Beboerinformation. Måløv Park oktober Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd."

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d Sted: Fælleshuset, Klakkebjerg 1 E Tilstede: Olafur Karlson Varmemester Måløv Park K. Stig Kristensen 3B Fremmødte husstande: 35 lejemål = 15 %

2 Mødet var krævet indkaldt af det fornødne antal beboere, dokumenteret ved en underskriftsindsamling foretaget af beboerne i rækken Knastebakken som ønskede at reglerne for hegn i haveudvidelse skulle ændres, så det fremover ville være tilladt at opsætte nagelfaste hegn i haveudvidelsen. 138 lejemål havde valgt at skrive under, hvoraf 17 var repræsenteret på mødet, svarende til 12 %. Forslaget fra beboerne i rækken var et ændringsforslag til råderetskatalogets punkt vedrørende udvidelse af have. Sidste del af punktet foreslås ændret til : Forslag 0. Skel mod fællesarealer og naboer skal enten være levende hegn op til 180 cm s højde eller stakit på op til 100 cm. Såfremt der opsættes stakit skal der desuden være mindst 2 rækker buske mod fællesarealet. Stakittets udtryk skal følge gældende regler for hegn bag baghaver. Rækkens begrundelse for forslaget var: Afdelingsmødet besluttede den 6. maj 2003 at der nu må opsættes hegn i ikke udvidede haver. Begrundelsen derfor var bl.a. et ønske fra en række beboere om at opsætte hegn for at holde roserne ude

3 af haverne. Da der også i de udvidede haver er plantet roser, har beboerne i disse haver det samme behov. Forslaget tilgodeser i øvrigt hensynet til, at det samlede udtryk i bebyggelsen skal være med buskads bag baghaverne. Elsebeth Brøns (Kn. 129) Benny Marfelt (Kn. 131) Dan Andersen /Anne Svendsen (Kn. 133) Erik Pontoppidan/Anja Frøkjær Christensen (Kn. 135) Punkterne til dagsordenen var: 1. Valg af dirigent 2. Forslag om hegn i haveudvidelser 3. Evt. Mødet blev kort indledt af Hans Peter som forslog Peter fra Klakkebjerg 63 som dirigent. Ad 1. Peter blev valgt Ad 2. Forslagsstillerne startede med at fremlægge deres begrundelse for forslaget, og herefter fremlagde bestyrelsen sine begrundelser ved Hans Peter, for hvorfor den ikke mente, at det var et forslag, den kunne gå ind for.

4 Herefter startede en livlig debat, hvor der blev argumenteret for og imod det indkomne forslag. Under debatten blev bl.a. henvist til forrige generalforsamling, hvor nogle mente, at de vedtagne regler for hegn nemt kunne misforstås og at rækken Kn derfor havde opsat deres hegn i god tro. Her mente andre, at reglerne var helt klare. Der blev også henvist til en dårlig dialog mellem beboerne og bestyrelsen angående den pågældende sag. Der blev givet udtryk for at det var en forkert måde at gribe tingene an på, når en række først lavede noget forkert og derefter prøvede at få ændret reglerne, så det blev tilladt. Hans Peter viste billeder, der skulle illustrere det uheldige i forslaget, hvis det blev overført til andre rækker. Han gav også et historisk rids om baggrunden for, at reglerne er, som de er. Der blev forslået at give en speciel dispensation til den pågældende række, da de havde misforstået reglerne. Bestyrelsen fremlagde da et afværgeforslag som lød: 1) Afdelingsmødet beslutter at fastholde de gældende regler for haveudvidelser. Det betyder at der ikke må opsættes hegn i haveudvidelser. Bestyrelsen fremlagde også en ændring til afværgeforslag:

5 1a) Afdelingsmødet beslutter at der gives dispensation fra de gældende regler for haveudvidelser til de fire lejemål Kn , således at der bag, ved siden af og mellem disse haveudvidelser kan opsættes et neutralt fodhegn af sædvanlig Måløv Park type og dimension. Der skal suppleres med buskbeplantning mellem haverne. Henrik fra Kn. 301 fremlagde da en ændring til ændring til afværgeforslag 1b) Afdelingsmødet beslutter at der gives dispensation fra de gældende regler for haveudvidelse til de fire lejemål Kn Der skal suppleres med buskbeplantning mellem haverne. Der var derefter en debat om hvilke af de 4 forslag der først skulle til afstemning. Man besluttede først at stemme om afdelingsbestyrelsens forslag 1, der ville betyde, at forslag 0 fra rækken kn ville bortfalde, hvis forslag 1 blev vedtaget. Hvis forslag 1 da blev vedtaget, ville man derefter stemme om 1a, og hvis det faldt til sidst om 1b. Afstemning: Forslag 1 49 stemmer for 20 stemmer imod vedtaget Forslag 1a. Forslag forkastet (ingen for) Dette betyder i klar tekst: Forslag 1b. 27 stemmer for 32 stemmer imod. Forkastet

6 Det er stadig forbudt at opsætte nagelfaste hegn i haveudvidelserne. De af Knastebakken opsatte hegn skal fjernes. Det samme gælder andre hegn, der er opsat i haveudvidelser. Ad 3. evt. intet. Mødet blev hævet kl. ca Erik Ree Brok Nu har vi i afdelingsbestyrelsen igen fået nogle henvendelser fra beboere, hvor vi bliver bedt om at komme med nogle formaninger i næste beboerinformation. Det gør vi så. Det drejer sig om tre ting: Der smides og knuses alt for mange flasker og smides alt for mange dåser på udearealerne. Det er især slemt på den store legeplads, på prærien, specielt ved boldbanen og bag vaskeriet og ved mange lokale legepladser. Da vi tror det drejer sig om unge mennesker, der ikke læser beboerinformationer, må vi bede voksne om at indskærpe at det er uacceptabelt. Den lille forplads ved varmemesterkontoret bruges i stigende omfang til affald, specielt i weekenden. Det er ikke meningen tværtimod er det for alvor, at der er opsat et skilt hvor der står: Henkastning af affald forbudt. Det kunne selvfølgelig være meget rart om man kunne komme af med sit storskrald til

7 enhver tid, men det er vores ordning og bemanding altså ikke baseret på. Man skal selv opbevare storskrald, fx i skuret, indtil det kan sættes frem til afhentning en mandag aften - en af de rigtige og helst sent. Ting der er for store til afhentning kan bringes ned til viceværtens oplagsplads (ja oplagsplads, ikke losseplads), men det skal ske i åbningstiden, så det kan komme indenfor hegnet. Men i øvrigt er meget af det der sættes nede på forpladsen slet ikke for stort til at blive sat ud foran rækken. Som det fungerer nu, er resultatet, at børn spreder en masse ting ud i bebyggelsen. Der bliver malet på fliserne, flamingo bliver brudt i tusinde stykker, der bliver knust keramik og glas og elektronik, og det bliver smidt rundt med det hele. Næsten hver dag, men specielt om mandagen, skal gårdmændene bruge lang tid på at rydde op på og omkring forpladsen. Dertil kommer at alt det knuste bras, der bliver slæbt over i hulerne i buskene ved Måløv Parkvej, ikke bliver fjernet, men udgør en permanent kilde til yderligere tilsvining. Derfor: Lad være med at stille affald ned på forpladsen, og sig til børnene at de skal holde fingrene væk fra affald, både indenfor og udenfor hegnet. Vi bliver også opfordret til at gøre noget mere ved brud på husordenen, specielt at der holdes katte og at der støjes for meget. I de sager må vi sige at det er op til jer beboere selv at klage skriftligt over forholdene til inspektøren eller varmemesteren, og helst sørge for at tre husstande skriver under på klagen. Hvis man sørger for det, så bliver der også skredet ind. for afdelingsbestyrelsen Hans Peter Campingvogne Som det tydeligt fremgår, når man færdes rundt i bebyggelsen, er der efterhånden en hel del af beboerne, der har anskaffet sig en campingvogn. Grunden til, at de skal parkeres på parkeringspladsen ud mod Måløv Parkvej eller trekanten ud for Knastebakken , er at man på et beboermøde for 3-4 år siden besluttede at prøve, om der

8 ville være plads til, at ca. 12 campingvogne kunne holde i bebyggelsen. Man udvalgte da de 2 områder, fordi de blev vurderet til at være mest velegnede. Det har nu vist sig, at den måde campingvognene bliver parkeret på, og det antal som holder på de omtalte parkeringsområder, gør at der simpelt hen ikke længere er plads til den almindelige parkering. Dette gælder især parkeringen ud mod Måløv Parkvej. Som konsekvens af dette er bestyrelsen gået i gang med at undersøge mulighederne for at lave en mere organiseret parkeringsløsning. Dette indebærer, at vi har taget kontakt til kommunen, som skal give tilladelse til en sådanne løsning. Hvis kommunen accepterer, at vi opretter et antal pladser, skal vi derefter kontakte færdselspolitiet, der skal afgøre hvilken løsning, der kræves for at det er i orden i henhold til færdselsloven. Det må med det samme fastslås, at en mere organiseret løsning kan betyde at der ikke er plads til alle de vogne, der på nuværende tidspunkt holder i bebyggelsen. Hvordan fordelingen af pladser skal foregå, vil der blive taget stilling til, når vi ved hvor mange pladser vi kan oprette. for afdelingsbestyrelsen Erik Ree Bredbånd Vi får mange henvendelser fra beboere vedrørende såkaldt ægte bredbånd. Der er typisk tale om samlede løsninger, hvor et firma installerer og leverer højhastigheds internet (fx 2 Mbit/s), telefoni og kabeltv. Der reklameres med meget lave forbrugspriser og abonnementer, omkring 50 kr./md. for internet, kr./md. for telefonabonnement og tilsvarende lave priser for telefonforbrug, samt priser fra 20 til 125 kr./md. for kabeltv, afhængig af programudbud. Vi har i afdelingsbestyrelsen været opmærksomme på udviklingen i det seneste års tid og har også indhentet materiale fra flere leverandører. Vi har været i kontakt med andre boligforeninger der har

9 fået installeret sådanne net for at høre om deres erfaringer. For dem vi talte med, var det dog stadig så nyt at hele systemet endnu ikke var taget i brug. Indtil videre har vi valgt at stille os lidt afventende af flere grunde: Der er tale om en ret stor investering. Anlægs- og tilslutningsudgifter, formentlig omkring en halv til en hel million kr. (baseret på tal opgivet af kabelnettet.dk ), skal betales af boligafdelingen og dermed af beboerne, over huslejen. Det kræver naturligvis at mange beboere er interesserede, og at der er fordele også for dem der ikke er internetbrugere. Det anføres af flere leverandører at installeringen kan være udgiftsneutral for beboerne, fordi der ofte er store besparelser på kabeltv (nogle steder betaler man kr./md. for kabeltv). I Måløv Park ejer vi allerede vores egen kabeltv installation, og kan derfor ikke hente særlig store besparelser her. Et andet sted der kan findes besparelser, også for dem der ikke er internetbrugere, er på telefoni. Her er besparelsen pæn, men kan formentlig ikke dække hele den enkelte beboers part af anlægsudgifterne. Det er i øvrigt vores opfattelse at flere beboere slet ikke har fastnet abonnement for telefon, men udelukkende benytter sig af mobiltelefon. Den helt store fordel opnås altså, ikke overraskende, for internetbrugerne. Derfor skal der være interesse fra langt den overvejende del af Måløv Parks beboere for at investere i højhastigheds internet for at en sådan investering kan forsvares. En så stor tilslutning mener vi endnu ikke er til stede. Vi kan oplyse at der er ca. 70 beboere der har valgt at tilslutte sig internettet gennem Webspeed fra TDC. for afdelingsbestyrelsen Jens W.

10 Hjemmesiden Efter en lang periode hvor vi har haft problemer med opdatering af hjemmesiden, er forholdet nu løst, og siden vil blive opdateret løbende. Nu ligger for eksempel alle de beboerinformationer vi har liggende i elektronisk form, tilgængelige på siden under punktet info og debat. Adressen er stadig: og indeholder i øvrigt en mængde information om faciliteter og regler i afdelingen. Har man ikke adgang til internettet, kan en trykt kopi hentes på afdelingskontoret, i form af en beboermappe som indeholder den samme information vedrørende afdelingens regler. for afdelingsbestyrelsen Jens W.

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park November 2012

Beboerinformation Måløv Park November 2012 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet Vinterparkering nu begynder sæsonen For

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere