Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT"

Transkript

1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge Høringssag - Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet Invitation til forårets dialogmøde med Socialudvalget Høringssag - Beredskabs og handlevejledning Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Høringssag - Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap Høringssag - Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet Høringssag - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til årige Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen Orientering til og fra medlemmer og sekretariat Eventuelt...21 Fraværende med anmeldt forfald: Lykke Jensen, Morten Rasmussen, Leif Gregersen, Betina Haagensen, Per Clausen, Fraværende uden anmeldt forfald: Som suppleant deltog: Sten Kofoed. Tilforordnede: Mette Marker

2 Bemærkninger til dagsordenen: Orientering om Tilbudsportal udgik, idet Vibeke Juel Blem orienterede om BDO-rapporten. Rapporten sendes til Handicaprådets medlemmer.

3 1. Referat fra sidste møde Ingen. 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget til indstilling Resumé Børne- og Skolesekretariatet fører tilsyn med døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, herunder med anvendelsen af reglerne om magtanvendelse. Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om de registrerede magtanvendelser. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at: Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012: Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Reglerne for magtanvendelse overfor børn og unge er fastlagt i Socialministeriets bekendtgørelse nr Personkredsen omfattet af disse bekendtgørelser er børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet på godkendte opholdssteder, i døgninstitutioner for børn og unge samt i sikrede afdelinger. Magtanvendelser på f.eks. specialskoler eller i specialklasser er ikke omfattet af dette regelsæt, og evt. anvendelse af fysisk magt behandles i henhold til reglerne i Folkeskoleloven.

4 Magtanvendelse over for børn og unge, omfattet af bekendtgørelse nr må kun ske, såfremt der er hjemmel til det. Bekendtgørelsen definerer 3 undtagelser, hvor en magtanvendelse er tilladt i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdssted. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt; Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre; Endelig kan akut magtanvendelse være nødvendig for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb, der er påbegyndt, overhængende eller umiddelbart truende. Det sidstnævnte er desuden omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens 13. Ved behandling af indberetninger om anvendt fysisk magt overfor børn og unge, anbragt udenfor hjemmet, vurderer tilsynsmyndigheden dels om magtanvendelsen har hjemmel i bekendtgørelsen, og dels om episoden med magtanvendelsen er indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler om registrering og indberetning. I perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 er der registreret 3 indberetninger om magtanvendelse (23 indberetninger i 2010). Magtanvendelsen fordeler sig på følgende døgnforanstaltninger: På handicapområdet har der i 2011 været 0 indberetninger om magtanvendelse; (13 indberetninger i 2010). På private opholdssteder for børn og unge har der i 2011 været 3 indberetninger om anvendelse af fysisk magt, (3 indberetning i 2010). På lokale døgninstitutioner er der sket 0 indberetninger i løbet af 2011, (7 tilfælde i 2010). Bornholm har ingen sikrede afdelinger/institutioner. De i alt 3 indberettede episoder fordeler sig på 2 forskellige børn og unge i alderen 15 og 16 år. I 2 tilfælde drejer indberetningerne om magtanvendelse sig om at barnet både fastholdes og derefter føres væk, og i 1 tilfælde drejer magtanvendelsen sig om fastholdelse. Alle 3 episoder begrundes med at undgå, at barnet skader sig selv eller andre. I alle 3 tilfælde har tilsynsmyndigheden truffet afgørelse om, at betingelserne for at anvende fysisk magt i form af fastholdelse og/eller føren væk ikke var til stede i den konkrete situation og at magtanvendelsen således ikke var berettiget jf. BEK nr af 21/09/2010 2, stk. 1. nr. 2. I 1 tilfælde har tilsynsmyndigheden ikke fundet indberetningen tilstrækkelig til at vurdere lovligheden i magtanvendelsen og har efterfølgende måtte udbede sig flere oplysninger. I to tilfælde har tilsynet vurderet, at de indberettede situationer har været af omfattende karakter, idet episoderne tidsmæssigt har strakt sig over adskillige minutter og flere medarbejdere har været med til at fastholde barnet og/eller været impliceret i episoden. Sådanne episoder kan opleves som voldsomme for både barnet og medarbejderen. I alle 3 tilfælde har tilsynet vurderet, at der har været tale om pædagogiske fejlskøn som kunne have været forebygget. Personalet have kunne anvende relevante pædagogiske redskaber, gøre brug af konkret faglig viden og anvendelse af konfliktløsende tiltag.

5 Det er desuden tilsynets vurdering, at episoderne er opstået som følge af uklarhed hos personalet om, hvordan reglerne i bekendtgørelsen skal fortolkes og anvendes, herunder snitflader til anden lovgivning (straffeloven og sundhedsloven). I alle tilfælde af magtanvendelser er den anbringende myndighed og forældremyndighedsindehaver blevet orienteret. Opsamling Tilsynsmyndigheden kan konstatere, at der i 2011 er markant færre indberetninger om magtanvendelse overfor børn og unge. Dette skyldes til dels, at de foregående indberetninger om magtanvendelser var fordelt på få børn, som ikke længere har ophold på de involverede institutioner. Men det er også tilsynets vurdering, at institutionerne og opholdsstederne på Bornholm har fokus på magtanvendelse i deres praksis bl.a ved deltagelse på de udbudte kurser. Tilsynsmyndigheden kan dog samtidig konstatere, at der løbende er behov for at genopfriske personalets kendskab til det gældende regelgrundlag. Børn og Skolesekretariatet arbejder ligesom tidligere år med, at gennemføre et kursus om magtanvendelser og konflikthåndtering i efteråret På baggrund af de indberettede episoder har tilsynsmyndigheden gennemført to opfølgende møder med de involverede opholdssteder. På disse er der givet konkret råd og vejledning i forhold til relevante pædagogiske redskaber, samt fortolkning af gældende regler i bekendtgørelsen og snitflader til anden lovgivning. Der er også udarbejdet nyt skema for indberetning af magtanvendelse, samt ny vejledning til skema, som blev forlagt Børne- og Skoleudvalget til orientering på et ordinært møde den 10. januar Dette for at sikre ensartethed i anvendelsen af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Til efterretning. 3. Høringssag - Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet K

6 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet perioden Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 123 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden modtaget i alt 128 indberetninger, der omfatter 30 personer fordelt på 9 tilbud (bo- og dagtilbud). Der er tale om en stigning i antallet af indberetninger på 38 i forhold til det samlede antal indberetninger i 2010, og et fald på 3 borgere i det samlede antal borgere der er lavet en magtanvendelse overfor. Der er indberettet efter 125 om personlige alarm- og pejlesystemer 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service. 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service. 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service. Type Antal 125 om personlige alarm- og pejlesystemer 2

7 126 om fastholdelse stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer om tilbageholdelse i boligen om anvendelse af beskyttelsesmidler om optagelse i særlige botilbud 0 Samlet antal indberetninger 128 Indberetningernes fordeling på antal borgere 30 Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud 9 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. 124 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. 4 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt. I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I alle 4 tilfælde, har magtanvendelsernes været udført efter mindste indgrebsprincipperne, og er ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn. Der ses en stigning i det samlede antal magtanvendelser hvilket skyldes især et stort antal indberetninger i forhold til en enkelt borger. I dette tilfælde, er der udarbejdet en handleplan for nedbringelse af antallet af indberetninger overfor borgeren, hvilket efterfølgende positivt har medført den ønskede effekt. Social- og Sundhedssekretariatet oplever en god ansvarlighed fra virksomhederne, i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat undervisning på området omkring magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et fortsat fokus på magtanvendelser. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser. Bilag: Indberetninger Til efterretning. 4. Invitation til forårets dialogmøde med Socialudvalget Socialudvalget har udsendt invitation til virksomheder og råd til deltagelse i dialogmøder. Der er følgende dagsorden for mødet: 1. Velkommen og præsentation 2. Status på 2012

8 3. Mål og økonomi for 2013 a. KB/ØKE s krav til socialudvalget b. Op- og nedprioriteringer c. Mål for Nyt fra Handicaprådet 5. Eventuelt. Bornholms Regionskommes Handicapråd Mødet finder sted mandag d. 16. april kl i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne. Handicaprådets brugerrepræsentanter fremsender oplæg til sekretariatet med ønsker om punkter til drøftelse omkring 18. marts Høringssag - Beredskabs og handlevejledning Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. En undersøgelse fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) viser at de kommuner som allerede har et beredskab finder: at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb. Med dette opdrag har vi i Bornholms Regionskommune/Børne og Skolesekretariatet, i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet et beredskab for, hvordan vi på Bornholm vil hjælpe børn og unge, som har været udsat for overgreb og krænkelser. Bilag: Beredskabs og handlevejledning Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge. Handicaprådet ønsker, at det sikres, at evt. sager vedr. mistanke om eller viden om krænkelser ikke slippes ved fraflytning/tilflytning mellem kommunerne.

9 6. Høringssag - Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 349 boliger. Boligerne er fordelt med 21 i Tejn, 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 70 i Hasle, 10 i Klemensker, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 122 i Rønne. Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig. Bilag: Udkast til Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap Det bør anføres, at handicappede har fortrinsret til handicapboliger.

10 7. Høringssag - Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Primo 2012 er antallet af varige pladser fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 54 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter og 71 på Nørremøllecenteret. Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig. Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov. Bilag: Udkast til Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

11 Til efterretning. 8. Høringssag - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til årige G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé I juni 2011 bad Ankestyrelsen Bornholms Regionskommune om, at deltage i en praksisundersøgelse om praktisk hjælp til årige. Resultatet af undersøgelsen er i december 2011 fremsendt i en foreløbig rapport til kommunen. Den endelige rapport er ikke offentliggjort endnu, men forventes ultimo januar I følge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis og orientere styrelsen, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at praksisundersøgelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er afhængigt af kommunens størrelse blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 15 sager: Frederiksberg, Fredericia, Gladsaxe, Vordingborg, Brøndby, Greve, Næstved, Silkeborg og Vejle. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 5 sager: Bornholm, Lemvig, Skive, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Vallensbæk og Varde. Af de 175 sager er de 169 fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Ud af de 169 sager omhandler de 103 sager

12 kvinder, der ses endvidere at være en aldersmæssig overvægt af modtagere af hjælp, der er fyldt 50 år og derover. Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011 og undersøgelsen omfatter afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ankestyrelsen har anmodet om at modtage både bevillings- og afslagssager. Der er alene i 6% af sagerne givet afslag på praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I forbindelse med Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager er anvendt et måleskema, hvor der indgår måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse. Undersøgelsen viser, at 86% af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14% ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil 1 sag blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Sagen omhandler midlertidig hjælp og er efterfølgende genoptaget til fornyet vurdering. I 96% af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for fleksibel hjælp og erstatningshjælp, og i en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst hvem kontaktpersonen er. For Bornholms Regionskommune vedkommende bliver der oplyst om både kontaktperson og fleksibel hjælp, men der er ikke procedure for oplysninger om erstatningshjælp. Der er efterfølgende taget initiativ til en fast procedure for oplysning om erstatningshjælp. Undersøgelsen viser videre, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen fremgår dette i nogen grad, mens det i en tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende gælder det for samtlige sager, at der alene henvises til 83, men der resterer henvisning til nr. eksempelvis 83, nr. 1, stk. 2. Der er efterfølgende taget initiativ til, at denne procedure indarbejdes fuldt ud. Bilag: Praksisundersøgelse Til efterretning. 9. Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret K

13 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. november Der er foretaget en fysisk gennemgang af dagtilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet:

14 Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere Tilsynet talte med, er godt tilfreds med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale: At brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at leder fremsender forslag til retningslinjer for brugerinddragelsen i Ressourcevejen til Tilsynet, indenfor 3 måneder senest medio februar Tilsynet anbefaler at leder, primo januar 2012, skal have fremsendt de udarbejdede retningslinjer for medicinhåndteringen. Tilsynet har den 19. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for medicinhåndtering. Tilsynet har den 27. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for Brugerinddragelse i Ressourcevejen. Bilag: Tilsynsrapport KC 2011 Til efterretning. 10. Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter

15 Resumé Bornholms Regionskommes Handicapråd Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 5. december Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbuddet Nexøhuset. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med, at bo på Nexøhuset. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

16 At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger. Bilag: Tilsynsrapport Nexøhuset 2011 Til efterretning. 11. Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 13. december 2011.

17 Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbuddet Stenbanen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger Bilag: Tilsynsrapport Stenbanen 2011 Til efterretning. 12. Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken K

18 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken den 7. december Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin

19 Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbuddet Gartnerparken. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med, at bo i Gartnerparken. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale: At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at det sikres at handleplanerne er fuldt ud udfyldt, således at handleplanens mål kan opfyldes. Tilsynet anbefaler at Gartnerparken senest den 9. januar 2012 fremsender procedurer, der beskriver hvordan dette sikres fremover. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012 Tilsynet har den 6. januar 2012, modtaget Rønne Botilbuds overordnede procedurevejledning for Handleplaner i Rønne Botilbud. Bilag: Tilsynsrapport Gartnerparken 2011 Til efterretning. 13. Høringssag - Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter

20 Resumé Bornholms Regionskommes Handicapråd Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring, idet Socialudvalget forudsætter at gældende love og retningslinjer overholdes. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Valmuen den 20. december Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbudet Valmuen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Valmuen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår særdeles vedlige- og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere