Medlemsønsker Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks Holte Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING INDLEDNING METODE OG MATERIALER Udarbejdelse af spørgeskemaer Udsendelse af materialer Bearbejdning RESULTATER Alder Køn Postnummer på bopæl Antal års medlemskab Motion uden for Holte Roklub Årsager til at blive medlem Årsager til at være medlem om 3 år Forslag til nye aktiviteter Klubbens formål Enighed i en række udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt...12

3 1. Sammenfatning I rapporten præsenteres resultaterne af Holte Roklubs spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret i 25. Klubbens såkaldt aktive medlemmer blev opfordret til at udfylde at skema med spørgsmål om, hvad de ønsker med deres medlemskab. 112 har indsendt besvarelser. Køn\Alder Under I alt Pct. Mænd % Kvindet % I alt Pct. 4% 7% 4% 75% 1% 1% Tabel 1. Fra opgørelsen i medlemskartoteket pr. 1. oktober 25 ved vi, at der var 414 aktive medlemmer med ovenstående fordeling på køn og alder (år). Der var desuden 36 passive medlemmer. Halvdelen af klubbens medlemmer bor inden for postnummer 28 Holte. En femtedel kommer fra de tilgrænsende postnumre 283 Virum og 34 Birkerød, mens resten kommer fra det øvrige Københavnsområde. Medlemstallet har ligget på omkring de senere år, men der er en stor udskiftning i medlemsskaren. Blandt de svarende har omkring en tredjedel været medlem i mere end 5 år. Halvdelen har været med i 2-5 år. Omkring en fjerdedel af medlemsskaren udskiftes årligt. Næsten alle medlemmer supplerer roning med andre former for motion. Omkring en tredjedel løber, en tredjedel cykler og flere dyrker svømning, badminton eller andet. Folk angiver følgende hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form, for at få naturoplevelser og for at deltage i de sociale aktiviteter. De angiver de samme hovedårsager til fortsat at være medlem om 3 år. Der er en tendens til, at baglænsroerne (inrigger og outrigger) går over til at ro kajak. Der er ikke en tilsvarende tendens blandt kajakroerne til at gå over til baglænsroning. Næsten en tredjedel af medlemmerne angiver, at en af grundene til at være medlem, er, at de gerne vil yde en indsats for andre og for klubben. Der er modtaget flere forslag til nye aktiviteter og udbygning af eksisterende. De fleste forslag ligger inden for områderne: flere fælles ture både på Furesøen og i form af en- eller få-dages ture til andre rofarvande mere undervisning både i roteknik og andre former for træning mulighed for at ro sjove bådtyper som havkajak, surfkajak og white-water kajak. Medlemmerne er meget tilfredse med den information, de får via Holte Roklubs hjemmeside. Klubbladet Sprøjt vil de fleste gerne modtage via , mens lidt over en fjerdedel ønsker at modtage det med brev. Lidt flere vil gerne have det kvartalsvis end halvårligt. Afslutningsvis denne kommentar: 27% af klubbens medlemmer har indsendt udfyldte spørgeskemaer. En sammenligning af køn og alder blandt udfylderne med alle klubbens medlemmer viser, at udfylderne er ganske repræsentative. Som i andre undersøgelser regner vi dog med, at der blandt svarerne er en vis overrepræsentation blandt de i forvejen mest engagerede og aktive medlemmer.

4 2. Indledning Holte Roklub har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Bestyrelsen ønskede at finde ud af, hvad medlemmerne vil have ud af deres medlemskab af Holte Roklub. Medlemmernes ønsker skal bruges til at udarbejde handlingsplaner for de kommende år og til at formulere visioner og strategi for klubben. 3. Metode og materialer 3.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer Spørgeskemaerne er udarbejdet af tre medlemmer af bestyrelsen. De tre medlemmer er i gang med at udarbejde vision, strategi og handlingsplaner for klubben. Det arbejde har givet idéer til, hvad vi har brug for at få svar på fra medlemmerne. Det er derfor denne gruppe, som har udarbejdet udkast til spørgeskema. Udkastet blev først i september 25 godkendt af bestyrelsen. Ved gennemgangen af resultaterne forklares, hvorfor vi har stillet de enkelte spørgsmål. 3.2 Udsendelse af materialer Spørgeskemaet blev udsendt på tre måder. Det blev den 2. september udsendt med til modtagerne af Holte Roklubs elektroniske nyhedsbrev. En artikel med link til spørgeskemaet blev samme dag lagt på roklubbens hjemmeside. Klubben har 414 aktive medlemmer. Der blev omkring den 26. september sendt brev ud til de omkring 33 husstande, som de bor på. Endelig blev der hængt skemaer op i Holte Roklubs lokaler. Udfyldte spørgeskemaer kunne enten sendes som eller brev til den ansvarlige for bearbejdningen. 3.3 Bearbejdning Oplysningerne på de returnerede spørgeskemaer blev løbende tastet ind i et regneark. Regnearket var opbygget, så det afspejlede spørgsmålene i spørgeskemaet. Ud over at give en automatisk sammentælling af resultaterne, viste regnearket også grafer med resultaterne. Af hensyn til den efterfølgende analyse af resultaterne indeholdt regnearket den nødvendige funktionalitet til at kunne filtrere data ud fra de ønskede analysekriterier. De opsatte filtre blev automatisk afspejlet i såvel sammentællinger som figurer. Såfremt medlemmerne havde skrevet mange kommentarer, blev disse indskrevet i et særligt bilag. 4. Resultater Der var pr. 15. oktober modtaget 112 udfyldte spørgeskemaer. Det er disse skemaer, analysen er baseret på. 4.1 Alder På en række spørgsmål svarer medlemmerne, 2 hvad de gerne vil fremover. For at kunne tilpasse tilbudene fra klubben til den rigtige aldersgruppe, har vi bedt medlemmerne om at udfylde, hvilke aldersinterval de tilhører. Følgende aldersintervaller blev anvendt: under 12 år (9), mellem 12 og 17 år (15), mellem 18 Figur 1. Antal skemaudfyldere pr. alderskategori. og 25 år (22), mellem 26 og 39 år (33), mellem og 59 år (5), år og derover (7). Tal i parentes angiver, hvilken alder der er blevet indtastet i resultatarket for spørgeskemaer, hvor det pågældende interval var afkrydset. 111 har udfyldt alder. Den gennemsnitlige alder med ovennævnte beregningsmetode var omkring 5 år

5 Aldersfordelingen blandt skemaudfylderne afspejler ikke helt aldersfordelingen blandt medlemmerne. For at opnår mere reel repræsentativitet burde der være dobbelt så mange børn og unge samt dobbelt så mange seniorer, som havde besvaret spørgeskemaerne. Bortset fra det, afspejler fordelingen godt, hvad der ses blandt de aktive i klubben. De fleste er mellem og 59 år. Desuden er der en del noget yngre og noget ældre, men meget få i 2-erne. 4.2 Køn 11 har angivet køn. Af disse er 65% drenge/mænd og 35% piger/kvinder. Reelt er der 59% mænd og 41% kvinder. 4.3 Postnummer på bopæl Holte Virum 8 34 Birkerød Hørsholm 28 Lyngby 23 Resten Det kan være hensigtsmæssigt at vide, hvilket opland klubben har. Vi har derfor bedt medlemmerne om at udfylde bopælspostnummer. Som forventet bor størstedelen af medlemmerne i lokalområdet. Over to tredjedele bor i Holte, Virum eller Birkerød. Figur 2. Antal skemaudfyldere pr. bopælspostnummer. 4.4 Antal års medlemskab Måske kan nye medlemmer have andre ønsker og behov, end dem, der har været med i flere år. Derfor har vi bedt medlemmerne om at angive, hvor mange 5 54 år de har været medlem af klubben. Medlemsantallet har været ret stabilt i nogle år. Omkring tre fjerdedele af medlemmerne har kun været medlem i 5 år eller mindre. Det 2 bekræfter det, som vi er bekendt med, at 8 1 Holte Roklub består af en mindre, stabil kernegruppe, og at der i øvrigt finder en stor udskiftning sted blandt de nyere medlemmer. -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 3. Antal skemaudfyldere fordelt efter antal medlemsår i klubben.

6 Procent af svar år år -59 år - år -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 4. Figuren viser, hvor mange procent inden for en alderskategori, som har været medlem de pågældende antal år. Det er ganske interessant at se, hvordan medlemsudskiftningen er i de forskellige aldersintervaller. Under 26 år: 5% har været i klubben i 6 år eller mere årige. Udskiftningen er her meget stor. Kun 25% har været klubben i 6 år eller mere. -59-årige. Kun 21% været i klubben i 6 år eller mere. Gennemstrømningen ser også ud til at være stor i denne gruppe, men her har de fleste dog været med i 2-5 år. + årige. Ikke overraskende har hele 57% været i klubben i over 1 år. Det er positivt at se, at der også kommer nye medlemmer i denne aldersgruppe. Hele 43% er kommet til klubben inden for de seneste 5 år. 4.5 Motion uden for Holte Roklub Mennesker har godt af at dyrke motion hele året, og de har godt af at dyrke forskellige former for motion. Vi har spurgt, hvilke former for motion ud over roning, medlemmerne dyrker. Det er gjort for at kunne sammensætte roklubbens tilbud om vintermotion og træningsfaciliteter efter medlemmernes ønsker og behov. Ved at sammenholde besvarelsen af spørgsmålet om, hvilken form for motion, medlemmerne dyrker, med deres besvarelse af, om de ønsker at deltage i vintermotion, kan vi få en indikation af, om medlemmerne vil klare motionsbehovet selv, eller om roklubben skal tilbyde det. Hele 99 af de 112 svarende angiver, at de dyrker anden motion. De mest udbredte former er løb med 36, cykling med 31, svømning med 14, badminton, golf og skiløb med 1 samt tennis, gymnastik med 8, styrketræning og gang med 6. Blandt de 29, som har angivet, at de ønsker at deltage i vintermotionstilbudene om 3 år, har 1 angivet løb, 7 cykling, 6 gymnastik og 5 har angivet henholdsvis golf, skiløb og svømning. Desuden er nævnt motionscenter, gang, badminton og styrketræning. Holte Roklub tilbyder i dag blandt andet vintermotion inden for løb, svømning, badminton og styrketræning/motionscenter. Vi kan ikke tilbyde golf, men cykling og gymnastik vil være muligheder, ligesom skiture vil kunne arrangeres. 4.6 Årsager til at blive medlem For at kunne tilpasse tilbudene i Holte Roklub efter medlemmernes ønsker, har vi behov for at vide, hvad der får dem til at blive medlem. Og ved at stille de samme spørgsmål om, hvorfor de er medlem om 3 år, kan vi få et billede af en udviklingstendens. Dels kan vi se, hvordan behov og ønsker ændrer sig, når man har været medlem i længere tid. Dels kan vi se, hvad medlemmerne gerne vil have af tilbud om tre år.

7 Hvorfor starte i Holte Roklub? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 5. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne har til at starte. Vi forventede, at de fleste havde tre hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form og for det sociale samvær. De forventninger er blevet bekræftet. Bortset fra én, så har alle angivet, at roning i en eller anden form var vigtig. Hele 84% angiver, er de blev medlem for at holde sig i form. Mere overraskende er det, at hele 76% er blevet medlem for at få naturoplevelser. Omkring halvdelen har angivet, at de sociale aktiviteter er vigtige. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 13% har angivet ønske om at deltage i konkurrencer som årsag til medlemskab.

8 4.7 Årsager til at være medlem om 3 år Hvorfor være med om 3 år? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 6. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne regner med at have til at være medlem om 3 år. Det er tydeligt, at medlemmerne har de samme ønsker til klubbens tilbud for fremtiden, som den gang de meldte sig ind. 31% har angivet, at de blandt andet er medlem for at gøre en indsats for andre og for klubben. Ud fra spørgeskemaer vil der blive udarbejdet en liste med de medlemmer, som gerne vil gøre en indsats. Og de vil blive kontaktet, når vi ønsker at finde aktive til at starte nye aktiviteter og til at stå for de nuværende Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 7. Som figur 6 men opdelt på, om de ror inrigger, outrigger eller kajak. Inrigger Outrigger Kajak Det er interessant at se, at medlemmer har de samme ønsker til klubben, uanset om de ror inrigger, outrigger eller kajak.

9 Blandt inriggerroerne ønsker 41% desuden at ro outrigger og 57% desuden at ro kajak. Blandt outriggerroerne ønsker 68% desuden at ro inrigger og 43% desuden at ro kajak. Blandt kajakroerne ønsker 31% desuden at ro inrigger og 14% desuden at ro outrigger. Kun enkelte af vores nuværende medlemmer, som ror andet end polokajak, ønsker at begynde på det fremover. Det er tydeligt, at medlemmerne er glade for Holte Roklubs brede udvalg af bådtyper. Mange roklubber har kun in- og outriggere, mens kajakkerne er henvist til en anden klub. I Holte Roklub ønsker over halvdelen af in- og outriggerroerne at udnytte muligheden for at ro kajak. Og en tredjedel af kajakroerne ønsker også at ro in- eller outrigger Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig -25 år år -59 år - år Figur 8. Som figur 6 men opdelt på aldersintervaller. De unge vil ro kajak eller eventuelt polokajak. Blandt de yngre voksne vil trefjerdedele ro kajak mens en tredjedel vil ro inrigger, outrigger eller polokajak. Blandt de ældre voksne vil hele 83% ro kajak, 41% inrigger, 21% outrigger og kun en person vil ro polokajak. Blandt seniorerne vil 68% ro inrigger, 36% outrigger og 45% kajak. Blandt de øvrige grunde til at være medlem kan det ses, at: Næsten ingen ældre vil bruge motionsrummet. Ingen børn og unge vil deltage i vintermotion. Det afspejler ikke virkeligheden. En hel del børn deltager i vintermotionen, men har bare ikke udfyldt spørgeskemaer. Børn og unge går ikke så meget op i naturoplevelser, men til gengæld mere i konkurrencer end de ældre.

10 Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Inrigger Start Inrigger 3 år Kajak Start Kajak 3 år Figur 9. Figuren viser, fordelt på de bådtype de startede med at ro, hvor mange procent som roede andre bådtyper fra starten, og hvor mange som forventer at ro andre bådtyper om 3 år. Nu ser vi på svarene fra en lidt anden vinkel. Vi ser på, hvilken bådtype medlemmer roede, da de meldte sig ind i klubben, i forhold til, hvad de forventer at ro om tre år. Blandt dem, der startede med at ro inrigger, roede 34% fra starten også outrigger og 22% kajak. Blandt dem forventer 83% også at ro inrigger om tre år, 41% forventer at ro outrigger og 51% at ro kajak. Der er altså en klar tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Enkelte supplerer med outrigger og yderligere 29% supplerer med kajak. Endelig forventer hele 17% faktisk at holde op med at ro inrigger. Blandt dem, der startede med at ro kajak, roede 13% fra starten også inrigger og 7% outrigger. Blandt dem forventer 19% også at ro inrigger om tre år, 1% forventer at ro outrigger og 99% at ro kajak. Der er altså blandt kajakroerne kun en svag tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Og stort set alle forventer at fortsætte med at ro kajak. 4.8 Forslag til nye aktiviteter For at få idéer til, hvilke nye aktiviteter Holte Roklub skal sætte i gang, har vi bedt medlemmerne om at komme med forslag. 38 er kommet med forslag til nye aktiviteter. De kan sammenfattes til følgende: Fælles roture andre steder end på Furesøen. Flere efterspørger det. Lange ture i weekender og sommeraftener Weekend/småferie fællesture til fx Lagan Fælles outriggerture Maraton roning Roning med andre klubber i Furesøområdet Sjove dage, hvor man prøver andre bådtyper, laver spil på vandet. Mere undervisning i roteknik. Flere beder om det. Især for kajak men også for baglænsroning. Kurser for unge (14+ år) i inrigger og outrigger. Mere træning til unge kajakroere. Evt. med fælles lønnet træner med kajakklubben Nord. Flere opfølgningsarrangementer og opfølgning for begyndere Forbedring af klubhuset Foredragsaftener

11 Stavgang om vinteren Havkajak, white-water kajak og surfkajak Aktiv ergometertræning Flere konkurrencer Yoga som gymnastik Nogle fester for de unge Styrketræning i hold for unge Instruktion til aktiviteter i motionsrummet 4.9 Klubbens formål Vi arbejder som nævnt på at formulere vision, formål m.m. for Holte Roklub. Der er indkommet i alt 8 formuleringer. De vil blive brugt i det videre arbejde. 4.1 Enighed i en række udsagn På nedenstående figur viser et lille tal/en kort søjle høj grad af enighed. Og et stort tal/en lang søjle viser en lille grad af enighed i udsagnet. Medlemmerne er således meget enige i, at motion giver bedre liv, at de kommer i klubben for at dyrke sport, at hygge er vigtigt, at hjemmesiden er vigtig og at bådudvalget er perfekt. Tilsvarende er medlemmerne meget uenige i, at de dyrker sport for at vinde, at der kommer for lidt information til medlemmerne, at de har sat sig et mål for, hvor langt de vil ro, at der er for få fester og at der bør satses mere på kaproning.

12 Grad af enighed. 1=meget enig. 4=helt uenig. Kajakpolo er fedt 2,2 Mere kaproning tak 2,7 For lidt info 3, Hjemmeside vigtig 1,8 For få fester 2,9 Flere unge ønskes Finde romakker er let 1,9 1,9 Vil ro hurtigere Ønsker mere instr. 2,4 2,4 Har mål for ro-km i år 3, For få fælles ture 2,7 Bådudvalg perfekt 1,8 Kun for at ro 2,6 1. sal til medlemsakti. 2,2 Vinterklublivet vigtigt 1,6 Vil selv lægge kurs 2, Konkurr. med andre 3, Hygge er vigtigt 1,5 Vil tabe mig 2,7 Sport for at vinde 3,2 For lidt tid på motion 2,5 Motion giver bedre liv 1,1 Møde nye mennesker 2, For at dyrke sport 1,3,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Enighedsgrad Figur 1. Figuren viser den gennemsnitlig grad af enighed i en række udsagn blandt dem, som har udfyldt enigheden i det pågældende udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt Af de 112 svarere, vil 46 vil gerne have klubbladet Sprøjt kvartalsvis og 35 vil gerne have det halvårligt. 73 vil gerne have Sprøjt via og 31 vil gerne have klubbladet sendt med brev.

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Den rummelige firmaidræt

Den rummelige firmaidræt idræt motion samvær Den rummelige firmaidræt Resultaterne af en undersøgelse af idræts- og motionsinteressen hos medarbejdere i virksomheder i Kolding og Roskilde Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklubs nye klubhus er tegnet ind på Rungsted strand (nord for roklubben) Indhold 1. Resume... 2 2. Rungsted Kajakklub... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Nuværende

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk Juli 2015 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Dette nyhedsbrev indeholder: Kalender Juli-Oktober Kajakroning Nyt fra Tirsdagsklubben Sommerferietur Bestyrelsen og Udvalg Facebook, rokort, it Nulenergi klubhus

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere