KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug."

Transkript

1 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009 fra Retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag hævet, idet klager anmodede om, at sagen blev forelagt for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af udgifter til annoncering og udlæg til dokumentation i forbindelse med, at indklagede opsagde formidlingsaftale. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. Den 2. august 2007 indgik klager og indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom for en periode af 6 måneder til en kontantpris på ,00. Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.:

2 2 Klager fik i forbindelse med sin underskrivelse af formidlingsaftalen udleveret salgsbudget dateret 1. august Det fremgik heraf bl.a.:

3 3 Formidlingsaftalen blev forlænget 2 gange á 3 måneder henholdsvis den 23. januar og 25. april Der opstod uenighed mellem klager og indklagede om salget af klagers ejendom, og indklagede opsagde den 7. maj 2008 skriftligt formidlingsaftalen. Det fremgik af opsigelsen bl.a.: Den 7. maj 2008 fremsendte indklagede sin faktura. Af fakturaen fremgik bl.a.:

4 4 Den 13. maj 2008 skrev klager til indklagede og meddelte, at klager ikke ville betale indklagedes faktura, idet klager ikke mente, at indklagede var berettiget til betaling for sine ydelser. Klager har bl.a. anført: Klager er forbruger. Ejendommen blev udelukkende erhvervet med henblik på beboelse. Hun flyttede ind den 1. oktober Driftsbygningerne er stald og anvendes til klagers 3 heste. Klagers firma havde sin beliggenhed et andet sted, indtil klager blev gravid. Klager blev i den forbindelse klar over, at hun ikke kunne holde barsel, og hun flyttede derfor firmaet hjem i april eller maj Klagers lager forblev et andet sted. Klagers datter blev født den 19. juli Klagers firma er lukket. Indklagede har ikke krav på betaling af sin faktura. Indklagede skal betale erstatning til klager, idet klager har udført indklagedes arbejde. Indklagede oplyste, at klagers type ejendom var nem at sælge, og at indklagede i øvrigt havde et stort kundekartotek og direkte forespørgsler på denne type ejendom. Indklagede anvendte ikke annoncebudgettet i det omfang, det var aftalt. Det fremgik af formidlingsaftalen, at der de første 6 måneder skulle anvendes kr til at annoncere ejendommen. Der blev kun annonceret 3 gange for i alt kr ,00. Dette

5 5 var et brud på aftalen. Klager genforhandlede aftalen yderligere 2 gange. Den lovede annoncering udeblev også her. Der blev annonceret for kr ,00 via en lystavle til en hingstekåring, hvilket blev aftalt via og ikke i formidlingsaftalen. De fotos, som fotografen tog af klagers ejendom, var af meget ringe kvalitet. Disse fotos blev alligevel anvendt i aviser og på indklagedes hjemmeside. Indklagede fremsendte heller ikke salgsopstillinger til de af klager foreslåede køberemner. Indklagede sendte i forbindelse med den eneste fremvisning, der var på ejendommen, sin søn, som ikke havde besigtiget ejendommen forud for fremvisningen. Da indklagedes søn kom for sent, måtte klager selv fremvise ejendommen. Det er således klagers opfattelse, at indklagede ikke har varetaget salget af klagers ejendom professionelt. Da klager gjorde indklagede opmærksom på sin utilfredshed, opsagde indklagede formidlingsaftalen telefonisk. Indklagede fremsendte endvidere sin opsigelse skriftligt. Indklagede skal betale for arbejde udført af klager. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om der i formidlingsaftalen var modstridende bestemmelser, som medfører, at indklagede ikke har krav på betaling af udlæg til tredjemand for annoncering m.v. samt ikke har krav på betaling af indklagedes udgifter til dokumentationsomkostninger. Indklagede har bl.a. anført: Klager er ikke forbruger. Den af klager erhvervede ejendom har været anvendt erhvervsmæssigt. Klager anvendte og anvender den overvejende del af ejendommen som kontor og lager. Indklagede har krav på betaling af sine udgifter i henhold til indklagedes faktura. Klagers ejendom havde forud for indklagedes formidlingsaftaleperiode været til salg hos en anden ejendomsmægler, og efter indklagedes opsigelse af formidlingsaftalen er ejendommen sat til salg hos en ny ejendomsmægler, ligeledes uden resultat. Klagers ejendom er i størrelse og byggestil lidt atypisk for området, og der er ikke mange købere til denne type ejendom. Indklagede udtaler sig aldrig om, hvor let eller hvor svært det er at sælge en ejendom, og indklagede har aldrig udtalt, at ejendommen var hurtig at sælge.

6 6 Den af indklagede anvendte fotograf er professionel. Klager brød sig imidlertid ikke om billederne og ønskede at anvende sine egne, hvilket indklagede ikke havde noget imod. Indklagede har annonceret ejendommen som aftalt. Ud over indrykning af annoncer om klagers ejendom, markedsførte indklagede ejendommen på sin hjemmeside samt på indklagedes stand med opsat storskærm ved Dansk Varmblods store årlige hingstekåring, auktion og show. Det er ikke korrekt, som af klager anført, at klager har rettet henvendelse til indklagede med anmodning om at få fremsendt salgsopstilling til interesserede købere. Salgsopstillinger blev via indklagedes hjemmeside fremsendt helt automatisk til navngivne købere i takt med, at disse viste interesse for ejendommen. Klager havde naturligvis ikke forlænget formidlingsaftalen 2 gange, hvis klager havde været utilfreds med indklagedes markedsføring af ejendommen. Det er korrekt, at indklagedes søn skulle vise ejendommen frem til en interesseret kunde. Indklagedes søn kom for sent på grund af, at der var sket et trafikuheld på vejen til klagers ejendom. I forbindelse hermed ringede han til klager og oplyste, at han kom for sent. Det er heller ikke korrekt, at det var klager, der fremviste ejendommen. Ejendommen blev fremvist af indklagedes søn på professionel vis, men klager fulgte med på fremvisningen, hvilket er meget sædvanligt for en sælger. Klager kunne ikke forvente eller forlange, at det var indklagede personligt og udelukkende, der fremviste ejendommen. Under en telefonsamtale den 7. maj 2008 mellem parterne gav klager imidlertid, kun 12 dage efter at klager for anden gang havde forlænget formidlingsaftalen, udtryk for utilfredshed med, at ejendommen ikke var blevet solgt til den af indklagede vurderede pris samt manglende forståelse for det vanskelige marked for salg af sådanne ejendomme. Klager forsøgte endvidere at belære indklagede om, hvorledes indklagede skulle sælge ejendomme. Da indklagede ikke ville tolerere dette, opsagde indklagede derfor formidlingsaftalen. Senere på dagen fremsendte indklagede en skriftlig opsigelse. Indklagede fastholder, at klager ifølge den indgåede formidlingsaftale er forpligtet til at betale indklagedes tilgodehavende, jf. formidlingsaftalen pkt. 11 samt pkt. 13. Der foreligger således ikke modstrid mellem bestemmelserne i formidlingsaftalens pkt. 9, 10, 11 og 13. Pkt. 10 i formidlingsaftalen omtaler, hvornår Betaling forfalder, men intet om hvad eller hvorvidt det skal betales. Dette fremgår af pkt. 11 og 13. Formidlingsaftalen kan desuden dels udløbe ved udløbet af den aftalte periode, dels ved

7 7 opsigelse fra en part, og dels ved ophævelse som følge af misligholdelse. Indklagede gør gældende, at klagers adfærd over for indklagede var af en sådan karakter, at dette førte til ophævelse/opsigelse af aftalen, der som følge heraf udløb. Nævnet udtaler: På baggrund af klagers oplysninger om anvendelsen af ejendommen, må klager anses som forbruger. Nævnet kan derfor behandle sagen. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af formidlingsaftalens punkt 9, at der er indgået en resultatafhængig aftale, at Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger dokumentationsomkostninger og udlæg til tredjemand, og af formidlingsaftalen punkt 11, at sælger refunderer ejendomsmægleren udlæg til nødvendig dokumentation, uanset om ejendommen sælges. Det fremgår imidlertid også af formidlingsaftalens punkt 10.2, at indklagedes betaling for udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv. forfalder ved salg af ejendommen eller ved formidlingsaftalens udløb. Det fremgår ligeledes af formidlingsaftalens punkt 10.3, at indklagedes betaling for dokumentation forfalder ved købsaftalens underskrift eller senest datoen for første deponering iflg. købsaftalen. Sælges ejendommen ikke, forfalder beløbet til betaling ved formidlingsaftalens udløb på anfordring af ejendomsmægler. Indklagede opsagde formidlingsaftalen. Indklagede har som den, der har udformet formidlingsaftalen, risikoen for, at den kan forstås på flere måder. På den baggrund finder nævnet, at aftalen må fortolkes til skade for indklagede. Da ejendommen ikke blev solgt, og formidlingsaftalen heller ikke var udløbet, finder nævnet allerede af denne grund, at indklagede ikke har krav betaling af annoncering eller dokumentationsudgifter kr ,00 inkl. moms. Klager har endvidere krævet erstatning under henvisning til, at klager har udført indklagedes arbejde herunder fremvisning. Indklagede har bestridt dette. Herefter finder nævnet det ikke godtgjort, at klager på egen hånd har foretaget fremvisning, og nævnet

8 8 finder ikke, at klager under disse omstændigheder har krav på erstatning. Denne del af klagen tages derfor ikke til følge. Konklusion: Klagen over indklagedes faktura tages til følge. Efter sagens udfald skal indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr, kr. 400,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere