Formandens mundtlige beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning"

Transkript

1 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 15. december 2014 ABC Sagsnr.: Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Den danske model er grundlaget for at udvikle den offentlige sektor Den danske model er unik. Styrken og grundlaget i modellen bygger blandt andet på en kort afstand mellem leder og medarbejder, medindflydelse, lokale og centrale aftaler, den offentlige sektors betydning for de private virksomheder, flexicurity, og stor autonomi for arbejdsmarkedets parter. Men modellen eksisterer kun så længe der er respekt om og forståelse for dens grundlæggende forudsætninger nemlig aftaler og samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagerrepræsentanter som grundlag for udvikling og tilpasning af arbejdsmarkedet og arbejdspladserne. OK-13 var forhåbentlig særlig, men den satte skår i den danske model, og den viste lønmodtagersidens sårbarhed, når de offentlige arbejdsgivere og regeringen lægger massivt pres på enkelte grupper. ILO fastslår i en ny afgørelse, at forhandlingerne ved OK-13 blev stækket af regeringen, og at regeringen tilsidesatte væsentlige principper i FN-konventionen. Regeringen var ikke i stand til at holde armslængde princippet og fik blandet kasketterne som lovgiver og arbejdsgiver uheldigt sammen. Afgørelsen slår også fast, at lovgiver skal høre begge parter og ikke kun den ene part hvis der skal indhentes tekniske hjælp i forbindelse med udfærdigelse af et lovindgreb. Offentlige arbejdsgivere har et helt særligt ansvar for at sikre frie forhandlinger. Modellen er baseret på den helt afgørende forudsætning, at der er frie forhandlinger, og at lovgivningsmagten og arbejdsgiverrollen ikke blandes sammen. ILO slår klar fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgreb ikke var efter spillereglerne, og ILO vil fremover overvåge situationen i Danmark for at sikre, at spille reglerne overholdes. Jeg er glad for afgørelsen, og det er min forventning, at afgørelsen sætter nogle klare pejlemærker for regeringens og arbejdsgivernes adfærd for at sikre frie forhandlinger. Det er helt afgørende for at kunne bevare den danske model på det offentlige område. Forhandlingsfællesskabet/Repræsentantskabsmøde 15. december 2014

2 - 2 - OK-13 forløbet med arbejdsgivernes kasketforvirring, og KL s anvendelse af lockout, rejser også nogle helt principielle problemstillinger i forhold til asymmetrien i parternes styrkeforhold. I dag har de offentlige arbejdsgiveres kampskridt en langt større styrke end vores. Det er ikke med til at sikre lige og frie forhandlinger. I forhandlingsudvalget vil vi efter OK-15, og med inddragelse af erfaringer fra OK-15 forhandlingerne drøfte den danske model, og her navnlig sætte fokus på asymmetrien i parternes styrkeforhold ved konflikt. Ved OK-15 har vi et helt særligt fokus på grundlaget i den danske model. For det er gennem denne, vi kan skabe et fælles grundlag for fortsat udvikling af de offentlige arbejdspladser og den offentlige sektor. Vi ønsker sammen med KL og Danske Regioner at bidrage til holdbare og langsigtede løsninger, så vi får skabt de bedst mulige rammer for udviklingen og varetagelsen af kerneopgaverne. Det sker blandt andet ved at styrke de ansattes motivation, engagement og ved at bruge de ansattes faglighed og erfaringer. Holdbare løsninger på udfordringer skal findes i fællesskab. Aftaler skaber rammer for samarbejde og dialog. Den danske model kan og skal ikke udvikles til at bestå af individuelle aftaler mellem leder og medarbejder. Jeg håber, at både KL og Danske Regioner er parat til at finde fælles løsninger ved OK-15 sammen med os. Løsninger som fremmer grundlaget for et godt og stærkt lokalt samarbejde. For det er også gennem det gode og stærke kollektive samarbejde lokalt, at løsningerne på konkrete og daglige udfordringer findes. Tillidsrepræsentanten er krumtappen i den danske model Et centralt element i den danske model er tillidsrepræsentanten, man kan godt sige, at tillidsrepræsentanten er krumtappen heri. Tillidsrepræsentanten er talsmand for kollegerne, og varetager en række vigtige opgaver blandt andet som lokal aftalepart, i forhold til sikring af overenskomsterne og som sparringspart for lederen. Varetagelsen af tillidsrepræsentantens opgaver er afgørende for sikring af et godt samarbejde på arbejdspladserne. Vi har dog gennem en længere periode oplevet, at arbejdsgiverne har sået tvivl om opbakning til den danske model, og tillidsrepræsentanternes centrale rolle heri. Ved de seneste OK-fornyelser har de således stillet krav om forringelser af rammerne for udførelse af tillidsrepræsentanternes opgaver.

3 - 3 - Også i praksis har vi oplevet, at arbejdsgiverne fortolker TR-reglerne indskrænkende, og at deres opbakning til systemet er meget begrænset. Vi har derfor brug for en grundlæggende diskussion med arbejdsgiverne for at skabe en fælles opbakning til den danske model også lokalt. Vi oplever, at arbejdsgiverne har gjort TR-området til en kamplads. Det gavner ikke det lokale samarbejde, og det har hverken vi eller arbejdsgiverne en interesse i. Vi har oplevet, at arbejdsgiverne på MED-området har anvendt salamimetoden ved de seneste OK-fornyelser, og har fået skåret flere og flere forpligtelser væk. Vi ønsker ikke at gå videre ad denne vej. For det har ikke bragt os tættere på fælles ejerskab til systemet. Vi ønsker at skabe rammerne for et ligeværdigt lokalt samarbejde, som giver merværdi i opgaveløsningen til både ledelse og medarbejdere gennem optimal brug af medinddragelse og medindflydelse på alle niveauer i kommuner og regioner. Et godt lokalt samarbejde er afgørende for udvikling af den offentlige sektor. Jeg håber, at arbejdsgiverne denne gang er parate til at indgå i en reel diskussion med en anerkendelse af værdien af MED-systemet. Kommuner og regioner er økonomisk presset en del er selvpålagt Der er siden 2007 høstet store effektiviseringsgevinster på vores forhandlingsområder. KL har i en undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde fra 2014 peget på, at der siden 2007 og frem til og med 2013 er foretaget effektiviseringer for 12,1 mia. kr. Hertil skal lægges en forudsat effektivisering på 3,2 mia. kr. i Også i regionerne er produktiviteten steget markant. I perioden 2008 til 2012 steg produktiviteten således med knapt 20 %. Effektiviseringer og besparelser er bestemt ikke altid ensbetydende med stigende produktivitet. Kommuner har skåret ca årsværk væk siden Disse besparelser har haft mærkbare konsekvenser for kvaliteten af den offentlige service og for medarbejdernes arbejdsvilkår. Økonomerne kalder det måske produktivitetsstigning, men det rigtige ord er forringelser. Budgetloven er med til at forværre presset, og medfører det helt groteske system, at alle institutioner med egne budgetter garderer sig ved at forbruge i underkanten af det afsatte budget for at undgå at blive straffet. Samlet set har kommunerne således hvert af de seneste tre år underforbrugt omkring 5 mia. kr.

4 - 4 - Alene i 2013 kunne man have oprettet små arbejdspladser for de penge, som kommunerne politisk gerne må bruge, men som de på grund af budgetloven underforbruger. Underforbruget påvirker ikke alene den service, som borgerne modtager, men har også betydning for arbejdsforholdene på arbejdspladserne. Vi ser det i forhold til en stadig større utryghed som følge af nedlæggelse af stillinger, ved et voldsomt stigende arbejdspres og ved vedvarende krav til omstillinger. Det tossede er, at en del af det økonomiske pres er selvpålagt. Det økonomiske pres forstærkes også af de katastrofale følger af omlægningen af skatteområdet. Med flytningen af Skat fra kommunerne til staten er skatterestancerne steget markant, og omfattende besparelser i Skat har ført til en forringet skattekontrol af de mindre virksomheder. I en stor undersøgelse fra 2012 påviste Skat, at virksomhederne årligt snyder for 2,8 milliarder kroner. Og undersøgelsen blev gennemført i 2009 og Det tal er helt sikkert ikke blevet mindre i takt med gennemførelser af nye besparelser i Skat. Hertil kan man også tillægge værdien af store virksomheders skatteunddragelse via den såkaldte Luxembourg finte. Vi tager ansvar for at bringe Danmark ud af den økonomiske krise. Det ansvar har vi været med til at tage ved OK-11 og igen ved OK-13. Det er vi også parate til ved OK-15. Men den økonomiske krise skal og må ikke misbruges til at presse lønmodtagerne til at betale for selvpålagte politiske plager. Arbejdsgiverne og politikerne må påtage sig deres ansvar. De er nødt til at se nærmere på indholdet i budgetloven. De må vurdere, om de skrappe sanktioner overfor kommunerne er det rigtige værktøj. De må åbne op for, at kommunerne får langt bedre planlægningsmuligheder ved at kunne overføre midler mellem budgetårene. Og politikerne må hurtigst muligt udfra en samfundsøkonomisk betragtning få rettet op på års forsømmelser på skatteområdet. Dette blot for at understrege, at regningen på de 12 mia. kr. i regeringens Vækstplan ikke med min gode vilje bliver en del af OK-15 forliget. Hvor går grænsen for besparelser? Også i 2015 er der udsigt til besparelser på serviceniveauet i mange kommuner. I en undersøgelse foretaget i oktober måned af Epinion for FOA oplyser ca. 40 % af kommunerne, at de vil bruge færre penge til service i Hvor går grænsen for yderligere besparelser, og er vi ved at nå grænsen?

5 - 5 - Det helt afgørende er, at der er sammenhæng mellem det politisk vedtagne serviceniveau, de italesatte forventninger hertil og ressourcerne på området. Er der ikke denne sammenhæng, har det fatale konsekvenser for de ansattes motivation, engagement og arbejdsmiljø. Taberne er ikke alene de ansatte, men også borgerne, der får en ringere service. Og arbejdspladserne vil på længere sigt tabe i kapløbet om arbejdskraften. Der findes ikke en enkelt formel på balancen i regnestykket. Politikerne må forstå, at de ansattes motivation og engagement er helt afgørende for bundlinjen det vil sige for den kvalitet og service, som borgeren modtager i mødet med lægen, sygeplejersken, social- og sundhedsassistenten, skolelæreren, pædagogen, sagsbehandleren og andre medarbejdergrupper. Jeg har ofte refereret til en tidligere personalepolitisk undersøgelse foretaget af parterne, som viste, at der er stor forskel mellem den betydning de ansatte lægger i at kunne udføre et godt fagligt og meningsfuldt arbejde, og så den praktiske virkelighed. En nylig gennemført større undersøgelse foretaget blandt hovedparten af organisationerne i Forhandlingsfællesskabet viser, at knapt halvdelen af de ansatte ikke oplever, at de har tid nok til arbejdet. Undersøgelsen viser også, at hver 9. ansat har været sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress det seneste år, og at på de arbejdspladser, hvor der ikke følges op på det psykiske arbejdsmiljø gennem arbejdspladsvurderingerne har tæt på hver 5. ansat været syg på grund af stress. Vi ved, at ansattes motivation i væsentlig grad er drevet af mulighederne for at kunne yde et fagligt kvalificeret og meningsfuldt arbejde. Det er en viden, vi som parter må tage meget seriøst. I en leder i Danske Kommuner om et godt arbejdsmiljø for nyligt peger KL på, at krav om forandringer og omstilling er et grundvilkår i et moderne samfund. Det er jeg selvfølgelig enig i. Men forandring og omstilling må aldrig blive et mål i sig selv. KL peger også på, at arbejdspladser og individer skal kunne håndtere kravet om omstillinger, og at det ikke holder, at se dette krav som en trussel mod arbejdsmiljøet. Det er jo at feje problemstillingen væk! KL skal ikke bruge krav om forandring og omstilling til at dække over umulige arbejdsvilkår fx i folkeskolen. Forandringer og omstillinger påvirker arbejdsmiljøet, om man vil se det i øjnene eller ej. Men et godt arbejdsmiljø hindrer ikke omstilling og forandring. Et godt arbejdsmiljø er jo netop forudsætningen for, at omstillinger og forandringer kan blive succesfuld.

6 - 6 - LO har fornyligt beregnet, at langvarige sygemeldinger, der skyldes belastninger i arbejdsmiljøet, hvert år koster samfundet 15 mia. kr. En betydelig del af disse udgifter skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Selvfølgelig kan sygefravær ikke undgås, og en del af udgifterne vil derfor heller ikke kunne hentes hjem. Men det er samfundsøkonomisk uansvarligt ikke at tage beregningerne alvorligt, og påtage os et fælles ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet. En fælles forpligtende indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø er derfor et prioriteret tema ved de kommende OK-15 forhandlinger. Et styrket fokus på kerneopgaverne Ved OK-13 etablerede vi på det kommunale område Fremfærd. Formålet er at fokusere samarbejdet om at udvikle kerneopgaven og effektiv opgaveløsning ved blandt andet at arbejde med at styrke kvalitet og faglighed. Konkretiseringen af indsatsen sker som bekendt i de fem ekspertområder og det er vigtigt, at vi i den kommende OK-periode får sat retning og skibe i søen, så vi kan vurdere om det er den rigtige måde at fokusere parternes midler til den personalepolitiske indsats. Danske Regioner har overfor forhandlingsdelegationen på det regionale område forleden orienteret om, at de ved OK-15 vil have fokus på at skabe bedre mulighed for sammenhængende patientforløb med udgangspunkt i patientens behov. De peger på, at det er vigtigt, at medarbejderne er til stede på de tidspunkter, hvor patienterne er der. Danske Regioner sendte dog også det tydelige signal, at det ikke handler om, at de ansatte skal løbe hurtigere eller arbejde mere end i dag. Vi er selvfølgelig parate til at se på, om vi kan gøre ting smartere end i dag, og vi er glade for tilsagnet om, at det skal ske med respekt for de ansattes muligheder for et sammenhængende arbejds- og familieliv, og ikke må ske på bekostning af de ansattes engagement og motivation. Et arbejdsmarked, hvor ansatte fx møder om morgenen, hvorefter de sendes hjem med henblik på at møde igen sidst på eftermiddagen, er ikke et arbejdsmarked vi ønsker. Vi ønsker heller ikke et arbejdsmarked baseret på deltidsansættelser. Erfaringer fra et fælles projekt mellem KL og FOA og Sundhedskartellet viser, at kommunerne ikke har fokus på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges anderledes, så der åbnes op for fuldtidsansættelser. Undersøgelsen viser også, at nogle arbejdspladser spekulerer i mange deltidsansættelser for at kunne dække sig ind ved fx sygdom og merarbejde.

7 - 7 - Regionerne meddelte i december 2012, at de fra 2014 vil indlede et opgør mod deltidskulturen. Jens Stenbæk, den daværende formand for Danske Regioners lønudvalg udtalte dengang, at Vi vil prøve at ændre på deltidskulturen ved som udgangspunkt udelukkende at slå fultidsstillinger op. Jeg vil gerne kvittere for Danske Regioners politik på området og målsætningen om, at øge andelen af fuldtidsansatte, så andelen ved udgangen af 2020 er 80 %. Når der sættes fokus på overenskomster og aftaler skal det ske i en anerkendelse af, at mange af de regler, som vi har fastlagt har til formål at beskytte de ansatte. Regler som er med til at sikre de ansattes motivation og engagement. Reglerne sikrer samtidig en stor fleksibilitet i opgaveløsningen fx i forhold til varetagelse af opgaver om aftenen og om natten. Og de er også en hjælp til, at arbejdspladserne har et fælles grundlag, så arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter ikke hver især skal opfinde den dybe tallerken. Aftalerne sikrer med andre ord, at der går mindre tid til administration og at der bliver mere tid til kerneopgaven. Ændringer af overenskomsterne er ikke en mirakelkur for velfærdssamfundets udfordringer. Fokus på patienten sker ikke alene ved at ændre lidt på et par bestemmelser i overenskomsterne. Det vil være at stikke blår i øjnene. Der er også brug for fokus på blandt andet ledelsesstrukturen, når fx en patient flyttes fra en afdeling til en anden, eller fra et hospital til et andet, og når patienten udskrives fra hospitalet og den videre pleje herefter foregår i regi af kommunen. Fokus på kerneopgaven og patienten handler også om, at få ryddet op i unødvendige dokumentationskrav. Danske Regioner har sat sig for at rydde ud i junglen af unødvendige regler og dokumentationskrav. Næstformand Carl Holst peger i interview i dagbladet Politiken på, at Hvis den offentlige sektor får løst alle sine problemer med unødige og overflødige registreringer og kontroller, havde den ingen problemer. For problemet er, at fokus og ressourcerne går fra patienter og borger og de pårørende til registreringer. En undersøgelse viser at overflødige dokumentationskrav stjæler helt op til 4 timer dagligt pr. sygeplejefaglig medarbejder. Tillidsdagsordenen blev blandt andet lanceret med afsæt i denne problemstilling og mange flotte ord blev sagt om at give medarbejderne større albuerum til at bruge deres faglige skøn og dømmekraft.

8 - 8 - Det er godt, at der er konkrete initiativer i gang, men der er fortsat lang vej i forhold til at omsætte de flotte hensigter til konkret handling. Det giver derfor anledning til undren, når arbejdsgiverne forud for OK-15 nævner, at overenskomsterne udgør en barriere for fokus på kerneopgaver og patienten. Jeg kommer til at tænke på den gamle Storm P.-tegning, hvor en mand står og leder under gadelampen efter sine nøgler, selv om han egentlig har tabt dem ovre i buskadset. Forespurgt af en forbipasserende, hvorfor han ikke leder der, hvor de er bortkommet, svarer han: Fordi her er der lys til at lede. Arbejdsgiverne har ikke indtil nu kunne pege på konkrete eksempler, hvor overenskomsterne og aftalerne udgør en hindring for opgavevaretagelsen. Og det selvom vi efterhånden har spurgt mange gange. Arbejdsgiverne må derfor have mod til at tænde lyset, så de også kan se i egen rede. Ønsket om fokus på styrkelse af kerneopgaven og sammenhængende patientforløb deler vi, men som en kvalitetsdagsorden med respekt for de ansattes vilkår. Ikke som en besparelsesdagsorden! En velfungerende offentlig sektor er afgørende for vækst To nye rapporter fra henholdsvis Verdensbanken og fra en britisk tænketank har kåret Danmark til, at være blandt Europas bedste lande at drive virksomhed i. Årsagen er blandt andet, at der er en stærk offentlig sektor som skaber de nødvendige rammer for virksomhederne og arbejdstyrken i form af dagtilbud til børn, skoler, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen osv. Det har vi grund til at være stolte af. Den kåring skyldes blandt andet det store faglige og solide arbejde, som vores medlemmer hver dag yder på arbejdspladsen. Det skal det politiske Danmark og arbejdsgiverne i langt højere grad påskønne. Gennem snart en årrække har det været mere reglen end undtagelsen, at der er blevet skudt på den offentlige sektor. Der er ingen belæg for kritikken. Lad os i fællesskab kigge fremad og få italesat betydningen af den offentlige sektor på ny. Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætning.

9 - 9 - Afslutning Jeg vil afslutningsvis gerne sige tak for samarbejdet i forhandlingsudvalget og bestyrelsen. Vi er godt i gang i vores nye konstruktion med flere medlemsorganisationer. Det nye forhandlingsfælleskab giver en større styrke overfor arbejdsgiverne, men det bygger også på en pragmatisk vilje til at søge fælles løsninger. Jeg synes alt i alt, at vi er kommet godt fra start. Det gælder også samarbejdet i forhandlingsdelegationerne, og jeg ser frem til at udbygge samarbejdet under OK-forhandlingerne. Til slut vil jeg også gerne sige tak til sekretariatsudvalgene og sekretariatet for indsatsen det forløbne år. Med disse ord overlader jeg den mundtlige beretning til repræsentantskabets forhåbentlige velvillige behandling.

Referat af 1. ordinære. repræsentantskabsmøde

Referat af 1. ordinære. repræsentantskabsmøde Referat af 1. ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 15. december 2014 2 Referat af 1. ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 15. december 2014 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13!

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts 2013 Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! 1 Hvor er det fantastisk at være sammen med så mange tillidsrepræsentanter

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere