Lloyd s Insurance V-DK-PAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lloyd s Insurance V-DK-PAC-14-01-09 1"

Transkript

1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten (hvoraf nummeret på denne fremgår af forsikringsbeviset) til undertegnede af visse Lloyd s-underwriters, hvor det definitive antal og de enkelte andele, der forsikres af underwriter (hvilket kan oplyses på begæring) kan fastslås ved at henvise til ovenfor nævnte kontrakt, der bærer seglet fra Lloyd s "Signing Office", og på grundlag af den præmiebetaling, der er angivet heri, forpligtes underwriter samt disses eksekutorer og administratorer hermed hver især og ikke solidarisk til at forsikre i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af eller er påtegnet i dette dokument. Hvis den forsikrede indgiver et krav velvidende, at dette er usandt eller svigagtigt, hvad angår beløbets størrelse eller på anden vis, er dette forsikringscertifikat ugyldigt, og alle krav i henhold til dette fortabes. Til vitterlighed derom er certifikatet underskrevet på det i forsikringsbeviset angivne sted og på den i forsikringsbeviset angivne dato. V-DK-PAC

2 Table of Contents 1. Vores aftale generelt Parter i denne aftale Kontraktgrundlag Forsikringsbevisets primære formål Forsikringsbevisets periode og præmie Generelt om policen Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien Privatlivets fred Generelle definitioner og fortolkninger Dækning Ulykkesforsikring døgnet rundt Dækningsomfang Arbejdsskadestyrelsens méntabel Erstatningsniveau for varige mén (Progression) Yderligere dækning Hvornår betales erstatningen Fornyet invaliditetsbedømmelse Akkumulationsbegrænsning Begrænsninger og undtagelser Sygdom Grov uagtsomhed, beruselse mv Krig eller lignende Andet Overlagt udsættelse Pligter i tilfælde af en skadesanmeldelse eller en potentiel skadesanmeldelse Skadeanmeldelsesprocedure Selskabets rettigheder Rente Generelle betingelser og vilkår Annullering Bidrag Dokumentforvaltning Offentliggørelse under lov om behandling af personoplysninger Betydelige forandringer Begrænsning af risiko Svig Overholdelse Klager Finansielle tjenesters kompensationsordning...20 V-DK-PAC

3 1. Vores aftale generelt 1.1 Parter i denne aftale Denne forsikring er en kontrakt mellem forsikringstageren og selskabet, som erklæret i forsikringsbeviset. Dette dokument sammen med evt. andre vedhæftede dokumenter er forsikringsbeviset, som udgør denne forsikring. Forsikringsbeviset er en lovformelig kontrakt, så læs venligst det hele grundigt. Dækningen er underskrevet af udvalgte syndikater fra Lloyd's London Coverholder af Deres forsikring er: Balticfinance Danmark ApS (i det følgende kaldet balticfinance) Byvej 229 G 2760 Mårløv Tlf. (+45) Balticfinance Danmark Aps er coverholder i Lloyd's London Al korrespondance, begæringer og andre erklæringer skal rettes til: balticfinance Danmark ApS, Postbox 302, 6330 Padborg 2. Kontraktgrundlag For forsikringsaftalen gælder de almindelige forsikringsbetingelser samt øvrige aftaler (f.eks. særlige betingelser, tillægsbetingelser, klausuler og tarifbestemmelser). I de almindelige forsikringsbetingelser er det især forsikringsydelsens måde og omfang, der er beskrevet. Samtlige almindelige og specielle betingelser, der er gældende for denne kontrakt, er beskrevet i den følgende tekst såfremt der i henhold til forsikringsbeviset ikke er truffet andre aftaler. 2.1 Forsikringsbevisets primære formål Ved dette forsikringsbevis samtykker selskabet, på betingelse af forsikringsbevisets betingelser, begrænsninger, undtagelser og vilkår, i at betale ydelser til forsikrede person op til de begrænsninger, der er nævnt i forsikringsbeviset. De forsikrede personer kan anmelde skader direkte til selskabet eller deres kontraktpartner, uden forudgående notits til forsikringstager. 2.2 Forsikringsbevisets periode og præmie Forsikringsbeviset vil give dækning som beskrevet i forsikringsbeviset i forsikringsperioden. Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset, under forudsætning af at præmien betales efter gældende frist. Præmien bliver normalt betalt forud for et år. Andre betalingsmuligheder skal aftales med selskabet, hvor der kan forekomme gebyrer. Præmien betragtes som betalt og accepteret, når coverholder har modtaget præmien. Balticfinance er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. V-DK-PAC

4 Forsikringen bliver indgået for en etårig periode og fortsætter et år ad gangen, medmindre den opsiges af forsikringstageren eller balticfinance med ophørsel efter løbende måned plus en måned før udgangen af et forsikringsår. Forsikring til børn under 18 år: Forsikringen fortsættes på de aftalte præmievilkår indtil udgangen af det forsikringsår, hvor forsikrede barn fylder 18 år, og derefter ophører forsikringsaftalen. Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringstageren og selskabet/balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel. Forsikringsdækningen ophører, hvis de forsikrede personer yder militærtjeneste i krig eller under lignende forhold. Forsikringsdækningen begynder igen, når forsikrede har forladt området eller er udtrådt af tjenesten. 2.3 Generelt om policen Præmiebetaling og forfald Forsikringstageren betaler en årspræmie, der forfalder til betaling på hver årsdag for forsikringens begyndelse (hovedforfaldsdag). Den første præmie forfalder til betaling straks efter at forsikringsaftalen er indgået, såfremt ikke andet er aftalt. Senere præmier forfalder til betaling på de forfaldsdage, der er aftalt. Hvis der er truffet aftale om at betale præmien i rater og præmien ikke bliver betalt til tiden, skal alle resterende betalingspræmier betales straks. Balticfinance er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Hvis en forfalden præmie ikke bliver betalt, modtager forsikringstageren en skriftlig rykker med angivelse af det skyldige beløb plus rykkergebyr med en ny betalingsfrist på 14 dage. Rykkeren afsendes tidligst efter forfaldsdag eller når præmiens gyldighedstid er udgået. Bliver den skyldige præmie ikke betalt inden for den nye frist, ophører forsikringsdækningen fra selskabets side og selskabet/balticfinance har ret til at ophæve kontrakten. Forsikringen betragtes under alle omstændigheder som ophævet, hvis forsikringstageren stadig er i restance 3 måneder efter rykkeren er afsendt. I rykkeren bliver forsikringstageren gjort opmærksom på retsvirkningerne og hvordan vedkommende i givet fald kan afhjælpe dem. Hvis forsikringskontrakten ophører før tid på grund af forhold, der ikke skyldes en forsinket betaling af præmie og forhold der ikke kan tilskrives forsikringstageren, har selskabet kun krav på den del af præmien, der svarer til tiden indtil forsikringsaftalens ophør Fortrydelsesret Ifølge loven har forsikringstageren 14 dages fortrydelsesret ved nytegning. V-DK-PAC

5 2.3.3 Grundlag for forsikringsbeviset Alle oplysninger opgivet af forsikringstageren i forbindelse med forsikringsbegæringer, eller særlige dokumenter, der er leveret af eller på vegne af forsikringstageren vil blive indarbejdet i, og vil danne grundlag for dette forsikringsbevis. Det er en betingelse for forsikringsbeviset, at alle sådanne oplysninger er sande for så vidt det er forsikringstageren bekendt, eller med rimelig omhu kan forvisse sig derom. Det er yderligere en betingelse for forsikringsbeviset, at enhver betydelig ændring eller betydelig tilføjelse af oplysninger, med det samme skal oplyses skriftligt til selskabet, som vil fortsætte dækningen på sådanne betingelser og vilkår, som det måtte bestemme. Hvis forsikringstageren har ændret adresse og har undladt at give balticfinance besked herom, er det tilstrækkeligt, at balticfinance sender et brev med den obligatoriske korrespondance til den adresse, som balticfinance senest har fået oplyst. Korrespondancen bliver gyldig fra det tidspunkt, hvor den uden adresseændringen ville være kommet forsikringstageren i hænde ved regelmæssig postgang. Hvis forsikringstager opholder sig i udlandet i en længere periode, bør denne for sin egen skyld give balticfinance et navn og en adresse på en person i Danmark, som på forsikringstagerens vegne kan modtage meddelelser fra balticfinance. Hvis bestemmelserne ikke bliver overholdt, kan selskabet afvise eller reducere dækning af skader. Desuden kan selskabet bestemme om forsikringen kan fortsættes og i hvilket omfang. Forsikringstagerens rettigheder og forpligtelser fremgår af dette dokument. Alle bestemmelser, der gælder for forsikringstageren, gælder også for dennes juridiske efterfølger og øvrige personer, der kan gøre krav gældende. Før forfald kan forsikringskravene hverken overdrages eller pantsættes uden selskabets tilladelse. 2.4 Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien Såfremt ikke andet er aftalt i forsikringsbetingelserne gælder lovbestemmelserne. Selskabet kan forhøje præmien for eksisterende aftaler med virkning fra begyndelsen af den næste forsikringsperiode det gælder også for tillægsforsikringer. Inden for en måned efter at den forsikrede har modtaget meddelelse om præmieforhøjelsen fra selskabet, kan vedkommende opsige kontrakten med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft. Opsigelsen skal meddeles skriftligt. Hvis de betingelser, der er grundlæggende for kontrakten, ændres eller udvides til fordel for den forsikrede uden at det medfører præmietillæg, gælder de for denne kontrakt med øjeblikkelig virkning. V-DK-PAC

6 2.5 Privatlivets fred Selskabet indsamler ikke-offentlige personlige oplysninger om forsikringstageren og de forsikrede personer fra følgende kilder: 1. Oplysninger, som selskabet modtager fra forsikringstageren på ansøgningsskemaer og andre blanketter; 2. Oplysninger om forsikringstagerens transaktioner med selskabet, dets datterselskaber, moderselskaber, gruppefirmaer eller andre; 3. Oplysninger, som selskabet modtager fra forbrugerrapporterende agenturer. Selskabet afslører ikke nogen ikke-offentlige personlige oplysninger angående forsikringstageren og/eller nogen forsikret person til nogen, udover det der er nødvendigt for at supplere dets produkter eller tjenester til forsikringstageren eller hvor det ellers er nødvendigt eller påkrævet ved lov (f.eks. vidneindkaldelse, efterforskning om svig, kontrolrapportering). Selskabet begrænser adgang til ikke-offentlige personlige oplysninger angående forsikringstageren og/eller nogen forsikret person til dets ansatte, dets datterselskaber, moderselskaber og eller andre gruppefirmaer, deres ansatte eller andre som har brug for disse oplysninger for at servicere forsikringstagerens data. Selskabet vedligeholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte forsikringstagerens ikke-offentlige personlige oplysninger. Som følge heraf, vil enhver ikke-offentlig personlig oplysning, der afsløres til en given ansat eller firma ikke betragtes som afsløret til alle nævnte ansatte eller firmaer. 3. Generelle definitioner og fortolkninger De følgende ord vil have den samme betydning tilknyttet hver eneste gang de bliver brugt i dette forsikringsbevis i fed skrift, uanset om de er med stort begyndelsesbogstav eller ej. Referencer til en person kan omfatte ethvert individ, firma, partnerskab eller enhver anden lovlig enhed. Referencer til en vedtægt eller bestemmelse vil blive fortolket som omfattende alle dets ændringer eller erstatninger. Alle overskrifter i forsikringsbeviset er kun inkluderet for bekvemmelighed og vil ikke danne del af dette forsikringsbevis. 1. Balticfinance Selskabets kontraktpartnere (coverholder) af Deres forsikring er Balticfinance Danmark ApS 2. Barn eller børn Barn eller børn betyder alle personer, som er ugifte og under atten (18) år. 3. Forsikringsbevis Forsikringsbevis betyder det dokument, der inkluderer personlige data på forsikringstager og forsikrede personer samt ydelser forfald og omfang af policen eller andre forhold til denne forsikring (herunder tillægsklausuler). Forsikringsbeviset kan genudstedes fra tid til anden. 4. Forsikrede Forsikrede er den/de personer, som dækkes gennem denne police og nævnt i forsikringsbeviset. 5. Forsikringsperiode Forsikringsperiode betyder den periode, hvor forsikringen er gyldig og de forsikrede personer dækkes (fastlagt i forsikringsbeviset). V-DK-PAC

7 6. Forsikringstager Forsikringstager er den person, forening, organisation eller virksomhed, som er nævnt som forsikringstager i forsikringsbeviset. 7. Krig Krig betyder krig, invasion, fremmede fjenders handlinger, fjendtligheder eller krigeriske operationer (uanset om der erklæres krig eller ej). 8. Læge Betyder et kvalificeret autoriseret medlem af lægestanden, som er godkendt af sundhedsstyrelsen i det land hvor lægen bor, og som ikke er en forsikret person, et medlem af den forsikrede persons familie eller en ansat af den forsikrede person. 9. Paraplegi Paraplegi betyder den permanente og fuldstændige lammelse af begge ben, blære og rectum. 10. Varige mén Betyder en medicinsk bedømmelse af de daglige gener, som en skade har medført. Et varigt mén kan som udgangspunkt først fastsættes, når den helbredsmæssige tilstand er varig. Det betyder, at tilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved behandling. Følger af en skade vil ofte først være varige et halvt til et helt år efter skaden. Det er en konkret vurdering, hvornår dette tidspunkt foreligger. 11. Skadebehandler Firma, som på selskabets vegne behandler skader. 12. Sygdom Sygdom betyder en fysisk eller psykisk sygdom. 13. Tandskade Tandskade betyder skade på tænder, tandkødsvæv, der resulterer i bevægelse, luksation, subluksation eller brud på de hårde væv. Der er ingen dækning for tyggeskader. 14. Ulykke/Ulykkestilfælde Ulykke/ulykkestilfælde er en ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på den forsikrede person. 15. Underwriters Underwriters betyder underwriters ved syndikaterne ved Lloyd's. 16. Ydelse(r) Ydelse(r) betyder de summer, der er fastsat i forsikringsbeviset som det maksimale beløb, der kan udbetales af selskabet. V-DK-PAC

8 4. Dækning Ulykkesforsikring døgnet rundt Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer i forsikringsperioden. Forsikringen dækker ulykker i hele verden, 24 timer i døgnet, hele året. Ulykke/ulykkestilfælde er en ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på den forsikrede person. Det betragtes også som ulykkestilfælde, hvis muskler, sener, ledbånd eller kapsler forvrides, forstrækkes eller springer i arme, ben, mave, bug, underliv eller rygsøjlen, som følge af forhøjet kraftanstrengelse. Diskusprolaps er også dækket, hvis det sker som følge af forhøjet kraftanstrengelse. Det betragtes også som en ulykke, hvis den forsikrede person får en skade ved retmæssigt at have forsvaret eller have været med til at redde andre mennesker. Det betragtes også som en ulykke, hvis den forsikrede person får en skade gennem forgiftning forårsaget af gasser, dampe, støvskyer, syre el. lign. Ulykker forårsaget af madforgiftning og indtagelsen af andre stoffer gennem svælget dækkes kun hos børn indtil de fylder 14 år. Som ulykkestilfælde forstås også udbrud af infektionssygdomme, opstået som følge af hudbeskadigelse, som skyldes bid af dyr. Drukning, kvælning og ihjelfrysning betragtes også som ulykke i overensstemmelse med disse betingelser, med mindre der ligger en sygdom til grund for dette. 4.1 Dækningsomfang Selskabet samtykker til at betale forsikrede person de ydelser, der er nævnt i forsikringsbeviset (nærmere angivet i forsikringsvilkårene), i tilfælde af at den forsikrede person; - dør inden for tolv (12) måneder efter og som resultat af en ulykke. Dødsfaldsdækningen fremgår af forsikringsbeviset. - pådrages invalidering inden for fireogtyve (24) måneder efter og som resultat af en ulykke, forudsat at; den forsikrede person som følge af ulykken får varig beskadigelse af den legemlige eller åndelige ydeevne (invaliditet) og at den inden for fireogtyve (24) måneder efter ulykken er dokumenteret ved lægeerklæring og anmeldt over for skadesbehandler eller balticfinance af forsikringstageren. Hvis ulykken er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkesdagen betales dødsfaldsdækningen med fradrag af eventuelt udbetalt invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen betales ud fra den aftalte invaliditetssum, og udbetales altid i form af en engangsydelse. Forsikringssummen og méngraden danner grundlag for beregningen af invaliditetserstatningen. Dækningen starter fra 1% méngrad eller som fastlagt i forsikringsbeviset. V-DK-PAC

9 4.2 Arbejdsskadestyrelsens méntabel - er udvidet på følgende måde. Tabel A Forbedret méntabel ved tab af eller funktionsudygtighed: Varigt mén i procent En arm 80 % En hånd 70 % En tommelfinger 30 % En pegefinger 15 % En anden finger 10 % Alle fingre på en hånd 65 % Et ben 80 % En fod 40 % En storetå 10 % En anden tå 5 % Tab af synet på et øje 40 % Fuldstændig tab af hørelsen på et øre 20 % Fuldstændig tab af lugtesansen 15 % Fuldstændig tab af stemmen 50 % Ved tab af eller ingen funktionsdygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt ovenfor er det kun denne méntabel, der gælder. Undtagen ved død, vil betalingsbeløbet som ydelse blive beregnet ved først at finde den procentvise invaliditet i Tabel A Forbedret méntabel, og derefter finde samme tal i Tabel B eller C (Progressiontabel), hvor den forhøjede ménprocent er anført i til -kolonnen som vist nedenfor. Rammer ulykken legemsdele eller sanseorganer, der ikke er beskrevet under Tabel A fastsættes méngraden efter i hvilket omfang den normale legemlige eller åndelige ydeevne er blevet beskadiget. I den forbindelse er det kun medicinske vurderinger, der tages i betragtning uden reference til forsikrede persons beskæftigelse.vurderingen foretages efter reglerne i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Rammer ulykken flere legemlige eller åndelige funktioner, lægges méngraderne for hver enkelt funktion sammen. En méngrad højere end 100 % kommer dog ikke i betragtning. Ydelsen vil kun være til udbetaling, hvis invalidering vurderes som en procent (1%) eller derover (som fastlagt i forsikringsbeviset). Ved delvis tab eller tab af funktionsevnen i dele af kroppen fastsættes den dertil svarende procentsats. Hvis ulykken rammer en legemlig eller åndelig funktion, som allerede var varigt beskadiget inden ulykken, fratrækkes den tidligere méngrad. V-DK-PAC

10 4.3 Erstatningsniveau for varige mén (Progression) Procentdelen udledt af Tabel A skal påføres til venstre side af hver kolonne i Tabel B eller C (225%/500% progression). Ved at læse fra side til side på den passende række i Tabel B eller C, gives den tiltagende procentydelse. Denne procentdel udgør erstatningsprocenten af den basissum, som er fastsat i forsikringsbeviset. Dette udgør den egentlige ydelse til udbetaling. Tabel B % progression fra til fra til fra til fra til Til enhver forsikring vil dækningen højst udgøre 225% af basissummen nævnt i forsikringsbeviset ved 100 % invaliditet. Tabel C - 500% progression fra til fra til fra til fra til Til enhver forsikring vil dækningen højst udgøre 500% af basissummen nævnt i forsikringsbeviset ved 100 % mén. V-DK-PAC

11 4.4 Yderligere dækning Straksydelser i forbindelse med alvorlige skader Hvis ulykken forårsager en af følgende skader: paraplegi efter skade på rygmarven; amputation af en arm, et ben, en fod eller en hånd; tredjegradsforbrændinger på mere end tredive procent (30 %) af hele kroppen; fuldstændigt tab af synet på begge øjne; vævsskader på indre organer; brud på to store arm- eller benknogler; eller en kombination af mindst to af følgende skader: vævsskader på et indre organ; brud på en stor arm- eller benknogle; brækket bækken; brud på rygsøjlen; Selskabet betaler den forsikrede person en straksydelse som nævnt i forsikringsbeviset under forudsætning at ulykken ikke resulterer i døden inden for en måned Søgnings og redningsudgifter Hvis den forsikrede har været ude for en dækningsberettiget ulykke i udlandet udbetaler selskabet en erstatning i henhold til de begrænsninger, der er nævnt i forsikringsbeviset. Erstatning af omkostninger i forbindelse med eftersøgning, redning eller bjergning, hvis tjenesten udføres af offentlige- eller private redningsorganisationer, såfremt der sædvanligvis opkræves betaling eller gebyrer for ydelsen. Disse omkostninger erstattes også, hvis ulykken var umiddelbart truende eller, hvis man efter omstændighederne formodede, at der ville ske en ulykke. Erstatning af omkostninger til at transportere den forsikrede person til det nærmeste sygehus hvis det efter lægens vurdering er medicinsk nødvendigt. Ekstraudgifter til hjemrejse eller indkvartering for børn under 18 år og den forsikrede persons partner, som er rejst med. Fører ulykken til døden i udlandet dækkes udgifterne til en begravelse i det land, hvor dødsfaldet er sket eller transport til afdødes seneste, faste bopæl. Selskabet betaler disse omkostninger i det omfang disse ikke dækkes af andre. V-DK-PAC

12 4.4.3 Kosmetiske operationer og erstatning for tandskader Medfører ulykken permanent ardannelse på mindst femten procent (15 %) af ansigtsområdet, betaler selskabet en tillægserstatning til forsikrede på kr Denne ydelse vil tiltage proportionelt på basis af ardannelse op til den maksimale begrænsning som det fremgår af forsikringsbeviset på ethundrede procent (100 %) ardannelse af ansigtsområdet. Graden af ardannelsen vil blive vurderet uden at tage hensyn til den forsikrede persons alder, køn eller kulturelle baggrund. Medfører ulykken beskadigelse af tænderne og er det nødvendigt at foretage en tandbehandling dækker selskabet de nødvendige og rimelige udgifter inden for 12 måneder i det omfang forsikrede person ikke har ret til erstatning fra anden side f.eks. i henhold til lov om forsikring mod arbejdsskade, fra den offentlige børnetandpleje m.v. eller fra den offentlige eller private sygeforsikring samt fra skadevolder. Er forsikrede person endnu ikke fyldt 18 år på ulykkestidspunktet, dækkes udgifterne, selvom operationen og den kliniske behandling ikke er foretaget inden for 3-års fristen, men er afsluttet inden den forsikrede person fylder 21 år. Der er kun dækning for udgifter til tandbehandling, når det drejer sig om tab eller beskadigelse af tænder og implantater, broer, stifttænder, som er en fast bestanddel af det naturlige bid. Der er ikke dækning for udgifter til tandbehandling ved skader på aftagelige proteser eller delproteser, selvom de beskadiges, mens de er i munden. Tandskader, der er opstået ved sammenbidning, tygning eller spisning dækkes ikke. Var tændernes tilstand svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slidtage, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, kan dette medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder svarende til forringelsen/svækkelsens omfang i forhold til sunde, velbevarede tænder. Hvis ulykken medfører beskadigelse af en tand og denne tand er led i en bro, implantatbehandlet, mangler nabotænder eller er nabotænderne svækkede, ydes der kun dækning med et beløb, som svarer til, hvad den nødvendige behandling af en sund, velbevaret tand ville have kostet. Når selskabet har betalt udgiften til en tandbehandling efter en anmeldt skade, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning, reparation eller vedligeholdelse på et senere tidspunkt. Den maksimale dækning for kosmetiske operationer og tandskader er kr Dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtransport. Hvis den forsikrede person har været ude for et uheld, der falder ind under kontraktens ulykkesdefinition, og vedkommende har været indlagt på et hospital på ulykkesstedet i 14 dage, der ikke er i nærheden af personens hjemsted, erstatter forsikringsselskabet omkostningerne i forbindelse med hjemtransport til et sygehus i forsikredes hjemby eller et sygehus i nærheden erstatningen er max kr. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvist, erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. V-DK-PAC

13 4.4.5 Dækning af omkostninger i forbindelse med handicap 1. Hvis den forsikrede persons méngrad medfører et handicap i dagligdagen, hvor den forsikrede er afhængig af bestemte investeringer, afholder forsikringsselskabet udgifterne i henhold til fastsatte maksimumbeløb. 2. I forbindelse med et handicap dækkes følgende omkostninger: a) ombygning af forsikredes faste bopæl, så stedet bliver handicapvenligt. b) indflytning i et handicapvenligt hus eller en handicapvenlig lejlighed. c) udrustning af forsikredes egen personbil, så den bliver handicapvenlig. 3. Forsikringsselskabet yder højst støtte med et beløb op til kr. i op til 5 år efter ulykkestidspunktet, og alle omkostninger skal kunne dokumenteres fra forsikredes side. 4.5 Hvornår betales erstatningen Når balticfinance eller skadesbehandler har modtaget de dokumenter fra forsikringstageren, som er nødvendige for at kunne belyse ulykken og dens følger samt dokumentation for at den lægebehandling, der er nødvendig for kunne fastsætte invaliditets-/méngraden er afsluttet, er selskabet forpligtet til i løbet af en måned at redegøre for, om kravet anerkendes og i givet fald omfanget af dækningen ved invaliditetskrav er der tale om 3 måneder. De omkostninger forsikringstageren har i forbindelse med begrundelse af dækningskravet refunderes ubegrænset inden for de rammer, der er almindelige i Danmark dette gælder dog ikke for juridisk rådgivning og transportudgifter. Hvis selskabet anerkender kravet, eller hvis den forsikrede person og selskabet er blevet enige om ulykkestilfældet og erstatningens størrelse, udbetaler selskabet erstatningen i løbet af 14 dage. Før lægebehandlingen er afsluttet, kan der udbetales et passende forskud af den forventede invaliditetsydelse, såfremt den forsikrede person er uden for livsfare dog højst 10 % af basissummen og max. kr Hvis ulykken fører til døden inden for 1 år efter ulykken, udbetales den aftalte dødsfaldssum fratrukket det forskud eller invaliditetserstatning, der er udbetalt. 4.6 Fornyet invaliditetsbedømmelse Den forsikrede person og selskabet har ret til årligt indtil 3 år efter ulykkestilfældet at få foretaget en ny lægelig bedømmelse af invaliditetsgraden. Begæring om ny bedømmelse skal fremsættes af selskabet ved at afgive erklæring og den forsikrede person skal så få foretaget denne undersøgelse inden for 1 måned efter, at vedkommende har modtaget erklæringen fra selskabet. Hvis der fastsættes en højere invaliditetserstatning end den selskabet allerede har udbetalt, forrentes restbeløbet efter Renteloven. Indtil barnet fylder 14 år forlænges fristen fra tre til fem år. Fem-årsfristen stopper dog på det tidspunkt, hvor det forsikrede barn fylder 18 år. V-DK-PAC

14 4.7 Akkumulationsbegrænsning Hvor en enkelt hændelse eller en serie af hændelser finder sted inden for en tyve kilometers radius, der opstår fra samme årsag og hvor hændelsen: - inden for fireogtyve (24) på hinanden følgende timer af hændelsen, eller - inden for fireogtyve (24) på hinanden følgende timer af den første hændelse i serien af hændelser, forårsager skade på mere end én forsikret person, så skal den maksimale ydelse til betaling fra selskabet i forbindelse med alle skader, der opstår fra sådan en hændelse eller serie af hændelser være ethundredefemogfirs millioner kroner ( kr.) eller som fastsat i forsikringsbeviset, uanset antallet af forsikrede personer, der melder skaden og uafhængig af antal af berørte ydelsesniveauer. 5. Begrænsninger og undtagelser Denne forsikring dækker ikke de i punkt nævnte undtagelser 5.1 Sygdom Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde. Ulykkestilfælde, der indtræder som følge af sygdom herunder slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre krampeanfald. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. Følger af lægelig behandling, tandlægebehandling eller anden behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. Følger af sygdomme fra enhver form for mikroorganismer (virus, bakterier, parasitter, svampe). Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Dog dækning for børn under 14 år i henhold til punkt Grov uagtsomhed, beruselse mv Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede person med forsæt eller grov uagtsomhed. Følger af ulykkestilfælde, der skyldes: Selvforskyldt beruselse. fører et motorkøretøj med en promille, der er over den i loven tilladte grænse i den forsikredes persons hjemland. Selvforskyldt påvirkning af alkohol, narkotika eller andre lignende stoffer, herunder misbrug af medicin eller stoffer. Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet gælder alle de nævnte undtagelser. V-DK-PAC

15 5.2.2 Selvmord eller selvpåførte skader Selvmord eller planlagt selvmord, selvpåførte skader også selvpåførte skader på baggrund af psykisk sygdom eller sindssyge - dækkes ikke. 5.3 Krig eller lignende Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, borgerkrig, revolution, politiske uroligheder eller oprør. Hvis der udbryder uroligheder i et område, mens forsikrede person opholder sig i området, dækker forsikringen dog den første måned herefter. Rejser forsikrede derimod ind i et område, hvor der er krig, krigslignende forhold, borgerkrig, oprør eller politiske uroligheder, dækker forsikringen ikke. Forsikringen dækker ikke, hvis den forsikrede selv deltager i de ovennævnte handlinger. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde forårsaget af deltagelse i terroraktioner, opløb eller sabotage. Terrorhandling er en handling som med forsæt skræmmer en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt tvinger danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige struktur. Den udføres af nogen, som handler alene for en organisations eller statsmagts regning eller i forbindelse med en organisation eller statsmagt. Handlingen begås af politiske, religiøse, ideologiske eller etiske grunde. Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling der opstår i forbindelse med militær virksomhed, i hvilken den forsikrede deltager, eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. 5.4 Andet Ulykkestilfælde, som opstår under deltagelse eller træning i: a) Hestevæddeløb. b) Sportsgrene eller fritidsaktiviteter, som udføres i luften såsom drageflyvning, ballonflyvning, svæveflyvning, faldskærmsudspring, parachuting, paraglidning, kitesurfing eller bungy-jumping. c) Klippeklatring eller bjergbestigning, der normalt benytter reb eller guider. d) Dykning ud over den forsikrede persons uddannelse og erfaring. e) Konkurrence eller under træning til konkurrencevintersport. f) Forsikring dækker ikke tandskade som følge af Boksning og andre kampsports- eller selvforsvarsgrene g) Fører af eller passager i et motorkøretøj under deltagelse i motorvæddeløb og tilhørende trænings-/prøvekørsler, hvor det helt eller delvist kommer an på at opnå maksimale hastigheder Graviditet Ulykkestilfælde, der indtræder som følge af graviditet, fødsel eller abort samt komplikationer, der opstår som følge heraf Dødsfald Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag Strafbare handlinger Aktiv deltagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. V-DK-PAC

16 5.4.5 Psykiske følger Varige mén i form af psykiske følger, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade Undtagne aktiviteter og erhverv. den forsikrede persons deltagelse i: - flåde-, militær- eller luftvåbenstjeneste eller operationer. Undtaget er også cirkusartister, stuntmen, dyretæmmere, bodyguards, dørmænd og personer, som arbejder med kernekraftrisiko Personer med følgende erhverv skal forespørge hos selskabet, om dækning er muligt Professionelle sportsfolk, luftfartsbesætninger eller piloter, professionelle dykkere, besætning på boreplatforme, erhvervsfiskere og brobygningsarbejdere. Hvis dækning er muligt, fremgår det af forsikringsbeviset Allerede eksisterende tilstande Slidgigt, gigt eller enhver anden degenerativ proces af led, knogler, muskler, sener eller ligamenter Dødsfald af børn Ydelse ved dødsfald af børn er begrænset til kr Enkelt persons maksimale ydelse Den maksimale sum til betaling per forsikringsperiode for én eller alle ydelser til udbetaling til en forsikret person kan ikke overstige de beløb, som er fastsat i forsikringsbeviset Indskrænkning af ydelsen Der gives ingen dækning for allerede eksisterende skader Eksisterende invalidering Enhver invalidering, der eksisterede før ulykken, vil blive taget i betragtning, når ydelse til betaling beregnes. 5.5 Overlagt udsættelse Overlagt udsættelse for ekstraordinær fare (undtagen ved forsøg på at redde menneskeliv eller som del af den forsikrede persons beskæftigelse). 6. Pligter i tilfælde af en skadesanmeldelse eller en potentiel skadesanmeldelse Den nødvendige overholdelse og opfyldelse af disse bestemmelser er en forudgående betingelse for selskabets dækning af skader i henhold til forsikringsbeviset. Alle udgifter i forbindelse med indhentning af lægelige udtalelser/attester udredes af forsikrede person. Dog betaler selskabet udgifter til de lægeattester, undersøgelser med videre som selskabet forlanger. Underretning om skadesanmeldelse: Den forsikrede person skal give skriftlig meddelelse til skadesbehandler eller balticfinance så snart det er praktisk muligt i henhold til dansk ret. Hvis der i starten kun optræder ubetydelige følgevirkninger af ulykken, er der ikke tale om misligholdelse, hvis de forsikrede personer først søger læge eller giver skadesbehandler eller balticfinance besked, når det virkelige omfang af ulykken viser sig. V-DK-PAC

17 I tilfælde af varige mén skal skadesanmeldelser præsenteres til balticfinance eller skadesbehandler for opgørelse inden for tolv (12) måneder efter datoen for den originale ulykke, der gav anledning til et sådant krav under dette forsikringsbevis, med mindre andet er aftalt med selskabet eller fremgår af dansk ret. Dødsfald skal meddeles skriftligt i løbet af 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren, den forsikredes arvinger eller begunstigede personer er blevet orienteret om dødsfaldet. Selskabet skal bemyndiges til at foretage en obduktion af en læge, som selskabet har udpeget. Underretning til forsikringsselskab skal indgives til skadesanmeldelsesadressen specificeret i forsikringsbeviset. 6.1 Skadeanmeldelsesprocedure For hver eneste skadesanmeldelse skal den forsikrede person og enhver person, der handler på vegne af den forsikrede person: - med det samme sende balticfinance eller skadesbehandler skadesanmeldelse og lægelige akter samt kopier af alle anmodninger, krav, ordrer, meddelelser, stævninger, lovmæssige dokumenter og alle relaterede dokumenter i forbindelse med den forsikrede hændelse så snart disse modtages af den forsikrede person. - autorisere balticfinance eller skadesbehandler til at skaffe lægejournaler eller andre relevante oplysninger på anmodning, men kun hvor det er tilladt ved lov at gøre således i det tilfælde, at en forsikret person er involveret i skade, sygdom eller legemlig skade. 6.2 Selskabets rettigheder Efter indledende underretning eller indsendelse af en begivenhed eller skadesanmeldelse vil enhver læge, der er udpeget af selskabet, have lov til at foretage en undersøgelse af den forsikrede person, så ofte som det skønnes nødvendigt, og i tilfælde af den forsikrede persons tilfældige død, til at udføre en obduktion, hvis dette er tilladt ved lov. 6.3 Rente Ingen ydelse til betaling under denne forsikring vil bære rente (undtagen gældende regler i forsikringsaftaleloven). 7. Generelle betingelser og vilkår Gældende lov: Forsikringstageren kan anlægge en retssag ved sin egen domstol dvs. når der er tale om forbrugeraftaler, som ikke er indgået ved personlig henvendelse på erhvervsdrivendes faste forretningssted. Selskabet kan anlægge en retssag ved forsikringstagerens hjemting. Supplerende værneting kan være retten på det sted, hvor forsikringstagerens erhvervsmæssige hovedkontor er beliggende eller retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves. V-DK-PAC

18 Denne forsikring er underlagt dansk ret. Det er især bestemmelserne i Forsikringsloven, der gælder såfremt ikke andet udtrykkeligt er fastsat i denne kontrakt. Selskabet gør udtrykkeligt opmærksom på, at selskabet er et engelsk forsikringsselskab og underlagt de engelske forsikringstilsynsmyndigheder. De gældende engelske regulativer og tariffer er derfor ikke anmeldt det danske finanstilsyn, men overvåges af det engelske forsikringstilsyn i henhold til det 3. EU-skadesforsikringsdirektiv. 8. Annullering Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringstageren og selskabet/balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel. Ved krav vil selskabet/balticfinance refundere enhver del af den betalte præmie til forsikringstageren, der er i forholdsmæssigt overskud til den forud annullerede del af forsikringsbeviset. 9. Bidrag Hvis der i det angivne tidsrum også foreligger en anden forsikring, som dækker samme skader, går pågældende anden forsikring forud for denne, undtagen ved dækning af død og invaliditet. 10. Dokumentforvaltning Selskabet/balticfinance kan besidde dokumenter i forbindelse med denne forsikring og skadesanmeldelser under denne i elektronisk format og kan tilintetgøre originalerne. En elektronisk kopi af et sådant dokument vil være tilladeligt som bevis på samme vis som, og med samme vægt som, originalen. 11. Offentliggørelse under lov om behandling af personoplysninger Selskabet/balticfinance arkiverer og besidder data i overensstemmelse med Datasikringsloven af 1998 og følger strenge sikkerhedsprocedurer i opbevaring og offentliggørelse af opgivet information, for at forebygge uautoriseret adgang eller tab af sådanne oplysninger. Selskabet/balticfinance kan finde det nødvendigt at videregive data til andre firmaer eller forretninger, der leverer produkter eller tjenester, som er associerede med dette forsikringsbevis. Ydermere, gennem adgang til og opdatering af forskellige databaser, kan selskabet/balticfinance dele oplysninger med andre firmaer og offentlige organer, herunder politiet, for at dokumentere oplysninger og forebygge eller opklare svig. Hvis der opgives falske eller unøjagtige oplysninger og der er mistanke om svig, vil dette blive noteret og oplysningerne vil være tilgængelige for andre organisationer, der har adgang til databaserne. Oplysninger og databaser man har adgang til eller har bidraget til, er tilgængelige efter anmodning. V-DK-PAC

19 12. Betydelige forandringer Balticfinance skal hurtigst muligt skriftligt have besked, når der sker ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse. Hvis Balticfinance ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. Forsikringsdækningen bortfalder hvis beskæftigelsen skifter til erhverv nævnt i vores vilkår under og Denne forsikring vil være omstødelig hvis risikoen for skade, sygdom eller legemlig skade vokser efter begyndelse af denne forsikring, med mindre sådanne ændringer eller omstændigheder er blevet udtrykkeligt erkendt og accepteret ved skriftlig memorandum underskrevet for og på vegne af selskabet. 13. Begrænsning af risiko Denne forsikring følger Forsikringsaftalelovens regler om forsætlig eller uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden samt om fareforøgelse. 14. Svig Hvis skadeanmeldelsen på nogen måde er svigagtig eller hvis svigagtige midler eller anordninger bruges af den forsikrede person eller en anden, der handler på deres vegne for at opnå ydelse under denne police eller hvis noget ydelsesansvar, tab, ødelæggelse eller skade er foranlediget af en bevidst handling eller med den hemmelige forståelse af den forsikrede person, vil der ikke være nogen rettigheder til nogen form for betaling eller skadesløsholdelse under denne police. Endvidere skal ethvert erstatningskrav, der er blevet betalt til den forsikrede person på baggrund af svigagtige midler eller anordninger, betales tilbage til forsikringsselskabet. 15. Overholdelse Hvis der er tale om forsætlig misligholdelse af de pligter, der er nævnt i disse bestemmelser, bortfalder forsikringsdækningen. Er der tale om grov uagtsom misligholdelse af de pligter, der er nævnt, dækker forsikringen dog stadig, såfremt misligholdelsen ikke har afskåret selskabet fra at kunne konstatere, om der foreligger en dækningsberettiget ulykke eller fra at kunne udmåle erstatningen. Hvis de forsikrede personer ved en fejl dels undlader at give en oplysning dels ikke opfylder de pligter, der er i henhold til kontrakten, er selskabet forpligtet til at dække skaden, hvis det kan dokumenteres, at det drejer sig om en fejl og at de forsikrede personer efter at have erkendt fejlen omgående opfylder de kontraktlige pligter. V-DK-PAC

20 16. Klager Selskabet/balticfinance stræber efter at levere en fremragende tjeneste til alle sine kunder, men det kan ske, at noget går galt. Selskabet tager alle klager alvorligt og bestræber sig på at løse alle kunders problemer omgående. Hvis den forsikrede person har et spørgsmål eller en klage angående denne forsikring eller dens agent/mægler, bør de først kontakte Balticfinance. Hvis den forsikrede person ønsker at kontakte selskabet direkte, bør den forsikrede person skrive til klageadressen vist i forsikringsbeviset. Anfør venligst forsikringsbevisnr. eller skadesanmeldelsesnr. i al korrespondance. Forældelse og klage: Krav ifølge denne forsikringsaftale forældes i henhold til dansk rets regler om forældelse. I tilfælde af at forsikrede ønsker at klage, kan denne sende en klageskrivelse til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal udfærdiges på en særskilt blanket, som bl.a. kan rekvirere hos Ankenævnets sekretariat. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf. (+45) Indgives klagen rettidigt til Ankenævnet suspenderes forældelsesfristen, indtil der er truffet en endelig afgørelse. Efter Ankenævnets afgørelse har begge parter ret til at anlægge en retssag ved domstolene. Retssagen skal anlægges omgående dog senest 30 dage efter Ankenævnet har bekendtgjort afgørelsen. Uenighed om méngradens størrelse: Er forsikrede ikke enig i selskabets fastsættelse af ménprocenten kan spørgsmålet om ménprocentens fastsættelse indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsens vurdering er bindende for begge parter. Når forsikrede ønsker Arbejdsskadesstyrelsens vurdering, betales det af Arbejdsskadestyrelsens fastsatte gebyr, samt udgifter til yderligere lægeerklæringer af forsikrede. Hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere ménprocent end den af selskabet fastsatte, betales gebyret og evt. lægeudgifter af selskabet. 17. Finansielle tjenesters kompensationsordning Company Market og Lloyd s underwriter er dækket af Financial Services Compensation Scheme. Den forsikrede person kan være berettiget til kompensation fra ordningen, hvis selskabet er ude af stand til at møde dets forpligtelser under denne kontrakt. Berettigelse til kompensation under ordningen afhænger af forretningens type og omstændighederne for skadesanmeldelsen. Yderligere oplysninger om kompensationsordningsarrangementer er tilgængelige hos Financial Services Compensation Scheme, 7th floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN eller deres websted (www.fscs.org.uk). V-DK-PAC

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-15-12-07 1

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-15-12-07 1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten til undertegnede af visse Lloyd s-underwriters, og på grundlag af den præmiebetaling,

Læs mere

Lloyd s Insurance V-DK-PRO-14-03-25 1

Lloyd s Insurance V-DK-PRO-14-03-25 1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten (hvoraf nummeret på denne fremgår af forsikringsbeviset) til undertegnede af visse

Læs mere

Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 70 25 01 08 - certus@certus-forsikring.dk - www.certus-forsikring.

Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 70 25 01 08 - certus@certus-forsikring.dk - www.certus-forsikring. Ulykkesforsikring døgnet rundt, jorden rundt Certus ulykkesforsikring: Udvidet døgnet rundt ulykkesforsikring uden fareklasser, med hensyn til dit arbejde Gælder 24 timer i døgnet, 365 dage om året i hele

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår Ulykkesforsikring Certus

Vilkår Ulykkesforsikring Certus Vilkår Ulykkesforsikring Certus Indhold Indhold...1 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring...2 1 Oplysning og viljeserklæring...2 2 Retsforhold...3 3 Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen?...3

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Lloyd s Nøglepersonforsikring

Lloyd s Nøglepersonforsikring Lloyd s Nøglepersonforsikring Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten til undertegnede af visse Lloyd s-underwriters, og på grundlag af den

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere