DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, piease consult

3 <\V V3 7. Selskabet Børnenes Pleje * i Odense gennem 50 Aar MARTS 1953

4 - t DET KONGELIGE BIBLIOTEK \ J

5 en 21. Marts 1903 stiftedes Selskabet»Børnenes JLJ Pleje«i Odense ved en konstituerende Generalsamling paa Odense Raadhus. Selskabet kan saaledes i Aar, den 21. Marts, fejre sit 50 Aars Jubilæum, og Selskabet har ment at ville markere Dagen ved i korte Træk at give en Oversigt over Selskabets Historie og Virksomhed i de forløbne 50 Aar. Initiativet til Oprettelsen blev taget af Sognepræst Kaae i Kværndrup, der dengang var Formand for»de danske Plejehjemsforeninger«. Allerede i Sommeren 1902 sendte han en Del Odense Borgere Aarsberetninger for Aaret 1901 fra»de danske Plejehjemsforeninger«. Hensigten hermed var at forberede Oprettelsen af et Selskab»Børnenes Vel«i Odense. Paa et Møde paa Odense Raadhus den 10. Februar 1903, til hvilket Møde var indbudt alle Borgere, der kunde tænkes at interessere sig for Sagen der mødte ca. 200 var der Flertal for Oprettelsen af et nyt Selskab,»Børnenes Vel«, og der valgtes en foreløbig Bestyrelse, bestaaende af Præsterne Benjamin Balslev og Gjerulff, Murermester Storm og Lærer Lundahl Nielsen. Denne Bestyrelse eller»arbejdsudvalget«fik til Opgave dels at at virke tor Tilgang af Medlemmer og dels at udarbejde et Forslag til Love for det nye Selskab. Endelig kunne Arbejdsudvalget indkalde til en konstituerende Generalforsamling og til denne møde med et Forslag til det nye Selskabs Navn, til Love for Selskabet og med en Medlemsliste paa omtrent

6 Som allerede nævnt blev denne Generalforsamling afholdt paa Odense Raadhus den 21. Marts Paa Generalforsamlingen vedtoges med stort Flertal Arbejdsudvalgets Forslag om Navnet»Børnenes Pleje«. Forslaget om Lovene vedtoges enstemmigt. Lovene kom til at lyde saaledes: GAMLE LOVE for SELSKABET»BØRNENES PLEJE«i Odense 1. Selskabets Omraade omfatter Odense Bys og St. Hans Landssogns Grund. 2. Selskabet arbejder i Tilslutning til Menighedslivet i Folkekirken og om muligt i Samarbejde med beslægtede Virksomheder. 3. Selskabets Formaal er indenfor det i 1 nævnte Omraade: 1. ) At antage sig Plejebørn og sørge for disses Anbringelse i gode Hjem eller paa anden Yjs. 2. ) Overfor ulykkeligt stillede Børn at hjælpe dem saa vidt muligt gennem Raadførsel og Forhandling med Hjemmet. Findes det hensigtsmæssigt at fjerne et Barn fra det naturlige Hjem, eller er Barnet hjemløst, sørger Selskabet for dets Anbringelse udenfor Hjemmet. 3. ) Lige overfor Børnene i det hele søger Selskabet at Arbejde for deres Bedste, navnlig ved at hjælpe dem til en gavnlig og fornøjelig Anvendelse af deres Fritid ved at drage Omsorg for, at de kunne besøge Børnegudstjenester, Sløjdskoler, Legepladser, Asyler og deslige. Selskabet antager sig Børn indtil 18 Aars Alderen. 4. For at kunne gøre et virksomt Arbejde for de i 3 nævnte Formaal, søger Selskabet en Kreds af Hjælpere, der som k

7 Kredsforstandere og Kredsforstanderinder hver i sin Kreds give Agt for Børnenes Liv og Forhold og træde i Forbindelse med Hjemmene, hvor Selskabets Hjælp tiltrænges. 5. De fornødne Pengemidler søger Selskabet at tilvejebringe ved Indtegning af bidragydende Medlemmer og ved Tilskud af Kommunen og private Institutioner eller paa anden hensigtsmæssig Maade. De private Bidragydere yde Aarsbidrag i en eller flere Portioner å 1 Kr., 2 Kr. o. s. v. 6. Selskabets ordinære Generalforsamling, hvortil alle bidragydende Medlemmer have Adgang og Stemmeret, og som afholdes een Gang aarligt, i April Maaned, er den øverste Myndighed i alle Selskabets Anliggender. Der vælges en Bestyrelse paa 11 Medlemmer, hvoraf 3 afgaa efter hvert Aar skiftevis, tørste Gang efter foretagen Lodtrækning. Desuden vælges 2 Bevisorer, hvor 1 atgaa hvert Aar. Generalforsamlingen godkender Aarsregnskabet. En ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes med 8 Dages Varsel til enhver Tid af Bestyrelsen, enten paa eget Initiativ eller efter skriftlig Begæring af mindst 20 Medlemmer. 7. Bestyrelsen vælger selv sin Formand, Kasserer og et Forretningsudvalg paa 3 Medlemmer, og fordeler i det hele Forretningerne imellem sine Medlemmer. Saaledes vedtagne paa Selskabets konstituerende Generalforsamling paa Raadhuset i Odense den 21. Marts Der valgtes en Bestyrelse paa 11 Medlemmer: Pastor B. Balslev, Fru Pastorinde Busch, Pastor Gjeralff. Overlærer Hertel, Kordegn Axel Nielsen, Lærer Lundahl Nielsen, Fru Piskefabrikant Petersen, Købmand Carl Petersen, Fru Politiassistent Riise, Læge Schroll og Murermester Storm. 1 Henhold til Lovene valgte Bestyrelsen selv sin Formand, Overlæge Hertel, sin Næstformand og Sekretær Pastor Balslev og sin Kasserer Købmand Carl Petersen. fra Selskabets Stil telse og til sin Død i 1920 var Overlærer Heitel Selskabets bøjtansete formand. Som den aner- D

8 Overlærer Hertel kendte, fremragende Skolemand og varmhjertede Børneven, han var, havde hans Ord og Meninger Vægt. I»Børnenes Pleje»s Historie staar hans Navn indskrevet med stor Hæder. Ogsaa Pastor Balslev vil mindes med dyh Taknemmelighed. Hans i høj Grad opofrende og utrættelige Arbejde for Selskabet var til største Gavn i den Tid, han virkede her i Odense som Præst ved Ansgar Kirke. For at gøre Arbejdet for Børnesagen i al Almindelighed saa vidtspændende som muligt, blev Byen inddelt i 24 Distrikter, og der valgtes en Kredsforstander til hvert Distrikt.»Børnenes Pleje«har Grund til at være taknemmelig for det Arbejde, de skiftende Kredsforstandere til enhver Tid under Selskabets Virksomhed har udført i dets Tjeneste. Ogsaa Syforeningens Arbejde fortjener at nævnes. Kort efter Selskabets Stiftelse sluttede en Kreds af Damer sig sammen med det Formaal at sy Beklædningsgenstande til Uddeling i Hjem, hvor saadanne tiltrængtes. Flere Tusinde Stk. Beklædningsgenstande er ved Damernes flittige Hænder under fleraarig Ledelse af Fru Overretssagfører Madsen blevet forarbejdet og uddelt efter sin Bestemmelse. Fru Landsretssagfører Meld, Fredericia, har ogsaa vist Børnesagen stor Interesse. Fru Melil har formaaet en Kreds af Damer i Fredericia til i de sidste 3 Aar at fremstille over 1000 stk. Beklædningsgenstande til»mariahjemmet«. Det bør ogsaa nævnes, at Møller Hans Petersen, Munke Mølle, siden»mariahjemmet«s Oprettelse har vist Hjemmet megen Interesse. Allerede den 24. September 1903 maatte Sekretæren meddele, at Arbejdet indenfor samtlige Selskabets for 6

9 skellige Afdelinger var blevet uoverkommeligt for en enkelt, hvorfor han maatte anmode om at faa Arbejdet delt, saaledes at han selv vedblivende varetog Arbejdet indenfor Plejehjemsafdelingen, medens et andet Medlem af Bestyrelsen skulde være Sekretær for Arbejdet for ulykkeligt stillede Børn i egne Hjem. Til dette Arbejde valgtes Lundahl Nielsen, der dermed indtraadte i Forretningsudvalget. Nye Opgaver ventede og nye blev taget op. Paa Selskabets Generalforsamling i 1904 talte daværende Politiassistent Riise paa Bestyrelsens Opfordring om det stigende Antal Børneforbrydelser og slog til Lyd for Oprettelse af et Fritidshjem. Paa»Børnenes Pleje«s Initiativ afholdtes den forste Børnehjælpsdag i Odense den 8. Juni Af det paa denne Dag indkomne Belob blev der henlagt en betydelig Sum til Hjælp til Oprettelsen af et Fritidshjem. Da der saaledes baade var Interesse for Sagen og økonomisk Støtte til dets Gennemførelse, lykkedes det at faa oprettet Fritidshjemmet. Dette, der viste sig at være et vellykket Barn af»børnenes Pleje«, har siden virket som en selvstændig Institution til stor Glæde for mange Forældre og til endnu større Gavn for Masser af Børn. Det vil vel næppe kaldes ubeskedent at nævne, at»børnenes Pleje«, hver Gang der har været Børnehjælpsdag i Odense, har taget Initiativet til Afholdelsen af denne. De skiftende Bestyrelsesmedlemmer har bestandig ydet en ikke ringe Indsats under det betydelige Arbejde. Den 14. Oktober 1907 vedtog den samlede Bestyrelse at oprette to Hjem, nemlig et Optagelseshjem for spæde Børn og et Optagelseshjem, som man kaldte»børnehusly«, tor Børn i alle Aldre fra nødstedte Hjem. Til Hjælp til Etablering og til Driften af disse Hjem ansøgte Bestyrelsen Odense Byraad og Fyens Stifts Sparekasse om Bidrag. Det lykkedes takket være de to nævnte Institutioner at tremskaffe de fornødne Pengemidler og endvidere at 7

10 ' Hjemmets yngste forevises Forstanderinden tinde velegnede Mennesker, som turde binde an med den ingenlunde lette Opgave at skabe Hjem, der saa godt som muligt kunne erstatte Barnets egentlige Hjem. Spædbørnshjemmet traadte i Virksomhed den 1. November 1907 hos Fru Talleruphus, Vesterbro 5, og»børnehusly«den 1. Januar 1908 hos Dugmager Rose og Hustru, Allégade 41. Begyndelsen var gjort, og var det end under beskedne Forhold, disse Hjem startede, saa viste det sig dog, at de havde deres Berettigelse. Den 20. Januar 1908 vedtog Bestyrelsen enstemmigt at købe Ejendommen H.C. Andeisensgade Nr. 12 tor en Købesum al 5500 Ki., og eltei fornøden Reparation af Huset flyttedes»børnehusly«8

11 Nursestue dertil, stadig bestyret af fornævnte Dugmager Rose og Hustru. Fra den August 1911 overtog Fru M. Hansen, der da boede i Thorsgade 13, Ledelsen af Spædbørnshjemmet, Dermed begyndte Fru Hansen en Virksomhed inden for Selskabet, som kom til at strække sig til Indvielsen af»mariahjemmet«. Den 3. Juni 1911 overtog daværende Forstander for Fritidshjemmet, Hr. Appel, Stillingen som lønnet Forretningsforer for Selskabet. Denne Stilling, der nu bestrides af Bogholderske Frk. Andersen, har i Mellemtiden været varetaget af Pastor Rosenberg og Skoleinspektør Juni-,Jensen. I Aaret 1914 skete der det for Selskabet betydningsfulde, at Spædbørnshjemmet fik til Huse i en af Bestyrerinden, Fru Hansen, købt Villa paa Enghavevej og derved blev i Stand til at rumme 10 Børn, hvilket antal senere forhøjedes til 12. 9

12 Og saa kom altsaa Verdenskrigen fra 1914 til 1918 og rystede Selskabets Økonomi paa det alleralvorligste. Ved hvert eneste Bestyrelsesmøde maatte bevilges Dyrtidstillæg til Driften af Selskabets 2 Optagelseshjem. Den 5. Marts 1920 deltog Overlærer Hertel for sidste Gang i et Bestyrelsesmøde. Kort etter ramtes han af den alvorlige Sygdom, der medførte hans Død den 19. December Ned dette Dødsfald mistede Selskabet sin højtfortjente Formand gennem 18 Aar. Under Overlærer Iiertels langvarige Sygdom fungerede Skoleinspektør Lundahl Nielsen som midlertidig Formand, og umiddelbart efter hans Død valgtes Skoleinspektøren til Formand for Selskabet. Selskabet fortsatte altsaa sin Virksomhed uforandret; ja, Bestyrelsen indlod sig endogsaa paa Drøftelsen af Planer om at købe en ny Ejendom til»børnehusly«, da man maatte erkende, at det gamle H jem i H. C. Andersensgade ikke længere var i Stand til at efterkomme Kravet om større og større Plads. Resultatet af Bestyrelsens Overvejelser blev da ogsaa, at Selskabet paa en ekstraordinær Generalforsamling den 19. Maj 1921 bestemte at købe Ejendommen Kastanievej, 24 Odense for Kr. og at sælge Ejendommen H. C. Andersensgade 12 for Kr. Hvorledes Bestyrelsen, der dengang bestod af Konsul Thorvald Andersen, Fru Pastorinde Christensen, Fru Overlærer Hertel, Justitsraad, Bankdirektør Lehmann, Skoleinspektør Lundahl Nielsen, Fru Emma Madsen, Kancelliraad Rosenvinge, Dr. Schroll, Murermester P. H. Storm, Lektor Strøm og Lærerinde Fik. Mathilde Thrige, tik Mod til denne betydelige Udvidelse af Virksomheden, faar staa hen. Det viste sig desværre da ogsaa, at Bestyrelsens Optimisme med Hensyn til Selskabets Pengemidler havde været for stor. Paa et Bestyrelsesmøde i April 1923 meddelte Forretningsføreren, at der i Løbet at Aaret vilde komme til at mangle mellem 4 og 5 lusinde Kroner 10

13 »Plejebørn«i, at Selskabet kunde klare de Udgifter, det havde paataget sig. Konsul Andersen tilbod at laane Selskabet 2000 Kroner, hvilket Tilbud blev modtaget med Tak. Senere laante det 4000 Kroner af Fru Kaptajn Jørgensen af et Overskud fra Børnebespisning i Krigsaarene. Men Laanene skulde jo tilbagebetales, og Selskabet saa da ingen anden Udvej end Afholdelsen af en 1lazar. I Oktober 1924 afholdt saa»hornenes Pleje«sin eneste Bazar, og denne blev en Sukces langt ud over det forventede. Bazaren indbragte Selskabet et Net tooverskud paa godt Kroner og satte dermed Bestyrelsen i Stand til 11

14 at tilbagebetale de laante Penge samt til at se Fremtiden i Møde med en vis Fortrøstning. Imidlertid varede Velstanden ikke saa længe. Allerede paa et Bestyrelsesmøde i Oktober 1925 maatte Bestyrelsen drøtte den sørgelige Mulighed af, at Selskabet maatte opgive»børnehusly«. Paa en ekstraordinær Generalforsamling den 5. Marts 1928 blev det vedtaget at sælge Ejendommen, Kastanievej 24 til Typograf C. J. A. Tiedje for Kroner. Dermed var»børnehusly«s Saga ude, og for første Gang i Selskabets 25-aarige Historie havde det maatte indskrænke sin Virksomhed. De følgende Aar var præget af jævn og stilfærdigt Arbejde tor Plejebørnene, for Spædbørnshjemmet og for Hjælpen til nødstedte Børn i egne Hjem. Det maa i denne Forbindelse nævnes, at Dr. Schroll fra Optagelseshjemmenes Oprettelse til sin Død i 1930 var tilsynsførende Læge for Hjemmene og Medlem af Selskabets Bestyrelse. Indtil 1924 udførte ban sin Gerning paa Hjemmene med aldrig svigtende Omhu og stor Troskab ganske gratis. Fra nævnte Aar, da begge Hjem tik ministeriel Anerkendelse, betalte Staten et meget beskedent Vederlag for denne Lægegerning. Efter Dr. Schrolls Død valgtes Dr. Schumacher til Hjemmets Læge og Medlem af Bestyrelsen, hvilke Hverv han med stor Omhyggelighed har bestridt til sin Død den 27. December Gentagne Gange blev der i disse Aar paa Initiativ af Dr. Schumacher foretaget Forbedringer paa Spædbørnshjemmet paa Enghavevej; men trods alle Bestyrelsens Anstrengelser for at gøre Forholdene der saa gode som muligt for de Spædbørn, der betroedes Hjemmet var og blev Hjemmet et mindre velindrettet og lille Hjem. Bestyrelsen matte altsaa i Gang med Undersøgelsen af Muligheder for Flytning til et større og bedre Hjem. Og saa kom Eventyret i 1935 til»børnenes Pleje«, thi som et Eventyr lød det næsten, at et af Bestyrelsens n

15 Funktionærbolig Medlemmer, Assurandør S. N. Sørensen, paa et Bestyrelsesmøde i April 1935 kunde meddele, at en Kreds af Medlemmer af»st. Jobs. Logen Maria til de tre Hjerter«i Odense var villig til at købe»helsebo«i Hjallese Skov, der ejedes al Diakonissestiftelsen, at istandsætte dette og at overlade»børnenes Pleje«Bygningen til gratis Afbenyttelse, foreløbig for 15 Aar. Der knyttedes dog til denne Gave den Bestemmelse, at»børnenes Pleje«skulde udvide sin Virksomhed og samtidig drive et Modrehjem for ulykkeligt stillede Modre, idet Stifterne, Fabrikant,/. V. Saksø, Købmand Erik A. Hansen, Vinhandler /. P. Jørgensen, Politifuldmægtig B. Hebo, Grosserer M. Rødsgaard, Murermester //. Møller- Jørgensen og Assurandør S. N. Sørensen, der kom til at udgøre Hjemmets første Bestyrelse, var af den Formening, at man ved denne Udvidelse af»børnenes Pleje»s Formaal imødekom et stærkt næret Ønske om at hjælpe 13

16 og gavne alle de ulykkelige Børn, der blev sat i Verden, uden at Moderen havde Evne og undertiden heller ikke Vilje til at opfylde sine Moderpligter samt at hjælpe Moderen i den første Tid efter Fødselen, indtil hun kunde genoptage sil afbrudte Erhverv. Bestyrelsen for»børnenes Pleje«modtog dette Tilbud med hjertelig Tak. De førnævnte Herrer oprettede derefter Institutionen»Mariahjemmet«, Spædbørns- og Mødrehjem, og efter at de havde suppleret sig i Bestyrelsen med Amtslæge Hj. Heerup og Arkitekt Jens Christensen paabegyndtes en gennemgribende Ombygning af de nye Eormaal. Paa Kongens Eødselsdag den 26. September 1935 kunde Bestyrelsen med sin Formand Fabrikant J. V. Saksø i Spidsen overdrage det i alle Maader smukt istandsatte og velindrettede Hjem til Selskabet»Børnenes Pleje«, foreløbig for et Tidsrum af 15 Aar i Henhold til følgende Overenskomst: Da Bestyrelsen for den selvejende Institution»Mariahjemmet«har fundet, at Institutionens Formaal bedst virkeliggøres derved, at den Institutionen tilhørende Ejendom, Matr. Nr. 11c 7t og lof af Hjallese By, Dalum Sogn, overlades til Selskabet»Børnenes Pleje«, har den med Bestyrelsen for nævnte Selskab indgaaet følgende OVERENSKOMST: 1. Den Institutionen tilhørende Ejendom»Mariahjemmet«kaldet, overlades vederlagsfrit til»børnenes Pleje«til Anvendelse i Overensstemmelse med dette Selskabs Love. 2. Institutionen»Mariahjemmet«udreder alle Skatter og Algifter, der vedrører den faste Ejendom samt vedligeholder Bygningen paa Tag og Fag. Selskabet»Børnenes Pleje«udreder alle Afgifter af Vand o.s.v., der er nødvendigt til Ejendommens D rift. Selskabet»Børnenes Pleje«paatager sig den indvendige Vedligeholdelse, hvorved bemærkes, at alle Ændringer i Rumforholdene eller i det hele taget Ændringer af mere indgri-

17 Stifterne af Mariahjemmet P. J..JØRGENSEN Vinhandler B. HEBO Politimester M.RØDSGAARD Grosserer - Direktør I. V. SAKSØ Fabrikant - Form and H. MØLLEB-JØBGENSEN M urermester ERIK A. HANSEN Købmand S. N. SØRENSEN Assurandør - Kasserer

18 hende Natur skal godkendes af Institutionen»Mariahjeminet«s Bestyrelse. Selskabet»Børnenes Pleje«skal endvidere liave Ret til at udnytte Haven, dog saaledes, at dennes nuværende Karakter i det væsentlige bibeholdes, i hvilken Forbindelse det bemærkes, at en Del af Arealet er undergivet Fredskovspligt. 3. Denne Overenskomst kan af Institutionen»Mariahjemmet«tidligst bringes til Ophør den 1. Oktober 1950, nitten Hundrede og femti, efter forudgaaet 2 Aars Opsigelse, hvilket Opsigelsesvarsel derefter skal være gældende. Selskabet»Børnenes Pleje«kan bringe denne Overenskomst til Ophør med 1 / 2 Aars Varsel til et hvilket som helst Tidspunkt. 4. Skulde Selskabet»Børnenes Pleje«s Love og dets Virksomhed undergaa en væsentlig Forandring, bortfalder nærværende Overenskomst straks, og»børnenes Pleje«er pligtig at fravige Besiddelsen af Ejendommen. 5. Selskabet»Børnenes Pleje«paatager sig det civilretlige Ansvar for Skade, der opstaar paa Vejene langs Ejendommen og paa selve Ejendommen, i det Omfang en Iyjer etter Lovgivningens almindelige Regler hæfter. Odense, den 26. September Jens Christensen Erik Hansen B. Hebo Hj. Heerup /. P. Jørgensen H. Møller-Jørgensen M. Rødsgaard I. V. Saksø S. N. Sørensen Denne Overenskomst tiltrædes at Bestyrelsen tor Selskabet»Børnenes Pleje«. Odense, den 26. September Lundahl Nielsen S. N. Sørensen Marie Knieriem Otto Schumacher L. Larsen Erna Berg Gudng Rud E. Rosenvinge Margrethe Rasm assen 16

19 Solbad i Kraulegaarden Den 12. Oktober s. A. foretoges Indvielsen ved en smuk Højtidelighed med mange indbudte Gæster, Repræsentanter for Odense By, Dalum Sogneraad og de Institutioner, der gennem Aarene har støttet Selskabet, Personer, der havde haft med Hjemmets Indretning at gøre, Pressen, Selskabets Medlemmer m. 11. En særlig Glans fik Festen derved, at Overinspektør Skjærbæk fra Børneforsorgen i Danmark gjorde Selskabet den Glæde og Ære at komme til Stede og bolde en smuk Tale, hvori han bl. a. udtalte sin Glæde over at være paa et Sted, hvor der virkelig var ydet et Offer og givet en stor Gave for Folket, ligesom han stærkt pointerede, at det vilde være en Misforstaaelse at tro, at der med den Sociallovgivning, vi har, ikke skulde være Plads for privat Initiativ. Allerede den 9. September 1935 tik Hjemmet Socialministeriets Anerkendelse som Spædbørnshjem for 21 Spædbørn og som Fødehjem for indtil 4 fødende Kvinder. Anerkendelsen er senere udvidet til at gælde for 28 Spædbørn og 5 ugifte Mødre. 17

20 Ved Beslutning paa en tidligere Generalforsamling er Antallet af Bestyrelsesmedlemmer i Selskabet fastsat til 9 og Generalforsamlingen henlagt til Juni.»Mariahjemmet«s Bestyrelse, der bestaar af forannævnte 9 Herrer, har ikke svigtet»børnenes Pleje«i de Aar, der er gaaet siden Indvielsen. Gang paa Gang har den vist sin varme Interesse for Selskabet og for den Gerning, der øves paa»mariahjemmet«. Ofte har den traadt hjælpende til, naar det gjaldt øm at forbedre Forholdene paa Hjemmet og formaaet andre lige saa velmenende Medborgere til at gøre det samme. Den storstilede Gave at faa hele Ejendommen med Have og Herligheder til gratis Afbenyttelse er af uvildige Mænd anslaaet til et aarligt Beløb af 6000 Kroner, et Beløb som»børnenes Pleje«aldeles ikke selv kunde bestride at udrede. Hvorledes gennemføres nu Driften af et saa stort Hjem, hvor der daglig er indtil 25 voksne Mennesker, Elever Patienter, og ca. 30 Børn? Først faar Selskabet Bidraget fra Medlemmerne, der betinger dets Bestaaen; dem er der desværre kun ea. 350 af, alt for faa i Forhold til Byens Størrelse. Dernæst faar det Faderens Bidrag samt Moderens Bidrag, der som Regeler for lille, men ikke kan gøres større. Endelig faar Selskabet Statstilskud, Bidrag fra Julestjernen og Bidrag fra»johannes Eogen Maria til de tre Hjerter«s Juleindsamling. Fra Børnehjælpsdagen faar det et betydeligt Beløb. Odense Byraad har Aar efter Aar støttet Selskabet med Bidrag, ligeledes Fyens Stifts Sparekasse. Fabrikant Brandis Eegat giver det et aarligt Bidrag paa 800 Kroner, og endvidere modtager det Gaver fra Bundskuekomitéen og fra mange private. Hvad har da»børnenes Pleje«udrettet gennem disse 50 Aar? Det kan selvfølgelig vanskeligt opgøres; men i tørre Tal kan det oplyses, at Selskabet har haft 1246 Børn under sin Forsorg paa Optagelseshjemmet og 536 Plejebørn i private Hjem. Paa Mødreafdelingen har der opholdt sig 1262 Modre, der har født 1238 Børn. 18

21 Fødeslue Der er uddannet 151 unge Piger som Barneplejersker. Maria hjemmets faste Personale bestaar af Forstanderinde Frk. E. Fischer, 2 Sygeplejersker, 1 Barneplejeassistent, 10 a 11 Barneplejeelever, 1 Køkkenchef og en Portnerfamilie, Mand og Hustru. For de, der ikke kender Mødrehjemmets intime Forhold, kan vi kort oplyse følgende: Efter at den unge Kvinde har født, kommer Spørgsmaalet om Barnets Anbringelse. Saafremt Moderen ikke kan tage det med sig, tager vi det i Pleje paa Afdelingen for kortere eller længere Tid, dog ikke gerne over 1 Aar og aldrig over 2 Aar. De Heste Børn kommer til deres rette Hjem hos Forældre el. Slægtninge, og hvor dette ikke er muligt, er vi behjælpelige med at finde Plejehjem for Barnet. Hvor ingen af disse Muligheder er til Stede, og Barnet ønskes bortadopteret, besørger vi Adoptionen, 19

22 Smaabørnsstue og foretager de dermed forbundne omfattende Undersøgelser. Den sidste Nydannelse paa»mariahjemmet«er Opdeling af de større Børnestuer i smaa k a mili er med 3 1 Børn. Vi har indrettet 3 Nursestuer, øg det viser sig, at Børnene udvikles hurtigere, naar den enkelte Person tager sig af dem under den daglige Pleje. Eleverne faar ud over den praktiske Uddannelse paa»mariahjemmet«om det spæde Barns Pleje, Pasning og Ernæring teoretisk Undervisning ved en Fællesuddannelse for de herværende Børneinstitutioner, teorien omfatter i første Række Undervisning i Anatomi, bysiologi, Sundhedslære, Sygdomslære og teoretisk Barnepleje, endvidere Børnepsykologi og Etik. Undervisningen sluttes med en Prøve. Endvidere skal Eleven opnaa tilfredsstillende Vidnesbyrd fra Hjemmets Forstanderinde om Dygtighed, Orden og Opførsel. 20

23 El Elevhold En saadan Elev faar et Diplom og et Emblem med Ret til at kalde sig eksamineret Barnefrøken. Eleverne paa»mariahjemmet«faar Lejlighed til at overvære nogle Fødsler. I taknemlig Erindring om dem, der var, og paa sin Vis under de skiftende sociale Forhold har ydet Kærlighed og Offervilje til at skabe gode Forhold for de uønskede Børn, der af forskellige Kilder og Veje, er blevet os betroet, slutter vi denne lille Oversigt over de forløbne 50 Aar. Det er med Haabet om, at der indenfor»børnenes Pleje«stadig fremover vil være forstaaende Medmennesker, der vil føre Gerningen videre i Fremtiden, raade, støtte og hjælpe dem, der er kommet i Vanskeligheder, som de ikke selv kan klare eller overse. Paa vort dejlige»mariahjem«er der aabne Døre for de Ulykkelige, der søger vor Bistand. Der er f. T. Forslag fremme til Rettelse af vor Formaalsparagraf, saa den kan danne en Ramme, der dækker Tidens Krav. 21

24 S. N. Sørensen Lundahl Nielsen Selskabets Formaal er: 1). at antage sig Plejebørn og sørge for deres Anbringelse i gode Hjem eller paa anden Vis, 2). at drive et Spædbørnshjem, hvor Børn i Særdeleshed af enligtstillede Mødre kan finde Optagelse fra Fødselen til det fyldte 2. Aar, 3). og at drive et Mødrehjem, hvor ugifte Kvinder, der venter deres Nedkomst, kan finde Optagelse de sidste Maaneder før Fødselen, hvor saadanne Kvinder kan linde Hjælp og Beskyttelse, saalgdes at de Børn, der skal fødes, kan komme sunde og levedygtige til Verden, og hvor man vil prøve paa at vække Ansvarsfølelsen hos Mødrene overfor deres Børn. Assurandør S. N. Sørensen, der førte Tilsyn med Arbejdet under Hjemmets Istandsættelse og Indretning, paatog sig Opgaven som Mariahjemmets Inspektør med Hensyn til den daglige Drift, et Arbejde han stadig udfører. Smukt og i frie Omgivelser i en 3 Tønder Land stor Have og Park ligger»mariahjemmet«som et dejligt Hjem for de skiftende Spædbørn og for Mødre, der her finder kærlig Forstaaelse for deres Bekymringer, og som et Vidne om Samfundssind og varm Omsorg, for dem, der trænger mest til Omsorg, de hjemløse spæde, hos de Mænd, 22

25 der bekostede Indretningen af Hjemmet. Med dyb Taknemmelighed vil disse Mænd staa indskrevet i»børnenes Pleje«s Historie. Paa Generalforsamlingen den 7. Juni 1946 ønskede Skoleinspektør Lundahl Nielsen at træde tilbage efter at have været Medlem af Selskabets Bestyrelse fra Foreningens Stiftelse i 1903 og Formand for Foreningen fra Generalforsamlingen udnævnte ham med Akklamation til Æresmedlem, og Assurandør Sørensen bragte ham en dybtfølt Tak for hans lange og trofaste Arbejde for Selskabet, et Arbejde han varetog med den varmeste Interesse og med enestaaende Dygtighed. Assurandør Sørensen overtog nu Formandsposten og har med samme varme Interesse og utrættelige Energi ført Foreningens Arbejde videre frem. Der er ingen Tvivl om, at det skyldes hans Arbejde, at Selskabets Spædbørns- og Mødrehjem kom helskindet gennem den anden Verdenskrig og Efterkrigstidens mange og store, ja næsten uoverstigelige Vanskeligheder. Efter 1950 har Selskabet faaet en ny Overenskomst med Maria hjemmets Bestyrelse, saaledes at Selskabet kan fortsætte Driften under betryggende Forhold af Spædbørns- og Mødrehjemmet»Mariahjemmet«en lang Aarrække frem, saa Foreningens nuværende Hovedopgave; nemlig Driften af»mariahjemmet«kan føres videre til Gavn for ulykkeligt stillede Spædbørn og Modre. Bestyrelsen for Selskabet»Børnenes Pleje«. O. Raahauge-Askeg aard Hj. Heerup K. Juul-Jensen Kirkegaardsinspektør Amtslæge Skoleinspektør Fru Thyra Junl-Pedersen T. Simonsen Maskiningeniør Fru Karen Pedersen Fru Sophie Pedersen fhv. M. F. Th. Rose Direktør Assurandør S. N. Sørensen Form and 23

26

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere