er dog nogle krav der skal opfyldes, før man vil behandle sagen. Beboerne skal høres der skal laves en meningsmåling for/imod man skal beskrive projektet og lave en tegning og frem for alt skal man have økonomien på plads. Mit forslag er, at de mennesker der brænder for sagen nedsætter et udvalg og går i gang. Man er velkommen til at kontakte undertegnede, der kan være behjælpelig med erfaringer fra et tilsvarende projekt på Søagervej. René Djerberg Formand 3

4 4 Som i tidligere udgaver vil redaktionen slutte med en Gruk af Piet Hein Pessimisterne er dog de reneste tåber - de tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på. foreningens love 20, som bundede i opfattelsen af, at bestyrelsen ikke kan disponere over midler til fælles aktiviteter under de foreliggende love. Under debatten af bestyrelsens ændringsforslag blev det konstateret, at der var enighed på generalforsamlingen om, at disponering af midler indenfor rimelighedens grænser til fælles aktiviteter, som f.eks. en fastelavnsfest lå indenfor foreningens formål og at 20 ikke sætter begrænsninger heri med den eksisterende formulering. Følgende ændringsforslag til formuleringen af 20 blev i stedet fremsat: 9 Ordinær generalforsamling den 29. Marts 2001 kl i Greve Medborgerhus i.h.t. den udsendte dagsorden med bilag. Formanden Rene Djerberg bød velkommen til 13 fremmødte og udbad sig forslag til en dirigent. Claus Brask Thomsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til sekretær Per Knudsen, som oplæste protokollen fra sidste generalforsamling. Der var ingen kommentarer til referatet, hvorefter dette blev vedtaget. Derefter sagde formanden følgende i sin beretning: Formandens beretning: Jeg vil starte denne beretning med at sige velkommen til de nye medlemmer. Når det så er sagt, skal der også lyde en tak til de medlemmer, der valgte at stemme på mig, som formand for vores grundejerforening, ved sidste generalforsamling. Jeg har som tidligere nævnt aldrig haft ambitioner om at blive formand, men det var svært at komme igennem med forslag under den tidligere, jeg fristes til at sige gamle bestyrelse, og jeg så derfor ikke anden mulighed end at stille op til posten. Som jeg gjorde opmærksom på før valget, så står jeg for en mere aktiv og involverende grundejerforening. Det er gennem årene, lykkedes mig at få visse aktiviteter op og stå sammen med andre Bestyrelsen bestemmer i hvilket pengeinstitut foreningens midler skal anbringes. Kassereren må kun disponere over kr til løbende udgifter, resten skal til enhver tid være indsat på giro- eller bankkonto. Bestyrelsen må ikke uden en generalforsamlings bemyndigelse disponere over nogen af foreningens fondsmidler, ligesom disse skal være indsat på egen bankkonto, hvorfra der kun kan hæves ved formandens og kassererens underskrift. Ovennævnte fortolkning af 20 og den nye formulering af samme blev herefter vedtaget med 13 stemmer for, ingen imod og ingen blanke., d.v.s. med generalforsamlingens 100% tilslutning. Bestyrelsen trak, med den ovennævnte ændringsvedtagelse, herefter de til generalforsamlingen stillede ændringsforslag tilbage. Valg til bestyrelsen m.m.: Til ny kasserer valgtes Vibeke Øland, Søagervej 7A, idet Gorm Knudsen ikke ønskede genvalg. Menigt bestyrelsesmedlem Per Rosenkrantz, Åvangsvej 17, der ikke deltog i generalforsamlingen, havde tilkendegivet, at han gerne ville genvælges, hvilket herefter skete. Til nyt menigt bestyrelsesmedlem blev Gorm Knudsen, Søagervej 8 valgt, idet Kaj Pedersen ikke ønskede genvalg. Som ny bestyrelsessuppleant blev Camilla Enggren, Søagervej 7 B valgt. Posten var ledig fra sidste år. Som ny revisor valgtes Kirsten Munck, Søagervej 1 i stedet for Vibeke Øland, der tidligere overtog kassererposten.

5 8 Revisor Claus Brask Thomsen havde følgende bemærkninger til regnskabet: - Sidste års regnskab havde været decideret forkert, og således var det et forkert bogholderi, der var overtaget af den nye kasserer. - At det var kritisabelt, at der var blevet brugt forholdsvis mange penge på reparation af maskinparken. - At der i princip ikke er nogen dokumentation for, at der udbetales vederlag til bestyrelsen, men at dette har været praksis gennem de seneste mange år. Dette forhold bør stadfæstes på generalforsamlingen. I øvrigt bemærkede han, at der ikke er udgiftsført vederlag i årets regnskab. - At der i princip ikke er nogen dokumentation for udbetaling af vederlag for udbringning, men at posten svarede til den faktiske portoudgift, såfremt indbetalingskort blev sendt pr. post. Lisbeth Dolang konstaterede, at det var Ok med det udbetalte vederlag til bestyrelsen, da de skal have noget for det udførte arbejde. Kassereren Gorm Knudsen bemærkede, at det nok var en idé at sende fremtidige opkrævninger med posten. Lisbeth Dolang bemærkede, at maskinparken ikke havde genereret nogle indtægter i de seneste år, hvilket syntes mærkværdigt. Formanden besvarede, at maskinparken havde været udlejet, men at forvalteren ikke havde været så stringent med opkrævning af gebyr og deposita herfor. Dette vil der dog blive strammet op på fremover, idet udlejning af maskinparken nu bliver varetaget af formanden selv. Regnskabet blev efterfølgende vedtaget. medlemmer. Her skal nævnes vort flotte grundejerforeningsblad, der i det daglige styres af Erik Dau, Søagervej 5. I bladet kan man blandt andet læse om en anden aktivitet, nemlig vor maskinpark, der består af en højtryksspuler og en havefræser. Disse redskaber kan lejes til meget fordelagtige priser hos undertegnede. Der vil dog fremover blive strammet op omkring vore regler med hensyn til depositum m.m. Denne linie med at skabe nye tiltag vil jeg, sammen med min nye bestyrelse, prøve at fastholde og udbygge. Vi kom desværre til at love en fastelavnsfest i år, men blev gjort opmærksom på, at vi faktisk ikke ifølge vore vedtægter kunne disponere over bare nogle få hundrede kroner til tønder, slik m.v. til børnene. Vi synes, det er meget uheldigt, da det sætter en temmelig effektiv stopper for lidt sjov i gaden, og det er der altså brug for en gang imellem. Det er på denne baggrund, at vi i dag fremsætter vort forslag om en ændring af vore vedtægter. Vi håber selvfølgelig, at der er de fornødne 66% stemmer for forslaget, hvilket der skal til for at ændre vore love. Nogle medlemmer synes stadig, at der bliver kørt for stærkt på vore veje. Det har været oppe mange gange før, og jeg skal hermed igen opfordre medlemmerne til at køre hensynsfuldt på vore veje. Også formanden for Rosenvang grundejerforening er blevet orienteret. Han lovede at tage problemet op over for sine medlemmer. Men vi må jo nok se i øjnene, at også andre benytter vore veje, og de er i denne forbindelse uden for rækkevidde!! 5 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 2001 fastsættes til kr. 100 pr. parcel, hvilket er en stigning på 50 kr. i.f.t. år Kontingentforhøjelsen var begrundet med, at det var nødvendigt med lidt flere indtægter, såfremt bestyrelsen skulle have mulighed for at arrangere aktiviteter, som f.eks. en fastelavnsfest. Erik Munck foreslog, at gebyret fastholdes på kr. 50. Og når vi nu er ved vore veje, så kan jeg nævne, at jeg har været i kontakt med kommunen og gjort dem opmærksom på vejenes tilstand, især omkring Metavang, hvor der er meget store huller. De har lovet at sende folk ud for at kigge på sagen, men det er ret sikkert, at der ikke kommer ny belægning i år, allerhøjest lapning af hullerne. Der er i det forgangne år indgået en ansøgning til kommunen fra Druegården om udvidelse af lokalerne samt rykning af bommen for enden af Søagervej. 7 stemte for et kontingent på kr. 100, mens 5 stemte for et kontingent på kr. 50 og 1 undlod at stemme. Kontingent for 2001 blev dermed kr Ansøgningen er så vidt vides blevet afvist af kommunen bl.a. på grund af mange indsigelser fra de omkring liggende parceller. Indkomne forslag: Formanden fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til ændring af Et emne der til stadighed er aktuelt også i vores grundejerforening, er indbrudsstatistikken. Den er desværre ikke så god, hvis man sammenligner årene 1999 og 2000.

6 6 Følgende tal fremkommer på vore veje Søndervang 2 2 Nørrevang 2 2 Metavang 0 0 Ole Larsensvej 0 2 Søagervej 0 2 Åvangsvej 1 1 (Jeg har desværre ikke tallene fra Lillevangsvej). vet gjort opmærksom på, at foreningens love ( 20) ikke gjorde det muligt at bruge midler til f.eks. festlige arrangementer. Vibeke Øland, Søagervej 7A gjorde opmærksom på, at hun havde haft fat i formanden i forbindelse med olieforurening af åen ved Søagervej ved kraftige regnskyl. Hun syntes, det var beklageligt, at formanden ikke havde tid til at tage dette alvorligt ved et konkret tilfælde. Vibeke Øland bemærkede endvidere, at hun havde haft Falck til at undersøge forureningskilden, men dette var ikke lykkedes for Falck, hvorfor hun ved ovennævnte lejlighed, havde bragt problemet videre til grundejerforeningen. 7 Der er altså næsten sket en fordobling af indbruddene i vor forening. Det skal tilføjes, at nogle af vejene deles med naboforeninger. Jeg skal også gøre opmærksom på, at talmaterialet er meget lille, så der må forventes store udsving fra år til år. Jeg mener dog ikke, at vi bare skal lade stå til, så jeg har anmodet Roskilde politi om brochurer samt mærkater til operation NABOHJÆLP. Brochurer og mærkater kan fås efter mødet i aften eller ved henvendelse til undertegnede på Ole Larsensvej 14. I forbindelse med ovenstående rekvirering, blev jeg gjort opmærksom på, at politiet tager ud og fortæller om forebyggelse mod indbrud. Det tilbud var så godt, at jeg besluttede mig for at tage imod det, selv om det jo ikke er nævnt i dagsordenen. Jeg foreslår, at indslaget kommer her i forlængelse af formandens beretning, og jeg vil gerne have lov til at byde Poul Erik Willadsen velkommen. Til sidst vil jeg gerne takke den nye bestyrelse for en stor indsats og et godt samarbejde i det forgangne år. Hermed sluttede formandens beretning. Der var følgende kommentarer til beretningen. Erik Munck, Søagervej 1 syntes, at formandens beretning var en tynd kop te set i betragtning af de store ord ved sidste års kampvalg til formandsposten. Lisbeth Dolang, Metavang 6 havde den opfattelse, at set udefra, havde bestyrelsen ikke foretaget sig noget bl.a. med henvisning til den aflyste fastelavnsfest. Den generelt manglende tilslutning til fester m.m. måtte opfattes som, at der ikke er nogen interesse herfor i grundejerforeningen. Formanden besvarede kritikken med, at det havde været svært for bestyrelsen at foretage sig mere, da man af en af revisorene for foreningen var ble- Formanden svarede Vibeke Øland, at han havde gjort hende opmærksom på, at han er meget villig til at gøre noget ved problemet, men desværre var meget travl på tidspunktet for den konkrete henvendelse. Formanden havde foreslået en henvendelse ved næste forurening, således han ved selvsyn kunne konstatere problemets omfang inden grundejerforeningen kunne bringe problemet videre. Der var enighed om, at bestyrelsen tog forureningen alvorligt og ville følge sagen op næste gang problemet opstod. Beretningen blev herefter vedtaget. Politikommissær Poul Erik Willadsen havde efterfølgende et indlæg omkring indbrud i området, samt hvordan man kan forebygge dette. I tillæg til indbrudsstatistikken nævnt i formandens beretning, kunne Willadsen berette, at der allerede nu havde været 8 indbrud eller forsøg på indbrud i foreningens område. Politiet gør, hvad de kan for at patruljere, men det var svært, specielt når nærpolitiet var gået hjem, og man kunne ikke mandsopdække mistænkte personer p.g.a. ressourcemangel. Willadsen appellerede dog til, at nabohjælp kan øge trygheden. Brochurer om nabohjælp kan rekvireres hos formanden. Man er ligeledes velkommen til at kontakte politiet eller formanden, idet politiet gerne gennemgår nabohjælpskonceptet nærmere, men at det betinger at min. 4-8 naboer går sammen herom. Regnskab for året 2000: Kasserer Gorm Knudsen gennemgik efterfølgende regnskabet. Han bemærkede, at der havde været rod i regnskabet, da han overtog dette fra den tidligere kasserer, der var flyttet fra foreningens område siden sidste generalforsamling. Han bemærkede endvidere, at der ved regnskabets afslutning var 26 parceller i restance, men at dette antal nu var nedbragt til 9 parceller.

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation.

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandlodsvej, 4400 Kalundborg, afholdt d. 24/5 2014 kl 10.00 i Kalundborg Hallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg. Refererede kommentarer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere