Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr (i det følgende kaldet Femern A/S )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S )"

Transkript

1 Rammeaftale om paddehegn mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx] [xxx] CVR-nr. [xxx] (i det følgende kaldet Leverandøren )

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammeaftalen Aftalegrundlag og fortolkning Leverandørens Leverancer og Ydelser Leveringssted Sikkerhed og sundhed Bemanding Klausuler CSR-klausul Lønklausul og arbejdsmarkedsforhold Underleverandører Priser og regulering Bestilling Ændringer Afleveringsforretning Fælles eftersyn års eftersyn Eftersyn ved garantiperiodens udløb Forsikring Fakturering og betalingsbetingelser Organisation og samarbejde Leverandørens garantier Garantiperiode Rettigheder Ejendomsret Generel viden Tredjemandsrettigheder Brug af Femern A/S som reference Habilitet Forsinkelse Definition Bod... 10

3 22.3 Leverandørens fristforlængelse Vejrlig Mangler Ophævelse Femern A/S forhold Fortrolighed Aktindsigt Varighed Rammeaftalen Konkrete bestillinger Tvister Dansk ret Forhandling Syn og skøn Almindelige domstole Underskrift... 15

4 1. Indledning Femern A/S har i efteråret 2014 gennemført en konkurrenceudsættelse af en Rammeaftale med én leverandør om etablering af paddehegn i tilknytning til det til Femern Bæltforbindelsen udpegede produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som skal anvendes til produktion af tunnelelementer og vej- og baneanlæg. Formålet med paddehegnene er at sikre, at produktionsområdet i videst muligt omfang er tømt for padder, inden de egentlige anlægsarbejder bliver igangsat. Konkurrenceudsættelsen blev gennemført som et offentligt udbud og Leverandøren afgav laveste pris. Femern A/S forventer at gennemføre etableringen af paddehegn over flere faser. Ved aftaleindgåelse vil Femern A/S blive forpligtet til at aftage Fase 1. Som led i indgåelsen af Rammeaftalen kan Femern A/S således senest den 31. december 2014 bestille den i Fase 1 beskrevne konkrete opgave, som Leverandøren i givet fald skal levere senest den 30. januar Efter gennemførelse af Fase 1 kan yderligere Leverancer og Ydelser under Rammeaftalen, f.eks. etablering af paddehegn på yderligere strækninger, bestilles på rammeaftale-vilkår. Aftalen indeholder dermed elementer af såvel en offentlig kontrakt (levering af Fase 1) som en Rammeaftale (levering af yderligere Leverancer og Ydelser). 2. Rammeaftalen Rammeaftalen giver Femern A/S ret men ikke pligt til at bestille Leverancer og Ydelser hos Leverandøren i overensstemmelse med Rammeaftalens vilkår. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv. Femern A/S er således berettiget til at anvende andre leverandører til udførelse af opgaver indenfor Rammeaftalens område, jf. afsnit 4. Leverandøren har pligt til at levere på de i Rammeaftalen anførte vilkår. 3. Aftalegrundlag og fortolkning Udover nærværende Rammeaftale består aftalegrundlaget af følgende bilag, der ved eventuel uoverensstemmelse har følgende indbyrdes rangorden: 1. Rammeaftale med appendices A-D 2. Opgavebeskrivelse med tegninger 3. Tilbudslister (TBL) 4. Leverandørens Leverancer og Ydelser Leverandørens Leverancer og Ydelser under Rammeaftalen (herefter Leverancer(ne) og Ydelser(ne) ) omfatter generelt: 1

5 Etablering af paddehegn i Fase 1 Etablering af paddehegn på yderligere strækninger (på rammeaftale-vilkår) Rammeaftalen vil navnlig omfatte følgende: Etablering af paddehegn i stål, f.eks. rundt om produktionsområdet Etablering af midlertidige paddehegn i plast, f.eks. rundt om yngleområder for padder (vandhuller, enge mv.) Etablering af stopriste med ramper, hvor paddehegn krydser cykelstier Ændringer i tidligere opstillede paddehegn En nærmere beskrivelse af Leverancer og Ydelserne fremgår af bilag 1. Medmindre andet aftales ved en konkret bestilling, skal alle Leverancer og Ydelser afleveres i en form og med et indhold, som opfylder alle de kvalitetskrav, der er opstillet i bilag 1. Det påhviler Leverandøren forud for påbegyndelse af opsætning at inspicere leveringsstedet og give Femern A/S besked, såfremt inspektionen giver anledning til bemærkninger eller behov for ændringer. Ved undladelse heraf mister Leverandøren retten til efterfølgende at påberåbe sig sådanne forhold til støtte for krav om ekstrabetaling og/eller tidsfristforlængelse. Leverandøren er forpligtet til at tilrettelægge og koordinere opsætningen med øvrige leverandører/entreprenører. Kontaktoplysninger på øvrige leverandører/entreprenører kan indhentes hos Femern A/S. Leverandøren skal snarest muligt underrette Femern A/S, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør opsætningen, eller gør det nærliggende, at Femern A/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Alle udgifter vedrørende materiel mv. til brug for opsætningen afholdes af Leverandøren. Femern A/S eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen. Leverandøren må kun arbejde på pladsen uden tilsynets tilstedeværelse, hvis tilsynet eksplicit har godkendt dette. Femern A/S tilsyn repræsenterer Femern A/S over for Leverandøren med hensyn til opsætningens tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige leverandørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Tilsyn fra Femern A/S side fritager ikke Leverandøren for selv at føre kontrol. Leverandøren har initiativpligt med hensyn til opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til nærværende Rammeaftale, herunder pligt til at sørge for at modtage nødvendige og relevante oplysninger fra Femern A/S eller tredjemand med henblik på levering af den af Rammeaftalen omfattede Leverance og de tilknyttede Ydelser. Leverandøren skal til enhver tid overholde alle love og bekendtgørelser, der er relevante for Leverancerne og Ydelserne. Henvisninger til love og bekendtgørelser i Rammeaftalen med bilag er alene af vejledende karakter, og eventuelle fejl eller forglemmelser i henvisningerne 2

6 fritager ikke Leverandøren for at overholde alle de ved udførelsen af Leverancerne og Ydelserne gældende love og bekendtgørelser. 5. Leveringssted Leverancerne og Ydelserne skal leveres ved produktionsområde udenfor Rødbyhavn. Det mere præcise leveringssted henvises af Femern A/S efter anmodning fra Leverandøren. For al afsætning gælder: Koordinater er sat efter Fehmarnbelt Coordinate System (FCS). Koter er svarende til Fehmarnbelt Coordinate System Vertical reference 2010 (FCSVR10). 6. Sikkerhed og sundhed Leverandørens Leverancer og Ydelser skal udføres i henhold til gældende regler for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. Således påhviler det uden særskilt vederlag Leverandøren at efterkomme samtlige arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forskrifter og anvisninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Såfremt Leverandøren konstaterer, at kravene til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed ikke overholdes, skal Leverandøren omgående afhjælpe dette uden særskilt vederlag. Hvis dette forudsætter ændringer i Leverancer og Ydelser, skal ændringsproceduren følges, men dette ændrer ikke på, at ændringen skal udføres uden yderligere betaling. Hvis Leverandøren ikke afhjælper de konstaterede mangler, kan Femern A/S lade manglerne afhjælpe på Leverandørens regning. De i Tilbudslisten angivne priser skal indeholde samtlige udgifter til Leverandørens nødvendige foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. 7. Bemanding Leverancerne og Ydelserne skal udføres af personer, som lever op til danske normer og krav til uddannelse m.v. i forhold til deres arbejdsopgaver, herunder eventuelle krav om autorisationer eller lignende for visse arbejdsopgaver. Leverandøren skal efter anmodning fra Femern A/S udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet. Udskiftning må ikke påføre Femern A/S yderligere omkostninger. 8. Klausuler 8.1 CSR-klausul Leverandøren skal iagttage de krav, der fremgår af Appendix A. 8.2 Lønklausul og arbejdsmarkedsforhold Leverandøren skal iagttage de krav, der fremgår af Appendix B. 3

7 9. Underleverandører Leverandøren må alene benytte underleverandører til udførelse af Leverancer og Ydelser under Rammeaftalen, såfremt dette er forudgående skriftligt godkendt af Femern A/S, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af ATR. I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen har Femern A/S dog godkendt, at Leverandøren kan anvende følgende underleverandører i det omfang, der er beskrevet i Leverandørens opgaveløsning: [x] [x] [x] 10. Priser og regulering Leverancerne og Ydelserne prissættes ud fra de priser, som fremgår af Tilbudslisten (bilag 2). Priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er angivet eksklusiv moms, men inklusiv alle øvrige gældende afgifter. Priserne omfatter alle omkostninger forbundet med Leverancerne og Ydelserne, herunder Leverandørens omkostninger til materiel af enhver art, kontorhold, administrativt personale (sekretærer, projektkoordinatorer mv.), samt udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold mellem Leverandørens adresse(r) og Femern A/S hovedkontor i København eller projektområdet ved Rødbyhavn samt andre lokationer beliggende indenfor 50 km fra disse lokaliteter. Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold i forbindelse med varetagelse af Leverancerne og Ydelserne på andre lokationer, der er beliggende mere end 50 km fra Femern A/S hovedkontor i København eller produktionsområdet ved Rødbyhavn, godtgøres af Femern A/S, såfremt Femern A/S forud for rejsens og opholdets påbegyndelse skriftligt har godkendt sådanne rejser og ophold. Dokumenterede udgifter til disse rejser og ophold godtgøres Leverandøren i overensstemmelse med de for staten til enhver tid gældende regler. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med Femern A/S uden særskilt vederlag herfor. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Priserne pristalsreguleres én gang årligt med virkning for kalenderåret (i opadgående eller nedadgående retning) med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra november til november. Første regulering foretages med virkning fra den 1. januar 2016 på baggrund af den procentvise ændring i indekset fra november 2014 til november

8 11. Bestilling Når Femern A/S ønsker at bestille konkrete Leverancer og Ydelser indenfor Rammeaftalen, udarbejder Femern A/S en såkaldt ATR aftale (forkortelse for Activity, Time & Resource agreement), der indeholder en kortfattet angivelse af de ønskede Leverancer og Ydelser og eventuel tidsfrist for udførelsen heraf. Appendix C i denne Rammeaftale indeholder skabelon for udarbejdelse af ATR aftaler. Vilkårene i denne Rammeaftale er gældende for udførelsen af de konkrete Leverancer og Ydelser. Såfremt Femern A/S anmoder Leverandøren herom, skal Leverandøren vederlagsfrit afgive et estimat over det samlede honorar for udførelse af Leverancerne og Ydelserne, fordelt på forventet forbrug i de kategorier, der fremgår af Tilbudslisten (bilag 2) samt eventuelle udlæg til faktiske omkostninger, der skal endeligt afholdes af Femern A/S. Leverandøren skal efter anmodning redegøre for de vigtigste forudsætninger for estimatet, herunder for den forudsatte medvirken fra Femern A/S. Estimatet forelægges Femern A/S, der herefter kan vælge at udarbejde den konkrete ATR. Leverandørens honorar for bistand kan ikke overstige den i en ATR godkendte ramme uden forudgående skriftlig godkendelse fra Femern A/S. For Ydelser som skal indgå i Leverancen, og som Leverandøren indkøber fra underleverandører (herunder materialer), kan det aftales i en ATR at nettoforbruget af Ydelserne faktureres til underleverandørens fakturapris med tillæg af et salær på 7 %, som dækker såvel Leverandørens samtlige omkostninger til at håndtere indkøbet som Leverandørens fortjeneste på indkøbet. Indkøbene skal foretages bedst muligt af Leverandøren i fornødent samråd med Femern A/S. Det understreges, at Femern A/S tilsyn ikke har bemyndigelse til at indgå ATR er på Femern A/S vegne. For aktiviteter der afregnes efter forbrugt tid, skal Leverandøren efter anmodning kunne dokumentere tidsforbrug på opgaven ned til 30 minutter, med fordeling af tidsforbruget på de medarbejdere der har udført Leverancerne og Ydelserne. Uanset ovenstående er Leverandøren forpligtet til at underrette Femern A/S straks, såfremt Leverandøren konstaterer, at Leverancernes og Ydelsernes omfang bliver større end forventet og ikke kan gennemføres inden for den godkendte ATR. Leverandøren er ikke berettiget til honorering for tidsforbrug til indgåelse af konkrete bestillinger, herunder udarbejdelse af estimater. Der kan blive identificeret fejl og mangler i Leverancer og Ydelserne. I det omfang disse kan kategoriseres som fejl, Leverandøren bærer ansvaret for, skal disse rettes til af Leverandøren uden honorering af tidsforbrug forbundet hermed. 5

9 12. Ændringer Begge parter kan fremsætte anmodninger om ændringer efter nedenstående retningslinjer. Ændringer gennemføres i overensstemmelse med nærværende Rammeaftales vilkår, medmindre andet er aftalt. Ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt som et forslag til revideret ATR, som skal udarbejdes i overensstemmelse med afsnit 11, og klart angive følgende: En beskrivelse af den foreslåede ændring. Ved ændringer, der ønskes gennemført af Leverandøren, skal behovet for ændringen begrundes af Leverandøren, så det tydeliggøres, hvorfor der er tale om ændringer i forhold til Rammeaftalen/tidligere bestillinger. Oplysning om eventuel tillægspris. Eventuelle indvirkninger på tidsplanen. Hvis tidsfristforlængelse ikke aftales i den reviderede ATR, kan Leverandøren ikke senere fremsætte krav herom. Leverandøren skal fremsende udkast til revideret ATR til Femern A/S kontaktperson i så god tid inden ændringens udførelse, at tidsplanen ikke berøres af en rimelig frist for Femern A/S til at acceptere eller afvise ændringen. Ændringer må ikke igangsættes eller udføres, før der foreligger en af Femern A/S underskrevet revideret ATR. Ændringer, der er udført uden forudgående skriftlig accept fra Femern A/S, honoreres ikke. Det understreges, at Femern A/S tilsyn ikke har bemyndigelse til at indgå reviderede ATR er på Femern A/S vegne. Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer. 13. Afleveringsforretning Umiddelbart inden færdiggørelse af Leverandørens Leverancer og Ydelser skal Leverandøren give Femern A/S skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Femern A/S indkalder derefter Leverandøren til en afleveringsforretning. Leverancer og Ydelser anses for afleveret til Femern A/S, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Femern A/S skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved Leverancer og Ydelser samt eventuelle andre forhold, påpeget af Femern A/S. I tilknytning hertil anføres Leverandørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om Leverancer/Ydelser er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Dokumentet underskrives af Femern A/S og Leverandøren. 6

10 14. Fælles eftersyn Der foretages fælles eftersyn af Leverancer og Ydelser: 1 år efter Aflevering Ved garantiperiodens udløb (forudsat at Leverancen stadig er i brug) I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved Leverancen og eventuelle andre forhold påpeget af Femern A/S. I tilknytning hertil anføres Leverandørens mulige bemærkninger. Dokumentet underskrives af Femern A/S og Leverandøren. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen års eftersyn Det påhviler Leverandøren med minimum 1 måneds varsel at indkalde Femern A/S til 1-års eftersyn, som skal finde sted senest 1 år efter Aflevering Eftersyn ved garantiperiodens udløb Det påhviler Leverandøren med minimum 1 måneds varsel at indkalde Femern A/S til eftersyn, som skal finde sted senest ved garantiperiodens udløb. 15. Forsikring Femern A/S har tegnet all risk-forsikring på sædvanlige vilkår inklusive sædvanlig brand- og stormskadeforsikring for alle Leverancer og Ydelserne, som udføres som en del af de såkaldte Fremrykkede Aktiviteter. Forsikringen omfatter ansvar for personskade samt skade på tredjemands ejendom (third party liability), men ikke skade på Leverandørens udstyr. Forsikringsselskab: Tryg Forsikring A/S (CVR-nr ) Police nr.: Leverandøren medforsikres på ovenstående forsikring, der vedlægges som Appendiks D. Femern A/S kan erstatte ovennævnte police med anden police på tilsvarende vilkår, enten generelt eller med virkning for specifikke opgaver. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 16. Fakturering og betalingsbetingelser Leverandøren er berettiget til betaling ved godkendt Aflevering. 7

11 Fakturaen skal for hver ATR som minimum indeholde specifikation af: De primære aktiviteter, der er udført i faktura-perioden Eventuelle faktiske omkostninger ATR-nummer Femern A/S kontaktperson Antal enheder der er omfattet af fakturaen, fordelt på kategorierne i Tilbudslisten Eventuelle udlæg til faktiske omkostninger (kopi af originale regninger skal vedlægges som bilag) Kontonummer Udkast til faktura skal sendes til Femern A/S tilsyn til godkendelse. Endelig faktura kan derefter fremsendes til Femern A/S på Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Femern A/S afsendelse af betaling på forfaldsdagen (herunder ved træk på Femern A/S bankkonto) anses for rettidig betaling. Leverandøren er ikke berettiget til honorering for tidsforbrug til udarbejdelse af fakturaer. 17. Organisation og samarbejde Parterne har udpeget følgende faste kontaktpersoner for Rammeaftalen: Femern A/S: Leverandøren: Projektleder Carsten Faber Henriksen [xxx] Det forventes, at Leverandøren løbende drøfter udførelsen af Leverancerne og Ydelserne med Femern A/S projektleder. Leverandøren deltager vederlagsfrit i møder, når de indkaldes af Femern A/S. Leverandøren er også selv berettiget til at indkalde til møder, når dette skønnes nødvendigt. Der afholdes regelmæssige møder med tilsynet i de perioder, hvor opsætning foregår. Tilsynet udarbejder referat af mødet. Senest ved det efterfølgende møde skal deltagerne om ønsket gøre indsigelse mod indholdet af et mødereferat. Indsigelsen noteres i referatet. Parterne er enige om, at referater fra møder eller anden almindelig skriftlig kommunikation mellem parterne ikke kan udgøre dokumentation for eventuelle aftaler om ændringer i Leverancer og Ydelser, og der foreligger således ikke nogen aftale om ændringer, før der foreligger en ATR underskrevet af begge parter. Tilsynet har i mangel af en konkret fuldmagt hertil ikke bemyndigelse til at underskrive eller på anden måde acceptere ATR er på vegne af Femern A/S. Femern A/S giver Leverandøren skriftlig meddelelse, såfremt Femern A/S giver tilsynet fuldmagt til at underskrive ATR er. Tilsynet kan helt eller delvist videredelegere sine opgaver til andre, f.eks. med henblik på miljøfagligt specialtilsyn. 8

12 Det fremgår af Rammeaftalen med tilhørende bilag, at Leverandøren skal underrette Femern A/S eller indhente Femern A/S godkendelse, før Leverandøren må foretage bestemte handlinger (f.eks. påbegynde udførelsen af bestemte dele af Leverancerne og ydelserne, eller anvende pladsen udenfor normal arbejdstid). Tilsvarende vilkår kan aftales mellem Leverandøren og Femern A/S (inklusive tilsynet) i forbindelse med Leverancernes og Ydelsernes udførelse og ved indgåelse af aftale om ændringer. Hvis det konstateres, at Leverandøren har handlet i strid med sådanne vilkår, er Leverandøren forpligtet til at retablere situationen på pladsen før udførelse af de pågældende handlinger, såfremt Femern A/S anmoder herom; Leverandøren er i denne forbindelse ikke berettiget til tidsfristforlængelse eller yderligere vederlag. 18. Leverandørens garantier Leverandøren garanterer, at de leverede Leverancer og Ydelser besidder alle de egenskaber og opfylder alle de krav, der fremgår af nærværende Rammeaftale. Leverandøren garanterer, at Leverancer og Ydelser udføres fagmæssigt korrekt, i overensstemmelse med god brancheskik og besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige i branchen. Leverandøren garanterer, at Leverancer og Ydelser opfylder den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende relevante myndighedsforskrifter. Såfremt en eller flere garantier måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det Leverandøren, uden forøgelse af nogen pris eller noget vederlag og inden for eventuelle i nærværende Rammeaftale fastsatte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige for at opfylde Rammeaftalen, herunder eventuelt at levere sådanne yderligere Leverancer og Ydelser, som måtte være nødvendige. Femern A/S kan tillige gøre de misligholdelsesbeføjelser gældende, der i øvrigt fremgår af nærværende Rammeaftale. 19. Garantiperiode Garantiperioden er på 2 år, der løber fra godkendt Aflevering, og omfatter alle Leverancer og Ydelser. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode. 20. Rettigheder 20.1 Ejendomsret Femern A/S erhverver ved Aflevering de fulde ejendomsrettigheder til Leverancer og Ydelser. 9

13 20.2 Generel viden Leverandøren er berettiget til at anvende den generelle viden, der erhverves ved levering af de i nærværende Rammeaftale omfattede Leverancer og Ydelser, til brug for leverancer til tredjemand Tredjemandsrettigheder Leverandøren forpligter sig til at holde Femern A/S skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod Femern A/S for Leverandørens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Skadesløsholdelsen omfatter bl.a. erstatningsbeløb, godtgørelse, sagsomkostninger samt rimelige advokatomkostninger til Femern A/S varetagelse af sine interesser. Rejses der sag mod Femern A/S med påstand om retskrænkelse, kan Femern A/S ved skriftligt påkrav tilpligte Leverandøren at overtage sagens førelse for egen regning og risiko Brug af Femern A/S som reference Leverandøren må anvende Femern A/S navn på en simpel referenceliste. Yderligere brug af Femern A/S som reference må alene ske med Femern A/S forudgående skriftlige samtykke. 21. Habilitet Leverandøren erklærer, at Leverandøren ikke har påtaget sig eller vil påtage sig nogen opgave, som medfører, at der kan rejses rimelig tvivl om Leverandørens evne til fuldt ud at varetage Femern A/S interesser. 22. Forsinkelse 22.1 Definition Enhver forsinkelse, som ikke giver Leverandøren ret til tidsfristforlængelse efter punkt 22.3, er ansvarspådragende. I tilfælde af, at fristoverskridelse delvist skyldes forhold, Femern A/S er ansvarlig for, reduceres Femern A/S krav på bod og erstatning tilsvarende (forholdsmæssigt). Leverandøren skal godtgøre, at fristoverskridelsen delvist skyldes Femern A/S forhold. Parterne skal skriftligt underrette hinanden straks, når en part må indse, at en forsinkelse vil opstå. Dette gælder også for forsinkelser, som parten ikke er ansvarlig for. Parterne skal i videst muligt omfang søge at indhente en opstået forsinkelse Bod I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse i forhold til gennemførelsen af den konkrete opgave som beskrevet i Fase 1 betaler Leverandøren en bod på kr ,- pr. påbegyndt uge 10

14 forudsat, at Femern A/S har bestilt udførelsen af denne opgave senest den 31. december I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse ved gennemførelse af aftalte Leverancer og Ydelser i henhold til de fastsatte tidsfrist i den konkrete ATR, udgør boden 2 % af det samlede vederlag efter ATR en pr. påbegyndt uge. Leverandørens samlede bodsbetalinger ifølge ovenstående kan dog højst udgøre kr. Ved forsinkelse, der kan henføres til Leverandørens misligholdelse, kan Femern A/S stille krav om, at Leverandøren forcerer (dvs. fremskynder gennemførelse af Leverancer/Ydelser, således at den oprindelige tidsplan kan overholdes på trods af den indtrådte forsinkelse), da øvrige projekter kan være afhængige af, at tidsplaner overholdes. Denne forcering skal Leverandøren selv betale efter nærmere aftale på en ATR Leverandørens fristforlængelse Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser, som indtræder som følge af: a) Femern A/S ændring af konkrete bestillinger, når Leverandøren kan godtgøre, at ændringen medfører, at Leverandørens udførelse af de bestilte Leverancer og Ydelser forsinkes. b) At Femern A/S eller en af dennes øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer de for udførelsen af konkrete Leverancer og Ydelser kritiske Leverancer og Ydelser inden for de aftalte tidsfrister. c) Vejrlig, jf. nedenfor Ved forsinkelse, der kan henføres til Femern A/S forhold eller vejrlig, kan Femern A/S stille krav om, at Leverandøren forcerer (dvs. fremskynder gennemførelse af Leverancer/Ydelser, således at den oprindelige tidsplan kan overholdes på trods af den indtrådte forsinkelse), da øvrige projekter kan være afhængige af, at tidsplaner overholdes. Denne forcering skal Femern A/S betale efter nærmere aftale på en ATR Vejrlig Parterne er enige om, at der i alle bestillinger under Rammeaftalen indregnes følgende antal spilddage (vejrligsdage): Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Spilddage registreres af Leverandøren og opgøres månedsvis. Spilddage meddeles Femern A/S, når de er opgjort for en måned og godkendes af Femern A/S iht. følgende kriterier: 11

15 Vind: Vindhastighed større end eller lig med 15,0 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter, målt i 10 meters højde over terræn). Nedbør: Større end eller lig med 15 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør). Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i den eller de konkrete bestillinger som udføres under Rammeaftalen. Anerkendte spilddage (vejrligsdage) udover de i skemaet angivne giver tidsfristforlængelse. Tidsfristforlængelsen kan dog konverteres til forcering i henhold til Rammeaftalens bestemmelser herom. Leverandøren har indregnet alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel års-tidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af Leverancer og Ydelser i vinterperioden (1. november 31. marts). 23. Mangler En mangel ved det leverede foreligger, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Femern A/S med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af nærværende Rammeaftale. Det påhviler Leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til Femern A/S straks, når Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for mangler. Leverandøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved Afleveringen. Leverandøren skal desuden i garantiperioden vederlagsfrit afhjælpe mangler i Leverancer og Ydelser. Femern A/S skal skriftlig fastsætte en frist for afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Leverandøren skal give Femern A/S skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Hvis Femern A/S efter udløbet af fristen eller efter at have modtaget Leverandørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted, mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal Femern A/S uden ugrundet ophold meddele Leverandøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Afhjælper Leverandøren herefter ikke straks de påviste mangler, har Femern A/S ret til at lade dem udbedre for Leverandørens regning eller kræve forholdsmæssigt afslag i den faste pris for Leverancen. 12

16 Leverandørens ret til afhjælpning fratager ikke Femern A/S retten til at hæve Rammeaftalen helt eller delvist eller til at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, når betingelserne herfor er til stede. 24. Ophævelse Rammeaftalen kan ophæves: Såfremt Fase 1 forsinkes med mere end 2 uger. Såfremt Leverandørens Leverancer og Ydelser i henhold til konkrete bestillinger gentagne gange er behæftet med væsentlige mangler eller forsinkelser. Ved ophævelse af Rammeaftalen er Femern A/S berettiget men ikke forpligtet til at ophæve igangværende bestillinger, uanset om de konkrete Leverancer og Ydelser i forhold til sådanne bestillinger har været misligholdt. Leverandøren er uden for de bodsbelagte situationer erstatningsansvarlig overfor Femern A/S efter dansk rets almindelige regler, men er dog ikke erstatningspligtig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab, medmindre tabet kan henføres til Leverandørens eller Leverandørens personales forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Femern A/S er berettiget til at tilbageholde Leverandørens betaling, indtil Leverancer og Ydelserne er fri for fejl og mangler, der skyldes Leverandørens fejl. Leverandørens ansvar efter denne bestemmelse er begrænset til DKK (skriver to millioner femhundredetusinde). Ansvarsbegrænsningen gælder dog ikke i forhold til skader, som skyldes Leverandøren eller Leverandørens personales forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og sådanne skader tæller derfor ikke med ved beregningen af Leverandørens ansvarsbegrænsning. 25. Femern A/S forhold Ved Femern A/S forsinkede betaling svares renter med rentelovens til enhver tid fastsatte rentesats. Hvis fristen for rettidig betaling overskrides med mere end 60 dage, og dette skyldes forhold, Femern A/S bærer risikoen for, er Leverandøren derefter berettiget til at afgive skriftligt påkrav om, at Rammeaftalen med tilhørende igangværende bestillinger ophæves, medmindre Femern A/S betaler det forsinkede beløb inden 30 dage fra modtagelsen af påkravet. Ved ophævelse er Femern A/S ikke erstatningsansvarlig for et eventuelt højere tab end ovennævnte rentebetaling, herunder avancetab. I tilfælde af forsinkelse med Femern A/S medvirken til Leverancernes og Ydelsernes udførelse (f.eks. fremskaffelse af relevant materiale), er Leverandøren alene berettiget til udskydelse af sine leveringsfrister med et tilsvarende antal dage, men ikke til rente eller erstatning. 13

17 26. Fortrolighed Leverandøren og dennes personale og underleverandører er forpligtet til at iagttage fortrolighed med hensyn til de oplysninger vedrørende Femern A/S eller andres forhold, som Leverandøren opnår indsigt i under udførelse af Leverancer og Ydelser under denne Rammeaftale. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter Rammeaftalens ophør uanset årsagen hertil. 27. Aktindsigt Femern A/S er fra og med 1. januar 2014 omfattet af Offentlighedslovens regler om aktindsigt, hvorfor Femern A/S efter omstændighederne kan være forpligtet til at udlevere oplysninger vedrørende Rammeaftalen og udførelsen af Leverancer og Ydelser herunder. 28. Varighed 28.1 Rammeaftalen Rammeaftalen træder i kraft ved begge parters underskrift og løber i 4 år regnet fra underskriftsdatoen. Efter udløb forbliver Rammeaftalen dog i kraft for allerede bestilte Leverancer og Ydelser, jf. afsnit 28.2, indtil garantiperioden for den sidst afleverede Leverance udløber. Femern A/S er berettiget til at opsige Rammeaftalen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. For Leverandøren er Rammeaftalen uopsigelig i aftaleperioden Konkrete bestillinger Efter Rammeaftalens ophør kan der ikke længere bestilles yderligere Leverancer og Ydelser til udførelse under Rammeaftalen. Allerede bestilte Leverancer og Ydelser påvirkes ikke af Rammeaftalens ophør, og skal således fuldføres på de vilkår, der fremgår af Rammeaftalen og den konkrete bestilling. Femern A/S er til enhver tid berettiget til skriftligt at annullere bestilte Leverancer og Ydelser med dags varsel. I tilfælde af annullation er Leverandøren alene berettiget til honorering for allerede udførte Leverancer og Ydelser og allerede pådragne faktiske omkostninger. 29. Tvister 29.1 Dansk ret Nærværende Rammeaftale, inklusive de bestillinger af konkrete Leverancer og Ydelser, der foretages under Rammeaftalen, er omfattet af dansk ret Forhandling Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med Rammeaftalen med tilhørende bestillinger, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig hold- 14

18 ning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer Syn og skøn Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, København. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægs virksomhed. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar Almindelige domstole Hvis en tvist mellem parterne, som enten vedrører Rammeaftalens indhold eller eksistensen af Rammeaftalen, ikke løses i mindelighed, skal tvisten indbringes til afgørelse for byretten i den kommune, hvor Femern A/S er registreret. Parterne kan i forbindelse med den konkrete tvist blive enige om, at tvisten i stedet skal afgøres af en voldgiftsret. 30. Underskrift Nærværende Rammeaftale er udarbejdet og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part besidder et. For Femern A/S: Dato: For [Leverandør]: Dato: [Titel/navn] [Titel/navn] 15

19 Appendix-fortegnelse Appendix A: CSR-klausul Appendix B: Lønklausul og arbejdsmarkedsforhold Danmark Appendix C: Skabelon for ATR Appendix D: Forsikringspolice 16

20 Appendix A CSR-klausul 1. Femern A/S har tilsluttet sig UN Global Compact principperne, der udgøres af følgende: Menneskerettigheder 1. Leverandøren bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder indenfor hans indflydelsesområde. 2. Leverandøren skal sikre, at han ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Miljø 3. Leverandøren bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. 4. Leverandøren bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Leverandøren bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Leverandøren bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. Leverandøren bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Leverandøren bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Leverandøren bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10. Leverandøren bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse. 2. Leverandøren skal overholde UN Global Compact principperne i forbindelse med opfyldelsen af denne Rammeaftale, og skal herunder konkret opfylde følgende krav: 2.1 Menneskerettigheder Leverandøren skal i forhold til sin leverance af Leverancerne og Ydelserne overholde den til enhver tid gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse eller som tager sigte på at sikre etnisk ligestilling. 2.2 Arbejdskraft Leverandøren skal i forhold til sin leverance af Leverancerne og Ydelserne overholde de internationale konventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder: ILO-konvention nr. 29 og 105 om forbud mod tvangsarbejde, ILO konvention nr. 100 og 111 om forbud imod diskrimination i ansættelsesforhold, ILO-konvention nr. 138 og 182 om forbud mod børnearbejde, ILO-konvention nr. 87, 98 og 135 om retten til organisationsfrihed, ILO-konvention nr. 26 og 131 samt FN s verdenserklæring om Menneskerettigheder artikel 23, der indeholder princippet om en rimelig aflønning, 1

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem Aftale Om konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere