Et år er gået! 3. Udgave, sept Grundejerforeningen Søager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager"

Transkript

1 Udgave, sept Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et par begivenheder, der fortjener opmærksomhed. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et vejprojekt i den ene ende af foreningen, nærmere betegnet Søagervej. Et udvalg er i gang med at undersøge mulighederne for fartdæmpende foranstaltninger. Der er foretaget en undersøgelse blandt de involverede beboere, om de ønskede bump eller chikaner på Søagervej eller en bom på Åvangsvej, således der ikke kan komme biler fra Rosenvangs grundejerforening. Undersøgelsen viste, at mange synes, der skal gøres noget ved problemet. Tilslutningen til de tre forslag var følgende: Chikaner 78% Bom 61% Bump 53% På sidste bestyrelsesmøde blev det pålagt udvalget at arbejde videre med chikane og bom løsningerne, enten hver for sig eller i kombination. Personlig tror jeg, det er skidt med en bom, da det vil give mange mennesker en mere besværlig hverdag. Vor del af foreningen vil ikke have direkte adgang til Jerismosevej og Rosenvang grundejerforening vil ikke have adgang til Greve centervej. Under alle omstændigheder kan bomløsningen ikke iværksættes uden bred tilslutning fra alle parter, inkl. beboerne i Rosenvangsvej grundejerforening. Jeg mener heller ikke at bomløsningen kan stå alene, da den kun nedsætter antallet af biler på Søagervej, men ikke farten. Det vil sige, at der kun er kombiløsningen tilbage, hvilket vil fordyre projektet, der trods alt skal betales af de berørte beboere, altså beboerne på Søagervej og Åvangsvej.

2 2 Et nyt kapitel er skrevet til The never ending story. Ejeren af Druegården, Ole Pejs har store projekter i gang, igen, igen. I første omgang skete der ting og sager med bommene, der forhindrer adgang fra Strandvejen via Søagervej. Kommunen var forvirret. De ejer vejen, men kendte ikke noget til projektet. En fodfejl i amtets vejafdeling og en god portion frækhed fra Ole Pejs side har indtil nu bevirket, at bommene er blevet flyttet op til flere gange, og at vejen nærmest er gennemhullet af samme årsag. Hvem der reparerer/betaler og hvornår står hen i det uvisse. Nogen hemmelighed skal det dog ikke være, at den berørte nabo og undertegnede har brugt et anseelig antal timer på at finde ud af, hvem der bestemmer.. kommunen, amtet eller Ole Pejs. (Vi ved det ikke helt endnu!) Hvorfor så megen ballade for en boms placering? Jo, for det første blev naboens adgang til Søagervej væsentlig besværliggjort. Men den skjulte dagsorden fra Ole Pejs side er at skaffe flere parkeringspladser, således at han kan legitimere en udbygning af Druegården. Vi har fra grundejerforeningens side før modsat os dette og vil naturligvis gøre det fortsat, p.g.a. de trafikale og støjmæssige problemer, dette vil medføre for beboerne i området. Der blev ved vores sidste generalforsamling afsat nogle af foreningens midler til aktiviteter, og vi er også enige i bestyrelsen om, at der skal afholdes en fastelavnsfest for børnene. når den tid kommer. Jeg gav i min beretning udtryk for, at jeg gerne så nogle flere aktiviteter. Dette kommer dog tidligst i gang til forår/sommer, da et flertal i bestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede at se, hvilken tilslutning fastelavnsfesten får. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at gøre nye medlemmer opmærksomme på vores lille maskinpark. Vi råder over bl.a. En højtryksspuler og en fræser. Maskinerne kan lejes for meget rimelige priser hos undertegnede, men mere herom nedenfor. René Djerberg Formand Beskrivelse Pris Havefræser i god kraftig kvalitet Højtryksspuler Dkk 60,- Dkk 60,- Telefon

3 10 Som revisorsuppleant valgtes Peer Skov, Søagervej 16 A. Posten var ledig fra sidste år. Eventuelt: Peer Skov, Søagervej 16 A, var stærkt utilfreds med hastigheden på vejene i foreningens område, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til at gøre noget ved problemet inden en af de mange børn på vejene blev involveret i en ulykke. Hans synspunkt var, at det ikke var nok med henstillinger, men at vi i foreningen burde gøre noget mere drastisk. Formanden berettede, at han havde taget problemet op med formanden for grundejerforeningen, Rosenvang, men at det åbenbart ikke er områdets beboere, der forårsager de høje hastigheder. Kaj Pedersen berettede, at bestyrelsen tidligere har haft problemet oppe med kommune for etablering af bump etc., men de krævede på det tidspunkt, at foreningen selv betalte og herefter selv stod for snerydning etc., der jo vanskeliggøres af disse bump. Flere deltagere var villige til selv at bekoste opsættelsen af bump eller lign. for at få nedsat hastigheden. Konklusionen på debatten blev, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til kommune for at undersøge muligheden for etablering af bump eller lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger på specielt Søagervej og Søndervang. Gorm Knudsen, Søagervej 8 henstillede til, at foreningens medlemmer huskede at tage storskrald ind igen, såfremt det ikke var blevet afhentet af renovationsfolkene. Der var samtidig en henstilling til foreningens medlemmer, om at foreningens henstillinger til anvendelse af støjende haveredskaber m.m overholdes. Generalforsamlingen sluttede herefter. Per Knudsen, sekretær. Maskinparken, privat Beskrivelse Pris Telefon Kloakrenseudstyr til højtryksspuler Ørnenæb på teleskopstang Kompostkværn Dkk 50,- Dkk 20,- Dkk 60,- Indlæg af Vibeke Øland Søagervej 7 A At komme hjem til et hus hvor der har været ubudne gæster er ikke rart, og det varer længe, før man slipper følelsen af, at der er fremmede i huset. Man kan dog selv gøre en del for at undgå indbrud. Når man rejser på ferie eller blot er væk i nogle dage, er det en god idé at fortælle det til de nærmeste naboer. De kan så reagere, hvis de ser noget mistænkeligt og muligvis være med til at indbrud ikke er så nemt for tyven. Kender man ikke sine naboer i forvejen, er det en god anledning til at hilse på dem. De har måske også brug for en årvågen nabo. Hos formanden kan man få brochurer om indbrud, og mærkater til at sætte på dør eller postkasse med advarsel om nabohjælp. Men husk, det er ikke nok at sætte mærkaten op. Det er vigtigt at naboen ved at huset er tomt. Fartbegrænsning på Søndervang/Nørrevang. Ved sidste generalforsamling kom der en forespørgsel fra et medlem, om der kunne gøres noget for at få farten ned på ovennævnte veje evt. ved hjælp af bump eller lignende. Kommunen oplyser at man ikke på forhånd vil være negativt indstillet, men der er dog nogle krav der skal opfyldes, før man vil behandle sagen. Beboerne skal høres der skal laves en meningsmåling for/imod man skal beskrive projektet og lave en tegning og frem for alt skal man have økonomien på plads. Mit forslag er, at de mennesker der brænder for sagen nedsætter et udvalg og går i gang. Man er velkommen til at kontakte undertegnede, der kan være behjælpelig med erfaringer fra et tilsvarende projekt på Søagervej. René Djerberg Formand 3

4 4 Som i tidligere udgaver vil redaktionen slutte med en Gruk af Piet Hein Pessimisterne er dog de reneste tåber - de tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på. foreningens love 20, som bundede i opfattelsen af, at bestyrelsen ikke kan disponere over midler til fælles aktiviteter under de foreliggende love. Under debatten af bestyrelsens ændringsforslag blev det konstateret, at der var enighed på generalforsamlingen om, at disponering af midler indenfor rimelighedens grænser til fælles aktiviteter, som f.eks. en fastelavnsfest lå indenfor foreningens formål og at 20 ikke sætter begrænsninger heri med den eksisterende formulering. Følgende ændringsforslag til formuleringen af 20 blev i stedet fremsat: 9 Ordinær generalforsamling den 29. Marts 2001 kl i Greve Medborgerhus i.h.t. den udsendte dagsorden med bilag. Formanden Rene Djerberg bød velkommen til 13 fremmødte og udbad sig forslag til en dirigent. Claus Brask Thomsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til sekretær Per Knudsen, som oplæste protokollen fra sidste generalforsamling. Der var ingen kommentarer til referatet, hvorefter dette blev vedtaget. Derefter sagde formanden følgende i sin beretning: Formandens beretning: Jeg vil starte denne beretning med at sige velkommen til de nye medlemmer. Når det så er sagt, skal der også lyde en tak til de medlemmer, der valgte at stemme på mig, som formand for vores grundejerforening, ved sidste generalforsamling. Jeg har som tidligere nævnt aldrig haft ambitioner om at blive formand, men det var svært at komme igennem med forslag under den tidligere, jeg fristes til at sige gamle bestyrelse, og jeg så derfor ikke anden mulighed end at stille op til posten. Som jeg gjorde opmærksom på før valget, så står jeg for en mere aktiv og involverende grundejerforening. Det er gennem årene, lykkedes mig at få visse aktiviteter op og stå sammen med andre Bestyrelsen bestemmer i hvilket pengeinstitut foreningens midler skal anbringes. Kassereren må kun disponere over kr til løbende udgifter, resten skal til enhver tid være indsat på giro- eller bankkonto. Bestyrelsen må ikke uden en generalforsamlings bemyndigelse disponere over nogen af foreningens fondsmidler, ligesom disse skal være indsat på egen bankkonto, hvorfra der kun kan hæves ved formandens og kassererens underskrift. Ovennævnte fortolkning af 20 og den nye formulering af samme blev herefter vedtaget med 13 stemmer for, ingen imod og ingen blanke., d.v.s. med generalforsamlingens 100% tilslutning. Bestyrelsen trak, med den ovennævnte ændringsvedtagelse, herefter de til generalforsamlingen stillede ændringsforslag tilbage. Valg til bestyrelsen m.m.: Til ny kasserer valgtes Vibeke Øland, Søagervej 7A, idet Gorm Knudsen ikke ønskede genvalg. Menigt bestyrelsesmedlem Per Rosenkrantz, Åvangsvej 17, der ikke deltog i generalforsamlingen, havde tilkendegivet, at han gerne ville genvælges, hvilket herefter skete. Til nyt menigt bestyrelsesmedlem blev Gorm Knudsen, Søagervej 8 valgt, idet Kaj Pedersen ikke ønskede genvalg. Som ny bestyrelsessuppleant blev Camilla Enggren, Søagervej 7 B valgt. Posten var ledig fra sidste år. Som ny revisor valgtes Kirsten Munck, Søagervej 1 i stedet for Vibeke Øland, der tidligere overtog kassererposten.

5 8 Revisor Claus Brask Thomsen havde følgende bemærkninger til regnskabet: - Sidste års regnskab havde været decideret forkert, og således var det et forkert bogholderi, der var overtaget af den nye kasserer. - At det var kritisabelt, at der var blevet brugt forholdsvis mange penge på reparation af maskinparken. - At der i princip ikke er nogen dokumentation for, at der udbetales vederlag til bestyrelsen, men at dette har været praksis gennem de seneste mange år. Dette forhold bør stadfæstes på generalforsamlingen. I øvrigt bemærkede han, at der ikke er udgiftsført vederlag i årets regnskab. - At der i princip ikke er nogen dokumentation for udbetaling af vederlag for udbringning, men at posten svarede til den faktiske portoudgift, såfremt indbetalingskort blev sendt pr. post. Lisbeth Dolang konstaterede, at det var Ok med det udbetalte vederlag til bestyrelsen, da de skal have noget for det udførte arbejde. Kassereren Gorm Knudsen bemærkede, at det nok var en idé at sende fremtidige opkrævninger med posten. Lisbeth Dolang bemærkede, at maskinparken ikke havde genereret nogle indtægter i de seneste år, hvilket syntes mærkværdigt. Formanden besvarede, at maskinparken havde været udlejet, men at forvalteren ikke havde været så stringent med opkrævning af gebyr og deposita herfor. Dette vil der dog blive strammet op på fremover, idet udlejning af maskinparken nu bliver varetaget af formanden selv. Regnskabet blev efterfølgende vedtaget. medlemmer. Her skal nævnes vort flotte grundejerforeningsblad, der i det daglige styres af Erik Dau, Søagervej 5. I bladet kan man blandt andet læse om en anden aktivitet, nemlig vor maskinpark, der består af en højtryksspuler og en havefræser. Disse redskaber kan lejes til meget fordelagtige priser hos undertegnede. Der vil dog fremover blive strammet op omkring vore regler med hensyn til depositum m.m. Denne linie med at skabe nye tiltag vil jeg, sammen med min nye bestyrelse, prøve at fastholde og udbygge. Vi kom desværre til at love en fastelavnsfest i år, men blev gjort opmærksom på, at vi faktisk ikke ifølge vore vedtægter kunne disponere over bare nogle få hundrede kroner til tønder, slik m.v. til børnene. Vi synes, det er meget uheldigt, da det sætter en temmelig effektiv stopper for lidt sjov i gaden, og det er der altså brug for en gang imellem. Det er på denne baggrund, at vi i dag fremsætter vort forslag om en ændring af vore vedtægter. Vi håber selvfølgelig, at der er de fornødne 66% stemmer for forslaget, hvilket der skal til for at ændre vore love. Nogle medlemmer synes stadig, at der bliver kørt for stærkt på vore veje. Det har været oppe mange gange før, og jeg skal hermed igen opfordre medlemmerne til at køre hensynsfuldt på vore veje. Også formanden for Rosenvang grundejerforening er blevet orienteret. Han lovede at tage problemet op over for sine medlemmer. Men vi må jo nok se i øjnene, at også andre benytter vore veje, og de er i denne forbindelse uden for rækkevidde!! 5 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 2001 fastsættes til kr. 100 pr. parcel, hvilket er en stigning på 50 kr. i.f.t. år Kontingentforhøjelsen var begrundet med, at det var nødvendigt med lidt flere indtægter, såfremt bestyrelsen skulle have mulighed for at arrangere aktiviteter, som f.eks. en fastelavnsfest. Erik Munck foreslog, at gebyret fastholdes på kr. 50. Og når vi nu er ved vore veje, så kan jeg nævne, at jeg har været i kontakt med kommunen og gjort dem opmærksom på vejenes tilstand, især omkring Metavang, hvor der er meget store huller. De har lovet at sende folk ud for at kigge på sagen, men det er ret sikkert, at der ikke kommer ny belægning i år, allerhøjest lapning af hullerne. Der er i det forgangne år indgået en ansøgning til kommunen fra Druegården om udvidelse af lokalerne samt rykning af bommen for enden af Søagervej. 7 stemte for et kontingent på kr. 100, mens 5 stemte for et kontingent på kr. 50 og 1 undlod at stemme. Kontingent for 2001 blev dermed kr Ansøgningen er så vidt vides blevet afvist af kommunen bl.a. på grund af mange indsigelser fra de omkring liggende parceller. Indkomne forslag: Formanden fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til ændring af Et emne der til stadighed er aktuelt også i vores grundejerforening, er indbrudsstatistikken. Den er desværre ikke så god, hvis man sammenligner årene 1999 og 2000.

6 6 Følgende tal fremkommer på vore veje Søndervang 2 2 Nørrevang 2 2 Metavang 0 0 Ole Larsensvej 0 2 Søagervej 0 2 Åvangsvej 1 1 (Jeg har desværre ikke tallene fra Lillevangsvej). vet gjort opmærksom på, at foreningens love ( 20) ikke gjorde det muligt at bruge midler til f.eks. festlige arrangementer. Vibeke Øland, Søagervej 7A gjorde opmærksom på, at hun havde haft fat i formanden i forbindelse med olieforurening af åen ved Søagervej ved kraftige regnskyl. Hun syntes, det var beklageligt, at formanden ikke havde tid til at tage dette alvorligt ved et konkret tilfælde. Vibeke Øland bemærkede endvidere, at hun havde haft Falck til at undersøge forureningskilden, men dette var ikke lykkedes for Falck, hvorfor hun ved ovennævnte lejlighed, havde bragt problemet videre til grundejerforeningen. 7 Der er altså næsten sket en fordobling af indbruddene i vor forening. Det skal tilføjes, at nogle af vejene deles med naboforeninger. Jeg skal også gøre opmærksom på, at talmaterialet er meget lille, så der må forventes store udsving fra år til år. Jeg mener dog ikke, at vi bare skal lade stå til, så jeg har anmodet Roskilde politi om brochurer samt mærkater til operation NABOHJÆLP. Brochurer og mærkater kan fås efter mødet i aften eller ved henvendelse til undertegnede på Ole Larsensvej 14. I forbindelse med ovenstående rekvirering, blev jeg gjort opmærksom på, at politiet tager ud og fortæller om forebyggelse mod indbrud. Det tilbud var så godt, at jeg besluttede mig for at tage imod det, selv om det jo ikke er nævnt i dagsordenen. Jeg foreslår, at indslaget kommer her i forlængelse af formandens beretning, og jeg vil gerne have lov til at byde Poul Erik Willadsen velkommen. Til sidst vil jeg gerne takke den nye bestyrelse for en stor indsats og et godt samarbejde i det forgangne år. Hermed sluttede formandens beretning. Der var følgende kommentarer til beretningen. Erik Munck, Søagervej 1 syntes, at formandens beretning var en tynd kop te set i betragtning af de store ord ved sidste års kampvalg til formandsposten. Lisbeth Dolang, Metavang 6 havde den opfattelse, at set udefra, havde bestyrelsen ikke foretaget sig noget bl.a. med henvisning til den aflyste fastelavnsfest. Den generelt manglende tilslutning til fester m.m. måtte opfattes som, at der ikke er nogen interesse herfor i grundejerforeningen. Formanden besvarede kritikken med, at det havde været svært for bestyrelsen at foretage sig mere, da man af en af revisorene for foreningen var ble- Formanden svarede Vibeke Øland, at han havde gjort hende opmærksom på, at han er meget villig til at gøre noget ved problemet, men desværre var meget travl på tidspunktet for den konkrete henvendelse. Formanden havde foreslået en henvendelse ved næste forurening, således han ved selvsyn kunne konstatere problemets omfang inden grundejerforeningen kunne bringe problemet videre. Der var enighed om, at bestyrelsen tog forureningen alvorligt og ville følge sagen op næste gang problemet opstod. Beretningen blev herefter vedtaget. Politikommissær Poul Erik Willadsen havde efterfølgende et indlæg omkring indbrud i området, samt hvordan man kan forebygge dette. I tillæg til indbrudsstatistikken nævnt i formandens beretning, kunne Willadsen berette, at der allerede nu havde været 8 indbrud eller forsøg på indbrud i foreningens område. Politiet gør, hvad de kan for at patruljere, men det var svært, specielt når nærpolitiet var gået hjem, og man kunne ikke mandsopdække mistænkte personer p.g.a. ressourcemangel. Willadsen appellerede dog til, at nabohjælp kan øge trygheden. Brochurer om nabohjælp kan rekvireres hos formanden. Man er ligeledes velkommen til at kontakte politiet eller formanden, idet politiet gerne gennemgår nabohjælpskonceptet nærmere, men at det betinger at min. 4-8 naboer går sammen herom. Regnskab for året 2000: Kasserer Gorm Knudsen gennemgik efterfølgende regnskabet. Han bemærkede, at der havde været rod i regnskabet, da han overtog dette fra den tidligere kasserer, der var flyttet fra foreningens område siden sidste generalforsamling. Han bemærkede endvidere, at der ved regnskabets afslutning var 26 parceller i restance, men at dette antal nu var nedbragt til 9 parceller.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere