Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3."

Transkript

1 Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december Formål Organisering Valg Opsigelse Ansvar Løn Udgiftsdisponering Kundepotentiale Åbningstider Vikar Produkter Bogføring Ølmandens løbende arbejdsopgaver i oversigtsform

2 1. Formål På foreningsbasis at opretholde et distributionssted for øl, vand samt lignende produkter forestået af en person, kaldet ølmand, udpeget af Repræsentantskabet. 2. Organisering Ølmandsstillingen bestrides af en person. 2.1 Valg Ølmanden vælges en gang årligt på valg-repræsentantskabsmødet om foråret. Alle kollegianere er valgbare. Opsiges stillingen i løbet af året opslås den ledig til førstkommende repræsentantskabsmøde. 2.2 Opsigelse Ølmanden kan ikke opsige sin stilling med et varsel, der er kortere end en måned. Fratrædelse sker med virkning fra den første i en måned. Fratrædelse kan ikke ske med virkning pr. 1. august eller 1. september. Ved fravær fra kollegiet i mere end to sammenhængende måneder i perioden september maj, begge måneder inklusive, skal stillingen opsiges. Efter sin opsigelse, så er ølmanden ansvarlig for oplæring af ny ølmand. 2.3 Ansvar Ølmanden er ansvarlig overfor Repræsentantskabet. I tilfælde af udtrykt mistillid til Ølmanden er denne forpligtet til at være en midlertidig/nyvalgt Ølmand behjælpelig ved indføring i daglige arbejdsopgaver, jf. punkt 8 og Løn Ølmanden oppebærer en månedlig godtgørelse på en fjerdedel husleje. Godtgørelsen forfalder forud hver måned i forbindelse med huslejebetaling. Ølmanden forventes at arbejde tre timer ugentligt. 3. Udgiftsdisponering Ølmanden har alene udgiftsdisponeringskompetence for så vidt angår indkøb af lagervarer til ølkælderen. 4. Kundepotentiale Udlevering fra kollegiets ølkælder er alene muligt for kollegiets respektive køkkener, kollegiets bar og Repræsentantskabet samt Inspektøren. 2

3 5. Åbningstider Ølkælderen er i perioden 1/1 til 30/6 samt i perioden 1/9 til 24/12 åben 1 gang ugentligt, af en times varighed. I perioden 1/7 til 31/8 skal det varsles i god tid hvornår ølmanden er på ferie. Ølkælderen er åben ugentligt medmindre andet er opslået i ølkælderens gruppe på internettet. Åbningstiderne må ikke ligge tidligere end kl Økonomisk ansvar Ølmanden er til enhver tid ansvarlig for lagerbeholdningens tilstedeværelse. Ølmanden hæfter for ethvert svind og enhver forsømmelse af de i dette regulativ fastlagte regler, som kan henføres til en af ham udpeget vikar. Repræsentantskabet kan, hvis det skønnes, at ølmanden er uden skyld i eventuelt svind, overtage et eventuelt ansvar. Et eventuelt negativt svind tilkommer Kollegianersamfundet. Ved overdragelse af ølkælderen i forbindelse med skift af Ølmand eller i forbindelse med anvendelse af en af Repræsentantskabet valgt vikar jf. punkt 7, underskriver såvel den afgående som den kommende Ølmand (Vikaren) og Formandskabet et overdragelsespapir. Overdragelsespapiret angiver på produktniveau ølkælderens lagerbeholdning på overdragelsestidspunktet. 7. Vikar Som hovedregel gælder, at det påhviler Ølmanden at skaffe og instruere en vikar, der udfører ølmandens arbejdsfunktioner i dennes eventuelle midlertidige fravær. Vikarens navn, værelsesnummer og forventede funktionsperiode meddeles Formandskabet skriftligt. Som undtagelse gælder, at Ølmanden indenfor kalenderåret er berettiget til at holde fri i 4 sammenhængende uger uden løn, uden forpligtelse til at anvise vikar og dermed uden forpligtelse for vikarens overholdelse af dette regulativ. Ønskes en sådan friperiode, skal der gives besked herom til repræsentantskabets Formand senest således, at stillingen som ølmandsvikar kan besættes på næstsidste repræsentantskabsmøde før friperiodens begyndelse. Ølmanden instruerer vikaren. Vikaren er underlagt de i dette regulativ fastlagte regler. 8. Produkter Ølkælderens sortiment kan til enhver tid ændres af Repræsentantskabet. Ølmanden kan i samråd med Formandskabet udvide ølkælderens sortiment. Sortimentsforøgelser, der indebærer optagelse af nye leverandører, skal forhåndsgodkendes af Repræsentantskabet. 3

4 På første repræsentantskabsmøde i oktober fremlægger Ølmanden en oversigt over det forløbne regnskabsår fysiske varesalg opgjort på produktniveau. Oversigten ledsages af en indstilling, hvis der bør foretages sortiments- og/eller leverandøromlægninger. 8.2 Økonomi Formandskabet prisfastsætter ølkælderens produkter ud fra Repræsentantskabets avancepolitik besluttet i samarbejde med de parlamentariske revisorer. Eventuelt overskud ved drift af ølkælder tilfalder Kollegianersamfundet. 8.3 Kredit Der må under ingen omstændigheder udleveres produkter fra ølkælderen på kredit. Baren har dog en uges kredit. 9. Bogføring Det er ølmandens ansvar at lave regnskabet. Dette regnskab skal indeholde en balance samt oversigt over de enkelte etagers køb og gæld, således at der til ethvert tidspunkt kan se ølkælderens økonomiske status. I regnskabet skal der også være en status over pant samt varer i ølkælderen. Dette regnskab skal tilsendes Formandskabet og bogholderen en gang i kvartalet (1/3, 1/6, 1/9 samt 1/12). For hvert enkelt produkt føres en lagerliste, der på ethvert tidspunkt skal angive det regnskabsmæssige lager af det pågældende produkt. Således er enhver lagerændring tidsmæssigt registreret. Konstateres der afvigelser mellem det faktiske og det regnskabsmæssige lager, skal Ølmanden kontakte Formandskabet. Dette skal ske inden næste udlevering/lagertilgang. Ved leverancer foretages inden næste levering/udlevering kontrol af overensstemmelse mellem faktiske levering og leverandørens udleveringsseddel. Kontrollen foretages ved sammenholdelse af lageret før levering og faktisk lager efter levering. Ved udlevering fra ølkælderen påføres en ølseddel udleveringsdato samt ølmandens (vikarens) initialer. Ølsedlerne arkiveres månedsvis. Indenfor den enkelte måned foretages kronologisk underopdeling efter udleveringsdato. Henter en aftager ikke indkøbte produkter arkiveres ølsedlen under uafhentede produkter indtil levering finder sted. Lagerlister ajourføres på basis af ølsedlerne for udleverede produkter. Dette forstås ved, at lageret før udlevering fratrækkes den samlede udlevering af givne produkter. Det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige og den faktiske udlevering. Ølmanden må ikke afvige fra denne procedure uden Formandskabets forudgående skriftlige tilladelse. 10. Ølmandens løbende arbejdsopgaver i oversigtsform At forestå indkøb af produkter til ølkælderen i henhold til normallageret, der er fastsat i samråd med Formandskabet. At kontrollere leverancer fra diverse leverandører samt kontrollere, at det 4

5 korrekte antal returkasser er fjernet At kontakte diverse leverandører, såfremt en fejllevering konstateres. At påse, at ingen uberettiget opholder sig i ølkælderen, når denne er åben. Kun ølmanden har adgang til selve ølkælderen, når denne er åben. At kontrollere køkkenernes returemballage før udlevering af bestilte produkter. At forestå udlevering af ølkælderens produkter efter modtagne ølsedler. At sortere og ordne returemballage efter hver udlevering. At føre lagerlister efter hver lagertilgang og afgang samt sikre, at samtlige ølsedler opbevares betryggende. At bistå Formandskabet ved den årlige lageroptælling i forbindelse med årsregnskabet samt ved uanmeldte lagereftersyn. At fremstille diverse opslag med hensyn til åbningstider og administrere ølkælderens facebook-gruppe etc. At holde udleveringsstedet i ordentlig og ren stand. At udarbejde lister til brug ved bestilling af varer. 5

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere