Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven."

Transkript

1 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer tilsynsmyndigheden med en vurdering af oplysningerne, tilsynets bemærkninger og anbefalinger til lærings- og udviklingspunkter. Formålet med tilsynet har været at belyse beboernes oplevelse af: Boligforhold Fysiske rammer og hverdagen Hjælpen efter Lov om Social Service 83 og 86 Den sociale trivsel Forplejningen Kultur og - socialt miljø, herunder dialog med personalet m.v. Aktiviteter Formålet med tilsynet for plejepersonalet belyser: Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige. Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan er forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Om der er instruktion i magtanvendelse. Hvordan dialogen er mellem henholdsvis beboere og ledelse. Hvordan hjælpen efter 83 og 86 opleves. Om der er mulighed for efteruddannelse. Formålet med tilsynet for ledelsen belyser: Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og personalesituation m.v. Hvordan der er fulgt op på eventuelle tidligere kritikpunkter i forhold til tidligere besøg. Om der er udarbejdet værdigrundlag. Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige, og hvorledes ledelsen sikrer at instrukserne er kendte og følges af plejepersonalet. Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov. Hvordan sikres regler omkring magtanvendelse, herunder registrering og indberetning af magtanvendelse. Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. Hvordan hjælpen efter 83 og 86 opleves. Om der er mulighed for efteruddannelse - både i relation til ledelse og medarbejdere. Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. Omfanget af sygefravær. Om der findes procedurer for håndtering af fravær, herunder tilkaldelse af vikarer. Dato og tidspunkt for uanmeldt tilsyn Tilsynet blev udført d i tidsrummet kl.13-15

2 2 Tilsynet udført af Tilsynet blev udført af Handicapkonsulent Ulla Mikkelsen og Faglig koordinator på Aktivitetsområdet Inge-Lise Brønserud, Nordfyns Kommune. Plejecenter Møllehaven Plejecenter, Møllehaven 2, 500 Bogense. Møllehaven består af 0 plejeboliger fordelt på huse, heraf 1 enhed for demente. Der er 1 leder tilknyttet plejecentret. Møllehaven udfører pleje/ omsorg i henhold til leve- bo konceptet og planlægger at sørge bl.a. for al madlavning, daglig husførelse og aktiviteter i husene. I henhold til oplysninger hentet på Tilbudsportalen arbejder Møllehaven efter Nordfyns Kommunes værdigrundlag. Værdierne bygger på tillid, respekt, samarbejde, medindflydelse og medansvar. For at sikre den enkelte borger en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, ligeværd og fleksibilitet, og indsatsen skal gives med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Hjælpen er bevilget som rammeydelser, hvor borger og personale i samarbejde udmønter hjælpen. Omfanget af hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevne. Indholdet i tilsynet Besigtigelse af huse i forbindelse med besøg i lejlighederne til de beboere, som var udvalgt til at deltage i tilsynet. Gennemførelse af interview af beboere i henhold til interviewguide. Beboerne, som deltog i interviewet, var informeret og forstod formålet med det uanmeldte tilsyn. Ingen af beboerne havde andre med. Gennemgang af elektronisk dokumentation hos de interviewede beboere med henblik på faglig dokumentation, helhedsvurdering, indsatsplaner og journaloplysninger. Samtale med medarbejderne og tjek af proceduremapper/ elektronisk udgave af procedurer i de enkelte plejeenheder. Status på det forløbne år Siden sidste tilsyn er der på Møllehaven arbejdet med følgende fokusområder: Fokusområde kost og ernæring: Møllehaven har ansat en ernæringsassistent og har gennemført ernæringsscreening af alle beboere. Der er udarbejdet kostplaner og flere mellemmåltider. Det har ifølge leder betydet et fagligt kvalitetsløft i forhold til beboernes ernæringstilstand. Fokusområde motion: Møllehaven har arbejdet med fokusområdet. Der tilbydes musik og sang med indlagt gymnastik. De har motionscykler, tæller skridt, og personalet har deltaget i DHL stafet, Ladywalk og Bogense løbet Fokusområde trivsel: Møllehaven har arbejdet med Eden og med trivselsagenter i forhold til arbejdsmiljøet. Fokusområde velfærdsteknologi:

3 3 Møllehaven har indrettet en comfort zone, har velfærdsteknologiske toiletter og bruger spilkonsollen Wii. Fokusområde digitalisering: Møllehaven har arbejdet med digitalisering i forhold til personalets opgaver. Borgere / pårørende orienteres vedr. digitale løsninger. Indtryk af plejecentret Fysiske rammer Nyt moderne byggeri med 10 beboere i hvert hus. Beboernes lejligheder består af stue, soveværelse, eget bad og tekøkken. Der er fra lejligheder udgang til selvstændig lille terrasse. Fra lejlighedens hoveddør træder beboerne ud til den fælles opholdsstue og køkken. Køkkenet og opholdsstuen er hjertet i huset, og her alle fælles aktiviteter foregår. Opholdsstuerne er dels indrettet med gamle møbler og nyere møbler. Administrationsbygningen er beliggende for sig selv. Indtryk af stedets atmosfære (lugt, lyd, stemning, syn) Stemningen i husene virker hyggelig, hjemlig, rolig og rar. En del af beboerne sidder i fællesrummet og får kaffe. Nogle er i gang med avislæsning eller håndarbejde. Rengøring og hygiejne Der er rent og pænt i lejlighederne og fællesarealerne. Rammer i forhold til aktivitet/ beskæftigelse/ træning Køkkenet er indrettet med et stort køkkenbord, hvor det er muligt at være med i madlavning siddende i kørestol. Køkkenet er åbent ud mod opholdsstuen, og det er muligt for beboerne at følge med i eller deltage i personalets arbejde i køkkenet. Maden og det daglige husarbejde udføres i alle husene. Der er anlagt asfalterede veje mellem husene, som kan benyttes til gåture. Der er en rideskole på den anden side af vejen, hvilket beboerne holder meget øje med. Det er muligt at følge trafikken på hovedvejen. Der afholdes arrangementer for beboere og pårørende i husene bl.a. ved højtider. Møllehavens Venner laver tillige sociale arrangementer. Konklusion: De fysiske rammer er gode og tidssvarende indrettet. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter. Madlavningen er et centralt samlingspunkt for beboerne, som de nyder at deltage i. Hygiejne og rengøring vurderes af tilsynet som værende i orden. Rammerne er indbydende og velholdte og giver mulighed for stimulation af sanserne.

4 Dokumentation vedr. tilsynsborger Nedenstående oplysninger er indhentet via samtale med gruppeleder og ved stikprøver i KMD Care. Kontaktperson Beboerne er alle tildelt kontaktperson. Foreligger der oversigt over ydelsestildeling i henhold til 83. Er beskrevet under fanebladet døgnrytme i helhedsvurdering i KMD Care. Er beboernes livshistorie beskrevet 3 af interviewede beboere havde en beskrivelse af deres livshistorie liggende i KMD Care. Beskrivelse af livshistorie er ikke et lovkrav, men tilbud til beboere der ønsker det. Livshistorien har betydning for beboernes identitet. Livshistorien er et godt redskab for personalet til, at kunne tage udgangspunkt i den enkelte beboers livserfaringer og interesser i hverdagen især i forhold til demenspleje. Foreligger der løbende faglig dokumentation Alle borgere er oprettet i KMD Care. Hos de borgere, som deltog i tilsynet, var dokumentationen i orden. Der var udarbejdet helhedsvurdering med sygeplejefaglige optegnelser, medicinregistrering, helhedsvurdering og indsatsplaner. Hvad er tilgængelig samarbejdsstruktur med pårørende Der er i de enkelte huse forskellig praksis for samarbejde med de pårørende. Information omkring den enkelte borger gives så vidt muligt af kontaktpersonen, eller den der aktuelt er i vagt. Pårørende inviteres til at deltage i fester på Møllehaven, ved udlevering af informationsmateriale til alle beboere samt ved opslag. Pårørende inddrages i det omfang, de magter, i opgaveløsninger omkring beboeren. Værgemål På nuværende tidspunkt har 5 beboere økonomisk værgemål. Personalet var bekendt med reglerne. Værdihåndtering Det er pårørende eller evt. værge, der hjælper beboerne med det økonomiske. Samtykke Samtykkeerklæring: Der er udarbejdet procedure for brug af samtykkeerklæring til brug for f.eks. samarbejde med egen læge. Aftalerne er dokumenteret i KMD Care. Magtanvendelse Magtanvendelse indberettes efter de gældende regler, som alle medarbejdere er bekendt med,

5 5 og ifølge ledelsen er medarbejderne blevet gode til at huske at indberette hændelser. Retningslinjer i forhold til magtanvendelse er indsat i proceduremappen, som er placeret i hvert hus. Kopi af registreringsskema opbevares aktuelt med et eksemplar på gruppelederens kontor, og originalen indsendes til Socialcentret i Nordfyns Kommune. Retningslinjer for medicin administration Findes tilgængeligt i hvert hus i proceduremappen Kvalitetsstandarder for personlig pleje/ praktisk hjælp og træning i Nordfyns Kommune Drøftes løbende på personalemøder og foreligger skriftligt i hver beboerlejlighed samt tilgængelig i husenes proceduremapper. Konklusion: Tilsynet finder, at lovpligtig dokumentation og kendskabet til værgemål, medicin, håndtering af værdier, magtanvendelse, kontaktperson og løbende sundhedsfaglig dokumentation er i orden. Tilsynet finder, at Møllehavens struktur i forhold til de pårørende lægger op til positivt samarbejde og finder det positivt, at der er mulighed for fleksibilitet og brugerinddragelse i forhold til, hvorledes samarbejdet med pårørende planlægges og udføres. Beboer interview: Aftaler omkring praktisk hjælp og personlig pleje. Svarene fra de interviewede er indsat med antal borgere fordelt på svarkategori i nedenstående skema Aftaler omkring hjælp Spørgsmål/ indsats Ja Nej Ved ikke Tilgodeser den hjælp, du modtager på plejecentret, dine behov? Har du en skriftlig aftale med den hjælp, du modtager? Får du støtte til at udføre den personlige pleje; som du mener, du har behov for? Får du støtte til de praktiske opgaver, som du mener, du har behov for? Tilpasses hjælpen, hvis der Bemærkninger En beboer udtaler, at pgl. ikke kan have det bedre. 2 2 En beboer udtaler, at det går af sig selv, og 2 beboere fortæller, at det blev aftalt ved indflytning. En sidste beboer henviser til visitationspapirer. En enkelt beboer efterspørger bad lidt oftere.

6 6 sker ændringer (f.eks. hvis du bliver syg)? Aftaler omkring aktivitet Spørgsmål/ indsats Ja Nej Ved Bemærkninger ikke Har I tilbud om aktivitet på plejecenteret? Strikkeklub, bankospil, gymnastik og fysioterapi bliver nævnt som en aktivitet. Flere af de adspurgte vælger til og fra i forhold til aktivitet. En beboer omtaler hygge på tværs af husene. Har I tilbud om træning? Alle adspurgte er bekendt med træningstilbud. Synes du, der sker nok på plejecenteret i hverdagen? Kan du være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal foregå f.eks. mærkedage, udflugter, indkøb, gåture og lign.? En beboer udtaler, at pgl. ikke har overskud til at deltage, og vil hellere strikke og sy. 3 1 Har I tilbud om aktiviteter i fællesrummene? Har du mulighed for at være med i dagligdagens aktiviteter, hvis du har lyst? 3 1 Musik og sang bliver nævnt som en aktivitet i fælleshusene. En enkelt beboer udtaler, at pgl. ikke gider eller har lyst til at involvere sig. Mad/ forplejning Spørgsmål/ indsats Ja Nej Ved Bemærkninger ikke Er du tilfreds med maden? Maden er sund og god og der serveres råkost. En enkelt nævner, at kødet ikke altid er gennemstegt. Får du mad på de tidspunkter, der passer dig? Har du indflydelse på menuen? Det er god og almindelig mad. En beboer udtaler, at pgl. ikke har brug for at have indflydelse på måltiderne. Generel tilfredshed Spørgsmål/ indsats Ja Nej Ved ikke Er du tilfreds med at bo på plejecentret? Bemærkninger 3 1 Den beboer, som svarer nej, begrunder det med et ønske om at flytte til Vesterbo, da pgl. tidligere har været bosat i Søndersø by.

7 7 Er du tilfreds med rammerne indendørs? Er du tilfreds med rammerne udendørs? Er du tilfreds med personalet? Synes du, personalet er uddannet godt nok til at kunne hjælpe dig? 3 1 En enkelt beboer vil gerne have, at stuen var større. Alle tiders og Både og afspejler, at der er en generel tilfredshed med de omkringliggende arealer. Har du særlige bemærkninger? Konklusion på borgerinterview Beboerne finder de fysiske rammer er gode. De adspurgte beboere udtrykker tilfredshed med trænings- og aktivitetstilbuddene, maden og hjælpen til personlig pleje og praktisk opgaver. Alle beboerne er tilfredse med personalet og disses kompetencer. Beboerne er tilfredse med at bo på Møllehaven. Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp, som er beskrevet i Nordfyns Kommunes kvalitetsstandard. Medarbejder/ Centerleder interview: Spørgsmål/indsats Ja Nej Delvist 1. Er der sket væsentlige X ændringer i forhold til sidste tilsynsbesøg? 2. Er der fulgt op på anbefalinger fra tidligere besøg? Bemærkninger Lederskifte og reduktion i antal ledelsestimer. Der var ingen anbefalinger sidst. 3. Er Nordfyns Kommunes værdigrundlag kendt af personalet? Hvordan arbejder I med værdigrundlaget i dagligdagen? Der arbejdes med dette i det daglige arbejde. Vi har lige holdt GRUS og drøftet etik og moral.. Er der iværksat nye kvalitetsforbedrende projekter siden sidste tilsyn? I demenshuset er opsat en comfort zone, og vi har indrettet haven. Møllehaven har været på rehabiliteringskurser og kører med ugefokus. Møllehaven har ansat en sygeplejerske i et flejob.

8 8 5. Opfylder maden beboernes behov? 6. Hvordan er forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v.? 7. Har beboerne tilknyttet en fast plejeperson? 8. Er de fysiske rammer her på stedet egnede for demente? 9. Bor der yngre handicappede på plejecentret? 10. Har personalet den tilstrækkelige uddannelse til at varetage pleje og omsorg for grupper med særlige behov? 11. Bliver magtanvendelsesreglerne anvendt? 12. Foreligger der lovpligtige indberetninger for magtanvendelse? 13. Har personalet modtaget undervisning i reglerne om magtanvendelse? 1. Hvordan sikres det, at reglerne om magtanvendelse, herunder registrering, er overholdt? 15. Findes der en skriftlig procedure for vurdering af beboernes genoptræning og vedligeholdelsestræning? X Demenshuset skal varetage opgaver omkring udad reagerende demente. Særlige udfordringer: borgere der vil gå / blandede beboergrupper / misbrugere. Der er et godt samarbejde med fagpersoner udefra. I forhold til alkoholmisbrug søges kurser i den motiverende samtale samt kommunikationskurser om forebyggelse af vold. En Ikke generelt men i forhold den indberettede sag. Via personalemøder. Lederen er altid medinddraget i disse sager. Findes i helhedsvurdering i KMD Care. 16. Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvar, kompetence og opgavefordeling for personalet, herunder afløsere og vikarer? 17. Hvordan sikres det, at instrukserne - løbende opdateres? - er kendte og følges af personalet? Standard proceduremappen. De nuværende under revision. I lederregi er der en gruppe, der står for ajourføringen Introduktionsmappe velkomst til nye medarbejdere 18. Sker der nødvendig op- Ja, vurderes individuelt.

9 9 læring af nye medarbejdere, herunder afløsere og vikarer? Hvordan? 19. Sker der nødvendig oplæring i nye opgaver? 20. Får du og personalet relevant efteruddannelse? 21. Er der overensstemmelse mellem personalets ansvar og kompetencer? 22. Giver hverdagen mulighed for at levere den hjælp, som er beskrevet i Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard? 23. Afspejler personalets kompetencer beboernes behov? 2. Hvordan oplever du /I omgangstonen på plejecentret? 1) beboerne indbyrdes 2) beboere og medarbejdere 3) medarbejderne indbyrdes. 25. Er der (efter din opfattelse) et stort sygefravær? Kender du årsagen hertil? 26. Er årsrapporten et brugbart styringsredskab i hverdagen? kan den forbedres? 27. Er der et godt samarbejde med pårørende, herunder bruger- og pårørenderådet? Nye medarbejdere er med som føl. Mulighed for jobrotation. 1) Generelt god, der kan være enkelte, der falder igennem, f.eks. pga. misbrug, eller sygdom 2) Anerkendende 3) Stort set god de ønsker selv kurser i anerkendelse og feedback. To mænd skal på konflikthåndteringskursus. Nej, det er faldet til 5,5% Vi arbejder med Trivselsagenter Ja, den giver overblik. Det var et stort arbejde, da Søbo og Møllehavens rapporter skulle sammenskrives. Ja, men det er vanskeligt at få pårørende med, aktuelt er det alle beboere. Konklusion: På baggrund af interviewene med medarbejderne og lederen vurderer tilsynet, at Møllehaven er et velfungerende plejeboligtilbud til målgruppen. Leder og medarbejdere er glade for at arbejde på Møllehaven. Beboerne giver udtryk for en velfungerende hverdag. Der er mulighed for kompetenceudvikling, og der opleves en velfungerende dialog med beboere, pårørende og ledelsen omkring problematikker på Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere