Medlemsønsker Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks Holte Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING INDLEDNING METODE OG MATERIALER Udarbejdelse af spørgeskemaer Udsendelse af materialer Bearbejdning RESULTATER Alder Køn Postnummer på bopæl Antal års medlemskab Motion uden for Holte Roklub Årsager til at blive medlem Årsager til at være medlem om 3 år Forslag til nye aktiviteter Klubbens formål Enighed i en række udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt...12

3 1. Sammenfatning I rapporten præsenteres resultaterne af Holte Roklubs spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret i 25. Klubbens såkaldt aktive medlemmer blev opfordret til at udfylde at skema med spørgsmål om, hvad de ønsker med deres medlemskab. 112 har indsendt besvarelser. Køn\Alder Under I alt Pct. Mænd % Kvindet % I alt Pct. 4% 7% 4% 75% 1% 1% Tabel 1. Fra opgørelsen i medlemskartoteket pr. 1. oktober 25 ved vi, at der var 414 aktive medlemmer med ovenstående fordeling på køn og alder (år). Der var desuden 36 passive medlemmer. Halvdelen af klubbens medlemmer bor inden for postnummer 28 Holte. En femtedel kommer fra de tilgrænsende postnumre 283 Virum og 34 Birkerød, mens resten kommer fra det øvrige Københavnsområde. Medlemstallet har ligget på omkring de senere år, men der er en stor udskiftning i medlemsskaren. Blandt de svarende har omkring en tredjedel været medlem i mere end 5 år. Halvdelen har været med i 2-5 år. Omkring en fjerdedel af medlemsskaren udskiftes årligt. Næsten alle medlemmer supplerer roning med andre former for motion. Omkring en tredjedel løber, en tredjedel cykler og flere dyrker svømning, badminton eller andet. Folk angiver følgende hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form, for at få naturoplevelser og for at deltage i de sociale aktiviteter. De angiver de samme hovedårsager til fortsat at være medlem om 3 år. Der er en tendens til, at baglænsroerne (inrigger og outrigger) går over til at ro kajak. Der er ikke en tilsvarende tendens blandt kajakroerne til at gå over til baglænsroning. Næsten en tredjedel af medlemmerne angiver, at en af grundene til at være medlem, er, at de gerne vil yde en indsats for andre og for klubben. Der er modtaget flere forslag til nye aktiviteter og udbygning af eksisterende. De fleste forslag ligger inden for områderne: flere fælles ture både på Furesøen og i form af en- eller få-dages ture til andre rofarvande mere undervisning både i roteknik og andre former for træning mulighed for at ro sjove bådtyper som havkajak, surfkajak og white-water kajak. Medlemmerne er meget tilfredse med den information, de får via Holte Roklubs hjemmeside. Klubbladet Sprøjt vil de fleste gerne modtage via , mens lidt over en fjerdedel ønsker at modtage det med brev. Lidt flere vil gerne have det kvartalsvis end halvårligt. Afslutningsvis denne kommentar: 27% af klubbens medlemmer har indsendt udfyldte spørgeskemaer. En sammenligning af køn og alder blandt udfylderne med alle klubbens medlemmer viser, at udfylderne er ganske repræsentative. Som i andre undersøgelser regner vi dog med, at der blandt svarerne er en vis overrepræsentation blandt de i forvejen mest engagerede og aktive medlemmer.

4 2. Indledning Holte Roklub har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Bestyrelsen ønskede at finde ud af, hvad medlemmerne vil have ud af deres medlemskab af Holte Roklub. Medlemmernes ønsker skal bruges til at udarbejde handlingsplaner for de kommende år og til at formulere visioner og strategi for klubben. 3. Metode og materialer 3.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer Spørgeskemaerne er udarbejdet af tre medlemmer af bestyrelsen. De tre medlemmer er i gang med at udarbejde vision, strategi og handlingsplaner for klubben. Det arbejde har givet idéer til, hvad vi har brug for at få svar på fra medlemmerne. Det er derfor denne gruppe, som har udarbejdet udkast til spørgeskema. Udkastet blev først i september 25 godkendt af bestyrelsen. Ved gennemgangen af resultaterne forklares, hvorfor vi har stillet de enkelte spørgsmål. 3.2 Udsendelse af materialer Spørgeskemaet blev udsendt på tre måder. Det blev den 2. september udsendt med til modtagerne af Holte Roklubs elektroniske nyhedsbrev. En artikel med link til spørgeskemaet blev samme dag lagt på roklubbens hjemmeside. Klubben har 414 aktive medlemmer. Der blev omkring den 26. september sendt brev ud til de omkring 33 husstande, som de bor på. Endelig blev der hængt skemaer op i Holte Roklubs lokaler. Udfyldte spørgeskemaer kunne enten sendes som eller brev til den ansvarlige for bearbejdningen. 3.3 Bearbejdning Oplysningerne på de returnerede spørgeskemaer blev løbende tastet ind i et regneark. Regnearket var opbygget, så det afspejlede spørgsmålene i spørgeskemaet. Ud over at give en automatisk sammentælling af resultaterne, viste regnearket også grafer med resultaterne. Af hensyn til den efterfølgende analyse af resultaterne indeholdt regnearket den nødvendige funktionalitet til at kunne filtrere data ud fra de ønskede analysekriterier. De opsatte filtre blev automatisk afspejlet i såvel sammentællinger som figurer. Såfremt medlemmerne havde skrevet mange kommentarer, blev disse indskrevet i et særligt bilag. 4. Resultater Der var pr. 15. oktober modtaget 112 udfyldte spørgeskemaer. Det er disse skemaer, analysen er baseret på. 4.1 Alder På en række spørgsmål svarer medlemmerne, 2 hvad de gerne vil fremover. For at kunne tilpasse tilbudene fra klubben til den rigtige aldersgruppe, har vi bedt medlemmerne om at udfylde, hvilke aldersinterval de tilhører. Følgende aldersintervaller blev anvendt: under 12 år (9), mellem 12 og 17 år (15), mellem 18 Figur 1. Antal skemaudfyldere pr. alderskategori. og 25 år (22), mellem 26 og 39 år (33), mellem og 59 år (5), år og derover (7). Tal i parentes angiver, hvilken alder der er blevet indtastet i resultatarket for spørgeskemaer, hvor det pågældende interval var afkrydset. 111 har udfyldt alder. Den gennemsnitlige alder med ovennævnte beregningsmetode var omkring 5 år

5 Aldersfordelingen blandt skemaudfylderne afspejler ikke helt aldersfordelingen blandt medlemmerne. For at opnår mere reel repræsentativitet burde der være dobbelt så mange børn og unge samt dobbelt så mange seniorer, som havde besvaret spørgeskemaerne. Bortset fra det, afspejler fordelingen godt, hvad der ses blandt de aktive i klubben. De fleste er mellem og 59 år. Desuden er der en del noget yngre og noget ældre, men meget få i 2-erne. 4.2 Køn 11 har angivet køn. Af disse er 65% drenge/mænd og 35% piger/kvinder. Reelt er der 59% mænd og 41% kvinder. 4.3 Postnummer på bopæl Holte Virum 8 34 Birkerød Hørsholm 28 Lyngby 23 Resten Det kan være hensigtsmæssigt at vide, hvilket opland klubben har. Vi har derfor bedt medlemmerne om at udfylde bopælspostnummer. Som forventet bor størstedelen af medlemmerne i lokalområdet. Over to tredjedele bor i Holte, Virum eller Birkerød. Figur 2. Antal skemaudfyldere pr. bopælspostnummer. 4.4 Antal års medlemskab Måske kan nye medlemmer have andre ønsker og behov, end dem, der har været med i flere år. Derfor har vi bedt medlemmerne om at angive, hvor mange 5 54 år de har været medlem af klubben. Medlemsantallet har været ret stabilt i nogle år. Omkring tre fjerdedele af medlemmerne har kun været medlem i 5 år eller mindre. Det 2 bekræfter det, som vi er bekendt med, at 8 1 Holte Roklub består af en mindre, stabil kernegruppe, og at der i øvrigt finder en stor udskiftning sted blandt de nyere medlemmer. -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 3. Antal skemaudfyldere fordelt efter antal medlemsår i klubben.

6 Procent af svar år år -59 år - år -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 4. Figuren viser, hvor mange procent inden for en alderskategori, som har været medlem de pågældende antal år. Det er ganske interessant at se, hvordan medlemsudskiftningen er i de forskellige aldersintervaller. Under 26 år: 5% har været i klubben i 6 år eller mere årige. Udskiftningen er her meget stor. Kun 25% har været klubben i 6 år eller mere. -59-årige. Kun 21% været i klubben i 6 år eller mere. Gennemstrømningen ser også ud til at være stor i denne gruppe, men her har de fleste dog været med i 2-5 år. + årige. Ikke overraskende har hele 57% været i klubben i over 1 år. Det er positivt at se, at der også kommer nye medlemmer i denne aldersgruppe. Hele 43% er kommet til klubben inden for de seneste 5 år. 4.5 Motion uden for Holte Roklub Mennesker har godt af at dyrke motion hele året, og de har godt af at dyrke forskellige former for motion. Vi har spurgt, hvilke former for motion ud over roning, medlemmerne dyrker. Det er gjort for at kunne sammensætte roklubbens tilbud om vintermotion og træningsfaciliteter efter medlemmernes ønsker og behov. Ved at sammenholde besvarelsen af spørgsmålet om, hvilken form for motion, medlemmerne dyrker, med deres besvarelse af, om de ønsker at deltage i vintermotion, kan vi få en indikation af, om medlemmerne vil klare motionsbehovet selv, eller om roklubben skal tilbyde det. Hele 99 af de 112 svarende angiver, at de dyrker anden motion. De mest udbredte former er løb med 36, cykling med 31, svømning med 14, badminton, golf og skiløb med 1 samt tennis, gymnastik med 8, styrketræning og gang med 6. Blandt de 29, som har angivet, at de ønsker at deltage i vintermotionstilbudene om 3 år, har 1 angivet løb, 7 cykling, 6 gymnastik og 5 har angivet henholdsvis golf, skiløb og svømning. Desuden er nævnt motionscenter, gang, badminton og styrketræning. Holte Roklub tilbyder i dag blandt andet vintermotion inden for løb, svømning, badminton og styrketræning/motionscenter. Vi kan ikke tilbyde golf, men cykling og gymnastik vil være muligheder, ligesom skiture vil kunne arrangeres. 4.6 Årsager til at blive medlem For at kunne tilpasse tilbudene i Holte Roklub efter medlemmernes ønsker, har vi behov for at vide, hvad der får dem til at blive medlem. Og ved at stille de samme spørgsmål om, hvorfor de er medlem om 3 år, kan vi få et billede af en udviklingstendens. Dels kan vi se, hvordan behov og ønsker ændrer sig, når man har været medlem i længere tid. Dels kan vi se, hvad medlemmerne gerne vil have af tilbud om tre år.

7 Hvorfor starte i Holte Roklub? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 5. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne har til at starte. Vi forventede, at de fleste havde tre hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form og for det sociale samvær. De forventninger er blevet bekræftet. Bortset fra én, så har alle angivet, at roning i en eller anden form var vigtig. Hele 84% angiver, er de blev medlem for at holde sig i form. Mere overraskende er det, at hele 76% er blevet medlem for at få naturoplevelser. Omkring halvdelen har angivet, at de sociale aktiviteter er vigtige. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 13% har angivet ønske om at deltage i konkurrencer som årsag til medlemskab.

8 4.7 Årsager til at være medlem om 3 år Hvorfor være med om 3 år? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 6. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne regner med at have til at være medlem om 3 år. Det er tydeligt, at medlemmerne har de samme ønsker til klubbens tilbud for fremtiden, som den gang de meldte sig ind. 31% har angivet, at de blandt andet er medlem for at gøre en indsats for andre og for klubben. Ud fra spørgeskemaer vil der blive udarbejdet en liste med de medlemmer, som gerne vil gøre en indsats. Og de vil blive kontaktet, når vi ønsker at finde aktive til at starte nye aktiviteter og til at stå for de nuværende Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 7. Som figur 6 men opdelt på, om de ror inrigger, outrigger eller kajak. Inrigger Outrigger Kajak Det er interessant at se, at medlemmer har de samme ønsker til klubben, uanset om de ror inrigger, outrigger eller kajak.

9 Blandt inriggerroerne ønsker 41% desuden at ro outrigger og 57% desuden at ro kajak. Blandt outriggerroerne ønsker 68% desuden at ro inrigger og 43% desuden at ro kajak. Blandt kajakroerne ønsker 31% desuden at ro inrigger og 14% desuden at ro outrigger. Kun enkelte af vores nuværende medlemmer, som ror andet end polokajak, ønsker at begynde på det fremover. Det er tydeligt, at medlemmerne er glade for Holte Roklubs brede udvalg af bådtyper. Mange roklubber har kun in- og outriggere, mens kajakkerne er henvist til en anden klub. I Holte Roklub ønsker over halvdelen af in- og outriggerroerne at udnytte muligheden for at ro kajak. Og en tredjedel af kajakroerne ønsker også at ro in- eller outrigger Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig -25 år år -59 år - år Figur 8. Som figur 6 men opdelt på aldersintervaller. De unge vil ro kajak eller eventuelt polokajak. Blandt de yngre voksne vil trefjerdedele ro kajak mens en tredjedel vil ro inrigger, outrigger eller polokajak. Blandt de ældre voksne vil hele 83% ro kajak, 41% inrigger, 21% outrigger og kun en person vil ro polokajak. Blandt seniorerne vil 68% ro inrigger, 36% outrigger og 45% kajak. Blandt de øvrige grunde til at være medlem kan det ses, at: Næsten ingen ældre vil bruge motionsrummet. Ingen børn og unge vil deltage i vintermotion. Det afspejler ikke virkeligheden. En hel del børn deltager i vintermotionen, men har bare ikke udfyldt spørgeskemaer. Børn og unge går ikke så meget op i naturoplevelser, men til gengæld mere i konkurrencer end de ældre.

10 Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Inrigger Start Inrigger 3 år Kajak Start Kajak 3 år Figur 9. Figuren viser, fordelt på de bådtype de startede med at ro, hvor mange procent som roede andre bådtyper fra starten, og hvor mange som forventer at ro andre bådtyper om 3 år. Nu ser vi på svarene fra en lidt anden vinkel. Vi ser på, hvilken bådtype medlemmer roede, da de meldte sig ind i klubben, i forhold til, hvad de forventer at ro om tre år. Blandt dem, der startede med at ro inrigger, roede 34% fra starten også outrigger og 22% kajak. Blandt dem forventer 83% også at ro inrigger om tre år, 41% forventer at ro outrigger og 51% at ro kajak. Der er altså en klar tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Enkelte supplerer med outrigger og yderligere 29% supplerer med kajak. Endelig forventer hele 17% faktisk at holde op med at ro inrigger. Blandt dem, der startede med at ro kajak, roede 13% fra starten også inrigger og 7% outrigger. Blandt dem forventer 19% også at ro inrigger om tre år, 1% forventer at ro outrigger og 99% at ro kajak. Der er altså blandt kajakroerne kun en svag tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Og stort set alle forventer at fortsætte med at ro kajak. 4.8 Forslag til nye aktiviteter For at få idéer til, hvilke nye aktiviteter Holte Roklub skal sætte i gang, har vi bedt medlemmerne om at komme med forslag. 38 er kommet med forslag til nye aktiviteter. De kan sammenfattes til følgende: Fælles roture andre steder end på Furesøen. Flere efterspørger det. Lange ture i weekender og sommeraftener Weekend/småferie fællesture til fx Lagan Fælles outriggerture Maraton roning Roning med andre klubber i Furesøområdet Sjove dage, hvor man prøver andre bådtyper, laver spil på vandet. Mere undervisning i roteknik. Flere beder om det. Især for kajak men også for baglænsroning. Kurser for unge (14+ år) i inrigger og outrigger. Mere træning til unge kajakroere. Evt. med fælles lønnet træner med kajakklubben Nord. Flere opfølgningsarrangementer og opfølgning for begyndere Forbedring af klubhuset Foredragsaftener

11 Stavgang om vinteren Havkajak, white-water kajak og surfkajak Aktiv ergometertræning Flere konkurrencer Yoga som gymnastik Nogle fester for de unge Styrketræning i hold for unge Instruktion til aktiviteter i motionsrummet 4.9 Klubbens formål Vi arbejder som nævnt på at formulere vision, formål m.m. for Holte Roklub. Der er indkommet i alt 8 formuleringer. De vil blive brugt i det videre arbejde. 4.1 Enighed i en række udsagn På nedenstående figur viser et lille tal/en kort søjle høj grad af enighed. Og et stort tal/en lang søjle viser en lille grad af enighed i udsagnet. Medlemmerne er således meget enige i, at motion giver bedre liv, at de kommer i klubben for at dyrke sport, at hygge er vigtigt, at hjemmesiden er vigtig og at bådudvalget er perfekt. Tilsvarende er medlemmerne meget uenige i, at de dyrker sport for at vinde, at der kommer for lidt information til medlemmerne, at de har sat sig et mål for, hvor langt de vil ro, at der er for få fester og at der bør satses mere på kaproning.

12 Grad af enighed. 1=meget enig. 4=helt uenig. Kajakpolo er fedt 2,2 Mere kaproning tak 2,7 For lidt info 3, Hjemmeside vigtig 1,8 For få fester 2,9 Flere unge ønskes Finde romakker er let 1,9 1,9 Vil ro hurtigere Ønsker mere instr. 2,4 2,4 Har mål for ro-km i år 3, For få fælles ture 2,7 Bådudvalg perfekt 1,8 Kun for at ro 2,6 1. sal til medlemsakti. 2,2 Vinterklublivet vigtigt 1,6 Vil selv lægge kurs 2, Konkurr. med andre 3, Hygge er vigtigt 1,5 Vil tabe mig 2,7 Sport for at vinde 3,2 For lidt tid på motion 2,5 Motion giver bedre liv 1,1 Møde nye mennesker 2, For at dyrke sport 1,3,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Enighedsgrad Figur 1. Figuren viser den gennemsnitlig grad af enighed i en række udsagn blandt dem, som har udfyldt enigheden i det pågældende udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt Af de 112 svarere, vil 46 vil gerne have klubbladet Sprøjt kvartalsvis og 35 vil gerne have det halvårligt. 73 vil gerne have Sprøjt via og 31 vil gerne have klubbladet sendt med brev.

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere