Afkalkning af bruseområdet på badeværelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkalkning af bruseområdet på badeværelser"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park juli 2004 Indhold: Afkalkningsregler side 1 Mødeindkaldelser side 2 Om leje af fælleshus side 2 Udgange og havelåger side 3 Referat fra afdelingsmøde side 4-10 Afkalkning af bruseområdet på badeværelser Du kan nu få foretaget afkalkning af badeværelsets bruseområde betalt af den indvendige vedligeholdskonto. Afkalkningen gælder både gulvklinker og vægfliser. Afrensningen kan kun betales af vedligeholdskontoen hvis der ikke har været trukket på kontoen til samme formål indenfor en 4-års periode, og hvis der efter at afrensningen er betalt tilbagestår minimum kr. på kontoen. Afrensningen omfatter afkalkning og en efterfølgende sæbemætning af gulvklinker og gulvfuger. Afrensningen skal foretages af det firma afdelingen benytter. Den rekvireres ved henvendelse til varmemesteren. Prisen vil pt. typisk ligge mellem 600 og kr., afhængigt af graden af tilkalkning. I særligt grelle tilfælde kan prisen være højere. Der vil ikke blive indhentet individuelle tilbud. Afdelingsbestyrelsen

2 Mødeindkaldelser Legepladsudvalg: Der indkaldes til første møde i det nye legepladsudvalg søndag den 22. august kl Alle interesserede beboere kan deltage. Mødested er afdelingsbestyrelsens lokale. IT-udvalg: Der indkaldes til første møde i IT-udvalget tirsdag den 14 september kl Alle interesserede beboere kan deltage. Mødested er fælleshuset. Afdelingsbestyrelsen Om leje og bookning af fælleshuset Bestyrerparret for fælleshuset har måttet erfare at der hersker en del forvirring omkring udlejningsregler og booking af lokalerne. Et af de ofte tilbagevendende problemer har drejet sig om brugen af cafélokalet ved leje af Festsalen. Hidtil har det været sådan at leje af Festsalen fredag og lørdag indbefattede leje af cafélokalet og til en pris som svarede til lejen af festsalen plus lejen af caféen. Denne regel blev i sin tid indført fordi erfaringen viste at brugerne ved leje af festsalen benyttede cafélokalet til andet og mere end blot gennemgangsrum. Der blev pyntet op og caféen blev inddraget som en del af festen. Det var naturligvis uacceptabelt, da den oprindelige tanke var, at man kun skulle betale for det man rent faktisk brugte og at det derfor var muligt kun at leje salen med køkken selvom caféen af fysiske årsager måtte blive brugt som gennemgangsrum. Et andet argument for den gamle ordning var, at det skulle være muligt at leje caféen, selvom salen var udlejet. Erfaringen har dog vist, at mange brugere af Festsalen finder det generende, hvis der samtidigt er lejere eller arrangementer i caféen. Problemet er naturligvis uløseligt hvis man vil fastholde muligheden for at kunne leje caféen med cafékøkken separat. Vi har derfor valgt at ændre følgende ved gældende praksis: 1. Muligheden for at leje caféen nedprioriteres således at det kun er muligt at booke tidligst 3 mdr. før lejedato. Caféen kan kun lejes sammen med cafékøkkenet. Caféen kan kun lejes hvis Festsalen ikke er lejet ud. 2. Festsalen kan kun lejes sammen med cafélokalet, også på hverdage. Festsalen kan stadig lejes selvom caféen er lejet ud (Kun relevant hvis bookning sker senere end 3 mdr. før lejedato) I så fald fratrækkes den gældende leje for caféen. 2

3 Det relevante afsnit af vedtægterne for fælleshuset ser herefter således ud: Godkendte brugergrupper betaler den pris Brugerrådet fastsætter. Fælleshusets lokaler kan lejes i følgende kombinationer: 1) Festsal m. festsalskøkken og cafélokale 2) Festsal m. festsalskøkken og cafélokale m. cafékøkken 3) Cafélokale m. cafékøkken man - to. Fredag og lørdag søndag 600 kr. 800 kr. 700 kr. Afleveret rengjort. Afleveret rengjort. Afleveret rengjort. Depositum: 500 kr. Depositum: 500 kr Depositum: 500 kr 700 kr. Afleveret Rengjort. Depositum: 500 kr. 300 kr. Afleveret rengjort. 900 kr. Afleveret Rengjort. Depositum: 500 kr 400 kr. Afleveret rengjort. 800 kr. Afleveret Rengjort. Depositum: 500 kr 300 kr. Afleveret rengjort. 4) Aktivitetsrum (første sal) 100 kr. Afleveret rengjort 100 kr. Afleveret rengjort Leje af fadølsanlæg 200 kr. 200 kr. 200 kr. Leje af grillen 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Afleveret rengjort OBS! Cafélokalet kan først bookes til privat brug tidligst 3 mdr. før lejedato og kun hvis festsalen ikke er udlejet. Vær opmærksom på at festsalen kan bookes efterfølgende. Festsalen kan altså godt bookes selv om cafélokalet m. cafekøkken er udlejet. I så fald reduceres prisen med cafélejen for den pågældende ugedag. Ved leje af café-lokalet må man være opmærksom på, at café-lokalet kan være gennemgangsrum til toiletter og festsal, såfremt der er andre brugere i Fælleshuset. Leje betales når lejemålet bookes. Depositum betales ved nøgleudlevering. Nøgle udleveres i kontortiden umiddelbart før lejemålet. Afdelingsbestyrelsen Udgang og havelåger fra baghaven For at sikre det overordnede udtryk af buskene som rammen om vores fælles friarealer skal udgang fra baghaven til friarealer være så diskret som mulig. Det betyder blandt andet at udgangen skal være skrå, og hvor der kun er en række buske betyder det at der i haven indenfor udgangen bør plantes en busk af frit valg. Det betyder også at udgangen ikke må have en havelåge. Hvor det er tilfældet vil der ske henvendelse til de enkelte beboere. 3

4 Afdelingsbestyrelsen Referat af det ordinære afdelingsmøde 8. juni juni 2004 Fremmødte husstande: 45 = 19% 1. Valg af dirigent Ole Carlsen blev valgt. Bestyrelsens forslag til tidsplan blev vedtaget uden indsigelser. Det indebar at hvis tidsplanen skred ville mødet blive afbrudt og fortsætte søn. 13/6 kl Afdelingsbestyrelsen aflagde beretning Formanden Hans Peter (HP) aflagde beretning for afdelingsbestyrelsen vedrørende forsinkelsen af ombygningssagen, prøveområdet, støjkontrol i fælleshuset, lov om salg af almene boliger og vækst i administrationsbidrag. HP henviste i øvrigt til den udsendte trykte version af beretningen. Beretningen blev godkendt med en stemme imod. 3. Jens Wenzel fremlagde regnskabet til orientering 4. Jens fremlagde budgettet til godkendelse Der var en beboer der spurgte til vaskeriets telefonudgift og til en post under ejendomsudgifter. Spørgsmålene blev besvaret af afdelingsbestyrelsen. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Forslag 1 om hegn i haveudvidelser Debatten startede med et indlæg om beboerdemokrati. Her var pointen at dette forslag reelt var identisk med et forslag, som havde været oppe på et ekstraordinært afdelingsmøde, og at det derfor var misbrug af afdelingsdemokratiet at fremsætte forslaget kun 4 måneder senere. Forslagsstillerne svarede på indlægget, og efter en kort engageret debat om dette emne, bad ordstyreren forslagsstillerne om at fremlægge forslaget. Forslaget blev sat til debat, hvor der bl.a. var indlæg om følgende: Hvorfor forslagsstillerne ønskede, at det skulle være en generel regel. Ønsket om et hegn da udvidede haver er meget åbne i starten. HP forklarede baggrunden for forbudet mod hegn i haveudvidelser, der bunder i de forpligtelser til helhedsindtrykket, vi påtog os under lokalplanens tilblivelse, og viste eksempler på de konsekvenser for det visuelle udtryk, som forslaget lagde op til. Vigtigheden af at bevare det grønne udtryk og bevare bevoksningen i de lånte arealer. Forslag blev sat til afstemning. Det blev forkastet med 27 for 4

5 41 imod 12 blanke Da der opstod tvivl om der var blevet talt rigtigt blev afstemningen ikke godkendt, og der blev i stedet skriftlig afstemning, med følgende resultat. 33 for 43 imod 12 blanke. Forslag 2 om fodhegn. Vedtaget med stort flertal. Ingen imod 4 blanke Forslag 3.1 om faste parkeringspladser. Forslaget blev sat til debat hvor der bl.a. var følgende indlæg: Det var en måde at begrænse parkering på vejene. Det ville medføre rigtig mange uudnyttede pladser, da husstande som ikke havde bil også skulle have en plads. Det ville gøre det svært at invitere gæster. Man kunne lave en afstribning af pladser. Man kunne lave en ordning hvor man kunne betale for en fast nummereret plads. HP påpegede at folk ville forlange de mest attraktive pladser. Forslag 3.1 om faste parkeringspladser blev sat til afstemning.. 10 for mange imod Forslag 3.2 om et bestemt område til trailerparkering Der blev givet en begrundelse for forslaget, og der var derefter debat hvor der bl.a. var følgende indlæg: Der blev efterspurgt en helhedsløsning for parkering. HP fremlagde et ændringsforslag, der bemyndigede bestyrelsen til at udpege pladser for dem der har en trailer. Bestyrelsen bemyndiges til at anvise en trailer en bestemt p-plads. Der blev her spurgt til om HP mente folk ville respektere henstillinger fra bestyrelsen, hvilket HP mente de ville gøre. Ændringsforslag til 3.2 blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget. mange for 3 imod 2 blanke Forslag 3.3 om parkering forbudt skilt ved fælleshuset 5

6 Der blev givet den begrundelse for forslaget, at folk var alt for hensynsløse, når de parkerede, og at der ofte var klager. Derefter var der debat med bl.a. følgende indlæg: HP mente ikke, at det ville blive respekteret, og at det ville blive et mål for graffiti. Kun folk der lejer huset og bestyrelsen burde have nøgler, og klager om parkering burde medføre, at man ikke skulle have lov til at leje huset i en periode. Det ville være forbudt at opsætte sådan et skilt på egen hånd. Forslag 3.3 om opsætning af parkering forbudt skilt blev sat til afstemning. 26 for 32 imod 18 blanke Forslag 4 om afskaffelse af vinterparkering. Der blev givet den begrundelse for forslaget, at folk burde deles om pladserne. Derefter var der en debat med bl.a. følgende indlæg: Denne parkeringsregel er til tider et stort problem. Ordningen havde efterhånden mistet sin relevans på grund af klimaforandringer. Den nuværende ordning blev ikke respekteret, og der skulle opsættes autoriserede skilte. HP støttede forslaget og ville bearbejde gårdmændene med henblik på at få dem til at hjælpe med at holde pladserne ryddet. Forslag 4 om afskaffelse af vinterparkerings ordning blev sat til afstemning. 27 for 35 imod 19 blanke Forslag 5.3 om tilladelse til at holde hund og kat i Måløv Park. Her startede debatten med en diskussion om, hvorvidt det var et forslag. HP fremlagde her at bestyrelsen havde pligt til at betragte det som et forslag, selvom det ikke var formuleret sådan. Erik fra bestyrelsen bad om, at det kun skulle være en kort debat da debatten af erfaring ikke rykkede stemmer, men blot gjorde folk ophidsede. Der blev gjort indsigelser mod Erik's indlæg. Derefter var der en debat med bl.a. følgende indlæg: De nye i bebyggelsen skulle også have lov til at blive hørt. At vores regler var med til at holde fællesarealer og sandkasser rene. At folk godt kunne finde ud af at rydde deres hundeaffald op efter sig. Det blev benægtet af andre der havde dårlige erfaringer fra andre steder. At forslaget var for uklart til at kunne støttes. At hvis man havde et behov for dyr kunne man gå ned på byggeren. At en hel del børn ønskede, at de måtte holde hund og kat. 6

7 Der blev krævet skriftlig afstemning. Forslag 5.3 Det er tilladt at holde hund og kat i Måløv Park blev sat til skriftlig afstemning. 7

8 13 for 72 imod 2 blanke Forslag 6 om tilladelse til at holde indendørs kat i Måløv Park. HP fremlagde et ændringsforslag 6b (husdyrudvalg) der beholdt essensen af 6, men foregreb de eventuelle juridiske problemer, der kunne opstå hvis folk ikke overholdt reglerne om kattehold. Forslag 6 blev herefter trukket af forslagsstilleren og debatten om 6b begyndte med følgende indlæg: Det var for svært at administrere. Det var synd for kattene. Det var ikke synd for kattene. Indekatte ville aldrig gå ud af egen drift. At man burde have billeder af kattene så man nemmere kunne finde eventuelle syndere. Forslag 6b, ændringsforslag til forslag 6 blev sat til skriftlig afstemning. 38 imod 37 for 5 blanke Mødet blev herefter suspenderet kl. 22:58 til fortsættelse med resten af dagsordenen 13/6 kl. 13. Mødet blev genoptaget søndag d. 13/6 2004, kl. 13 Fremmødte husstande: 33 = 14% Bestyrelsen foreslog Peter Ahrens som dirigent. Peter blev valgt. Michael fra Kn. 81 krævede derefter at mødet blev erklæret ugyldigt, da han mente dagsordenen var ugyldig, da den ikke indeholdt punkterne valg af refernt og valg af stemmeudvalg. Han erklærede at han ville bringe sagen for beboerklagenævnet, hvis han ikke fik medhold. Bestyrelsen afviste kravet. Jette Kronhøj og Thorkild Krejberg blev foreslået som stemmeudvalg og valgt uden modkandidater. Behandlingen af indkomne forslag blev herefter genoptaget: Forslag 7 om internet, telefoni og TV Forslaget blev efter aftale med forslagsstilleren præsenteret af Jens Wenzel, da forslagsstilleren Allan Roldhave var forhindret i at møde op. Dette blev godkendt fra salen efter en kort diskussion. 8

9 Debatten begyndte med bl.a. følgende indlæg: Diskussionen burde udskydes i hvert fald 2 år da vores kontrakt løber med TDC i 4 år endnu. Der blev spurgt om forsamlingen kunne bestemme hvem man skulle bruge som teleudbyder. Jan, og Arne fra bestyrelsen præciserede at man uanset hvad ville bevare sin mulighed for at benytte den nuværende teleinstallation, og dermed selv vælge sin teleudbyder Palle mente at der burde nedsættes et teleudvalg Det blev påpeget at Allan krævede en urafstemning. Dirigenten pointerede at det var nødvendig at der blev stillet forslag om en urafstemning som så skulle til afstemning på mødet. Det skete ikke. Flere mente at et IT udvalg var en god ide. Forslag 7 om internet, telefoni og TV blev derefter sat til afstemning. 12 for 44 imod Ændringsforslag 7b om nedsættelse af IT udvalg blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget, uden stemmer imod Forslag 5.4 blev trukket af forslagsstilleren, da hun mente at forslag 7b dækkede hendes forslag. Forslag 5.1 om renovering af legepladser og redskaber. Forslaget blev begrundet med at flere børn var kommet til skade, og at der som minimum skulle rettes op på de redskaber, der er i stykker. HP svarede på bestyrelsens vegne og erklærede sig enig i at nogle af redskaberne trænger til en renovering, og gjorde opmærksom på at deciderede defekter skal rapporteres til Olafur, som så vil sørge for at de bliver udbedret hurtigt. Derefter var der debat med bl.a. følgende indlæg: Der var ønske om et legepladsudvalg. HP forklarede at der var et legepladsudvalg, som for nærværende var slået sammen med det grønne udvalg, men med forstærkning kunne det evt. igen blive et selvstændigt udvalg. Det er et problem at borde og bænke bliver flyttet rundt og brugt som legeredskaber, og at de evt. burde fastgøres. Splinter er et stort problem. Her blev folk opfordret til selv at gøre noget for at udbedre småproblemer. Der var spørgsmål om budget, hvor HP svarede at vi havde besluttet at lave løbende udskiftninger, og der er afsat penge til det Der blev nævnt at man tidligere havde for vane at udbedre lokallegepladser på lokalt initiativ, med økonomisk støtte fra bestyrelsen. Der blev fremsat ændringsforslag af Claus: Det pålægges bestyrelsen at indkalde til et stiftende legeplads udvalgsmøde inden den 1/9-2004, og afdelingsbestyrelsen skal løbende sikre at redskaberne er i forsvarlig stand. Forslagsstillerne var tilfredse med at aktiviteten kunne overføres til legepladsudvalget. 9

10 Ændringsforslaget blev derefter sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtag Forslag 8 om kalk på badeværelset. Forslaget blev fremlagt af HP som gjorde opmærksom på at prisen for en behandling er højest 1000 kr. og ikke 2200 kr. Derefter var der debat med bl.a. følgende indlæg: Hvorfor er der større problemer nogle steder end andre? HP svarede at det var fordi nogle tørrede vand af og fjernede kalk med rengøringsmidler. Der blev sagt at brun sæbe kan forebygge. Der blev spurgt om 1000 kr. var et max. beløb. HP svarede at det ikke var ment som rengøringshjælp, men en grundig afkalkning højst hvert 4. år. Forslag 8 om kalk på badeværelset blev derefter sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 9 om flytning af petanquebanen Forslaget blev fremlagt af Elsebeth, som dertil ønskede et lille fortov. Derefter var der debat med bl.a. følgende indlæg: Det blev sagt at en af begrundelserne for placeringen var, at man ville have den tæt på de andre aktiviteter, og ikke ude i det grønne område. Man burde bare flytte den da man ikke havde tænkt sig om. HP mente man generelt prioriterede aktiviteter i fællesområderne, og at der var enighed om den linie. Børn var faldet på cykel på grund af banen Flere mente her, at det var forældrenes opgave at lære deres børn at køre ordentligt på cykel. Flere gav udtryk for, at fællesaktiviteter som denne bane er vigtigt for det liv, der er i afdelingen. Det blev påpeget at banen var en del af renoveringen af hovedstien, og at det havde været debatteret på et afdelingsmøde. HP bekræftede dette og påpegede at børnenes hensyn blev indtænkt i alle beslutninger. Forslag 9 om flytning blev derefter sat til afstemning. for: 4 imod: mange Forslag 10 om sideafdækning af pergola. HP begrundede forslaget. Herefter blev det påpeget af Anne Svendsen, at ejeren har pligt til at ansøge kommunen om byggetilladelse til overdækning af pergola, og at bestyrelsen havde forsømt denne forpligtelse. Anne mente at det derfor var meningsløst at vedtage regler for pergolaerne. 10

11 Forslag 10 blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget for: mange imod: 2 Forslag 11 om at man for fremtiden skal bruge klare plader ved overdækning af pergola. HP begrundede forslaget. Derefter var der debat med bl.a. følgende indlæg: Matte og klare plader kostede næsten det samme. To beboere gav udtryk for at det var nødvendigt med matte plader for at begrænse solindfaldet. HP mente at de fleste tage var sat op for at holde regnen ude. Der blev spurgt om man ikke kunne harmonisere efter de matte plader. Bestyrelsen trak herefter forslaget da man øjensynligt havde undervurderet behovet for overdækning i relation til solindfald. Der vil blive arbejdet videre med et forslag i en ny udformning. 6. Valg HP fortalte at Arne og Jette var på valg, Arne genopstillede men det gjorde Jette ikke. Joan stillede op til den ledige plads i bestyrelsen. Begge blev valgt med akklamation. Kim genopstillede til suppleant og Jette stillede op som suppleant. Begge blev valgt med akklamation. 7. Eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Referent: Jens Wenzel Fra Ib og Hannah Marcher har vi modtaget et billede med følgende kommentar: Her i Måløv Park har vi plads til alle der er dog nogen, som har svært ved at komme helt ind!!! 11

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park November 2012

Beboerinformation Måløv Park November 2012 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet Vinterparkering nu begynder sæsonen For

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park april 2005 Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive omdelt inden mødet Indhold: Opstillinger Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere