a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi M.. U SS Anldagemyndigheden mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod"

Transkript

1 "... Retten 'j Horsens -i. r '. : --. Udskrift af dombogen, I DOM afsagt den 4. oktober 2007 SS Anldagemyndigheden mod 1. Danske Kroer & Hoteller vi Direktør a s 3. Bestyrelsesformand.. 3M.. U UJ Cl Sagen er behandlet med domsmænd. Tiltalen og parternes påstande Danske Kroer & Hoteller, og bestyrelsesformand er ved anklageskrift af l. maj 2007 fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, modtaget af retten den 2. maj 2007, tiltalt for overtrædelse af a) Tiltalte Danske Kroer & Hoteller: konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved i perioden fra den I. august 2002 til den 6. september 2005 i sine vedtægter ( 6 i fællesvedtægterne og 5 i hver af produktlinierne Dansk Kroferie, City Hotels og Classic Hotels) at have bestemmelser, der havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet det heri var fastsat, at de enkelte medlemmer af foreningen ikke måtte skilte eller annoncere med priser under foreningens til enhver tid gældende mindstepriser på foreningens produkter, ligesom foreningens medlemmer tillige skulle følge de af foreningen fastsatte mindstepriser, alt hvorved den enkelte krolhotel efter vedtægternes indhold blev forhindret i at konkurrere på pris. b)

2 -. l. Side 2/21 Tiltalte... OI!'Wkonkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved i perioden fra den 1. august 2002 til den 6. september 2005 som henholdsvis direktør og bestyrelsesformand for DANSKE KROER & HOTELLER i forening og med det formål eher følge at begrænse konkurrencen at have ladet tiltalte 1 have de under a) angivne vedtægter, ligesom de tiltalte på bestyrelsesmøder, halvårsmøder og generalforsamlinger, dels årligt lod foreningen vedtage bindende mindstepriser, dels i forhold til foreningens medlemmer indskærpede vedtæ~sbestemmelseme...."" "l Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte domfældes efter anklageskji~et og. har på$tået tiltalte" ~ idømt en bøde på ikke under 1 mio. ~r. og de tiltalte 2 9at' hver især idømt en bøde på ikke under kr. De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært bortfald af straffen efter straffelovens 83, mest subsidiært strafnedsætfelse i medfør af straffelovens 82, ~A.. Sagens oplysninger ~ "'~. De vedtægtsbestemmelser, som ankiageskriftet vedrører, omfatter som anført under tiltalens pkt. a. et sæt fællesregler i vedtægterne for foreningen Danske Kroer & Hoteller og et sæt vedtægter for hver af produktlinierne Dansk Kroferie, City Hotels og Classic Hotels. ~ I de pågældenda.~edtægterne'ind~ bl.a. følgende bestemmelser: " VEDTÆGTER For DANSKE KROER & HOTELLER Fællesregler l Foreningens navn er Danske Kroer & Hoteller, forkortet DKH. Foreningen har hjemsted og værneting på sekretariatets adresse i Horsens. FORMAL 2 Foreningens formål er at øge salget af DKH's produkter indenfor de enkelte produktlinier, herunder at kunne tilbyde overnatning og bespisning til bedst mulige priser. Endvidere at højne standarden af de i foreningen sammensluttede forretninger samt at skabe forøget interesse for DKH, savel nationalt som internationalt, gennem samarbejde med transportselskaber (rederier og busselskaber), rejsebureauer etc. samt gennem egen annoncering og PR. Danske Kroer & Hoteller's produkter sælges fortrinsvis gennem foreningens eget sekretariat samt de bureauer, der har indgået kontrakt med DKH. STRUKTUR 3 DKH består af 3 produktlinier, DANSK KROFERIE, CLASSIC HOTELS og CITY HO-

3 Side 3/21 TELS. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at udvide foreningen med yderligere produktlinier. For hver produktlinie udarbejdes særskilt vedtægtsbilag og konceptbeskrivelse. Den enkelte produktiinie ledes af en styregruppe, hvis formand indtræder i DKH's bestyrelse. EKSKLUSIONIBOD 6 Der må ikke skiltes/annonceres med priser under DKHs til enhver tid gældende mindstepriser på DKHs produkter. Såfremt et medlem ikke overholder den aftalte mindstepris, i strid med 4 stk. 7 deltager i lignende salgsorganisation i Danmark eller i øvrigt optræder på en måde, der kan virke skadende for DKH, har bestyrelsen ret til efter forudgående advarsel at ekskludere det pågældende medlem, såfremt medlemmet endnu l måned efter advarslen ikke har efterkommet denne. I særlige tilfælde, hvor en forseelse mod DKHs vedtægter kan betragtes som forbigående, og hvor en eksklusion skønnes at være urimelig, kan medlemmet idømmes en bod. Boden fastsættes af en enig bestyrelse... " VEDTÆGTER For PRODUKTLINIE: DANSK KROFERIE STRUKTUR l Produktlinien DANSK KROFERIE indgår som led i foreningen Danske Kroer & Hoteller, og medlemmerne af produktlinien er omfattet af de for denne forening gældende fællesregler. FORMAL 2 DANSK KROFERIE har til formål at sælge de på konceptbeskrivelsen anførte produkter til bedst mulige priser, tilpasset markedssituationen. Salget foregår gennem sekretariatet i Horsens samt via bureauer, rederier m.fl., der har forhandleraftale med DKH. SALGS- OG MARKEDSF0R1NGSINDSATS 5 Priserne på DANSK KROFERIEs produkter fastsættes afstyregruppen og skal være fastlagt senest 2 måneder før deadline på fælles-brochuren. Medlemmerne er forpligtet til at følge de af styregruppen fastlagte mindstepriser... VEDTÆGTER For PRODUKTLINIE: CLASSIC HOTELS STRUKTUR I Produktlinien CLASSIC HOTELS indgår som led i foreningen Danske Kroer & Hoteller, og medlemmerne af produktlinien er omfattet af de for denne forening gældende fællesregler. FORMAL

4 Side 4/21 2 CLASSIC HOTELS har til formål at sælge de på konceptbeskrivelsen anførte produkter til bedst mulige priser, tilpasset markedssituationen. Salget foregår gennem sekretariatet i Horsens samt via bureauer, rederier m.fl., der har forhandleraftale med DKH. CLASSIC HOTELS' medlemmer er forpligtet til at modtage DKHs krocheck og supercheck, evt. mod tillæg. CLASSIC HOTELS skal så vidt muligt være repræsenteret over hele landet med en frekvens, der er tilpasset områdets salgspotentiale. Ved optagelse af nye medlemmer skal eksisterende medlemmer indenfor en radius af25 km til det nye medlem informeres om den påtænkte optagelse. Der kan kun være l medlem i hver kommune, dog undtaget København, Arhus, Odense og Alborg. SALGS- OG MARKEDSFØRINGS INDSATS 5 Priserne på CLASSIC HOTELS' produkter fastsættes af styregruppen og skal være fastlagt senest 2 måneder før deadline på fælles-brochuren. Medlemmerne er forpligtet til at følge de af styregruppen fastlagte mindstepriser. " VEDTÆGTER For PRODUKTLINIE: CITY HOTELS STRUKTUR 1 Produktlinien CITY HOTELS indgår som led i foreningen Danske Kroer & Hoteller, og medlemmerne af produktlinien er omfattet af de for denne forening gældende fællesregler. FoRMAL 2 CITY HOTELS har til formål at sælge de på konceptbeskrivelsen anførte produkter til bedst mulige priser, tilpasset markedssituationen. Salget foregår gennem sekretariatet i Horsens samt via bureauer, rederier m.fl., der har forhandleraftale med DKH. CITY HOTELS' medlemmer er forpligtet til at modtage DKH's krocheck og supercheck, evt. mod tillæg. CITY HOTELS skal være landsdækkende med virksomheder i byer med over indbyggere. Der kan kun være l medlem i hver af disse byer, dog undtaget byer med over indbyggere. SALGS- OG MARKEDSFØRINGSINDSATS 5 Priserne på CITY HOTELS' produkter fastsættes af styregruppen og skal være fastlagt senest 2 måneder før deadline på fælles-brochuren. Medlemmerne er forpligtet tjl at følge de af styregruppen fastlagte mindstepriser. " Det er om sagens baggrund oplyst, at Konkurrencestyrelsen den 29. juni 2005 rettede skriftlig henvendelse til Danske Kroer & Hoteller med anmodning om en række oplysninger til brug for behandlingen af en anmeldelse, der var indgivet til styrelsen, og at Danske Kroer og Hoteller herefter den 6.

5 Side 5/21 september 2005 foretog anmeldelse af foreningens vedtægter til Konkurrencestyrelsen med begæring om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8. Det er endvidere oplyst, at Konkurrencerådet den 21. december 2005 meddelte Danske Kroer & Hoteller et påbud, hvorefter foreningen med henvisning til konkurrencelovens 6, stk. l, j f. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3, b1.a. blev påbudt omgående at ophøre med at anvende 6, l. og 6. afsnit i fællesvedtægten og 5, l. afsnit i vedtægterne for hver af de 3 produktliner, og inden 4 u ger at ophæve vedtægtsbestemmelserne. Det er oplyst, at de omhandlede vedtægtsbestemmelser i 6 i fællesvedtægten og 5 i vedtægterne for de 3 produktlinier efterfølgende er ændret. I det notat, der har dannet grundlag for Konkurrencerådets afgørelse, er markedsandelen for Danske Kroer & Hotellers medlemsvirksomheder opgjort til 8,22 %. Danske Kroer & Hoteller, er ikke har været enig i Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning, er som følge heraf heller ikke enig i opgørelsen af markedsandelen, som angives at være væsentlig lavere, jf. nedenfor. Der har mellem anklagemyndigheden og de tiltalte været enighed om, at Danske Kroer & Hoteller i den periode, som tiltalen vedrører, har haft medlemmer. Der er under sagen fremlagt en række bilag til illustration af de produkter, der udbydes af Danske Kroer & Hoteller og til illustration af prisudviklingen på produkterne i det tidsrum, der er omfattet af den rejste tiltale. Ligeledes er der under sagen bl.a. fremlagt en række referater af bestyrelsesmøder og medlemsmøder i Danske Kroer & Hoteller. Der er fremlagt kortbilag til illustration af den geografiske placering af Danske Kroer & Hotellers medlemsvirksomheder. Der er endvidere til sagen fremlagt et brev af 2. november 2005 fra formanden for Foreningen af Danske Turistchefer til Danske Kroer & Hoteller. Det hedder i brevet: "Samarbejdet med Danske Kroer & Hoteller. Da det er kommer mig for øre, at organisationen Danske Kroer & Hoteller har en sag kørende hos Konkurrencestyrelsen omkring mindstepriser på kro & hotelchecken, vil jeg gerne som fonnand for Foreningen af Danske Turistchefer og som Turistchef for Køge Bugt Turistråd og dermed agent for ovennævnte organisation give min mening til kende: Vi anser Kro & Hotelchecken som et efterspurgt og attraktiv produkt at sælge for turistbureauer af følgende årsager: I. Produktet repræsenterer et stykke dansk kultur historie og dermed noget som næsten alle turister efterspørger.

6 Side 6/21 2. Produktet er et let tilgængeligt produkt i et for turisterne overskueligt system. Dette er meget vigtigt i vores verden, hvor tid er penge og bevillingerne til driften af et ordentligt turistbureau hele tiden er til diskussion og dermed skal generere flere penge via driften. 3. Det er et særdeles konkurrencedygtigt produkt, idet et 3. eller 4. stjernet kro & hotelprodukt kan markedsføres og sælges til 689,- for et dobbeltværelse for 2 personer i en nat og til 999,- for 2 nætter og tilhører dermed de billigste produkter på markedet. Kro & hotelchecken bidrager dermed til at sikre konkurrencen overfor de udenlandske kapitalkæder. 4. Hvis produktet ikke var konkurrencedygtigt, ville det ikke være muligt for os at sælge det til turisterne, og Danske Kroer & Hoteller ville dermed være en lidet attraktiv samarbejdspartner for de danske turistbureauer. 5. Produktet er også troværdigt, idet medlemmerne af foreningen Danske Kroer & Hoteller med deres medlemsskab garanterer os agenter troværdige priser. Dette gør det interessant for os at investere ressourcer i produktet med en forventning om tilfredse turister. Hvis Danske Kroer & Hoteller fælles produkt viste sig ikke at være troværdigt, ville samarbejdet ophøre øjeblikkelig. Endelig består der fortsat den mulighed, at turisterne kan booke direkte hos de pågældende kroer og hoteller. Det kan ske gennem henvendelse til de pågældende steder, deres turistbureauer eller via virksomhedernes hjemmesider. Og denne mulighed har bestået uafhængigt af eksistensen af kro- & hotelcheckens eksistens. Jeg håber meget at denne redegørelse kan synliggøre nødvendigheden af en troværdig samarbejdspartner med troværdige priser, som er alt afgørende for vores interesse i fortsat at kunne tilbyde turistbureauernes kunder den bedste service. Skulle ovennævnte ønskes uddybet yderligere er en eventuel henvendelse meget velkommen. " Til sagen er fremlagt en af 15. november 2005 fra Erik Svendsen, Color Line AS, til Konkurrencestyrelsen, hvori det hedder: Color Line har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid med Danske Kroer og Hoteller (DKH). En av de viktigste årsaker til dette er at vi kan tilby et attraktivt produkt som er enkelt å kommunisere til våre kunder. Color Line har valgt å markedsføre enkelte destanisjoner grundig. Imidlertid har vi også behoy for å markedsføre andre områder av Danmark overfor våre kunder. Samarbeidet med DKH muliggjør dette fordi vi kan tilby produktet til en felles, konkurransedyktig pris. VArt samarbeid med DKH gir os trygghet ift at prisen ikke kan oppnh dersom kunden tar direkte kontakt med det enkelte hoteli. Samarbeidet er også basert på at vi kan tilby nær 100 ulike overnattinggsteder på kontraherings/avtalemessig effektiv måte. En forhandling med hver enkelt krolhoteil ville vært umulig av to hovedgrunner. For det første ville det vært meget krevende rent kontraheringsmessig. For det andre ville vi vært nødt til å presentert det enkelte overnattingsstedet for seg i våre markedsføringskanaler, noe som heller ikke ville vært aktuelt fordi omkostningene med å presentere og produsere dette ville vært for store. Dersom det ikke var muligt å samarbejde med DKH slik vi gjør det i dag vil jeg tro vi ville valgt ut en håndfull kroer. Konklusjon: Basisen i produktet "Dansk Kroferie" er basert på krosjekken som gjør det mulig å presentere konseptet "Kroferie" på en enkel måte i vår markedsføring samtidig som vi

7 Side 7/21 har en trygghet for at vår pris ikke kan oppnås via andre kanaler. I tillegg er det avgjørende at vi effektivt kan kontrahere så mange ovemattingssteder i en og samme avtale. " Herudover er fremlagt en række bilag om annoncering af medlemsvirksomhedernes produkter i dagspressen til illustration af, at medlemsvirksomhederne udbyder en lang række forskellige produkter i forskellige prisklasser. Der er ligeledes forelagt retten en række bilag til belysning af markedsforholdene, herunder muligheder og priser for overnatning også i kortere perioder i sommerhuse, standard og priser for enkeltovernatning i campinghytter og standard og priser for enkeltovernatning på 2 og 3 stjernede vandrerhjem med prissammenligning til et kro-medlem af foreningen. I sammenhæng hermed er fremlagt en oversigt over Danske Kroer & Hotellers andel af antal sengepladser i hoteller, feriecentre, ferielejligheder, sommerhuse til udlejning, campinghytter og vandrehjem, fremsendt den 22. august 2007 fra afdelingschef i Horesta, Benedikte Rosenbrinck, til tiltalte ~ 1 oversigten er Danske Kroer & Hotellers andel af det samlede antal sengepladser opgjort til 3,7 %, der fremkommer som følger: " Antal sengepladser fordelt pi: Hoteller med mere end 40 senge Feriecentre med mere end 40 senge Hoteller & ferielejligheder med mindre end 40 senge Sommerhuse til udlejning Campinghytter Vandrerhjem Sengepladser i alt Danske Kroer og Hotellers andel heraf Antal senge ,7% Kilde: Forudsætninger vedr. sommerhuse Ifølge Danmarks Statistik var der disponible husuger i 2004, hvor sommerhuse udlejes, svarende til gennemsnitlig "fuldtids sommerhuse". Omvendt estimerede VisitDenmark, at 22 pct. af de i alt sommerhuse udlejes gennem udlejningsbureauer, svarende til ca sommerhuse. Imidlertid må disse sommerhuse jo ikke udlejes hele året. Endelig har vi spurgt Brancheforeningen for Feriehusudlejere, og de vurderer at der gennemsnitlig er sommerhuse til udlejning. Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i de disponible sommerhuse i ovenstående beregning. Ifølge Danmarks Statistik bor der gennemsnitlig 4,5 gæster pr. sommerhus, hvorfor der kalkuleres med gennemsnitlig 6 sengepladser pr. sommerhus". Forklaringer Tiltalte forklaret, at han blev ansat som direktør for Danske Kroer & Hoteller pr. l. august Danske Kroer & Hoteller er en markedsføringsorganisation. Hans opgave er at synliggøre med-

8 lemmerne på markedet. I dag er der 14 ansatte i foreningens sekretariat. Det er tiltalte, der under reference til bestyrelsen, varetager den daglige drift. Han har ikke før sin ansættelse hos Danske Kroer & Hoteller haft at gøre med juridiske spørgsmål. Han har tidligere arbejdet blandt andet som projektleder i Messecenter Herning. Han har ikke tidligere arbejdet i en organisation med vedtægter og har heller ikke arbejdet med konkurrencelovgivningen, men han har kendskab til markedsføringsloven. Foreholdt bilag , hvorefter krochecken angives at give en besparelse på 10 % af normalprisen, har tiltalte forklaret, at fonnuleringen er arvet fra den tidligere ledelse. De har været forsigtige med den mere præcise angivelse af besparelsen, der derfor er angivet til ca. 10 %. Normalprisen var listeprisen som fastsættes af medlemmerne individuelt. Det er rigtigt, at tillæg til krocheckprisen blev fastsat centralt. Det er hans bedste bud, at dette er skete for at at lette arbejdet i forhold til agentleddet, for at gøre konceptet forståeligt og at få alle med. At tillæggene betales direkte til kroen eller hotellet er en praktisk foranstaltning. Prisen på Dan Menu og Classic Menu er en garanteret pris for de pågældende menuer, der også kan være mindre. Menupriseme er en overlevering fra et tidligere system med spisekuponer. Han har ikke overvejet, at dette lovgivningsmæssigt kunne være problematisk. Foreholdt referat af prismøde den 20. maj 2003, side 1, sidste hovedafsnit, og næste side, første og andet hovedafsnit ( ), har tiltalte forklaret, at det var rigtigt, at han var til stede under mødet. Han husker ikke specifikt dette møde, men han husker tilsvarende diskussioner fra andre møder. Vidnet var interesseret i, at der blev fastsat den lavest mulige pris, da det gav ham størst omsætning i hans organisation. Enkeltværelserne indgik ikke i krochecksystemet, men var et helt separat system. Når der i referatet er medtaget også priser på enkeltværelserne, var det af hensyn til agenternes behov for også at kunne sælge enkeltværelser. Den i referatet fastsatte pris for enkeltværelser har intet at gøre med prisen i forhold til erhvervskunder. Han vil anslå, at de i sekretatatet i hans ansættelsesperiode har solgt 13 enkeltværelser til overnatning. Vedtægtens bestemmelse om eksklusion har ikke været taget i brug i relation til prisfastsættelsen. Han mener ikke, at prisbestemmelserne var centrale for foreningens arbejde. Det blev løbende drøftet, hvor markedsprisen lå. Foreholdt referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober 2007, side 2, andet hovedafsnit ( ), har til talte forklaret, at han ikke husker drøftelserne. Baggrunden har formentlig været, at han har sagt, at agenterne ville have troværdige priser fra foreningen. Han har ikke fulgt op på dette, da han har konstateret, at heller ikke bestyrelsesformanden og medlemmerne af bestyrelsen overholdt mindstepriserne og derfor har ment, at der ikke var noget at gøre ved forholdet. Foreholdt referat af halvårsmøde i Danske Kroer & Hoteller den 8. september 2003, side l, afsnit 5-7 ( ), har tiltalte forklaret, at han godt husker drøftelserne. Halvdelen af foreningens omsætning kommer gennem agenter, og det er derfor afgørende for foreningen at have troværdige priser. Han tog punktet op i den tro, at en drøftelse kunne medføre en ændring af praksis. ~oreholdt samme bilag, næste side, 3. afsnit, har tiltalte forklaret, at han ikke husker kommentaren. Det er en diskussion, der altid vil være i en forening, når medlemmerne har forskellige udgangspunk- Side 8/21

9 ter og betingelser. Det var ikke noget, der fik ham til at overveje, at der kunne være et konkurrenceretligt problem, da han hele tiden blev mødt med kritik af, at priserne var for lave. Foreholdt referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2004, side 1, 3. hovedafsnit, afsnittet tiprisstruktur" ( ), har tiltalte forklaret, at han godt husker drøftelsen. Den opstod, da flere hoteller anvendte denne model på andre bookingsystemer. Modellen ville skabe mulighed for en billigere pris. Det er rigtigt, at der var tale om en kort bookingfrist på 48 timer, hvor det billigere tilbud kunne benyttes. Drøftelserne endte med, at det blev aftalt, at modellen kunne anvendes hele året. 48 timers fristen blev fastsat af hensyn til agenternes markedsføring af kro check - en som et troværdigt produkt. Foreholdt indholdet af brev af 11. maj 2005 ( ), har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har udsendt brevet. Han tror ikke, uanset formuleringen, at brevet har været udsendt tidligere. Som han husker det, var det med brevet meningen at gøre opmærksom på, at TLC ikke havde indgået nogen aftale med Danske Kroer & Hoteller. Han husker ikke, at brevet skulle være udsendt tidligere. Til afsnittet "I skal bare huske på... " har tiltalte forklaret, at han ikke kunne anbefale medlemmerne at benytte tilbuddet fra TLC, der gik på salg af gavekort med gratis overnatning og pligt til at spise for et bestemt beløb. Han mener ikke, at der er nogen konkurrence mellem foreningens medlemmer, da ikke to kroer er ens. Kunderne gik. ud fra kroernes geografiske placering. Foreholdt rapport af 16. august 2007, kortbilag side 7 ( ), har tiltalte forklaret, at der i Arhus findes 40 overnatningsmuligheder. Kunden vil derfor typisk foretage en sammenligning af priserne. I vedtægterne er der fastsat afstandsbestemmelser vedrørende foreningens medlemmer. Det skyldes, at foreningens medlemmer ikke ønsker at være konkurrenter, men snarere kollegaer. Foreholdt vedtægter for Classic Hotels, 2, 3. afsnit ( ), har tiltalte forklaret, at han går ud fra, at bestemmelsen havde noget med konkurrencesituationen at gøre, men at han ikke havde noget nærmere kendskab hertil. Der kan uanset vedtægtsbestemmelsen godt være kroer inden for den angivne radius på 25 km. Det skyldes, at kroer ikke opfattes som konkurrenter til Classic Hotels, da der er tale om et helt andet produkt. Baggrunden for foreningens stiftelse tilbage i 1967 var, at en gruppe jyske kroejere ikke selv magtede at foretage markedsføring af deres virksomhed. Den typiske kro har et værelsesantal på under 25 værelser. Samarbejdet omfattede fælles markedsføring og et system med spisebilletter. I 1981 blev der dannet en landsdækkende forening med markedsføringsfonnål. Efterfølgende besluttede man at inddrage værelsesdelen i organisationen, og man opfandt i Iden forbindelse krochecken, som havde til fonnål at tilbyde billig overnatning. Krochecken sælges kun af foreningen og ikke af de enkelte medlemmer. Fonnålet med krochecken er at skabe et troværdigt markedsføringsprodukt, der giver kunden en garanti for en værelseskvalitet til en bestemt pris. Foreningens eneste produkt har hidtil været krockecken, men er nu fra 2006 også et miniferiekoncept. Som nævnt sælges krochecken ikke af foreningens medlemmer, der foretager udlejning til egne priser. Krochecken er som anført et markedsføringsprodukt, og typisk udbyderne medlemmerne max. 10 % af værelserne til salg gennem krochecken. Kunden kan ikke være sikker Side 9/21

10 på, at der er et værelse til rådighed på en kro på et givet tidspunkt, da kunden selv skal forestå bookingen på kroen. Fordelen for kunden er. at kunden opnår en besparelse i forhold til et køb direkte ved kroen, og at kunden - hvis der er foretaget booking - er sikker på at :fa et værelse til en bestemt pris. Af en pris på 650 kr. går 533 kr. til kroejeren, hvoraf den pågældende skal svare moms og afholde udgift til morgenmad. Krocheckens pris er laveste fællesnævner blandt medlemmerne. Op gennem SO'erne skete afsætningen af krochecken stort set kun gennem agenter. Internettet fandtes dengang ikke. Der var derfor behov for en fælles pris for at kunne udbyde et troværdigt produkt. Den enkelte kro ville typisk have vanskeligt ved at løfte markedsføringsopgaven. Agenterne ønskede en fælles pris, da de ellers ikke kunne varetage markedsføringsopgaven troværdigt. Danmarks Turistråd har opfordret til, at der på området dannes sammenslutninger til at varetage mar kedsføringsopgaven. Foreningernes medlemmer må gerne sælge til lavere priser og gør det hele tiden. Forbuddet mod at reklamere med en lavere pris er af hensyn til agenterne. Ca. SO % af salget sker aktuelt gennem agenter. Krocheckens pris er efter tiltaltes opfattelse lav i forhold til markedsprisen. Medlemmerne accepterer ikke, at foreningen fastsætter prisen for andre værelser end de værelser, som medlemmerne har lagt ind i systemet. Tiltalte har ikke været involveret i prisfastsætteisen og har som oftest protesteret mod prisstigninger, da han blev målt på foreningens omsætning og ikke på overskuddet. Foreningen oppebærer indtægter i fonn af en kommission på 20 % af krocheckprisen og gennem medlemmernes betaling af kontingent. Omtale af denne sag i pressen har typisk medført en stigende omsætning. Dette tager han som udtryk for, at priserne er lave. Vedtægterne har været forelagt Jørgen Kønigshøfer, der er jurist, og advokat Jens Jerslev. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er ikke ham, men medlemmerne, der fastsætter priserne, og han føler derfor, at tiltalen mod ham i sagen er u rimelig. Vedrørende markedsforholdene forklarede tiltalte, at rigtig mange hoteller ikke er tildelt stjerner, og dermed ikke indgår i sammenligningsgrundaget i sagen. Markedet for overnatninger er efter hans opfattelse stort og omfatter eksempelvis overnatning i campinghuse og i sommerhuse, da sommerhuse i dag også udlejes på weekendbasis. Han er derfor uenig i den afgrænsning af markedet, der er foretaget af Konkurrencestyrelsen. Konkurreneeredegørelsen fra 2003 er uaktuel, da markedet har udviklet sig meget siden da. Der opleves i branchen markant konkurrence fra offentligt støttede vandrerhjem. Kvaliteten i medlemmernes værelsesudbud udvikler sig, men dette har i perioden fra 2002 til 2006 alene givet anledning til en prisstigning på 49 kr. for et dobbeltværelse. Han opfatter sommerhuse, campinghytter og vandrerhjem som konkurrenter til deres medlemmer. Dertil kommer, at det geografiske område er den afgørende faktor for kundens valg. En kro i Lemvig konkurrerer derfor ikke med et hotel i København. Medlemmerne opfatter derfor heller ikke sig selv som konkurrenter, men derimod som kollegaer. Der er fra foreningen side mange gange sagt nej til medlemsoptag, hvis beliggenheden har været for nær et medlems kro. Foreningens medlemmer har ikke nogen markedsstyrke, da de ikke har mange værelser at gøre med i forhold til feriecentre og lignende. Foreningen har ikke anket Konkurrence- Side 10/21

11 Side 11/21 rådets afgørelse, da to af rådets medlemmer efter mødet kom ud og sagde, at de havde stor sympati for foreningens koncept. Senere blev han på vej til færgen ringet op af et medlem af Konkurrencerådet, der ikke havde deltaget ved afgørelsen, med en opfordring fra KonkurrencestyreIsens direktør til at deltage i et møde om en fremadrettet løsning. Da der i den forbindelse senere blev indgået en aftale om en ændring af foreningens vedtægter, fandt de ikke anledning til at anke Konkurrencerådets afgørelse.vedtægterne blev ændret på den første generalforsamling derefter. Krochecken sælges fortsat i dag. Foreholdt forslag til budget for Danske Kroer & Hoteller for 2005, side 17 ( ), har tiltalte forklaret, at 11 mio. kr. ud af indtægterne i 2003 kom fra krochecken, og 19 mio. kr. vedrører enkeltværelser til erhverv booket gennem foreningen. Indtægten fra booking direkte pr. internet androg 2,7 mio. kr. Regnskabet for foreningen laves efterfølgende på baggrund af de regnskaboplysninger, der alene vedrører foreningen. I 2003 havde foreningen et underskud på kr. Vedtægterne handler kun om krochecken. Tillæggene er en del af krochecken. Menuerne hører ikke ind under vedtægtsbestemmelserne. Prisen for krochecken bliver fastsat på de enkelte styre gruppemøder. Som forklaret bliver ca. 10 % af medlemmernes værelser udbudt gennem krocheckordningen. De sidste 90 % var så omfattet af skiltningsreglen, men der kunne godt sælges værelser til lavere priser hos det enkelte medlem. Foreholdt indholdet af mail af 19. januar 2006 fra direktør Finn Lauritzen ( ) har tiltalte forklaret, at der ikke er foretaget anmeldelse af de nye vedtægter over for Konkurrencestyrelsen. Der er heller ikke fra Konkurrencestyreisens side grebet ind over for vedtægterne eller krochecksystemet. Tiltalte_ ar forklaret, at han blev valgt som bestyrelsesfonnand for Danske Kroer & Hoteller i december 1999, og at han har været bestyrelsesfonnand siden da. Bestyrelsen fungerer som en paraplybestyrelse for produktlinierne. Han ar aflønnet og bruger derfor mere tid på bestyrelsesarbejdet end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som led i hvervet har han en løbende dialog med foreningens direktør Foreholdt referat af bestyrelsesmøde i Danske Kroer & Hoteller den. august 2001, side 3,3. hovedafsnit ( ), udtrykket "ny prisstruktur", har tiltalte forklaret, at det nye lå i opdelingen i 3 produktlinier, og at man på mødet skulle finde en måde til at fa opdelingen til at fungere på. Baggrunden var, at Classic Hotels havde oplevet en tilbagegang i salget på 29 %. De gik derfor tilbage til det gamle system med krochecks og tillæg for at opnå et entydigt produkt. Han havde ikke mere indflydelse på beslutningen om at vedtage prisstrukturen end de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Foreholdt referat af bestyrelsesmøde i Danske Kroer & Hoteller den 20. oktober 2002, side 2, 2. afsnit, linie 1-3, ( ), har tiltalte forklaret, at han ikke husker noget særligt fra diskussionen. Problematikken omkring krochecken har hele tiden været, at man ikke måtte reklamere med lavere priser. Det er desværre flere gange sket, at man i foreningen har besluttet noget, som man ikke har ment. Foreholdt referat af halvårsmøde i Danske Kroer & Hoteller den 8. september 2003, side 1, næstsidste afsnit ( ), har tiltalte

12 forklaret, at han ikke husker noget specielt fra drøftelserne. Det var ikke noget, der var blevet drøftet forud for mødet, bortset fra, at de ikke var glade, hvis turistbureauerne begyndte at henvise deres kunder til at betale direkte hos medlemmerne, da dette villle gå ud over eksistensgrundlaget for deres forening. Foreholdt samme referat, side 2, 3. og 5. afsnit, har tiltalte forklaret, at han ikke husker noget specielt fra drøftelserne. De spørgsmål, der er refereret i afsnit 5, var et led i en løbende diskussion inden for foreningen. Det skal nok passe, at indholdet af referatet er korrekt. Foreholdt referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2005, side l, 2. hovedafsnit under pkt. b ( ), har tiltalte forklaret, at dette punkt primært drejede sig om prispolitikken vedrørende erhvervskunderne, hvor medlemmerne, når de havde indgivet deres individuelle priser, også skulle stå ved disse priser. Foreholdt referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2005, side l, 4. hovedafsnit ( ), har tiltalte forklaret, at drøftelserne drejede sig om krochecken, og at der i det referede lå, at man ikke måtte skilte eller annoncere med en anden pris en krocheckprisen. Foreholdt indholdet af referat af ordinær generalforsamling i Dansk Kroferie den 7. marts 2005, side 4, de 3 sidste afsnit og side 4, 1. afsnit ( ), har tiltalte forklaret, at han ikke specielt husker dette led i beretningen, men at han helt klart har sagt det gengivne. Han fulgte sit eget manuskript. Han opfordrede til loyalitet overfor prisen. Med udtrykket "laveste fællesnævner" tænkes også på kvaliteten. Sætningen "skal det være som det plejer" var blot en afslutning på salgstalen. Foreningens direktør var ansat som daglig leder, men selv var han lønnet bestyrelsesfonnand. Jørgen Kønigshøfer var tidligere direktør for Horesta. Det var Kønigshøfer, der havde udarbejdet foreningens vedtægter, og tiltalte gik derfor ud fra, at denne sag var i gode hænder. Vedtægterne har desuden været ved advokat ved forskellige lejligheder, og han gik derfor ud fra, at vedtægterne var i orden. Foreholdt fællesvedtægten for Danske Kroer & Hoteller 6, 1. afsnit, l. sætning ( ), har tiltalte forklaret, at denne del af vedtægten drejede sig om krochecken. Krochecken dækkede overnatning for min. 2 personer med morgenmad. Ofte blev der ved købet af krochecken samtidig foretaget booking. Med en krocheck i hånden kunne man møde op på en kro og få en overnatning med morgenmad mod udlevering af krockecken. Den enkelte kro havde mulighed for at viderebooke gæsten hos andre kroer og hoteller inden for medlemskredsen. Foreholdt indholdet af referat af ordinær generalforsamling i Dansk Kroferie den 7. marts 2005, side 4, sidste afsnit ( ), har tiltalte forklaret, at der med foreningens kultur sigtedes til den hidtidige udvikling fra krokonceptet til inddragelse af City Hotels og Classic Hotels samt til, at man skulle vælge den fremtidige kultur. Det er aldrig sket, at et medlem er blevet ekskluderet på grund af prispolitikken, men nok på grund af problemer med kvaliteten. De har aldrig blandet sig i medlemmernes prispolitik. Medlemmerne måtte blot ikke gå ind og konkurrere med produkter, der lignede krochecken. Det er også Kønigshøfer, der har forestået ændringer af foreningens vedtægter. De gik som sagt ud fra, at vedtægterne var i gode hænder. Vedtægterne har været ved advokat i forbindelse med konkrete sager, men ikke specielt vedrørende 6. Hvis det havde været meningen at danne et kartel, ville de have været det hidtil dum- Side 12/21

13 Side 13/21 meste kartel, da da de åbent har meldt deres priser på krochecken ud. Det skyldtes netop, at de ikke har haft nogen anelse om, at der skulle kunne være et problem. I det område, hvor hans kro er beliggende, er der et vandrehjem, en slotspension, en campingplads og et sommerhusområde. Han opfatter dem alle som sine konkurrenter. Den nærmest beliggende medlemskro er i Hornslet og dermed SO km væk. Han opfatter ikke denne kro som sin konkurrent. Han har drevet Gjerrild Kro i 20 år og er uddannet kok. Han opfatter krocheckprisen som lav. I det område, hvor hans kro er beliggende, har krochecken været hovedåren til hans eksistens. Vidnet Finn Gilberg Pedersen har forklaret, at han er tidligere medlem af bestyrelsen i Danske Kroer & Hoteller, hvor han var formand for kæden Classic Hotels. Han indtrådte i bestyrelsen i 2003 og er udtrådt for nylig. Han driver et hotel i Tønder som forpagter. Foreholdt indholdet af 6 i vedtægten for Danske Kroer & Hoteller, sammenholdt med 5 i vedtægterne for produktlinien Classic Hotels ( og ) har vidnet forklaret, at vedtægtsbestemmelserne ikke griber ind i hans mulighed for at fastsætte priser. Han har ikke priser, der er så lave som krocheckpriserne. Han har indlagt 5 værelser hos Danske Kroer & Hoteller som en markedsføring, og han har forstået vedtægterne sådan, at han godt kan fastsatte lavere priser, men at han ikke må skilte med den lavere pris. Ellers ville foreningens operatører ikke røre ved foreningens produkter. Foreholdt referat af halvårsmøde den 8. september 2003 i Danske Kroer & Hoteller, side 1, næstsidste afsnit, linie 1-2 ( ) har vidnet forklaret, at det er rigtigt, at han var til stede under mødet. Han husker ikke drøftelserne under mødet. Foreholdt samme bilag, næste side, 2. og 3. afsqit, har vidnet forklaret, at han heller ikke husker noget fra disse drøftelser. Foreholdt referat af årsmøde i Classic Hotels den 6. marts 2006, side 4, 2. hovedafsnit ( ), har vidnet forklaret, at det er rigtigt, at afsnittet indgik i årsberetningen på mødet. Beretningen er skrevet af sekretariatet. Han ved ikke af hvem. Han opfattede sin position i bestyrelsen som en deltagelse i det udstillingsvindue, som foreningen var. Han opfatter ikke medlemmer i København eller Odense som konkurrenter. Han har ingen konkurrenter i foreningen. Den medlemsvirksomhed, der ligger geografisk nærmest, er beliggende på Rømø, men der er ikke tale om en konkurrent, da denne virksomhed udbyder badeferie og hans produkt er byferie. Foreholdt indholdet af 2, 3. afsnit, i vedtægterne for produktlinien Classies Hotels ( ) har vidnet forklaret, at bestemmelsen har til formål at sikre den nødvendige geografiske spredning af medlemsvirksomhederne, og at foreningen kan rumme "det hele". Han vil ikke i sin egen virksomhed kunne foretage en tilsvarende markedsføring, som den, der sker gennem foreningen. Forevist kortbilag, side 7 i rapport af 16. august 2007 ( ) har vidnet forklaret, at han ikke opfatter en kro i Tønder som en konkurrent. Han udbyder 5 ud af sine ialt 65 værelser gennem foreningen. Han kan godt fa alle sine værelserne udlejet, men foreningen er hans udstillingvindue. Vidnet Ulla Vittrup Mossich har forklaret, at hun er formand for styregrup-

14 Side 14/21 pen i Dansk Kroferie. Foreholdt indholdet af 6 i vedtægten for Danske Kroer & Hoteller, sammenholdt med 5 i vedtægterne for produktlinien Dansk Kroferie ( og ) har vidnet forklaret, at hun godt kan sælge sine produkter til lavere priser, men at hun ikke kan skilte med de lavere priser. [ praksis har det altid været bestyrelsen, der fastsætter prisen. Det spillede ingen rolle, hvilken pris, der var fastsat. Hun har solgt sine værelser til den pris, som hun kunne opnå på det givne tidspunkt. Foreholdt referat af halvårsmøde den 8. september 2003 i Danske Kroer & Hoteller, side 1, næstsidste afsnit ( ) har vidnet forklaret, at når en kunde tilbyder en betaling på SOO kr. efter at have fået oplyst en pris på 895 kr., kan hun godt finde på at slå til. Fra hendes tid i styregruppen var mindsteprisen knyttet til krochecken. Hun skilter ikke under krocheckprisen, da hendes priser altid har ligget over. Hun har en del forretninger gennem Danske Kroer & Hoteller, men også gennem andre udbydere. Foreholdt samme bilag, næste side, 2. og 3. afsnit, har vidnet forklaret, at hun ikke husker diskussionen. Foreholdt indholdet af referat af årsmøde i Dansk Kroferie den 6. marts 2006, side 3, sidste afsnit, forklarede vidnet, at hun medtog afsnittet i sin beretning, da hun ville give sine medlemmer et "hib" for, at de ikke skulle ødelægge, at de i mange år havde kæmpet for at få priserne 2' op. Det er hende, der har affattet dette afsnit i beretningen. Hun har sendt sin beretning til Finn Pedersen Hun kender ikke til baggrunden for minimumspriserne, men man har nok ment, at det ville være et godt salgsargument at have en pris gældende for hele landet. Som hun husker det, har de altid kunnet tage tillæg. Hun ved ikke, hvorfor tillæggene fastsættes af foreningen. Der var ikke noget til hinder for, at medlemmerne kunne have taget andre tillæg, men så kunne de ikke have kørt den fælles markedsføring. Da de lavede opdelingen i de tre produktlinier, viste der sig en mulighed for at tage forskellige tillæg. Foreholdt samme bilag, side 7, næstsidste afsnit, og forespurgt, hvorfor medlemmerne ikke blot selv kunne fastsætte tillæggene, har vidnet forklaret, at sådan gjorde man ikke. Hvis man ville ændre prisen, kunne man blot vælge at lægge et mindre antal værelser ind i krocheckordningen og i stedet lægge værelserne ind til listeprisen. Foreholdt referat af prismøde den 20. maj 2003 i Danske Kroer & Hoteller ( ), har vidnet forklaret, at hun godt husker diskussionen. Den skyldtes, at medlemmerne i 3 år havde fået den samme afregningspris. Priserne og dækningsbidraget steg, og hun var derfor fortaler for en forhøjelse. Hun husker ikke nærmere om Bo Willadsens overvejelser. Foreningen har altid forsøgt at få den bedste og den mest salgbare pris gennem agenterne, men hun så det som sin opgave at forsøge at få en bedre pris igennem til medlemmerne. Set fra hendes virksomhed er krocheckprisen en lav pris. Hun driver hotel i Albæk. Hun opfatter ikke de øvrige medlemmer som konkurrenter, men som kolleger. Hun er mere i konkurrence med de øvrige hoteller i Skagen, end hun er med medlemmerne. Det er korrekt, at der er afstandsbestemmelser i foreningens vedtægter. Hun kunne aldrig selv som enkeltstående virksomhed lave et produkt som foreningens brochure. Hun ville heller ikke have muligheder i forhold til Color Line, hvis hun ikke var medlem af foreningen, da Color Line efterspørger en volumen, der er større.

15 Side 15/21 Hun har også ved skranken solgt værelser til krocheckpris, hvis hun har haft ledige værelser. Vidnet kontorchef Hans Kierkegaard, Konkurrencestyrelsen, har forklaret, at han har været ansat i Konkurrencestyrelsen, siden styrelsen blev stiftet. Han har ikke deltaget ved behandlingen af den oprindelige sag i konkurrencestyrelsen, men har efterfølgende overtaget sagsområdet ved årsskiftet i år. Han har forud herfor ikke været beskæftiget med turistbranchens forhold i konkurrencestyrelsen i 4-5 år. Foreholdt pkt. 126 i Konkurrencestyreisens notat af 9. december 2005 ( ), har vidnet forklaret, at det er rigtigt, at dette punkt indeholder konklusionen på afgrænsningen af produktmarkedet. Det er ligeledes rigtigt, at pkt. 127 indeholder konklusionen på den geografiske afgrænsning af markedet. Overvejelserne vedrørende afgrænsningen af produktmarkedet angår spørgsmålet, om kunderne kan anse produkterne som substitutbare. Det er afgørende for Konkurrencestyrelsen at tage stilling til, om foreningens medlemmer konkurrerer. Udgangspunktet har hele tiden været, at kroer og hoteller er konkurrenter. Medlemmernes produkt er det samme: et tilbud om overnatning, der er orienteret mod kunder lidt væk. Det kan overvejes, om det vil kunne foretages en geografisk opdeling af markedet. Det er ikke lykkedes for foreningen at komme med forslag til kriterier for en geografisk opdeling. Han ka~ ud fra sin gennemgang af sagen forstå, at dette spørgsmål har været overvejet, men at det ikke er lykkedes at komme frem til en hypotese, der kunne give grundlag for en anden afgrænsning af det geografiske marked. Han er ikke klar over, hvor mange rejseagenter, der er på området. Han ved ikke, om der som et led i sagen er foretaget snittest til afgrænsning af produktmarkedet eller det geografiske marked. Han ved, at spørgsmålene er behandlet i konkurrenceredegørelsen fra Han er bekendt med, at den ansvarlige sagsbehandler i Konkurrencestyrelsen er uddannet jurist, men det er normalt, at sagerne behandles af et sagsteam. Overvejelserne vedrørende afgrænsningen af markedet er sket på grundlag af en dialog med Danske Kroer & Hoteller, og han kan forstå, at der ikke her er fremkommet forslag til kriterier, der har kunnet danne grundlag for en opdeling af markedet. Han kan godt se, at der er stor afstand mellem medlemsvirksomhederne i dele af landet, men når man fordeler 89 kroer og hoteller over hele landet, og de samtidig henvender sig til et mobilt publikum, så vil de konkurrere. I området fra Horsens til Esbjerg er der eksempelvis beliggende 10 medlemsvirksomheder. Det er naturligt at antage, at disse virksomheder konkurerer, når også henses til foreningens markedsføring. Vidnet Lars Nielsen har til brev af 2. november 2005 fra Foreningen af Danske Turistchefer ( ) forklaret, at foreningen er privat og varetager turistchefernes interesser, men at den med tiden er blevet en forening, der varetager også turistbureauernes interesser. Turistbureauerne markedsfører og sælger krockecken. Han sælger som turistchef rigtig mange krochecks. Produktet er godt kendt og let tilgængeligt. Han har også solgt Larsen krochecks, men dette produkt er mere vanskeligt tilgængeligt. Han ville

16 Side 16/21 ikke have solgt foreningens krochecks, hvis der ikke havde været tale om en fælles markedsføring. Når han i brevet har skrevet, at der er tale om et særdeles konkurrencedygtigt produkt, skyldes det, at krochecken er et godt produkt til en lav pris. Det er hans opfattelse, at der på overnatningsområdet er stor konkurrence. Han ville ikke sælge produktet, hvis det ikke var troværdigt. Det er vigtigt. Kunden må ikke opleve en lavere pris ved henvendelse til overnatningsstedet. Når det i brevet hedder, at det var kommet ham for øre, at foreningen havde en sag kørende ved Konkurrencestyrelsen, skyldes det, at han har talt med et er rigtigt, at kunden ville kunne få refunderet kro checkens pris også i tilfælde, hvor dette måtte skyldes, at kunden har opnå en lavere pris ved henvendelse til kroen. Krochecken anvendes ofte som gavekort. Øvrige oplysninger Der er om Danske Kroer & Hotellers omsætning- og formueforhold oplyst, at foreningens advokat i forbindelse med anmeldelsen af foreningens vedtæger den 6. september 2005 over for Konkurrencestyrelsen har oplyst, at foreningen har etimeret den samlede omsætningen for foreningens medlemmer i 2004 til kr., men at der ikke findes noget samlet regnskab herfor, og at værelsesomsætningen blev vurderet til at udgøre kr. ud af dette beløb. Det er videre i anmeldelsen oplyst, at foreningen på vegne medlemmerne i 2004 havde en omsætning på kr. inkl. erhvervskunder og på kr. ekskl. erhvervskunder, og at foreningens andel af omsætningen svarende til formidlingsprovisionen samme år androg kr. I foreningens årsrapport for 2005 er foreningens indtægter for 2005 opgjort til kr. og ejenkapitalen for 2005 til kr. og for 2004 til kr. Der er endvidere forelagt retten oplysninger om de tiltalte ~ dtægtsforhold. Rettens begrundelse og resultat Skyldsspørgsmål et Tiltalte Danske Kroer & Hoteller: Retten finder uanset ordlyden af 6 i fællesbestemmelserne sammenholdt med ordlyden af 5 i vedtægterne for de tre ikke, at der efter de forklaringer, der er afgivet af de og vidnerne Finn Gilberg Pedersen og Ulla Vittrup Mossich, sammenholdt med indholdet af det brev, der den ll. maj 2005 blev sendt af til medlemmerne af Danske Kroer & Hoteller, at der er ført det fuldt tilstrækkelige bevis for, at foreningens vedtægtsbestemmelser har indebåret mere end et forbud for medlemmerne mod at skilte eller annoncere med priser under de mindstepriser, der var fastsat af foreningen, og at det alene er i denne forstand, at de fastsatte mindstepriser er opfat-

17 Side 17/21 tet som bindende. Uanset at retten således alene har fundet det bevist, at vedtægtsbestemmelserne har indeholdt et forbud mod at skilte eller annoncere med priser under foreningens mindstepriser, finder retten, at der med vedtægtsbestemmelserne er tale om en pristilkendegivelse af horisontal karakter, der må ligestilles med en egentlig prisvedtagelse. Ved afgørelsen af, om vedtagelsen kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål skal der tages hensyn til den juridiske og økonomiske ramme, som aftalen indgår i. Det er endvidere en betingelse for at anse prisvedtagelsen for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, at foreningens medlemmer kan anses for konkurrenter. For så vidt angår ydelserne Dan Menu og Classic Menu finder retten dog allerede efter den ubestemte afgrænsning af disse ydelsers karakter, at denne del af prisvedtagelsen ikke kan anses for en vedtagelse, der rammes af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. l. Retten bemærker herefter, at konkurrencen på overnatningsmarkedet i alt væsentlighed er fri, og at medlemmerne af Danske Kroer & Hoteller udbyder en række ligeartede produkter inden for samme branche. Uanset at ikke alle medlemskroer og -hoteller er beliggende i en indbyrdes geografisk afstand, der gør dem til konkurrenter i forhold til hinanden, er efter det fremlagte kortbilag dog en betydelig andel af medlemsvirksomhederne koncentreret i visse dele af landet, således at i al fald disse virksomheder må anses indbyrdes potentielle konkurrenter. Når dertil kommer, at medlemsvirksomhedernes andel af overnatningsmarkedet - selv efter den af de tiltalte fremlagte opgørelse - ikke kan anses for uden konkurrencemæssig betydning, finder retten, at vedtægternes skiltningsforbud er en vedtagelse med et konkurrencebegrænsende formål, der rammes af forbudet i konkurrence lovens 6, stk. 1. Retten finder endvidere, at vedtagelsen på grund af den potentielle konkurrence begrænsende effekt må ligestilles med en egentlig horisontal prisvedtagelse, og at vedtagelsen dermed er omfattet af bestemmelsen i konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 1. Det af forsvarerne anførte om afgrænsningen af det relevante marked og mærkbarhed kan efter vedtagelsens karakter ikke tillægges betydning for sagens afgørelse. Retten har endvidere ikke efter oplysningerne i sagen fundet grundlag for at anse betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. l, nr. 1-4, for at opnå fritagelse for forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, for opfyldt. Retten henviser her til det, der er anført af Konkurrencestyrelsen i styrelsens indstilling af 9. december 2005 under pkt Retten har ikke flmdet det bevist, at vedtægtsbestemmelseme også konkret har haft til følge, at konkurrencen på området er blevet begrænset. Med de oven for anførte begrænsninger findes tiltalte Danske Kroer & Hoteller herefter skyldig efter anklageskriftets forhold a. Tiltalte... og tiltalte_._ _ Som anført oven for har retten alene fundet det bevist, at foreningens ved-

18 Side 18/21 tægsbestemmelser har indebåret et forbud mod at skilte eller annoncere med overnatningspriser under de mindstepriser, der var fastsat af foreningen, og at det alene er i denne forstand, at de fastsatte mindstepriser er af bestyrelsen, direktøren og medlemmerne er opfattet som bindende. Som ligeledes anført har retten fundet, at der med vedtægtsbestemmelserne om forbuddet mod skiltning og annoncering med priser, der lå under de fastsatte mindstepriser på overnatning med tillæg, er tale om prisvedtagelser, der har et konkurrencebegrænsende formål, og dermed om en overtrædelse af konkurrenc.el.o.v.en.s..6., s.t.k.l. E.ft.er bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalt. U C sin egenskab af direktør for foreningen i tiden efter den l. august 2002 har været til stede i forbindelse med foreningens fastsættelse af mindstepriser, ligesom retten lægger til grund, at tiltalte på møder i foreningen har overværet og også selv indskærpet overholdelsen af mindstepriserne og ved sit brev af ll. maj 2005 til medlemmerne har indskærpet overholdelsen af vedtægternes forbud mod skiltning og annoncering under de fastsatte mindstepriser. Retten har fundet det bevist, at vedtægts bestemmelsernes konkurrence begrænsende formål må have stået tiltalte klart, og at forholdet derfor kan tilregnes ham som forsætligt. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte har været ansat i en stilling som daglig leder af en forening, der varetager markedsføringsformål, samt på at vedtægtsbestemrnelsernes konkurrencebegrænsende karakter i hvert fald har fremtrådt klart for tiltalte under halvårsmødet i Danske Kroer & Hoteller den 8. september 2003, hvor et medlem af foreningen gav udtryk for, at mindsteprisen for 4- sengsværelser var urealistisk høj. Vedrørende tiltalt_har retten ligeledes lagt til grund, at han i sin egenskab af bestyrelsesformand har deltaget i bestyrelsesmøder, hvor mindstepriserne for foreningens produkter er blevet fastsat, ligesom tiltalte har deltaget på bestyrelsesmøder og medlemsmøder, hvor overholdelse af mindstepriserne er blevet indskærpet. Retten har også vedrørende denne tiltalte fimdet det bevist, at vedtægtsbestemmelsernes konkurrencebegrænsende formål må have stået tiltalte klart, og at forholdet derfor kan tilregnes ham som forsætligt. Retten har lagt vægt på tiltaltes stilling som lønnet bestyrelsesformand og på tiltaltes deltagelse ved mindsteprisernes fastsættelse og aktive deltagelse ved indskærpelsen heraf. Dertil kommer, at vedtægtsbestemmelsernes konkurrence begrænsende karakter også må have fremtrådt klart overfor denne tiltalte i hvert fald det ovenfor nævnte halvårsmøde i Danske Kroer & Hoteller den 8. september Efter oplysningerne om samarbejdet mellem de tiltalte og indholdet af referater fra møder, hvor indskærpelsen af mindstepriserne har fundet sted, og hvor begge de tiltalte har været til stede, finder retten det tillige bevist, at der har været en sådan grad af samvirke mellem de tiltalte, at disse har handlet i forening. Som anført oven for har retten ikke fundet det bevist, at vedtægtsbestemmelserne også konkret har haft til følge, at konkurrencen på området er blevet begrænset. Med disse begrænsninger findes de tiltalte S E ~g 7 & g Skyldige efter anklageskriftets forhold b. StraffastsætteIsen

19 Side 19/21 Tiltalte Danske Kroer & Hoteller: Efter bestemmelsen i konkurrencelovens 23, stk. 3,2. pkt. skal der ved udmåling af bødestraf efter bestemmelsens stk. l og stk. 2 ud over de almindelige regler i straffelovens kapitel 10 tages hensyn til den juridiske persons omsætning det seneste år forud for domsafsigelsen. Bestemmelsen i 2. pkt. blev indføjet i konkurrenceloven ved den ændring af loven, der fandt sted ved lov nr. 426 af 6. juni 2002 med ikrafttræden den 1. august Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a., at der med lovforslaget var tilsigtet en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af konkurrenceloven, og at formålet med det foreslåede 2. pkt. var at sikre, at bøder, der pålægges juridiske personer for overtrædelse af konkurrenceloven, har et tilstrækkeligt højt niveau til at virke afskrækkende, men at det samtidig understreges, at der ved bødeudmålingen skal tages hensyn til straffelovens almindelige regler og den juridiske persons omsætning. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger, at der ved fastsættelsen af bødestraf for overtrædelse af konkurrenceloven primært skal tages udgangspunkt i lovovertrædelsens grovhed og varighed samt den juridiske persons omsætning. Ved vurderingen af lovovertrædelsens grovhed skal der i følge lovforslagets bemærkninger i overenstemmelse med den hidtil gældende lov sondres mellem mindre alvorlige overtrædelser, alvorlige overtrædelser og meget alvorlige overtrædelser, hvor det er ud fra ønsket om at opnå en vis tilnærmelse til bødeniveauet for overtrædelse af EU-konkurrence reglerne i bemærkningerne forudsættes, at det vejledende grundbeløb for en mindre alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven bør ligge i størrelsesordenen fra kr., for en alvorlig overtrædelse fra kr. til 15 mio. kr. og for en meget alvorlig overtrædelse fra 15 mio. kr. og derover. Ved vurderingen af varigheden kan der i følge bemærkningerne sondres mellem en overtrædelse af kortere varighed svarende til mindre end 1 år, af mellem lang varighed svarende til 1-5 år og af lang varighed svarende til over 5 år. Ved vurderingen af den juridiske persons omsætning fremgår det bl.a. af lovforslagets bemærkninger, at det ikke er koncernomsætningen, men alene omsætningen i den virksomhed, der har begået overtrædelsen, der skal tages hensyn til ved bødefastsættelsen. Endelig fremgår det af lovforslagets bemærkninger, at de angivne bemærkninger om bødeniveauet har karakter af et udgangpunkt for straffastsættelsen, som kan fraviges af domstolene i opad- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Retten har ved straffastsætteisen lagt vægt på, at en overtrædelse af konkur-

20 Side 20/21 rencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende prisaftaler og, prisvedtageiser må betegnes som en alvorlig overtrædelse, og at dette gælder uanset, at vedtagelsen - som det er fundet i denne sag - alene indebærer et forbud mod at annoncere eller skilte med priser, der ligger under fastsatte mindstepriser. Når henses hertil samt til varigheden af det tidsrum, som tiltalen angår, finder retten, at der for overtrædelsen bør udmåles en følelig bøde. Der foreligger ikke oplysninger om størrelsen af omsætningen i Danske Kroer & Hoteller for Det er på vegne Danske Kroer & Hoteller over for Konkurrencestyrelsen i forbindelse med anmeldelsen af vedtægterne den 6. september 2005 som anført oven for oplyst, at foreningen på vegne medlemmerne i 2004 havde en omsætning på kr. inkl. erhvervskunder og på kr. ekskl. erhvervskunder, og at foreningens andel af omsætningen svarende til formidlingsprovisionen samme år androg kr. I foreningens årsrapport for 2005 er foreningens indtægter - tilsyneladende opgjort efter noget tilsvarende principper som det sidstnævnte beløb - for dette regnskabsår opgjort til kr. Når henses hertil samt til, at der ikke efter sagens oplysninger er grundlag for at antage, at foreningens medlemmer har en markedsandel, der muliggør en mere afgørende begrænsning af konkurrencen på området, finder retten, at bøden for Danske Kroer & Hoteller, der fastsættes efter konkurrence lovens 23, stk. 1, nr. 1,jf. stk. 3,jf. 6, stk. l,jf. og"._._ stk. 3, passende kan udmåles til et beløb på kr. Ti Vedrørende disse tiltalte har retten ved bødens udmåling på den ene side lagt vægt på, at begge de tiltalte i deres stillinger som henholdsvis direktør og bestyrelsesformand for Danske Kroer & Hoteller har deltaget aktivt ved håndhævelsen vedtægtsbestemmelserne, men modsat også på, at generalpræventive hensyn under de foreliggende omstændigheder, hvor foreningen er pålagt en betydelig bøde, ikke i sig selv tilsiger, at der også i forhold til foreningens direktør og bestyrelsesformand udmåles bødestraffe, der afviger fra hidtidig retspraksis på området. Retten, der under hensyn til de tiltaltes stillinger i foreningen som henholdsvis direktør og lønnet bestyrelsesformand og efter forholdets tidsmæssige udstrækning, ikke har fundet grundlag for at lade straffen nedsætte i forhold en af eller begge de tiltalte i medfør af straffelovens 82, nr. 4, eller at lade straffen bortfalde i medfør af straffelovens 83, finder herefter, at bøden, der fastsættes efter konkurrence lovens 23, stk. l, nr. l, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, passende kan udmåles til et beløb på kr. for hver af de tiltalte med en forvandlingsstraf som anført nedenfor. Thi kendes for ret: Tiltalte Danske Kroer & Hoteller skal betale en bøde på kr.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2005-12-21: Danske kroer og hoteller

2005-12-21: Danske kroer og hoteller 2005-12-21: Danske kroer og hoteller Journal nr. 3/1120-0289-0097/SEK/MEM Rådsmøde den 21. december 2005 Resumé 1. I juni 2005 modtog Konkurrencestyrelsen et anonymt tip om, at Danske Kroer & Hoteller

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK RETIENIHOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM afsagt den 15. december 2016 Rettens nr. 7-1588/2016 Politiets nr. SØK-91250-00009-15 Anklagemyndigheden mod Canett Furniture A/S cvr-nummer 27282393 Anklageskrift

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere