At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Kent Sandholt (delvist), Kirsten Ægidius, Esther Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen Sanne Jensen, Line Schiellerup, Martin Ljungberg (observatør for de studerende). HB-møde d. 29. august Referater til underskrift Referatet fra HBM d. 26. juni 2013 blev underskrevet. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 Indstilling: At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Resumé: Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder: 1. Erhvervsstrategi 2. Faglig kvalitet i fysioterapi 3. Service og kvalitet Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.

2 Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Indledende orientering ved direktør Jette Frederiksen Der er som sædvanlig sendt en oversigt over status på samtlige projekter ud. Det er den sidst anførte status under hvert projekt, der er gældende: Hvis der arbejdes med det samme i august, som der blev i juni, ændres statussen altså ikke. En uændret status betyder ikke, at der ikke arbejdes på projektet. Der er aktivitet på alle områder, og de påbegyndte projekter er godt i gang. På hvert HB-møde vil der blive være dagsordensat et eller flere punkter, der er relateret til strategiplanen, til uddybende drøftelse/orientering. På hvert andet møde gives desuden en mundtlig orientering om særligt aktuelle aktiviteter. På HB-mødet d. 29. august 2013 var det ledelsesprojektet, der er organiseret under indsats 3.3 (Service & kvalitet nye ydelser) i Strategiplan 2014, der var dagsordensat som særskilt punkt. Jette Frederiksen orienterede desuden om status på det interne kompetenceudviklingsforløb, HOMS 1, der skal gennemføres af alle fastansatte i sekretariatet. HOMS fokuserer på kommunikation og service og skal overordnet bidrage til at højne tilfredsheden med Danske Fysioterapeuters medlemsservice. Første hold af tre er nu ca. halvvejs i forløbet, og de foreløbige erfaringer er meget positive. Der tænkes og tales medlemsservice i sekretariatet på en ny måde, og det vurderes, at vi er i godt i vej med etableringen af den skærpede servicebevidsthed, der er en af målsætningerne for medlemsserviceprojektet. Der er afholdt to workshops, hvor deltagerne har fået en række konkrete kommunikationsredskaber, som nu afprøves/trænes i praksis. Alle på holdet har desuden, i samarbejde med egen leder, formuleret nogle individuelle mål med forløbet og er blevet tildelt en HOMS-makker : En kollega, de mødes og sparrer med ugentligt, bl.a. med udgangspunkt i optagelser af egne samtaler. 1. Erhvervsindsats Et HB-medlem savnede i fht. erhvervsindsatsen (projekt 1.1) en beskrivelse af, hvordan vi forholder os til ledighedsstatistikker: Det er væsentligt, at vi har fokus på udvidelsen af det fysioterapeutiske arbejdsmarked altså om vi er med til at skabe flere jobs samlet set, blev det fremført. Formanden forsikrede, at vi følger ledighedsstatistikkerne tæt og bl.a. krydstjekker de tal, vi får fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA), med egne og andres data. 2. Faglig kvalitet i fysioterapi Et HB-medlem bad om, at arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af skabelon til kvalitetsdeklaration på sundhed.dk (projekt 2.3) overvejer, om den del af skabelonen, der går på kompetencer, skal udbygges/revideres, så man ikke risikerer at stille mennesket lig diagnosen. Sekretariatet vil bringe 1 Forkortelse for HelhedsOrienteret MedlemsService. 2/21

3 anmodningen videre, men bemærkede, at skabelonen også skal være håndterbar i praksis. 3. Kvalitet & service I forhold til medlemsservice generelt blev videregivet nogle tilbagemeldinger fra en række tillidsrepræsentanter, der giver anledning til at undersøge, om der er behov for at ændre på foreningens retningslinjer for kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste mv. Nogle har åbenbart oplevet, at sekretariatet har håndteret reglerne firkantet, men der administreres blot i overensstemmelse med hovedbestyrelsens retningslinjer. Det blev besluttet, at tage spørgsmålet videre til drøftelse i regionsbestyrelserne, hvor der sidder mange tillidsvalgte. Regionsformændene er ansvarlige herfor, samt for at rapportere tilbage til HB. Der blev desuden spurgt til, hvornår hovedbestyrelsen vil blive præsenteret for en afrapportering fra projekt medlemsservice (projekt 3.1). Projektgruppen afrapporterer til sekretariatets ledelsesgruppe første gang om en måned, hvorefter der skal evalueres, inden der afrapporteres til hovedbestyrelsen. I forhold til HOMS blev der spurgt til, om medlemmerne orienteres om, at samtalen kan blive optaget, når de ringer ind. Det er under overvejelse, men praktiseres ikke pt., fordi det ikke er lovpligtigt, og fordi vi lige nu kun optager ganske få af den samlede mængde samtaler. Optagelserne håndteres som fortrolige oplysninger og slettes, så snart de har udtjent deres formål som læring for den medarbejder, der har haft samtalen. Der blev i forhold til indsatsen over for kandidaterne (projekt 3.3.1) kort drøftet, om det valgte mål om at hæve gruppens tilfredshed med og loyalitet over for foreningen med 2 procentpoint er ambitiøst nok. Målet, der blev vedtaget af HB i januar 2013, var sekretariatets anbefaling og vurderes fortsat som ambitiøst: Der skal en relativt stor indsats til at løfte tilfredshed og loyalitet bare ét procentpoint for en gruppe, der er så ombejlet som kandidaterne. Vi lægger meget arbejde i dem nu, fordi HB har vurderet det som afgørende, at de første årgange af de nye kandidater i fysioterapi oplever foreningen som relevant for dem. Det er dog første gang, sekretariatet arbejder med kvantitative mål på denne måde, så de to procentpoint er vores bedste skøn, baseret på de data, vi har haft til rådighed. Når der skal foretages en samlet evaluering af Strategiplan 2014, er målsætning et af de parametre, der vil blive evalueret på. I forhold til projekt 3.2.1, kvalitetsdeklaration for afskedigelsessager, blev der spurgt til, hvornår regionsformændene inddrages i arbejdet. Sekretariatet bad om at få lov til at vende tilbage herom efter mødet. Konklusion Taget til efterretning med bemærkninger. 3/21

4 2.2 Rådgivende forum om vækst blandt selvstændige fysioterapeuter Indstilling: Det indstilles, at der nedsættes et rådgivende forum om vækst blandt selvstændige fysioterapeuter, og at der udpeges to medlemmer af hovedbestyrelsen, heraf en formand, til forummet. Resumé: Der nedsættes et rådgivende forum, hvis opgave er at komme med anbefalinger til initiativer, som Danske Fysioterapeuter kan iværksætte for at fremme væksten blandt selvstændige fysioterapeuter. Det foreslås, at udvalget får følgende sammensætning: To hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét udpeges af hovedbestyrelsen som formand for det rådgivende forum En repræsentant for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter (PF) Fem personer, som ikke er fysioterapeuter, med særligt kendskab til det private sundhedsmarked og/eller fremme af vækst i små og mellemstore virksomheder som udpeges af hovedbestyrelsen Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Indledende orientering ved sekretariatet: Indstillingen beror på de gode erfaringer med inddragelse af eksterne repræsentanter fra det videnskabelige råd. Her kommer de eksterne repræsentanter først med deres input, der skal inspirere, forstyrre og perspektivere den politiske diskussion og prioritering, der efterfølgende tages i HB. Sammensætning Det blev drøftet at tilføje det fremlagte kommissorium en bestemmelse om, at medlemmer, der driver selvstændig virksomhed uden for overenskomst skal inddrages. Det vil være et godt signal at sende til gruppen, som samtidig vil kunne bidrage med noget værdifuld erfaring, mente forslagsstilleren. Omvendt, blev det fra anden side bemærket, bør vi være varsomme med at blive ved med at italesætte (retorisk, såvel som organisatorisk) en forskel på fysioterapeuter med og uden overenskomst, der snart hører fortiden til. De fleste privatpraktiserende vil i fremtiden skulle generere deres indkomst på en blanding mellem overenskomst- og ikke overenskomstdækket arbejde. Det blev fra tredje side forslået at gå skridtet videre endnu, og gøre den plads, der foreslås reserveret til PF, åben for alle medlemmer, fordi det vil være fint i tråd med til intentionerne om øget inddragelse/medlemsindflydelse. Andre var dog bekymrede for signalværdien i at fravælge PF. 4/21

5 Det blev endvidere drøftet, om der bør reserveres et antal pladser til ejere af fysioterapeutiske virksomheder, der allerede har vækstet, for at høste af deres erfaringer og samtidig anerkende dem for deres succes. Det blev dog besluttet at bevare den indstillede sammensætning. Det er oplagt, at vi skal lære af både de gode og mindre gode - erfaringer, men indebærer ikke nødvendigvis, at de involverede får faste pladser i det rådgivende forum. Selvstændige fysioterapeuter, der har erfaringer med innovation og vækst, bør indbydes på ad hoc-basis, men de faste pladser reserveres til forskere og andre, der har de analytiske kompetencer til at kunne identificere de generelle træk i succeshistorierne og omsætte dem til nogle brugbare anbefalinger. Det er dog vanskeligt at indbyde den type profiler til forummet med en præmis om, at HB kan afvise dem efterfølgende. Derfor var der lagt op til at betro formand Tina Lambrecht og de to HB-repræsentanter i forummet selve udvælgelses- og rekrutteringsopgaven. HB ønsker dog at få tilsendt en liste med mulige kandidater til skriftlig godkendelse, inden der tages kontakt. Kommissorium I det vedlagte notat ønskes tilføjet en sætning, så det fremgår tydeligt, at målgruppen både er nuværende og kommende selvstændige fysioterapeuter. Indsatsen går på to ben, og skal både styrke væksten i eksisterende virksomheder og inspirere nyuddannede og ansatte fysioterapeuter mv. til at gå ind på det private sundhedsmarked. Desuden ønskes notatet sat op, så det fremgår tydeligt, at der er tale om et kommissorium for det nye rådgivende forum. Økonomi HB savnede i sagsfremstillingen en redegørelse for formålet med den ansøgte tillægsbevilling på kr. Sekretariatet beklagede, at indstillingen var mangelfuld på dette område, og orienterede mundtligt om baggrunden for ansøgningen: Der er budgetteret med i alt kr. til det rådgivende forum for vækst. Heraf forventes ca anvendt i år, og resten i Behovet for en tillægsbevilling skyldes, at de samlede udgifter til råds- og udvalgsarbejde i 2013 med etableringen af dette forum forventes at overstige det oprindelige budget med kr. Det er tidligere besluttet at nedlægge to udvalg, hvilket udgør en besparelse på kr. Samtidig blev der nedsat et rådgivende forum for forskning med forventede udgifter på kr. i De forventede udgifter ved nedsættelsen af de to nye, rådgivende fora er altså i 2013 tilsammen kr. Dette er baggrunden for ansøgningen om en tillægsbevilling på kr. 5/21

6 Budgettet er dog behæftet med en vis usikkerhed: Udgifterne til de rådgivende fora er primært tabt arbejdsfortjeneste og dækning af transportomkostninger og svinger derfor afhængigt af den konkrete medlemssammensætning. Konklusion Indstillingen om at nedsætte et rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter blev godkendt med følgende bemærkninger: HB skal have en oversigt med navne på konkrete profiler, som HB s to repræsentanter og formand Tina Lambrecht sammensætter i samarbejde med sekretariatet, til skriftlig godkendelse, inden disse inviteres til at sidde med i forummet. HB skal have tilsendt en revideret version af det fremlagte notat, hvor det fremgår tydeligt, at der er tale om et kommissorium for det rådgivende forum (formalia), og hvor afsnittet øverst på side 2 tilføjes en passus, så der ikke kan være tvivl om, at opgaven både er at inspirere eksisterende og kommende virksomhedsejere til at skabe vækst. Morten Høgh og Sanne Jensen blev enstemmigt valgt som hovedbestyrelsens repræsentanter i det nye rådgivende forum. Spørgsmålet om formandskab blev overladt til de to repræsentanter selv, der efterfølgende valgte Morten Høgh som forumsformand. 2.3 Fortrolig sag 3. Sager til orientering 3.1 Status på ledelsesindsatsen Indstilling: Orientering tages til efterretning. Resumé: Formålet med ledelsesprojektet er flere. Projektet skal identificere og synliggøre tilbud til de ledere, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, for dermed at kvalificere og styrke den enkelte leder i sin ledergerning. Notatet gennemgår de indsatsområder, som projektgruppen arbejder med. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 6/21

7 Rammesætning Projektet er stadig i afdækningsfasen, og punktet var derfor organiseret som en uforpligtende førstedrøftelse, hvor HB fik en midtvejsstatus for arbejdet og samtidig lejlighed til at reflektere over en række af de spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med lederindsatsen. Formålet var at få HB s input tidligt i processen og dermed sikre, at der arbejdes i den rigtige retning. Orientering Pt. er sekretariatet ved at danne sig et overblik over ledersegmentet og dets ønsker. Der er i den forbindelse bl.a. afholdt møder med lederfraktionen. Desuden planlægges en særskilt lederundersøgelse i forbindelse med den generelle løn- og vilkårsundersøgelse, der kører i efteråret Ledersegmentet kan inddeles i to hovedgrupper; ledere på det private sundhedsmarked (klinikejere mv.) og offentligt ansatte ledere. De to grupper er forskellige, men der er også nogle overlap i deres behov. Der arbejdes på at udvikle i et ydelseskatalog med mulige tilbud til lederne. Ydelserne kan inddeles i to hovedkategorier: 1) Generel ledelse, der handler om at understøtte lederne i forhold til de særlige udfordringer og vilkår, som de arbejder under på det sundhedsfaglige område og 2) personlig rådgivning, hvor det er den enkelte leders behov, der er i centrum. Målet er et fra vugge til grav -koncept, hvor Danske Fysioterapeuter rummer alle lederens livsfaser (fra før-ledere over nye ledere og ledere på forskellige ledelsesniveauer til seniorer). Hovedbestyrelsens bemærkninger Inddragelse og anerkendelse var to af de ord, der gik oftest igen i hovedbestyrelsens drøftelse af lederindsatsen. Der var enstemmig opbakning til, at lederne i overensstemmelse med foreningens nuværende lederpolitik behandles som en vigtig strategisk samarbejdspartner, og at nye ydelser mv. tilrettelægges i en dialog med lederne selv. Og til at de anerkendes som de dygtige ledere, de allerede er, mente HB bl.a. ved omtale i foreningens medier mv. Eksponering af de gode ledere vil også øge bevidstheden om ledelse som en mulig karrierevej hos yngre fysioterapeuter og studerende. I forhold til de to ydelsesspor (generel ledelse og personlig rådgivning), var der enighed om, at vægten skal lægges på det første. Individuel karrierecoaching og personlig udvikling kan lederne få mange andre steder, hvor man har specialiseret sig inden for netop de områder. Vi skal tænke politisk-strategisk og fokusere på overordnet ledelses- og karrierevejledning, mere end på 7/21

8 kompetenceudvikling og uddannelse, som vi har gjort på TR-området. Der er ikke behov for en egentlig lederuddannelse, mener HB. Noget af det, lederne selv efterspørger, er netværks- og sparringsfora med et ledelsesfagligt indhold. Der var f.eks. stor tilfredshed med temadagen for kommunale ledere, der blev afholdt tidligere på året. Foreningens lederpolitik har over tid vekslet noget imellem at fokusere på forskelle og ligheder i forhold til lederne i hhv. den offentlige og private sektor, og begge perspektiver er fortsat repræsenteret i hovedbestyrelsen: Nogle HBmedlemmmer mener, at der er så lidt, der forener de to grupper, at tilbud rettet mod begge meget let kan blive en uattraktiv mellemvare, som ingen vil være interesseret i. Andre mener ikke, at sektortilhørsforholdet er så afgørende, men tillægger til gengæld ledelsesniveauet stor betydning, og mener, at det er den akse, vi skal differentiere vores tilbud ud fra. Lederne oplever selv en form for glasloft i forhold til de øverste, strategiske ledelsesniveauer, som de ønsker foreningens hjælp til at bryde igennem. Der var konsensus i HB om, at det vil være i både standen og foreningens interesse, at vi fokuserer særligt på at bane vejen for og have tilbud til fysioterapeuter i de politisk-strategiske ledelseslag. I den forbindelse skal mulighederne for at samarbejde med andre organisationer også undersøges. I forhold til sektorforskelle, bør vi søge synergi i de konkrete tilfælde, hvor det giver mening for lederne selv, og ellers ikke. I forhold til den medlemsrettede kommunikation af indsatsen bør det være tydeligt, at det ledelsespolitikkens intentioner om inddragelse og samarbejde med lederne, der er det essentielle, ikke resultaterne af den seneste MSImedlemsundersøgelse, mente flere HB-medlemmer. Andre mente, at det på sin vis er to sider af samme sag, fordi ledernes tilfredshed med og loyalitet over for foreningen i vid udstrækning afspejler, hvor godt vi er lykkedes med at udleve ledelsespolitikkens intentioner. Endelig blev der opfordret til at tænke regionsformændene ind i det videre arbejde med indsatsen. Konklusion Orienteringen blev taget til efterretning, og sekretariatet tager hovedbestyrelsens input med tilbage som pejlemærker for det videre arbejde. 8/21

9 3.2 Åbenhed og inddragelse Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Resumé: På repræsentantskabsmødet i november 2012 blev det aftalt, at der skal arbejdes mere med åbenhed og inddragelse i det politiske liv i organisationen, og at der skal sættes nye tiltag i værk i indeværende REP-periode. I det vedlagte bilag følger en kort orientering om hvilke nye tiltag, der foreløbig er sat i værk, og hvad der er undervejs Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, der generelt viser, at der er god fremdrift på de områder, repræsentantskabet ønskede. Det er et område, der har hovedbestyrelsens fulde bevågenhed, og hvor man ønsker at være i mål med indsatsen i god tid inden næste repræsentantskabsmøde. Der opfordret til at undersøge, hvordan/om det menige medlem mærker forskellen, f.eks. ved at spørge medlemspanelet. Desuden blev der spurgt til, hvordan det økonomiske og det politiske nyhedsbrev er blevet modtaget af repræsentanterne. Sekretariatet har fået en del positive tilbagemeldinger på de to nyhedsbreve, men ikke lavet en egentlig måling på, hvor mange der læser det mv. Der pågår pt. en revision af alle foreningens nyhedsbreve, da vi lige nu har så mange, at det kan være uoverskueligt for medlemmerne, hvad vi har, og hvad der kan være interessant for dem. Når dette arbejde er færdigt, vil der blive reklameret mere intensivt for de tilbageværende tilbud i bladet og på hjemmesiden mv. og målt på brugen af dem. Et HB-medlem ønskede i forlængelse heraf flere servicemeddelelser i bladet og på hjemmesiden om, hvor man kan læse om og bidrage til det politiske arbejde i HB. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. Sekretariatet følger op på de gode ideer, der fremkom under drøftelsen og måler på effekten i god tid inden næste repræsentantskabsmøde. 9/21

10 3.3 Evaluering af regionsformandsvalget i Midtjylland Indstilling: At evalueringen drøftes og tages til efterretning. Resumé: Evalueringen bygger på fakta og statistik indsamlet efter valgenes afvikling samt kandidaternes og sekretariatets vurdering af valgkampen. Hovedkonklusioner fra evalueringen af valget er at: At målt på valgdeltagelsen var regionsformandsvalget acceptabelt, når man sammenligner med andre lignende faglige organisationer. Valgkampen var for lang og det samme gælder afstemningsperioden, der godt kunne have været kortere. Det var ligesom ved formandsvalget godt at hovedbestyrelsen besluttede nogle klare retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater. Der opstod en beklagelig fejl i det data, som foreningen anvendte ved afviklingen af 1. valgrunde. Selve fejlen fik dog ikke betydning for valgresultatet, men det kan ikke afvises at det har afholdt nogle fra at stemme til valget. Der bør ses kritisk på valgmøder i forbindelse med regionsformandsvalgene. Konceptet bør enten fornyes eller afløses af andre dialogformer. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Regionsformand i Midtjylland Kent Sandholt opsummerede kort sin vurdering af valgkampen, som også er indgået i den samlede evaluering: Forløbet var for langtrukkent, som det også fremgår. Og ellers handler det meget om synlighed det er vigtigt, at retningslinjerne åbner op for mere synlighed, end at de begrænser den. I forhold til den lave tilslutning til de to vælgermøder, kunne man med fordel inddrage vores TR ere mv. for at finde den dialogform, der passer vores medlemmer bedst. Konklusion Orienteringen blev taget til efterretning. I forhold til ønsket om en kortere valgperiode, vil det blive behandlet i det vedtægtsudvalg, der skal gennemgå foreningens vedtægter med henblik på en revision. 10/21

11 3.4 Referat fra Etisk udvalg Indstilling: At etiske perspektiver vedrørende brugerbetaling jf. referatets pkt. 3a inddrages i det videre arbejde med brugerbetaling på fysioterapi Resumé: Etisk udvalg drøftede på møde 31. maj 2013 temaet brugerbetaling med fokus på konsekvenser af brugerbetaling på fysioterapi set fra et etisk perspektiv. Udvalget peger på baggrund af drøftelsen på en række etiske perspektiver på brugerbetaling jf. referatets punkt 3a. Udvalget opfordrer hovedbestyrelsen til at inddrage disse perspektiver i de fremtidige drøftelser af emnet brugerbetaling med det formål at sikre en nuanceret og bredspektret debat. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Der var ros fra HB til Etisk udvalg for at have grebet lejligheden til at drøfte de etiske perspektiver i brugerbetaling i god tid inden næste REP-møde og i øvrigt for en grundig og nuanceret diskussion heraf. Spørgsmålet om brugerbetaling vil være et delelement i en række kommende HB-sager, hvor det vil være helt oplagt at inddrage udvalgets perspektiver. Et HB-medlem ønskede, ansporet af Etisk Udvalgs behandling, at have en mere principiel/filosofisk drøftelse af, hvordan foreningen kan stimulere til, at fysioterapeuter altid giver fysioterapi med fagligheden først, og ikke kun den behandling, rammerne tillader. Det er væsentligt, at alle bliver præsenteret for det fulde billede af de faglige muligheder, uanset hvad fysioterapeuten må have gjort sig af tanker om borgerens betalingsvillig-/-mulighed. Et andet HB-medlem udtrykte ønske om en fremtidig drøftelse af, hvad foreningen kan gøre for færdiguddannede, der har brug for yderligere støtte/hjælp for at virke som fysioterapeuter (jf. punkt 3b i referatet fra Etisk Udvalgs møde). 11/21

12 Konklusion Taget til efterretning. Hovedbestyrelsen takker Etisk Udvalg for en række gode perspektiver, der vil blive inddraget, når der skal diskuteres brugerbetaling i andre sammenhænge f.eks. i forbindelse med drøftelsen af en revideret sundhedspolitik (HB bad om, at sekretariatet vedlægger referatet fra Etisk Udvalgs møde ved sådanne lejligheder). Sekretariatet blev desuden bedt om at rette en formulering på side 3 i referatet, der kunne give indtryk af, at al genoptræning tidligere har involveret brugerbetaling, hvilket ikke er tilfældet. 3.5 Presseplan 2013 Indstilling: At presseplanen tages til efterretning. Resumé: Presseplanen beskriver de overordnede linjer for arbejdet med Danske Fysioterapeuters presseindsats i Det handler om formål, strategi og evaluering af indsatsen. Derudover opstiller det konkrete mål på en række områder. Planen er vedlagt som bilag. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Orientering ved sekretariatet: Presseindsatsen skal dels skabe synlighed i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere og dels bidrage til den politiske interessevaretagelse. De to formål kan ofte, men ikke altid, kombineres. Arbejdet falder ligeledes i to dele: Nogle ting kan forberedes i forvejen, og andre ting opstår fra dag til dag som muligheder/situationer, der skal håndteres med det samme. Selv i de sidste tilfælde kan et godt forarbejde dog have en betydning. Presseplanen er et basisdokument og de opstillede målsætninger mindstemål, der skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt, men det betyder ikke, vi læner os tilbage, når et mål er opfyldt. Vi griber selvfølgelig de muligheder, der byder sig. Konkret er dét, der kommer til at fylde mest i efteråret 2013, kommunalvalget. Vi er pt. i gang med pressetræning af formanden og regionsformændene. Desuden arbejdes der på en særskilt strategi for sociale medier og på en Facebookside til alle fem regioner. Hovedbestyrelsen takkede for orienteringen og presseplanen, som der overordnet var stor tilfredshed med. Det blev drøftet, om den på en række 12/21

13 konkrete punkter burde være mere specifik, men man endte med at enes om, at det valgte niveau er fornuftigt. Konklusion Taget til efterretning. 3.6 Orientering om foreningens indsats ved kommunal- og regionsvalgene Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Resumé: Foreningen vil lige som tidligere involvere sig i regions- og kommunalvalgkampen. Vedlagt er et notat, der nærmere orienterer om foreningens indsatser i forbindelse med kommunalvalgkampen og valgkampen i regionerne. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Regions- og hovedbestyrelsesmedlemmerne, bliver de primære udførende i forbindelse med kommunal- og regionalvalget. På regionskonferencen i uge 36 vil de underliggende undersøgelser og bagvedliggende talepapirer blive gennemgået. Det tilstræbes at koble presse på alle de undersøgelser, vi laver. Der er udvalgt fem fokuskommuner i hver region, hvor regionsformanden vil forsøge at sætte dagsordenen i forbindelse med valget ved hjælp af nogle materialepakker med nøgletal og inspirationsoplæg, der lige nu udarbejdes i sekretariatet og som vil være klar medio september. Konklusion Taget til efterretning. 13/21

14 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den blev besluttet at rykke den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet til januar Desuden blev sekretariatet bedt om at undersøge, hvornår det vil være hensigtsmæssigt med en ny drøftelse af foreningens strategi i forhold til overenskomster med private virksomheder. 4.2 Orientering fra møder (26. juni 28. august 2013) Formand Tina Lambrecht Formanden havde forud for mødet udsendt et skriftligt overblik over relevant mødeaktivitet fra hendes kalender i perioden, som blev uddybet på mødet. Desuden orienterede hun om foreningens aktuelle bestræbelser på at genåbne forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen om at flytte fysioterapeuter, der underviser på UC-området over på AC-overenskomsten. HB vil blive holdt orienteret om udviklingen. Hovedbestyrelsen i øvrigt Regionsformand Lise Hansen (LH) og hovedbestyrelsesmedlem Esther Skovhus Jensen (ES) er begge tidligere medlemmer af det nu nedlagte Udvalg for Profession & Uddannelse og har i forlængelse af beslutningen om en ny udvalgsstruktur, d. 7/ afholdt et arbejdsmøde, hvor de to har drøftet uddannelsesområdet som sådan. Konklusionen på mødet blev, at der er behov for en fælles forståelse af uddannelse og kompetenceudvikling i HB. Der forelægger en substantiel mængde ny viden om læring specifikt i forhold til professionsuddannelser, der aldrig er blevet drøftet i hovedbestyrelsen. Det blev besluttet, at LH og ES bidrager med deres refleksioner til faglig chef Karen Langvad, så de kan inddrages i forberedelsen af den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet, som begge i øvrigt ønsker at blive inddraget i. De studerendes repræsentant i hovedbestyrelsen Martin Ljunberg tilkendegav, at han og De Fysioterapeutstuderendes Fællesråd også står til rådighed i den forbindelse - og orienterede desuden om, at rådet netop har vundet kroner i Academic Books s det gode projekt -konkurrence. 14/21

15 Sekretariatet Direktør Jette Frederiksen og sekretariatets analysekonsulent har afholdt et uformelt møde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse om det øgede optag på to lokale fysioterapeutuddannelser i efteråret Det blev aftalt, at ministeriet har en dialog med os, inden de evt. ændrer på optaget i Det blev desuden indikeret, at man er interesseret i vores input til grunduddannelsens faglige indhold. Begge dele kan tages op igen i forbindelse med den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet. 15/21

16 5. Evt. E1. Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2014 Den fremlagte plan blev drøftet og opdateret. Den endelige plan, som besluttet, er vedlagt referatet som bilag. E2. Lokaler, Region Hovedstaden Regionsformand Tine Nielsen arbejder på at indgå i aftale med udlejer, så regionskontoret kan forblive i Nørre Voldgade 90 i København. Foreløbigt tegner det lovende. E3. Faglige kurser Et hovedbestyrelsesmedlem er blevet spurgt om, hvorvidt foreningen fortsat vil udbyde faglige kurser, eller om denne virksomhed helt skal overtages af de faglige selskaber. Det kan der på nuværende tidspunkt ikke svares entydigt ja eller nej til, mente formand Tina Lambrecht. Vi er nødt til at følge de faglige selskabers udvikling og ud fra den og i en dialog med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSFF), der allerede er i gang løbende tage stilling til spørgsmålet. 16/21

17 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 29/ Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Evalueringen blev i forlængelse af hovedbestyrelsens ønske om at dyrke en mere anerkende samarbejdskultur gennemført som en feedbackrunde, hvor hver deltager skulle svare på nedenstående tre spørgsmål: 1. Hvilke processer lykkedes godt i fht. at få kvalificeret HB s beslutninger? 2. Giv anerkendende feedback til et HB-medlem, der bidrog særligt konstruktivt til mødet 3. Hvad ønsker jeg mig mere af, og hvad kan jeg gøre for, at det sker? I forhold til processer var der udbredt enighed om, at den indlagte gruppedrøftelse af den strategiske indsats overfor ledersegmentet (punkt 3.1) med efterfølgende opsamling i plenum fungerede rigtig godt. Samtidig var der tilfredshed med, at der var tale om en indledende drøftelse, der både gav HB mulighed for at påvirke processen på et tidligere tidspunkt end normalt og plads til at blive klogere efterfølgende. Desuden var der ros til den lidt mere luftige dagsorden og til sekretariatets forberedelse, der gav de fleste en oplevelse af, at der var tid nok til at få sagt det, de ønskede at sige og til, at de følte sig hørt, hvilket gjorde behovet for ekstra markeringer og gentagelser af allerede berørte forhold mindre. Der var i den forbindelse særligt ros til regionsformand Tine Nielsen, der bl.a. bidrog til at holde drøftelserne på et overordnet, strategisk niveau. Der var også ros til formandens mødeledelse, der blev oplevet som mere positiv og lyttende end tidligere. Tina Lambrecht tilkendegav, at kombinationen af have mere tid til hvert enkelt punkt og en ændret arbejdsdeling mellem hende og direktør Jette Frederiksen, formentlig bidrog til den oplevelse. Mødet var altså på mange møder meget af det, HB gerne vil have mere af: 17/21

18 Flere midtvejsdrøftelser Variation på formen Færre gentagelser og mindre fejlfinderi og detaljerytteri God stemning Tid Omvendt var der også en bevidsthed om, at alle møder ikke kan have en så luftig dagsorden, som det netop gennemførte, og det derfor ikke altid vil være muligt at afsætte den samme tid til hvert enkelt punkt eller til at eksperimentere med formen. Jette Frederiksen Direktør Mette Winsløw Referent 18/21

19 Godkendt september 2013 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Kent Sandholt Lise Hansen Tine Nielsen Carsten B. jensen Esther Skovhus Jensen Gitte Nørgaard Kirsten Ægidius Line Schiellerup Morten Høgh Sanne Jensen 19/21

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 24. juni 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 24.-25. juni 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Kent Sandholdt,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere