LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende under behandling af punkterne 4-9. Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, planchef og bygningsinspektør Sidsel Poulsen og miljøtekniker Maj-Britt Jensen. DTU var inviteret for at fortælle om at flytte Lindholm til Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra DTU deltog Campusdirektør Jacob Steen Møller og specialkonsulent Christine Rich, og fra Lyngby-Taarbæk Kommune deltog beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen og miljømedarbejder Elin Krarup. Under punkt 4 deltog endvidere civilingeniør Ole Dam Mortensen.

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget anslået regnskab 2012 samt 1. fase af budget Teknik- og Miljøudvalgets område 4 03 Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og harmonisering af kommuneveje 9 04 Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring Chr. Winthers Vej 24 - renovering/udvidelse af bådeplads Kommunale vandhandleplaner Opsætning af ladestandere - Jernbanepladsen Opsætning af ladestandere - Nørgaardsvej Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget 1. Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2012 blev Teknik- og Miljøudvalgets formand Paul Knudsen bevilget orlov i perioden 1. maj juni Det blev samtidig godkendt, at Dorthe la Cour i orlovsperioden indtræder i Teknikog Miljøudvalget. Økonomiske konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Sagen forelægges med henblik på valg af formand i orlovsperioden. Punktet ledes af formanden, næstformanden eller det udvalgsmedlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, såfremt flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Dorthe la Cour (V) blev valgt som formand for Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. maj juni 2012.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 1. anslået regnskab 2012 samt 1. fase af budget Teknik- og Miljøudvalgets område 2. Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling. Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på kommunalbestyrelsens møde den 21. maj Der er i 1. anslået regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte materiale. I. Driftsvirksomheden - Teknik- og Miljøudvalgets område: Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt: kr. netto Opr. budget 2012 Korr. budget * 1. anslået regnskab '12 Afvigelse ift. korr. budget Afvigelse ift. opr. budget Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg mv Miljø og natur Teknik- og Miljøudvalget, drift i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts Der skønnes et samlet merforbrug på fagudvalgets aktivitetsområder på 5,286 mio. kr. - heraf andrager kr. et beløb, som har med en justering af driftsoverførslerne for Trafikanlæg m.v. at gøre (også nævnt i regnskabssagen overfor fagudvalget). Reelt set tilbagestår således 5,086 mio. kr., som der er behov for en bevillingsmæssig justering af. Årsagssammenhænge er beskrevet i vedlagte bilagsmateriale for de 3 respektive aktivitetsområder. Beløbets størrelse er ikke så højt i overslagsårene. Det skyldes, at afregning af vejafvandingsbidrag i 2012 indeholder tilbagereguleringer vedr. årene Allerede i B13 og fremover er den årlige bevillingsmæssige korrektion nedjusteret til 3,924 mio. kr. i alt for totalrammen (og er således 1,362 mio. kr. lavere end i B12.) For øvrige poster er beløb ens alle driftsår (undtaget alm. p-/l-justering, idet beløb er oplyst i '12-prisniveau).

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning pr skal fagudvalget med behandlingen af budgetrevisionen pr tage stilling til dele af de ufinansierede bevillingsanmodninger. Teknisk Forvaltning er anmodet om at levere løsninger for modgående intiativer, som samlet bidrager til en finansiel afbalancering på 2,0 mio. kr. (differencen på 3,3 mio. kr. op til de 5,3 mio. kr. i B12 og på 1,924 mio. kr. i B13 og frem op til de 3,924 mio. kr. hentes via andre kanaler). Beløbet indgår alle år fra B12 og fremover. 1) 0,5 mio. kr./år vedr. buslæskærme - reklamefinansierede læskure 2) 0,5 mio. kr./år vedr. manglende indtægter på kirkegårde 3) 1,0 mio. kr./år vedr. klimamål m.v. på forsyningsområdet - fejning af rendestene og slamsugning af vejbrønde Teknisk Forvaltning vurderer: Ad 1. På baggrund af budgetgodkendelse for årene er der allerede vedr. buslæskærme indarbejdet et indtægtskrav på -1,001 mio. kr. med effekt fra B12 og frem. Beløbets opskrivning her med yderligere -0,5 mio. kr. kan alene gennemføres, såfremt kontraktindgåelse forløber planmæssigt i løbet af 1.halvår '12. På nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvordan endelig kontraktøkonomi vil se ud. Afhængigt af endeligt udfald kan det blive nødvendigt at lade evt. (korr.) indarbejdet indtægtskrav gå til realisering over 3-årigt samlet perspektiv (frem for 1-årigt sigte). Ad 2. Teknisk Forvaltning er ikke overbevist om, at der kan findes kompenserende foranstaltninger for 0,5 mio. kr. på kirkegårdsområdet: Krematoriets nedlæggelse og de relativt begrænsede aktiviteter i kapellerne i dag, vurderes ikke at kunne generere tilstrækkeligt store indtægter - selv ved indførsel af ubetinget (fuld) brugerbetaling eller/og via takstjusteringer ift. allerede opdyrkede brugerbetalingsområder. Idéer som tidligere har været fremme omkring potentialer for udvikling/samkøring af kulturelle aktiviteter er ikke længere realisérbare. Indtænkt bevilling i den sammenhæng i Børne- og Fritidsforvaltningens regi (budgetaftale 2011, pkt. 63) er gået til andre projekter. Endelig har taksterne på kirkegårdsområdet allerede gennemgået løbende tilpasninger, hvilket ikke levner rum for de store optimeringspotentialer. Sektorområdet vil først kunne iværksætte dyberegående afdækning af løsningsmuligheder efter nødvendige organisatoriske driftstiltag er gennemført, som følge af vej-park-områdets konkurrenceudsættelse og sparekrav i den forbindelse. Ad 3. Handlekataloget fra budgetaftalen-2011 har vist sig ikke at kunne gennemføres grundet statsligt afslag på prisloftforøgelse under LTK Forsyning A/S (se status for detailopfølgning i ledelsesinformationssystemet pr ). Teknisk

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Forvaltning fremlægger i Teknik- og Miljøudvalget i juni sag med skitse for fremtidig opgavetilrettelæggelse vedr. fejning af rendestene og slamsugning af vejbrønde. Herunder indgår også kontraktuelle forhold (serviceaftaler) med husejere på private fællesveje. Det anbefales derfor på nuværende tidspunkt ikke at iværksætte nye, evt. krydsende foranstaltninger som kan skabe uklarhed ift. til den kommende separate sagsfremstilling og anbefalinger. Tilbage står således, at pege på andre felter inden for hvilke, man kan skære ressourceforbruget ned, eller øge det indtægtsmæssige grundlag. Grundet den nuværende pressede økonomiske situation med indfrielse af ganske betydelige sparekrav på vej-park-området, ejendomscenterområdet (ejendomsanalysen) samt en relativt begrænset nettoramme under Miljø og natur, ser Teknisk Forvaltning ikke muligheder for at foreslå en konkret anvisning af modgående initiativer - som her udmålt til at andrage 1,0 mio. kr. En bred gennemgang af de indtægtsmæssige mekanismer inden for de 3 budgetområder kan iværksættes, men vil være tidskrævende og på ingen måde kunne garantere, at der er noget at hente hjem i form af merindtægter, som følge af højere enhedspriser. Med henvisning til udvalgets beslutning pr skal der kun afrapporteres på igangværende LIS-projekter, såfremt der ikke kan anvises kompenserede finansieringskilder. Afrapportering skal ske som et led i terminer for budgetrevisionerne. Pr giver alene klimamålet anledning til særlig politisk stillingtagen. II. Anlægsvirksomheden - Teknik- og Miljøudvalgets område: Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på -2,000 mio. kr kr. netto Opr. budget 2012 Korr. budget * 1. anslået regnskab '12 Afvigelse ift. korr. budget Afvigelse ift. opr. budget Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg mv Miljø og natur Teknik- og Miljøudvalget, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts Der skønnes et samlet mindreforbrug på fagudvalgets anlægsbaserede aktivitetsområder på -2,000 mio. kr. Beløbet vedr. en forskydning i anlægsprojektet for p-henvisning, som skubbes til budgetåret Økonomiske konsekvenser Fremgår af sagen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen - herunder enten fastholder at lade de skitserede modgående initiativer gå til videre kortlægning, alternativt udpeger andre områder (inden for udvalgets ansvarsområde) som kræves at skulle levere de kompenserede besparelser, eller anbefaler tillægsbevillinger helt/delvist. Forvaltningens notat af skitserer emner, som kan udpeges som modgående intiativer. Såfremt udvalget udvælger nogle herfra, vil forvaltningen på næstkommende udvalgsmøde afrunde med evt. implementeringsmæssige efterjusteringer. Såfremt det besluttes at fastholde videre forarbejdning af modgående foranstaltninger vedr. klimamål og justering af indtægter på kirkegårdsområdet, vil forvaltningen først omkring okt. md. kunne melde tilbage med løsningsmuligheder og beløbsindfrielsesgrad. Sidstnævnte er i sig selv problematisk for beløbets hjemtagelsesevne ' 12. Man skal påregne, at en ressourcemæssig opstramning så sent på året vil få begrænset virkekraft i indeværende regnskabsår. Alternativt skal flere afviklingstiltag i spil for at generere en effekt på 2,0 mio. kr. allerede i året En nødtørftig løsning kan også være, at man politisk beslutter sig for, at udestående modgående initiativer vedr. miljømål og kirkegårdsområdet implementeres over 3 år i stedet. Tilgangen vil give mere rum til at identificere oplæg til aktivitetsmæssige fravalg. Opgaven vil fortsat blive en udfordring og på ingen måde give garanti for, at man når "i mål". I givet fald, vil der skulle etableres projektopfølgning i ledelsesinformationssystemet, som systematisk rapporterer på fremdrift. Via oplæg fra fagforvaltning vil Teknik- og Miljøudvalget i perioden løbende skulle træffe beslutninger omkring, hvor man konkret fravælger/omlægger aktiviteter inden for den eksisterende driftsramme. Processen vil skulle foregå helt frem til, man enten har opnået løsninger, som samlet genererer mindreforbrug på 1,5 mio. kr. årligt, eller ikke længere ser sig i stand til at pege på muligheder for realisering af (evt. resterende) sparekrav. Endelig anbefales det som udgangspunkt, at sektorområdet friholdes i 2012/2013 for egentlige rammebesparelser af hensyn til konsolideringen af udbudsopgaven på vej-park-området. 2. Som et led i budgetprocessen fungerer oplistning (i forvaltningsnotat) også som inspirationskatalog over muligheder for reduktioner i driftsrammen for næste år og frem. Hensigten er, at udvalget i samme proces (med valg for modgående initiativer fra B12 og frem) ligeledes identificerer emner, som man ønsker forvaltningen skal arbejde videre med i udfærdigelsen af oplæg til det

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 1%-sparekatalog, som er bestilt ifm. budgetlægningen for B Disse udpegninger vil i juni-møde blive belyst gennem regulære handlekataloger, efter gængs skabelon, med mere indgående beskrivelser for servicemæssige og økonomiske konsekvenser m.m. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Ad. 1. Udvalget tager redegørelsen til efterretning, og anbefalet, at der arbejdes videre med de skitserede modgående initiativer ud fra de faldne bemærkninger. Ad. 2. Anbefales.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og harmonisering af kommuneveje 3. Sagsfremstilling Sagen om omklassificering og harmonisering har været lang tid undervejs. Sagen har været behandlet siden november 2008, og der har været afholdt 2 høringer henholdsvis juli/august 2009, der berørte ca ejendomme og juni 2010, der berørte ca ejendomme. Efter den seneste høring traf kommunalbestyrelsen på møderne den 13. september, 11. oktober samt 5. november 2010 endelig beslutning om at nedklassificere en række offentlige lokalveje til private fællesveje samt at opklassificere private fællesveje til offentlige veje. Som følge af Folketingets vedtagelse af lovforslag Forslag til lov om private fællesveje den 16. december 2010 er vejene, som kommunalbestyrelsen den 5. november vedtog at nedklassificere til private fællesveje offentlige veje igen. Status er, at der er nedklassificeret 5 offentlige veje i Taarbæk til private fællesveje og 1 til helt privat vej (i alt 600 m. veje) og opklassificeret 4 private fællesveje til offentlige veje (i alt 1250 m. veje). Kommunalbestyrelsen har som følge af Folketingets vedtagelse af Forslag til lov om private fællesveje drøftet sagen på ny, og har på mødet den 27. juni 2011 besluttet at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere lokalvejene i kommunen. Den foreløbige beslutning er offentliggjort august 2011, og omklassificeringen kan efter de nye regler træde i kraft 4 år efter offentliggørelsen - det vil sige september I perioden er der i alt frigivet anlægsbevilling på mio. kr. til rådgiverydelser i forbindelse med omklassificering og harmonisering af kommuneveje, og der har i perioden været et forbrug på mio. kr. Rådgiverydelserne har omfattet: udarbejdelse af liste med berørte ejendomme og grundejere, udarbejdelse af information til lokalavis/hjemmeside, udarbejdelse af høringsbreve, udsendelse af høringsbreve, juridisk bistand til besvarelse af borgerhenvendelser i høringsfasen, udarbejdelse af notater med svar på bemærkninger og indsigelser i høringsfasen, udarbejdelse af breve med endelig afgørelse samt juridisk bistand til udarbejdelse af notatet til politisk behandling efter Folketingets vedtagelse af Forslag til lov om private fællesveje.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 Merforbruget på kr. til rådgiverydelser skyldes behandling af sagen i 2011, hvor kommunalbestyrelsen drøftede både en omklassificering og harmonisering af offentlige veje samt opklassificering af samtlige private fællesveje til offentlige veje inden kommunalbestyrelsen besluttede at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere de offentlige veje i kommunen. Økonomiske konsekvenser Der har været et merforbrug på kr. svarende til 2,5 % af anlægsbevillingen. Merforbruget er dækket af overførte uforbrugte anlægsmidler 2011 på Slidlag på Kommunale veje Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af anlægsregnskab. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anlægsregnskabet for omklassificering og harmonisering af kommunale veje godkendes. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Anbefales.

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring 3 4. Sagsfremstilling Som led i tilvejebringelsen af et beslutningsgrundlag for etablering af en letbane i Ring 3 har den politiske styregruppe og Borgmesterforum iværksat en proces, der giver kommunerne og regionen mulighed for en intern drøftelse af linjeføring, stationsplacering, tilkøb af lokale ønsker m.m. Metroselskabet har i den anledning sendt det sagen vedlagte materiale af 26. marts 2012 i høring frem til den 25. maj Til efteråret planlægges en tilsvarende proces omkring det øvrige beslutningsgrundlag samt økonomi. Linjeføring Materialet indeholder to varianter. Blå linjeføring svarer til Cowi's rapport fra 2010, som ligger til grund for Samarbejdsaftalen og derfor er udgangspunktet for arbejdet med beslutningsgrundlaget. I orange linjeføring har Metroselskabet søgt dels at optimere rejsetider, passagertal m.m., dels at begrænse anlægsomkostninger og konsekvenser for vejtrafikken i anlægs- og driftsperioden. For Lyngby-Taarbæk varierer blå og orange linjeføring primært omkring Lyngby Station og Lyngby Rådhus samt i området langs Lundtoftegårdsvej. Her indgår Lundtoftebanens tracé langs Helsingørmotorvejen i orange linjeføring med henblik på at øge rejsehastigheden på strækningen og at opretholde kapaciteten for biltrafikken i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. DTU har i brev af 16. april 2012 foreslået en alternativ linjeføring via DTU. Forvaltningen har anmodet Metroselskabet om en nærmere vurdering af DTU's forslag samt om en vurdering af en eventuel forlængelse af letbanen til Ravnholm Erhvervsområde. Stationsplacering Samarbejdsaftalen indeholder følgende stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune: Lyngby Station, Lyngby Storcenter, Lyngbygårdsvej, Akademivej, DTU og Lundtofte. Disse navne er indtil videre kun arbejdstitler. I samarbejde med Movia og Lokalbanen A/S undersøger Metroselskabet, om der er et forretningsmæssigt grundlag for en 7. station placeret på Klampenborgvej ved Nærumbanen. Denne station er vist både i blå og orange linjeføring, men ikke nærmere beskrevet i materialet.

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 Stationen ved Lyngbygårdsvej er i orange linjeføring placeret ved motorvejen. Forvaltningen vurderer, at stationen i givet fald ligger bedre på Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej. Ved Lyngby Station og torvet har Metroselskabet undersøgt 5 alternative løsninger, jf. det sagen vedlagte materiale af 27. april Tilkøb af lokale ønsker Kommunernes og regionens ønsker/ændringsforslag inddeles i to kategorier. Kategori 1-ønsker kan være ønsker, der ikke har indflydelse på letbanens samlede økonomi, eller ønsker til ekstra anlægselementer, som ikke har indflydelse på driften. Sidstnævnte ønsker kan håndteres ved tilkøb. Kategori 2-ønsker har indflydelse på projektets samlede økonomi, f.eks. ved at medføre længere rejsetid og dermed færre passagerer. Her træffer projektets samlede parter beslutning om, hvorvidt og evt. hvordan ønsket kan indgå i det videre projekt. Orange linjeføring indeholder kategori 1-ønsker, som ikke repræsenterer tilkøb for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke taget stilling til kategorisering af eventuelle linjeføringer til DTU og Ravnholm, men de kan medføre tilkøb for kommunen. Høringssvar På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen, at følgende temaer indgår i kommunens høringssvar: 1. Blå/orange linjeføring Ved Lyngby Station og torvet er der som nævnt undersøgt 5 alternativer. På baggrund af Metroselskabets vurdering af disse alternativer anbefaler forvaltningen orange linjeføring, hvor letbanen benytter Søndre Torvevej og har standsningssted på Jernbanepladsen. Omkring Lundtoftegårdsvej anbefaler forvaltningen også orange linjeføring af hensyn til rejsehastigheden for letbanen og trafikafviklingen i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. Det forudsættes, at adgangsforholdene til rækkehusbebyggelsen på Kornagervej, Agervang og Torsvang kan løses på en hensigtsmæssig måde. I orange linjeføring anbefaler forvaltningen, at stationen benævnt Lyngbygårdsvej placeres på Klampenborgvej mellem de to dele af rækkehusbebyggelsen. Der pågår en udredning af alternative linjeføringer omkring DTU samt vurdering af forlængelse til Ravnholm. Hvis disse vurderinger ikke fører til ønsker om ændringer, anbefaler forvaltningen, at orange linjeføring lægges til grund for det videre arbejde.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s Station ved Nærumbanen Movia, Lokalbanen A/S og Metroselskabet undersøger, om der er forretningsmæssigt grundlag for en station på Klampenborgvej ved Nærumbanen. Forslaget er ikke et ønske fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ikke træffes isolerede beslutninger om denne station, da den kan påvirke placeringen af de øvrige stationer i byen. 3. Jernbanebroerne over Buddingevej Den nuværende tilstand af jernbanebroerne på Buddingevej ved Nordbanen er ikke tilfredsstillende. Der skal tages kontakt til Banedanmark angående en mulig koordinering af letbaneprojektet og Banedanmarks planer for udskiftning/vedligeholdelse af broerne. 4. Bussernes fremkommelighed For at opretholde bussernes fremkommelighed i Kgs. Lyngby bør busserne kunne anvende letbanetracéet på udvalgte strækninger. Forvaltningen anbefaler, at denne vurdering foretages i samarbejde med Movia. 5. Ekspropriationer Omfanget af ekspropriationer bør minimeres. Forvaltningen vurderer, at der ud for De Engelske Rækkehuse kan etableres en tilfredsstillende løsning inden for det nuværende vejareal. 6. Barrierevirkning og æstetik Letbanetracéet kan ikke passeres på de fleste strækninger af hensyn til sikkerhed, hastighed m.m. Dette medfører særlige problemer for grundejerne langs Buddingevej og øger antallet af U-vendinger i de signalregulerede kryds. Forvaltningen anbefaler, at mulighederne for at reducere letbanens barrierevirkning undersøges nærmere, og at det i det centrale Lyngby bør være muligt frit at passere letbanetracéet. I dette område bør køreledninger så vidt muligt undgås, og letbanetracéet bør etableres i niveau med det øvrige vejareal og som en naturlig del af vejen. 7. Letbanemateriel Idet kommunen anerkender beslutningen om at anvende standardmateriel, bør mulighederne for en batteriløsning undersøges med henblik på at undgå køreledninger på centrale strækninger. Desuden bør letbanen kunne medtage cykler. 8. DTU og Ravnholm Stillingtagen til linjeføring og stationsplacering i området afventer Metroselskabets vurderinger.

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 Økonomiske konsekvenser Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Det foreslås, at ovennævnte anbefalinger danner grundlag for kommunens høringssvar, jf. vedlagte udkast. Udviklings- og Strategiudvalget den 8. maj 2012: Godkendt med følgende tilføjelser: Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej. Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og ønsker følgende med i høringssvaret: Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende, at linjeføringen bliver så optimal som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes. Udvalget (R, C, F og A) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af høringssvaret. (V) stemte imod dette. (C) tager forbehold over for linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at linjeføringen går gennem DTU. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Godkendt, med følgende tilføjelser: Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej. Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og ønsker følgende med i høringssvaret: Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende, at linjeføringen bliver så optimal, som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes. (C og F) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af høringssvaret. (V og O) er ikke enige i dette. (C) tager forbehold overfor linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at linjeføringen går gennem DTU.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 (C) forudsætter, at linjeføringen kan holdes indenfor det nuværende vejprofil på Buddingevej. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Chr. Winthers Vej 24 - renovering/udvidelse af bådeplads 5. Sagsfremstilling Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har den 18. april og fornyet den 23. april 2012 ansøgt kommunen om diverse tilladelser og dispensationer i forbindelse med renovering af bådestativer, bådebroer og sliske på et areal beliggende umiddelbart vest for Damernes Roklubs bygninger i det nordvestlige hjørne af Folkeparken ved Lyngby Sø. Forvaltningen besigtigede arealet den 19. april 2012 efter en henvendelse om igangsat arbejde. Forvaltningen vurderede, at det var nødvendigt, at stoppe det igangværende arbejde, fordi de umiddelbart nødvendige tilladelser/dispensationer og ejerfuldmagt ikke sås, at være indhentet/meddelt. Ansøgning Bådebroen ud mod Lyngby Sø ønskes udskiftet med en bro i samme størrelse og omfang udført af trykimprægneret træ og endvidere ønskes der etableret en sliske i trykimprægneret træ ud mod Lyngby Sø til brug ved ophaling og isætning af bådene. Der søges om etablering af bådestativer på arealet i stedet for eksisterende (nedrevne) bådestativer - Der søges om 2 alternative placeringer af bådestativerne - Forslag A og Alternativ B, hvoraf ansøger ønsker Forslag A. Eksisterende bådestativer Der har gennem en årrække været placeret bådestativer på arealet. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 1 og 3a. De 4 bådestativer fyldte et samlet areal på ca. 3 x 10 m2. Bådestativernes nordlige ende var placeret ca. 1,5 m fra Damernes Roklubs bygninger og den sydlige ende var placeret ca. 2,5 m fra bygningerne. Bådestativerne havde en højde på ca cm, hvilket inkl. kanoer har givet en samlet højde på ca. 132 cm. Disse bådestativer blev fjernet i midten af april Forslag A Der ønskes opsat 5 nye bådestativer til i alt 20 både. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 2b og 3b. De nye bådestativer fylder et samlet areal på ca. 2,6 x 12 m2. Bådestativerne udformes således, at det vil være muligt at placere to lag af både mod et lag i de nedrevne bådestativer. Dette betyder en højde af bådestativerne på ca. 95 cm, hvilket inkl. kanoer giver en samlet højde på ca. 147 cm og en samlet bredde på ca. 5 m, som er den normale længde på kanoer og

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.17 kajakker. Bådestativerne placeres på en række med en ændret afstand til bygningerne ved Damernes Roklub i forhold nedrevne bådestativers placering. Mod nord øges afstanden med ca. 0.5 m, mens afstanden mod syd øges med ca. 3,5 m. Dette sker efter ønske fra Damernes Roklub - af hensyn til bedre udsigt fra klubbens lokaler og nemmere rengøring af klubbens vinduer. Alternativ B Der ønskes opsat 4 nye bådestativer til i alt 16 både. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 2b og 3c. De nye bådestativer fylder et samlet areal på ca. 2,60 x 10 m2. Båsestativerne udformes således, at det vil være muligt at placere to lag af både mod et lag i de nedrevne bådestativer. Dette betyder en højde af bådestativerne på ca. 95 cm, hvilket inkl. kanoer giver en samlet højde på ca. 147 cm og en samlet bredde på ca. 5 m. Bådestativerne placeres stort set på samme sted på arealet dvs. med ca. samme afstand til Damernes Roklubs bygninger, som de nedrevne bådestativer var placeret. Lovgrundlag og ejendommen Det pågældende areal, som er beliggende som en del af en større matrikel, hvor Damernes Roklub og store dele af Folkeparken også indgår, ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Bådepladsen er mod nord afgrænset af Lyngby Sø, mod øst af bygningerne ved Damernes Roklub og mod syd og vest af en gravet kanal. Adgangen til arealet foregår fra den offentlige sti via en bro med låge over den gravede kanal. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har ifølge tinglyste bestemmelser siden 1931 haft fri adgang til arealet. På arealet har ejerlauget endvidere vederlagsfri ret til anlægsplads og oplagsplads for mindre lystbåde til eget brug i det omfang pladsen tillader og alt efter de regler og de vilkår, som til enhver tid fastsættes af kommunalbestyrelsen. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug er påtaleberettiget i forhold til disse vilkår. Ejendommen og det pågældende areal er beliggende i lokalplan 5 for Folkeparken, som gav mulighed for udvidelse af Damernes Roklub. Derudover er arealet beliggende i byplanvedtægt 9. Byplanvedtægten udlægger arealet til offentligt grønt område. Området er omfattet af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser fra Ifølge fredningens 2 skal området bevares i dets nuværende tilstand. Fredningsnævnet for København er myndighed mht. meddelelse af dispensation fra fredningen. Kommunen skal i den forbindelse fremkomme med udtalelse. Lyngby Sø er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Endvidere er arealet og området omfattet af søbeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelseslovens 16. Kommunen er myndighed vedr. meddelelse af dispensation.

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.18 Interessent udtalelser Damernes Roklub har den 24. april 2012 udtalt, at "Lyngby Dameroklub støtter Forslag A, som ønsket fra vejejerlauget. Det giver den bedste placering i forhold til roklubben. Forslag A er den bedste placering for alle parter." Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har den 25. april 2012 udtalt, at DN "..finder, at den ansøgte renovering med 5 nye stativer (forslag A) vil påvirke området uacceptabelt dels på grund af den tætte placering på kanalen og stien rundt om Lyngby Sø, og dels fordi stativerne er placeret meget skråt i forhold til både Lyngby Dameroklubs bygning og i forhold til stien, der følger kanalen langs bygningen. Det betyder, at stativerne fylder et meget stort synsfelt fra stien langs kanalen ved klubhuset. DN anbefaler, at der i stedet meddeles dispensation til at placere 4 nye stativer (som i forslag B), så de ikke kommer så tæt på kanalen og stien rundt om Lyngby Sø men parallelt med klubhuset, hvis det er muligt. I forslag B er afstanden til klubhuset 2 meter i den vestlige ende og 1,25 meter i den østlige ende formentlig på grund af et elletræ. DN anbefaler, at stativerne så vidt muligt placeres parallelt med klubhuset, og subsidiært så parallelt som det er muligt af hensyn til elletræet og vask af vinduerne i Dameroklubben. Fra stien langs kanalen ved klubhuset vil stativerne i dette forslag kun fylde ca. halvt så stort et synsfelt som i forslag A. DN kan ikke anbefale, at der tillades anvendt trykimprægnerede stolper eller brædder til broer og slisker i Lyngby Sø. Ved tilladelser til broer i Furesøen stiller Naturstyrelsen som ejer af søen følgende vilkår: Broen må ikke bygges af træ som er trykimprægneret, tjæreimprægneret el. lign.. DN anmoder på den baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune om, som ejer af Lyngby Sø, at stille det samme vilkår som Naturstyrelsen, så der ikke er risiko for påvirkning af søens plante- og dyreliv fra trykimprægneret træ eller lignende." Forvaltningens vurdering Kommunen skal i følge ovennævnte tinglyste fastsætte bestemmelser og vilkår for arealet. Det har ikke været mulig - i kommunen - at finde nedskrevne regler og vilkår for arealet. Regler og vilkår vurderes derfor at kunne fastsættes i forhold til den konkrete ansøgning. Fredningstilsynet vurderer, at det kræver dispensation fra fredningens 2, at etablere den ansøgte sliske, fordi fredningstilsynet vurderer den som en udvidelse af de eksisterende bådebroer, hvilket er i strid med fredningens bestemmelse om at "..eksisterende lovlige både- og badebroer kan fastholdes i det nuværende omfang..". Forvaltningen vurderer, at kommunen som ejer og fredningstilsynsmyndighed kan anbefale, at der meddeles dispensation fra fredningen til etablering af slisken, da der kun er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende broanlæg, da slisken gør det nemmere for brugerne at tage bådene op

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.19 og ned i vandet og søbrinken endvidere vil blive bedre beskyttet mod slid. Fredningstilsynet vurderer, at det endvidere kræver dispensation fra fredningens 2, at opsætte bådestativerne som angivet i Forslag A. Dels fordi der sker en udvidelse af antallet af stativer og dels, fordi bådestativerne får en ændret placering. Forvaltningen vurderer, at kommunen som ejer og fredningsmyndighed kan anbefale den ændrede placering selvom udsigten til Lyngby Sø bliver reduceret set fra den offentlige sti. Udsigtsreduktionen i forhold til den tidligere eksisterende situation set fra sti mod søen er på ca. 3.5 m i bredden og 1,5 m i højden. I den nuværende situation, hvor bådepladsen har en skovagtig karakter vil udsigtsreduktionen have en mindre synlig virkning. Forvaltningens vurdering er, at renovering af den eksisterende bros pælefundamenter kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og forvaltningen vurderer, at det samme gælder den ansøgte sliske. Forvaltningen vurderer, at dispensation til bro og sliske kan meddeles. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller som grundejer vilkår om, at der ud fra et miljømæssigt forsigtighedsprincip ikke anvendes trykimprægneret træ til brokonstruktioner mm i Lyngby Sø. Forvaltningens vurdering er, at ændringen af bådstativernes udformning i Forslag A herunder højde og placering på arealet, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16. Dette skyldes, at forvaltningen vurderer, at udsigten til søen bliver reduceret set fra den offentlige sti. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til Forslag A, fordi reduktionen af udsigten fra den offentlige sti ikke er væsentlig og fordi Forslag A har en gyldig begrundelse om at ville øge oplagringskapaciteten og at det dermed undgås, at arealet skæmmes af bådeoplag rundt omkring på arealet. Forvaltningens vurdering er, at Alternativ B ikke kræver dispensation fra hverken fredningen eller Naturbeskyttelseslovens 16, fordi bådestativerne placeres på samme sted og med samme omfang som eksisterende (nedrevne) bådestativer. At den samlende højde øges med ca. 17 cm betragtes som en bagatel. Forvaltningen har endvidere vurderet, at hvis bådestativerne placeres på en lige række parallelt med Damernes Roklubs bygninger i en afstand af 2 m, vil dette tilgodese ønsket om afstand til roklubbens vinduer. Dette vurderes heller ikke at kræve dispensation fra hverken fredningen eller søbeskyttelseslinjen fordi tilstandsændringen vurderes som ubetydelig. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget, som ejendomsejer og myndighed.

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.20 Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1. Teknik- og Miljøudvalget, som grundejer af arealet, meddeler fuldmagt til ansøgningen, 2. såvel Forslag A som B godkendes i forhold til tinglyste bestemmelser på vilkår af, at bådeoplag herefter udelukkende placeres i bådestativerne og således ikke henlægges rundt omkring, samt at der meddeles dispensation fra 16 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af bådestativer i Forslag A 3. Teknik- og Miljøudvalget, som grundejer af Lyngby Sø, ikke tillader brug af trykimprægneret træ i sliske og brokonstruktioner mm. i Lyngby Sø, 4. der meddeles dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af sliske og nye pælefundamenter til bro, og 5. anbefale Fredningsnævnet,at der meddeles dispensation fra fredningen til etablering af sliske og bådestativer i Forslag A. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Punkterne 1, 3, 4 og 5 er godkendte. Punkt 2 er godkendt dog således, at oplaget af småbåde ophører efterhånden når disse ejere fraflytter fra området. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere