3. Teleankenævnets etablering og baggrund Praksis afgrænsning af erhvervssager Praksis - opsætning af klient...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Teleankenævnets etablering og baggrund... 5. 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager... 8. 7. Praksis - opsætning af e-mailklient..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Formandens forord Oversigt over medlemmer og sekretariatet Teleankenævnets etablering og baggrund Teleankenævnets virksomhed Praksis afgrænsning af erhvervssager Praksis - downloadning Praksis - opsætning af klient Praksis varsling af prisstigninger Statistiske oplysninger

2 1. Formandens forord Dette er den første årsberetning fra Teleankenævnets virksomhed. Teleankenævnet blev godt nok oprettet i 2003, hvor ankenævnet nåede at afholde 3 møder. Dog er det først i løbet af 2004, at Teleankenævnet for alvor har etableret sig med egne faste rutiner og procedurer, ligesom offentligheden også har fået øjnene op for ankenævnets virksomhed som en uvildig klageinstans på teleområdet i forbrugersager. I årets løb har ankenævnet på i alt 14 møder truffet afgørelse i en række klagesager, hvoraf visse har været forholdsvis ukomplicerede, mens andre har stillet store krav til både sekretariatets forberedelse af sagen og ankenævnets efterfølgende behandling. En række afgørelser er offentliggjort som enten principielle eller retningsgivende og kan læses på hjemmesiden. Ankenævnet har i 2003 og i første del af 2004 brugt en del tid på blandt andet at fastlægge ankenævnets kompetence i forhold til klager fra erhvervsdrivende, således at kompetencen nu ligger fast, idet ankenævnet som hovedregel alene behandler regningsklager fra erhvervsdrivende. Endvidere har ankenævnet i en række tilfælde behandlet spørgsmål, der vedrørte et større antal sager og derfor var af mere principiel karakter. Ankenævnet har blandt andet taget principiel stilling til spørgsmålet om uhensigtsmæssig opsætning af klienten (WAP). De indklagede (teleudbyderne) blev i disse sager pålagt at bære risikoen for uhensigtsmæssig eller fejlagtig betjening af terminalens (mobiltelefonens) funktion pga. mangelfuld vejledning og instruktion i betjening af terminalen. Herudover har ankenævnet i flere omgange behandlet spørgsmålet om downloadning af såkaldte dialere fra Internettet. Begge sagskomplekser er mere detaljeret omtalt andet sted i denne beretning. Ankenævnets behandling af disse to grupper af sager har illustreret og bekræftet, at sekretariatet og ankenævnet på en effektiv og saglig måde ud over løsning af den enkelte sag er i stand til at trække principielle og retningsgivende linier, der peger fremad og derved kan tjene som løsningsmodel for fremtidige sager. Selv om de enkelte ankenævnsmedlemmer ikke altid nødvendigvis er eller skal være enige i de trufne afgørelser, står det dog klart, at ankenævnets arbejde generelt har været præget af en stor vilje til at få løst sagerne og nå frem til en korrekt og acceptabel løsning i det enkelte tilfælde. Opbakningen til ankenævnets arbejde fra de deltagende parter forbrugersiden på den ene side og teleindustrien på den anden side er stor, hvilket peger fremad for de kommende års arbejde. Et arbejde, der må antages at blive præget af den stadige og mangfoldige teknologiske udvikling, der også er et af kendetegnene ved teleindustrien. Ankenævnets arbejde vil i sagens natur altid være bagudrettet i den forstand, at klagerne først kommer ind, når de forhold, der klages over, er konstateret. I øvrigt ser det dog også ud til, at den klassiske regningsklage over opkald eller længden af opkald, der ikke kan anerkendes, er kommet med over i Teleankenævnets arbejde og aldrig helt vil forsvinde fra ankenævnets arbejde. 2

3 Det løbende arbejde i ankenævnet har vist sig i høj grad forankret i sekretariatets forberedelse af sagerne. Den høje kvalitet i sagsforberedelsen har medvirket til at give ankenævnet et så fyldigt beslutningsgrundlag, at langt den overvejende del af sagerne således har kunnet afgøres alene ud fra det forberedende arbejde i sekretariatet. Derved har ankenævnet kunnet bruge mere tid på andre og måske mere komplicerede sager og spørgsmål. Alt i alt må konklusionen på årets arbejde være, at Teleankenævnet må anses for at være kommet godt i vej, og at ankenævnet samlet har vist sig at kunne løfte og ikke mindst løse de opgaver, der er blevet det pålagt, på en fornuftig og afbalanceret måde. Landsdommer John Lundum, formand for Teleankenævnet 3

4 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet Medlemmer pr. 31. december 2004 Formand: Landsdommer John Lundum Medlemmer udpeget af teleudbyderne: Henrik Agerbo Christian Voetmann/suppleant Janne Lundin Vadmand Jens Breüner Marianne Steiness Nicholai K. Pfeiffer Ann-Louise Hansen Carsten Bryder Rasmussen Dan Andersen Jens Ottosen-Støtt Mikkel Buhl Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Anders Hjorth Jensen Karin Ladegaard Rut Jørgensen Tina Dhanda Sekretariatet pr. 31. december 2004: Sekretariatschef Marianne Bundgaard Juridisk sagsbehandler Birgitte Adelgaard Lunde Juridisk sagsbehandler Lars Bach Pedersen Juridisk sagsbehandler Nikoline Ravn Juridisk sagsbehandler Heidi Lizette Sørensen Juridisk sagsbehandler Nina Sandroos Juridisk sagsbehandler Mads Tømming Chefsekretær Dorte Gravesen Kontorfuldmægtig Helle Bording Sekretær Majken Jensen Sekretær Amin Mohammed Stud.jur. Julia Berger Stud.jur. Mie Holm Jensen Stud.jur. Hanne Marthine Møller Jensen 4

5 3. Teleankenævnets etablering og baggrund Teleankenævnet blev etableret den 25. juli 2003 af Forbrugerrådet og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Teleankenævnet er godkendt som privat ankenævn i medfør af lov om forbrugerklagenævnet. Ankenævnets vedtægter godkendes af ministeren for familie og forbrug. Tidligere blev teleklager behandlet hos flere forskellige instanser. Klager over regningen blev behandlet i IT- og Telestyrelsen, hvis afgørelser kunne ankes til Telebrugernævnet. Styrelsen har efter Teleankenævnets oprettelse behandlet klagesager, som teleudbyderen har afgjort inden skæringsdagen den 25. juli Efter den 1. august 2004 er det ikke længere muligt at behandle regningsklager, der er afgjort i teleselskabet før 25. juli Andre klager over teletjenester (f.eks. aftalevilkår) blev tidligere behandlet i Forbrugerklagenævnet. Disse klager er nu samlet i Teleankenævnet, som dermed fungerer som samlet forum for teleklager. I forbindelse med en ændring af forbrugerklagenævnsloven, blev Teleankenævnets vedtægter revideret med virkning fra 1. oktober 2004 i overensstemmelse med lovens krav. De reviderede vedtægter er godkendt for 3 år. Denne årsberetning omfatter opstartsperioden i 2003 samt kalenderåret Det statistiske materiale dækker kalenderåret Teleankenævnet har tidligere offentliggjort en årsstatistik (for perioden 25. juli juni 2004). Da årsberetningen ikke følger samme periode som den tidligere årsstatistik, er der ikke indføjet sammenligninger mellem de to. 5

6 4. Teleankenævnets virksomhed Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser. Klagen kan både vedrøre selve regningen og de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Det kan f.eks. være en klage over, at regningen udsendes forsinket, at en saldokontrolordning ikke virker efter hensigten, at klager ikke mener at have indgået en aftale med teleselskabet el.lign. Teleankenævnet behandler alle klager over teletjenester, uanset om den indklagede teleudbyder har tilsluttet sig ankenævnet. Ikke-tilsluttede udbydere har dog ikke pligt til at følge ankenævnets afgørelser. Som udgangspunkt behandler Teleankenævnet ikke klager over kabel-tv, hostingaftaler eller mangler ved selve telefonapparatet. Hvis klagepunktet indgår i en klage, som primært handler om teletjenesten, kan Teleankenævnet dog behandle den samlede klage. Det er Teleankenævnets mål, at sagsbehandlingstiden ikke overstiger 6 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2004 været 4 måneder for sager behandlet i ankenævnet (heraf 76 pct. indenfor 6 måneder) og 2 måneder for alle sager (heraf 88 pct. indenfor 6 måneder). Udover behandlingen af klager prioriterer sekretariatet også information om ankenævnet. Et fokusområde i 2004 har været udvikling af en brugervenlig og informativ hjemmeside. Teleankenævnet lægger vægt på, at der løbende informeres om ankenævnets virksomhed og praksis på hjemmesiden. Her er det også muligt hurtigt at checke, om man kan klage til Teleankenævnet, samt at hente vores klageskema. Som nævnt i afsnit 3 blev Teleankenævnets vedtægter revideret i Revisionen tager primært sigte på en øget åbenhed om de private ankenævn. For Teleankenævnet betyder ændringerne bl.a., at sekretariatet vil offentliggøre en liste over teleudbydere, som ikke følger ankenævnets afgørelse. Efter sekretariatets oplysninger er der endnu ingen teleudbydere, som ikke har fulgt ankenævnets afgørelser. Sagsbehandlingen i sekretariatet Når en klage modtages i sekretariatet, skal sekretariatet sørge for, at de oplysninger, som er relevante for ankenævnets afgørelse, fremgår af sagen. Efter modtagelsen af klagen indhenter sekretariatet en eller flere udtalelser hos teleselskabet. Ved klager over telefonregningen bliver teleselskabet desuden bedt om at foretage tekniske og administrative undersøgelser og om at indsende kopi af telefonregninger og opkaldslister for den påklagede periode. Klageren vil også ofte blive bedt om at besvare en række spørgsmål i relation til klagen. 6

7 Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af de oplysninger og udtalelser, som sekretariatet indhenter hos den anden part. Hvis oplysningerne er væsentlige for vurderingen af sagen, vil parten også blive bedt om at kommentere bemærkningerne. Sagsbehandlingen foregår skriftligt. Inden klagen forelægges for ankenævnet, kan sekretariatet forsøge at medvirke til, at parterne indgår forlig. Afgørelsen Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, bliver den forelagt for Teleankenævnet, der træffer afgørelse på et møde i ankenævnet. På mødet deltager ankenævnets formand samt som hovedregel to forbrugerrepræsentanter og to telerepræsentanter. Ankenævnets afgørelse udformes skriftligt og bliver sendt til både klageren og til teleselskabet. Hvis klagen ikke imødekommes, kan man ikke klage til andre ankeinstanser. Er klager uenig i ankenævnets afgørelse og vil forsøge at få den ændret, skal sagen indbringes for domstolene. Tilsluttede teleselskaber er bundet af afgørelsen, hvis selskabet ikke inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at selskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. I givet fald kan også teleselskabet vælge at indbringe sagen for domstolene. Offentliggørelse Teleankenævnets afgørelser offentliggøres i et vist omfang på ankenævnets hjemmeside (www.teleanke.dk). Klagerens navn vil ikke fremgå af afgørelsen. Teleselskabets navn fremgår, medmindre væsentlige hensyn taler imod dette. Offentliggjorte afgørelser opdeles i retningsgivende (et fingerpeg om, hvordan lignende sager vil blive afgjort) og principielle (afgørelser om vigtige, nye problemstillinger) afgørelser. Der vil også blive offentliggjort en liste over teleselskaber, der ikke følger ankenævnets afgørelser, medmindre teleselskabet har indbragt sagen for domstolene. Som tidligere nævnt er der endnu ikke eksempler på teleselskaber, som ikke har fulgt en afgørelse fra Teleankenævnet. 7

8 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager Teleankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende. Dette fremgår af ankenævnets vedtægter 1, stk. 5. Teleankenævnet traf på ankenævnets første møde den 7. november 2003 principbeslutning om, at ankenævnet som udgangspunkt udelukkende optager andre klager end regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling, hvis det omhandlede abonnement har været anvendt til blandet anvendelse, dvs. såvel privat som erhvervsmæssigt. Dette kan f.eks. være tilfældet for mindre virksomheder, der drives fra privatadressen. Det er endvidere en betingelse, at klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende en privat aftale om en teletjeneste. Der foreligger herefter en fast praksis i Teleankenævnet, hvorefter erhvervsklager, der ikke er regningsklager, kun behandles undtagelsesvist. Erhvervsklager kan opdeles i to typer af klager, som behandles forskelligt. Regningsklager Disse sager er omfattet af Teleankenævnets kompetence. Regningsklager defineres snævert som klager der er begrundet i, at klager ikke kan anerkende, at det registrerede forbrug har fundet sted, men må være sket ved indbrud på linjen. Der skal altså være tale om klager, der handler om bestemte opkald eller længden af opkald, som klager ikke vil vedkende sig. Ligger sagen inden for definitionen af regningsklager, kan sagen behandles i Teleankenævnet, hvad enten der er tale om en privat klager eller en erhvervsdrivende. Der vil naturligvis være klager, hvor klagetemaet vedrører såvel en regningsklage som andre forhold parterne i mellem. Her har ankenævnet som fast praksis, at det alene er regningsklagedelen af en erhvervsklage, ankenævnet behandler. Det betyder, at andre ledsagende juridiske tvister ikke vil være omfattet af afgørelsen. I praksis medfører dette, at der alene tages stilling til det registrerede forbrug på det påklagede abonnement. Spørgsmål om bl.a. - teleselskabets loyale oplysningspligt, - tvivl om hvordan aftalevilkår skal fortolkes, - tvivl om forhold ved aftaleindgåelsen, - manglende registrering af opsigelse, - annulleringsgebyrer og lign., vil ikke være omfattet af ankenævnets behandling af sagen, og deres betydning for sagen udfald vil ikke blive klarlagt. Disse spørgsmål må i givet fald afgøres ved domstolene. 8

9 Andre klager Teleankenævnet kan i særlige tilfælde beslutte at behandle andre klager fra erhvervsdrivende. Betingelsen for, at ankenævnet kan behandle denne type sager, er, at de ikke adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage. Disse sager skal altid undergives en konkret vurdering. Udgangspunktet er dog, at ankenævnet ikke behandler denne type klager. Andre klager kan omfatte næsten alle andre forhold mellem klageren og teleselskabet. Det kan være sager om saldokontrolordninger, der ikke virker efter hensigten, forbrug foretaget, efter at klagers telefon er bortkommet, fortolkning af aftalevilkår, overdragelse af abonnement mv. Der er to vigtige kriterier, der skal være opfyldt for, at ankenævnet vil behandle andre klager end regningsklager fra en erhvervsdrivende: I. Det må først vurderes om, der er tale om en situation, som en forbruger kunne være endt i. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det i sig selv bringe klagen uden for ankenævnets område. Der kan f.eks. være tale om ydelser, der primært anvendes i forbindelse med en erhvervsvirksomhed. Dette kunne være et omstillingsbord, firmaordninger med viderestilling til de ansattes mobiltelefoner, opkobling af et større antal internetforbindelser eller lignende. Det kan også være tilfælde, hvor selve ydelsen udelukkende tilbydes til erhvervsdrivende. Dette er tilfældet med aftaler om mobillån, hvor den erhvervsdrivende lejer telefonerne af udbyderen. Sådanne sager adskiller sig fra forbrugerklager, allerede fordi der er tale om ydelser/vilkår, som ikke tilbydes til forbrugere. Dette var tilfældet i j.nr , som vedrørte en klager, der havde drevet en enkeltmandsvirksomhed fra sin privatadresse. Dette faktum kunne som udgangspunkt tale for, at ankenævnet skulle optage klagers sag til behandling (se nedenfor pkt. II), men da sagen vedrørte en opsigelse af en mobillånsaftale, der som bekendt alene tilbydes erhvervsdrivende, fandt ankenævnet, at dette forhold medførte, at ankenævnet ikke skulle behandle klagers sag. II. Den afgørende betingelse for, at en erhvervsklage vil blive behandlet i ankenævnet, beror på en vurdering af teletjenestens anvendelse. Teleankenævnet optager som udgangspunkt udelukkende andre klager end regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling, hvis det omhandlede abonnement har været anvendt til blandet anvendelse, dvs. såvel privat som erhvervsmæssigt, hvilket f.eks. kan være tilfældet for mindre virksomheder, der drives fra privatadressen. I j.nr havde klager haft et erhvervsabonnement hos indklagede. På et tidspunkt flyttede klager sit abonnement til en anden udbyder end indklagede. Efter- 9

10 følgende modtog klager dog en række fakturaer fra indklagede, der dækkede perioden efter overflytningen af klagers nummer til ny udbyder. I denne sag fandt ankenævnet, at klagers sag ikke kunne optages til behandling, da klager alene havde anvendt det pågældende abonnement erhvervsmæssigt. Ankenævnet tillagde det endvidere vægt, at abonnementet var tilknyttet og anvendt i klagers virksomhed, der blev drevet fra en anden adresse end klagers privatadresse. Ved vurderingen har følgende forhold betydning: Om telefonnummeret/internetforbindelsen både bruges privat og erhvervsmæssigt Størrelsen af virksomheden, herunder hvor mange ansatte der er Om virksomheden drives fra klagers privatadresse, eller om virksomheden har sin egen adresse. Hvis virksomheden har en hjemmeside, vil denne kunne give et indtryk af, om der er tale om en lille privat virksomhed eller en mere professionel forretning. Det er Teleankenævnets klare udgangspunkt, at virksomheder, der er organiseret i selskabsformer som A/S eller ApS og har flere ejere, har et så professionelt tilsnit, at de som udgangspunkt altid adskiller sig væsentligt fra en privat forbruger. Samlet set skal en erhvervsklage vedrøre en situation, som også kunne være opstået for en forbruger, og der skal være tale om et blandet privat/erhvervsmæssigt forbrug. Kun hvis begge disse betingelser er opfyldt, kan ankenævnet beslutte at behandle andre klager end regningsklager fra en erhvervsdrivende. 10

11 6. Praksis - downloadning Teleankenævnet har i 2004 modtaget 65 downloadningklager over store telefonregninger udstedt af forskellige fastnetoperatører. Sagerne er kendetegnet ved, at klager eller en person med adgang til klagers computer ved et besøg på visse hjemmesider på Internettet (bevidst eller ubevidst) har aktiveret opkald til udenlandske numre. Problemstillingen har for nogle år siden været genstand dels for en principiel juridisk vurdering, jf. nedenfor, dels telepolitiske overvejelser om, hvordan problemet kunne imødekommes. Telekommunikationsindustrien i Danmark og videnskabsministeren tilkendegav i august 2002, at der var politisk vilje hos teleudbyderne til at sikre forbrugerne mod disse utilsigtede/tilsigtede høje telefonregninger. Midlerne skulle være såvel indførelse af en voksenspærreordning, som øget information om problemstillingen. I august 2002 indførte TDC obligatorisk voksenspærring Udland som et resultat af en aftale mellem Forbrugerrådet og TDC. Parterne var desuden enige om, at selskabet samtidig skulle informere sine kunder om muligheden for at beskytte sig mod ufrivillig downloadning. Grundlaget for Teleankenævnets vurdering af disse sager er dels dommen fra Vestre Landsret i den såkaldte Irene Havmand-sag, dels aftalen mellem Forbrugerrådet og TDC. I Irene Havmand-sagen har såvel Forbrugerklagenævnet som Vestre Landsret behandlet problematikken. Irene Havmand gjorde bl.a. gældende, at selvom opkaldene til Skt. Helena måtte være foretaget via hendes telefon, skulle hun alligevel ikke betale herfor, da de skyldtes, at en såkaldt dialer (opkaldsprogram) uforvarende var blevet downloadet på hendes computer i forbindelse med brug af Internettet. Forbrugerklagenævnet gav klager medhold. Teleudbyderen ønskede ikke at efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelse. Sagen blev af Forbrugerrådet under ordningen "Forbrugernes principsager" indbragt for retten og henvist til behandling ved Vestre Landsret som første instans. I dommen fra Vestre Landsret (domsnummer B ) lagde retten vægt på, at i modsætning til sædvanlige telefonopkald, hvor en person, der ringer til et nummer i udlandet, uden videre er klar over dette, idet det fremgår af det kaldte nummer, herunder landekoden, er det ikke umiddelbart synligt i forbindelse med brug af Internettet, at opkaldet ikke foregår via den sædvanlige forbindelse til almindelig takst, men derimod via en telefonforbindelse til et land til en minuttakst, der i det foreliggende tilfælde har vist sig at være mange gange større end den sædvanlige. Efter bevisførelsen må det antages, at det for den almindelige bruger uden særlige forudsætninger ved udførelsen af de pågældende accepterende kommandoer kunne fremstå som ganske uklart, hvilke nærmere konsekvenser accepten ville få. Det har formodningen imod sig, at ville have foretaget de pågældende opkald, hvis han havde haft nogen idé om, at det kunne udløse et 11

12 krav som det foreliggende, der må anses for at kunne være velfærdstruende for en almindelig forbruger. Det ses ikke at være oplyst over for sagsøgte ved tegningen af det pågældende internetabonnement, at forbindelsen kunne føre til foretagelsen af opkald til en anden og langt højere takst end den almindelige takst for internetforbindelsen. Det må antages, at sagsøgeren har haft - og også i denne sag i givet fald ville få - indtægter ved opkald til den pågældende sextjeneste. Sagsøgeren har imidlertid valgt ikke at give nærmere oplysning om disse indtægter. Sagsøgeren var forud for de omstridte opkald klar over, at der var problemer med bl.a. opkald til sexnumre på St. Helena i forbindelse med surfing på Internettet, og der havde været klager over regninger på store beløb vedrørende brug af sex-tjenester som den foreliggende. Sagsøgeren burde på den baggrund have taget effektive skridt til at sørge for en løsning eller i det mindste en begrænsning af problemerne. Dette kunne f.eks. være sket ved en etablering af automatisk udlandsspærring vedrørende de relevante lande eller ved en målrettet og detaljeret informationskampagne rettet mod internet-abonnenter med bl.a. oplysning om risikoen ved downloadning af sexsider, muligheden for at få udlandsspærring etableret og muligheden for at få etableret en saldokontrol. Sagsøgeren havde imidlertid ikke iværksat tiltag af den nævnte art på det relevante tidspunkt. Vestre Landsret udtalte på den baggrund, at retten fandt det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårenes punkt 2 at opkræve de beløb, der vedrørte opkaldene til St. Helena, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. I Teleankenævnets første sag på området, som blev afgjort i juni 2004, og som vedrørte opkald til EMSAT (satellitoperatør med minuttakst på ca. 50 kr.), tillagde ankenævnet det vægt, at det pågældende selskab havde valgt at spærre for færre lande end de øvrige teleudbydere, hvilket skærpede selskabets oplysningsforpligtelse over for klager. Den indklagede udbyder var opmærksom på, at der var problemer med opkald til EMSAT, men angav, at der ikke var belæg for at udvide dækningen for udlandsspærring. Ankenævnet vurderede på den baggrund, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst om, hvorledes klager kunne beskytte sig mod utilsigtet høje telefonregninger i forbindelse med downloadning af programmer på Internettet. På den anførte baggrund fandt ankenævnets flertal det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårene pkt. 15 at opkræve de beløb for det påklagede opkald, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. Se j.nr Teleankenævnet behandlede desuden på et møde i december 2004 et betydeligt antal downloadningklager over fortrinsvis opkald til Liechtenstein og New Zealand. Teleankenævnet fandt, at de indklagede teleselskaber burde have orienteret deres kunder såvel internetkunder som fastnetkunder på en noget mere direkte og præcis måde om den risiko for downloadning af opkaldsprogrammer, som fortsat eksisterede efter etableringen af spærringen i august Teleankenævnet fandt endvidere, at denne information skulle have været koblet meget tæt sammen med oplysning om mulighederne for at opnå yderligere sikkerhed via oprettelse af en saldokontrolordning. Teleankenævnet bemærkede i den forbindelse, at en spærring for hidtil anvendte destinationer erfaringsmæssigt ville medføre, at trafikken blev flyttet til andre destinationer. Teleankenævnet bemærkede endvidere, at Teleankenævnet for så vidt ikke var uenig i opfattelsen af, at forbrugere typisk ikke ville kunne bruge oplysningen om, at nye lande var kommet til som downloadningdestinationer, til noget konkret. Forbrugerne var således typisk ikke klar over, at de ikke længere kaldte op til Internettet via deres sædvanlige udbyder, 12

13 men via et udenlandsk telefonnummer. Imidlertid kunne oplysningen være med til at skærpe opmærksomheden hos forbrugerne, idet de ville blive gjort opmærksomme på, at den etablerede spærring ikke løste alle problemer. Øget fokus herpå i forbindelse med oplysning om muligheden for at opnå yderligere sikkerhed via en saldokontrolordning ville efter Teleankenævnets opfattelse kunne medvirke til at begrænse downloadningproblemerne. Teleankenævnet fandt desuden anledning til at bemærke, at informationen nævnt ovenfor ikke kun burde gives til internetkunder, men også til fastnetkunder, da opkrævningen i disse sager skete via fastnetregningen. Saldokontrol skulle derfor etableres på fastnetforbindelsen for at begrænse risikoen. Af samme grund burde informationen gives direkte f.eks. bag på fakturaer eller på PBS-oversigten. Advarsel på hjemmesider fandt ankenævnet ikke var tilstrækkeligt. Ankenævnet noterede sig, at nogle af selskaberne i betydelig grad havde informeret om risikoen for downloadning, hvorimod andre selskaber havde været mere tilbageholdende. Uanset de tiltag, de indklagede havde foretaget i forskelligt omfang for at begrænse risikoen for downloadning af opkalds-programmer og for at informere om risikoen herfor, var det Teleankenævnets opfattelse, at ingen af de indklagede i tilstrækkeligt omfang havde orienteret om den fortsatte risiko for downloadning og om muligheden for at begrænse denne risiko. På den anførte baggrund fandt Teleankenævnet det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårene at opkræve betaling for de påklagede opkald, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. (j.nr og ). Ankenævnets praksis betyder således, at ankenævnet lægger vægt på, at selskaberne tilbyder en dækkende voksenspærringsordning, som så vidt muligt inkluderer alle de destinationer, som selskabet positivt har kendskab til indebærer en risiko for ufrivillig downloadning. Ankenævnets praksis betyder desuden også, at hvis et selskab bevidst undlader at spærre for problematiske destinationer, som de øvrige operatører har spærret for, og som udbyderen har kendskab til, vil dette indebære, at det pågældende selskab underlægges en skærpet oplysningsforpligtelse. Hertil kommer, at selskaber med den fornødne voksenspærringsportefølje ligeledes skal oplyse deres abonnenter om, hvorledes de kan beskytte sig mod downloadningproblemet, hvilket pga. problemets kompleksitet stiller betydelige krav til informationsniveauet. Her viser ankenævnets praksis for 2004, at ingen af de indklagede selskaber hidtil har formået at løfte den almindelige oplysningsforpligtelse, idet ankenævnet bl.a. har udtalt, at ankenævnet ikke anser det for tilstrækkeligt til opfyldelsen af selskabets loyale oplysningspligt, at informeringen alene sker via selskabets hjemmeside. Endelig ønskede ankenævnet en øget fokus fra udbydernes side på anvendelsen af saldokontrolordninger, idet anvendelsen af disse, efter Teleankenævnets opfattelse, kunne medvirke til at begrænse downloadningproblemerne. 13

14 7. Praksis - opsætning af klient Efter oprettelsen af Teleankenævnet den 25. juli 2003 indkom en stadig større mængde klager, hvori klagetemaet var uforholdsmæssigt store mobilregninger, og hvor det påklagede forbrug ofte var løbet op i mange tusinde kroner. Typisk for disse sager var, at klager fastholdt, at dette forbrug ikke var foretaget af klager eller skete uden klagers vidende. Specifikationerne for klagers forbrugsmønster viste herefter, at forbruget omfattede opkald til et gennemgående nummer. Disse figurerede ofte på opkaldsspecifikationerne som WAP eller Internet numre og var som oftest det indklagede teleselskabs opkaldsnummer til Internettet. Et gennemgående træk ved klagerne var, at opkaldene havde en vis regelmæssighed med varierende intervaller. Klagerne havde ikke mulighed for at opdage forbruget, før de modtog en regning fra teleselskabet. Nogle klagere nåede at opbygge en betragtelig regning, og specielt i de tilfælde, hvor klager havde haft sin telefon med i udlandet, og opkaldene derfor blev takseret som roamede opkald, blev forbruget anseeligt, inden klager blev bekendt med problemet. Ved en gennemgang af de indkomne klager tegnede der sig et billede af, at problemet vedrørte nogle konkrete typer af mobiltelefoner. Det blev ligeledes tydeligere, at problemet vedrørte opsætning af den funktion i mobiltelefonen, der definerede en klient, dvs. en funktion, der benyttes, når brugeren ønsker at opnå adgang til sin konto hos sin internetudbyder, f.eks. for at kunne modtage sine indkomne s på mobiltelefonen. I stort set alle klagesagerne havde klager enten ikke forsøgt at indstille denne funktion eller var uforvarende endt i indstillingerne til denne funktion i menuen under forsøg på at indstille selve WAP-funktionen, der i modsætning til klientfunktionen ofte bruges af mobiltelefonbrugeren. Et andet gennemgående træk i klagerne var, at klager ofte ikke havde foretaget en korrekt opsætning af -klient-funktionen, og denne fungerede derfor ikke. Klagerne var endvidere karakteriseret af, at det påklagede forbrug dels skete utilsigtet, dels allerede fra starten var usædvanligt stort i forhold til normalt forbrug. Derudover er det uomtvistet, at klagerne ikke modtog en ydelse i forbindelse med de utilsigtede opkald og opkaldsforsøg. Efter en grundig gennemgang af alle de modtagne klager og indhentelse af yderligere tekniske forklaringer fra en sagkyndig og fra teleselskaberne behandlede ankenævnet en række sager vedrørende dette klagetema. Sagerne blev behandlet på et ankenævnsmøde forbeholdt disse klager. Ankenævnet traf afgørelse om, at teknikken ved disse telefoner og funktionerne er så kompliceret, at det ikke kunne bebrejdes klagerne, at klagerne uforvarende havde fået opsat telefonen som sket. Samtidig lagde ankenævnet vægt på, at teleudbyderne ikke havde vejledt brugerne grundigt om så komplicerede funktioner eller advaret om konsekvenserne af den forkerte/uhensigtsmæssige brug. 14

15 Ankenævnet fandt herefter, at det kunne konkluderes, at teknologien vedr. WAP og e- mailklientfunktionen er ganske kompliceret, samt at terminalernes tekniske udvikling til stadighed åbner for flere muligheder for brugerne, hvilket gør telefonerne teknisk komplicerede. Samtidig fandt ankenævnet, at kunderne typisk ikke modtog en egentlig ydelse ved de automatiske opkald til søgning efter indkomne s, og at debiteringen af forbruget ofte nående at blive anseelig, idet brugerne ofte ikke opdagede eller havde mulighed for at opdage forbruget, før regningen for perioden blev fremsendt. Ved vurderingen af sagerne lagde ankenævnet til grund, at samtlige opkald registreret på opkaldsspecifikationen blev foretaget fra klagers telefon, hvorfor ankenævnet fandt, at klager som udgangspunkt og i henhold til abonnementsvilkårene under normale omstændigheder hæftede for de foretagne opkald. I sagerne om utilsigtet opsætning af klienten kom ankenævnet enstemmigt frem til, at forbruget skyldtes en kombination af, at selve terminalen (mobiltelefonen) er et teknisk kompliceret produkt, og at anvendelse af den af teleselskaberne udbudte WAP og klientfunktion som følge heraf kræver mange indtastninger og stor omhu med de indtastede oplysninger. I lyset af dette fandt ankenævnet herefter, at teleudbyderne var eller burde have været bekendt med, at der var risiko for utilsigtet anvendelse af så teknisk komplicerede produkter og ydelser, hvorfor teleselskaberne detaljeret og udførligt burde have informeret både om opsætning og deaktivering af klientfunktionen samt om risikoen for utilsigtet/fejlagtig opsætning af denne. Ankenævnet foretog således en risikoafvejning og fandt, at teleudbyderne var nærmest til at bære risikoen for dette utilsigtede forbrug. Samtidig henviste ankenævnet til principperne i købelovens 76, stk.1, nr. 3, og markedsføringslovens 3, hvorefter der gælder en almindelig vejledningspligt. Kravene til denne vejledning og vejledningens omfang beror på en konkret vurdering af det pågældende gode, og jo mere komplekst produktet er, jo flere krav kan stilles til vejledningen. Ankenævnet bemærkede yderligere, at en korrekt og tilstrækkelig vejledning således burde foreligge allerede på det tidspunkt, produktet blev udbudt. Ud over disse overvejelser, som indgik i ankenævnets vurdering af sagerne, lagde ankenævnet vægt på, at teleudbyderne ikke særskilt havde informeret udførligt om risikoen for fejlopsætning af klienten og i forbindelse med anvendelse af WAP. Ankenævnet konkluderede herefter, at på denne baggrund og ud fra en rimelighedsvurdering, skulle teleudbyderne bære risikoen for disse utilsigtede, formålsløse og gentagne opkald/opkaldsforsøg. Forbrugerrådets medlemmer bemærkede, at det var deres opfattelse, at problemstillingen ikke udelukkende vedrører vejledningsspørgsmålet. Forbrugerrådets medlemmer fandt, at indklagede ikke burde markedsføre og sælge et produkt til forbrugerne uden forudgående sikring af, at der ikke var nærliggende risiko for fejlbetjening og/eller utilsigtet brug af et sådant teknisk kompliceret produkt. Til illustration af problemstillingen, samt afgørelser truffet af Teleankenævnet henvises til sagerne j.nr , j.nr og j.nr

16 8. Praksis varsling af prisstigninger Bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester (udbudsbekendtgørelsen) 7 foreskriver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og tjenester skal sikre, at slutbrugeren varsles om ændringer i vilkår og relevante priser, der er til ugunst for denne. Dette skal sikre, at slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Varslet om ændringer skal være på mindst én måned og indeholde oplysninger om slutbrugerens ret til at opsige aftalen. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kunderne har adgang til at opsige aftalen med udbyderen, hvis udbyderen ændrer på de forhold, der må anses for væsentlige forudsætninger for kundens indgåelse af aftalen med udbyderen. Derimod fastsætter udbudsbekendtgørelsen ingen nærmere regler for, hvordan udbyderen rent praktisk skal varsle ændringen over for sine kunder. Teleankenævnet har i 2004 truffet afgørelse i to sager, hvor der blev klaget over prisforhøjelser på SMS-beskeder afsendt til udlandet, og hvor varslingen af prisforhøjelserne var sket via dagspressen og via teleudbyderens hjemmeside. Prisen var hævet fra 0,20 kr. til 3 kr. pr. besked. Klagerne gjorde gældende, at de ikke var blevet varslet om prisstigningerne. Teleankenævnet lagde ved sin vurdering af sagerne vægt på, at prisstigningerne måtte anses for en væsentlig ændring af aftaleforholdet, og at forholdet derfor måtte betegnes som en aftale om indgåelse af et nyt aftaleforhold. Ankenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en prisstigning på 1500 %. Da den nye aftale var kommet i stand ved hjælp af fjernkommunikation, var aftaleindgåelsen omfattet af fjernsalgsreglerne i forbrugeraftaleloven, hvorefter forbrugeren skal have en række oplysninger på et læsbart og varigt medium. Dette krav fandt Teleankenævnet hverken opfyldt via annonceringen i dagspressen eller via hjemmesiden. På den baggrund fandt ankenævnet, at teleudbyderen burde have varslet prisstigningen på SMS-beskederne personligt over for klagerne. Da dette ikke var sket, pålagde Teleankenævnet derfor teleudbyderen at fritage klagerne for at betale for prisstigningerne på SMS-beskederne afsendt til udlandet (j. nr og j. nr ). 16

17 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar december 2004: Indkomne klager Overført fra I alt til behandling afsluttet i sekretariatet (ekskl. forlig) forlig/sekretariatet lukkede sager (forlig udenom TA) 19 - afvist af formanden 50 - afgjort i ankenævnet afvist af ankenævnet 16 - behandling udsat 16 Sager overført til Sagsbehandlingstider for alle sager afsluttede i % 10% 7% 5% 6% 7% 12% indenfor 1 måned indenfor 2 måneder indenfor 3 måneder indenfor 4 måneder indenfor 5 måneder indenfor 6 måneder over 6 måneder Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager er 63 dage (ca. 2 måneder). 17

18 1.3 Sagsbehandlingstider for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet 24% 16% 15% 12% 9% 11% 13% indenfor 1 måned indenfor 2 måneder indenfor 3 måneder indenfor 4 måneder indenfor 5 måneder indenfor 6 måneder over 6 måneder Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet er 118 dage (ca. 4 måneder). 2. Afsluttede sager. 2.1 Afgjorte sager 2004 Procent På nævnsmøde - klager delvist medhold 44 5,6 På nævnsmøde - klager medhold 97 12,4 På nævnsmøde - klager ikke medhold ,3 Afvist af formanden/nævnet 66 8,5 Forlig - sekretariatet ,7 "Lukkede sager" 19 2,4 I alt ,0 Sager, hvor der foretages en egentlig indholdsmæssig afgørelse, jf. fig. 2.1., omfatter følgende kategorier: Afvist af formanden/nævnet: omfatter sager, der ligger uden for ankenævnets kompetence, f.eks. fordi en sag vurderes som værende bevisuegnet, eller sager, der utvivlsomt falder uden for ankenævnets kompetence, og hvor der ikke er en anden klageinstans, som kan behandle sagen. Forlig: er sager, hvor udbyder og klager med sekretariatets mellemkomst bliver enige om en løsning af sagen, inden den når til behandling i ankenævnet. Nævnsafgørelser: omfatter sager, der forelægges for og afgøres i ankenævnet. Lukkede sager : omfatter sager, hvor selskabet tilbyder et forlig, efter at klagen er indbragt for TA, men før alle formalia til klagebehandling er opfyldt (f.eks. indbetaling af klagegebyr). 18

19 2.2 Sager afsluttet af sekretariatet (ekskl. forlig) 2004 Procent Henlagte sager ,9 Oversendt til anden klageinstans 33 6,7 Hjemvist til teleselskabets behandling ,1 Klage trukket tilbage 40 8,1 Afsluttet før skæringsdag 1 0,2 I alt ,0 Som det fremgår af oversigten i afsnit 1, afsluttes en række sager uden behandling i ankenævnet, jf. fig Sager, som afsluttes i sekretariatet, opdeles i følgende kategorier: Henlagte sager: omfatter sager, hvor klager ikke har opfyldt de formelle krav til en klage (udfyldt klageskema, indbetalt gebyr) eller ikke har indsendt oplysninger, og sekretariatet derfor henlægger/afviser sagen. Oversendt til anden klageinstans: omfatter sager, hvor TA oversender klagen til et andet klageorgan, der har kompetencen til at behandle klagen, f.eks. Forbrugerklagenævnet. Hjemvist til behandling i teleselskabet: omfatter sager, hvor teleselskabet ikke har truffet en afgørelse, og sekretariatet derfor hjemviser sagen til behandling i teleselskabet. Har klager henvendt sig mere end én gang til teleselskabet, og er der forløbet omkring 3 måneder fra den første henvendelse, optager Teleankenævnet dog sagen til behandling uanset, at der ikke foreligger en afgørelse fra teleselskabet. Klage trukket tilbage: omfatter sager, hvor klager selv trækker en formelt indsendt klage inden ankenævnsbehandling. Afsluttet før skæringsdag: omfatter sager, hvor teleselskabet har truffet afgørelse i en regningsklage før 25. juli 2003, hvilket er skæringsdag for TA s kompetence. Denne begrænsede kategori må forventes at udgå efter relativt kort tid. Herudover har sekretariatet i hele 2004 behandlet 464 skriftlige forespørgsler/henvendelser samt registreret telefoniske henvendelser. De følgende statistikker omfatter udelukkende afgjorte sager, jf. fig Afgjorte sager fordelt på tjenestetype og klagetema. Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Teletjenester kan opdeles i fastnet, mobil og internetforbindelse, jf. fig I fig specificeres afgørelserne mere detaljeret på klagetemaer. Klagetemaerne varierer noget efter hvilken tjenestetype, der klages over. Regningsklager, dvs. klager 19

20 over registrerede telefonopkald eller længden af disse, udgør dog en stor del af alle klager. 3.1 Fordeling på tjenestetyper 2004 Mobil 349 Fastnet 209 Internet 212 Fastnet og mobil 6 Andet (forlagsvirksomhed) 4 Antal sager 780 Internet 27% Fastnet og mobil 1% Fastnet 27% Mobil 44% 3.2 Fordeling på klagetema Alle tjenestetyper Procentvis 2004 fordeling Regningsklage ,4 Manglende effektuering af opsigelse ,5 Uanmodet levering af tjenesteydelse 47 6,0 Saldokontrol 44 5,6 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 45 5,8 Sen fakturering (late billing) 40 5,1 WAP/ klient 40 5,1 Overdragelse af abonnement 15 1,9 Downloadning 14 1,8 Forsinket levering af ydelse 13 1,7 Mangler ved det leverede 6 0,8 Spærring for opkald 4 0,5 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 0,3 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 2 0,3 Andet ,3 Antal sager ,0 20

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2010

1. Teleankenævnet i 2010 1. Teleankenævnet i Hermed aflægger Teleankenævnet sin 7. årsberetning vedrørende Teleankenævnets virksomhed. Som det vil fremgå, har arbejdet i nævnet i det forgangne år i nogen grad været præget af regningsklager

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2012

1. Teleankenævnet i 2012 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold.

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2014

1. Teleankenævnet i 2014 1 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet modtaget 315 klagesager, hvoraf 105 er blevet behandlet i nævnet. I 88 sager har nævnet truffet afgørelse om, hvorvidt klagen var berettiget, hvorimod 17 er blevet

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2013

1. Teleankenævnet i 2013 1 1. Teleankenævnet i 1. Teleankenævnet i Teleankenævnet havde jubilæum i, da nævnet kom til verden den 25. juli 2003. Nævnet har derfor drevet virksomhed i 10 år. For at markere dette er statistikkerne

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere