IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK"

Transkript

1 IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 Et notat om Lokale og Anlægsfondens spørgeskemaundersøgelse af den voksne befolknings idrætsdeltagelse i JANUAR 2003 Af Knud Larsen Institut for forskning i idræt og folkelig oplysning.

2 IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 ET NOTAT OM LOKALE OG ANLÆGSFONDENS SPØRGESKEMAUNDERSØ GELSE AF DEN VOKSNE BEFOLKNINGS IDRÆTSDELTAGELSE I KNUD LARSEN IFO INDHOLD 1. Introduktion 2 2. Idrætsdeltagelsens omfang 2 3. Idrætsdeltagelsens profil 6 4. Idrætsdeltagelsens udvikling Aktivitetsmønsterets udvikling Bilag A: Datamaterialet Bilag B: Bilagstabeller 14

3 2 1. INTRODUKTION Befolkningens idrætsdeltagelse er i al sin mangfoldighed vanskelig at måle nøjagtigt. Problemet er dels at operationalisere idrætsbegrebet i kategorier, der er klart afgrænsede fra andre mere eller mindre beslægtede aktivitetsformer, så som hverdagsmotion og friluftsliv, dels at registrere deltagelsens hyppighed og intensitet med en rimelig præcision. I Socialforskningsinstituttets undersøgelser herunder den seneste, der er gennemført på foranledning af Lokale og Anlægsfonden anvendes to forskellige spørgsmål til at måle befolkningens idrætsdeltagelse. I det ene spørges interviewpersonerne uden nærmere angivelse om de normalt dyrker sport eller motion, og svarene herpå må således bero på svarpersonernes egen subjektive definition af fænomenet. Denne målemetode er følgelig ganske følsom overfor eventuelle ændringer i common sense opfattelsen af sportsog motionsbegrebernes betydning. I det andet spørgsmål bedes svarpersonerne om at angive, hvorvidt de i det sidste år har dyrket nogen af en række på forhånd listede aktiviteter, og om de i givet fald har gjort det som medlem af en idrætsforening/sportsklub. Oplysningerne i dette notat er udelukkende baseret på besvarelserne af det andet spørgsmål, og som idrætsaktiviteter er medregnet fodbold, håndbold, andet boldspil for hold, badminton, tennis, andet individuelt boldspil, golf, jogging/motionsløb, svømning, gymnastik, aerobic/work out, vægttræning, bodybuilding, moderne dans/afrikansk dans, sportsdans, folkedans, yoga/afspænding/meditation, karate/taekwondo/aikedo/judo/anden kampsport, skydning, cykelsport, rulleskøjter, ridning, kano/kajak/roning samt sejlsport. Ud over disse i alt 23 forskellige idrætsaktiviteter er der tillige blevet spurgt til deltagelse i vandreture/motionsmarcher, turcykling, jagt, fiskeri og anden motion, men disse fem kategorier er ikke medtaget i opgørelsen over idrætsdeltagelsen. Det skal desuden bemærkes, at datamaterialet udelukkende omfatter den del af befolkningen, som på interviewtidspunktet i oktober/november 2002, var 16 år og derover. Der er i bilag A gjort nærmere rede for det anvendte datamateriale, ligesom en række af oplysningerne i det følgende, der ikke fremgår direkte af figurerne, kan aflæses af bilagstabellerne IDRÆTSDELTAGELSENS OMFANG Samlet set dyrker 59% af den voksne befolkning mindst én af de i alt 23 forskellige aktiviteter, der her er defineret som idræt (jf. ovenfor). Som det fremgår af Figur 1, dyrker 34% idræt som medlemmer af idrætsforeninger og sportsklubber, mens 25% udelukkende dyrker idræt udenfor foreningssektoren. Andelen, der dyrker idræt udenfor foreningerne er dog reelt en del større (4), idet næsten halvdelen af foreningsmedlemmerne sideløbende dyrker en eller flere idrætsgrene i andet regi.

4 3 Figur 1 Andel af den voksne befolkning, der har dyrket mindst én idrætsgren i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %). Kun i idrætsforening/ sportsklub Både i forening og udenfor 16% 18% 4 Dyrker ikke idræt Kun udenfor idrætsforening/sportsklub 25%

5 4 Figur 2 Andel af den voksne befolkning der har dyrket forskellige idrætsgrene i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %). Jogging Svømning Gymnastik Styrketræning Fodbold Badminton Aerobic mv. Golf Rulleskøjter Tennis Håndbold Cykelsport Yoga, afspænding Ridning Andet holdboldspil Sejlsport Moderne dans Skydning Folkedans Andet ind.boldspil Kampsport Kano, kajak mv Sportsdans Andel i % I idrætsforening/sportsklub Dyrker i øvrigt I Figur 2 er vist, hvor store andele af den voksne befolkning, der det sidste år har dyrket de forskellige idrætsaktiviteter og på hvilken måde. Billedet er noget anderledes end det, der fremkommer hvis idrætsgrenenes udbredelse beskrives ud fra idrætsorganisationernes medlemsstatistikker. De suverænt mest udbredte aktiviteter er jogging (18%), svømning (15%), gymnastik (1) og styrketræning (1). Først på femtepladsen kommer nationalsporten fodbold (9%), tæt fulgt af badminton (8%). Også aerobic (5%), golf (5%), rulleskøjter (4%) og tennis (4%) er at finde blandt de 10 mest udbredte idrætsgrene. Det er dog stadig traditionelle idrætsgrene som gymnastik og fodbold, der er de største hvis man alene betragter den del af aktiviteterne, som foregår i idrætsforeninger. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at forholdsvis nye aktiviteter som styrketræning og aerobic i dag indtager henholdsvis tredje og femtepladsen på ranglisten over de mest udbredte foreningsaktiviteter, selv om disse idrætsgrene dårligt nok eksisterer i organisationernes officielle medlemsstatistikker.

6 5 Tabel 1 Hyppighed af deltagelse i forskellige idrætsgrene ( i % af udøvere). Idrætsgren 2 eller flere gange om ugen 1 gang om ugen 13 gange om måneden Sjældnere Fodbold Håndbold Andre boldspil for hold Badminton Tennis Andre individuelle boldspil Golf Gymnastik Aerobic mv. Vægttræning, bodybuilding Yoga, afspænding Skydning Kampsport Ridning Sejlsport Kano, kajak, roning mv. Svømning Jogging Cykelsport Rulleskøjter Moderne dans Sportsdans Folkedans % 2 36% 39% 45% 46% 49% 64% 46% 2 50% 6 35% 30% 2 54% 66% 29% % 29% 18% 38% 58% 3 36% 19% 5 47% 2 44% 30% 37% 10% 17% 10% 36% 25% 17% 19% 57% 79% 6 14% 5% 18% 15% 16% 15% 2 4% 1 7% 30% 19% 24% 10% 29% 15% 6% 34% 17% 0% 17% 7% 4% 8% 6% 16% 9% 14% 20% 10% 9% 24% 50% 1 7% 9% 18% 4% 0% 4% LOAundersøgelsen fra 2002 har som noget nyt i forhold til tidligere også registreret hvor ofte udøverne dyrker de forskellige idrætsgrene. Som det fremgår af tabel 1, bliver en del idrætsgrene typisk dyrket ganske intensivt, dvs to eller flere gange om ugen. Det drejer sig især om håndbold (7), cykelsport (66%), styrketræning (64%), ridning (6), jogging (54%), fodbold (5) og kampsport (50%). Andre idrætsgrene som sportsdans (79%), badminton (58%), moderne dans (57%) og gymnastik (5) dyrkes typisk en enkelt gang om ugen, mens aktiviteter som kano, kajak, roning (60%), rulleskøjter (5), skydning (50%) og sejlsport (48%) typisk dyrkes sjældnere. For så vidt angår de øvrige idrætsgrene er udøverne mere jævnt fordelt på intesitetsskalaen. Der synes ikke umiddelbart at være nogen sammenhæng mellem intensitet og aktivitetsmåde, dvs hvorvidt idrætsgrenen typisk dyrkes i en idrætsforening/sportsklub eller ej. Både stærkt organiserede idrætsgrene som håndbold

7 6 og fodbold og overvejende selvorganiserede idrætsgrene som cykelsport og jogging dyrkes typisk relativt intensivt. 3. IDRÆTSDELTAGELSENS PROFIL Deltagelse i idræt var tidligere mest almindeligt blandt mænd, men i dag er der praktisk taget ligestilling i denne henseende (se Figur 3). Der er dog stadig lidt flere mænd end kvinder, som dyrker idræt i idrætsforeninger og sportsklubber. Figur 3 Andel af mænd og kvinder der dyrker idræt, fordelt efter aktivitets måde. Andel i % Mænd Kvinder I idrætsforening/sportsklub D yrker idræ t i øvrigt Som det fremgår af Figur 4, falder andelen af idrætsudøvere gradvist op gennem de forskellige aldersgrupper. Deltagelse i idræt er således dobbelt så udbredt i den yngste aldersgruppe som i den ældste. Alligevel springer det i øjnene, at mere end hver anden af de 5069 årige og mere end hver tredje i alderen fra 70 år og derover i dag dyrker idræt under en eller anden form. Skævheden i aldersfordelingen er lidt større i foreningsidrætten end i idrætsdeltagelsen som sådan, men heller ikke i denne henseende er forskellene så udprægede som tidligere. Figur 4 Andel af forskellige aldersgrupper der dyrker idræt, fordelt efter aktivitetsmåde.

8 7 Andel i % år 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 6069 år 70+ år Iidrætsforening/sportsklub Dyrker idræt i øvrigt 4. IDRÆTSDELTAGELSENS UDVIKLING LOAundersøgelsen fra 2002 kan umiddelbart sammenlignes med SFI s undersøgelser fra 1993 og 1998, idet nøglespørgsmålet er udformet på præcis samme måde i alle tre undersøgelser. Det er således muligt at belyse hvordan den voksne befolknings idrætsdeltagelse har udviklet sig gennem det seneste årti, ligesom de ændringer der har fundet sted i de forskellige aktivitetsformers og idrætsgrenes popularitet kan beskrives. Efter mere end tre årtiers uafbrudt vækst synes tilstrømningen til idrætssektoren at være ebbet ud i de seneste år. Som det fremgår af figur 5, stiger andelen af idrætsaktive ganske meget fra 1993 (48%) til 1998 (59%), men derefter ses ingen yderligere vækst. I 2002 angiver 59% at de dyrker mindst en af de aktiviteter der her er defineret som idræt, hvilket er præcis samme andel som i Figur 5 Andel af den voksne befolkning der dyrker idræt i 1993, 1998 og

9 8 2002, fordelt efter aktivitetsmåde Andel i % I idrætsforening/sportsklub Dyrker idræt i øvrigt Gennem 1990erne var det især den såkaldt uorganiserede idræt, det vil sige de aktiviteter som foregår uden for foreningssektoren, der var i vækst, mens tilgangen til idrætsforeninger og sportsklubber stagnerede. Dette mønster synes at have ændret sig i de sidste år. Andelen, der dyrker idræt i idrætsforeninger og sportsklubber er således steget fra 3 i 1998 til 34% i 2002, mens andelen, der udelukkende dyrker idræt uden for foreningssektoren i samme tidsrum er faldet fra 27% til 25%. Også samlet set er andelen der dyrker uorganiseret idræt gået lidt tilbage, fra 44% i 1998 til 4 i Dette betyder, at organiseringsgraden altså andelen af idrætsudøvere, der dyrker mindst én idrætsgren som medlem af en idrætsforening/sportsklub efter at være faldet fra 65% i 1993 til 54% i 1998, er steget til 58% i dag. Tidligere var kvinder ikke idrætsaktive i samme grad som mænd, men der har siden slutningen af 1980erne stort set hersket ligestilling i denne henseende. I 1993 oversteg kvinders deltagelse endda mænds en lille smule, hvilket også var tilfældet i I de sidste år synes mændene dog igen at have taget teten, idet deres deltagelse stiger fra 57% i 1998 til 59% i 2002, mens kvinders falder fra

10 60% til 58% i samme tidsrum (se Figur 6). 9 Kvinder synes i stort tal at være vendt tilbage til foreningssektoren. Andelen af kvinder der dyrker idræt i en idrætsforening eller sportsklub er således steget fra 28% i 1998 til 3 i Hele den forøgelse, der er sket i andelen af foreningsorganiserede idrætsudøvere fra 1998 til 2002, består faktisk af kvinder, idet andelen af foreningsmedlemmer er uændret blandt mænd (se Figur 7). Figur 6 Andel af mænd og kvinder der dyrker idræt i 1993, 1998 og 2002 Andel i % Mænd Kvinder

11 10 Figur 7 Andel af mænd og kvinder der dyrker idræt som medlem af en idrætsforening eller sportsklub i 1993, 1998 og Andel i % Mænd Kvinder Også aldersmæssigt er der gennem årene sket et betragtelig udjævning af tidligere tiders forskelle og denne udvikling er fortsat gennem det seneste årti. Over halvdelen af de årige og 6069 årige dyrker i dag idræt i et eller andet omfang. Bemærkelsesværdigt er det, at de helt unge tilsyneladende er blevet lidt mindre idrætsaktive end tidligere. Blandt 1619 årige er andelen af idrætsudøvere således faldet fra 84% i 1998 til 80% i dag (se Figur 8).

12 11 Figur 8 Andel af forskellige aldersgrupper der dyrker idræt i 1993, 1998 og Andel i % år 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 6069 år 70+ år Skævheden i aldersfordelingen er noget større i foreningsidrætten, men også her er der efterhånden sket en vis udjævning. Specielt blandt de halvtreds og tres årige er andelen af medlemmer steget i de sidste år, hvilket i hvert fald delvis hænger sammen disse aldersgruppers stærkt stigende interesse for at spille golf. Til gengæld deltager den yngste aldersgruppe ikke helt så ofte i foreningsidræt som tidligere. Blandt 1619 årige er andelen af foreningsmedlemmer således faldet fra 6 i 1993 over 60% i 1998 til 5 i 2002 (se Figur 9).

13 12 Figur 9 Andel af forskellige aldersgrupper der dyrker idræt som medlem af en idrætsforening eller sportsklub i 1993, 1998 og Andel i % år 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 6069 år 70+ år Sammenfattende har idrætssektoren som helhed altså været karakteriseret af nulvækst i de sidste år. Der er samtidig sket en mindre forskydning væk fra den uorganiserede idræt og henimod foreningssektoren. Foreningsidrætten har med andre ord vundet noget af den tabte markedsandel tilbage i et ellers stagnerende marked. Det er primært kvinderne og de mere modne aldersgrupper, som er blevet bedre organiseret. Mænds deltagelse i foreningsidræt er uændret, mens der har været en vis tilbagegang blandt de helt unge. 5. AKTIVITETSMØNSTERETS UDVIKLING Generelt er bevægelserne i aktivitetsmønsteret gennem de seneste fire år karakteriseret af større differentieringer og indbyrdes modsatrettede udviklingstendenser i de enkelte idrætsgrenes popularitet end tidligere. Den generelle vækst i befolkningens idrætsdeltagelse gennem 1980erne og 1990erne betød, at de fleste idrætsgrene hidtil kun har oplevet fremgang eller i værste fald stilstand og dermed alle i større og mindre grad har kunnet fremstå som vindere. Nu hvor der ikke længere er tale om vækst i det samlede deltagelsessystem, er idrætsgrenene i højere grad blevet involveret i en kamp om det samme begrænsede publikum. Nogle idrætsgrene er således gået frem siden 1998,

14 13 mens andre er gået nogenlunde tilsvarende tilbage. Dette nye udviklingstræk viste sig for første gang i perioden fra 1993 til1998, hvor et par af de mest populære idrætsgrene badminton og fodbold begyndte at opleve faldende tilslutning. Dette nye vilkår har nu bredt sig til et større antal idrætsgrene. I alt har ti idrætsgrene oplevet faldende tilslutning fra 1998 til 2002, mens seks idrætsgrene er gået frem og syv befinder sig på uændret niveau. Det er dog svært at se nogen klar og entydig tendens i disse forskydninger, bortset fra at fænomenet som sådan formentlig er kommet for at blive. Ud over stagnationen i den samlede andel af idrætsudøvere, har det imidlertid også betydning at de enkelte idrætsudøvere ikke længere engagerer sig i et stadig større antal aktiviteter, sådan som det tidligere var tilfældet. I 1993 dyrkede hver idrætsudøver i gennemsnit 1,5 forskellige aktiviteter. Dette tal var i 1998 øget til 2,0 idrætsgrene, men er så i 2002 faldet en smule til 1,9 idrætsgrene. Tabel 2 Andel af den voksne befolkning, der dyrker forskellige idrætsgrene i 1975, 1993, 1998 og Idrætsgren Fodbold Håndbold Andre boldspil for hold Badminton Tennis Andre individuelle boldspil Golf Gymnastik Aerobic mv. Vægttræning, bodybuilding Yoga, afspænding Skydning Kampsport Ridning Sejlsport Kano, kajak, roning mv. Svømning Jogging Cykelsport Rulleskøjter Moderne dans Sportsdans Folkedans 5% 5% 10% 0% 4% 7% 9% 10% 5% 4% 0% 0% 10% 9% 0% 6% 8% 1 7% 10% 18% 15% 5% 5% 9% 8% 4% 5% 1 5% 1 15% 18% 4% 0% Anm. = ikke målt; 0 = mindre end 0,5% Som det fremgår af Tabel 2, har jogging med en pæn fremgang gennem de sidste fire år overtaget placeringen som danskernes foretrukne idrætsgren fra

15 14 svømning, der er gået nogenlunde tilsvarende tilbage. Gymnastik har med en lidt mindre fremgang konsolideret sin tredjeplads på ranglisten over de mest udbredte idrætsgrene og det samme gælder styrketræning på fjerdepladsen. Overraskelsen i denne henseende er fodbold, der med en relativt stor fremgang siden 1998 er rykket forbi badminton og nu er placeret på en samlet femteplads. Fodbolden har dermed fået vendt den negative udvikling som prægede årene fra 1993 til Også tilbagegangen i interessen for badminton er standset, idet der er lige så mange badmintonspillere i dag, som der var i Det samme gælder for tennis, der efter en vis stagnation i 1990erne, faktisk har øget sin popularitet en smule i de sidste år. Golfsporten har fortsat sin iøjnefaldende fremgang og er avanceret fra en plads som nummer femten i 1998, til i dag at indtage ottendepladsen på ranglisten. Bemærkelsesværdigt er det at aerobic/work out, en af 1980ernes og 1990erne store vækstidrætter er gået noget tilbage i udbredelse og dermed er rykket ned fra sjette til syvendepladsen. Også rulleskøjter er blevet mindre udbredt og befinder sig nu på ranglistens niendeplads. Cykelsport er heller ikke helt så populær som tidligere og har derfor som den eneste af de store idrætsgrene mistet sin plads på top ti listen, der i stedet er overtaget af golf. Interessen for sportsdans er gået en anelse tilbage, mens de øvrige former for dans er på uændret niveau. Søsport i form af kano/kajak/roning og sejlsport er også gået lidt tilbage, og det samme gælder for kampsport, andre boldspil for hold (end fodbold og håndbold) og andre individuelle boldspil (end badminton og tennis). Håndbold, skydning, ridning og yoga/afspænding er derimod forblevet på uændret niveau. Den samlede andel af idrætsudøvere, der dyrker idræt som medlemmer af en idrætsforening/sportsklub, er som vist steget siden 1998, hvilket selvsagt også aftegner sig i andelen af organiserede udøvere indenfor de enkelte idrætsgrene. Heller ikke i denne henseende synes der at være nogen entydig retning i udviklingen, idet nogle idrætsgrene er bedre organiserede i dag end tidligere, mens det modsatte gør sig gældende indenfor andre idrætsgrene. Der synes dog at være en tendens til at gymnastik og beslægtede aktiviteter som aerobic, styrketræning og yoga/afspænding, generelt har oplevet en vis stigning i organiseringsgraden. Det samme gælder indenfor danseområdet: moderne dans, sportsdans og ikke mindst folkedans. Idrætsforeninger og sportsklubber har med andre ord haft fremgang netop indenfor de aktiviteter, som i særlig grad er udsat for konkurrence fra private (fx. motionscentre og danseskoler) og (halv) offentlige udbydere (aftenskoler og oplysningsforbund mv) af organiserede idrætstilbud. Til gengæld er andelen af foreningsorganiserede udøvere faldet lidt indenfor holdidrætterne: fodbold, håndbold og andre boldspil for hold, som ellers traditionelt har tilhørt den bedst organiserede gruppe af idrætsgrene. Det gør de stadig, men altså ikke helt i samme grad som tidligere. Modsat er udholdenhedsidrætter som jogging, svømning, cykelsport og rulleskøjter fortsat de klart

16 15 dårligst organiserede idrætsgrene. 6. BILAG A: DATAMATERIALET I 1998 gennemførte Socialforskningsinstituttet den foreløbigt sidste undersøgelse af Befolkningens kultur og fritidsaktiviteter. I denne undersøgelse indgik blandt andet spørgsmål om, befolkningens deltagelse i sport og motion. Lokale og Anlægsfonden har i 2002 ønsket at se på, hvorvidt og i hvilket omfang befolkningens vaner angående dyrkelse af sport og motion har ændret sig siden Fonden har derfor finansieret en undersøgelse af emnet i efteråret Undersøgelsen er foretaget af SFISURVEY, som er Socialforskningsinstituttets datterselskab for indsamling af data. Undersøgelsen blev foretaget i oktobernovember 2002 i form af telefoninterview med et tilfældigt udvalg af befolkningen i alderen 16 år og derover uden øvre aldersgrænse. Udvalget blev foretaget i CPRregistret og er repræsentativt for befolkningen. Af de udvalgte personer kunne der findes telefonnumre på personer, svarende til 88 procent. Det var således disse, der blev søgt interviewet. Af de personer med telefon lykkedes det at interviewe personer, svarende til 87 procent. Det var 5 procent, der nægtede at lade sig interviewe, mens 6 procent ikke blev truffet og de sidste 2 procent ikke blev interviewet af andre årsager, fx sygdom. Ud af den oprindeligt udtrukne stikprøve på personer er der således opnået besvarelser fra 76 procent, hvilket betyder, at undersøgelsens resultater må betragtes som meget troværdige. I notatet anvendes også datamateriale fra Socialforskningsinstituttets Kulturog fritidsundersøgelser fra 1993 og undersøgelsen blev gennemført i november/december 1993 og er baseret på en kombination af telefon og besøgsinterview med svarpersoner i alderen 16 år og derover. Den oprindelige stikprøve var på personer, og der blev således opnået besvarelser fra 73 procent. 1998undersøgelsen blev gennemført i november/december 1998 og er også baseret på en kombination af telefon og besøgsinterview. I dette tilfældet var den oprindeligt udtrukne stikprøve på personer i alderen 16 år og derover. Der blev opnået besvarelser fra personer, svarende til 68 procent af stikprøven. For analyseresultater og fortolkninger i dette notat indestår dog alene Knud Larsen IFO. 7. BILAG B: BILAGSTABELLER

17 16 Bilagstabel 1 Andel af den voksne befolkning, der har dyrket forskellige idrætsgrene i det sidste år, og på hvilken måde (i%) Har dyrket i Har dyrket det sidste år i øvrigt (i alt) forening Som medlem af sportsklub/ Jogging 18,4 16,4 2,0 Svømning 15,0 12,0 3,0 Gymnastik 12,6 6,4 6,2 Vægttræning, bodybuilding 10,8 5,5 5,3 Fodbold 8,6 2,8 5,8 Badminton 8,0 3,1 4,9 Aerobic mv. 4,7 1,6 3,1 Golf 4,5 1,4 3,1 Rulleskøjter 4,2 4,0 0,2 Tennis 3,5 1,2 2,3 Håndbold 2,6 0,5 2,1 Cykelsport 2,6 2,3 0,3 Yoga, afspænding 2,4 1,7 0,7 Ridning 2,4 1,4 1,0 Andet boldspil (hold) 2,3 1,2 1,1 Sejlsport 2,1 1,2 1,0 Moderne dans 1,9 0,7 1,2 Skydning 1,6 0,3 1,3 Folkedans 1,6 0,5 1,1 Andet boldspil (individuelt) 1,1 0,6 0,5 Kampsport 1,1 0,3 0,8 Kano, kajak, roning mv. 0,7 0,5 0,2 Sportsdans 0,5 0,2 0,3 Bilagstabel 2 Andel af den voksne befolkning, der har dyrket mindst én idrætsgren i det sidste år, og på hvilken måde, fordelt efter køn og alder (i%). Har dyrket i Har dyrket det sidste år i øvrigt (i alt) forening Som medlem af sportsklub/

18 17 Alle (25) 34 (18) Mænd (23) 36 (17) Kvinder (26) 32 (17) 1619 år (28) 52 (23) 2029 år (26) 50 (20) 3039 år (30) 38 (16) 4049 år (25) 34 (16) 5059 år (22) 31 (19) 6069 år (21) 30 (20) 70+ år (22) 15 (11) Anm. I parentes er angivet andelen, der udelukkende dyrker idræt på den pågældende måde. Bilagstabel 3 Andel af den voksne befolkning, der i 1993, 1998 og 2002 har dyrket mindst én idrætsgren i det sidste år, fordelt efter køn og alder (i%) Alle Mænd Kvinder år år år år år år år Bilagstabel 4 Andel af den voksne befolkning, der i 1993, 1998 og 2002 har dyrket mindst én idrætsgren i det sidste år, som medlem af en sportsklub/idrætsforening, fordelt efter køn og alder (i%)

19 18 Alle Mænd Kvinder år år år år år år år Bilagstabel 5 Andel af den voksne befolkning, der i 1993, 1998 og 2002 har dyrket mindst én idrætsgren i det sidste år, på anden måde end som medlem af en sportsklub/idrætsforening, fordelt efterkøn og alder (i%) Alle Mænd Kvinder år år år år år år år

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL Søllerød Kommune SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL KNUD LARSEN OG BJARNE IBSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 2006 Skolebørns deltagelse

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 1: Udvikling og muligheder Nye former for træning dukker op, udøverne, vilkårene og rammerne for din gymnastikforening forandrer sig hastigt. Heldigvis

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN Fællesmøde om idrætspolitik. Guldborgsund Kommune 18. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN DELTAGELSE I SPORT OG MOTION:

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut September 2013 Titel Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Forfatter Ditte Toft Øvrige bidragydere

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

DANSKERNES FITNESSVANER 2016

DANSKERNES FITNESSVANER 2016 Vejen Konference 24. maj 2016 Maja Pilgaard Foto: xxx DANSKERNES FITNESSVANER 2016 PRIVATE AKTØRER HALER IND PÅ FORENINGSIDRÆTTEN: 10 9 8 Forening 2016 7 6 5 Privat 2016 Selvorg 2016 4 3 2 Forening 2011

Læs mere

Hvordan bliver danskerne mere fysisk aktive? Forebyggelseskommissionens forslag. Bjarne Ibsen

Hvordan bliver danskerne mere fysisk aktive? Forebyggelseskommissionens forslag. Bjarne Ibsen Hvordan bliver danskerne mere fysisk aktive? Forebyggelseskommissionens forslag Bjarne Ibsen De sundhedsmæssige udfordringer Vi lever ikke så lang tid, som vi kunne Svenskerne lever 2½ år længere Danskerne

Læs mere

Fra gymnastik til motionisme?

Fra gymnastik til motionisme? Fra gymnastik til motionisme? HÆFTE I fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Knud Larsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

PROJEKT VENDEPUNKTET. - evaluering af et motionsprojekt i DGI Vejle Amt KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND - SDU

PROJEKT VENDEPUNKTET. - evaluering af et motionsprojekt i DGI Vejle Amt KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND - SDU PROJEKT VENDEPUNKTET - evaluering af et motionsprojekt i DGI Vejle Amt KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND - SDU JANUAR 2006 Evaluering af Projekt Vendepunktet Side 1 1. INDLEDNING..

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 Bjarne Ibsen 2007:1 Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007 Bjarne Ibsen Center for forskning

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

De voksnes fritid i Ballerup Kommune. Januar 2001. Claus Syberg Henriksen CASA

De voksnes fritid i Ballerup Kommune. Januar 2001. Claus Syberg Henriksen CASA De voksnes fritid i Ballerup Kommune Januar 2001 Claus Syberg Henriksen CASA CASA De voksnes fritid i Ballerup Kommune Januar 2001 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Idrætten i Rudersdal 2012

Idrætten i Rudersdal 2012 Idrætten i Rudersdal 2012 En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Delrapport 1 Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut Marts 2013 Titel Idrætten

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2017 Titel Idrætten i Tal 2016 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2016 Hovedforfatter Michael

Læs mere

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Forenings og facilitetskravet af i dag og i morgen BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Fuglsøcentret 13. 14 marts 2009 Foreningens fremtid Rummelighed - tilgængelighedli Hvorfor,

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere