LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende under behandling af punkterne 4-9. Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, planchef og bygningsinspektør Sidsel Poulsen og miljøtekniker Maj-Britt Jensen. DTU var inviteret for at fortælle om at flytte Lindholm til Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra DTU deltog Campusdirektør Jacob Steen Møller og specialkonsulent Christine Rich, og fra Lyngby-Taarbæk Kommune deltog beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen og miljømedarbejder Elin Krarup. Under punkt 4 deltog endvidere civilingeniør Ole Dam Mortensen.

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget anslået regnskab 2012 samt 1. fase af budget Teknik- og Miljøudvalgets område 4 03 Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og harmonisering af kommuneveje 9 04 Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring Chr. Winthers Vej 24 - renovering/udvidelse af bådeplads Kommunale vandhandleplaner Opsætning af ladestandere - Jernbanepladsen Opsætning af ladestandere - Nørgaardsvej Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget 1. Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2012 blev Teknik- og Miljøudvalgets formand Paul Knudsen bevilget orlov i perioden 1. maj juni Det blev samtidig godkendt, at Dorthe la Cour i orlovsperioden indtræder i Teknikog Miljøudvalget. Økonomiske konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Sagen forelægges med henblik på valg af formand i orlovsperioden. Punktet ledes af formanden, næstformanden eller det udvalgsmedlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, såfremt flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Dorthe la Cour (V) blev valgt som formand for Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. maj juni 2012.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 1. anslået regnskab 2012 samt 1. fase af budget Teknik- og Miljøudvalgets område 2. Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling. Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på kommunalbestyrelsens møde den 21. maj Der er i 1. anslået regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte materiale. I. Driftsvirksomheden - Teknik- og Miljøudvalgets område: Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt: kr. netto Opr. budget 2012 Korr. budget * 1. anslået regnskab '12 Afvigelse ift. korr. budget Afvigelse ift. opr. budget Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg mv Miljø og natur Teknik- og Miljøudvalget, drift i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts Der skønnes et samlet merforbrug på fagudvalgets aktivitetsområder på 5,286 mio. kr. - heraf andrager kr. et beløb, som har med en justering af driftsoverførslerne for Trafikanlæg m.v. at gøre (også nævnt i regnskabssagen overfor fagudvalget). Reelt set tilbagestår således 5,086 mio. kr., som der er behov for en bevillingsmæssig justering af. Årsagssammenhænge er beskrevet i vedlagte bilagsmateriale for de 3 respektive aktivitetsområder. Beløbets størrelse er ikke så højt i overslagsårene. Det skyldes, at afregning af vejafvandingsbidrag i 2012 indeholder tilbagereguleringer vedr. årene Allerede i B13 og fremover er den årlige bevillingsmæssige korrektion nedjusteret til 3,924 mio. kr. i alt for totalrammen (og er således 1,362 mio. kr. lavere end i B12.) For øvrige poster er beløb ens alle driftsår (undtaget alm. p-/l-justering, idet beløb er oplyst i '12-prisniveau).

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning pr skal fagudvalget med behandlingen af budgetrevisionen pr tage stilling til dele af de ufinansierede bevillingsanmodninger. Teknisk Forvaltning er anmodet om at levere løsninger for modgående intiativer, som samlet bidrager til en finansiel afbalancering på 2,0 mio. kr. (differencen på 3,3 mio. kr. op til de 5,3 mio. kr. i B12 og på 1,924 mio. kr. i B13 og frem op til de 3,924 mio. kr. hentes via andre kanaler). Beløbet indgår alle år fra B12 og fremover. 1) 0,5 mio. kr./år vedr. buslæskærme - reklamefinansierede læskure 2) 0,5 mio. kr./år vedr. manglende indtægter på kirkegårde 3) 1,0 mio. kr./år vedr. klimamål m.v. på forsyningsområdet - fejning af rendestene og slamsugning af vejbrønde Teknisk Forvaltning vurderer: Ad 1. På baggrund af budgetgodkendelse for årene er der allerede vedr. buslæskærme indarbejdet et indtægtskrav på -1,001 mio. kr. med effekt fra B12 og frem. Beløbets opskrivning her med yderligere -0,5 mio. kr. kan alene gennemføres, såfremt kontraktindgåelse forløber planmæssigt i løbet af 1.halvår '12. På nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvordan endelig kontraktøkonomi vil se ud. Afhængigt af endeligt udfald kan det blive nødvendigt at lade evt. (korr.) indarbejdet indtægtskrav gå til realisering over 3-årigt samlet perspektiv (frem for 1-årigt sigte). Ad 2. Teknisk Forvaltning er ikke overbevist om, at der kan findes kompenserende foranstaltninger for 0,5 mio. kr. på kirkegårdsområdet: Krematoriets nedlæggelse og de relativt begrænsede aktiviteter i kapellerne i dag, vurderes ikke at kunne generere tilstrækkeligt store indtægter - selv ved indførsel af ubetinget (fuld) brugerbetaling eller/og via takstjusteringer ift. allerede opdyrkede brugerbetalingsområder. Idéer som tidligere har været fremme omkring potentialer for udvikling/samkøring af kulturelle aktiviteter er ikke længere realisérbare. Indtænkt bevilling i den sammenhæng i Børne- og Fritidsforvaltningens regi (budgetaftale 2011, pkt. 63) er gået til andre projekter. Endelig har taksterne på kirkegårdsområdet allerede gennemgået løbende tilpasninger, hvilket ikke levner rum for de store optimeringspotentialer. Sektorområdet vil først kunne iværksætte dyberegående afdækning af løsningsmuligheder efter nødvendige organisatoriske driftstiltag er gennemført, som følge af vej-park-områdets konkurrenceudsættelse og sparekrav i den forbindelse. Ad 3. Handlekataloget fra budgetaftalen-2011 har vist sig ikke at kunne gennemføres grundet statsligt afslag på prisloftforøgelse under LTK Forsyning A/S (se status for detailopfølgning i ledelsesinformationssystemet pr ). Teknisk

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Forvaltning fremlægger i Teknik- og Miljøudvalget i juni sag med skitse for fremtidig opgavetilrettelæggelse vedr. fejning af rendestene og slamsugning af vejbrønde. Herunder indgår også kontraktuelle forhold (serviceaftaler) med husejere på private fællesveje. Det anbefales derfor på nuværende tidspunkt ikke at iværksætte nye, evt. krydsende foranstaltninger som kan skabe uklarhed ift. til den kommende separate sagsfremstilling og anbefalinger. Tilbage står således, at pege på andre felter inden for hvilke, man kan skære ressourceforbruget ned, eller øge det indtægtsmæssige grundlag. Grundet den nuværende pressede økonomiske situation med indfrielse af ganske betydelige sparekrav på vej-park-området, ejendomscenterområdet (ejendomsanalysen) samt en relativt begrænset nettoramme under Miljø og natur, ser Teknisk Forvaltning ikke muligheder for at foreslå en konkret anvisning af modgående initiativer - som her udmålt til at andrage 1,0 mio. kr. En bred gennemgang af de indtægtsmæssige mekanismer inden for de 3 budgetområder kan iværksættes, men vil være tidskrævende og på ingen måde kunne garantere, at der er noget at hente hjem i form af merindtægter, som følge af højere enhedspriser. Med henvisning til udvalgets beslutning pr skal der kun afrapporteres på igangværende LIS-projekter, såfremt der ikke kan anvises kompenserede finansieringskilder. Afrapportering skal ske som et led i terminer for budgetrevisionerne. Pr giver alene klimamålet anledning til særlig politisk stillingtagen. II. Anlægsvirksomheden - Teknik- og Miljøudvalgets område: Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning til bevillingsmæssige ændringer på -2,000 mio. kr kr. netto Opr. budget 2012 Korr. budget * 1. anslået regnskab '12 Afvigelse ift. korr. budget Afvigelse ift. opr. budget Grønne områder og kirkegårde Trafikanlæg mv Miljø og natur Teknik- og Miljøudvalget, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts Der skønnes et samlet mindreforbrug på fagudvalgets anlægsbaserede aktivitetsområder på -2,000 mio. kr. Beløbet vedr. en forskydning i anlægsprojektet for p-henvisning, som skubbes til budgetåret Økonomiske konsekvenser Fremgår af sagen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen - herunder enten fastholder at lade de skitserede modgående initiativer gå til videre kortlægning, alternativt udpeger andre områder (inden for udvalgets ansvarsområde) som kræves at skulle levere de kompenserede besparelser, eller anbefaler tillægsbevillinger helt/delvist. Forvaltningens notat af skitserer emner, som kan udpeges som modgående intiativer. Såfremt udvalget udvælger nogle herfra, vil forvaltningen på næstkommende udvalgsmøde afrunde med evt. implementeringsmæssige efterjusteringer. Såfremt det besluttes at fastholde videre forarbejdning af modgående foranstaltninger vedr. klimamål og justering af indtægter på kirkegårdsområdet, vil forvaltningen først omkring okt. md. kunne melde tilbage med løsningsmuligheder og beløbsindfrielsesgrad. Sidstnævnte er i sig selv problematisk for beløbets hjemtagelsesevne ' 12. Man skal påregne, at en ressourcemæssig opstramning så sent på året vil få begrænset virkekraft i indeværende regnskabsår. Alternativt skal flere afviklingstiltag i spil for at generere en effekt på 2,0 mio. kr. allerede i året En nødtørftig løsning kan også være, at man politisk beslutter sig for, at udestående modgående initiativer vedr. miljømål og kirkegårdsområdet implementeres over 3 år i stedet. Tilgangen vil give mere rum til at identificere oplæg til aktivitetsmæssige fravalg. Opgaven vil fortsat blive en udfordring og på ingen måde give garanti for, at man når "i mål". I givet fald, vil der skulle etableres projektopfølgning i ledelsesinformationssystemet, som systematisk rapporterer på fremdrift. Via oplæg fra fagforvaltning vil Teknik- og Miljøudvalget i perioden løbende skulle træffe beslutninger omkring, hvor man konkret fravælger/omlægger aktiviteter inden for den eksisterende driftsramme. Processen vil skulle foregå helt frem til, man enten har opnået løsninger, som samlet genererer mindreforbrug på 1,5 mio. kr. årligt, eller ikke længere ser sig i stand til at pege på muligheder for realisering af (evt. resterende) sparekrav. Endelig anbefales det som udgangspunkt, at sektorområdet friholdes i 2012/2013 for egentlige rammebesparelser af hensyn til konsolideringen af udbudsopgaven på vej-park-området. 2. Som et led i budgetprocessen fungerer oplistning (i forvaltningsnotat) også som inspirationskatalog over muligheder for reduktioner i driftsrammen for næste år og frem. Hensigten er, at udvalget i samme proces (med valg for modgående initiativer fra B12 og frem) ligeledes identificerer emner, som man ønsker forvaltningen skal arbejde videre med i udfærdigelsen af oplæg til det

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 1%-sparekatalog, som er bestilt ifm. budgetlægningen for B Disse udpegninger vil i juni-møde blive belyst gennem regulære handlekataloger, efter gængs skabelon, med mere indgående beskrivelser for servicemæssige og økonomiske konsekvenser m.m. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Ad. 1. Udvalget tager redegørelsen til efterretning, og anbefalet, at der arbejdes videre med de skitserede modgående initiativer ud fra de faldne bemærkninger. Ad. 2. Anbefales.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og harmonisering af kommuneveje 3. Sagsfremstilling Sagen om omklassificering og harmonisering har været lang tid undervejs. Sagen har været behandlet siden november 2008, og der har været afholdt 2 høringer henholdsvis juli/august 2009, der berørte ca ejendomme og juni 2010, der berørte ca ejendomme. Efter den seneste høring traf kommunalbestyrelsen på møderne den 13. september, 11. oktober samt 5. november 2010 endelig beslutning om at nedklassificere en række offentlige lokalveje til private fællesveje samt at opklassificere private fællesveje til offentlige veje. Som følge af Folketingets vedtagelse af lovforslag Forslag til lov om private fællesveje den 16. december 2010 er vejene, som kommunalbestyrelsen den 5. november vedtog at nedklassificere til private fællesveje offentlige veje igen. Status er, at der er nedklassificeret 5 offentlige veje i Taarbæk til private fællesveje og 1 til helt privat vej (i alt 600 m. veje) og opklassificeret 4 private fællesveje til offentlige veje (i alt 1250 m. veje). Kommunalbestyrelsen har som følge af Folketingets vedtagelse af Forslag til lov om private fællesveje drøftet sagen på ny, og har på mødet den 27. juni 2011 besluttet at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere lokalvejene i kommunen. Den foreløbige beslutning er offentliggjort august 2011, og omklassificeringen kan efter de nye regler træde i kraft 4 år efter offentliggørelsen - det vil sige september I perioden er der i alt frigivet anlægsbevilling på mio. kr. til rådgiverydelser i forbindelse med omklassificering og harmonisering af kommuneveje, og der har i perioden været et forbrug på mio. kr. Rådgiverydelserne har omfattet: udarbejdelse af liste med berørte ejendomme og grundejere, udarbejdelse af information til lokalavis/hjemmeside, udarbejdelse af høringsbreve, udsendelse af høringsbreve, juridisk bistand til besvarelse af borgerhenvendelser i høringsfasen, udarbejdelse af notater med svar på bemærkninger og indsigelser i høringsfasen, udarbejdelse af breve med endelig afgørelse samt juridisk bistand til udarbejdelse af notatet til politisk behandling efter Folketingets vedtagelse af Forslag til lov om private fællesveje.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 Merforbruget på kr. til rådgiverydelser skyldes behandling af sagen i 2011, hvor kommunalbestyrelsen drøftede både en omklassificering og harmonisering af offentlige veje samt opklassificering af samtlige private fællesveje til offentlige veje inden kommunalbestyrelsen besluttede at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere de offentlige veje i kommunen. Økonomiske konsekvenser Der har været et merforbrug på kr. svarende til 2,5 % af anlægsbevillingen. Merforbruget er dækket af overførte uforbrugte anlægsmidler 2011 på Slidlag på Kommunale veje Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af anlægsregnskab. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anlægsregnskabet for omklassificering og harmonisering af kommunale veje godkendes. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Anbefales.

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring 3 4. Sagsfremstilling Som led i tilvejebringelsen af et beslutningsgrundlag for etablering af en letbane i Ring 3 har den politiske styregruppe og Borgmesterforum iværksat en proces, der giver kommunerne og regionen mulighed for en intern drøftelse af linjeføring, stationsplacering, tilkøb af lokale ønsker m.m. Metroselskabet har i den anledning sendt det sagen vedlagte materiale af 26. marts 2012 i høring frem til den 25. maj Til efteråret planlægges en tilsvarende proces omkring det øvrige beslutningsgrundlag samt økonomi. Linjeføring Materialet indeholder to varianter. Blå linjeføring svarer til Cowi's rapport fra 2010, som ligger til grund for Samarbejdsaftalen og derfor er udgangspunktet for arbejdet med beslutningsgrundlaget. I orange linjeføring har Metroselskabet søgt dels at optimere rejsetider, passagertal m.m., dels at begrænse anlægsomkostninger og konsekvenser for vejtrafikken i anlægs- og driftsperioden. For Lyngby-Taarbæk varierer blå og orange linjeføring primært omkring Lyngby Station og Lyngby Rådhus samt i området langs Lundtoftegårdsvej. Her indgår Lundtoftebanens tracé langs Helsingørmotorvejen i orange linjeføring med henblik på at øge rejsehastigheden på strækningen og at opretholde kapaciteten for biltrafikken i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. DTU har i brev af 16. april 2012 foreslået en alternativ linjeføring via DTU. Forvaltningen har anmodet Metroselskabet om en nærmere vurdering af DTU's forslag samt om en vurdering af en eventuel forlængelse af letbanen til Ravnholm Erhvervsområde. Stationsplacering Samarbejdsaftalen indeholder følgende stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune: Lyngby Station, Lyngby Storcenter, Lyngbygårdsvej, Akademivej, DTU og Lundtofte. Disse navne er indtil videre kun arbejdstitler. I samarbejde med Movia og Lokalbanen A/S undersøger Metroselskabet, om der er et forretningsmæssigt grundlag for en 7. station placeret på Klampenborgvej ved Nærumbanen. Denne station er vist både i blå og orange linjeføring, men ikke nærmere beskrevet i materialet.

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 Stationen ved Lyngbygårdsvej er i orange linjeføring placeret ved motorvejen. Forvaltningen vurderer, at stationen i givet fald ligger bedre på Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej. Ved Lyngby Station og torvet har Metroselskabet undersøgt 5 alternative løsninger, jf. det sagen vedlagte materiale af 27. april Tilkøb af lokale ønsker Kommunernes og regionens ønsker/ændringsforslag inddeles i to kategorier. Kategori 1-ønsker kan være ønsker, der ikke har indflydelse på letbanens samlede økonomi, eller ønsker til ekstra anlægselementer, som ikke har indflydelse på driften. Sidstnævnte ønsker kan håndteres ved tilkøb. Kategori 2-ønsker har indflydelse på projektets samlede økonomi, f.eks. ved at medføre længere rejsetid og dermed færre passagerer. Her træffer projektets samlede parter beslutning om, hvorvidt og evt. hvordan ønsket kan indgå i det videre projekt. Orange linjeføring indeholder kategori 1-ønsker, som ikke repræsenterer tilkøb for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke taget stilling til kategorisering af eventuelle linjeføringer til DTU og Ravnholm, men de kan medføre tilkøb for kommunen. Høringssvar På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen, at følgende temaer indgår i kommunens høringssvar: 1. Blå/orange linjeføring Ved Lyngby Station og torvet er der som nævnt undersøgt 5 alternativer. På baggrund af Metroselskabets vurdering af disse alternativer anbefaler forvaltningen orange linjeføring, hvor letbanen benytter Søndre Torvevej og har standsningssted på Jernbanepladsen. Omkring Lundtoftegårdsvej anbefaler forvaltningen også orange linjeføring af hensyn til rejsehastigheden for letbanen og trafikafviklingen i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. Det forudsættes, at adgangsforholdene til rækkehusbebyggelsen på Kornagervej, Agervang og Torsvang kan løses på en hensigtsmæssig måde. I orange linjeføring anbefaler forvaltningen, at stationen benævnt Lyngbygårdsvej placeres på Klampenborgvej mellem de to dele af rækkehusbebyggelsen. Der pågår en udredning af alternative linjeføringer omkring DTU samt vurdering af forlængelse til Ravnholm. Hvis disse vurderinger ikke fører til ønsker om ændringer, anbefaler forvaltningen, at orange linjeføring lægges til grund for det videre arbejde.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s Station ved Nærumbanen Movia, Lokalbanen A/S og Metroselskabet undersøger, om der er forretningsmæssigt grundlag for en station på Klampenborgvej ved Nærumbanen. Forslaget er ikke et ønske fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ikke træffes isolerede beslutninger om denne station, da den kan påvirke placeringen af de øvrige stationer i byen. 3. Jernbanebroerne over Buddingevej Den nuværende tilstand af jernbanebroerne på Buddingevej ved Nordbanen er ikke tilfredsstillende. Der skal tages kontakt til Banedanmark angående en mulig koordinering af letbaneprojektet og Banedanmarks planer for udskiftning/vedligeholdelse af broerne. 4. Bussernes fremkommelighed For at opretholde bussernes fremkommelighed i Kgs. Lyngby bør busserne kunne anvende letbanetracéet på udvalgte strækninger. Forvaltningen anbefaler, at denne vurdering foretages i samarbejde med Movia. 5. Ekspropriationer Omfanget af ekspropriationer bør minimeres. Forvaltningen vurderer, at der ud for De Engelske Rækkehuse kan etableres en tilfredsstillende løsning inden for det nuværende vejareal. 6. Barrierevirkning og æstetik Letbanetracéet kan ikke passeres på de fleste strækninger af hensyn til sikkerhed, hastighed m.m. Dette medfører særlige problemer for grundejerne langs Buddingevej og øger antallet af U-vendinger i de signalregulerede kryds. Forvaltningen anbefaler, at mulighederne for at reducere letbanens barrierevirkning undersøges nærmere, og at det i det centrale Lyngby bør være muligt frit at passere letbanetracéet. I dette område bør køreledninger så vidt muligt undgås, og letbanetracéet bør etableres i niveau med det øvrige vejareal og som en naturlig del af vejen. 7. Letbanemateriel Idet kommunen anerkender beslutningen om at anvende standardmateriel, bør mulighederne for en batteriløsning undersøges med henblik på at undgå køreledninger på centrale strækninger. Desuden bør letbanen kunne medtage cykler. 8. DTU og Ravnholm Stillingtagen til linjeføring og stationsplacering i området afventer Metroselskabets vurderinger.

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 Økonomiske konsekvenser Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Det foreslås, at ovennævnte anbefalinger danner grundlag for kommunens høringssvar, jf. vedlagte udkast. Udviklings- og Strategiudvalget den 8. maj 2012: Godkendt med følgende tilføjelser: Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej. Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og ønsker følgende med i høringssvaret: Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende, at linjeføringen bliver så optimal som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes. Udvalget (R, C, F og A) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af høringssvaret. (V) stemte imod dette. (C) tager forbehold over for linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at linjeføringen går gennem DTU. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Godkendt, med følgende tilføjelser: Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej. Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og ønsker følgende med i høringssvaret: Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende, at linjeføringen bliver så optimal, som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes. (C og F) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af høringssvaret. (V og O) er ikke enige i dette. (C) tager forbehold overfor linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at linjeføringen går gennem DTU.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 (C) forudsætter, at linjeføringen kan holdes indenfor det nuværende vejprofil på Buddingevej. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Chr. Winthers Vej 24 - renovering/udvidelse af bådeplads 5. Sagsfremstilling Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har den 18. april og fornyet den 23. april 2012 ansøgt kommunen om diverse tilladelser og dispensationer i forbindelse med renovering af bådestativer, bådebroer og sliske på et areal beliggende umiddelbart vest for Damernes Roklubs bygninger i det nordvestlige hjørne af Folkeparken ved Lyngby Sø. Forvaltningen besigtigede arealet den 19. april 2012 efter en henvendelse om igangsat arbejde. Forvaltningen vurderede, at det var nødvendigt, at stoppe det igangværende arbejde, fordi de umiddelbart nødvendige tilladelser/dispensationer og ejerfuldmagt ikke sås, at være indhentet/meddelt. Ansøgning Bådebroen ud mod Lyngby Sø ønskes udskiftet med en bro i samme størrelse og omfang udført af trykimprægneret træ og endvidere ønskes der etableret en sliske i trykimprægneret træ ud mod Lyngby Sø til brug ved ophaling og isætning af bådene. Der søges om etablering af bådestativer på arealet i stedet for eksisterende (nedrevne) bådestativer - Der søges om 2 alternative placeringer af bådestativerne - Forslag A og Alternativ B, hvoraf ansøger ønsker Forslag A. Eksisterende bådestativer Der har gennem en årrække været placeret bådestativer på arealet. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 1 og 3a. De 4 bådestativer fyldte et samlet areal på ca. 3 x 10 m2. Bådestativernes nordlige ende var placeret ca. 1,5 m fra Damernes Roklubs bygninger og den sydlige ende var placeret ca. 2,5 m fra bygningerne. Bådestativerne havde en højde på ca cm, hvilket inkl. kanoer har givet en samlet højde på ca. 132 cm. Disse bådestativer blev fjernet i midten af april Forslag A Der ønskes opsat 5 nye bådestativer til i alt 20 både. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 2b og 3b. De nye bådestativer fylder et samlet areal på ca. 2,6 x 12 m2. Bådestativerne udformes således, at det vil være muligt at placere to lag af både mod et lag i de nedrevne bådestativer. Dette betyder en højde af bådestativerne på ca. 95 cm, hvilket inkl. kanoer giver en samlet højde på ca. 147 cm og en samlet bredde på ca. 5 m, som er den normale længde på kanoer og

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.17 kajakker. Bådestativerne placeres på en række med en ændret afstand til bygningerne ved Damernes Roklub i forhold nedrevne bådestativers placering. Mod nord øges afstanden med ca. 0.5 m, mens afstanden mod syd øges med ca. 3,5 m. Dette sker efter ønske fra Damernes Roklub - af hensyn til bedre udsigt fra klubbens lokaler og nemmere rengøring af klubbens vinduer. Alternativ B Der ønskes opsat 4 nye bådestativer til i alt 16 både. Placering og udformning fremgår af ansøgningens bilag 2b og 3c. De nye bådestativer fylder et samlet areal på ca. 2,60 x 10 m2. Båsestativerne udformes således, at det vil være muligt at placere to lag af både mod et lag i de nedrevne bådestativer. Dette betyder en højde af bådestativerne på ca. 95 cm, hvilket inkl. kanoer giver en samlet højde på ca. 147 cm og en samlet bredde på ca. 5 m. Bådestativerne placeres stort set på samme sted på arealet dvs. med ca. samme afstand til Damernes Roklubs bygninger, som de nedrevne bådestativer var placeret. Lovgrundlag og ejendommen Det pågældende areal, som er beliggende som en del af en større matrikel, hvor Damernes Roklub og store dele af Folkeparken også indgår, ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Bådepladsen er mod nord afgrænset af Lyngby Sø, mod øst af bygningerne ved Damernes Roklub og mod syd og vest af en gravet kanal. Adgangen til arealet foregår fra den offentlige sti via en bro med låge over den gravede kanal. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har ifølge tinglyste bestemmelser siden 1931 haft fri adgang til arealet. På arealet har ejerlauget endvidere vederlagsfri ret til anlægsplads og oplagsplads for mindre lystbåde til eget brug i det omfang pladsen tillader og alt efter de regler og de vilkår, som til enhver tid fastsættes af kommunalbestyrelsen. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug er påtaleberettiget i forhold til disse vilkår. Ejendommen og det pågældende areal er beliggende i lokalplan 5 for Folkeparken, som gav mulighed for udvidelse af Damernes Roklub. Derudover er arealet beliggende i byplanvedtægt 9. Byplanvedtægten udlægger arealet til offentligt grønt område. Området er omfattet af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser fra Ifølge fredningens 2 skal området bevares i dets nuværende tilstand. Fredningsnævnet for København er myndighed mht. meddelelse af dispensation fra fredningen. Kommunen skal i den forbindelse fremkomme med udtalelse. Lyngby Sø er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Endvidere er arealet og området omfattet af søbeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelseslovens 16. Kommunen er myndighed vedr. meddelelse af dispensation.

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.18 Interessent udtalelser Damernes Roklub har den 24. april 2012 udtalt, at "Lyngby Dameroklub støtter Forslag A, som ønsket fra vejejerlauget. Det giver den bedste placering i forhold til roklubben. Forslag A er den bedste placering for alle parter." Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har den 25. april 2012 udtalt, at DN "..finder, at den ansøgte renovering med 5 nye stativer (forslag A) vil påvirke området uacceptabelt dels på grund af den tætte placering på kanalen og stien rundt om Lyngby Sø, og dels fordi stativerne er placeret meget skråt i forhold til både Lyngby Dameroklubs bygning og i forhold til stien, der følger kanalen langs bygningen. Det betyder, at stativerne fylder et meget stort synsfelt fra stien langs kanalen ved klubhuset. DN anbefaler, at der i stedet meddeles dispensation til at placere 4 nye stativer (som i forslag B), så de ikke kommer så tæt på kanalen og stien rundt om Lyngby Sø men parallelt med klubhuset, hvis det er muligt. I forslag B er afstanden til klubhuset 2 meter i den vestlige ende og 1,25 meter i den østlige ende formentlig på grund af et elletræ. DN anbefaler, at stativerne så vidt muligt placeres parallelt med klubhuset, og subsidiært så parallelt som det er muligt af hensyn til elletræet og vask af vinduerne i Dameroklubben. Fra stien langs kanalen ved klubhuset vil stativerne i dette forslag kun fylde ca. halvt så stort et synsfelt som i forslag A. DN kan ikke anbefale, at der tillades anvendt trykimprægnerede stolper eller brædder til broer og slisker i Lyngby Sø. Ved tilladelser til broer i Furesøen stiller Naturstyrelsen som ejer af søen følgende vilkår: Broen må ikke bygges af træ som er trykimprægneret, tjæreimprægneret el. lign.. DN anmoder på den baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune om, som ejer af Lyngby Sø, at stille det samme vilkår som Naturstyrelsen, så der ikke er risiko for påvirkning af søens plante- og dyreliv fra trykimprægneret træ eller lignende." Forvaltningens vurdering Kommunen skal i følge ovennævnte tinglyste fastsætte bestemmelser og vilkår for arealet. Det har ikke været mulig - i kommunen - at finde nedskrevne regler og vilkår for arealet. Regler og vilkår vurderes derfor at kunne fastsættes i forhold til den konkrete ansøgning. Fredningstilsynet vurderer, at det kræver dispensation fra fredningens 2, at etablere den ansøgte sliske, fordi fredningstilsynet vurderer den som en udvidelse af de eksisterende bådebroer, hvilket er i strid med fredningens bestemmelse om at "..eksisterende lovlige både- og badebroer kan fastholdes i det nuværende omfang..". Forvaltningen vurderer, at kommunen som ejer og fredningstilsynsmyndighed kan anbefale, at der meddeles dispensation fra fredningen til etablering af slisken, da der kun er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende broanlæg, da slisken gør det nemmere for brugerne at tage bådene op

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.19 og ned i vandet og søbrinken endvidere vil blive bedre beskyttet mod slid. Fredningstilsynet vurderer, at det endvidere kræver dispensation fra fredningens 2, at opsætte bådestativerne som angivet i Forslag A. Dels fordi der sker en udvidelse af antallet af stativer og dels, fordi bådestativerne får en ændret placering. Forvaltningen vurderer, at kommunen som ejer og fredningsmyndighed kan anbefale den ændrede placering selvom udsigten til Lyngby Sø bliver reduceret set fra den offentlige sti. Udsigtsreduktionen i forhold til den tidligere eksisterende situation set fra sti mod søen er på ca. 3.5 m i bredden og 1,5 m i højden. I den nuværende situation, hvor bådepladsen har en skovagtig karakter vil udsigtsreduktionen have en mindre synlig virkning. Forvaltningens vurdering er, at renovering af den eksisterende bros pælefundamenter kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og forvaltningen vurderer, at det samme gælder den ansøgte sliske. Forvaltningen vurderer, at dispensation til bro og sliske kan meddeles. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller som grundejer vilkår om, at der ud fra et miljømæssigt forsigtighedsprincip ikke anvendes trykimprægneret træ til brokonstruktioner mm i Lyngby Sø. Forvaltningens vurdering er, at ændringen af bådstativernes udformning i Forslag A herunder højde og placering på arealet, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16. Dette skyldes, at forvaltningen vurderer, at udsigten til søen bliver reduceret set fra den offentlige sti. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til Forslag A, fordi reduktionen af udsigten fra den offentlige sti ikke er væsentlig og fordi Forslag A har en gyldig begrundelse om at ville øge oplagringskapaciteten og at det dermed undgås, at arealet skæmmes af bådeoplag rundt omkring på arealet. Forvaltningens vurdering er, at Alternativ B ikke kræver dispensation fra hverken fredningen eller Naturbeskyttelseslovens 16, fordi bådestativerne placeres på samme sted og med samme omfang som eksisterende (nedrevne) bådestativer. At den samlende højde øges med ca. 17 cm betragtes som en bagatel. Forvaltningen har endvidere vurderet, at hvis bådestativerne placeres på en lige række parallelt med Damernes Roklubs bygninger i en afstand af 2 m, vil dette tilgodese ønsket om afstand til roklubbens vinduer. Dette vurderes heller ikke at kræve dispensation fra hverken fredningen eller søbeskyttelseslinjen fordi tilstandsændringen vurderes som ubetydelig. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget, som ejendomsejer og myndighed.

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.20 Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1. Teknik- og Miljøudvalget, som grundejer af arealet, meddeler fuldmagt til ansøgningen, 2. såvel Forslag A som B godkendes i forhold til tinglyste bestemmelser på vilkår af, at bådeoplag herefter udelukkende placeres i bådestativerne og således ikke henlægges rundt omkring, samt at der meddeles dispensation fra 16 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af bådestativer i Forslag A 3. Teknik- og Miljøudvalget, som grundejer af Lyngby Sø, ikke tillader brug af trykimprægneret træ i sliske og brokonstruktioner mm. i Lyngby Sø, 4. der meddeles dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af sliske og nye pælefundamenter til bro, og 5. anbefale Fredningsnævnet,at der meddeles dispensation fra fredningen til etablering af sliske og bådestativer i Forslag A. Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012: Punkterne 1, 3, 4 og 5 er godkendte. Punkt 2 er godkendt dog således, at oplaget af småbåde ophører efterhånden når disse ejere fraflytter fra området. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 19-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 19 april 2010 kl 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1 Medlemmerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 5 Genforhandling af driftsaftale vedrørende drift af Hvidovre Havn 396626 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at tage stilling til, om udvalget

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere