At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Kent Sandholt (delvist), Kirsten Ægidius, Esther Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen Sanne Jensen, Line Schiellerup, Martin Ljungberg (observatør for de studerende). HB-møde d. 29. august Referater til underskrift Referatet fra HBM d. 26. juni 2013 blev underskrevet. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 Indstilling: At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Resumé: Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder: 1. Erhvervsstrategi 2. Faglig kvalitet i fysioterapi 3. Service og kvalitet Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.

2 Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Indledende orientering ved direktør Jette Frederiksen Der er som sædvanlig sendt en oversigt over status på samtlige projekter ud. Det er den sidst anførte status under hvert projekt, der er gældende: Hvis der arbejdes med det samme i august, som der blev i juni, ændres statussen altså ikke. En uændret status betyder ikke, at der ikke arbejdes på projektet. Der er aktivitet på alle områder, og de påbegyndte projekter er godt i gang. På hvert HB-møde vil der blive være dagsordensat et eller flere punkter, der er relateret til strategiplanen, til uddybende drøftelse/orientering. På hvert andet møde gives desuden en mundtlig orientering om særligt aktuelle aktiviteter. På HB-mødet d. 29. august 2013 var det ledelsesprojektet, der er organiseret under indsats 3.3 (Service & kvalitet nye ydelser) i Strategiplan 2014, der var dagsordensat som særskilt punkt. Jette Frederiksen orienterede desuden om status på det interne kompetenceudviklingsforløb, HOMS 1, der skal gennemføres af alle fastansatte i sekretariatet. HOMS fokuserer på kommunikation og service og skal overordnet bidrage til at højne tilfredsheden med Danske Fysioterapeuters medlemsservice. Første hold af tre er nu ca. halvvejs i forløbet, og de foreløbige erfaringer er meget positive. Der tænkes og tales medlemsservice i sekretariatet på en ny måde, og det vurderes, at vi er i godt i vej med etableringen af den skærpede servicebevidsthed, der er en af målsætningerne for medlemsserviceprojektet. Der er afholdt to workshops, hvor deltagerne har fået en række konkrete kommunikationsredskaber, som nu afprøves/trænes i praksis. Alle på holdet har desuden, i samarbejde med egen leder, formuleret nogle individuelle mål med forløbet og er blevet tildelt en HOMS-makker : En kollega, de mødes og sparrer med ugentligt, bl.a. med udgangspunkt i optagelser af egne samtaler. 1. Erhvervsindsats Et HB-medlem savnede i fht. erhvervsindsatsen (projekt 1.1) en beskrivelse af, hvordan vi forholder os til ledighedsstatistikker: Det er væsentligt, at vi har fokus på udvidelsen af det fysioterapeutiske arbejdsmarked altså om vi er med til at skabe flere jobs samlet set, blev det fremført. Formanden forsikrede, at vi følger ledighedsstatistikkerne tæt og bl.a. krydstjekker de tal, vi får fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA), med egne og andres data. 2. Faglig kvalitet i fysioterapi Et HB-medlem bad om, at arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af skabelon til kvalitetsdeklaration på sundhed.dk (projekt 2.3) overvejer, om den del af skabelonen, der går på kompetencer, skal udbygges/revideres, så man ikke risikerer at stille mennesket lig diagnosen. Sekretariatet vil bringe 1 Forkortelse for HelhedsOrienteret MedlemsService. 2/21

3 anmodningen videre, men bemærkede, at skabelonen også skal være håndterbar i praksis. 3. Kvalitet & service I forhold til medlemsservice generelt blev videregivet nogle tilbagemeldinger fra en række tillidsrepræsentanter, der giver anledning til at undersøge, om der er behov for at ændre på foreningens retningslinjer for kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste mv. Nogle har åbenbart oplevet, at sekretariatet har håndteret reglerne firkantet, men der administreres blot i overensstemmelse med hovedbestyrelsens retningslinjer. Det blev besluttet, at tage spørgsmålet videre til drøftelse i regionsbestyrelserne, hvor der sidder mange tillidsvalgte. Regionsformændene er ansvarlige herfor, samt for at rapportere tilbage til HB. Der blev desuden spurgt til, hvornår hovedbestyrelsen vil blive præsenteret for en afrapportering fra projekt medlemsservice (projekt 3.1). Projektgruppen afrapporterer til sekretariatets ledelsesgruppe første gang om en måned, hvorefter der skal evalueres, inden der afrapporteres til hovedbestyrelsen. I forhold til HOMS blev der spurgt til, om medlemmerne orienteres om, at samtalen kan blive optaget, når de ringer ind. Det er under overvejelse, men praktiseres ikke pt., fordi det ikke er lovpligtigt, og fordi vi lige nu kun optager ganske få af den samlede mængde samtaler. Optagelserne håndteres som fortrolige oplysninger og slettes, så snart de har udtjent deres formål som læring for den medarbejder, der har haft samtalen. Der blev i forhold til indsatsen over for kandidaterne (projekt 3.3.1) kort drøftet, om det valgte mål om at hæve gruppens tilfredshed med og loyalitet over for foreningen med 2 procentpoint er ambitiøst nok. Målet, der blev vedtaget af HB i januar 2013, var sekretariatets anbefaling og vurderes fortsat som ambitiøst: Der skal en relativt stor indsats til at løfte tilfredshed og loyalitet bare ét procentpoint for en gruppe, der er så ombejlet som kandidaterne. Vi lægger meget arbejde i dem nu, fordi HB har vurderet det som afgørende, at de første årgange af de nye kandidater i fysioterapi oplever foreningen som relevant for dem. Det er dog første gang, sekretariatet arbejder med kvantitative mål på denne måde, så de to procentpoint er vores bedste skøn, baseret på de data, vi har haft til rådighed. Når der skal foretages en samlet evaluering af Strategiplan 2014, er målsætning et af de parametre, der vil blive evalueret på. I forhold til projekt 3.2.1, kvalitetsdeklaration for afskedigelsessager, blev der spurgt til, hvornår regionsformændene inddrages i arbejdet. Sekretariatet bad om at få lov til at vende tilbage herom efter mødet. Konklusion Taget til efterretning med bemærkninger. 3/21

4 2.2 Rådgivende forum om vækst blandt selvstændige fysioterapeuter Indstilling: Det indstilles, at der nedsættes et rådgivende forum om vækst blandt selvstændige fysioterapeuter, og at der udpeges to medlemmer af hovedbestyrelsen, heraf en formand, til forummet. Resumé: Der nedsættes et rådgivende forum, hvis opgave er at komme med anbefalinger til initiativer, som Danske Fysioterapeuter kan iværksætte for at fremme væksten blandt selvstændige fysioterapeuter. Det foreslås, at udvalget får følgende sammensætning: To hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét udpeges af hovedbestyrelsen som formand for det rådgivende forum En repræsentant for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter (PF) Fem personer, som ikke er fysioterapeuter, med særligt kendskab til det private sundhedsmarked og/eller fremme af vækst i små og mellemstore virksomheder som udpeges af hovedbestyrelsen Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Indledende orientering ved sekretariatet: Indstillingen beror på de gode erfaringer med inddragelse af eksterne repræsentanter fra det videnskabelige råd. Her kommer de eksterne repræsentanter først med deres input, der skal inspirere, forstyrre og perspektivere den politiske diskussion og prioritering, der efterfølgende tages i HB. Sammensætning Det blev drøftet at tilføje det fremlagte kommissorium en bestemmelse om, at medlemmer, der driver selvstændig virksomhed uden for overenskomst skal inddrages. Det vil være et godt signal at sende til gruppen, som samtidig vil kunne bidrage med noget værdifuld erfaring, mente forslagsstilleren. Omvendt, blev det fra anden side bemærket, bør vi være varsomme med at blive ved med at italesætte (retorisk, såvel som organisatorisk) en forskel på fysioterapeuter med og uden overenskomst, der snart hører fortiden til. De fleste privatpraktiserende vil i fremtiden skulle generere deres indkomst på en blanding mellem overenskomst- og ikke overenskomstdækket arbejde. Det blev fra tredje side forslået at gå skridtet videre endnu, og gøre den plads, der foreslås reserveret til PF, åben for alle medlemmer, fordi det vil være fint i tråd med til intentionerne om øget inddragelse/medlemsindflydelse. Andre var dog bekymrede for signalværdien i at fravælge PF. 4/21

5 Det blev endvidere drøftet, om der bør reserveres et antal pladser til ejere af fysioterapeutiske virksomheder, der allerede har vækstet, for at høste af deres erfaringer og samtidig anerkende dem for deres succes. Det blev dog besluttet at bevare den indstillede sammensætning. Det er oplagt, at vi skal lære af både de gode og mindre gode - erfaringer, men indebærer ikke nødvendigvis, at de involverede får faste pladser i det rådgivende forum. Selvstændige fysioterapeuter, der har erfaringer med innovation og vækst, bør indbydes på ad hoc-basis, men de faste pladser reserveres til forskere og andre, der har de analytiske kompetencer til at kunne identificere de generelle træk i succeshistorierne og omsætte dem til nogle brugbare anbefalinger. Det er dog vanskeligt at indbyde den type profiler til forummet med en præmis om, at HB kan afvise dem efterfølgende. Derfor var der lagt op til at betro formand Tina Lambrecht og de to HB-repræsentanter i forummet selve udvælgelses- og rekrutteringsopgaven. HB ønsker dog at få tilsendt en liste med mulige kandidater til skriftlig godkendelse, inden der tages kontakt. Kommissorium I det vedlagte notat ønskes tilføjet en sætning, så det fremgår tydeligt, at målgruppen både er nuværende og kommende selvstændige fysioterapeuter. Indsatsen går på to ben, og skal både styrke væksten i eksisterende virksomheder og inspirere nyuddannede og ansatte fysioterapeuter mv. til at gå ind på det private sundhedsmarked. Desuden ønskes notatet sat op, så det fremgår tydeligt, at der er tale om et kommissorium for det nye rådgivende forum. Økonomi HB savnede i sagsfremstillingen en redegørelse for formålet med den ansøgte tillægsbevilling på kr. Sekretariatet beklagede, at indstillingen var mangelfuld på dette område, og orienterede mundtligt om baggrunden for ansøgningen: Der er budgetteret med i alt kr. til det rådgivende forum for vækst. Heraf forventes ca anvendt i år, og resten i Behovet for en tillægsbevilling skyldes, at de samlede udgifter til råds- og udvalgsarbejde i 2013 med etableringen af dette forum forventes at overstige det oprindelige budget med kr. Det er tidligere besluttet at nedlægge to udvalg, hvilket udgør en besparelse på kr. Samtidig blev der nedsat et rådgivende forum for forskning med forventede udgifter på kr. i De forventede udgifter ved nedsættelsen af de to nye, rådgivende fora er altså i 2013 tilsammen kr. Dette er baggrunden for ansøgningen om en tillægsbevilling på kr. 5/21

6 Budgettet er dog behæftet med en vis usikkerhed: Udgifterne til de rådgivende fora er primært tabt arbejdsfortjeneste og dækning af transportomkostninger og svinger derfor afhængigt af den konkrete medlemssammensætning. Konklusion Indstillingen om at nedsætte et rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter blev godkendt med følgende bemærkninger: HB skal have en oversigt med navne på konkrete profiler, som HB s to repræsentanter og formand Tina Lambrecht sammensætter i samarbejde med sekretariatet, til skriftlig godkendelse, inden disse inviteres til at sidde med i forummet. HB skal have tilsendt en revideret version af det fremlagte notat, hvor det fremgår tydeligt, at der er tale om et kommissorium for det rådgivende forum (formalia), og hvor afsnittet øverst på side 2 tilføjes en passus, så der ikke kan være tvivl om, at opgaven både er at inspirere eksisterende og kommende virksomhedsejere til at skabe vækst. Morten Høgh og Sanne Jensen blev enstemmigt valgt som hovedbestyrelsens repræsentanter i det nye rådgivende forum. Spørgsmålet om formandskab blev overladt til de to repræsentanter selv, der efterfølgende valgte Morten Høgh som forumsformand. 2.3 Fortrolig sag 3. Sager til orientering 3.1 Status på ledelsesindsatsen Indstilling: Orientering tages til efterretning. Resumé: Formålet med ledelsesprojektet er flere. Projektet skal identificere og synliggøre tilbud til de ledere, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, for dermed at kvalificere og styrke den enkelte leder i sin ledergerning. Notatet gennemgår de indsatsområder, som projektgruppen arbejder med. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 6/21

7 Rammesætning Projektet er stadig i afdækningsfasen, og punktet var derfor organiseret som en uforpligtende førstedrøftelse, hvor HB fik en midtvejsstatus for arbejdet og samtidig lejlighed til at reflektere over en række af de spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med lederindsatsen. Formålet var at få HB s input tidligt i processen og dermed sikre, at der arbejdes i den rigtige retning. Orientering Pt. er sekretariatet ved at danne sig et overblik over ledersegmentet og dets ønsker. Der er i den forbindelse bl.a. afholdt møder med lederfraktionen. Desuden planlægges en særskilt lederundersøgelse i forbindelse med den generelle løn- og vilkårsundersøgelse, der kører i efteråret Ledersegmentet kan inddeles i to hovedgrupper; ledere på det private sundhedsmarked (klinikejere mv.) og offentligt ansatte ledere. De to grupper er forskellige, men der er også nogle overlap i deres behov. Der arbejdes på at udvikle i et ydelseskatalog med mulige tilbud til lederne. Ydelserne kan inddeles i to hovedkategorier: 1) Generel ledelse, der handler om at understøtte lederne i forhold til de særlige udfordringer og vilkår, som de arbejder under på det sundhedsfaglige område og 2) personlig rådgivning, hvor det er den enkelte leders behov, der er i centrum. Målet er et fra vugge til grav -koncept, hvor Danske Fysioterapeuter rummer alle lederens livsfaser (fra før-ledere over nye ledere og ledere på forskellige ledelsesniveauer til seniorer). Hovedbestyrelsens bemærkninger Inddragelse og anerkendelse var to af de ord, der gik oftest igen i hovedbestyrelsens drøftelse af lederindsatsen. Der var enstemmig opbakning til, at lederne i overensstemmelse med foreningens nuværende lederpolitik behandles som en vigtig strategisk samarbejdspartner, og at nye ydelser mv. tilrettelægges i en dialog med lederne selv. Og til at de anerkendes som de dygtige ledere, de allerede er, mente HB bl.a. ved omtale i foreningens medier mv. Eksponering af de gode ledere vil også øge bevidstheden om ledelse som en mulig karrierevej hos yngre fysioterapeuter og studerende. I forhold til de to ydelsesspor (generel ledelse og personlig rådgivning), var der enighed om, at vægten skal lægges på det første. Individuel karrierecoaching og personlig udvikling kan lederne få mange andre steder, hvor man har specialiseret sig inden for netop de områder. Vi skal tænke politisk-strategisk og fokusere på overordnet ledelses- og karrierevejledning, mere end på 7/21

8 kompetenceudvikling og uddannelse, som vi har gjort på TR-området. Der er ikke behov for en egentlig lederuddannelse, mener HB. Noget af det, lederne selv efterspørger, er netværks- og sparringsfora med et ledelsesfagligt indhold. Der var f.eks. stor tilfredshed med temadagen for kommunale ledere, der blev afholdt tidligere på året. Foreningens lederpolitik har over tid vekslet noget imellem at fokusere på forskelle og ligheder i forhold til lederne i hhv. den offentlige og private sektor, og begge perspektiver er fortsat repræsenteret i hovedbestyrelsen: Nogle HBmedlemmmer mener, at der er så lidt, der forener de to grupper, at tilbud rettet mod begge meget let kan blive en uattraktiv mellemvare, som ingen vil være interesseret i. Andre mener ikke, at sektortilhørsforholdet er så afgørende, men tillægger til gengæld ledelsesniveauet stor betydning, og mener, at det er den akse, vi skal differentiere vores tilbud ud fra. Lederne oplever selv en form for glasloft i forhold til de øverste, strategiske ledelsesniveauer, som de ønsker foreningens hjælp til at bryde igennem. Der var konsensus i HB om, at det vil være i både standen og foreningens interesse, at vi fokuserer særligt på at bane vejen for og have tilbud til fysioterapeuter i de politisk-strategiske ledelseslag. I den forbindelse skal mulighederne for at samarbejde med andre organisationer også undersøges. I forhold til sektorforskelle, bør vi søge synergi i de konkrete tilfælde, hvor det giver mening for lederne selv, og ellers ikke. I forhold til den medlemsrettede kommunikation af indsatsen bør det være tydeligt, at det ledelsespolitikkens intentioner om inddragelse og samarbejde med lederne, der er det essentielle, ikke resultaterne af den seneste MSImedlemsundersøgelse, mente flere HB-medlemmer. Andre mente, at det på sin vis er to sider af samme sag, fordi ledernes tilfredshed med og loyalitet over for foreningen i vid udstrækning afspejler, hvor godt vi er lykkedes med at udleve ledelsespolitikkens intentioner. Endelig blev der opfordret til at tænke regionsformændene ind i det videre arbejde med indsatsen. Konklusion Orienteringen blev taget til efterretning, og sekretariatet tager hovedbestyrelsens input med tilbage som pejlemærker for det videre arbejde. 8/21

9 3.2 Åbenhed og inddragelse Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Resumé: På repræsentantskabsmødet i november 2012 blev det aftalt, at der skal arbejdes mere med åbenhed og inddragelse i det politiske liv i organisationen, og at der skal sættes nye tiltag i værk i indeværende REP-periode. I det vedlagte bilag følger en kort orientering om hvilke nye tiltag, der foreløbig er sat i værk, og hvad der er undervejs Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, der generelt viser, at der er god fremdrift på de områder, repræsentantskabet ønskede. Det er et område, der har hovedbestyrelsens fulde bevågenhed, og hvor man ønsker at være i mål med indsatsen i god tid inden næste repræsentantskabsmøde. Der opfordret til at undersøge, hvordan/om det menige medlem mærker forskellen, f.eks. ved at spørge medlemspanelet. Desuden blev der spurgt til, hvordan det økonomiske og det politiske nyhedsbrev er blevet modtaget af repræsentanterne. Sekretariatet har fået en del positive tilbagemeldinger på de to nyhedsbreve, men ikke lavet en egentlig måling på, hvor mange der læser det mv. Der pågår pt. en revision af alle foreningens nyhedsbreve, da vi lige nu har så mange, at det kan være uoverskueligt for medlemmerne, hvad vi har, og hvad der kan være interessant for dem. Når dette arbejde er færdigt, vil der blive reklameret mere intensivt for de tilbageværende tilbud i bladet og på hjemmesiden mv. og målt på brugen af dem. Et HB-medlem ønskede i forlængelse heraf flere servicemeddelelser i bladet og på hjemmesiden om, hvor man kan læse om og bidrage til det politiske arbejde i HB. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. Sekretariatet følger op på de gode ideer, der fremkom under drøftelsen og måler på effekten i god tid inden næste repræsentantskabsmøde. 9/21

10 3.3 Evaluering af regionsformandsvalget i Midtjylland Indstilling: At evalueringen drøftes og tages til efterretning. Resumé: Evalueringen bygger på fakta og statistik indsamlet efter valgenes afvikling samt kandidaternes og sekretariatets vurdering af valgkampen. Hovedkonklusioner fra evalueringen af valget er at: At målt på valgdeltagelsen var regionsformandsvalget acceptabelt, når man sammenligner med andre lignende faglige organisationer. Valgkampen var for lang og det samme gælder afstemningsperioden, der godt kunne have været kortere. Det var ligesom ved formandsvalget godt at hovedbestyrelsen besluttede nogle klare retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater. Der opstod en beklagelig fejl i det data, som foreningen anvendte ved afviklingen af 1. valgrunde. Selve fejlen fik dog ikke betydning for valgresultatet, men det kan ikke afvises at det har afholdt nogle fra at stemme til valget. Der bør ses kritisk på valgmøder i forbindelse med regionsformandsvalgene. Konceptet bør enten fornyes eller afløses af andre dialogformer. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Regionsformand i Midtjylland Kent Sandholt opsummerede kort sin vurdering af valgkampen, som også er indgået i den samlede evaluering: Forløbet var for langtrukkent, som det også fremgår. Og ellers handler det meget om synlighed det er vigtigt, at retningslinjerne åbner op for mere synlighed, end at de begrænser den. I forhold til den lave tilslutning til de to vælgermøder, kunne man med fordel inddrage vores TR ere mv. for at finde den dialogform, der passer vores medlemmer bedst. Konklusion Orienteringen blev taget til efterretning. I forhold til ønsket om en kortere valgperiode, vil det blive behandlet i det vedtægtsudvalg, der skal gennemgå foreningens vedtægter med henblik på en revision. 10/21

11 3.4 Referat fra Etisk udvalg Indstilling: At etiske perspektiver vedrørende brugerbetaling jf. referatets pkt. 3a inddrages i det videre arbejde med brugerbetaling på fysioterapi Resumé: Etisk udvalg drøftede på møde 31. maj 2013 temaet brugerbetaling med fokus på konsekvenser af brugerbetaling på fysioterapi set fra et etisk perspektiv. Udvalget peger på baggrund af drøftelsen på en række etiske perspektiver på brugerbetaling jf. referatets punkt 3a. Udvalget opfordrer hovedbestyrelsen til at inddrage disse perspektiver i de fremtidige drøftelser af emnet brugerbetaling med det formål at sikre en nuanceret og bredspektret debat. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Der var ros fra HB til Etisk udvalg for at have grebet lejligheden til at drøfte de etiske perspektiver i brugerbetaling i god tid inden næste REP-møde og i øvrigt for en grundig og nuanceret diskussion heraf. Spørgsmålet om brugerbetaling vil være et delelement i en række kommende HB-sager, hvor det vil være helt oplagt at inddrage udvalgets perspektiver. Et HB-medlem ønskede, ansporet af Etisk Udvalgs behandling, at have en mere principiel/filosofisk drøftelse af, hvordan foreningen kan stimulere til, at fysioterapeuter altid giver fysioterapi med fagligheden først, og ikke kun den behandling, rammerne tillader. Det er væsentligt, at alle bliver præsenteret for det fulde billede af de faglige muligheder, uanset hvad fysioterapeuten må have gjort sig af tanker om borgerens betalingsvillig-/-mulighed. Et andet HB-medlem udtrykte ønske om en fremtidig drøftelse af, hvad foreningen kan gøre for færdiguddannede, der har brug for yderligere støtte/hjælp for at virke som fysioterapeuter (jf. punkt 3b i referatet fra Etisk Udvalgs møde). 11/21

12 Konklusion Taget til efterretning. Hovedbestyrelsen takker Etisk Udvalg for en række gode perspektiver, der vil blive inddraget, når der skal diskuteres brugerbetaling i andre sammenhænge f.eks. i forbindelse med drøftelsen af en revideret sundhedspolitik (HB bad om, at sekretariatet vedlægger referatet fra Etisk Udvalgs møde ved sådanne lejligheder). Sekretariatet blev desuden bedt om at rette en formulering på side 3 i referatet, der kunne give indtryk af, at al genoptræning tidligere har involveret brugerbetaling, hvilket ikke er tilfældet. 3.5 Presseplan 2013 Indstilling: At presseplanen tages til efterretning. Resumé: Presseplanen beskriver de overordnede linjer for arbejdet med Danske Fysioterapeuters presseindsats i Det handler om formål, strategi og evaluering af indsatsen. Derudover opstiller det konkrete mål på en række områder. Planen er vedlagt som bilag. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Orientering ved sekretariatet: Presseindsatsen skal dels skabe synlighed i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere og dels bidrage til den politiske interessevaretagelse. De to formål kan ofte, men ikke altid, kombineres. Arbejdet falder ligeledes i to dele: Nogle ting kan forberedes i forvejen, og andre ting opstår fra dag til dag som muligheder/situationer, der skal håndteres med det samme. Selv i de sidste tilfælde kan et godt forarbejde dog have en betydning. Presseplanen er et basisdokument og de opstillede målsætninger mindstemål, der skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt, men det betyder ikke, vi læner os tilbage, når et mål er opfyldt. Vi griber selvfølgelig de muligheder, der byder sig. Konkret er dét, der kommer til at fylde mest i efteråret 2013, kommunalvalget. Vi er pt. i gang med pressetræning af formanden og regionsformændene. Desuden arbejdes der på en særskilt strategi for sociale medier og på en Facebookside til alle fem regioner. Hovedbestyrelsen takkede for orienteringen og presseplanen, som der overordnet var stor tilfredshed med. Det blev drøftet, om den på en række 12/21

13 konkrete punkter burde være mere specifik, men man endte med at enes om, at det valgte niveau er fornuftigt. Konklusion Taget til efterretning. 3.6 Orientering om foreningens indsats ved kommunal- og regionsvalgene Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Resumé: Foreningen vil lige som tidligere involvere sig i regions- og kommunalvalgkampen. Vedlagt er et notat, der nærmere orienterer om foreningens indsatser i forbindelse med kommunalvalgkampen og valgkampen i regionerne. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Regions- og hovedbestyrelsesmedlemmerne, bliver de primære udførende i forbindelse med kommunal- og regionalvalget. På regionskonferencen i uge 36 vil de underliggende undersøgelser og bagvedliggende talepapirer blive gennemgået. Det tilstræbes at koble presse på alle de undersøgelser, vi laver. Der er udvalgt fem fokuskommuner i hver region, hvor regionsformanden vil forsøge at sætte dagsordenen i forbindelse med valget ved hjælp af nogle materialepakker med nøgletal og inspirationsoplæg, der lige nu udarbejdes i sekretariatet og som vil være klar medio september. Konklusion Taget til efterretning. 13/21

14 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den blev besluttet at rykke den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet til januar Desuden blev sekretariatet bedt om at undersøge, hvornår det vil være hensigtsmæssigt med en ny drøftelse af foreningens strategi i forhold til overenskomster med private virksomheder. 4.2 Orientering fra møder (26. juni 28. august 2013) Formand Tina Lambrecht Formanden havde forud for mødet udsendt et skriftligt overblik over relevant mødeaktivitet fra hendes kalender i perioden, som blev uddybet på mødet. Desuden orienterede hun om foreningens aktuelle bestræbelser på at genåbne forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen om at flytte fysioterapeuter, der underviser på UC-området over på AC-overenskomsten. HB vil blive holdt orienteret om udviklingen. Hovedbestyrelsen i øvrigt Regionsformand Lise Hansen (LH) og hovedbestyrelsesmedlem Esther Skovhus Jensen (ES) er begge tidligere medlemmer af det nu nedlagte Udvalg for Profession & Uddannelse og har i forlængelse af beslutningen om en ny udvalgsstruktur, d. 7/ afholdt et arbejdsmøde, hvor de to har drøftet uddannelsesområdet som sådan. Konklusionen på mødet blev, at der er behov for en fælles forståelse af uddannelse og kompetenceudvikling i HB. Der forelægger en substantiel mængde ny viden om læring specifikt i forhold til professionsuddannelser, der aldrig er blevet drøftet i hovedbestyrelsen. Det blev besluttet, at LH og ES bidrager med deres refleksioner til faglig chef Karen Langvad, så de kan inddrages i forberedelsen af den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet, som begge i øvrigt ønsker at blive inddraget i. De studerendes repræsentant i hovedbestyrelsen Martin Ljunberg tilkendegav, at han og De Fysioterapeutstuderendes Fællesråd også står til rådighed i den forbindelse - og orienterede desuden om, at rådet netop har vundet kroner i Academic Books s det gode projekt -konkurrence. 14/21

15 Sekretariatet Direktør Jette Frederiksen og sekretariatets analysekonsulent har afholdt et uformelt møde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse om det øgede optag på to lokale fysioterapeutuddannelser i efteråret Det blev aftalt, at ministeriet har en dialog med os, inden de evt. ændrer på optaget i Det blev desuden indikeret, at man er interesseret i vores input til grunduddannelsens faglige indhold. Begge dele kan tages op igen i forbindelse med den planlagte temadrøftelse af uddannelsesområdet. 15/21

16 5. Evt. E1. Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2014 Den fremlagte plan blev drøftet og opdateret. Den endelige plan, som besluttet, er vedlagt referatet som bilag. E2. Lokaler, Region Hovedstaden Regionsformand Tine Nielsen arbejder på at indgå i aftale med udlejer, så regionskontoret kan forblive i Nørre Voldgade 90 i København. Foreløbigt tegner det lovende. E3. Faglige kurser Et hovedbestyrelsesmedlem er blevet spurgt om, hvorvidt foreningen fortsat vil udbyde faglige kurser, eller om denne virksomhed helt skal overtages af de faglige selskaber. Det kan der på nuværende tidspunkt ikke svares entydigt ja eller nej til, mente formand Tina Lambrecht. Vi er nødt til at følge de faglige selskabers udvikling og ud fra den og i en dialog med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSFF), der allerede er i gang løbende tage stilling til spørgsmålet. 16/21

17 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 29/ Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Evalueringen blev i forlængelse af hovedbestyrelsens ønske om at dyrke en mere anerkende samarbejdskultur gennemført som en feedbackrunde, hvor hver deltager skulle svare på nedenstående tre spørgsmål: 1. Hvilke processer lykkedes godt i fht. at få kvalificeret HB s beslutninger? 2. Giv anerkendende feedback til et HB-medlem, der bidrog særligt konstruktivt til mødet 3. Hvad ønsker jeg mig mere af, og hvad kan jeg gøre for, at det sker? I forhold til processer var der udbredt enighed om, at den indlagte gruppedrøftelse af den strategiske indsats overfor ledersegmentet (punkt 3.1) med efterfølgende opsamling i plenum fungerede rigtig godt. Samtidig var der tilfredshed med, at der var tale om en indledende drøftelse, der både gav HB mulighed for at påvirke processen på et tidligere tidspunkt end normalt og plads til at blive klogere efterfølgende. Desuden var der ros til den lidt mere luftige dagsorden og til sekretariatets forberedelse, der gav de fleste en oplevelse af, at der var tid nok til at få sagt det, de ønskede at sige og til, at de følte sig hørt, hvilket gjorde behovet for ekstra markeringer og gentagelser af allerede berørte forhold mindre. Der var i den forbindelse særligt ros til regionsformand Tine Nielsen, der bl.a. bidrog til at holde drøftelserne på et overordnet, strategisk niveau. Der var også ros til formandens mødeledelse, der blev oplevet som mere positiv og lyttende end tidligere. Tina Lambrecht tilkendegav, at kombinationen af have mere tid til hvert enkelt punkt og en ændret arbejdsdeling mellem hende og direktør Jette Frederiksen, formentlig bidrog til den oplevelse. Mødet var altså på mange møder meget af det, HB gerne vil have mere af: 17/21

18 Flere midtvejsdrøftelser Variation på formen Færre gentagelser og mindre fejlfinderi og detaljerytteri God stemning Tid Omvendt var der også en bevidsthed om, at alle møder ikke kan have en så luftig dagsorden, som det netop gennemførte, og det derfor ikke altid vil være muligt at afsætte den samme tid til hvert enkelt punkt eller til at eksperimentere med formen. Jette Frederiksen Direktør Mette Winsløw Referent 18/21

19 Godkendt september 2013 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Kent Sandholt Lise Hansen Tine Nielsen Carsten B. jensen Esther Skovhus Jensen Gitte Nørgaard Kirsten Ægidius Line Schiellerup Morten Høgh Sanne Jensen 19/21

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2014 For referat: Udarbejdelse: René Andreasen Oktober 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine

Læs mere

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes.

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 13. marts 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 13.-20. marts 2013 Deltagere: Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Deltagere: Hanne Munck, Jeanette Præstegaaard, Annemarie Svenningsen, Alik Weintraube, Brian Errebo-Jensen (formand)

Deltagere: Hanne Munck, Jeanette Præstegaaard, Annemarie Svenningsen, Alik Weintraube, Brian Errebo-Jensen (formand) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 28. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 16. februar 2013 Deltagere: Hanne Munck, Jeanette Præstegaaard, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2015. 1. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering. 4 Koordineringspunkter.

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2015. 1. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering. 4 Koordineringspunkter. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 19. maj 2015 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw Maj 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere