3. Teleankenævnets etablering og baggrund Praksis afgrænsning af erhvervssager Praksis - opsætning af klient...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Teleankenævnets etablering og baggrund... 5. 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager... 8. 7. Praksis - opsætning af e-mailklient..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Formandens forord Oversigt over medlemmer og sekretariatet Teleankenævnets etablering og baggrund Teleankenævnets virksomhed Praksis afgrænsning af erhvervssager Praksis - downloadning Praksis - opsætning af klient Praksis varsling af prisstigninger Statistiske oplysninger

2 1. Formandens forord Dette er den første årsberetning fra Teleankenævnets virksomhed. Teleankenævnet blev godt nok oprettet i 2003, hvor ankenævnet nåede at afholde 3 møder. Dog er det først i løbet af 2004, at Teleankenævnet for alvor har etableret sig med egne faste rutiner og procedurer, ligesom offentligheden også har fået øjnene op for ankenævnets virksomhed som en uvildig klageinstans på teleområdet i forbrugersager. I årets løb har ankenævnet på i alt 14 møder truffet afgørelse i en række klagesager, hvoraf visse har været forholdsvis ukomplicerede, mens andre har stillet store krav til både sekretariatets forberedelse af sagen og ankenævnets efterfølgende behandling. En række afgørelser er offentliggjort som enten principielle eller retningsgivende og kan læses på hjemmesiden. Ankenævnet har i 2003 og i første del af 2004 brugt en del tid på blandt andet at fastlægge ankenævnets kompetence i forhold til klager fra erhvervsdrivende, således at kompetencen nu ligger fast, idet ankenævnet som hovedregel alene behandler regningsklager fra erhvervsdrivende. Endvidere har ankenævnet i en række tilfælde behandlet spørgsmål, der vedrørte et større antal sager og derfor var af mere principiel karakter. Ankenævnet har blandt andet taget principiel stilling til spørgsmålet om uhensigtsmæssig opsætning af klienten (WAP). De indklagede (teleudbyderne) blev i disse sager pålagt at bære risikoen for uhensigtsmæssig eller fejlagtig betjening af terminalens (mobiltelefonens) funktion pga. mangelfuld vejledning og instruktion i betjening af terminalen. Herudover har ankenævnet i flere omgange behandlet spørgsmålet om downloadning af såkaldte dialere fra Internettet. Begge sagskomplekser er mere detaljeret omtalt andet sted i denne beretning. Ankenævnets behandling af disse to grupper af sager har illustreret og bekræftet, at sekretariatet og ankenævnet på en effektiv og saglig måde ud over løsning af den enkelte sag er i stand til at trække principielle og retningsgivende linier, der peger fremad og derved kan tjene som løsningsmodel for fremtidige sager. Selv om de enkelte ankenævnsmedlemmer ikke altid nødvendigvis er eller skal være enige i de trufne afgørelser, står det dog klart, at ankenævnets arbejde generelt har været præget af en stor vilje til at få løst sagerne og nå frem til en korrekt og acceptabel løsning i det enkelte tilfælde. Opbakningen til ankenævnets arbejde fra de deltagende parter forbrugersiden på den ene side og teleindustrien på den anden side er stor, hvilket peger fremad for de kommende års arbejde. Et arbejde, der må antages at blive præget af den stadige og mangfoldige teknologiske udvikling, der også er et af kendetegnene ved teleindustrien. Ankenævnets arbejde vil i sagens natur altid være bagudrettet i den forstand, at klagerne først kommer ind, når de forhold, der klages over, er konstateret. I øvrigt ser det dog også ud til, at den klassiske regningsklage over opkald eller længden af opkald, der ikke kan anerkendes, er kommet med over i Teleankenævnets arbejde og aldrig helt vil forsvinde fra ankenævnets arbejde. 2

3 Det løbende arbejde i ankenævnet har vist sig i høj grad forankret i sekretariatets forberedelse af sagerne. Den høje kvalitet i sagsforberedelsen har medvirket til at give ankenævnet et så fyldigt beslutningsgrundlag, at langt den overvejende del af sagerne således har kunnet afgøres alene ud fra det forberedende arbejde i sekretariatet. Derved har ankenævnet kunnet bruge mere tid på andre og måske mere komplicerede sager og spørgsmål. Alt i alt må konklusionen på årets arbejde være, at Teleankenævnet må anses for at være kommet godt i vej, og at ankenævnet samlet har vist sig at kunne løfte og ikke mindst løse de opgaver, der er blevet det pålagt, på en fornuftig og afbalanceret måde. Landsdommer John Lundum, formand for Teleankenævnet 3

4 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet Medlemmer pr. 31. december 2004 Formand: Landsdommer John Lundum Medlemmer udpeget af teleudbyderne: Henrik Agerbo Christian Voetmann/suppleant Janne Lundin Vadmand Jens Breüner Marianne Steiness Nicholai K. Pfeiffer Ann-Louise Hansen Carsten Bryder Rasmussen Dan Andersen Jens Ottosen-Støtt Mikkel Buhl Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Anders Hjorth Jensen Karin Ladegaard Rut Jørgensen Tina Dhanda Sekretariatet pr. 31. december 2004: Sekretariatschef Marianne Bundgaard Juridisk sagsbehandler Birgitte Adelgaard Lunde Juridisk sagsbehandler Lars Bach Pedersen Juridisk sagsbehandler Nikoline Ravn Juridisk sagsbehandler Heidi Lizette Sørensen Juridisk sagsbehandler Nina Sandroos Juridisk sagsbehandler Mads Tømming Chefsekretær Dorte Gravesen Kontorfuldmægtig Helle Bording Sekretær Majken Jensen Sekretær Amin Mohammed Stud.jur. Julia Berger Stud.jur. Mie Holm Jensen Stud.jur. Hanne Marthine Møller Jensen 4

5 3. Teleankenævnets etablering og baggrund Teleankenævnet blev etableret den 25. juli 2003 af Forbrugerrådet og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Teleankenævnet er godkendt som privat ankenævn i medfør af lov om forbrugerklagenævnet. Ankenævnets vedtægter godkendes af ministeren for familie og forbrug. Tidligere blev teleklager behandlet hos flere forskellige instanser. Klager over regningen blev behandlet i IT- og Telestyrelsen, hvis afgørelser kunne ankes til Telebrugernævnet. Styrelsen har efter Teleankenævnets oprettelse behandlet klagesager, som teleudbyderen har afgjort inden skæringsdagen den 25. juli Efter den 1. august 2004 er det ikke længere muligt at behandle regningsklager, der er afgjort i teleselskabet før 25. juli Andre klager over teletjenester (f.eks. aftalevilkår) blev tidligere behandlet i Forbrugerklagenævnet. Disse klager er nu samlet i Teleankenævnet, som dermed fungerer som samlet forum for teleklager. I forbindelse med en ændring af forbrugerklagenævnsloven, blev Teleankenævnets vedtægter revideret med virkning fra 1. oktober 2004 i overensstemmelse med lovens krav. De reviderede vedtægter er godkendt for 3 år. Denne årsberetning omfatter opstartsperioden i 2003 samt kalenderåret Det statistiske materiale dækker kalenderåret Teleankenævnet har tidligere offentliggjort en årsstatistik (for perioden 25. juli juni 2004). Da årsberetningen ikke følger samme periode som den tidligere årsstatistik, er der ikke indføjet sammenligninger mellem de to. 5

6 4. Teleankenævnets virksomhed Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser. Klagen kan både vedrøre selve regningen og de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Det kan f.eks. være en klage over, at regningen udsendes forsinket, at en saldokontrolordning ikke virker efter hensigten, at klager ikke mener at have indgået en aftale med teleselskabet el.lign. Teleankenævnet behandler alle klager over teletjenester, uanset om den indklagede teleudbyder har tilsluttet sig ankenævnet. Ikke-tilsluttede udbydere har dog ikke pligt til at følge ankenævnets afgørelser. Som udgangspunkt behandler Teleankenævnet ikke klager over kabel-tv, hostingaftaler eller mangler ved selve telefonapparatet. Hvis klagepunktet indgår i en klage, som primært handler om teletjenesten, kan Teleankenævnet dog behandle den samlede klage. Det er Teleankenævnets mål, at sagsbehandlingstiden ikke overstiger 6 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2004 været 4 måneder for sager behandlet i ankenævnet (heraf 76 pct. indenfor 6 måneder) og 2 måneder for alle sager (heraf 88 pct. indenfor 6 måneder). Udover behandlingen af klager prioriterer sekretariatet også information om ankenævnet. Et fokusområde i 2004 har været udvikling af en brugervenlig og informativ hjemmeside. Teleankenævnet lægger vægt på, at der løbende informeres om ankenævnets virksomhed og praksis på hjemmesiden. Her er det også muligt hurtigt at checke, om man kan klage til Teleankenævnet, samt at hente vores klageskema. Som nævnt i afsnit 3 blev Teleankenævnets vedtægter revideret i Revisionen tager primært sigte på en øget åbenhed om de private ankenævn. For Teleankenævnet betyder ændringerne bl.a., at sekretariatet vil offentliggøre en liste over teleudbydere, som ikke følger ankenævnets afgørelse. Efter sekretariatets oplysninger er der endnu ingen teleudbydere, som ikke har fulgt ankenævnets afgørelser. Sagsbehandlingen i sekretariatet Når en klage modtages i sekretariatet, skal sekretariatet sørge for, at de oplysninger, som er relevante for ankenævnets afgørelse, fremgår af sagen. Efter modtagelsen af klagen indhenter sekretariatet en eller flere udtalelser hos teleselskabet. Ved klager over telefonregningen bliver teleselskabet desuden bedt om at foretage tekniske og administrative undersøgelser og om at indsende kopi af telefonregninger og opkaldslister for den påklagede periode. Klageren vil også ofte blive bedt om at besvare en række spørgsmål i relation til klagen. 6

7 Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af de oplysninger og udtalelser, som sekretariatet indhenter hos den anden part. Hvis oplysningerne er væsentlige for vurderingen af sagen, vil parten også blive bedt om at kommentere bemærkningerne. Sagsbehandlingen foregår skriftligt. Inden klagen forelægges for ankenævnet, kan sekretariatet forsøge at medvirke til, at parterne indgår forlig. Afgørelsen Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, bliver den forelagt for Teleankenævnet, der træffer afgørelse på et møde i ankenævnet. På mødet deltager ankenævnets formand samt som hovedregel to forbrugerrepræsentanter og to telerepræsentanter. Ankenævnets afgørelse udformes skriftligt og bliver sendt til både klageren og til teleselskabet. Hvis klagen ikke imødekommes, kan man ikke klage til andre ankeinstanser. Er klager uenig i ankenævnets afgørelse og vil forsøge at få den ændret, skal sagen indbringes for domstolene. Tilsluttede teleselskaber er bundet af afgørelsen, hvis selskabet ikke inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at selskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. I givet fald kan også teleselskabet vælge at indbringe sagen for domstolene. Offentliggørelse Teleankenævnets afgørelser offentliggøres i et vist omfang på ankenævnets hjemmeside (www.teleanke.dk). Klagerens navn vil ikke fremgå af afgørelsen. Teleselskabets navn fremgår, medmindre væsentlige hensyn taler imod dette. Offentliggjorte afgørelser opdeles i retningsgivende (et fingerpeg om, hvordan lignende sager vil blive afgjort) og principielle (afgørelser om vigtige, nye problemstillinger) afgørelser. Der vil også blive offentliggjort en liste over teleselskaber, der ikke følger ankenævnets afgørelser, medmindre teleselskabet har indbragt sagen for domstolene. Som tidligere nævnt er der endnu ikke eksempler på teleselskaber, som ikke har fulgt en afgørelse fra Teleankenævnet. 7

8 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager Teleankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende. Dette fremgår af ankenævnets vedtægter 1, stk. 5. Teleankenævnet traf på ankenævnets første møde den 7. november 2003 principbeslutning om, at ankenævnet som udgangspunkt udelukkende optager andre klager end regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling, hvis det omhandlede abonnement har været anvendt til blandet anvendelse, dvs. såvel privat som erhvervsmæssigt. Dette kan f.eks. være tilfældet for mindre virksomheder, der drives fra privatadressen. Det er endvidere en betingelse, at klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende en privat aftale om en teletjeneste. Der foreligger herefter en fast praksis i Teleankenævnet, hvorefter erhvervsklager, der ikke er regningsklager, kun behandles undtagelsesvist. Erhvervsklager kan opdeles i to typer af klager, som behandles forskelligt. Regningsklager Disse sager er omfattet af Teleankenævnets kompetence. Regningsklager defineres snævert som klager der er begrundet i, at klager ikke kan anerkende, at det registrerede forbrug har fundet sted, men må være sket ved indbrud på linjen. Der skal altså være tale om klager, der handler om bestemte opkald eller længden af opkald, som klager ikke vil vedkende sig. Ligger sagen inden for definitionen af regningsklager, kan sagen behandles i Teleankenævnet, hvad enten der er tale om en privat klager eller en erhvervsdrivende. Der vil naturligvis være klager, hvor klagetemaet vedrører såvel en regningsklage som andre forhold parterne i mellem. Her har ankenævnet som fast praksis, at det alene er regningsklagedelen af en erhvervsklage, ankenævnet behandler. Det betyder, at andre ledsagende juridiske tvister ikke vil være omfattet af afgørelsen. I praksis medfører dette, at der alene tages stilling til det registrerede forbrug på det påklagede abonnement. Spørgsmål om bl.a. - teleselskabets loyale oplysningspligt, - tvivl om hvordan aftalevilkår skal fortolkes, - tvivl om forhold ved aftaleindgåelsen, - manglende registrering af opsigelse, - annulleringsgebyrer og lign., vil ikke være omfattet af ankenævnets behandling af sagen, og deres betydning for sagen udfald vil ikke blive klarlagt. Disse spørgsmål må i givet fald afgøres ved domstolene. 8

9 Andre klager Teleankenævnet kan i særlige tilfælde beslutte at behandle andre klager fra erhvervsdrivende. Betingelsen for, at ankenævnet kan behandle denne type sager, er, at de ikke adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage. Disse sager skal altid undergives en konkret vurdering. Udgangspunktet er dog, at ankenævnet ikke behandler denne type klager. Andre klager kan omfatte næsten alle andre forhold mellem klageren og teleselskabet. Det kan være sager om saldokontrolordninger, der ikke virker efter hensigten, forbrug foretaget, efter at klagers telefon er bortkommet, fortolkning af aftalevilkår, overdragelse af abonnement mv. Der er to vigtige kriterier, der skal være opfyldt for, at ankenævnet vil behandle andre klager end regningsklager fra en erhvervsdrivende: I. Det må først vurderes om, der er tale om en situation, som en forbruger kunne være endt i. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det i sig selv bringe klagen uden for ankenævnets område. Der kan f.eks. være tale om ydelser, der primært anvendes i forbindelse med en erhvervsvirksomhed. Dette kunne være et omstillingsbord, firmaordninger med viderestilling til de ansattes mobiltelefoner, opkobling af et større antal internetforbindelser eller lignende. Det kan også være tilfælde, hvor selve ydelsen udelukkende tilbydes til erhvervsdrivende. Dette er tilfældet med aftaler om mobillån, hvor den erhvervsdrivende lejer telefonerne af udbyderen. Sådanne sager adskiller sig fra forbrugerklager, allerede fordi der er tale om ydelser/vilkår, som ikke tilbydes til forbrugere. Dette var tilfældet i j.nr , som vedrørte en klager, der havde drevet en enkeltmandsvirksomhed fra sin privatadresse. Dette faktum kunne som udgangspunkt tale for, at ankenævnet skulle optage klagers sag til behandling (se nedenfor pkt. II), men da sagen vedrørte en opsigelse af en mobillånsaftale, der som bekendt alene tilbydes erhvervsdrivende, fandt ankenævnet, at dette forhold medførte, at ankenævnet ikke skulle behandle klagers sag. II. Den afgørende betingelse for, at en erhvervsklage vil blive behandlet i ankenævnet, beror på en vurdering af teletjenestens anvendelse. Teleankenævnet optager som udgangspunkt udelukkende andre klager end regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling, hvis det omhandlede abonnement har været anvendt til blandet anvendelse, dvs. såvel privat som erhvervsmæssigt, hvilket f.eks. kan være tilfældet for mindre virksomheder, der drives fra privatadressen. I j.nr havde klager haft et erhvervsabonnement hos indklagede. På et tidspunkt flyttede klager sit abonnement til en anden udbyder end indklagede. Efter- 9

10 følgende modtog klager dog en række fakturaer fra indklagede, der dækkede perioden efter overflytningen af klagers nummer til ny udbyder. I denne sag fandt ankenævnet, at klagers sag ikke kunne optages til behandling, da klager alene havde anvendt det pågældende abonnement erhvervsmæssigt. Ankenævnet tillagde det endvidere vægt, at abonnementet var tilknyttet og anvendt i klagers virksomhed, der blev drevet fra en anden adresse end klagers privatadresse. Ved vurderingen har følgende forhold betydning: Om telefonnummeret/internetforbindelsen både bruges privat og erhvervsmæssigt Størrelsen af virksomheden, herunder hvor mange ansatte der er Om virksomheden drives fra klagers privatadresse, eller om virksomheden har sin egen adresse. Hvis virksomheden har en hjemmeside, vil denne kunne give et indtryk af, om der er tale om en lille privat virksomhed eller en mere professionel forretning. Det er Teleankenævnets klare udgangspunkt, at virksomheder, der er organiseret i selskabsformer som A/S eller ApS og har flere ejere, har et så professionelt tilsnit, at de som udgangspunkt altid adskiller sig væsentligt fra en privat forbruger. Samlet set skal en erhvervsklage vedrøre en situation, som også kunne være opstået for en forbruger, og der skal være tale om et blandet privat/erhvervsmæssigt forbrug. Kun hvis begge disse betingelser er opfyldt, kan ankenævnet beslutte at behandle andre klager end regningsklager fra en erhvervsdrivende. 10

11 6. Praksis - downloadning Teleankenævnet har i 2004 modtaget 65 downloadningklager over store telefonregninger udstedt af forskellige fastnetoperatører. Sagerne er kendetegnet ved, at klager eller en person med adgang til klagers computer ved et besøg på visse hjemmesider på Internettet (bevidst eller ubevidst) har aktiveret opkald til udenlandske numre. Problemstillingen har for nogle år siden været genstand dels for en principiel juridisk vurdering, jf. nedenfor, dels telepolitiske overvejelser om, hvordan problemet kunne imødekommes. Telekommunikationsindustrien i Danmark og videnskabsministeren tilkendegav i august 2002, at der var politisk vilje hos teleudbyderne til at sikre forbrugerne mod disse utilsigtede/tilsigtede høje telefonregninger. Midlerne skulle være såvel indførelse af en voksenspærreordning, som øget information om problemstillingen. I august 2002 indførte TDC obligatorisk voksenspærring Udland som et resultat af en aftale mellem Forbrugerrådet og TDC. Parterne var desuden enige om, at selskabet samtidig skulle informere sine kunder om muligheden for at beskytte sig mod ufrivillig downloadning. Grundlaget for Teleankenævnets vurdering af disse sager er dels dommen fra Vestre Landsret i den såkaldte Irene Havmand-sag, dels aftalen mellem Forbrugerrådet og TDC. I Irene Havmand-sagen har såvel Forbrugerklagenævnet som Vestre Landsret behandlet problematikken. Irene Havmand gjorde bl.a. gældende, at selvom opkaldene til Skt. Helena måtte være foretaget via hendes telefon, skulle hun alligevel ikke betale herfor, da de skyldtes, at en såkaldt dialer (opkaldsprogram) uforvarende var blevet downloadet på hendes computer i forbindelse med brug af Internettet. Forbrugerklagenævnet gav klager medhold. Teleudbyderen ønskede ikke at efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelse. Sagen blev af Forbrugerrådet under ordningen "Forbrugernes principsager" indbragt for retten og henvist til behandling ved Vestre Landsret som første instans. I dommen fra Vestre Landsret (domsnummer B ) lagde retten vægt på, at i modsætning til sædvanlige telefonopkald, hvor en person, der ringer til et nummer i udlandet, uden videre er klar over dette, idet det fremgår af det kaldte nummer, herunder landekoden, er det ikke umiddelbart synligt i forbindelse med brug af Internettet, at opkaldet ikke foregår via den sædvanlige forbindelse til almindelig takst, men derimod via en telefonforbindelse til et land til en minuttakst, der i det foreliggende tilfælde har vist sig at være mange gange større end den sædvanlige. Efter bevisførelsen må det antages, at det for den almindelige bruger uden særlige forudsætninger ved udførelsen af de pågældende accepterende kommandoer kunne fremstå som ganske uklart, hvilke nærmere konsekvenser accepten ville få. Det har formodningen imod sig, at ville have foretaget de pågældende opkald, hvis han havde haft nogen idé om, at det kunne udløse et 11

12 krav som det foreliggende, der må anses for at kunne være velfærdstruende for en almindelig forbruger. Det ses ikke at være oplyst over for sagsøgte ved tegningen af det pågældende internetabonnement, at forbindelsen kunne føre til foretagelsen af opkald til en anden og langt højere takst end den almindelige takst for internetforbindelsen. Det må antages, at sagsøgeren har haft - og også i denne sag i givet fald ville få - indtægter ved opkald til den pågældende sextjeneste. Sagsøgeren har imidlertid valgt ikke at give nærmere oplysning om disse indtægter. Sagsøgeren var forud for de omstridte opkald klar over, at der var problemer med bl.a. opkald til sexnumre på St. Helena i forbindelse med surfing på Internettet, og der havde været klager over regninger på store beløb vedrørende brug af sex-tjenester som den foreliggende. Sagsøgeren burde på den baggrund have taget effektive skridt til at sørge for en løsning eller i det mindste en begrænsning af problemerne. Dette kunne f.eks. være sket ved en etablering af automatisk udlandsspærring vedrørende de relevante lande eller ved en målrettet og detaljeret informationskampagne rettet mod internet-abonnenter med bl.a. oplysning om risikoen ved downloadning af sexsider, muligheden for at få udlandsspærring etableret og muligheden for at få etableret en saldokontrol. Sagsøgeren havde imidlertid ikke iværksat tiltag af den nævnte art på det relevante tidspunkt. Vestre Landsret udtalte på den baggrund, at retten fandt det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårenes punkt 2 at opkræve de beløb, der vedrørte opkaldene til St. Helena, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. I Teleankenævnets første sag på området, som blev afgjort i juni 2004, og som vedrørte opkald til EMSAT (satellitoperatør med minuttakst på ca. 50 kr.), tillagde ankenævnet det vægt, at det pågældende selskab havde valgt at spærre for færre lande end de øvrige teleudbydere, hvilket skærpede selskabets oplysningsforpligtelse over for klager. Den indklagede udbyder var opmærksom på, at der var problemer med opkald til EMSAT, men angav, at der ikke var belæg for at udvide dækningen for udlandsspærring. Ankenævnet vurderede på den baggrund, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst om, hvorledes klager kunne beskytte sig mod utilsigtet høje telefonregninger i forbindelse med downloadning af programmer på Internettet. På den anførte baggrund fandt ankenævnets flertal det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårene pkt. 15 at opkræve de beløb for det påklagede opkald, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. Se j.nr Teleankenævnet behandlede desuden på et møde i december 2004 et betydeligt antal downloadningklager over fortrinsvis opkald til Liechtenstein og New Zealand. Teleankenævnet fandt, at de indklagede teleselskaber burde have orienteret deres kunder såvel internetkunder som fastnetkunder på en noget mere direkte og præcis måde om den risiko for downloadning af opkaldsprogrammer, som fortsat eksisterede efter etableringen af spærringen i august Teleankenævnet fandt endvidere, at denne information skulle have været koblet meget tæt sammen med oplysning om mulighederne for at opnå yderligere sikkerhed via oprettelse af en saldokontrolordning. Teleankenævnet bemærkede i den forbindelse, at en spærring for hidtil anvendte destinationer erfaringsmæssigt ville medføre, at trafikken blev flyttet til andre destinationer. Teleankenævnet bemærkede endvidere, at Teleankenævnet for så vidt ikke var uenig i opfattelsen af, at forbrugere typisk ikke ville kunne bruge oplysningen om, at nye lande var kommet til som downloadningdestinationer, til noget konkret. Forbrugerne var således typisk ikke klar over, at de ikke længere kaldte op til Internettet via deres sædvanlige udbyder, 12

13 men via et udenlandsk telefonnummer. Imidlertid kunne oplysningen være med til at skærpe opmærksomheden hos forbrugerne, idet de ville blive gjort opmærksomme på, at den etablerede spærring ikke løste alle problemer. Øget fokus herpå i forbindelse med oplysning om muligheden for at opnå yderligere sikkerhed via en saldokontrolordning ville efter Teleankenævnets opfattelse kunne medvirke til at begrænse downloadningproblemerne. Teleankenævnet fandt desuden anledning til at bemærke, at informationen nævnt ovenfor ikke kun burde gives til internetkunder, men også til fastnetkunder, da opkrævningen i disse sager skete via fastnetregningen. Saldokontrol skulle derfor etableres på fastnetforbindelsen for at begrænse risikoen. Af samme grund burde informationen gives direkte f.eks. bag på fakturaer eller på PBS-oversigten. Advarsel på hjemmesider fandt ankenævnet ikke var tilstrækkeligt. Ankenævnet noterede sig, at nogle af selskaberne i betydelig grad havde informeret om risikoen for downloadning, hvorimod andre selskaber havde været mere tilbageholdende. Uanset de tiltag, de indklagede havde foretaget i forskelligt omfang for at begrænse risikoen for downloadning af opkalds-programmer og for at informere om risikoen herfor, var det Teleankenævnets opfattelse, at ingen af de indklagede i tilstrækkeligt omfang havde orienteret om den fortsatte risiko for downloadning og om muligheden for at begrænse denne risiko. På den anførte baggrund fandt Teleankenævnet det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårene at opkræve betaling for de påklagede opkald, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. (j.nr og ). Ankenævnets praksis betyder således, at ankenævnet lægger vægt på, at selskaberne tilbyder en dækkende voksenspærringsordning, som så vidt muligt inkluderer alle de destinationer, som selskabet positivt har kendskab til indebærer en risiko for ufrivillig downloadning. Ankenævnets praksis betyder desuden også, at hvis et selskab bevidst undlader at spærre for problematiske destinationer, som de øvrige operatører har spærret for, og som udbyderen har kendskab til, vil dette indebære, at det pågældende selskab underlægges en skærpet oplysningsforpligtelse. Hertil kommer, at selskaber med den fornødne voksenspærringsportefølje ligeledes skal oplyse deres abonnenter om, hvorledes de kan beskytte sig mod downloadningproblemet, hvilket pga. problemets kompleksitet stiller betydelige krav til informationsniveauet. Her viser ankenævnets praksis for 2004, at ingen af de indklagede selskaber hidtil har formået at løfte den almindelige oplysningsforpligtelse, idet ankenævnet bl.a. har udtalt, at ankenævnet ikke anser det for tilstrækkeligt til opfyldelsen af selskabets loyale oplysningspligt, at informeringen alene sker via selskabets hjemmeside. Endelig ønskede ankenævnet en øget fokus fra udbydernes side på anvendelsen af saldokontrolordninger, idet anvendelsen af disse, efter Teleankenævnets opfattelse, kunne medvirke til at begrænse downloadningproblemerne. 13

14 7. Praksis - opsætning af klient Efter oprettelsen af Teleankenævnet den 25. juli 2003 indkom en stadig større mængde klager, hvori klagetemaet var uforholdsmæssigt store mobilregninger, og hvor det påklagede forbrug ofte var løbet op i mange tusinde kroner. Typisk for disse sager var, at klager fastholdt, at dette forbrug ikke var foretaget af klager eller skete uden klagers vidende. Specifikationerne for klagers forbrugsmønster viste herefter, at forbruget omfattede opkald til et gennemgående nummer. Disse figurerede ofte på opkaldsspecifikationerne som WAP eller Internet numre og var som oftest det indklagede teleselskabs opkaldsnummer til Internettet. Et gennemgående træk ved klagerne var, at opkaldene havde en vis regelmæssighed med varierende intervaller. Klagerne havde ikke mulighed for at opdage forbruget, før de modtog en regning fra teleselskabet. Nogle klagere nåede at opbygge en betragtelig regning, og specielt i de tilfælde, hvor klager havde haft sin telefon med i udlandet, og opkaldene derfor blev takseret som roamede opkald, blev forbruget anseeligt, inden klager blev bekendt med problemet. Ved en gennemgang af de indkomne klager tegnede der sig et billede af, at problemet vedrørte nogle konkrete typer af mobiltelefoner. Det blev ligeledes tydeligere, at problemet vedrørte opsætning af den funktion i mobiltelefonen, der definerede en klient, dvs. en funktion, der benyttes, når brugeren ønsker at opnå adgang til sin konto hos sin internetudbyder, f.eks. for at kunne modtage sine indkomne s på mobiltelefonen. I stort set alle klagesagerne havde klager enten ikke forsøgt at indstille denne funktion eller var uforvarende endt i indstillingerne til denne funktion i menuen under forsøg på at indstille selve WAP-funktionen, der i modsætning til klientfunktionen ofte bruges af mobiltelefonbrugeren. Et andet gennemgående træk i klagerne var, at klager ofte ikke havde foretaget en korrekt opsætning af -klient-funktionen, og denne fungerede derfor ikke. Klagerne var endvidere karakteriseret af, at det påklagede forbrug dels skete utilsigtet, dels allerede fra starten var usædvanligt stort i forhold til normalt forbrug. Derudover er det uomtvistet, at klagerne ikke modtog en ydelse i forbindelse med de utilsigtede opkald og opkaldsforsøg. Efter en grundig gennemgang af alle de modtagne klager og indhentelse af yderligere tekniske forklaringer fra en sagkyndig og fra teleselskaberne behandlede ankenævnet en række sager vedrørende dette klagetema. Sagerne blev behandlet på et ankenævnsmøde forbeholdt disse klager. Ankenævnet traf afgørelse om, at teknikken ved disse telefoner og funktionerne er så kompliceret, at det ikke kunne bebrejdes klagerne, at klagerne uforvarende havde fået opsat telefonen som sket. Samtidig lagde ankenævnet vægt på, at teleudbyderne ikke havde vejledt brugerne grundigt om så komplicerede funktioner eller advaret om konsekvenserne af den forkerte/uhensigtsmæssige brug. 14

15 Ankenævnet fandt herefter, at det kunne konkluderes, at teknologien vedr. WAP og e- mailklientfunktionen er ganske kompliceret, samt at terminalernes tekniske udvikling til stadighed åbner for flere muligheder for brugerne, hvilket gør telefonerne teknisk komplicerede. Samtidig fandt ankenævnet, at kunderne typisk ikke modtog en egentlig ydelse ved de automatiske opkald til søgning efter indkomne s, og at debiteringen af forbruget ofte nående at blive anseelig, idet brugerne ofte ikke opdagede eller havde mulighed for at opdage forbruget, før regningen for perioden blev fremsendt. Ved vurderingen af sagerne lagde ankenævnet til grund, at samtlige opkald registreret på opkaldsspecifikationen blev foretaget fra klagers telefon, hvorfor ankenævnet fandt, at klager som udgangspunkt og i henhold til abonnementsvilkårene under normale omstændigheder hæftede for de foretagne opkald. I sagerne om utilsigtet opsætning af klienten kom ankenævnet enstemmigt frem til, at forbruget skyldtes en kombination af, at selve terminalen (mobiltelefonen) er et teknisk kompliceret produkt, og at anvendelse af den af teleselskaberne udbudte WAP og klientfunktion som følge heraf kræver mange indtastninger og stor omhu med de indtastede oplysninger. I lyset af dette fandt ankenævnet herefter, at teleudbyderne var eller burde have været bekendt med, at der var risiko for utilsigtet anvendelse af så teknisk komplicerede produkter og ydelser, hvorfor teleselskaberne detaljeret og udførligt burde have informeret både om opsætning og deaktivering af klientfunktionen samt om risikoen for utilsigtet/fejlagtig opsætning af denne. Ankenævnet foretog således en risikoafvejning og fandt, at teleudbyderne var nærmest til at bære risikoen for dette utilsigtede forbrug. Samtidig henviste ankenævnet til principperne i købelovens 76, stk.1, nr. 3, og markedsføringslovens 3, hvorefter der gælder en almindelig vejledningspligt. Kravene til denne vejledning og vejledningens omfang beror på en konkret vurdering af det pågældende gode, og jo mere komplekst produktet er, jo flere krav kan stilles til vejledningen. Ankenævnet bemærkede yderligere, at en korrekt og tilstrækkelig vejledning således burde foreligge allerede på det tidspunkt, produktet blev udbudt. Ud over disse overvejelser, som indgik i ankenævnets vurdering af sagerne, lagde ankenævnet vægt på, at teleudbyderne ikke særskilt havde informeret udførligt om risikoen for fejlopsætning af klienten og i forbindelse med anvendelse af WAP. Ankenævnet konkluderede herefter, at på denne baggrund og ud fra en rimelighedsvurdering, skulle teleudbyderne bære risikoen for disse utilsigtede, formålsløse og gentagne opkald/opkaldsforsøg. Forbrugerrådets medlemmer bemærkede, at det var deres opfattelse, at problemstillingen ikke udelukkende vedrører vejledningsspørgsmålet. Forbrugerrådets medlemmer fandt, at indklagede ikke burde markedsføre og sælge et produkt til forbrugerne uden forudgående sikring af, at der ikke var nærliggende risiko for fejlbetjening og/eller utilsigtet brug af et sådant teknisk kompliceret produkt. Til illustration af problemstillingen, samt afgørelser truffet af Teleankenævnet henvises til sagerne j.nr , j.nr og j.nr

16 8. Praksis varsling af prisstigninger Bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester (udbudsbekendtgørelsen) 7 foreskriver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og tjenester skal sikre, at slutbrugeren varsles om ændringer i vilkår og relevante priser, der er til ugunst for denne. Dette skal sikre, at slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Varslet om ændringer skal være på mindst én måned og indeholde oplysninger om slutbrugerens ret til at opsige aftalen. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kunderne har adgang til at opsige aftalen med udbyderen, hvis udbyderen ændrer på de forhold, der må anses for væsentlige forudsætninger for kundens indgåelse af aftalen med udbyderen. Derimod fastsætter udbudsbekendtgørelsen ingen nærmere regler for, hvordan udbyderen rent praktisk skal varsle ændringen over for sine kunder. Teleankenævnet har i 2004 truffet afgørelse i to sager, hvor der blev klaget over prisforhøjelser på SMS-beskeder afsendt til udlandet, og hvor varslingen af prisforhøjelserne var sket via dagspressen og via teleudbyderens hjemmeside. Prisen var hævet fra 0,20 kr. til 3 kr. pr. besked. Klagerne gjorde gældende, at de ikke var blevet varslet om prisstigningerne. Teleankenævnet lagde ved sin vurdering af sagerne vægt på, at prisstigningerne måtte anses for en væsentlig ændring af aftaleforholdet, og at forholdet derfor måtte betegnes som en aftale om indgåelse af et nyt aftaleforhold. Ankenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en prisstigning på 1500 %. Da den nye aftale var kommet i stand ved hjælp af fjernkommunikation, var aftaleindgåelsen omfattet af fjernsalgsreglerne i forbrugeraftaleloven, hvorefter forbrugeren skal have en række oplysninger på et læsbart og varigt medium. Dette krav fandt Teleankenævnet hverken opfyldt via annonceringen i dagspressen eller via hjemmesiden. På den baggrund fandt ankenævnet, at teleudbyderen burde have varslet prisstigningen på SMS-beskederne personligt over for klagerne. Da dette ikke var sket, pålagde Teleankenævnet derfor teleudbyderen at fritage klagerne for at betale for prisstigningerne på SMS-beskederne afsendt til udlandet (j. nr og j. nr ). 16

17 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar december 2004: Indkomne klager Overført fra I alt til behandling afsluttet i sekretariatet (ekskl. forlig) forlig/sekretariatet lukkede sager (forlig udenom TA) 19 - afvist af formanden 50 - afgjort i ankenævnet afvist af ankenævnet 16 - behandling udsat 16 Sager overført til Sagsbehandlingstider for alle sager afsluttede i % 10% 7% 5% 6% 7% 12% indenfor 1 måned indenfor 2 måneder indenfor 3 måneder indenfor 4 måneder indenfor 5 måneder indenfor 6 måneder over 6 måneder Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager er 63 dage (ca. 2 måneder). 17

18 1.3 Sagsbehandlingstider for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet 24% 16% 15% 12% 9% 11% 13% indenfor 1 måned indenfor 2 måneder indenfor 3 måneder indenfor 4 måneder indenfor 5 måneder indenfor 6 måneder over 6 måneder Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet er 118 dage (ca. 4 måneder). 2. Afsluttede sager. 2.1 Afgjorte sager 2004 Procent På nævnsmøde - klager delvist medhold 44 5,6 På nævnsmøde - klager medhold 97 12,4 På nævnsmøde - klager ikke medhold ,3 Afvist af formanden/nævnet 66 8,5 Forlig - sekretariatet ,7 "Lukkede sager" 19 2,4 I alt ,0 Sager, hvor der foretages en egentlig indholdsmæssig afgørelse, jf. fig. 2.1., omfatter følgende kategorier: Afvist af formanden/nævnet: omfatter sager, der ligger uden for ankenævnets kompetence, f.eks. fordi en sag vurderes som værende bevisuegnet, eller sager, der utvivlsomt falder uden for ankenævnets kompetence, og hvor der ikke er en anden klageinstans, som kan behandle sagen. Forlig: er sager, hvor udbyder og klager med sekretariatets mellemkomst bliver enige om en løsning af sagen, inden den når til behandling i ankenævnet. Nævnsafgørelser: omfatter sager, der forelægges for og afgøres i ankenævnet. Lukkede sager : omfatter sager, hvor selskabet tilbyder et forlig, efter at klagen er indbragt for TA, men før alle formalia til klagebehandling er opfyldt (f.eks. indbetaling af klagegebyr). 18

19 2.2 Sager afsluttet af sekretariatet (ekskl. forlig) 2004 Procent Henlagte sager ,9 Oversendt til anden klageinstans 33 6,7 Hjemvist til teleselskabets behandling ,1 Klage trukket tilbage 40 8,1 Afsluttet før skæringsdag 1 0,2 I alt ,0 Som det fremgår af oversigten i afsnit 1, afsluttes en række sager uden behandling i ankenævnet, jf. fig Sager, som afsluttes i sekretariatet, opdeles i følgende kategorier: Henlagte sager: omfatter sager, hvor klager ikke har opfyldt de formelle krav til en klage (udfyldt klageskema, indbetalt gebyr) eller ikke har indsendt oplysninger, og sekretariatet derfor henlægger/afviser sagen. Oversendt til anden klageinstans: omfatter sager, hvor TA oversender klagen til et andet klageorgan, der har kompetencen til at behandle klagen, f.eks. Forbrugerklagenævnet. Hjemvist til behandling i teleselskabet: omfatter sager, hvor teleselskabet ikke har truffet en afgørelse, og sekretariatet derfor hjemviser sagen til behandling i teleselskabet. Har klager henvendt sig mere end én gang til teleselskabet, og er der forløbet omkring 3 måneder fra den første henvendelse, optager Teleankenævnet dog sagen til behandling uanset, at der ikke foreligger en afgørelse fra teleselskabet. Klage trukket tilbage: omfatter sager, hvor klager selv trækker en formelt indsendt klage inden ankenævnsbehandling. Afsluttet før skæringsdag: omfatter sager, hvor teleselskabet har truffet afgørelse i en regningsklage før 25. juli 2003, hvilket er skæringsdag for TA s kompetence. Denne begrænsede kategori må forventes at udgå efter relativt kort tid. Herudover har sekretariatet i hele 2004 behandlet 464 skriftlige forespørgsler/henvendelser samt registreret telefoniske henvendelser. De følgende statistikker omfatter udelukkende afgjorte sager, jf. fig Afgjorte sager fordelt på tjenestetype og klagetema. Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Teletjenester kan opdeles i fastnet, mobil og internetforbindelse, jf. fig I fig specificeres afgørelserne mere detaljeret på klagetemaer. Klagetemaerne varierer noget efter hvilken tjenestetype, der klages over. Regningsklager, dvs. klager 19

20 over registrerede telefonopkald eller længden af disse, udgør dog en stor del af alle klager. 3.1 Fordeling på tjenestetyper 2004 Mobil 349 Fastnet 209 Internet 212 Fastnet og mobil 6 Andet (forlagsvirksomhed) 4 Antal sager 780 Internet 27% Fastnet og mobil 1% Fastnet 27% Mobil 44% 3.2 Fordeling på klagetema Alle tjenestetyper Procentvis 2004 fordeling Regningsklage ,4 Manglende effektuering af opsigelse ,5 Uanmodet levering af tjenesteydelse 47 6,0 Saldokontrol 44 5,6 Fortrydelse/Annulleringsgebyrer/Rykkergebyrer 45 5,8 Sen fakturering (late billing) 40 5,1 WAP/ klient 40 5,1 Overdragelse af abonnement 15 1,9 Downloadning 14 1,8 Forsinket levering af ydelse 13 1,7 Mangler ved det leverede 6 0,8 Spærring for opkald 4 0,5 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 0,3 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 2 0,3 Andet ,3 Antal sager ,0 20

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleankenævnet i 2008

Teleankenævnet i 2008 Teleankenævnet i Traditionen tro indledes årsberetningen med et par ord fra formanden om nævnets virksomhed i det forgangne år. Igen i år har Teleankenævnet behandlet et bredt udvalg af klager, både hvad

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2008

Teleankenævnet i tal 2008 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 414 391 Overført fra tidligere år 179 218 I alt til behandling 593 609 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2013

Teleankenævnet i tal 2013 1 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 323 474 Overført fra tidligere år 56 114 I alt til behandling 379 588 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2010

1. Teleankenævnet i 2010 1. Teleankenævnet i Hermed aflægger Teleankenævnet sin 7. årsberetning vedrørende Teleankenævnets virksomhed. Som det vil fremgå, har arbejdet i nævnet i det forgangne år i nogen grad været præget af regningsklager

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2011

1. Teleankenævnet i 2011 1. Teleankenævnet i har været et travlt år i Teleankenævnet. Nævnet har i årets løb truffet afgørelse i i alt 286 sager. Til sammenligning blev der i 2010 truffet afgørelse i i alt 114 sager. Årsagen til

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2012

1. Teleankenævnet i 2012 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold.

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2013

1. Teleankenævnet i 2013 1 1. Teleankenævnet i 1. Teleankenævnet i Teleankenævnet havde jubilæum i, da nævnet kom til verden den 25. juli 2003. Nævnet har derfor drevet virksomhed i 10 år. For at markere dette er statistikkerne

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2014

1. Teleankenævnet i 2014 1 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet modtaget 315 klagesager, hvoraf 105 er blevet behandlet i nævnet. I 88 sager har nævnet truffet afgørelse om, hvorvidt klagen var berettiget, hvorimod 17 er blevet

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-13 Klager: NN Indklagede: TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Danmark CVR: 14773908 Klagetema: Mobil Regningsklage Dataforbrug Nævnets sammensætning: Landsdommer

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bernd Gieseler Møllevej 15-17 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura, efter at formidlingsaftalen

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 15.00-0355-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 15.00-0355-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 15.00-0355-15 Klager: NN Indklagede: Hi3G Denmark ApS Scandiagade 8 2450 København SV CVR 26123445 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - erstatning - bortkomst

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS v/ advokat Peter Tornvig Fruelund Hasserisvej 174 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere